စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

A Digest of Scripture

သမ္မာ ကျမ်း ချုပ်

Old and New Testament

By Rev A. Judson. D.D

နိ ဒါန်း

Introduction

၁။ သမ္မာ ကျမ်း စာ ၏ အ ကြောင်း
1. The Scripture of Truth

သမ္မာ ကျမ်း စာ ၌ မှတ် သား သော အ မှု အ ရာ ကို ငါ ပြ ဦး မည် (ဒံ၊ ၁၀:၂၁)။ ထို ကျမ်း စာ ရှိ သ မျှ သည် ဘု ရား သ ခင် မှုတ် သွင်း တော် မူ သော အား ဖြင့် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ သည် စုံ လင် သော သူ၊ ကောင်း သော အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ပြု စု ခြင်း အ လို ငှါ ပြင် ဆင် သော သူ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဩ ဝါ ဒ ပေး ခြင်း၊ အ ပြစ် ကို ဘော် ပြ ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ပြု ပြင် ခြင်း၊ တ ရား ကို သွန် သင် ခြင်း ကျေး ဇူး များ ကို ပြု တတ် ၏ (၂ တိ၊ ၃:၁၆-၁၇)။

ကျမ်း စာ ၌ ပါ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား မည် သည် ကား၊ ကိုယ် အ လို အ လျောက် အ နက် မ ပေါ် ၌ ဟု ရှေ့ ဦး စွာ သိ မှတ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ နာ ဂတ္တိ စ ကား သည် လူ အ လို အား ဖြင့် ဖြစ် ဘူး သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တိုက် တွန်း တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ ဟော ပြော ကြ ၏ (၂ ပေ၊ ၁:၂၀-၂၁)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား တော် သည် စုံ လင် သည် ဖြစ် ၍ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ပြု ပြင် တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် သည် ဟုတ် မှန် သည် ဖြစ် ၍ မ လိမ္မာ သော သူ တို့ ကို လိမ္မာ စေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နည်း ဥ ပ ဒေ သ တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သည် ဖြစ် ၍ စိတ် နှ လုံး ကို ရွှင် လန်း စေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပ ညတ် တော် သည် စင် ကြယ် သည် ဖြစ် ၍၊ မျက် စိ ကို ရှင်း လင်း စေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်း သ ဘော သည် သန့် ရှင်း သည် ဖြစ် ၍၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စီ ရင် တော် မူ ချက် တို့ သည် သစ္စာ တ ရား နှင့် ညီ ၍၊ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ဖြောင့် မတ် ကြ ၏။ ရွှေ ထက် မ က၊ များ စွာ သော ရွှေ စင် ထက် နှစ် သက် ဘွယ် ဖြစ် ၍၊ ပျား ရည် ထက် မ က၊ ပျား လ ပို့ ထက် ချို ကြ ၏။ တ ရား တော် အား ဖြင့် ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် သည် သ တိ ရ ၍၊ တ ရား စောင့် ခြင်း အ ကျိုး သည် ကြီး လှ ပါ၏ (ဆာ၊ ၁၉:၇-၁၁)။

နှုတ် က ပတ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ခြေ ရှေ့ မှာ မီး ခွက် ဖြစ် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် လမ်း ခ ရီး ကို လင်း စေ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၁၁၉:၁၀၅)။

ယေ ရှု သည် ခ ရစ် တော် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် တော် မူ သည် ကို သင် တို့ သည် ယုံ မည် အ ကြောင်း၊ ထို သို့ ယုံ ၍ နာ မ တော် အား ဖြင့် အ သက် ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဤ မျှ လောက် ရေး ထား လျက် ရှိ သ တည်း (ယော၊ ၂၀:၃၁)။

၂။ ဉာဏ် ပ ညာ ၏ ကျေး ဇူး
2. The Value of Wisdom

ပ ညာ တော် သည် ပြင် မှာ ကြွေး ကြော် ၍၊ လမ်း ခ ရီး တို့ ၌ မိ မိ စ ကား သံ ကို လွှင့် တတ် ၏။ လူ စည်း ဝေး ရာ အ ရပ် ၌ ၎င်း၊ မြို့ တံ ခါး ဝ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ထဲ ၌ ၎င်း ခေါ် ၍ မြွက် ဆို သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ အို လူ မိုက် တို့၊ သင် တို့ သည် မိုက် သော အ ကျင့် ကို နှစ် သက် လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သော သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် လျက်၊ မိုက် မဲ သော သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း လျက်၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး နေ ကြ လိမ့် မည် နည်း။ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ပြောင်း လဲ ကြ လော့။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း ၍၊ ငါ့ စ ကား ၏ အ နက် အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို နား လည် စေ မည် (သု၊ ၁:၂၀-၂၃)။

ဉာဏ် ပ ညာ ကို ရှာ ၍ ရ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညာ ကုန် သွယ် ခြင်း သည် ငွေ ကုန် သွယ် ခြင်း ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏။ ပ ညာ ကုန် သွယ် ၍ ရ သော အ မြတ် လည်း ရွှေ စင် ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏။ ပ ညာ သည် ပတ္တ မြား ထက် သာ ၍ အ ဘိုး ထိုက် ပေ ၏။ နှစ် သက် ဘွယ် သ မျှ သော အ ရာ တို့ သည် ထို ရ တ နာ ကို မ ပြိုင် နိုင် ကြ။ သူ ၏ လက်ျာ လက် ၌ အ သက် တာ ရှည် သော ကာ လ၊ လက် ဝဲ လက် ၌ စည်း စိမ် နှင့် ဂုဏ် အ သ ရေ ရှိ ၏။ ပ ညာ လမ်း တို့ သည် သာ ယာ သော လမ်း၊ ပ ညာ လမ်း ခ ရီး ရှိ သ မျှ တို့ သည် ငြိမ် ဝပ် လျက် ရှိ ကြ ၏ (သု၊ ၃:၁၃-၁၇)။

သို့ ဖြစ် ၍ ငါ့ သား တို့၊ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ငါ့ လမ်း များ ကို စောင့် ရှောက် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏ (သု၊ ၈:၃၂)။ ပ ညာ သည် အ မြတ် ဆုံး သော အ ရာ ဖြစ် ၏။ ပ ညာ ကို ဆည်း ပူး လော့။ ဆည်း ပူး သ မျှ သော ဥစ္စာ တို့ တွင် ဉာဏ် ကို ဆည်း ဖူး လော့ (သု၊ ၄:၇)။

ငါ့ ကို ရှာ ၍ တွေ့ သော သူ သည် အ သက် ကို တွေ့ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို လည်း ခံ ရ ၏။ ငါ့ ကို ပြစ် မှား သော သူ မူ ကား၊ မိ မိ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို ပြစ် မှား ၏။ ငါ့ ကို မုန်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သေ ခြင်း ကို ချစ် ကြ ၏ (သု၊ ၈:၃၅-၃၆)။ သင် သည် ပ ညာ ရှိ လျှင်၊ ကိုယ် တိုင် အ ကျိုး ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု လျှင် ကိုယ် တိုင် သာ အ ပြစ် ကို ခံ ရ လိမ့် မည် (သု၊ ၉:၁၂)။

၃။ ဉာဏ် ပ ညာ ကို အ ဘယ် သို့ ရ နိုင် သ နည်း ဟူ မူ ကား
3. How to Obtain Wisdom

သိပ္ပံ အ တတ် ကို ခေါ် ၍၊ ဉာဏ် နောက် သို့ အ သံ ကို လွှင့် လျှင် ၎င်း၊ ငွေ ကို ရှာ တတ် သ ကဲ့ သို့ ပ ညာ ကို ရှာ ၍၊ ဝှက် ထား သော ဘဏ္ဍာ ကို စူး စမ်း တတ် သ ကဲ့ သို့၊ ဉာဏ် ကို စူး စမ်း လျှင် ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် သော သ ဘော ၌ ကျင် လည် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သိ သော ဉာဏ် နှင့် ပြည့် စုံ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ညာ ကို ပေး တော် မူ တတ် ၏။ နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် သည် နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် သာ ဖြစ် တတ် ၏။ (သု၊ ၂:၃-၆)

သင် တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ သည် ပ ညာ ကို လို လျှင်၊ ကဲ့ ရဲ့ ပြစ် တင် ခြင်း ကို ပြု တော် မ မူ ဘဲ၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပေး သ နား တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တောင်း စေ။ တောင်း လျှင် ရ လိမ့် မည်။ (ယာ၊ ၁:၅)

သင် သည် အ ဘယ် သူ ထံ ၌ နည်း ခံ ခဲ့ ပြီး သည် ကို ၎င်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ကယ် တင် ခြင်း အ လို ငှါ ပ ညာ ကို ပေး နိုင် သော ဓမ္မ ကျမ်း စာ ကို ငယ် သော အ ရွယ် မှ စ ၍ လေ့ ကျက် သည် ကို ၎င်း သိ မှတ် သည် နှင့်၊ အ ထက် က သင် ၍ နှ လုံး သွင်း မိ သော အ ယူ ဝါ ဒ ၌ တည် နေ လော့။ (၂ တိ၊ ၃:၁၄-၁၅)

ထို သူ ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ချင် သော သူ မည် သည် ကား၊ ဤ ဒေ သ နာ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဒေ သ နာ တော် ဖြစ် သ လော၊ ငါ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် ဟော ပြော သ လော ဟု ပိုင်း ခြား ၍ သိ လိမ့် မည်။ (ယော၊ ၇:၁၇)

ကြည့် ရှု လော့။ သင် သည် မ သိ ဘူး သော လူ မျိုး ကို ခေါ် လိမ့် မည်။ သင့် ကို မ သိ ဘူး သော လူ မျိုး တို့ သည် လည်း၊ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ သန့် ရှင်း သော ဘု ရား ကြောင့်၊ သင့် ထံ သို့ ပြေး လာ ကြ လိမ့် မည်။ ထို ဘု ရား သည် သင် ၏ ဘုန်း ကို ပွင့် စေ တော် မူ ၏။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၅:၅)

ထို ကြောင့်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ယ နေ့ တွင် သင် တို့ သည် ဗျာ ဒိတ် တော် အ သံ ကို ကြား လျက် ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ခိုင် မာ သော စိတ် နှ လုံး မ ရှိ ကြ နှင့်။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၃:၇-၈)

ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ နှစ် သက် ဘွယ် သော အ ချိန် ၌ သင် ၏ စ ကား ကို ငါ နား ထောင် ပြီ။ ကယ် တင် ရာ နေ့ ရက် ကာ လ ၌ သင့် ကို ငါ မ စ ပြီ ဟု လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ ယ ခု ပင် နှစ် သက် ဘွယ် သော အ ချိန် ရှိ ၏။ ယ ခု ပင် ကယ် တင် ရာ နေ့ ရက် ကာ လ ရှိ ၏။ (၂ ကော၊ ၆:၂)

ထို ကြောင့်၊ ခပ် သိမ်း သော ညစ် ညူး ခြင်း၊ မ နာ လို သော စိတ် လွန် ကျူး ခြင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ သင် တို့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် နိုင် သော၊ အ ထဲ ၌ စိုက် ပျိုး သော နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် ခံ ယူ ကြ လော့။ (ယာ၊ ၁:၂၁)

၄။ နား မ ထောင် သော သူ ခံ ရ သော အ ပြစ်
4. The Danger of Disobedience

သို့ ဖြစ် ၍၊ အ ချင်း လူ သား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဟော ပြော ရ မည် မှာ၊ ငါ တို့ သည် ကိုယ် ပြု မိ သော ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ခံ ရ သ ဖြင့် အား လျော့ သည် ဖြစ် ၍၊ အ ဘယ် သို့ အ သက် ရှင် နိုင် ပါ မည် နည်း ဟု သင် တို့ ဆို ကြ သော်၊ (ယေ ဇ၊ ၃၃:၁၀)

အ ထပ် ထပ် ဆုံး မ ခြင်း ကို ခံ သော် လည်း၊ မိ မိ လည် ပင်း ကို ခိုင် မာ စေ သော သူ သည် ကိုး ကွယ် ရာ မ ရ၊ ရုတ် တ ရက် ပျက် စီး လိမ့် မည်။ (သု၊ ၂၉:၁)

ငါ သည် ခေါ် ၍ သင် တို့ သည် ငြင်း ပယ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ငါ့ လက် ကို ဆန့် ၍ အ ဘယ် သူ မျှ မ မှတ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို သင် တို့ သည် ပယ် ၍၊ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ နား မ ခံ ဘဲ နေ သော ကြောင့် ၎င်း၊ သင် တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ ငါ ရယ် မည်။ ကြောက် မက် ဖွယ် သော အ မှု ရောက် သော အ ခါ ငါ ပြက် ယယ် ပြု မည်။ သင် တို့ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု သည် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ခြင်း အ မှု ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သင် တို့ ပျက် စီး ခြင်း အ မှု သည် လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း ရောက် လာ ၍၊ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ပူ ပန် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ထို အ မှု ရောက် သော သူ တို့ သည် ငါ့ ကို ခေါ် သော် လည်း ငါ မ ထူး။ ငါ့ ကို ကြိုး စား ၍ ရှာ သော် လည်း မ တွေ့ ရ ကြ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ကို အ လျှင်း နား မ ခံ ကြ။ ငါ ဆုံး မ ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ၏။ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် ကျင့် ခြင်း ၏ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို စား ၍၊ ကိုယ် ကြံ သော အ ကြံ တို့ နှင့် ဝ ကြ လိမ့် မည်။ (သု၊ ၁:၂၄-၃၁)

သား တော် ကို နမ်း ကြ လော့။ သို့ မ ဟုတ် လျှင် အ မျက် တော် ထွက် ၍၊ သင် တို့ သည် လမ်း ၌ ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။ (ဆာ၊ ၂:၁၂)

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ကြောင်း

The Being and Attributes of God

၁။ နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
1. He is Spirit

ဘု ရား သ ခင် သည် နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး ကွယ် သော သူ တို့ သည်၊ နံ ဝိ ညာဉ် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ နှင့် ၎င်း ကိုး ကွယ် ရ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (ယော၊ ၄:၂၄)

ငါ့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ ၍ ကိုယ် တော် ကို ငါ မ မြင် ရ။ လျှောက် သွား တော် မူ ၍ ကိုယ် တော် ကို ငါ မ ရိပ် မိ ရ။ (ယော ဘ၊ ၉:၁၁)

ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ မြင် စ ဖူး သော် လည်း၊ ခ မည်း တော် ၏ ရင် ခွင် ၌ ရှိ သော တစ် ပါး တည်း သော သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။ (ယော၊ ၁:၁၈)

၂။ ဖောက် ပြန် ပြောင်း လဲ ခြင်း မ ရှိ၊ ထာ ဝ ရ ဖြစ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
2. He is Eternal and Unchangable

အို ဘု ရား ရှင်၊ ကိုယ် တော် သည် ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် အ ကျွန်ုပ် တို့ ခို လှုံ ရာ ဖြစ် တော် မူ ၏။ တောင် များ ကို မ ဘော်၊ မြေ ကြီး နှင့် လော က ဓာတ် ကို ဖန် ဆင်း တော် မ မူ မှီ၊ ကိုယ် တော် သည် ရှေး ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် မှ စ ၍၊ နောက် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် တိုင် အောင် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၉၀:၁-၂)

ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍ တည် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ရှေး ကာ လ မှ စ ၍ အ စဉ် အ မြဲ ဖြစ် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၉၃:၂)

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ဖြစ် တော် မူ ၏။ နာ မ တော် သည် ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် တည် ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၀၂:၁၂)

ကိုယ် တော် ၏ နှစ် တို့ သည် ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် မြဲ ကြ ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လဲ သ ကဲ့ သို့ လဲ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ။ (ဆာ၊ ၁၀၂:၂၄-၂၇)

ငါ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ပြောင်း လဲ ခြင်း မ ရှိ။ ထို ကြောင့်၊ ယာ ကုပ် အ မျိုး သား တို့၊ သင် တို့ သည် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ မ ရောက် ကြ။ (မာ လ၊ ၃:၆)

ကောင်း မြတ် စုံ လင် သော ဆု ကျေး ဇူး ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ လင်း တို့ ၏ အ ဘ ထံ တော် က သက် ရောက် သည် ဖြစ် ၍၊ အ ထက် အ ရပ် မှ လာ ကြ ၏။ ထို အ ဘ သည် ရွေ့ လျော့ တိမ်း ယိမ်း ခြင်း မ ရှိ၊ ပြောင်း လဲ ခြင်း အ ရိပ် နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ၏။ (ယာ၊ ၁:၁၇)

လော က ဓာတ် တို့ ၏ ဘု ရင် တည်း ဟူ သော၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ထ သော၊ မျက် မြင် မ ရ၊ အ ရူ ပ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ (၁ တိ၊ ၁:၁၇)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပြ ဌာန်း တော် မူ ခြင်း သည် ကာ လ အ နန္တ နှင့် ဆိုင် ၍၊ စိတ် နှ လုံး တော် ၏ အ ကြံ အ စည် တို့ သည် သား စဉ် မြေး ဆက် အ ဆုံး တိုင် အောင် တည် ကြ လိမ့် မည်။ (ဆာ၊ ၃၃:၁၁)

၃။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ နေ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ လည်း ရှိ တော် မူ သည် အ ကြောင်း
3. He Dwells in Heaven, and is also Omnipresent

သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဆို ရ ကြ မည် နည်း။ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၁၅:၂-၃)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ဗိ မာန် တော် ၌ ရှိ တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပလ္လင် တော် သည် ကောင်း ကင် ပေါ် မှာ တည် ၏။ မျက် စိ တော် သည် ကြည့် ရှု ၍ မျက် ခမ်း တော် သည် လူ သား တို့ ကို စစ် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၁:၄)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ သည် ငါ့ ပလ္လင် ဖြစ် ၏။ မြေ ကြီး သည် ငါ့ ခြေ တင် ရာ ခုံ ဖြစ် ၏။ အ ဘယ် သို့ သော ဗိ မာန် ကို ငါ့ အ ဘို့ တည် ဆောက် ကြ မည် နည်း။ အ ဘယ် အ ရပ် သည် ငါ ကျိန်း ဝပ် ရာ အ ရပ် ဖြစ် မည် နည်း။ (ဟေ ရှာ၊ ၆၆:၁)

သို့ ရာ တွင် ဘု ရား သ ခင် သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ဧ ကန် အ မှန် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ မည် လော။ ကောင်း ကင် နှင့် ကောင်း ကင် တ ကာ တို့ ၏ အ ထွဋ် အ မြင့် ဆုံး သော ကောင်း ကင် သည် ကိုယ် တော် ကို မ ဆံ့ မ ခံ နိုင် သည် ဖြစ် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တည် ဆောက် သော ဤ အိမ် ကို အ ဘယ် ဆို ဘွယ် ရာ ရှိ ပါ သ နည်း ဟု ရှော လ မုန် မင်း ကြီး လျှောက် ဆို ၏။ (၃ ရာ၊ ၈:၂၇)

ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် လွတ် ခြင်း အ လို ငှါ အ ဘယ် အ ရပ် သို့ သွား နိုင် ပါ မည် နည်း။ မျက် နှာ တော် နှင့် လွတ် ခြင်း အ လို ငှါ အ ဘယ် အ ရပ် သို့ ပြေး နိုင် ပါ မည် နည်း။ ကောင်း ကင် သို့ တက် လျှင် ကိုယ် တော် ရှိ တော် မူ ၏။ မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ၌ အိပ် ရာ ကို ခင်း လျှင် ကိုယ် တော် ရှိ တော် မူ ၏။ နံ နက် အ တောင် တို့ ကို ယူ ၍ သ မုဒ္ဒ ရာ စွန်း ၌ နေ လျှင်၊ ထို အ ရပ် ၌ ပင် ကိုယ် တော် ၏ လက် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို ပို့ ဆောင် လျက်၊ လက်ျာ လက် တော် သည် ကိုင် လျက် ရှိ ပါ လိမ့် မည်။ (ဆာ၊ ၁၃၉:၇-၁၀)

