စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

Agraham's Journey from Ur to Canaan