စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

က န ဦး လက် ရေး မူ

အ မှာ စာ

မြန် မာ ဘာ သာ ဖြင့် ဤ Myanmar Bible for All သမ္မာ ကျမ်း စာ ဝက်ဘ် ဆိုက် ကို ပြု လုပ် နိုင် ခွင့် ပေး သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပါ သည်။

ဤ ဝက်ဘ် ဆိုက် ဖြစ် မြောက် ရေး အ တွက် စိတ် စေ တ နာ ဖြင့် ကူ ညီ လုပ် ဆောင် ပေး ကြ သည့် Naw Say (Double Spring – Myanmar) နှင့် Yi Qi Ng (Oangle Design – Singapore) တို့ အ ပေါ် များ စွာ ကျေး ဇူး တင် ရှိ ပါ သည်။ သူ တို့ အား ဘု ရား သ ခင် ကောင်း ကြီး ပေး ပါ စေ။

ကွန် ပျူ တာ သုံး မြန် မာ စာ လုံး

ဤ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ယူ နီ ကုဒ် စံ နစ် သုံး မြန် မာ စာ လုံး အား အ သုံး ပြု ၍ ရိုက် နှိပ် ထား သ ဖြင့် မည် သည့် ကွန် ပျူ တာ (Windows, Linux, Mac) တွင် မ ဆို စာ လုံး များ မှန် ကန် စွာ ပေါ် မည် ဖြစ် ပါ သည်။

မြန် မာ ဘာ သာ ဖြင့် အ စ အ ဆုံး ပြန် လည် ရိုက် နှိပ် ရာ တွင် အင်္ဂ လိပ် စာ ရိုက် သ ကဲ့ သို့ စ ကား လုံး တစ် ခု နှင့် တစ် ခု ကြား တွင် space ခံ ထား ပါ သည်။ အ ကြောင်း မှာ စာ မျက် နှာ အ ရွယ် အ စား မည် သို့ ပင် ပြောင်း ပြောင်း စ ကား လုံး များ တစ် ကြောင်း မှ နောက် တစ် ကြောင်း သို့ ချော မွေ့ စွာ ကူး ပြောင်း စီး ဆင်း နိုင် ရန် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို ကြောင့် စ တင် ဖတ် ရှု ရာ တွင် စ ကား လုံး များ ကြဲ နေ သ ဖြင့် က သိ က အောင့် ဖြစ် နိုင် သော် လည်း ကျင့် သား ရ သွား ပါ က ပုံ မှန် ကဲ့ သို့ ဖတ် ရှု နိုင် မည် ဟု ယုံ ကြည် ပါ သည်။

အ မှား ပြင် ဆင် ခြင်း များ

သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ဝက်ဘ် ဆိုက် တင် နိုင် ရန် အ တွက် ဆ ရာ ယု ဒ သန် ဘာ သာ ပြန် သည့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် (မြန် မာ နိုင် ငံ ကျမ်း စာ အ သင်း ထုတ် Burmese J83-1985-5M) ကို အ စ အ ဆုံး ပြန် လည် ကူး ယူ ထား ပါ သည်။ ထို သို့ ပြန် လည် ကူး ယူ ရိုက် နှိပ် ရာ တွင် အ တတ် နိုင် ဆုံး အ မှား အ ယွင်း ကင်း အောင် ကြိုး ပမ်း ထား ပါ သည်။ မူ ရင်း ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် နှင့် စာ တစ် ကြောင်း ချင်း တိုက် ဆိုင် စစ် ဆေး ထား သ ဖြင့်၊ ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ကို ဖတ် ရ သ ကဲ့ သို့ စိတ် ချ လက် ချ အ သုံး ပြု ဖတ် ရှု ကိုး ကား နိုင် ပါ သည်။ ထို့ အ ပြင်၊ မူ ရင်း မြန် မာ ကျမ်း စာ အုပ် ရှိ ပုံ နှိပ် စာ လုံး ပေါင်း မှား ယွင်း မှု၊ စာ လုံး ကျန် ခဲ့ မှု၊ စာ ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ မှု နှင့် အ ခဏ်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် ကွဲ လွဲ မှု များ ကို လည်း တတ် နိုင် သ ရွေ့ ပြု ပြင် ထား ပါ သည်။ ကျွန် တော် တတ် နိုင် သ မျှ အ မှား အ ယွင်း မ ရှိ စေ ရန် ကြိုး ပမ်း ထား ပါ သော် လည်း၊ မှား ယွင်း မှု တစ် စုံ တစ် ရာ တွေ့ ရှိ ပါ က ‌admin@myanmarbibleforall.bible သို့ email ပေး ပို့ အ ကြောင်း ကြား ပေး ပါ ရန် မေတ္တာ ရပ် ခံ အပ် ပါ သည်။