ငါ သည် နီး သော အ ရပ် ၌ သာ ဘု ရား ဖြစ် သ လော။ ဝေး သော အ ရပ် ၌ လည်း ဘု ရား ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ငါ မ မြင် စေ ခြင်း ငှါ အ ဘယ် သူ သည် မ ထင် ရှား သော အ ရပ် ၌ ပုန်း ရှောင် ၍ နေ နိုင် သ နည်း ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ငါ သည် ကောင်း ကင် မြေ ကြီး ကို နှံ့ ပြား သည် မ ဟုတ် လော ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ (ယေ၊ ၂၃:၂၃-၂၄)

၄။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သိ တော် မူ သည် အ ကြောင်း
4. He is Omniscient

ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၌ မှောင် မိုက် အ လျှင်း မ ရှိ။ (၁ ယော၊ ၁:၅)

ငါ တို့ ကို စစ် ကြော စီ ရင် တော် မူ သော သူ ရှေ့ ၌ မ ထင် ရှား သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် အ ကွယ် အ ကာ မ ရှိ ဘဲ၊ မျက် မှောက် တော် ၌ လှန် ထား လျက် ရှိ ကြ ၏။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၄:၁၃)

အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ သွား ရာ လမ်း တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် ကြည့် ရှု ၍၊ လူ ခြေ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို မြင် တော် မူ ၏။ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ ၏ ပုန်း ရှောင် ရာ မှောင် မိုက်၊ သေ မင်း အ ရိပ် တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ။ (ယော ဘ၊ ၃၄:၂၁-၂၂)

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို စစ် ကြော ၍ သိ တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် ထိုင် ခြင်း၊ ထ ခြင်း အ ရာ တို့ ကို သိ တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် အ ကြံ အ စည် တို့ ကို အ ဝေး က ပင် နား လည် တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် သွား သော လမ်း ကို ၎င်း၊ အိပ် ရာ ကို ၎င်း စစ် ဆေး ၍၊ အ ကျွန်ုပ် ကျင့် သော အ ကျင့် အ လုံး စုံ တို့ ကို ကျွမ်း တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် သည် စ ကား တစ် ခွန်း ကို မျှ မ မြွက် သော် လည်း၊ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကြွင်း မဲ့ သိ တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၃၉:၁-၄)

အ ကယ် ၍ မှောင် မိုက် သည် ငါ့ ကို ဖုံး လွမ်း မည် ဟု တစ် ဖန် ဆို လျှင်၊ ညဉ့် သည် လည်း အ ကျွန်ုပ် ပတ် ဝန်း ကျင် ၌ အ လင်း ဖြစ် ပါ လိမ့် မည်။ အ ကယ် စင် စစ် မှောင် မိုက် သည် ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် အ ရာ ကို မျှ မ ဖုံး နိုင် ပါ။ ညဉ့် သည် နေ့ ကဲ့ သို့ လင်း ပါ ၏။ မှောင် မိုက် သ ဘော နှင့် အ လင်း သ ဘော သည် တူ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၃၉:၁၁-၁၂)

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး သည် ကိုယ် ကို အ ပြစ် တင် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သည် ဖြစ် ၍၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို သိ တော် မူ သည် ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ (၁ ယော၊ ၃:၂၀)

ငါ တို့ ၏ ဘု ရား ရှင် သည် ကြီး မြတ် တော် မူ ၏။ တန် ခိုး တော် လည်း ကြီး ၏။ ဉာဏ် တော် သည် အ နန္တ ဖြစ် ၏။ (ဆာ၊ ၁၄၇:၅)

တစ် ဆူ တည်း သာ လျှင် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။ (ရော၊ ၁၆:၂၇)

၅။ အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သည် အ ကြောင်း
5. He is Omnipotent

အို အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် မ ဟာ တန် ခိုး နှင့် လက် ရုံး တော် ကို ဆန့် ၍၊ ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီ။ ကိုယ် တော် မ တတ် နိုင် သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ ပါ။ ကိုယ် တော် သည် လူ အ ထောင် အ သောင်း တို့ အား က ရု ဏာ ကျေး ဇူး ပြု လျက်၊ အ ဘ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို နောက် ဖြစ် သော သား တို့ ၏ ခေါင်း ပေါ် သို့ သက် ရောက် စေ တော် မူ ၏။ အ လွန် ကြီး မြတ် သော ဘု ရား၊ မ ဟာ တန် ခိုး တော် နှင့် ပြည့် စုံ သော ဘု ရား ဖြစ် ၍၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ ရှိ တော် မူ ၏။ (ယေ၊ ၃၂:၁၇-၁၈)

ယေ ရှု သည် လည်း၊ သူ တို့ ကို ကြည့် ရှု ၍၊ ဤ အ မှု ကို လူ မ တတ် နိုင် သော် လည်း ဘု ရား သ ခင် မ တတ် နိုင် သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် သည် ခပ် သိမ်း သော အ မှု တို့ ကို တတ် နိုင် တော် မူ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (မာ၊ ၁၀:၂၇)

အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ မ ဟာ တန် ခိုး တော် ကို ယူ ဆောင် ၍ စိုး စံ တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ချီး မွမ်း ပါ ၏။ (ဗျာ၊ ၁၁:၁၇)

၆။ ဘုန်း ကြီး တော် မူ သည် အ ကြောင်း
6. He is Glorious

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဘု ရား များ တို့ တွင် အ ဘယ် မည် သော ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် နှင့် တူ ပါ သ နည်း။ သန့် ရှင်း ခြင်း အား ဖြင့် ဘုန်း ကြီး တော် မူ ထ သော၊ ချီး မွမ်း ခြင်း ကို ခံ စဉ် တွင်၊ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ အံ့ ဘွယ် သော အ မှု တို့ ကို ပြု တော် မူ သော၊ ကိုယ် တော် နှင့် အ ဘယ် ဘု ရား တူ ပါ သ နည်း။ (ထွ၊ ၁၅:၁၁)

အို ငါ့ ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကောင်း ကြီး ပေး လော့။ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ လွန် ကြီး မြတ် တော် မူ ၏။ ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် တန် ဆာ ဆင် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၀၄:၁)

အို အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဘု ရား ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ နာ မ တော် သည် မြေ ကြီး တစ် ပြင် လုံး ၌ အ လွန် ကြီး မြတ် တော် မူ ၏။ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် သည် မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပေါ် မှာ တည် လျက် ရှိ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၈:၁)

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သ မျှ တို့ သည် ဂုဏ် တော် တို့ ကို ပြ ၍၊ ကိုယ် တော် ၏ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ကောင်း ကြီး ပေး ကြ ပါ ၏။ နိုင် ငံ တော် ၏ ဘုန်း ကို ၎င်း၊ တန် ခိုး တော် ကို ၎င်း ဟော ပြော မြွက် ဆို သ ဖြင့်၊ တန် ခိုး ပါ သော အ မှု တော် များ နှင့် နိုင် ငံ တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ များ ကို လူ သား တို့ အား ဘော် ပြ ကြ ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ ဖြစ် ၍၊ အာ ဏာ တော် သည် ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် တည် ရ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၄၅:၁၀-၁၃)

မ ရ ဏာ နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ တစ် ပါး တည်း ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ အ ဘယ် သူ မျှ မ ချဉ်း ကပ် နိုင် သော အ လင်း ထဲ ၌ နေ တော် မူ ထ သော၊ အ ဘယ် သူ မျှ မ မြင် ဘူး ရာ၊ မ မြင် နိုင် ရာ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ မင်္ဂ လာ ရှိ သော တစ် ပါး တည်း သော အ ရှင် ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ ဘု ရင် တ ကာ တို့ ၏ ဘု ရင်၊ သ ခင် တ ကာ တို့ ၏ သ ခင် သည်၊ ကာ လ အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ထင် ရှား ပေါ် ထွန်း ခြင်း ကို ပြ တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ထာ ဝ ရ ဂုဏ် အ သ ရေ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။ (၁ တိ၊ ၆:၁၅-၁၆)

၇။ ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သည် အ ကြောင်း
7. He is Ever Blessed

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၁၉:၁၂)

ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ ၏။ (ရော၊ ၁:၂၅)

ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ အာ မင်။ (ရော၊ ၉:၅)

၈။ ဖြောင့် မတ် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် အ ကြောင်း
8. He is Righteous and Holy

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ဖြောင့် မတ် ၍၊ ခပ် သိမ်း သော အ မှု တော် တို့ သည် သန့် ရှင်း ကြ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၄၅:၁၇)

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကို မ ကြောက် ရွံ့ ဘဲ၊ နာ မ တော် ကို မ ချီး မွမ်း ဘဲ အ ဘယ် သူ နေ ရ ပါ အံ့ နည်း။ ကိုယ် တော် တစ် ပါး တည်း သာ လျှင် သန့် ရှင်း တော် မူ ၏။ (ဗျာ၊ ၁၅:၄)

ကိုယ် တော် သည် ဒု စ ရိုက် ကို ကြည့် ရှု တော် မ မူ။ သန့် ရှင်း သော မျက် စိ ရှိ တော် မူ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မ မူ တတ် ပါ။ (ဟ ဗ၊ ၁:၁၃)

ဒု စ ရိုက် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ၎င်း၊ အ ပြစ် သည် အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် နှင့် ၎င်း ဝေး ပါ စေ။ (ယော ဘ၊ ၃၄:၁၀)

ဘု ရား သ ခင် သည် မူ လ အ မြစ် ဖြစ် ၍၊ အ မှု တော် သည် စုံ လင် ပေ ၏။ စီ ရင် တော် မူ သ မျှ တို့ သည် တ ရား နှင့် ညီ လျက်၊ သစ္စာ စောင့် သော ဘု ရား၊ အ ပြစ် ကင်း လွတ် ၍ ဟုတ် မှန် ဖြောင့် မတ် သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ (တ ရား၊ ၃၂:၄)

အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သန့် ရှင်း တော် မူ ၏၊ သန့် ရှင်း တော် မူ ၏၊ သန့် ရှင်း တော် မူ ၏။ (ဗျာ၊ ၄:၁၀)

၉။ မ ဟာ မေတ္တာ ရှိ ၍ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း ငှာ အ လို ရှိ တော် မူ သည် အ ကြောင်း
9. He is Benevolent

ချစ် ခြင်း မ ရှိ သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ် တော် မူ ၏။ (၁ ယော၊ ၄:၈)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား ကျေး ဇူး ပြု ချင် သော သ ဘော ရှိ ၍၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သ မျှ တို့ ကို သ နား စုံ မက် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၄၅:၉)

အို ဘု ရား သ ခင်၊ က ရု ဏာ တော် သည် အ လွန် မြတ် နိုး ဘွယ် ဖြစ် ပါ ၏။ ထို ကြောင့် လူ သား တို့ သည် အ တောင် တော် အ ရိပ် ကို ခို လှုံ လျက် နေ ရ ကြ ပါ ၏။ အိမ် တော် ၏ ကြွယ် ဝ ခြင်း နှင့် ရောင့် ရဲ လျက် နေ ၍၊ ကိုယ် တော် ၏ ချမ်း သာ မြစ် ရေ ကို သောက် စေ ခြင်း ငှါ အ ခွင့် ပေး တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၃၆:၇-၈)

အ သက် ရှင် ခြင်း လမ်း ကို ပြ ညွှန် တော် မူ လိမ့် မည်။ အ ထံ တော် ၌ စုံ လင် သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ခွင့် နှင့် လက်ျာ တော် နား မှာ အ စဉ် အ မြဲ ပျော် မွေ့ ခြင်း အ ခွင့် ရှိ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၆:၁၁)

၁၀။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း ပြု စု တော် မူ သည် အ ကြောင်း
10. He is the Creator of All Things

အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ (က၊ ၁:၁)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို ၎င်း၊ နှုတ် တော် အ သက် အား ဖြင့် မိုဃ်း ကောင်း ကင် တန် ဆာ များ ကို ၎င်း ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၃၃:၆)

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မြွက် ဆို ၍၊ မြွက် ဆို တော် မူ သည် အ တိုင်း ဖြစ် ၏။ အ မိန့် တော် ရှိ ၍ မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း တည် လျက် နေ ၏။ (ဆာ၊ ၃၃:၉)

အိမ် မည် သည် ကား၊ တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ ဆောက် သော ကြောင့် ဖြစ် ၏။ အ လုံး စုံ တို့ ကို တည် ဆောက် သော သူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ပေ တည်း။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၃:၄)

ကိုယ် တော် သာ လျှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ မြင့် ဆုံး သော ကောင်း ကင် နှင့် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ကြီး နှင့် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ ပင် လယ် နှင့် ပင် လယ် ၌ ပါ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ အ လုံး စုံ တို့ ကို စောင့် မ တော် မူ ၏။ (နေ၊ ၉:၆)

ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို ထောက် ရှု သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ တန် ခိုး တော် နှင့် ထာ ဝ ရ အ ဖြစ် တော် တည်း ဟူ သော မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ရာ တို့ သည် ကမ္ဘာ တည် သည် ကာ လ မှ စ ၍ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။ (ရော၊ ၁:၂၀)

ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ကိုယ် တော် အ ထဲ က ၎င်း၊ ကိုယ် တော် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ကိုယ် တော် အ ဘို့ အ လို ငှာ ၎င်း ဖြစ် ကြ ၏။ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။ (ရော၊ ၁၁:၃၆)

လော က ဓာတ် မှ စ ၍ လော က ဓာတ် ၌ ရှိ လေ သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို အ စိုး ရ တော် မူ သော အ ရှင် ဖြစ် ၍၊ လူ တို့ လက် ဖြင့် လုပ် သော ဗိ မာန် ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား ဇီ ဝ အ သက် နှင့် တ ကွ ထွက် သက် ဝင် သက် မှ စ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ပေး တော် မူ သော အ ရှင် ဖြစ် ၍၊ တစ် စုံ တစ် ခု ကို အ လို တော် ရှိ သ ကဲ့ သို့ လူ တို့ လက် ဖြင့် ကျွေး မွေး ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် သည် မြေ တစ် ပြင် လုံး ၌ နေ ရ သော လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို တစ် သွေး တည်း နှင့် ဖန် ဆင်း တော် မူ ၍၊ သူ တို့ အား ခွဲ ဝေ စီ မံ သော အ ချိန် ကာ လ ကို ၎င်း၊ သူ တို့ နေ ရာ အ ပိုင်း အ ခြား ကို ၎င်း မှတ် သား တော် မူ ၏။ (တ၊ ၁၇:၂၄-၂၆)

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လျက်၊ လှုပ် ရှား လျက်၊ ဖြစ် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ သင် တို့ တွင် လင်္ကာ ဆ ရာ အ ချို့ တို့ က၊ ငါ တို့ သည် ကား၊ နွှယ် တော် သား ပင်၊ ဘု ရား မျိုး ပေ၊ ဖြစ် ကြ လေ ဟု စပ် ဆို သ တည်း။ (တ၊ ၁၇:၂၈)

တိ ရစ္ဆာန် ဘို့ မြက် ပင် ကို ၎င်း၊ လူ သုံး ဘို့ စ ပါး ပင် ကို ၎င်း ပေါက် စေ တော် မူ သ ဖြင့်၊ မြေ ကြီး ထဲ က မုန့် ကို ထုတ် ဘော် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၀၄:၁၄)

ခပ် သိမ်း သော သတ္တ ဝါ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မျှော် ကြည့် ကြ ၍၊ အ ချိန် တန် မှ သူ တို့ ကို ကျွေး မွေး တော် မူ ၏။ လက် တော် ကို ဖွင့် ၍၊ အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ကို ရောင့် ရဲ စေ တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၄၅:၁၅-၁၆)

စာ ငှက် နှစ် ကောင် ကို အဿ ရိ တစ် ပြား အ ဘိုး နှင့် ဝယ် ရ သည် မ ဟုတ် လော။ သင် တို့ အ ဘ အ ခွင့် မ ရှိ လျှင် ထို စာ ငှက် တစ် ကောင် မျှ မြေ သို့ မ ကျ ရ။ သင် တို့ ဆံ ပင် သည် လည်း အ ကုန် အ စင် ရေ တွက် လျက် ရှိ ၏။ ထို ကြောင့် မ ကြောက် ကြ နှင့်။ သင် တို့ သည် စာ ငှက် အ များ တို့ ထက် သာ ၍ မြတ် ကြ ၏။ (မ၊ ၁၀:၂၉-၃၁)

၁၁။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို အ စိုး ရ ၍ အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း စီ ရင် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
11. He is the Sovereign Controller of All Things

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် စိုး စံ တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် ဝမ်း မြောက် ၍၊ ကျွန်း များ တို့ သည် လည်း ရွှင် လန်း ကြ စေ။ (ဆာ၊ ၉၇:၁)

ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ ဖြစ် ၏။ အာ ဏာ စက် တော် လည်း ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် တည် တော် မူ ၏။ (ဒံ၊ ၄:၃)

မြေ ကြီး သား အ ပေါင်း တို့ သည် ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် မျှ မ ဟုတ် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြေ ကြီး သား တို့ ၌ ၎င်း အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း စီ ရင် ပြု ပြင် တော် မူ ၏။ လက် တော် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဆီး တား နိုင်။ အ ဘယ် သို့ ပြု သ နည်း ဟု ကိုယ် တော် ကို ဆို နိုင် သော သူ မ ရှိ။ (ဒံ၊ ၄:၃၅)

သို့ ရာ တွင် သ ဘော တစ် ညီ တည်း ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သူ သည် ပြောင်း လဲ စေ နိုင် မည် နည်း။ အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ပြု တော် မူ လိမ့် မည်။ (ယော ဘ၊ ၂၃:၁၃)

မိ မိ စေ တ နာ ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ၍ အ လုံး စုံ တို့ ကို စီ ရင် ပြု ပြင် တော် မူ တတ် သော သူ ၏ ကြံ စည် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ မွေ ခံ ဖြစ် ကြ ၏။ (ဧ၊ ၁:၁၀)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း ကင်၊ မြေ ကြီး၊ သ မုဒ္ဒ ရာ၊ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ အ လို တော် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ပြု တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၃၅:၆)

ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဝမ်း မြောက် တော် မူ ခြင်း စိတ် ရှိ သ ဖြင့်၊ ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို အ စိုး ရ တော် မူ သော အ ဘ၊ ကိုယ် တော် သည် ပ ညာ အ လိမ္မာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ တို့ အား ဤ အ ရာ များ ကို ထိမ် ဝှက် ကွယ် ထား လျက် သူ ငယ် တို့ အား ဘော် ပြ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ကျေး ဇူး တော် ကို အ ကျွန်ုပ် ချီး မွမ်း ပါ ၏။ ထို သို့ အ လို တော် ရှိ သော ကြောင့် မှန် ပါ ၏ အ ဘ။ (လု၊ ၁၀:၂၁)

၁၂။ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
12. He is the Just Dispenser of Rewards and Punishments

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် တော် မူ ၏။ စီ ရင် တော် မူ ချက် တို့ သည် ဖြောင့် မတ် ကြ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၁၁၉:၁၃၇)

တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း သည် ပလ္လင် တော် ၏ တည် ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ က ရု ဏာ နှင့် သစ္စာ သည် မျက် နှာ တော် ရှေ့ ၌ သွား ကြ ပါ ၏။ (ဆာ၊ ၈၉:၁၄)

