စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

က န ဦး လက် ရေး မူ

အ မှာ စာ

မြန် မာ ဘာ သာ ဖြင့် ဤ Myanmar Bible for All သမ္မာ ကျမ်း စာ ဝက်ဘ် ဆိုက် ကို ပြု လုပ် နိုင် ခွင့် ပေး သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပါ သည်။

ဤ ဝက်ဘ် ဆိုက် ဖြစ် မြောက် ရေး အ တွက် စိတ် စေ တ နာ ဖြင့် ကူ ညီ လုပ် ဆောင် ပေး ကြ သည့် Naw Say (Double Spring – Myanmar) နှင့် Yi Qi Ng (Oangle Design – Singapore) တို့ အ ပေါ် များ စွာ ကျေး ဇူး တင် ရှိ ပါ သည်။ သူ တို့ အား ဘု ရား သ ခင် ကောင်း ကြီး ပေး ပါ စေ။

ကွန် ပျူ တာ သုံး မြန် မာ စာ လုံး

ဤ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ယူ နီ ကုဒ် စံ နစ် သုံး မြန် မာ စာ လုံး အား အ သုံး ပြု ၍ ရိုက် နှိပ် ထား သ ဖြင့် မည် သည့် ကွန် ပျူ တာ (Windows, Linux, Mac) တွင် မ ဆို စာ လုံး များ မှန် ကန် စွာ ပေါ် မည် ဖြစ် ပါ သည်။

မြန် မာ ဘာ သာ ဖြင့် အ စ အ ဆုံး ပြန် လည် ရိုက် နှိပ် ရာ တွင် အင်္ဂ လိပ် စာ ရိုက် သ ကဲ့ သို့ စ ကား လုံး တစ် ခု နှင့် တစ် ခု ကြား တွင် space ခံ ထား ပါ သည်။ အ ကြောင်း မှာ စာ မျက် နှာ အ ရွယ် အ စား မည် သို့ ပင် ပြောင်း ပြောင်း စ ကား လုံး များ တစ် ကြောင်း မှ နောက် တစ် ကြောင်း သို့ ချော မွေ့ စွာ ကူး ပြောင်း စီး ဆင်း နိုင် ရန် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို ကြောင့် စ တင် ဖတ် ရှု ရာ တွင် စ ကား လုံး များ ကြဲ နေ သ ဖြင့် က သိ က အောင့် ဖြစ် နိုင် သော် လည်း ကျင့် သား ရ သွား ပါ က ပုံ မှန် ကဲ့ သို့ ဖတ် ရှု နိုင် မည် ဟု ယုံ ကြည် ပါ သည်။

အ မှား ပြင် ဆင် ခြင်း များ

သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ဝက်ဘ် ဆိုက် တင် နိုင် ရန် အ တွက် ဆ ရာ ယု ဒ သန် ဘာ သာ ပြန် သည့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် (မြန် မာ နိုင် ငံ ကျမ်း စာ အ သင်း ထုတ် Burmese J83-1985-5M) ကို အ စ အ ဆုံး ပြန် လည် ကူး ယူ ထား ပါ သည်။ ထို သို့ ပြန် လည် ကူး ယူ ရိုက် နှိပ် ရာ တွင် အ တတ် နိုင် ဆုံး အ မှား အ ယွင်း ကင်း အောင် ကြိုး ပမ်း ထား ပါ သည်။ မူ ရင်း ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် နှင့် စာ တစ် ကြောင်း ချင်း တိုက် ဆိုင် စစ် ဆေး ထား သ ဖြင့်၊ ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ကို ဖတ် ရ သ ကဲ့ သို့ စိတ် ချ လက် ချ အ သုံး ပြု ဖတ် ရှု ကိုး ကား နိုင် ပါ သည်။ ထို့ အ ပြင်၊ မူ ရင်း မြန် မာ ကျမ်း စာ အုပ် ရှိ ပုံ နှိပ် စာ လုံး ပေါင်း မှား ယွင်း မှု၊ စာ လုံး ကျန် ခဲ့ မှု၊ စာ ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ မှု နှင့် အ ခဏ်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် ကွဲ လွဲ မှု များ ကို လည်း တတ် နိုင် သ ရွေ့ ပြု ပြင် ထား ပါ သည်။ ကျွန် တော် တတ် နိုင် သ မျှ အ မှား အ ယွင်း မ ရှိ စေ ရန် ကြိုး ပမ်း ထား ပါ သော် လည်း၊ မှား ယွင်း မှု တစ် စုံ တစ် ရာ တွေ့ ရှိ ပါ က ‌admin@myanmarbibleforall.bible သို့ email ပေး ပို့ အ ကြောင်း ကြား ပေး ပါ ရန် မေတ္တာ ရပ် ခံ အပ် ပါ သည်။