Search လုပ် ရာ တွင် အ ထောက် အ ကူ ပြု ရန် အ တွက် ကျမ်း စာ ၌ အ သုံး အ နှုန်း မ ညီ ညွတ် မှု များ ကို လည်း တ သ မတ် တည်း ဖြစ် အောင် ပြန် ပြင် ထား ပါ သည်။ ဥ ပ မာ၊ အဲ ဂုတ္တု ရှင် ဘု ရင် ကို အ ချို့ နေ ရာ တွင် ဖါ ရော ဟု စာ လုံး ပေါင်း ထား ပြီး အ ချို့ နေ ရာ တွင် ဖာ ရော ဟု ပေါင်း ထား သည် ကို တ သ မတ် တည်း ဖြစ် အောင် ဖါ ရော ဟု သုံး ထား ပါ သည်။ ခါ နာန် ကို လည်း အ ချို့ နေ ရာ များ တွင် ခါ နန် ဟု ပေါင်း ထား သည် ကို ခါ နာန် ဟု ပြင် ထား ပါ သည်။

ပြင် ဆင် ချက် အ သေး စိတ် များ ကို သိ လို ပါ က (ဤ) နေ ရာ တွင် ကြည့် ရှု နိုင် ပါ သည်။

သိ သာ ထင် ရှား သည့် ပြင် ဆင် ချက် အ ချို့ ကို အောက် တွင် ဖေါ် ပြ လိုက် ပါ သည်။

(၅ ရာ၊ ၉:၃၅-၄၄) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ပ ထ မ စောင် ၏ အ ခန်း ကြီး ၉ အား အ ခန်း ငယ် ၃၄ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ သည် ၅ ရာ၊ ၈:၂၉-၃၆ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

(၆ ရာ၊ ၃၆:၂၂-၂၃) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ဒု တိ ယ စောင် ၏ နောက် ဆုံး အ ခန်း ကြီး ၃၆ အား အ ခန်း ငယ် ၂၁ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၂၂ နှင့် ၂၃ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၂၂ နှင့် ၂၃ တို့ သည် ဧ ဇ၊ ၁:၁-၂ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင်၊ ဤ ကဲ့ သို့ ကျမ်း ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ ရ ခြင်း ၏ အ ကြောင်း ရင်း ကို မ သိ ရ ပါ။ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က သူ ဘာ သာ ပြန် ပြီး သည့် လက် ရေး စာ မူ များ ကို ပုံ နှိပ် ဆ ရာ ထံ သို့ အ သုတ် လိုက် လွှဲ ပေး လေ့  ရှိ ပါ သည်။ ဖြစ် နိုင် ခြေ မှာ၊ လက် ရေး စာ မူ များ ကို ပုံ နှိပ် ရန် ခဲ စာ လုံး တင် သော အ ခါ အ ကြောင်း ကြောင်း ကြောင့် ထို စာ မျက် နှာ များ ကျန် ရစ် ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် နိုင် ပါ သည်။

(ဧ လိ ဩ နဲ နှင့် ဧ လျော နဲ) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) အ မည် တစ် ခု တည်း ကို ၅ ရာ၊ ၃:၂၃၊ ၇:၈၊ ၂၆:၃။ ဧ ဇ၊ ၁၀:၂၂၊ ၁၀:၂၇။ နေ၊ ၁၂:၄၁ တို့ တွင် ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြန် ထား ပြီး၊ ၅ ရာ၊ ၃:၂၄၊ ၄:၃၆ တို့ တွင် မူ ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ကြောင်း တွေ့ ရ ပါ သည်။ אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) အ မည် ကို မူ ဧ ဇ၊ ၈:၄ တွင် ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ရော ထွေး ပြန် ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း နှင့် ညီ ညွတ် ပြီး တ သ မတ် တည်း ဖြစ် ရန် အ တွက် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) ကို ဧ လျော နဲ နှင့် אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) ကို ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြင် ဆင် ထား ပါ သည်။