မြေ ကြီး လုံး ကို စီ ရင် တော် မူ သော သ ခင် သည်၊ တ ရား သ ဖြင့် ပြု တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော။ (က၊ ၁၈:၂၅)

ဘု ရား သ ခင် သည် မ တ ရား သ ဖြင့် အ ပြစ် ပေး တော် မူ မည် လော။ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် သည် တ ရား ကို ဖျက် တော် မူ မည် လော။ (ယော ဘ၊ ၈:၃)

ငါ တို့ မ သိ ဟု ဆို သော် လည်း၊ နှ လုံး သ ဘော ကို ဆင် ခြင် သော သူ သည် မ မှတ်၊ သင် ၏ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို စောင့် သော သူ သည် မ သိ ဘဲ၊ လူ အ သီး အ သီး တို့ အား သူ တို့ အ ကျင့် နှင့် အ လျောက်၊ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို မ ဆပ် မ ပေး ဘဲ နေ တော် မူ မည် လော။ (သု၊ ၂၄:၁၂)

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ခပ် သိမ်း သော ဝှက် ထား ခြင်း မှ စ ၍၊ အ လုံး စုံ သော အ မှု၊ ကောင်း မ ကောင်း ရှိ သ မျှ တို့ ကို စစ် ကြော ၍၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ လ တံ့။ (ဒေ၊ ၁၂:၁၄)

ဘု ရား သ ခင် သည် လူ အ သီး အ သီး တို့ အား မိ မိ တို့ အ ကျင့် နှင့် အ လျောက် အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ဆပ် ပေး တော် မူ လ တံ့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို အ မြဲ ကျင့် ၍၊ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ၎င်း၊ မ ဖောက် ပြန် သော ဇာ တိ ကို ၎င်း၊ ရှာ သော သူ တို့ အား ထာ ဝ ရ အ သက် ကို ပေး တော် မူ လ တံ့။ ငြင်း ဆန် သော သ ဘော ရှိ ၍၊ သမ္မာ တ ရား ကို နား မ ထောင် ဘဲ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ တို့ ကို ကား၊ ပြင်း စွာ သော ဒေါ သ အ မျက် ထွက် တော် မူ လ တံ့။ ရှေ့ ဦး စွာ ၌ ယု ဒ လူ၊ နောက် ၌ ဟေ လ သ လူ၊ ဆိုး ညစ် သော အ မှု ကို ပြု သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့။ ရှေ့ ဦး စွာ ၌ ယု ဒ လူ၊ နောက် ၌ ဟေ လ သ လူ၊ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ဘုန်း အ သ ရေ ချမ်း သာ ကို ခံ စား ရ ကြ လ တံ့။ ဘု ရား သ ခင် သည် အ ဘယ် သူ ၏ မျက် နှာ ကို မျှ မှတ် တော် မ မူ။ (ရော၊ ၂:၆-၁၁)

ငါ သည် အ လျင် အ မြန် လာ မည်။ ငါ သည် အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ဆောင် ခဲ့ သည် ဖြစ် ၍၊ လူ အ သီး အ သီး တို့ အား မိ မိ တို့ အ ကျင့် အ တိုင်း ဆပ် ပေး မည်။ (ဗျာ၊ ၂၂:၁၂)

၁၃။ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ ရှိ ၍ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
13. He is Merciful and Forgiving

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် သ နား စုံ မက် တတ် သော သ ဘော၊ ကျေး ဇူး ပြု တတ် သော သ ဘော၊ သည်း ခံ တတ် သော သ ဘော၊ က ရု ဏာ နှင့် သစ္စာ ကြွယ် ဝ သော သ ဘော နှင့် ပြည့် စုံ သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၈၆:၁၅)

ကိုယ် တော် သည် အ ပြစ် ကို ဖြေ တတ် သော ဘု ရား၊ ချစ် သ နား ခြင်း မေတ္တာ က ရု ဏာ နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ စိတ် ရှည် ခြင်း၊ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း နှင့် ကြွယ် ဝ သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ သော ကြောင့် သူ တို့ ကို စွန့် ပစ် တော် မ မူ။ (နေ၊ ၉:၁၇)

အ ပြစ် မှ လွှတ် တော် မူ ထ သော၊ ကျန် ကြွင်း သော အ မွေ တော် လူ တို့ ၏ လွန် ကျူး ခြင်း များ ကို သည်း ခံ တော် မူ ထ သော၊ က ရု ဏာ ၌ မွေ့ လျော် သော ကြောင့် အ စဉ် အ မျက် ထွက် တော် မ မူ သော ကိုယ် တော် ကဲ့ သို့ အ ဘယ် ဘု ရား ရှိ ပါ သ နည်း။ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို တစ် ဖန် သ နား ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကျော် နင်း တော် မူ လိမ့် မည်။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ အ ပြစ် အ လုံး စုံ တို့ ကို နက် နဲ သော ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ (မိ၊ ၇:၁၈-၁၉)

မြေ ကြီး ပေါ် တွင် ကောင်း ကင် အ မြင့် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ ၌ က ရု ဏာ တော် သည် အား ကြီး ပေ ၏။ အ ရှေ့ မျက် နှာ စွန်း သည် အ နောက် မျက် နှာ စွန်း နှင့် ဝေး သည် အ တိုင်း၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ငါ တို့ နှင့် ဝေး စေ တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၁၀၃:၁၁-၁၂)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ ရှေ့ ၌ ကြွ သွား တော် မူ လျက်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ချစ် သ နား ခြင်း မေတ္တာ က ရု ဏာ နှင့် ပြည့် စုံ ၍ စိတ် ရှည် ခြင်း၊ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း၊ သစ္စာ စောင့် ခြင်း နှင့် ကြွယ် ဝ တော် မူ ထ သော၊ အ ထောင် အ သောင်း များ သော သူ တို့ အား သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တ ရား ကို စောင့် တော် မူ ထ သော၊ အ ဓမ္မ ကျင့် ခြင်း၊ တ ရား တော် ကို လွန် ကျူး ခြင်း၊ ပြစ် မှား ခြင်း အ ပြစ် တို့ ကို ဖြေ လွှတ် သော် လည်း၊ အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြေ လွှတ် တော် မ မူ ထ သော၊ သား စဉ် မြေး ဆက်၊ တ တိ ယ အ ဆက်၊ စ တုတ္ထ အ ဆက် တိုင် အောင်၊ အ ဘ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို သား တို့ ၌ ဆပ် ပေး စီ ရင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ကြွေး ကြော် တော် မူ ၏။ (ထွ၊ ၃၄:၆-၇)

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ကြ သည် သည် ဟု မ ဆို။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ချစ် ၍ ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် ဖြေ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သား တော် ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော အ ရာ ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ၏။ (၁ ယော၊ ၄:၁၀)

ငါ တို့ သည် အ ပြစ် ရှိ စဉ် ပင်၊ ခ ရစ် တော် သည် ငါ တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ချစ် တော် မူ သည် ကို ငါ တို့ အား ထင် ရှား စွာ ပြ တော် မူ ၏။ (ရော၊ ၅:၈)

က ရု ဏာ နှင့် သစ္စာ ဆုံ မိ ပြီ။ တ ရား နှင့် ချမ်း သာ သည် တစ် ပါး ကို တစ် ပါး နမ်း ကြ ပြီ။ (ဆာ၊ ၈၅:၁၀)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း မြတ် တော် မူ ၍၊ က ရု ဏာ တော် သည် အ စဉ် အ မြဲ တည် သော ကြောင့်၊ ဂုဏ် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ လော့။ (ဆာ၊ ၁၀၆:၁)

၁၄။ အ စိန္တေ ယျ ဖြစ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
14. He is Incomprehensible

သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဇာ တိ တော် ကို စစ် ၍ တွေ့ နိုင် သ လော။ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ၏ ဇာ တိ ကို စစ် ၍ အ ကုန် အ စင် နား လည် နိုင် သ လော။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို မှီ သည် ဖြစ် ၍ သင် သည် အ ဘယ် သို့ ပြု နိုင် သ နည်း။ မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ထက် နက် သည် ဖြစ် ၍ သင် သည် အ ဘယ် သို့ သိ နိုင် သ နည်း။ အ တိုင်း အ ရှည် သည် မြေ ကြီး ကို လွန် လျက် သ မုဒ္ဒ ရာ ထက် သာ ၍ ကျယ် ဝန်း လျက် ရှိ ၏။ (ယော ဘ၊ ၁၁:၇-၉)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကြီး မြတ် ၍ အ လွန် ချီး မွမ်း ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ကြီး မြတ် တော် မူ ခြင်း ကို စစ် ၍ မ ကုန် နိုင်။ (ဆာ၊ ၁၄၅:၃)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တန် ခိုး ကြီး ခြင်း အ ရာ တော် တို့ ကို အ ဘယ် သူ ပြော နိုင် သ နည်း။ ဂုဏ် ကျေး ဇူး တော် ကို အ ဘယ် သူ သည် အ ကုန် အ စင် ဘော် ပြ နိုင် သ နည်း။ (ဆာ၊ ၁၀၆:၂)

ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ နှင့် ဉာဏ် တော် သည် အ လွန် ကျယ် ဝန်း နက် နဲ စွ တ ကား။ စီ ရင် တော် မူ ချက် တို့ ကို အ ဘယ် သူ မျှ စစ် ၍ မ ကုန် နိုင်။ ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း တို့ ကို လိုက် ၍ ရှာ သော် လည်း မ တွေ့ မ မှီ နိုင်။ (ရော၊ ၁၁:၃၃)

သုံး ပါး ပေါင်း ၍ တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား

The Trinity

၁။ ခ မည်း တော် သည် ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
1. The Father is God

အ ကြင် ဘု ရား သ ခင် အ ထဲ က ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ဖြစ် ၍၊ အ ကြင် ဘု ရား သ ခင် အ ဘို့ အ လို ငှါ ငါ တို့ သည် ဖြစ် ကြ ၏၊ ထို ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် တစ် ပါး တည်း သာ ငါ တို့ ၌ ရှိ တော် မူ ၏။ (၁ ကော၊ ၈:၆)

ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သော ဘု ရား သ ခင် တစ် ဆူ တည်း ရှိ တော် မူ ၏။ (ဧ၊ ၄:၆)

ငါ တို့ ကို တစ် ဖန် ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ သော၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ (၁ ပေ၊ ၁:၃)

၂။ သား တော် သည် ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
2. The Son is God

အ စ အ ဦး ၌ နှုတ် က ပတ် တော် ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ (ယော၊ ၁:၁)

ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ ကြ လ တံ့ ဟု လာ သ တည်း။ ဧ မာ နွေ လ အ နက် ကား၊ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ဆို လို သ တည်း။ (မ၊ ၁:၂၃)

ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ပေါ် ထွန်း တော် မူ ပြီ။ ဟုတ် မှန် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း သည် ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ထင် ရှား ပြီ။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှု မြင် ရ ကြ ပြီ။ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် သိ တင်း တော် ကို ကြား ရ ကြ ပြီ။ လော ကီ သား တို့ သည် ယုံ ကြည် ရ ကြ ပြီ။ ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် တ ကွ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ပြီ။ (၁ တိ၊ ၃:၁၆)

အ ကြောင်း မူ ကား၊ မင်္ဂ လာ ရှိ သော မျှော် လင့် ရာ ကို ၎င်း၊ ကြီး မြတ် သော ဘု ရား သ ခင် တည်း ဟူ သော၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ထင် ရှား ပေါ် ထွန်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် မျှော် လင့် ကြ ၏။ (တိ၊ ၂:၁၃)

ဘိုး ဘေး များ တို့ နှင့် ဆက် နွှယ် သော သူ လည်း ဖြစ် ကြ ၏။ ခ ရစ် တော် သည် လည်း၊ ဇာ တိ အ မျိုး အား ဖြင့် ထို သူ တို့ ၏ အ မျိုး ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို ခ ရစ် တော် သည် လည်း ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို အ စိုး ရ တော် မူ ၍ ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ အာ မင်။ (ရော၊ ၉:၅)

ထို သ ခင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် နှင့် ပြိုင် သော အ မှု သည် လု ယူ ခြင်း အ မှု မ ဟုတ် ဟု ထင် မှတ် တော် မူ ၏။ (ဖိ၊ ၂:၆)

သား တော် ကို ကား၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁:၈)

ယေ ရှု ခ ရစ် သည် မ နေ့၊ ယ နေ့၊ နောင် ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ မ ပြောင်း မ လဲ နေ တော် မူ ၏။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၈)

ငါ ယေ ရှု သည် အာ လ ဖ ဖြစ် ၏။ ဩ မေ ဃ လည်း ဖြစ် ၏။ အ ဦး ဆုံး သော သူ၊ နောက် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ အ စ နှင့် အ ဆုံး လည်း ဖြစ် ၏။ (ဗျာ၊ ၂၂:၁၃)

နှုတ် က ပတ် တော် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဖန် ဆင်း တော် မူ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ။ (ယော၊ ၁:၃)

ထို သား တော် သည် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ သော ရူ ပ အ ရာ၊ အ ရူ ပ အ ရာ၊ ရာ ဇ ပလ္လင် ဖြစ် စေ၊ အ စိုး ရ ခြင်း ဖြစ် စေ၊ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ၊ အာ ဏာ စက် ဖြစ် စေ၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ထို သ ခင် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် အ ဘို့ အ လို ငှါ ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ဖန် ဆင်း လျက် ဖြစ် ကြ ၏။ သား တော် သည် လည်း ခပ် သိမ်း သော အ ရာ မ ဖြစ် မှီ ဖြစ် တော် မူ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် တန် ခိုး တော် အား ဖြင့် တည် ကြ ၏။ (ကော၊ ၁:၁၆-၁၇)

လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ခ မည်း တော် ကို ရို သေ သည် နည်း တူ၊ သား တော် ကို ရို သေ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ခ မည်း တော် သည် အ ဘယ် သူ ကို မျှ တ ရား စီ ရင် တော် မ မူ။ တ ရား စီ ရင် ခြင်း အ ခွင့် ရှိ သ မျှ ကို သား တော် အား အပ် ပေး တော် မူ ၏။ သား တော် ကို မ ရို သေ သော သူ သည် ကား၊ သား တော် ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ကို မ ရို သေ သော သူ ဖြစ် ၏။ (ယော၊ ၅:၂၂-၂၃)

 တစ် နည်း ကား၊ သား ဦး ကို ဤ လော က သို့ သွင်း တော် မူ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သူ ကို ပြပ် ဝပ် ကိုး ကွယ် ကြ စေ ဟု လာ သ တည်း။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁:၆)

၃။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ခ မည်း တော်၊ သား တော် တို့ နှင့် ခြား နား တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
3. The Holy Spirit is Distinct from the Father and the Son

ခ မည်း တော် သည် သမ္မာ တ ရား ကို ပြ သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော တစ် ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ကို သင် တို့ နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် တည် နေ စေ ခြင်း ငှါ သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ (ယော၊ ၁၄:၁၆)

ခ မည်း တော် သည် ငါ့ အ တွက် ကြောင့် စေ လွှတ် တော် မူ သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် တို့ အား ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ပြ သ သွန် သင် တော် မူ ၍၊ ငါ ပြော ခဲ့ သ မျှ သော စ ကား တို့ ကို မှတ် မိ သော ဉာဏ် ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ (ယော၊ ၁၄:၂၆)

ထို ကြောင့် ငါ ဆို သည် ကား၊ ပြစ် မှား သော အ ပြစ်၊ ဘု ရား ကို ကဲ့ ရဲ့ သော အ ပြစ် အ မျိုး မျိုး တို့ နှင့် လွတ် စေ ခြင်း အ ခွင့် ကို လူ တို့ သည် ရ နိုင် ကြ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ကဲ့ ရဲ့ သော အ ပြစ် နှင့် လွတ် စေ ခြင်း အ ခွင့် ကို လူ တို့ သည် မ ရ နိုင် ကြ။ (မ၊ ၁၂:၃၁)

၄။ သုံး ပါး ပေါင်း ၍ တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
4. The Three in Union are One God

တစ် ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ငါ တို့ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တစ် ညီ တစ် သဏ္ဌာန် တည်း လူ ကို ဖန် ဆင်း ကြ စို့။ (က၊ ၁:၂၆)

ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ လူ သည် ငါ တို့ တွင် တစ် ပါး ပါး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ တတ် ၏ ဟူ ၍ လည်း ကောင်း မိန့် တော် မူ ၏။ (က၊ ၃:၂၂)

သို့ ဖြစ် လျှင်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ခ မည်း တော် တစ် ပါး၊ နှုတ် က ပတ် တော် တစ် ပါး၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တစ် ပါး၊ သက် သေ ခံ သုံး ပါး ရှိ ၍ ထို သုံး ပါး တို့ သည် တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ (၁ ယော၊ ၅:၇)

သင် တို့ သွား ၍ လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို ငါ့ တ ပည့် ဖြစ် စေ လျက်၊ ခ မည်း တော်၊ သား တော်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ နာ မ ၌ နှစ် ခြင်း ကို ပေး ကြ လော့။ (မ၊ ၂၈:၁၉)

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် သည် ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ မိဿ ဟာ ယ တော် သည် ၎င်း၊ သင် တို့ အ ပေါင်း ၌ ရှိ စေ သ တည်း။ (၁ ကော၊ ၁၃:၁၄)

ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တစ် ဆူ တည်း သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တစ် ပါး တည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ (မာ၊ ၁၂:၂၉)

ငါ တစ် ပါး တည်း သာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ မှ တစ် ပါး အ ခြား သော ဘု ရား သ ခင် မ ရှိ။ (ဟေ ရှာ၊ ၄၅:၅)

 ရုပ် တု ရှေ့ ၌ ပူ ဇော် သော ယဇ် ကောင် ကို စား ခြင်း အ ရာ မှာ၊ ရုပ် တု သည် ဤ လော က ၌ အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် သည် ကို ၎င်း၊ တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် မှ တစ် ပါး အ ဘယ် ဘု ရား သ ခင် မျှ မ ရှိ သည် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ (၁ ကော၊ ၈:၄)

ငါ သည် ငါ့ ခ မည်း တော် နှင့် တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း ဖြစ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (ယော၊ ၁၀:၃၀)

လူ သတ္တ ဝါ ၏ အ ကြောင်း

The State of Man

၁။ ဖြစ် ရင်း အ ကြောင်း
1. His Original State

ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ လူ ယောက်ျား၊ လူ မိန်း မ ကို ဖန် ဆင်း ပြီး လျှင်၊ အ လွန် ကောင်း သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ (က၊ ၁:၂၇၊ ၃၁)

ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် လည်း အ ရှေ့ မျက် နှာ၊ ဧ ဒင် အ ရပ် ၌ ဥ ယျာဉ် ကို စိုက် ပျိုး ပြီး လျှင်၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော လူ ကို ထို ဥ ယျာဉ် ၌ နေ ရာ ချ တော် မူ ၏။ ထို မြေ ထဲ က အ ဆင်း လှ ၍၊ စား ဘွယ် ကောင်း သော အ ပင် အ မျိုး မျိုး ကို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ပေါက် စေ တော် မူ ၏။ ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ ကျွမ်း ရာ အ ပင် လည်း ရှိ ၏။ (က၊ ၂:၈-၉)

ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ ကျွမ်း ရာ အ ပင် မှ တစ် ပါး၊ ထို ဥ ယျာဉ် ၌ ရှိ သ မျှ သော အ ပင် တို့ ၏ အ သီး ကို သင် သည် စား ရ သော အ ခွင့် ရှိ ၏။ ထို အ ပင် ၏ အ သီး ကို ကား မ စား ရ။ စား သော နေ့ တွင် ဧ ကန် အ မှန် သေ ရ မည် ဟု လူ ကို ပ ညတ် ထား တော် မူ ၏။ (က၊ ၂:၁၆-၁၇)