Search လုပ် ရာ တွင် အ ထောက် အ ကူ ပြု ရန် အ တွက် ကျမ်း စာ ၌ အ သုံး အ နှုန်း မ ညီ ညွတ် မှု များ ကို လည်း တ သ မတ် တည်း ဖြစ် အောင် ပြန် ပြင် ထား ပါ သည်။ ဥ ပ မာ၊ အဲ ဂုတ္တု ရှင် ဘု ရင် ကို အ ချို့ နေ ရာ တွင် ဖါ ရော ဟု စာ လုံး ပေါင်း ထား ပြီး အ ချို့ နေ ရာ တွင် ဖာ ရော ဟု ပေါင်း ထား သည် ကို တ သ မတ် တည်း ဖြစ် အောင် ဖါ ရော ဟု သုံး ထား ပါ သည်။ ခါ နာန် ကို လည်း အ ချို့ နေ ရာ များ တွင် ခါ နန် ဟု ပေါင်း ထား သည် ကို ခါ နာန် ဟု ပြင် ထား ပါ သည်။

သိ သာ ထင် ရှား သည့် ပြင် ဆင် ချက် အ ချို့ ကို အောက် တွင် ဖေါ် ပြ လိုက် ပါ သည်။

(၅ ရာ ၉:၃၅-၄၄) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ပ ထ မ စောင် ၏ အ ခန်း ကြီး ၉ အား အ ခန်း ငယ် ၃၄ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ သည် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ပ ထ မ စောင် ၏ အ ခန်း ကြီး ၈ အ ခန်း ငယ်၂၉-၃၆ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

(၆ ရာ ၃၆:၂၂-၂၃) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ဒု တိ ယ စောင် ၏ နောက် ဆုံး အ ခန်း ကြီး ၃၆ အား အ ခန်း ငယ် ၂၁ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၂၂-၂၃ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၂၂-၂၃ သည် ဧ ဇ ရ မှတ် စာ အ ခန်း ကြီး ၁ အ ခန်း ငယ် ၁-၂ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

(ဧ လိ ဩ နဲ နှင့် ဧ လျော နဲ) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) အ မည် တစ် ခု တည်း ကို ၅ ရာ ၃:၂၃၊ ၇:၈၊ ၂၆:၃။ ဧ ဇ ၁၀:၂၂၊ ၁၀:၂၇။ နေ ၁၂:၄၁ တို့ တွင် ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြန် ထား ပြီး၊ ၅ ရာ ၃:၂၄၊ ၄:၃၆ တို့ တွင် မူ ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ကြောင်း တွေ့ ရ ပါ သည်။ אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) အ မည် ကို မူ ဧ ဇ ၈:၄ တွင် ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ရော ထွေး ပြန် ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း နှင့် ညီ ညွတ် ပြီး တ သ မတ် တည်း ဖြစ် ရန် အ တွက် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) ကို ဧ လျော နဲ နှင့် אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) ကို ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြင် ဆင် ထား ပါ သည်။

(၄ ရာ ၁၃:၇) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၇ ကို အ ခန်း ငယ် ၄ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၆ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(၆ ရာ ၉:၁၂) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၂ ကို အ ခန်း ငယ် ၉ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၁ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(ယေ ၂၉:၁၅) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၅ ကို အ ခန်း ငယ် ၂၁ ရှေ့ သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၆ ရှေ့ သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(၂ ကော ၁၃:၁၄) – အ ဆုံး သတ် ကောင်း ကြီး ပေး ခြင်း တွင် “… ကျေး ဇူး တော် ၎င်း၊ … မေတ္တာ တော် ၎င်း၊ … မိဿ ဟာ ယ တော် ၎င်း” ဟု ရေး ထား သည် ကို သဒ္ဒါ မှန် ကန် ရန် အ တွက် “… ကျေး ဇူး တော် သည် ၎င်း၊ … မေတ္တာ တော် သည် ၎င်း၊ … မိဿ ဟာ ယ တော် သည် ၎င်း” ဟု ပြင် ဆင် ထား ပါ သည်။

(သေ လ) – မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ စေ ရန်၊ “သေ လ” ဟူ သည့် စ ကား လုံး ကို ဆာ လံ ကျမ်း တွင် ၇၁ ကြိမ် နှင့် ဟ ဗက္ကုတ် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း တွင် ၃ ကြိမ်၊ စု စု ပေါင်း ၇၄ ကြိမ် ထည့် သွင်း ပေး ထား ပါ သည်။ “သေ လ” ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား ဖြင့် סֶלָה (အ သံ ထွက် Selah) ဟု ရေး ပါ သည်။ အ ဓိပ္ပါယ် အ တိ အ ကျ ကို မ သိ ရ သော် လည်း၊ အ ချို့ ကျမ်း တတ် ပုဂ္ဂိုလ် များ က ထို စာ လုံး သည် စာ ဖတ် သူ အား ခေတ္တ ရပ် နား ပြီး နှုတ် က ပတ် တော် ကို ဆင် ခြင် ရန် ထည့် သွင်း ရေး သား ထား ခြင်း ဟု ယူ ဆ ကြ ပါ သည်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဖြစ် သည့် မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် အ တတ် နိုင် ဆုံး ကိုက် ညီ ရန် ထည့် သွင်း ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ကျမ်း ညွှန်း အ ကိုး အ ကား ရှင်း လင်း ချက် များ