(၄ ရာ၊ ၁၃:၇) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၇ ကို အ ခန်း ငယ် ၄ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၆ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(၆ ရာ၊ ၉:၁၂) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၂ ကို အ ခန်း ငယ် ၉ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၁ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(ယေ၊ ၂၉:၁၅) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၅ ကို အ ခန်း ငယ် ၂၁ ရှေ့ သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၆ ရှေ့ သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(၂ ကော၊ ၁၃:၁၄) – အ ဆုံး သတ် ကောင်း ကြီး ပေး ခြင်း တွင် “… ကျေး ဇူး တော် ၎င်း၊ … မေတ္တာ တော် ၎င်း၊ … မိဿ ဟာ ယ တော် ၎င်း” ဟု ရေး ထား သည် ကို သဒ္ဒါ မှန် ကန် ရန် အ တွက် “… ကျေး ဇူး တော် သည် ၎င်း၊ … မေတ္တာ တော် သည် ၎င်း၊ … မိဿ ဟာ ယ တော် သည် ၎င်း” ဟု ပြင် ဆင် ထား ပါ သည်။

(သေ လ) – မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ စေ ရန်၊ “သေ လ” ဟူ သည့် စ ကား လုံး ကို ဆာ လံ ကျမ်း တွင် ၇၁ ကြိမ် နှင့် ဟ ဗက္ကုတ် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း တွင် ၃ ကြိမ်၊ စု စု ပေါင်း ၇၄ ကြိမ် ထည့် သွင်း ပေး ထား ပါ သည်။ “သေ လ” ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား ဖြင့် סֶלָה (အ သံ ထွက် Selah) ဟု ရေး ပါ သည်။ အ ဓိပ္ပါယ် အ တိ အ ကျ ကို မ သိ ရ သော် လည်း၊ အ ချို့ ကျမ်း တတ် ပုဂ္ဂိုလ် များ က ထို စာ လုံး သည် စာ ဖတ် သူ အား ခေတ္တ ရပ် နား ပြီး နှုတ် က ပတ် တော် ကို ဆင် ခြင် ရန် ထည့် သွင်း ရေး သား ထား ခြင်း ဟု ယူ ဆ ကြ ပါ သည်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဖြစ် သည့် မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် အ တတ် နိုင် ဆုံး ကိုက် ညီ ရန် ထည့် သွင်း ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။  ဤ “သေ လ” သည် သူ ကြီး၊ ၁:၃၆ နှင့် ၄ရာ၊ ၁၄:၇ စ သည် တို့ ရှိ သေ လ (סֶלַע) မြို့ နှင့် အ သံ ထွက် တူ သော် လည်း စာ လုံး ပေါင်း မ တူ ညီ ပါ။

ကျမ်း ညွှန်း အ ကိုး အ ကား ရှင်း လင်း ချက် များ

ကျမ်း စာ ဖတ် သူ များ ပို မို ရှင်း လင်း သိ နား လည် နိုင် ရန် အ တွက်၊ ကျမ်း ညွှန်း အ ကိုး အ ကား များ နှင့် ရှင်း လင်း ချက် များ ကို လည်း တတ် နိုင် သ ရွေ့ ထည့် သွင်း ပေး ထား ပါ သည်။ ကျမ်း ညွန်း အ ကိုး အ ကား နှင့် ရှင်း လင်း ချက် များ ပါ ထည့် သွင်း ‌သည့် နေ ရာ ကို * ဖြင့် အ မှတ် အ သား ပေး ထား ပါ သည်။ ထို * ကို လက် ဖြင့် တို့ (သို့ မ ဟုတ်) mouse ဖြင့် click လုပ် လိုက် ပါ က ကျမ်း ညွှန်း အ ကိုး အ ကား နှင့် ရှင်း လင်း ချက် များ ကို မြင် ရ မည် ဖြစ် ပါ သည်။

စ ကား လုံး ရှာ ဖွေ ခြင်း

သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ဖတ် ရှု ရုံ သက် သက် အ တွက် ဆို လျှင် ကွန် ပျူ တာ တွင် မြန် မာ စာ လုံး တပ် ဆင် ရန် မ လို ပါ။ သို့ သော် စ ကား လုံး ရှာ ဖွေ ရန် အ တွက် မူ ယူ နီ ကုဒ် စံ နစ် သုံး မြန် မာ စာ လုံး ကို တပ် ဆင် ထား ရန် လို ကောင်း လို ပါ လိမ့် မည်။ သ တိ ပြု ရန် မှာ ယူ နီ ကုဒ် မြန် မာ စာ တွင် ‘သ ဝေ ထိုး’ ကို နောက် မှ ရိုက် ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ ‘အ သတ် အောက် မြစ်’ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ရာ တွင် လည်း ‘အောက် မြစ်’ ကို အ ရင် ရိုက် ပြီး မှ ‘အ သတ်’ ကို ရိုက် ရ ပါ သည်။ သို့ သော် ကွန် ပျူ တာ တွင် Keyman တပ် ဆင် ထား ပါ က ထို ကဲ့ သို့ မ ဟုတ် ဘဲ၊ ပုံ မှန် စာ လုံး ပေါင်း သ ကဲ့ သို့ ရိုက် နိုင် ပါ သည်။ ယ ခု နောက် ဆုံး Windows 10 တွင် မူ မြန် မာ စာ ကို Keyman မ လို ဘဲ ပုံ မှန် စာ လုံး ပေါင်း သ ကဲ့ သို့ ရိုက် နိုင် ပါ သည်။