၂။ ဖေါက် ပြန် ခြင်း အ ကြောင်း
2. His Fall

မြွေ သည် ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ သော မြေ တိ ရစ္ဆာန် တ ကာ တို့ ထက် လိမ္မာ သည် ဖြစ် ၍၊ မိန်း မ အား၊ သင် တို့ သည် ဥ ယျာဉ် ၌ ရှိ သ မျှ သော အ ပင် တို့ ၏ အ သီး ကို မ စား ရ ဟု ဧ ကန် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သ လော ဟု မေး ၏။ မိန်း မ က လည်း၊ ငါ တို့ သည် ဥ ယျာဉ် ၌ ရှိ သော အ ပင် တို့ ၏ အ သီး ကို စား ရ သော အ ခွင့် ရှိ ၏။ ဥ ယျာဉ် အ လယ် ၌ ရှိ သော အ ပင် ၏ အ သီး ကို ကား၊ သင် တို့ သည် မ ကိုင် မ စား ဘဲ နေ ကြ လော့။ သို့ မ ဟုတ် သေ မည် ဟု ဘု ရား သ ခင် အ မိန့် တော် ရှိ သည် ဟု မြွေ အား ဆို ၏။ မြွေ က လည်း၊ သင် တို့ သည် ဧ ကန် အ မှန် သေ ရ မည် မ ဟုတ်။ အ ကြောင်း မူ ကား ထို အ သီး ကို စား သော နေ့ ၌ သင် တို့ သည် မျက် စိ ပွင့် လင်း လျက် ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ ၍ ဘု ရား သ ခင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ လ တံ့ သည် ကို၊ ဘု ရား သ ခင် သိ တော် မူ သည် ဟု မိန်း မ အား ဆို ၏။ ထို အ ပင် သည် စား ဘွယ် ကောင်း ခြင်း၊ အ ဆင်း လည်း လှ ခြင်း၊ ပ ညာ အ တတ် တိုး ပွါး စေ လို သော ငှါ၊ နှစ် သက် ဘွယ် သော အ ပင် ဖြစ် ခြင်း ကို မိန်း မ သည် မြင် လျှင်၊ အ သီး ကို ယူ ၍ စား ၏။ မိ မိ ခင် ပွန်း အား လည်း ပေး ၍ သူ သည် လည်း စား ၏။ (က၊ ၃:၁-၆)

ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ လူ သည် ငါ တို့ တွင် တစ် ပါး ပါး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ တတ် ၏။ ယ ခု မှာ သူ သည် ထာ ဝ ရ အ သက် ကို ရ ခြင်း ငှါ၊ လက် ကို ဆန့် လျက် အ သက် ပင် ၏ အ သီး ကို ယူ ၍ မ စား သင့် ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ လူ သည် မိ မိ ထွက် သော မြေ ၌ လုပ် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ဧ ဒင် ဥ ယျာဉ် ထဲ က လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။ ထို သို့ လူ ကို နှင် ထုတ် ပြီး လျှင်၊ အ သက် ပင် လမ်း ကို စောင့် ရှောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ မီး စက် လက် နက် နှင့် တ ကွ ခေ ရု ဗိမ် တို့ ကို  ဥ ယျာဉ် အ ရှေ့ ဘက် ၌ ထား တော် မူ ၏။ (က၊ ၃:၂၂-၂၄)

၃။ လူ ခပ် သိမ်း တို့ သည် အ ပြစ် ရှိ ကြ သည် အ ကြောင်း
3. His Sinfulness – Universal

 အ ပြစ် တ ရား သည် တစ် ယောက် သော သူ အား ဖြင့် ဤ လော က သို့ ဝင် ၍၊ အ ပြစ် တ ရား အား ဖြင့် သေ ခြင်း တ ရား ဝင် သည် နှင့် အ ညီ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ ပြစ် ရှိ သော ကြောင့် သေ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ ၏။ (ရော၊ ၅:၁၂)

ထို ကြောင့်၊ တစ် ယောက် သော သူ ၏ ပြစ် မှား ခြင်း အား ဖြင့်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ ရ ကြ ၏။ (ရော၊ ၅:၁၈)

တစ် ယောက် သော သူ သည် နား မ ထောင် သော အား ဖြင့်၊ လူ များ တို့ သည် အ ပြစ် ရောက် ရ ကြ ၏။ (ရော၊ ၅:၁၉)

လူ သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် ၍ သန့် ရှင်း နိုင် သ နည်း။ မိန်း မ ဘွား သော သူ သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် ၍ ဖြောင့် မတ် နိုင် သ နည်း။ (ယော ဘ၊ ၁၅:၁၄)

မ သန့် ရှင်း သော အ ရာ ထဲ က သန့် ရှင်း သော အ ရာ ကို အ ဘယ် သူ ထုတ် ဘော် နိုင် သ နည်း။ အ ဘယ် သူ မျှ မ ထုတ် မ ဘော် နိုင် ပါ။ (ယော ဘ၊ ၁၄:၄)

အ ပြစ် မ ပါ ဘဲ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ တော် ကောင်း တစ် စုံ တစ် ယောက် မျှ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ မ ရှိ။ (ဒေ၊ ၇:၂၀)

ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ မ ရှိ၊ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ။ နား လည် သော သူ မ ရှိ။ ဘု ရား သ ခင် ကို ရှာ သော သူ မ ရှိ။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် လမ်း လွဲ ကြ ပြီ။ တစ် ညီ တစ် ညွတ် တည်း အ သုံး မ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ ပြီ။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ မ ရှိ၊ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ။ (ရော၊ ၃:၁၀-၁၂)

 ပ ညတ် တ ရား ၌ ပါ သ မျှ သော စ ကား တို့ သည် ပ ညတ် တ ရား ကို ခံ သော သူ တို့ နှင့် စပ် ဆိုင် သည် ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ ထို သို့ ဖြစ် ၍၊ လော ကီ သား အ ပေါင်း တို့ သည် စ ကား တစ် ခွန်း ကို မျှ မ ပြော နိုင် ဘဲ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ အ ပြစ် သင့် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ (ရော၊ ၃:၁၉)

၄။ လူ မျိုး များ သည် အ ပြစ် များ သည် အ ကြောင်း
4. His Sinfulness – Great

မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပြစ် ကြီး ၍၊ သူ ၏ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဆိုး ညစ် ခြင်း သက် သက် ရှိ ကြောင်း ကို၊ ဘု ရား သ ခင် သိ မြင် တော် မူ ၏။ (က၊ ၆:၅)

 စိတ် နှ လုံး သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ထက် စဉ်း လဲ တတ် ၏။ အ လွန် ယို ယွင်း သော သ ဘော ရှိ ၏။ စိတ် နှ လုံး သ ဘော ကို အ ဘယ် သူ သိ နိုင် သ နည်း။ (ယေ၊ ၁၇:၉)

မ ကောင်း သော ကြံ စည် ခြင်း၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း၊ သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား ခြင်း၊ မိန်း မ လွတ် နှင့် မှား ယွင်း ခြင်း၊ သူ့ ဥစ္စာ ကို ခိုး ခြင်း၊ မ မှန် သော သက် သေ ကို ခံ ခြင်း၊ သူ့ အ သ ရေ ကို ဖျက် ခြင်း အ ရာ တို့ သည် နှ လုံး ထဲ က ထွက် လာ ၍၊ လူ ကို ညစ် ညူး စေ သော အ ရာ ဖြစ် ကြ ၏။ (မ၊ ၁၅:၁၉-၂၀)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ အို ကောင်း ကင်၊ ကြား လော့။ အို မြေ ကြီး၊ နား ထောင် လော့။ မိန့် တော် မူ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ ကျွေး မွေး ပြု စု သော သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ နွား သော် လည်း မိ မိ အ ရှင် ကို သိ ၏။ မြည်း သော် လည်း မိ မိ သ ခင် ၏ မြည်း ဇောင်း ကို သိ ၏။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ မူ ကား၊ ငါ့ ကို မ သိ ကြ။ ငါ ၏ လူ မျိုး မူ ကား၊ မ ဆင် ခြင် တတ် ပါ တ ကား။ (ဟေ ရှာ၊ ၁:၂-၃)

ဇာ တိ ပ က တိ စိတ် သ ဘော သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ တ ရား တော် အ လို သို့ မ လိုက် တတ်။ ထို မျှ မ က မ လိုက် နိုင်။ ထို ကြောင့် ဇာ တိ ပ က တိ ၌ ကျင် လည် သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် မ တွေ့ နိုင် ကြ။ (ရော၊ ၈:၇-၈)

ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ သန့် ရှင်း သူ တို့ ကို ပင် ယုံ တော် မ မူ။ ကောင်း ကင် ဘုံ သော် လည်း ရှေ့ တော် ၌ မ စင် ကြယ်။ သို့ ဖြစ် လျှင်၊ ရေ ကို သောက် သ ကဲ့ သို့ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို သောက် လျက်၊ ဆိုး ညစ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော လူ သတ္တ ဝါ ၌ အ ဘယ် ဆို ဘွယ် ရှိ သ နည်း။ (ယော ဘ၊ ၁၅:၁၅-၁၆)

အ ကျွန်ုပ် တို့ ရှိ သ မျှ သည် စင် ကြယ် ခြင်း မ ရှိ ပါ။ ပြု ဘူး သ မျှ သော ကု သိုလ် ကောင်း မှု တို့ သည် ညစ် သော အ ဝတ် နှင့် တူ ကြ ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ရှိ သ မျှ သည် သစ် ရွက် ကဲ့ သို့ ညှိုး နွမ်း လျက် ရှိ ၍၊ ကိုယ် အ ပြစ် တို့ သည် လေ ကဲ့ သို့ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို တိုက် သွား ပါ ပြီ။ (ဟေ ရှာ၊ ၆၄:၆)

၅။ ယုတ် ညံ့ သည် အ ကြောင်း
5. His Meanness

လက် ညှိုး တော် အ လုပ် တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် ၏ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် တော် မူ သော လ နှင့် ကြယ် များ ကို ၎င်း၊ အ ကျွန်ုပ် ဆင် ခြင် သော်၊ လူ သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် အောက် မေ့ တော် မူ ရ သ နည်း။ လူ သား သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် ၍ အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ ရ သ နည်း။ (ဆာ၊ ၈:၃-၄)

အ မှု တော် ထမ်း တို့ ကို ယုံ တော် မ မူ။ ကောင်း ကင် တ မန် တော် တို့ ၌ စုံ လင် ခြင်း မ ရှိ ဟု ထင် တော် မူ ၏။ သို့ ဖြစ် လျှင် မြေ မှုန့် ၌ တည် ၍ မြေ ထဲ တွင် နေ တတ် သော သူ တို့ ကို အ ဘယ် ဆို ဘွယ် ရှိ အံ့ နည်း။ ထို သူ တို့ ကို ပိုး ရွ ပင် နိုင် တတ် ၏။ တစ် နေ့ ခြင်း တွင် ပျက် စီး တတ် ကြ ၏။ အ ဘယ် သူ မျှ ပ မာ ဏ မ ပြု ဘဲ အ စဉ် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ကြ ၏။ (ယော ဘ၊ ၄:၁၈-၂၀)

အ ကယ် စင် စစ် ယုတ် ညံ့ သော သူ တို့ သည် အ နတ္တ၊ အ သ ရေ ရှိ သော သူ တို့ သည် မု သား ဖြစ် ကြ ၏။ ချိန် ခွင် နှင့် ချိန် စက် လျှင် ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ နတ္တ ထက် သာ ၍ ပေါ့ ကြ ၏။ (ဆာ၊ ၆၂:၉)

လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ (၁ ပေ၊ ၁:၂၄-၂၅)

၆။ မိုက် သည် အ ကြောင်း
6. His Ignorance

ငါ တို့ သည် မ နေ့ ၏ သား ဖြစ် ၍ အ လျှင်း မ သိ ရ ပါ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ငါ တို့ နေ ရ သော နေ့ ရက် ကာ လ သည် အ ရိပ် သက် သက် ဖြစ် ၏။ (ယော ဘ၊ ၈:၉)

အ ကြင် သူ သည်၊ ငါ ကား ပ ညာ ရှိ ဖြစ် သည် ဟူ ၍ စိတ် ထင် ၏။ ထို သူ သည် သိ အပ် သည် အ တိုင်း အ လျှင်း မ သိ သေး။ (၁ ကော၊ ၈:၂)

လူ သည် မိ မိ သွား ရာ လမ်း ကို အ စိုး မ ရ၊ သွား စဉ် အ ခါ မိ မိ ခြေ ရာ တို့ ကို မ စီ ရင် တတ် သည် ကို အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏။ (ယေ၊ ၁၀:၂၃)

ဇာ တိ ပ က တိ လူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် အ ရာ တို့ ကို မ ခံ မ ယူ။ ထို အ ရာ တို့ သည် မိုက် မဲ သော အ ရာ ဖြစ် သည် ဟု ထင် တတ် ၏။ ထို အ ရာ တို့ ကို ဝိ ညာဉ် အား ဖြင့် သာ ပိုင်း ခြား ၍ နား လည် နိုင် သော ကြောင့်၊ ဇာ တိ ပ က တိ လူ သည် နား မ လည် နိုင်။ (၁ ကော၊ ၂:၁၄)

 ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် ဖုံး အုပ် လျက် ရှိ လျှင်၊ ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ အား သာ ဖုံး အုပ် လျက် ရှိ ၏။ ထို သို့ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် ပြည့် စုံ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ၏ အ ရောင် သည် အ လင်း ကို မ ပေး စေ ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က ကို အ စိုး ရ သော ဘု ရား သည် သူ တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို ကွယ် စေ ၏။ (၂ ကော၊ ၄:၃-၄)

ထို သူ တို့ သည် ဉာဏ် အ လင်း ကွယ် သည် ဖြစ် ၍၊ စိတ် နှ လုံး မိုက် မဲ သော အား ဖြင့် အ လျှင်း မ သိ သော ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သက် နှင့် ကွာ ရှင်း လျက် ရှိ ကြ ၏။ (ဧ၊ ၄:၁၈)

၇။ အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ သည် အ ကြောင်း
7. His Guilt and Misery

မြေ မှုန့် ထဲ က အ မှု ရောက် သည် မ ဟုတ်။ ဒုက္ခ သည် မြေ ပေါ် မှာ မ ပေါက် တတ်။ မီး ပွါး တို့ သည် အ ထက် သို့ ပျံ တက် သည် နည်း တူ၊ လူ သည် ဘွား က တည်း က ပင် ဒုက္ခ ၌ ကျင် လည် ရ ၏။ (ယော ဘ၊ ၅:၆-၇)

သမ္မာ တ ရား ကို အ ဓမ္မ ဖြင့် ဆီး တား တတ် သော သူ တို့ ၏ မှား ယွင်း သော ကိုး ကွယ် ခြင်း၊ တ ရား ကို လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် သင့် ရောက် ရာ အ မှု ဖြစ် သော အ ကြောင်း သည် ကောင်း ကင် မှ ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ (ရော၊ ၁:၁၈)

မ တ ရား သော သူ တို့ မူ ကား၊ မ ငြိမ် နိုင် ဘဲ လှုပ် ရှား ၍၊ ရွှံ့ နှင့် အ မှိုက် ကို ပက် သော ပင် လယ် ရေ နှင့် တူ ကြ ၏။ မ တ ရား သော သူ တို့ ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း မ ရှိ။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၇:၂၀-၂၁)

ဆိုး သော သူ သည် တစ် သက် လုံး ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ကို ခံ ရ ၏။ ညှဉ်း ဆဲ တတ် သော သူ သည် မိ မိ အ သက် အ ပိုင်း အ ခြား ကို မ သိ ရ။ သူ သည် ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ သံ ကို ကြား လျက် နေ ရ ၏။ စည်း စိမ် ကို ခံ စား စဉ် တွင်၊ ဖျက် ဆီး သော သူ သည် လာ တတ် ၏။ (ယော ဘ၊ ၁၅:၂၀-၂၁)

လော ကီ သား အ ပေါင်း တို့ သည် စ ကား တစ် ခွန်း ကို မျှ မ ပြော နိုင် ဘဲ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ အ ပြစ် သင့် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ (ရော၊ ၃:၁၉)

ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် အ ထက် က ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ လို သို့ ၎င်း၊ စိတ် ၏ အ လို သို့ ၎င်း၊ လိုက် သ ဖြင့်၊ ကာ မ ဂုဏ် တို့ ၌ ကျင် လည် သည် ဖြစ် ၍၊ ကြွင်း သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ ပင် ပ က တိ အ တိုင်း အ မျက် တော် ကို ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ (ဧ၊ ၂:၃)

ပြစ် မှား သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် နှ မြော တော် မ မူ၊ င ရဲ ထဲ သို့ ချ လိုက် ပြီး မှ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း အ လို ငှါ ချုပ် ထား ၍၊ မှောင် မိုက် သံ ကြိုး နှင့် ချည် နှောင် တော် မူ ၏။ ရှေး လော က ဓာတ် ကို လည်း နှ မြော တော် မ မူ။ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို ဟော သော နော ဧ နှင့် လူ ခု နစ် ယောက် တို့ ကို စောင့် မ တော် မူ ၍၊ ဘု ရား ကို မ ကိုး ကွယ် သော လော ကီ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ရေ လွှမ်း မိုး စေ တော် မူ ၏။ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ တို့ ကို မီး ရှို့ ၍ ဖျက် ဆီး ရာ၊ ဒဏ် စီ ရင် တော် မူ သ ဖြင့် နောင် ၌ မ တ ရား သော အ ကျင့် ကို ကျင့် အံ့ သော သူ တို့ အား ပုံ သက် သေ ကို ထား တော် မူ ၏။ (၂ ပေ၊ ၂:၄-၆)

ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် သော သူ တို့ ကို စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း အ ထဲ က ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မ တ ရား သော သူ တို့ ကို ဒဏ် ခံ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ညစ် ညူး သော တပ် မက် ခြင်း ကိ လေ သာ နှင့် တ ကွ၊ ကာ မ ဂုဏ် အ လို သို့ လိုက် ၍၊ အာ ဏာ စက် ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ တို့ ကို အ ထူး သ ဖြင့် ဒဏ် ခံ စေ မည် အ ကြောင်း၊ တ ရား ဆုံး ဖြတ် သော နေ့ အ ဘို့ ချုပ် ထား ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တတ် နိုင် တော် မူ ၏။ (၂ ပေ၊ ၂:၉-၁၀)

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ ကြောင်း

The Lord Jesus Christ

၁။ ဖွား မြင် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
1. His Incarnation

အ ချိန် ကာ လ စေ့ သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် သား ၏ အ ခွင့် အ ရာ ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ပ ညတ် တ ရား လက် ၌ ရှိ သော ငါ တို့ ကို ရွေး နှုတ် စေ ခြင်း ငှါ၊ မိန်း မ ဝမ်း ၌ ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ပ ညတ် တ ရား အောက် ၌ ဘွား မြင် ရ သော သား တော် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ (ဂ လ၊ ၄:၄-၅)

ထို သား တော် သည် မိ မိ အ သ ရေ ကို စွန့် ၍ အ စေ ခံ ကျွန် ၏ သဏ္ဌာန် ကို ယူ ဆောင် လျက်၊ လူ ကဲ့ သို့ သော အ ဖြစ် ၌ ဘွား မြင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၏။ (ဖိ၊ ၂:၇)

ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ ၌ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး သား၊ ယော သပ် အ မည် ရှိ သော လူ နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍၊ မ ရှက် တင် သေး သော သ တို့ သ မီး က ညာ ဆီ သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် တ မန် ဂါ ဗြေ လ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သ တို့ သ မီး က ညာ ကား၊ မာ ရိ အ မည် ရှိ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ရောက် လာ လျှင်၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ သော မိန်း မ၊ သင့် အား မင်္ဂ လာ ဖြစ် စေ သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ သည် ဟု ပြော ဆို ၏။ မာ ရိ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင် စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ရှိ ၍၊ ဤ နှုတ် ဆက် ခြင်း ကား အ ဘယ် သို့ သော နှုတ် ဆက် ခြင်း ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု တွေး တော ဆင် ခြင် ၍ နေ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ မာ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပြီ။ သင် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယေ ရှု အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ထို သား သည် ကား၊ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ သူ့ အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ထို သူ သည် လည်း ယာ ကုပ် အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ စဉ် မ ပြတ် အုပ် စိုး လိမ့် မည်။ သူ ၏ နိုင် ငံ သည် လည်း ဆုံး ခြင်း မ ရှိ ရ ဟု ပြော ဆို ၏။ (လု၊ ၁:၂၆-၃၃)

မာ ရိ က လည်း၊ ဤ အ မှု အ ရာ သည် အ ဘယ် သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ ပါ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် ပြော ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် ၏ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် တော် မူ ၍၊ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် သည် သင့် ကို လွှမ်း မိုး လိမ့် မည်။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ထို သန့် ရှင်း သော သား သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ထို မှ တ ပါး၊ အ မြုံ မ ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ ယ ခု ခြောက် လ အ ဝင် ရှိ ပြီ။ ဘု ရား သ ခင် တတ် နိုင် တော် မ မူ သော အ မှု မ ရှိ ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ မာ ရိ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ စ ကား အ တိုင်း အ ကျွန်ုပ် ၌ ဖြစ် ပါ စေ သော် ဟု ဝန် ခံ ပြီး မှ၊ ကောင်း ကင် တ မန် သည် မာ ရိ ထံ မှ သွား လေ ၏။ (လု၊ ၁:၃၄-၃၈)

မယ် တော် မာ ရိ သည် ယော သပ် နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍ မ ရှက် တင် မီ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် သည် သူ တော် ကောင်း ဖြစ် ၍၊ မာ ရိ အ သ ရေ ကို မ ပျက် စေ ချင် သော ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ စွန့် ပယ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။ ထို သို့ ကြံ စည် ၍ နေ စဉ် တွင် အိပ် မက် ကို မြင် ရ သည် မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ယော သပ်၊ သင် ၏ ခင် ပွန်း မာ ရိ ကို ထိန်း သိမ်း ရ မည် အ ခွင့် ကို မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ဤ ပ ဋိ သန္ဓေ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ဖြစ် ၏။ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား သည် မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။ (မ၊ ၁:၁၈-၂၁)

ထို အ ကြောင်း အ ရာ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရော ဖက် ဖြင့် ထား တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် တော် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ ကြ လ တံ့ ဟု လာ သ တည်း။ ဧ မာ နွေ လ အ နက် ကား၊ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ဆို လို သ တည်း။ ယော သပ် သည် အိပ် ပျော် ရာ မှ နိုး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ၍ မိ မိ ခင် ပွန်း ကို ထိန်း သိမ်း လေ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ သား ဦး ကို မ ဘွား မှီ တိုင် သံ ဝါ သ မ ပြု ဘဲ နေ ၏။ ထို သား ကို လည်း ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ (မ၊ ၁:၂၂-၂၅)

ထို အ ခါ တစ် နိုင် ငံ လုံး ကို စာ ရင်း ယူ စေ ခြင်း ငှါ ကဲ သာ ဘု ရင် ဩ ဂုတ္တု သည် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ကု နေ ရိ သည် ရှု ရိ ပြည် ၌ မြို့ ဝန် ဖြစ် စဉ် တွင်၊ ဤ ပ ဌ မ စာ ရင်း ယူ ခြင်း ဖြစ် သ တည်း။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် စာ ရင်း ဝင် ခြင်း ငှါ အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ မြို့ ရွာ သို့ သွား ကြ ၏။ ယော သပ် သည် လည်း ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး အ နွှယ် ဖြစ် ၍၊ ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း သော မ ယား မာ ရိ နှင့် အ တူ စာ ရင်း ဝင် ခြင်း ငှါ၊ ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ မှ ယု ဒ ပြည် တွင် ဗက် လင် အ မည် ရှိ သော ဒါ ဝိဒ် ၏ မြို့ သို့ သွား ၏။ ထို အ ခါ မာ ရိ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ အ ရင့် အ မာ ရှိ ၏။ ဗက် လင် မြို့ ၌ ရှိ နေ စဉ်၊ ဘွား အံ့ သော နေ့ လ စေ့ လျှင်၊ သား ဦး ကို ဘွား မြင် ၍ အ ဝတ် နှင့် ပတ် ရစ် ပြီး မှ၊ ဧည့် သည် တည်း ရာ စ ရပ် ၌ သူ တို့ နေ စ ရာ မ ရှိ သော ကြောင့်၊ သူ ငယ် ကို နွား စား ခွက် ၌ သိပ် ထား လေ ၏။ (လု၊ ၂:၁-၇)

ထို ပြည် မှာ သိုး ထိန်း တို့ သည် ညဉ့် အ ခါ တော အ ရပ် ၌ တည်း ခို လျက်၊ မိ မိ သိုး စု ကို စောင့် နေ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် သူ တို့ အ နား မှာ ပေါ် လာ ၍၊ ပတ် ဝန်း ကျင် ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ထွန်း တောက် သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ ကြ နှင့်။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ လွန် ဝမ်း မြောက် ဝမ်း သာ စ ရာ သိ တင်း ကို ငါ သည် သင် တို့ အား ကြား ပြော ရ ၏။ ယ နေ့ တွင် ဒါ ဝိဒ် ၏ မြို့ ၌ သ ခင် ခ ရစ် တော် တည်း ဟူ သော ကယ် တင် သော အ ရှင် သည် သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဘွား မြင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ သည် အ ဘယ် နိ မိတ် ဖြင့် သိ ရ မည် နည်း ဟူ မူ ကား၊ သူ ငယ် သည် အ ဝတ် နှင့် ပတ် ရစ် ၍ နွား စား ခွက် ၌ သိပ် ထား လျက် ရှိ သည် ကို တွေ့ ကြ လိမ့် မည် ဟု ဆို ပြီး လျှင်၊ ထို ကောင်း ကင် တ မန် နှင့် အ တူ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ များ တို့ သည် ချက် ခြင်း ထင် ရှား ၍၊ ကောင်း ကင် ဘ ဝဂ် ဝယ် ဘု ရား သ ခင် သည် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး ပေါ် ၌ လည်း ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ စေ သ တည်း။ လူ တို့ အား မေတ္တာ က ရု ဏာ ရှိ စေ သ တည်း ဟု ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း ၍ မြွက် ဆို ကြ ၏။ (လု၊ ၂:၈-၁၄)

ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် ကောင်း ကင် ဘုံ သို့ ပြန် ကြ ပြီး မှ သိုး ထိန်း တို့ က၊ ငါ တို့ သည် ဗက် လင် မြို့ သို့ သွား ကြ ကုန် အံ့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဘော် ပြ တော် မူ သော ဤ အ မှု အ ရာ ကို ကြည့် ကြ ကုန် အံ့ ဟု အ ချင်း ချင်း ပြော ဆို ပြီး လျှင်၊ အ လျင် အ မြန် သွား ၍ မာ ရိ နှင့် ယော သပ် ကို ၎င်း၊ နွား စား ခွက် ၌ သိပ် ထား လျက် ရှိ သော သူ ငယ် ကို ၎င်း တွေ့ ကြ ၏။ တွေ့ မြင် ပြီး မှ မိ မိ တို့ ကြား သော ထို သူ ငယ် ၏ အ ကြောင်း စ ကား ကို အ နှံ့ အ ပြား ပြော ကြ ၏။ သိုး ထိန်း တို့ ပြော သော စ ကား ကို ကြား သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ မာ ရိ သည် ထို အ ကြောင်း အ ရာ အ လုံး စုံ တို့ ကို မှတ် ကျုံး ၍ စဉ်း စား ဆင် ခြင် လျက် နေ ၏။ သိုး ထိန်း တို့ သည် လည်း မိ မိ တို့ အား ပြော နှင့် သည် အ တိုင်း ကြား မြင် သ မျှ သော အ ကြောင်း အ ရာ ကို ထောက် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ကို အံ့ ဩ ချီး မွမ်း လျက် ပြန် သွား ကြ ၏။ (လု၊ ၂:၁၅-၂၀)

၂။ မြတ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
2. His Excellence

ငါ တို့ အ ဘို့ သူ ငယ် ကို ဘွား မြင် ၏။ ငါ တို့ အား သား ကို သ နား တော် မူ ၏။ ထို သူ သည် အုပ် စိုး ခြင်း အာ ဏာ စက် ရှိ လိမ့် မည်။ နာ မ တော် မူ ကား အံ့ ဩ ဘွယ်၊ တိုင် ပင် ဘက်၊ တန် ခိုး ကြီး သော ဘု ရား သ ခင်၊ ထာ ဝ ရ အ ဘ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း အ ရှင် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ လိမ့် မည်။ (ဟေ ရှာ၊ ၉:၆)

နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း လူ ဇာ တိ အ ဖြစ် ကို ခံ ယူ ၍၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ တော် နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ လျက် ငါ တို့ တွင် တည် နေ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ မည်း တော် ၌ တ ပါး တည်း သော သား တော် ၏ ဘုန်း ကဲ့ သို့ သူ ၏ ဘုန်း တော် ကို ငါ တို့ သည် မြင် ရ ကြ ပြီ။  (ယော၊ ၁:၁၄)

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟူ သော အ သံ တော် သည်၊ ထူး မြတ် သော အ ရောင် အ ဝါ တော် ထဲ က၊ ထို သ ခင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ခံ ရ တော် မူ ၏။ (၂ ပေ၊ ၁:၁၇)

ခပ် သိမ်း သော ပြည့် စုံ ခြင်း ကို သား တော် ၌ ကျိန်း ဝပ် စေ ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ တော် မူ ၏။ (ကော၊ ၁:၁၉)

ခ ရစ် တော် ၏ နက် နဲ သော အ ရာ ၌ ပ ညာ ဘဏ္ဍာ၊ ဉာဏ် ဘဏ္ဍာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ဝှက် ထား လျက် ရှိ ကြ ၏။ (ကော၊ ၂:၃)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် ၌ တည် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဆင်း ရဲ သား တို့ အား ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို ဘိ သိက် ပေး တော် မူ ပြီ။ ကြေ မွ သော သူ တို့ ၏ အ နာ ကို ပျောက် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဘမ်း သွား ချုပ် ထား လျက် ရှိ သော သူ တို့ အား လွှတ် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် မျက် စိ ကန်း သော သူ တို့ အား မျက် စိ မြင် ပြန် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပြ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ညှင်း ဆဲ ခံ ရ သော သူ တို့ ကို ကယ် မ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ မင်္ဂ လာ နှစ် ကာ လ ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ။ (လု၊ ၄:၁၈-၁၉)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ မင်္ဂ လာ နှစ် နှင့်၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် အ ပြစ် ပေး တော် မူ ရာ နေ့ ရက် ကာ လ ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ စိတ် မ သာ ညည်း တွား သော သူ တို့ အား နှစ် သိမ့် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ စိတ် မ သာ ညည်း တွား သော ဇိ အုန် မြို့ သား တို့ အ ဘို့ စီ ရင် ၍၊ ပြာ အ ရာ ၌ ပေါင်း သ ရ ဖူ၊ ဝမ်း နည်း ခြင်း အ ရာ ၌ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ၊ ညှိုး ငယ် သော စိတ် သ ဘော အ ရာ ၌ ချီး မွမ်း ခြင်း အ ဝတ် တန် ဆာ ကို သူ တို့ အား ပေး စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ။ (ဟေ ရှာ၊ ၆၁:၂-၃)

ထို သို့ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း သည် သန့် ရှင်း စင် ကြယ် ၍ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း လွတ် လျက် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ နှင့် မ ဆက် ဆံ၊ ကောင်း ကင် သား အ ပေါင်း တို့ ထက် မြင့် မြတ် သော သူ ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ နှင့် တော် သင့် တော် မူ ၏။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၇:၂၆)

ကိုယ် တော် သည် လူ မျိုး ထက် အ ဆင်း လှ ပါ ၏။ နှုတ် တော် သည် ကျေး ဇူး စ ကား နှင့် ပြည့် စုံ ပါ ၏။ ထို ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ကို အ စဉ် အ မြဲ ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၏။ (ဆာ၊ ၄၅:၂)

 နှုတ် တော် သည် အ လွန် ချို ပေ ၏။ တ ကိုယ် လုံး ၌ ချစ် ဘွယ် သော ဂုဏ် တော် အ ပေါင်း တို့ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ မီး တို့၊ ဤ သူ သည် ငါ ချစ် ရာ သ ခင်၊ ငါ့ မိတ် ဆွေ ဖြစ် တော် မူ သ တည်း။ (သီ၊ ၅:၁၆)

၃။ ဒုက္ခ ခံ တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
3. His Sufferings

ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် စည်း စိမ် ရှိ သော် လည်း၊ ဆင်း ရဲ တော် မူ ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် စည်း စိမ် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။ (၂ ကော၊ ၈:၉)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် သည် အ ညွန့် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် သော မြေ ၌ ပေါက် သော အ တက် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရှေ့ တော် ၌ ကြီး ပွါး ၏။ ပ မာ ဏ ပြု စ ရာ အ ဆင်း တင့် တယ် ခြင်း မ ရှိ။ ချစ် လို ဘွယ် သော မျက် နှာ လက္ခ ဏာ နှင့် မ ပြည့် စုံ။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ ၍၊ လူ တို့ တွင် အ ယုတ် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ငြို ငြင် သော သူ၊ နာ ကြဉ်း ခြင်း ဝေ ဒ နာ နှင့် ကျွမ်း ဝင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သူ တစ် ပါး မျက် နှာ လွှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ သည် မ ရို သေ ကြ။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၃:၂-၃)

ယေ ရှု က လည်း၊ မြေ ခွေး သည် မြေ တွင်း ရှိ ၏။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ၌ ကျင် လည် သော ငှက် သည် နား နေ ရာ အ ရပ် ရှိ ၏။ လူ သား မူ ကား ခေါင်း ချ ရာ မျှ မ ရှိ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (မ၊ ၈:၂၀)

လူ သား သည် စား သောက် လျက် လာ သည် ရှိ သော်၊ ဤ သူ သည် စား ကြူး သော သူ၊ စ ပျစ် ရည် သောက် ကြူး သော သူ ပါ တ ကား။ အ ခွန် ခံ သော သူ နှင့် ဆိုး သော သူ တို့ ကို မိတ် ဆွေ ဖွဲ့ သော သူ ပါ တ ကား ဟု ဆို ပြန် ကြ ၏။ (မ၊ ၁၁:၁၉)

ဖါ ရိ ရှဲ တို့ သည် ကြား လျှင်၊ ဤ သူ သည် နတ် ဆိုး မင်း ဗေ လ ဇေ ဗု လ ကို အ မှီ ပြု ၍ သာ နတ် ဆိုး တို့ ကို နှင် ထုတ် သည် ဟု ဆို ကြ ၏။ (မ၊ ၁၂:၂၄)

ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် သူ တို့ နှင့် အ တူ ဂေ သ ရှေ မန် အ ရပ် သို့ ရောက် တော် မူ လျှင်၊ ငါ သည် ဟို အ ရပ် သို့ သွား ၍ ဆု တောင်း စဉ် တွင် ဤ အ ရပ် ၌ ထိုင် နေ ကြ လော့ ဟု တ ပည့် တော် တို့ အား မိန့် တော် မူ ပြီး မှ၊ ပေ တ ရု နှင့် ဇေ ဗေ ဒဲ ၏ သား နှစ် ယောက် တို့ ကို ခေါ် သွား ၍၊ နှ လုံး မ သာ စိတ် ပူ ပန် ခြင်း သို့ ရောက် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ ယေ ရှု က၊ ငါ သည် သေ လောက် အောင် စိတ် နှ လုံး အ လွန် ညှိုး ငယ် ခြင်း ရှိ ၏။ ဤ အ ရပ် ၌ ငါ နှင့် အ တူ စောင့် ၍ နေ ကြ လော့ ဟု တ ပည့် တော် သုံး ယောက် တို့ အား မိန့် တော် မူ ၍၊ ထို မှ အ နည်း ငယ် လွန် ပြန် လျှင် ပြပ် ဝပ် ၍ အ ကျွန်ုပ် အ ဘ၊ ဤ ခွက် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို လွန် သွား နိုင် လျှင် လွန် သွား ပါ စေ သော။ သို့ သော် လည်း အ ကျွန်ုပ် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ ကိုယ် တော် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် ပါ စေ သော ဟု ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ တ ပည့် တော် တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် ၍ သူ တို့ သည် အိပ် ပျော် လျက် နေ ကြ သည် ကို တွေ့ တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ သည် တ နာ ရီ ခန့် မျှ ငါ နှင့် အ တူ စောင့် ၍ နေ ခြင်း ငှါ ဤ သို့ မ စွမ်း နိုင် သ လော။ စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း လျက် စောင့် နေ ကြ လော့။ စိတ် ဝိညာဉ် ကား စေ တ နာ ရှိ ငြား သော် လည်း၊ ကိုယ် မူ ကား အား နည်း သည် ဟု ပေ တ ရု အား မိန့် တော် မူ ပြီး မှ၊ တစ် ဖန် သွား ၍ အ ကျွန်ုပ် အ ဘ၊ ဤ ခွက် ကို အ ကျွန်ုပ် မ သောက် ဘဲ လွန် ၍ မ သွား ရ လျှင် ကိုယ် တော် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် ပါ စေ သော ဟု ဆု တောင်း ပြန် ၏။ ထို နောက် တ ပည့် တော် တို့ ရှိ ရာ သို့ လာ ၍ သူ တို့ သည် မျက် စိ လေး လံ သ ဖြင့် တစ် ဖန် အိပ် ပျော် လျက် နေ ကြ သည် ကို တွေ့ တော် မူ လျှင်၊ သူ တို့ ကို ထား ခဲ့ ၍ တစ် ဖန် သွား ပြီး လျှင် ရှေ့ မြွက် ဆို သည် နည်း တူ သုံး ကြိမ် မြောက် အောင် ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ (မ၊ ၂၆:၃၆-၄၄)

ထို အ ခါ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား လာ ၍ ကိုယ် တော် ကို အား ပေး ရ ၏။ ပြင်း စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ လျက် အ ထူး သ ဖြင့် ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ ချွေး ထွက် တော် မူ သည် ကား၊ မြေ ပေါ် ၌ ကျ သော သွေး စက် ခဲ ကဲ့ သို့ ဖြစ် သ တည်း။ (လု၊ ၂၂:၄၃-၄၄)

ထို နောက် တ ပည့် တော် တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် လာ လျှင်၊ ယ ခု အိပ် ပျော် ၍ ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ ကြ လော့။ လူ သား ကို ဆိုး သော သူ တို့ လက် သို့ အပ် နှံ ရ သော အ ချိန် ရောက် လာ ပြီ။ (မ၊ ၂၆:၄၅)