ကျမ်း စာ ဖတ် သူ များ ပို မို ရှင်း လင်း သိ နား လည် နိုင် ရန် အ တွက် မှတ် ချက် များ ကို လည်း ထည့် သွင်း ပေး ထား ပါ သည်။ မှတ် ချက် နေ ရာ ကို * ဖြင့် အ မှတ် အ သား ပေး ထား ပါ သည်။ ထို * ကို လက် ဖြင့် တို့ (သို့ မ ဟုတ်) mouse ဖြင့် click လုပ် လိုက် ပါ က ကျမ်း ညွှန်း အ ကိုး အ ကား နှင့် ရှင်း လင်း ချက် များ ကို မြင် ရ မည် ဖြစ် ပါ သည်။ မြန် မာ့ စံ မီ ကျမ်း နှင့် WEB တို့ ပါ မှတ် ချက် များ ကို မူ ရင်း ဘာ သာ ပြန် ကျမ်း များ တွင် ပါ ရှိ သည့် အ တိုင်း ပြန် လည် ထည့် သွင်း ပေးထား ခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ ဆ ရာ ယု ဒ သန် ၏ သမ္မာ ကျမ်း ရှိ မှတ် ချက် များ ကို မူ ကျွန် တော့် ဘာ သာ ထည့် သွင်း ပေး ထား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

စ ကား လုံး ရှာ ဖွေ ခြင်း

စ ကား လုံး ရှာ ဖွေ ရာ တွင် ယူ နီ ကုဒ် စာ လုံး ဖြင့် ရိုက် ယူ ရှာ ဖွေ ရ မည် ဖြစ် ပါ သည်။ ယူ နီ ကုဒ် မြန် မာ စာ လုံး ရိုက် ရန် အ ခက် အ ခဲ ရှိ ပါ က၊ ကျမ်း စာ ထဲ မှ မိ မိ ရှာ လို သည့် စ ကား လုံး ကို search အ ကွက် ထဲ သို့ copy / paste လုပ် ၍ လည်း ရှာ ဖွေ နိုင် ပါ သည်။

မြန် မာ ယူ နီ ကုဒ် လက် ကွက် ကို အ ထွေ ထွေ ကဏ္ဍ တွင် ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။

သမ္မာ ကျမ်း ချုပ်

သမ္မာ ကျမ်း ချုပ် မှာ နှစ် ခြင်း သာ သ နာ စာ ပေ တိုက် က ၁၉၉၄ ခု နှစ် တွင် ပုံ နှိပ် ထုတ် ဝေ သည့် ဆ ရာ ယု ဒ သန် ပြု စု ထား သော “သမ္မာ ကျမ်း ချုပ်” စာ အုပ် ငယ် ကို ပြန် လည် ကူး ယူ ထား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန် က ကျမ်း စာ ၏ အ ခြေ ခံ ဩ ဝါ ဒ များ ကို၊ အ ကိုး အ ကား ကျမ်း ချက် များ ဖြင့် ကဏ္ဍ အ လိုက် စု စည်း တင် ပြ ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ သမ္မာ ကျမ်း စာ ၏ ဩ ဝါ ဒ များ ကို ပို မို နက် ရှိုင်း စွာ သိ နား လည် လို သူ များ အ တွက် ကိုး ကား လေ့ လာ နိုင် ရန် ထည့် သွင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

Myanmar Bible For All Mobile Apps

လက် ကိုင် ဖုံး များ တွင် သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို အ လွယ် တ ကူ ဖတ် ရှု နိုင် ရန် အ တွက် Myanmar Bible For All mobile apps ကို Andriod နှင့် iOS လက် ကိုင် ဖုံး များ အ တွက် Play Store နှင့် App Store တို့ မှ တစ် ဆင့် လွတ် လပ် စွာ download လုပ် ယူ နိုင် ပါ သည်။

ဆက် သွယ် ရန်

ကျမ်း စာ ဖတ် ရှု ရင်း အ မှား အ ယွင်း များ တွေ့ ရှိ ပါ က သို့ မ ဟုတ် အ ကြံ ပြု လို သည် များ ရှိ ပါ က၊  “admin@myanmarbibleforall.bible” သို့ email ပေး ပို့ နိုင် ပါ သည်။

သမ္မာ ကျမ်း စာ ဖတ် ရှု လေ့ လာ သူ အား လုံး အ ပေါ် လူ တို့ ကြံ စည် ၍ မ မှီ နိုင် သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ သက် ရောက် ပါ စေ။