ယူ နီ ကုဒ် မြန် မာ စာ လုံး တပ် ဆင် ရန် အ ခက် အ ခဲ ရှိ ပါ က၊ ကျမ်း စာ ထဲ မှ မိ မိ ရှာ လို သည့် စ ကား လုံး ကို search အ ကွက် ထဲ သို့ copy / paste လုပ် ၍ လည်း ရှာ ဖွေ နိုင် ပါ သည်။ ယူ နီ ကုဒ် မြန် မာ စာ လုံး တပ် ဆင် လို ပါ က Pyidaungsu စာ လုံး ကို အောက် ပါ ဝက်ဘ် ဆိုက် များ မှ တစ် ဆင့် ရ ယူ တပ် ဆင် ရန် အ ကြံ ပြု လို ပါ သည်။ Pyidaungsu စာ လုံး သည် Myanmar Computer Federation (MCF) က support လုပ် ထား သည့် စာ လုံး ဖြစ် သ ဖြင့် အ သုံး ပြု ရာ တွင် အ ခက် အ ခဲ ရှိ ပါ က MCF အား အ ကူ အ ညီ တောင်း ခံ နိုင် ပါ သည်။ စာ လုံး တပ် ဆင် နည်း များ ကို လည်း ၎င်း ဝက်ဘ် ဆိုက် များ တွင် ပြည့် ပြည့် စုံ စုံ လေ့ လာ ကြည့် ရှု နိုင် ပါ သည်။

www.mcf.org.mm

မြန် မာ ယူ နီ ကုဒ် လက် ကွက် ကို (ဤ) နေ ရာ တွင် ကြည့် ရှု နိုင် ပါ သည်။

သမ္မာ ကျမ်း ချုပ်

သမ္မာ ကျမ်း ချုပ် မှာ နှစ် ခြင်း သာ သ နာ စာ ပေ တိုက် က ၁၉၉၄ ခု နှစ် တွင် ပုံ နှိပ် ထုတ် ဝေ သည့် ဆ ရာ ယု ဒ သန် ပြု စု ထား သော “သမ္မာ ကျမ်း ချုပ်” စာ အုပ် ငယ် ကို ပြန် လည် ကူး ယူ ထား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန် က ကျမ်း စာ ၏ အ ခြေ ခံ ဩ ဝါ ဒ များ ကို၊ အ ကိုး အ ကား ကျမ်း ချက် များ ဖြင့် ကဏ္ဍ အ လိုက် စု စည်း တင် ပြ ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ သမ္မာ ကျမ်း စာ ၏ ဩ ဝါ ဒ များ ကို ပို မို နက် ရှိုင်း စွာ သိ နား လည် လို သူ များ အ တွက် ကိုး ကား လေ့ လာ နိုင် ရန် ထည့် သွင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

Myanmar Bible For All Mobile Apps

လက် ကိုင် ဖုံး များ တွင် သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို အ လွယ် တ ကူ ဖတ် ရှု နိုင် ရန် အ တွက် Myanmar Bible For All mobile apps ကို Andriod နှင့် iOS လက် ကိုင် ဖုံး များ အ တွက် Play Store နှင့် App Store တို့ မှ တစ် ဆင့် လွတ် လပ် စွာ download လုပ် ယူ နိုင် ပါ သည်။

ဆက် သွယ် ရန်

ကျမ်း စာ ဖတ် ရှု ရင်း အ မှား အ ယွင်း များ တွေ့ ရှိ ပါ က သို့ မ ဟုတ် အ ကြံ ပြု လို သည် များ ရှိ ပါ က၊  “admin@myanmarbibleforall.bible” သို့ email ပေး ပို့ နိုင် ပါ သည်။

သမ္မာ ကျမ်း စာ ဖတ် ရှု လေ့ လာ သူ အား လုံး အ ပေါ် လူ တို့ ကြံ စည် ၍ မ မှီ နိုင် သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ သက် ရောက် ပါ စေ။