ထို သို့ မိန့် တော် မူ စဉ် တွင် ပင် တ ပည့် တော် တ ကျိပ် နှစ် ပါး အ ဝင် ဖြစ် သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် လာ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး တို့ နှင့် လူ တို့ တွင် အ ကြီး အ ကဲ ဖြစ် သော သူ များ စေ လွှတ် သော လူ အ စု အ ဝေး အ ပေါင်း တို့ သည် ထား နှင့် ဒုတ် များ ကို ကိုင် လျက် ပါ ကြ ၏။ (မ၊ ၂၆:၄၇)

ထို သူ တို့ သည် လာ ၍ ကိုယ် တော် ကို ဆွဲ ကိုင် ဘမ်း ဆီး ကြ ၏။ (မာ၊ ၁၄:၄၆)

ထို အ ခါ တ ပည့် တော် အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို စွန့် ပစ် ၍ ပြေး ကြ ၏။ ကိုယ် တော် ကို ဘမ်း ဆီး သော သူ တို့ သည် ကျမ်း ပြု ဆ ရာ၊ လူ အ ကြီး အ ကဲ များ စည်း ဝေး ရာ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း က ယာ ဖ ထံ သို့ ဆောင် သွား ကြ ၏။ (မ၊ ၂၆:၅၆-၅၇)

ယေ ရှု ကို ဆွဲ ကိုင် သော သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ပြက် ယယ် ပြု ၍ ရိုက် ပုတ် ကြ ၏ (လု၊ ၂၂:၆၃)။ အ ချို့ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို တံ ထွေး နှင့် ထွေး ကြ ၏ (မာ၊ ၁၄:၆၅)။ လက် သီး နှင့် ထိုး ကြ ၏ (မ၊ ၂၆:၆၇)။ မျက် နှာ တော် ကို ဖုံး ပြီး လျှင် လက် သီး နှင့် ထိုး လျက်၊ ပ ရော ဖက် ပြု ၍ ဟော တော် မူ ပါ ဟု ဆို ကြ ၏။ မင်း လု လင် တို့ သည် လည်း ပါး တော် ကို လက် နှင့် ပုတ် ကြ ၏ (မာ၊ ၁၄:၆၅)။  ပါး တော် ကို လက် နှင့် ပုတ် ၍၊ အ ချင်း ခ ရစ် တော်၊ ကိုယ် တော် ကို အ ဘယ် သူ ပုတ် သည် ကို ပ ရော ဖက် ပြု ၍ ဟော တော် မူ ပါ ဟု ဆို ကြ ၏ (မ၊ ၂၆:၆၈)။ အ ခြား သော စ ကား များ ဖြင့် လည်း ကိုယ် တော် ကို ကဲ့ ရဲ့ ၍ ပြော ဆို ကြ သေး ၏ (လု၊ ၂၂:၆၅)။

နံ နက် အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး တို့ နှင့် လူ တို့ တွင် အ ကြီး အ ကဲ ဖြစ် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယေ ရှု ကို သတ် အံ့ သော ငှါ တိုင် ပင် ၍၊ ကိုယ် တော် ကို ချည် နှောင် ပြီး လျှင် မြို့ ဝန် မင်း ပုန္တိ ပိ လတ် ထံ သို့ ဆောင် သွား ၍ အပ် လိုက် ကြ ၏။ (မ၊ ၂၇:၁-၂)

ဤ သူ သည် ပြည် သူ ပြည် သား များ ကို လှည့် ဖြား ၍၊ မိ မိ သည် ခ ရစ် တော် တည်း ဟူ သော ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ကြောင်း ကို ဆို လျက်၊ ကဲ သာ ဘု ရင် ကို အ ခွန် မ ဆက် နှင့် ဟု မြစ် တား သည် ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ တွေ့ ပါ ပြီ ဟု အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ ပိ လတ် မင်း က၊ သင် သည် ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် မှန် သ လော ဟု ယေ ရှု ကို မေး လျှင်၊ မင်း ကြီး မေး သည် အ တိုင်း မှန် သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ပိ လတ် မင်း က၊ ဤ သူ ၌ အ ဘယ် အ ပြစ် ကို မျှ ငါ မ တွေ့ ဟု ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး တို့ နှင့် လူ အ ပေါင်း တို့ အား ပြော ဆို ၏ (လု၊ ၂၃:၂-၄)။ ပ သ ခါ ပွဲ ၌ လူ တစ် ယောက် ကို သင် တို့ အား ငါ လွှတ် မြဲ ထုံး စံ ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ကို လွှတ် စေ ချင် သ လော ဟု မေး လျှင်၊ တစ် ဖန် လူ အ ပေါင်း တို့ က၊ ဤ သူ ကို မ လွှတ် စေ ချင် ပါ၊ ဗာ ရဗ္ဗ ကို လွှတ် စေ ချင် ပါ သည် ဟု အော် ဟစ် ၍ လျှောက် ဆို ကြ ၏ (ယော၊ ၁၈:၃၉-၄၀)။ ထို ဗာ ရဗ္ဗ ကား၊ မြို့ ၌ ပုန် ကန် ခြင်း အ ပြစ်၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း အ ပြစ် ကြောင့် ထောင် ထဲ ၌ လှောင် ထား သော သူ ဖြစ် သ တည်း (လု၊ ၂၃:၁၉)။

ထို အ ခါ ပိ လတ် မင်း သည် ယေ ရှု ကို ယူ ၍ ရိုက် ပြီး မှ၊ စစ် သူ ရဲ တို့ သည် ဆူး ပင် နှင့် ရက် သော ဦး ရစ် ကို ခေါင်း တော် ၌ တင် ၍၊ နီ မောင်း သော ဝတ် လုံ နှင့် ခြုံ စေ ၏ (ယော၊ ၁၉:၁-၂)။ ကျူ တစ် လုံး ကို လည်း လက်ျာ လက် တော် နှင့် ကိုင် စေ ပြီး လျှင်၊ ရှေ့ တော် မှာ ဒူး ထောက် လျက် ယု ဒ ရှင် ဘု ရင်၊ ကိုယ် တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း ဟူ ၍ ကိုယ် တော် ကို ပြက် ယယ် ပြု ကြ ၏။ ကိုယ် တော် ကို တံ ထွေး နှင့် ထွေး ကြ ၏။ ကျူ လုံး ကို ယူ ၍ ခေါင်း တော် ကို ရိုက် ကြ ၏ (မ၊ ၂၇:၂၉-၃၀)။

ပိ လတ် မင်း က လည်း၊ ဤ သူ ၌ အ ဘယ် အ ပြစ် ကို မျှ ငါ မ တွေ့ ကြောင်း ကို သင် တို့ သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ့ ကို သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ ထုတ် ပြ သည် ဟု ဆို ၏။ ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဆူး ပင် ဦး ရစ် နှင့် နီ မောင်း သော ဝတ် လုံ ကို ဝတ် လျက် ပြင် သို့ ထွက် ကြွ တော် မူ ၏။ ပိ လတ် မင်း က လည်း၊ သူ့ ကို ကြည့် ကြ လော့ ဟု ဆို ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး တို့ နှင့် လု လင် များ တို့ က၊ ထို သူ ကို လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ ရိုက် ထား ပါ။ ရိုက် ထား ပါ ဟု ဟစ် ကြော် ကြ ၏။ ပိ လတ် မင်း က၊ သင် တို့ သည် သူ့ ကို ယူ ၍ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ ရိုက် ထား ကြ။ ငါ သည် သူ ၌ အ ပြစ် ကို မ တွေ့ ဟု ဆို ၏ (ယော၊ ၁၉:၄-၆)။ စစ် သူ ရဲ တို့ သည် မင်း ဝတ် လုံ ကို ချွတ် ၍ အ ဝတ် တော် ကို ဝတ် ပြန် စေ ပြီး လျှင် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ ရိုက် ထား ခြင်း ငှါ ထုတ် သွား ကြ ၏ (မ၊ ၂၇:၃၁)။

က ရာ နိ အ မည် ရှိ သော အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ သော် (လု၊ ၂၃:၃၃)၊ ကိုယ် တော် နှင့် တ ကွ ထား ပြ နှစ် ယောက် တို့ ကို လက်ျာ တော် ဘက် ၌ တစ် ယောက်၊ လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ တစ် ယောက်၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ ရိုက် ထား ကြ ၏ (မာ၊ ၁၅:၂၇)။

ယေ ရှု က လည်း၊ အို အ ဘ၊ သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ။ သူ တို့ သည် ကိုယ် ပြု သော အ မှု ကို မ သိ ကြ ဟု မြွက် ဆို တော် မူ ၏ (လု၊ ၂၃:၃၄)။ လူ များ တို့ သည် လည်း ကြည့် ရှု လျက် ရပ် နေ ကြ ၏ (လု၊ ၂၃:၃၅)။

လမ်း မှာ သွား လာ သော သူ တို့ က လည်း၊ ဗိ မာန် တော် ကို ဖြို ဖျက် ၍ သုံး ရက် အ တွင်း တွင် တည် ဆောက် ပြန် သော သူ၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ကယ် တင် လော့။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် မှန် လျှင် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှ ဆင်း လော့ ဟု မိ မိ တို့ ခေါင်း ကို ညှိတ် ၍ ကဲ့ ရဲ့ သော စ ကား နှင့် ပြော ဆို ကြ ၏။ ထို နည်း တူ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး၊ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ၊ လူ အ ကြီး အ ကဲ တို့ က၊ ဤ သူ သည် သူ တစ် ပါး တို့ ကို ကယ် တင် တတ် ၏။ ကိုယ် ကို မ ကယ် တင် နိုင် ပါ တ ကား။ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် မှန် လျှင် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှ ယ ခု ဆင်း ပါ လေ စေ။ ဆင်း လျှင် ငါ တို့ ယုံ ကြည် မည်။ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး စား ပြီ။ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ၏ ဟု ဆို ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ ၌ အ လို တော် ရှိ လျှင် ယ ခု ပင် ကယ် တင် တော် မူ ပါ လေ စေ ဟု ပြက် ယယ် ပြု ၍ ပြော ဆို ကြ ၏။ (မ၊ ၂၇:၃၉-၄၃)

ဆွဲ ထား သော လူ ဆိုး နှစ် ယောက် တွင် တစ် ယောက် က၊ သင် သည် ခ ရစ် တော် မှန် လျှင် ကိုယ် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ ကို ၎င်း၊ ကယ် တင် လော့ ဟု ကိုယ် တော် ကို ကဲ့ ရဲ့ ၍ ဆို လေ ၏ (လု၊ ၂၃:၃၉)။ တစ် ယောက် မူ ကား၊ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် သည် နိုင် ငံ တော် တည် လျက် ကြွ လာ တော် မူ သော အ ခါ အ ကျွန်ုပ် ကို အောက် မေ့ တော် မူ ပါ ဟု ယေ ရှု ကို လျှောက် ဆို ၏။ ယေ ရှု က လည်း၊ ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား၊ ယ နေ့ တွင် သင် သည် ငါ နှင့် အ တူ ပ ရ ဒိ သု ဘုံ ၌ ရှိ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ချိန် သည် မွန်း တည့် အ ချိန် လောက် ဖြစ် ၍ သုံး ချက် တီး အ ချိန် တိုင် အောင် မြေ တစ် ပြင် လုံး ၌ မှောင် မိုက် အ တိ ဖြစ် လေ ၏ (လု၊ ၂၃:၄၂-၄၄)။

သုံး ချက် တီး အ ချိန် ၌ ယေ ရှု က၊ ဧ လိ၊ ဧ လိ၊ လာ မာ ရှာ ဗ ခ သာ နိ ဟု ကြီး သော အ သံ နှင့် ကြွေး ကြော် တော် မူ ၏။ အ နက် ကား၊ အ ကျွန်ုပ် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် ဘု ရား၊ အ ဘယ် ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် ကို စွန့် ပစ် တော် မူ သ နည်း ဟု ဆို လို သ တည်း။ (မ၊ ၂၇:၄၆)

ထို နောက် မှ ကျမ်း စာ ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ အ မှု ရှိ သ မျှ ကုန် စင် ပြီး သည် ကို သိ တော် မူ လျှင်၊ ရေ ငတ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ ပုံး ရည် နှင့် ပြည့် သော အိုး တစ် လုံး ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ တို့ သည် ရေ မှို တစ် ထွေး ကို ပုံး ရည် နှင့် ပြည့် စေ ပြီး လျှင်၊ ဟုဿုပ် ပင် အ ကိုင်း ဖျား ၌ တပ် ၍ ခံ တွင်း တော် သို့ ကပ် ထား ကြ ၏။၊ ယေ ရှု သည် ပုံး ရည် ကို ခံ ပြီး မှ၊ အ မှု ပြီး ပြီ ဟု (ယော၊ ၁၉:၂၈-၃၀)၊ ကြီး သော အ သံ နှင့် ကြွေး ကြော် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အို အ ဘ၊ အ ကျွန်ုပ် စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကိုယ် တော် လက် ၌ အ ကျွန်ုပ် အပ် ပါ ၏ ဟု မိန့် တော် မူ လျက် (လု၊ ၂၃:၄၆)၊ ခေါင်း တော် ကို ငိုက် ဆိုက် ညွှတ် ၍ အ သက် တော် ကို စွန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၉:၃၀)။

ထို အ ခါ ဗိ မာန် တော် ၏ ကု လား ကာ သည် အ ထက် စွန်း မှ အောက် စွန်း တိုင် အောင် စုတ် ကွဲ လေ ၏။ မြေ ကြီး လှုပ် လေ ၏။ ကျောက် များ တို့ သည် ကွဲ ပြား ကြ ၏။ သင်္ချိုင်း တွင်း ပွင့် လစ် သ ဖြင့် ကျိန်း စက် လျက် ရှိ သော သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ လောင်း များ စွာ တို့ သည် ထ ကြ ၍၊ ကိုယ် တော် ထ မြောက် တော် မူ သည် နောက်၊ ထို သူ တို့ သည် သင်္ချိုင်း တွင်း မှ ထွက် ၍ သန့် ရှင်း သော မြို့ ထဲ သို့ ဝင် ပြီး လျှင်၊ လူ များ စွာ တို့ အား ထင် ရှား ကြ ၏။ (မ၊ ၂၇:၅၁-၅၃)

၄။ ဒုက္ခ ခံ တော် မူ ခြင်း ၏ အ ကျိုး တည်း ဟူ သော အ ပြစ် ဖြေ ရာ လမ်း
4. The End of His Sufferings, or the Atonement

ယေ ရှု ခ ရစ် သည် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဟူ သော စ ကား သည် သစ္စာ စ ကား ဖြစ် ၏။ အ ကြွင်း မဲ့ ခံ ယူ အပ် သော စ ကား လည်း ဖြစ် ၏။ (၁ တိ၊ ၁:၁၅)

ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် စည်း စိမ် ရှိ သော် လည်း၊ ဆင်း ရဲ တော် မူ ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် စည်း စိမ် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။ (၂ ကော၊ ၈:၉)

လူ သား သည် သူ တစ် ပါး ကို စေ စား ခြင်း ငှါ မ လာ၊ သူ တစ် ပါး အ စေ ကို ခံ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မိ မိ အ သက် ကို စွန့် ၍ လူ များ ကို ရွေး ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ကြွ လာ သ တည်း။ (မာ၊ ၁၀:၄၅)

ထို သူ သည် ငါ တို့ အ နာ ရော ဂါ ဝေ ဒ နာ များ ကို ယူ တင် ဆောင် ရွက် လေ ၏။ ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ဆုံး မ ၍ နှိမ့် ချ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သည် ဟု ငါ တို့ သည် ထင် မှတ် ကြ ပြီ။ ထို သူ သည် ငါ တို့ လွန် ကျူး ခြင်း အ ပြစ် များ ကြောင့်၊ နာ ကျင် စွာ ထိုး ခြင်း၊ နှိပ် စက် ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ၏။ ငါ တို့ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ချမ်း သာ ကို ဖြစ် စေ သော ဆုံး မ ခြင်း သည် သူ့ အ ပေါ် သို့ ရောက် ၍၊ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် ချက် အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် အ နာ ပျောက် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် သိုး ကဲ့ သို့ လမ်း လွဲ လျက်၊ ကိုယ် လမ်း သို့ အ သီး အ သီး လိုက် သွား ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် များ ကို သူ့ အ ပေါ် ၌ တင် တော် မူ ၏။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၃:၄-၆)

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ကြ သည် သည် ဟု မ ဆို။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ချစ် ၍ ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် ဖြေ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သား တော် ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော အ ရာ ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ၏။ (၁ ယော၊ ၄:၁၀)

ဘု ရား သ ခင် သည် အ ပြစ် နှင့် ကင်း စင် သော သူ ကို ငါ တို့ အ တွက် ကြောင့် အ ပြစ် ရှိ သော သူ ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ သည် ထို သူ အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဖြောင့် မတ် သော သူ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း တည်း။ (၂ ကော၊ ၅:၂၁)

သစ် တိုင် ၌ ဆွဲ ထား ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တိုင်း ကျိန် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သည် ဟု ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ ခ ရစ် တော် သည် ငါ တို့ အ တွက် ကြောင့် ကျိန် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ကို ပ ညတ် တ ရား ၏ ကျိန် ခြင်း မှ ရွေး နှုတ် တော် မူ ပြီ။ (ဂ လ၊ ၃:၁၃)

မိ စဉ် ဘ ဆက် ကျင် လည် သော အ ချည်း နှီး ကျင့် ကြံ ပြု မူ ခြင်း မှ၊ ရွှေ ငွေ အ စ ရှိ သော ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော ဥစ္စာ နှင့် သင် တို့ ကို ရွေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ အ ဘယ် အ ပြစ် မျှ မ ရှိ၊ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ သွေး တော် မြတ် နှင့် ရွေး တော် မူ သည် ကို သိ မှတ် ကြ လော့။ (၁ ပေ၊ ၁:၁၈-၁၉)

ထို သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ခပ် သိမ်း သော ဒု စ ရိုက် မှ ငါ တို့ ကို ရွေး နှုတ် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ကောင်း သော အ ကျင့် ဘက် ၌ စိတ် အား ကြီး ၍၊ ပိုင် ထိုက် တော် မူ သော အ မျိုး ကို မိ မိ အ ဘို့ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် စွန့် ကြဲ တော် မူ ပြီ။ (တိ၊ ၂:၁၄)

ဘု ရား သ ခင် သည် သည်း ခံ တော် မူ ၍၊ လွန် ခဲ့ ပြီး သော ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် များ ကို မှတ် တော် မ မူ ရာ တွင်၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား တော် ကို ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ယ ခု ကာ လ ၌ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား တော် ကို ထင် ရှား စေ ၍၊ ယေ ရှု ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ သော် လည်း၊ တ ရား သ ဖြင့် ပြု တော် မူ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့်၊ ထို ခ ရစ် တော် ကို အ ပြစ် ဖြေ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ (ရော၊ ၃:၂၅-၂၆)

ဖြောင့် မတ် သော သူ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ မည့် သူ ရှိ ခဲ ၏။ သူ တော် ကောင်း အ တွက် ကြောင့် အ သက် ခံ ဝံ့ သော သူ ရှိ ကောင်း ရှိ လိမ့် မည် မှန် စေ တော့။ ငါ တို့ သည် အ ပြစ် ရှိ စဉ် ပင်၊ ခ ရစ် တော် သည် ငါ တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ချစ် တော် မူ သည် ကို ငါ တို့ အား ထင် ရှား စွာ ပြ တော် မူ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ယ ခု တွင် အ သွေး တော် အား ဖြင့် ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ ရောက် ပြီး မှ၊ ထို သ ခင် အား ဖြင့် အ ပြစ် င ရဲ မှ ကယ် ချွတ် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် မည် ဟု သာ ၍ မျှော် လင့် စ ရာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ရန် သူ ဖြစ် လျက် ပင် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် အ သေ ခံ တော် မူ ခြင်း အား ဖြင့်၊ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ သည် မှန် လျှင်၊ မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ပြီး မှ၊ အ သက် တော် အား ဖြင့် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် မည် ဟု သာ ၍ မျှော် လင့် စ ရာ ရှိ ၏။ (ရော၊ ၅:၇-၁၀)

၅။ ဘုန်း ပွင့် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း
5. His Exaltation

ခ ရစ် တော် သည် ကျမ်း စာ လာ သည် အ တိုင်း ငါ တို့ အ ပြစ် ကြောင့် အ သေ ခံ တော် မူ ၏။ သင်္ဂြိုဟ် ပြီး မှ၊ ကျမ်း စာ လာ သည် အ တိုင်း သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ ထ မြောက် တော် မူ ၏။ (၁ ကော၊ ၁၅:၃-၄)

ယေ ရှု သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် လူ အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ ရ သော အ ခွင့် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ အောက် ၌ အ နည်း ငယ် နှိမ့် ပြီး မှ၊ အ သေ ခံ ရ သော ကြောင့် ခေါင်း တော် ၌ ဘုန်း အ သ ရေ ပတ် ရစ် လျက် ရှိ သည် ကို ငါ တို့ မြင် ကြ ၏။ (ဟေ ဗြဲ၊ ၂:၉)

ထို ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ကို အ လွန် ချီး မြှောက် ၍ ဘွဲ့ နာ မ တ ကာ တို့ ထက် ကြီး မြတ် သော ဘွဲ့ နာ မ ကို ပေး သ နား တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် သတ္တ ဝါ၊ မြေ ကြီး သတ္တ ဝါ၊ မြေ ကြီး အောက် ၌ ရှိ သော သတ္တ ဝါ တည်း ဟူ သော ခပ် သိမ်း သော သတ္တ ဝါ တို့ သည် ယေ ရှု ၏ ဘွဲ့ နာ မ တော် ကို ဒူး ထောက် ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏ ဟု နှုတ် နှင့် ဝန် ခံ သ ဖြင့်၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ ကြ မည် အ ကြောင်း တည်း။ (ဖိ၊ ၂:၉-၁၀)

ထို တန် ခိုး တော် ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ပြု ပြင် သော မ ဟာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် အ ရှိန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ထွဋ် အ မြတ်၊ အာ ဏာ စက်၊ တန် ခိုး၊ အ စိုး ရ ခြင်း မှ စ ၍၊ ယ ခု ဘ ဝ နောင် ဘ ဝ ၌ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ဘွဲ့ နာ မ အ လုံး စုံ တို့ အ ထက်၊ ကောင်း ကင် အ ရပ် ၌ မိ မိ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ အ လွန် မြင့် မြတ် သော နေ ရာ ကို ခ ရစ် တော် အား ပေး တော် မူ ၍၊ ခြေ ဘ ဝါး တော် အောက် သို့ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချ ထား သ ဖြင့်၊ အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ၊ သူ့ ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဦး ခေါင်း ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ (ဧ၊ ၁:၂၀-၂၂)

ထို သို့ နှင့် အ ညီ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ မြင့် သော အ ရပ် သို့ တက် ကြွ တော် မူ သ ဖြင့်၊ များ စွာ သော သူ တို့ ကို ဘမ်း သွား တော် မူ ၍၊ လူ တို့ အား ဆု လပ် များ ကို ပေး တော် မူ သည် ဟု လာ သ တည်း။ (ဧ၊ ၄:၈)

ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း

Salvation Bestowed

၁။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် လူ တို့ ကို ခေါ် ဖိတ် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
1. The Invitation of the Gospel

မြေ ကြီး စွန်း သား အ ပေါင်း တို့၊ ငါ့ ကို မျှော် ကြည့် ၍၊ ကယ် တင် ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ ကြ လော့။ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ၏။ ငါ မှ တစ် ပါး အ ခြား သော ဘု ရား မ ရှိ။ (ဟေ ရှာ၊ ၄၅:၂၂)

အို ရေ ငတ် သော သူ အ ပေါင်း တို့၊ ရေ ရှိ ရာ သို့ လာ ကြ လော့။ ငွေ မ ရှိ သော သူ တို့၊ လာ ကြ။ ဝယ် ၍ စား သောက် ကြ လော့။ ငွေ မ ပါ ဘဲ၊ အ ဘိုး ကို မ ပေး ဘဲ လာ ၍ စ ပျစ် ရည် နှင့် နို့ ကို ဝယ် ကြ လော့။ အ စာ မ ဟုတ် သော အ ရာ အ ဘို့ သင် တို့ ငွေ ကို ၎င်း၊ အ မွတ် မ ပြေ နိုင် သော အ ရာ အ ဘို့ သင် တို့ ဥစ္စာ ကို ၎င်း၊ အ ဘယ် ကြောင့် ကုန် စေ ကြ သ နည်း။ ငါ့ စ ကား ကို စေ့ စေ့ နား ထောင် လျက်၊ ကောင်း သော အ စာ ကို စား ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ချို သော အ ရာ တို့ ၌ မိ မိ ကို မိ မိ မွေ့ လျော် စေ လိမ့် မည်။ နူး ညွတ် သော နား နှင့် ငါ့ ထံ သို့ လာ ကြ လော့။ နား ထောင် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင် သင် တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် အ သက် ရှင် ရ လိမ့် မည်။ ငါ သည် လည်း၊ သင် တို့ နှင့် ထာ ဝ ရ ပ ဋိ ညာဉ် ပြု ၍၊ ဒါ ဝိဒ် ၌ မြဲ မြံ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အား ပေး မည်။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၅:၁-၃)

ဆိုး သော သူ သည် မိ မိ လမ်း ကို ၎င်း၊ မ တ ရား သော သူ သည် မိ မိ အ ကြံ တို့ ကို ၎င်း စွန့် ပစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ပါ စေ။ သို့ ပြု လျှင် သ နား တော် မူ လိမ့် မည်။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင့် ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ပါ စေ။ သို့ ပြု လျှင် အ ထူး သ ဖြင့် အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ငါ ၏ အ ကြံ အ စည် သည် သင် တို့ ၏ အ ကြံ အ စည် နှင့် မ တူ။ ငါ ၏ အ ကျင့် သည် လည်း သင် တို့ ၏ အ ကျင့် နှင့် မ တူ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် မြေ ကြီး ထက် သာ ၍ မြင့် သ ကဲ့ သို့၊ ငါ ၏ အ ကျင့် သည် သင် တို့ ၏ အ ကျင့် ထက် ၎င်း၊ ငါ ၏ အ ကြံ အ စည် သည် သင် တို့ ၏ အ ကြံ အ စည် ထက် ၎င်း သာ ၍ မြင့် ၏။ (ဟေ ရှာ၊ ၅၅:၇-၉)

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ လာ ကြ။ တ ရား စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့။ သင် တို့ အ ပြစ် သည် နီ သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြူ လိမ့် မည်။ ကတ္တီ ပါ နီ နှင့် အ မျှ နီ သော် လည်း၊ သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ဖြစ် လိမ့် မည်။ (ဟေ ရှာ၊ ၁:၁၈)

အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ငါ အ သက် ရှင် သည် အ တိုင်း၊ ဆိုး သော သူ သည် အ သေ ခံ ခြင်း အ မှု ကို ငါ နှစ် သက် သည် မ ဟုတ်။ ဆိုး သော သူ သည် မိ မိ ဆိုး သော လမ်း မှ လွှဲ ၍ အ သက် ရှင် ခြင်း အ မှု ကို သာ ငါ နှစ် သက် ၏။ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့၊ သင် တို့ လိုက် သော လမ်း ဆိုး မှ လွှဲ ကြ လော့။ လွှဲ ကြ လော့။ အ ဘယ် ကြောင့် အ သေ ခံ လို ကြ သ နည်း။ (ယေ ဇ၊ ၃၃:၁၁)

ဝန် လေး ၍ ပင် ပန်း သော သူ အ ပေါင်း တို့၊ ငါ့ ထံ သို့ လာ ကြ လော့။ ငါ သည် ချမ်း သာ ပေး မည်။ (မ၊ ၁၁:၂၈)

သင် က လည်း၊ ငါ သည် ဥစ္စာ ရ တတ် ၏။ ဘဏ္ဍာ များ ကို ဆည်း ဖူး ပြီ။ တစ် စုံ တစ် ခု ကို မျှ မ လို ဟု ပြော ဆို ၍၊ ကိုယ် တိုင် ပင် ပန်း ခြင်း၊ သ နား ဘွယ် ဖြစ် ခြင်း၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ မျက် စိ ကန်း ခြင်း၊ အ ဝတ် အ ချည်း စည်း ရှိ ခြင်း ဖြစ် သည် ကို မ သိ ပါ တ ကား။ သင် သည် ဥစ္စာ ရ တတ် ခြင်း ငှါ၊ မီး နှင့် ချွတ် ပြီး သော ရွှေ ကို ၎င်း၊ အ ဝတ် အ ချည်း စည်း ရှိ ၍၊ သူ တစ် ပါး ရှေ့ တွင် မ ရှက် စေ ခြင်း ငှါ ခြုံ စ ရာ ဘို့၊ ဖြူ သော အ ဝတ် ကို ၎င်း ငါ့ ထံ မှာ ဝယ် လော့။ သင် ၏ မျက် စိ မြင် စေ ခြင်း ငှါ၊ မျက် စိ ၌ မျက် စဉ်း ခတ် လော့ ဟု သင့် အား ငါ သည် အ ကြံ ပေး ၏။ (ဗျာ၊ ၃:၁၇-၁၈)

ငါ သည် တံ ခါး ရှေ့ မှာ ရပ် ၍ ခေါက် လျက် နေ ၏။ အ ကြင် သူ သည် ငါ ၏ အ သံ ကို ကြား ၍ တံ ခါး ကို ဖွင့် အံ့၊ ထို သူ ရှိ ရာ သို့ ငါ ဝင် ၍ သူ နှင့် အ တူ စား သောက် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ နှင့် အ တူ စား သောက် ရ လိမ့် မည်။ (ဗျာ၊ ၃:၂၀)

ငါ သည် အာ လ ဖ ဖြစ် ၏။ ဩ မေ ဃ လည်း ဖြစ် ၏။ အ စ နှင့် အ ဆုံး လည်း ဖြစ် ၏။ ရေ ငတ် သော သူ အား အ သက် စမ်း ရေ ကို အ ဘိုး မ ယူ ဘဲ ငါ ပေး မည်။ (ဗျာ၊ ၂၁:၆)

ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် မင်္ဂ လာ ဆောင် သ တို့ သ မီး က၊ လာ ခဲ့ ပါ ဟု ဆို ကြ ၏။ ကြား သော သူ က လည်း၊ လာ ခဲ့ ပါ ဟု ဆို ပါ စေ။ ရေ ငတ် သော သူ သည် လာ ပါ စေ။ အ လို ရှိ သော သူ သည် အ ဘိုး ကို မ ပေး ဘဲ အ သက် ရေ ကို ယူ ပါ စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (ဗျာ၊ ၂၂:၁၇)

၂။ ကျွတ် သင့် သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
2. Election

ခေါ် တော် မူ သော သူ အ များ ရှိ သော် လည်း၊ ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ နည်း သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ (မ၊ ၂၂:၁၄)

ထို နည်း တူ၊ ယ ခု ကာ လ တွင် ပင် ကျေး ဇူး တော် အ တိုင်း ရွေး ကောက် တော် မူ သော အ ကြွင်း အ ကျန် ရှိ သေး ၏။ (ရော၊ ၁၁:၅)

ဘု ရား သ ခင် သည် ရှေ့ မ ဆွ က သိ တော် မူ သော သူ တို့ ကို သား တော် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တစ် ညီ တည်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ရှေ့ မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ ၏။ (ရော၊ ၈:၂၉)

ရေ ဗက္က သည် ငါ တို့ အ ဘ ဣ ဇာက် နှင့် စုံ ဘက် ၌ ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ရွေး ကောက် တော် မူ ခြင်း နှင့် ယှဉ် သော အ ကြံ တော် သည် အ ကျင့် အား ဖြင့် မ တည်၊ ခေါ် တော် မူ သော သူ ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် တည် မည် အ ကြောင်း၊ သား မ ဘွား မှီ၊ ထို သား တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့်၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို မ ကျင့် မှီ၊ သား အ ကြီး သည် သား အ ငယ် ၌ ကျွန် ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု ထို မိန်း မ အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ ယာ ကုပ် ကို ငါ ချစ် ၏၊ ဧ သော ကို မုန်း ၏ ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။ (ရော၊ ၉:၁၀-၁၃)

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မေတ္တာ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း လျက်၊ အ ပြစ် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ ရွေး ကောက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ၌ ခပ် သိမ်း သော ဓမ္မ မင်္ဂ လာ တို့ ကို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ပေး သ နား တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ (ဧ၊ ၁:၃-၄)

အ မျက် တော် ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ခန့် ထား တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ကယ် တင် ခြင်း ကို ပိုင် ရ စေ ခြင်း ငှါ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ (၁ သက်၊ ၅:၉)

ခ မည်း တော် သည် ငါ့ အား ပေး တော် မူ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ငါ့ ထံ သို့ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ့ ထံ သို့ လာ သော သူ ကို ငါ သည် အ လျှင်း မ ပယ်။ (ယော၊ ၆:၃၇)

ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ၏ အ လို တော် ကား၊ ငါ့ အား ပေး သော သူ တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် ကို မျှ ငါ မ ပျောက် စေ ရ ဘဲ၊ နောက် ဆုံး သော နေ့ ၌ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ထ မြောက် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သား တော် ကို ကြည့် မြင် ၍ ယုံ ကြည် သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ထာ ဝ ရ အ သက် ကို ရ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း အ လို တော် ရှိ ၏။ (ယော၊ ၆:၃၉-၄၀)

၃။ ဝိ ညာဉ် တော် ကို စေ လွှတ် ၍ ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း နှင့် စိတ် နှ လုံး သ ဘော သစ် ကို ပေး တော် မူ သည် အ ကြောင်း
3. Regeneration

ငါ ဆုံး မ သော စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ပြောင်း လဲ ကြ လော့။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း ၍၊ ငါ့ စ ကား ၏ အ နက် အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို နား လည် စေ မည်။ (သု၊ ၁:၂၃)

သင် တို့ သည် အ ဆိုး ဖြစ် လျက် ပင် ကိုယ် သား တို့ အား ကောင်း သော အ ရာ ကို ပေး တတ် လျှင်၊ ထို မျှ မ က ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည် ဆု တောင်း သော သူ တို့ အား သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို သာ ၍ ပေး တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော။ (လု၊ ၁၁:၁၃)

ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း ကို မ ခံ သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို မ မြင် ရ။ (ယော၊ ၃:၃)

ရေ နှင့် ဝိ ညာဉ် တော် မ မွေး သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သို့ မ ဝင် ရ။ (ယော၊ ၃:၅)

ဇာ တိ ပ က တိ မွေး သော အ ရာ သည် ဇာ တိ ပ က တိ ဖြစ် ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် မွေး သော အ ရာ သည် ဝိ ညာဉ် ဖြစ် ၏။ (ယော၊ ၃:၆)

နိမ္မိတ သတ္တ ဝါ တို့ တွင် ငါ တို့ သည် အ ဦး သီး သော အ သီး ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သမ္မာ တ ရား စ ကား အား ဖြင့် မိ မိ အ လို တော် အ တိုင်း ငါ တို့ ကို ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ ၏။ (ယာ၊ ၁:၁၈)

ထို သား တို့ မူ ကား၊ လူ မျိုး နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ မေ ထုန် သံ ဝါ သ အား ဖြင့် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ လူ အ လို အ လျှောက် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ဘွား တော် မူ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ (ယော၊ ၁:၁၃)

ငါ တို့ ကျင့် သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း အ ကျင့် အား ဖြင့် မ ဟုတ် ဘဲ၊ မိ မိ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ တော် နှင့် အ ညီ ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော ဆေး ကြော ခြင်း အား ဖြင့် ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ အ သစ် ပြု ပြင် ခြင်း အား ဖြင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ ၏။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ ထို ဝိ ညာဉ် တော် ကို ကြွယ် ဝ စွာ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏။ (တိ၊ ၃:၅-၆)

စိတ် နှ လုံး သစ် ကို ငါ ပေး မည်။ သ ဘော သစ် ကို သွင်း ထား မည်။ သင် တို့ ကိုယ် ခန္ဓာ ထဲ က ကျောက် နှ လုံး ကို နှုတ် ၍ အ သား နှ လုံး ကို ပေး မည်။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို လည်း သင် တို့ အ ထဲ သို့ သွင်း ပေး သ ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ငါ ၏ တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ ငါ့ စီ ရင် တော် မူ ချက် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ကြ လိမ့် မည်။ (ယေ ဇ၊ ၃၆:၂၆-၂၇)

ငါ တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့် တို့ ကို ကျင့် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ပြု ပြင် ၍ ဖန် ဆင်း တော် မူ ရာ ဖြစ် ကြ ၏။ (ဧ၊ ၂:၁၀)

လူ မည် သည် ကား၊ ခ ရစ် တော် ၌ ရှိ လျှင် အ သစ် ပြု ပြင် သော သတ္တ ဝါ ဖြစ် ၏။ (၂ ကော၊ ၅:၁၇)

သင် တို့ သည် လူ ဟောင်း ၏ အ ကျင့် တို့ နှင့် လူ ဟောင်း ၏ ကိုယ် ကို ချွတ် ပယ် ၍၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော သူ ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ၊ မှန် သော ပ ညာ အား ဖြင့် အ သစ် ပြု ပြင် သော လူ သစ် ကို ယူ တင် ဝတ် ဆောင် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ (ကော၊ ၃:၉-၁၀)

အ ထက် က လော ကီ တ ရား သို့ လိုက် ၍ အာ ကာ သ ကောင်း ကင် ၏ တန် ခိုး ကို အ စိုး ရ သော မင်း တည်း ဟူ သော ငြင်း ဆန် သော သူ တို့ ၌ ပြု ပြင် သော ဝိ ညာဉ် ၏ အ လို နှင့် အ ညီ၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် တို့ ၌ ကျင် လည် ကြ ၍၊ ထို ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ၌ သေ လျက် ရှိ နေ သော သင် တို့ ကို ပင် ဘု ရား သ ခင် သည် အ သက် ရှင် စေ တော် မူ ပြီ။ (ဧ၊ ၂:၁-၂)

၄။ အ စဉ် အ မြဲ ချစ် ခင် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
4. Divine Love Unfailing

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ က ရု ဏာ တော် မူ ကား၊ ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ အ ပေါ် သို့ ကာ လ အ စဉ် အ ဆက် သက် ရောက် တတ် ၏ (ဆာ၊ ၁၀၃:၁၇)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ဝေး က ထင် ရှား ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အ ကယ် စင် စစ် ထာ ဝ ရ မေတ္တာ နှင့် သင့် ကို ငါ ချစ် ၏။ ထို ကြောင့်၊ က ရု ဏာ ကျေး ဇူး ကို သင် ၌ ကြာ မြင့် စွာ ပြ ၏ (ယေ၊ ၃၁:၃)။

ပြင်း စွာ သော အ မျက် ထွက် ၍ ခ ဏ မျှ ငါ မျက် နှာ လွှဲ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ မေတ္တာ နှင့် သင့် ကို ကယ် မ သ နား ဦး မည် (ဟေ ရှာ၊ ၅၄:၈)။

တောင် ကြီး တို့ သည် ရွေ့ ၍၊ တောင် ငယ် တို့ သည် လှုပ် ရှား သော် လည်း၊ ငါ ၏ မေတ္တာ သည် သင် မှ မ ရွေ့ ရ။ ငါ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ပ ဋိ ညာဉ် လည်း မ လှုပ် ရှား ရ ဟု သင် ၌ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၅၄:၁၀)။

ဇိ အုန် က လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ့ ကို စွန့် ပစ် တော် မူ ပြီ။ ဘု ရား ရှင် သည် ငါ့ ကို မေ့ လျော့ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို လေ သော်၊ မိန်း မ သည် မိ မိ ဘွား သော သား ကို မ သ နား သည် တိုင် အောင်၊ မိ မိ နို့ စို့ သူ ငယ် ကို မေ့ လျော့ နိုင် သ လော။ အ ကယ် ၍ မေ့ လျော့ သော် လည်း၊ သင့် ကို ငါ မ မေ့ လျော့ (ဟေ ရှာ၊ ၄၉:၁၄-၁၅)။ ငါ သည် သင့် ကို မ စွန့်၊ သင့် ကို အ လျှင်း ပစ် ၍ မ ထား ဟု ဂ တိ တော် ရှိ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၅)။

ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ ခြင်း၊ ခေါ် ထား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး သည် ဖောက် ပြန် ခြင်း သ ဘော မ ရှိ (ရော၊ ၁၁:၂၉)။

ယေ ရှု သည် ဤ လော က မှ ခ မည်း တော် ထံ သို့ ပြောင်း ရ သော အ ချိန် ရောက် သည် ကို သိ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ဤ လော က ၌ ရှိ သော မိ မိ လူ တို့ ကို ချစ် တော် မူ သော ကြောင့် အ ဆုံး တိုင် အောင် ချစ် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၃:၁)။

ငါ သည် ကောင်း သော သိုး ထိန်း ဖြစ် ၏။ ခ မည်း တော် သည် ငါ့ ကို သိ တော် မူ ၍၊ ငါ သည် လည်း ခ မည်း တော် ကို သိ သ ကဲ့ သို့ ငါ ၏ သိုး တို့ ကို ငါ သိ ၏။ ငါ့ သိုး တို့ သည် လည်း ငါ့ ကို သိ ကြ ၏ (ယော၊ ၁၀:၁၄)။ ငါ့ သိုး တို့ သည် ငါ့ စ ကား သံ ကို နား ထောင် ၍ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ ၏။ ထို သိုး တို့ ကို ငါ သိ ၏။ ထာ ဝ ရ အ သက် ကို လည်း ငါ ပေး ၏။ ထို သိုး တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း နှင့် အ စဉ် မ ပြတ် ကင်း လွတ် ကြ လိမ့် မည်။ အ ဘယ် သူ မျှ ထို သိုး တို့ ကို ငါ့ လက် မှ မ နှုတ် မ ယူ ရာ။ ထို သိုး တို့ ကို ငါ ၌ အပ် ပေး တော် မူ သော ငါ့ ခ မည်း တော် သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ထက် ကြီး မြတ် တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ အ ဘယ် သူ မျှ ထို သိုး တို့ ကို ငါ့ ခ မည်း တော် ၏ လက် မှ မ နှုတ် မ ယူ နိုင် ရာ ဟု မိန့် တော် မူ ၏(ယော၊ ၁၀:၂၇-၂၉)။

သင် တို့ တွင် ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု စ ပြု တော် မူ သော သူ သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် ပြီး စီး လျက် ပြု တော် မူ မည် (ဖိ၊ ၁:၆)။

သို့ ဖြစ် ၍ ဤ အ ရာ များ တို့ ၌ အ ဘယ် သို့ ပြော စ ရာ ရှိ သ နည်း။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ဘက် ၌ ရှိ တော် မူ လျှင်၊ အ ဘယ် သူ သည် ငါ တို့ တ ဘက် ၌ နေ နိုင် မည် နည်း။ မိ မိ သား တော် ရင်း ကို မ နှ မြော ဘဲ၊ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ အ ဘို့ အ လို ငှါ စွန့် တော် မူ သော သူ သည်၊ သား တော် နှင့် တ ကွ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ငါ တို့ အား မ ပေး ဘဲ အ ဘယ် သို့ နေ တော် မူ မည် နည်း (ရော၊ ၈:၃၁-၃၂)

ခ ရစ် တော် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ နှင့် ငါ တို့ ကို အ ဘယ် သူ ကွာ စေ မည် နည်း (ရော၊ ၈:၃၅)။ ဆင်း ရဲ ငြို ငြင် ခြင်း၊ ညှဉ်း ဆဲ နှိပ် စက် ခြင်း၊ မွတ် သိပ် ခြင်း၊ အ ဝတ် အ ချည်း စည်း ရှိ ခြင်း၊ ဘေး နှင့် တွေ့ ကြုံ ခြင်း၊ ကွပ် မျက် ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ ထို အ မှု တို့ တွင် အ ဘယ် အ မှု သည် ခ ရစ် တော် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ တော် နှင့် ငါ တို့ ကို ကွာ စေ မည် နည်း။ မ ကွာ စေ သည် သာ မ က၊ ငါ တို့ ကို ချစ် တော် မူ သော သူ ၏ ကျေး ဇူး တော် ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ထို အ မှု ခပ် သိမ်း တို့ ကို ခံ စဉ် တွင် ပင် အ ထူး သ ဖြင့် အောင် မြင် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သေ ခြင်း ဖြစ် စေ၊ အ သက် ရှင် ခြင်း ဖြစ် စေ၊ ကောင်း ကင် တ မန် ဖြစ် စေ၊ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ၊ အာ ဏာ တန် ခိုး ဖြစ် စေ၊ မျက် မှောက် အ ရာ ဖြစ် စေ၊ နောင် လာ လ တံ့ သော အ ရာ ဖြစ် စေ၊ အ မြင့် ဖြစ် စေ၊ အ နိမ့် ဖြစ် စေ၊ ဤ အ ရာ မှ စ ၍ အ ဘယ် နိမ္မိတ အ ရာ မျှ သည်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ခံ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် နှင့် ငါ တို့ ကို မ ကွာ စေ နိုင် ဟု ငါ သည် သ ဘော ကျ လျက် ရှိ ၏ (ရော၊ ၈:၃၆-၃၉)။

ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် ရာ လမ်း

Salvation Accepted

၁။ ကိုယ့် အ ပြစ် ကို မြင် ၍ နောင် တ ရ ခြင်း တ ရား
1. Repentance

ကျန်း မာ သော သူ တို့ သည် ဆေး သ မား ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ နာ သော သူ တို့ သာ လျှင် အ လို ရှိ ကြ ၏ (မ၊ ၉:၁၂။ လု၊ ၅:၃၁)။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို နောင် တ သို့ ခေါ် ခြင်း ငှါ၊ ငါ လာ သည် မ ဟုတ်။ ဆိုး သော သူ တို့ ကို ခေါ် ခြင်း ငှါ၊ ငါ လာ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၉:၁၃)။

ဘု ရား သ ခင် သည် မိုက် မဲ သော အ ချိန် ကာ လ တို့ ကို အ မှု မ ထား ဘူး သော် လည်း၊ ယ ခု မှာ ကိုယ် အ ပြစ် ကို မြင် ၍ နောင် တ ရ ကြ လော့ ဟု ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ ရှိ သော လူ အ ပေါင်း တို့ အား ပ ညတ် တော် မူ ၏ (တ၊ ၁၇:၃၀)။ ထို ကြောင့်၊ နောင် တ ရ ၍ ရုပ် တု တို့ ကို ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့။ သင် တို့ ပြု သ မျှ သော စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် အ မှု တို့ မှ မျက် နှာ လွှဲ ကြ လော့ (ယေ ဇ၊ ၁၄:၆)။

သင် တို့ အ ပြစ် များ ကို ပြေ စေ ခြင်း ငှါ နောင် တ ရ ၍ စိတ် ပြောင်း လဲ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လော့ (တ၊ ၃:၂၀)။ နောင် တ ရ ခြင်း နှင့် ထိုက် တန် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် ကြ လော့ (မ၊ ၃:၈)။

ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ သော သ ဘော၊ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော သ ဘော ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း မျိုး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ထိုး ဖောက် သော ငါ့ ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ တစ် ယောက် တည်း သော သား အ တွက် အ ဘ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း သ ကဲ့ သို့၊ ထို သူ အ တွက် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ သား ဦး အ တွက် အ ဘ သည် နာ ကြဉ်း သ ကဲ့ သို့ နာ ကြဉ်း ရ ကြ လိမ့် မည် (ဇာ၊ ၁၂:၁၀)။ ထို အ ခါ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကျင့် ဘူး သော အ ကျင့် ဆိုး နှင့် မ ကောင်း သော အ မှု တို့ ကို အောက် မေ့ ၍၊ ကိုယ် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ်၊ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော အ မှု တို့ ကြောင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် ရွံ ရှာ ကြ လိမ့် မည် (ယေ ဇ၊ ၃၆:၃၁)။

ဘု ရား သ ခင် နှစ် သက် တော် မူ သော ယဇ် မူ ကား၊ ကျိုး ပဲ့ သော စိတ် ပေ တည်း။ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် သည် ကျိုး ပဲ့ ကြေ မွ သော နှ လုံး ကို ငြင်း ပယ် တော် မ မူ တတ် ပါ (ဆာ၊ ၅၁:၁၇)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကျိုး ပဲ့ သော စိတ် ရှိ သော သူ တို့ နှင့် နှ လုံး ကြေ ကွဲ သော သူ တို့ ကို နီး တော် မူ ၏။ နောင် တ ရှိ ၍ စိတ် နှိမ့် ချ သော သူ တို့ ကို လည်း ကယ် တင် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၃၄:၁၈)။

ဖြောင့် မတ် ၍ နောင် တ ရ စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ သော သူ ကိုး ဆယ် ကိုး ယောက် တို့ ၌ ကောင်း ကင် သား တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ သည် ထက်၊ နောင် တ ရ သော လူ ဆိုး တစ် ယောက် ၌ သာ ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ကြ ၏ (လု၊ ၁၅:၇)။

၂။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား
2. Faith

ယုံ ကြည် ခြင်း သည် မျှော် လင့် သော အ ရာ တို့ ကို မျက် မှောက် ပြု ခြင်း ဖြစ် ၏။ မ မြင် သေး သော အ ရာ တို့ ကို သိ မှတ် စွဲ လမ်း ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၁:၁)။

ယုံ ကြည် ခြင်း မ ရှိ လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် မ တွေ့ နိုင်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် သော သူ သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ရှိ တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ ကိုယ် တော် ကို ရှာ သော သူ အား အ ကျိုး ပေး တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ ယုံ ကြည် ရ မည် (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၀:၆)။

ယေ ရှု က၊ ငါ သည် လမ်း ခ ရီး ဖြစ် ၏။ သမ္မာ တ ရား လည်း ဖြစ် ၏။ အ သက် လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ့ ကို အ မှီ မ ပြု လျှင် အ ဘယ် သူ မျှ ခ မည်း တော် ထံ သို့ မ ရောက် ရ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၄:၆)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ရ မည်။ သား တော် ပ ညတ် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ အ ချင်း ချင်း ချစ် ရ မည် ဟူ သော ပ ညတ် တော် ပေ တည်း (၁ ယော၊ ၃:၂၃)။

ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အ ကျင့် ကား၊ အ လို တော် နှင့် ညီ သော အ ကျင့် တည်း (ယော၊ ၆:၂၉)။

ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် ကျေး ဇူး တော် ကြောင့် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ရ ၏။ ကိုယ် အ လို အ လျောက် ရောက် သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် သ နား တော် မူ ရာ ဖြစ် သ တည်း။ ကိုယ် ကု သိုလ် ကြောင့် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် သည် မ ဟုတ် (ဧ၊ ၂:၈-၉)။

ထို သ ခင် ၏ နာ မ တော် မှ တစ် ပါး ငါ တို့ ကို ကယ် တင် နိုင် သော နာ မ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ ကောင်း ကင် အောက် လူ တို့ တွင် မ ပေါ် မ ရှိ (တ၊ ၄:၁၂)။

ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် အံ့ သော ငှါ အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု မေး လျှောက် လေ ၏ (တ၊ ၁၆:၃၀)။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် လော့။ ယုံ ကြည် လျှင် သင် နှင့် သင် ၏ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏ (တ၊ ၁၆:၃၁)။

ယုံ ကြည် ၍ နှစ် ခြင်း ကို ခံ သော သူ သည် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့။ မ ယုံ ကြည် သော သူ မူ ကား အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ လ တံ့ (မာ၊ ၁၆:၁၆)။

သား တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို မ ခံ ရ။ မ ယုံ ကြည် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၌ တစ် ပါး တည်း သော သား တော် ကို မ ယုံ ကြည် သော ကြောင့် ယ ခု ပင် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ ၏ (ယော၊ ၃:၁၈)။

လူ ၏ သက် သေ ကို ယုံ ရ လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သက် သေ တော် ကို သာ ၍ ယုံ ဘွယ် ရာ အ ကြောင်း ရှိ ၏။ ယ ခု ဆို ခဲ့ ပြီး သော သက် သေ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ သား တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ဖြစ် သ တည်း။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ သည်၊ မိ မိ အ ထဲ ၌ ထို သက် သေ ကို ရ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို မ ယုံ ကြည် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မု သား အ ပြစ် တင် ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ သား တော် ၏ အ ကြောင်း မှာ သက် သေ ခံ တော် မူ သော စ ကား တော် ကို ထို သူ သည် မ ယုံ ဘဲ နေ ၏ (၁ ယော၊ ၅:၉-၁၀)။

ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ လက္ခ ဏာ

The Evidence of Faith

၁။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ တွက် ကြောင့် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို စွန့် ခြင်း အ ကြောင်း
2. Renunciation of All for Christ

ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သည် လယ် ၌ ဝှက် ထား သော ဘဏ္ဍာ နှင့် တူ ၏။ ထို ဘဏ္ဍာ ကို တွေ့ သော သူ သည် တစ် ဖန် ဖုံး အုပ် ၍၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် သွား ပြီး လျှင်၊ ရ တတ် သ မျှ ကို ရောင်း ၍ ထို လယ် ကို ဝယ် တတ် ၏ (မ၊ ၁၃:၄၄)။

ဂါ လိ လဲ အိုင် နား မှာ ကြွ တော် မူ စဉ်၊ ပေ တ ရု ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော ရှိ မုန် နှင့် အန္ဒြေ၊ ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် တို့ သည် တံ ငါ ဖြစ် ၍၊ အိုင် တွင် ပိုက် ကွန် ဖြန့် ချ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ ထို သူ တို့ အား ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် လူ ကို မျှား သော တံ ငါ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ လေ သော်၊ ထို သူ တို့ သည် ချက် ခြင်း ပိုက် ကွန် ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။ ထို မှ လွန် ပြန် လျှင် အ ခြား သော ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက်၊ ဇေ ဗေ ဒဲ ၏ သား ယာ ကုပ် နှင့် ယော ဟန် တို့ သည် သူ တို့ အ ဘ နှင့် အ တူ လှေ ပေါ် မှာ ပိုက် ကွန် ပြင် နေ သည် ကို မြင် ၍ ခေါ် တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ သည် လည်း ချက် ခြင်း အ ဘ နှင့် လှေ ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏ (မ၊ ၄:၁၈-၂၂)။

ထို အ ရပ် မှ ကြွ တော် မူ လျှင်၊ မဿဲ အ မည် ရှိ သော သူ တစ် ယောက် သည် အ ခွန် ခံ ရာ တဲ ၌ ထိုင် နေ သည် ကို မြင် သော်၊ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၉:၉)။ ထို သူ သည် လည်း ရှိ သ မျှ တို့ ကို စွန့် ပစ် လျက် ထ ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် လေ ၏ (လု၊ ၅:၂၈)။

အ ခြား သော သူ က လည်း၊ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် နောက် သို့ အ ကျွန်ုပ် လိုက် ပါ မည်။ သို့ သော် လည်း အ ကျွန်ုပ် အိမ် ၌ ရှိ ရစ် သော သူ တို့ ကို အ ရင် သွား ၍ အ ခွင့် ပန် ပါ ရ စေ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ယေ ရှု က၊ ထွန် ကိုင်း ကို ကိုင် လျက် နောက် သို့ လှည့် ၍ ကြည့် သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် မ ထိုက် မ တန် (လု၊ ၉:၆၁-၆၂)။ အ ကြင် သူ သည် ငါ့ ကို ချစ် သည် ထက် မိ ဘ ကို သာ ၍ ချစ် ၏၊ ထို သူ သည် ငါ နှင့် မ ထိုက် မ တန်။ အ ကြင် သူ သည် ငါ့ ကို ချစ် သည် ထက် သား သ မီး ကို သာ ၍ ချစ် ၏၊ ထို သူ သည် ငါ နှင့် မ ထိုက် မ တန်။ အ ကြင် သူ သည် မိ မိ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို ထမ်း ၍ ငါ့ နောက် သို့ မ လိုက်၊ ထို သူ သည် ငါ နှင့် မ ထိုက် မ တန် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၀:၃၇-၃၈)။

ထို အ ခါ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် ပ ရိ သတ် များ ကို ခေါ် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အ ကြင် သူ သည် ငါ ဆည်း ကပ် ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ ၏။ ထို သူ သည် ကိုယ် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို ထမ်း ၍ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ရ မည်။ အ ကြင် သူ သည် မိ မိ အ သက် ကို ကယ် ဆယ် ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ ၏၊ ထို သူ သည် အ သက် ရှုံး လိမ့် မည်။ အ ကြင် သူ သည် ငါ့ ကြောင့် ၎င်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကြောင့် ၎င်း အ သက် ရှုံး ၏။ ထို သူ သည် မိ မိ အ သက် ကို ကယ် ဆယ် လိမ့် မည်။ လူ သည် ဤ စ ကြ ဝ ဠာ ကို အ ကြွင်း မဲ့ အ စိုး ရ ၍ မိ မိ အ သက် ဝိ ညာဉ် ရှုံး လျှင် အ ဘယ် ကျေး ဇူး ရှိ သ နည်း။ မိ မိ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို အ ဘယ် ဥစ္စာ နှင့် ရွေး နိုင် သ နည်း။ မျောက် မ ထား သော ဤ လူ မျိုး ဆိုး တွင် အ ကြင် သူ သည် ငါ့ ကို ၎င်း၊ ငါ့ စ ကား ကို ၎င်း ရှက် ၏၊ လူ သား သည် မိ မိ အ ဘ ခ မည်း တော် ၏ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ဆောင် လျက်၊ သန့် ရှင်း သော ကောင်း ကင် တ မန် အ ခြံ အ ရံ တို့ နှင့် ကြွ လာ သော အ ခါ ထို သူ ကို ရှက် တော် မူ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မာ၊ ၈:၃၄-၃၈)။

လူ အ စု အ ဝေး အ ပေါင်း တို့ သည် နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ သည် ကို ယေ ရှု သည် လှည့် ၍ ကြည့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အ ကြင် သူ သည် ငါ့  ထံ သို့ လာ ၍ မိ ဘ၊ သား မ ယား၊ ညီ အစ် ကို၊ နှ မ တို့ ကို ၎င်း၊ ထို မျှ မ က မိ မိ အ သက် ကို ၎င်း မ မုန်း၊ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ။ အ ကြင် သူ သည် မိ မိ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို ထမ်း ၍ ငါ့ နောက် သို့ မ လိုက်၊ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ (လု၊ ၁၄:၂၅-၂၇)။ သင် တို့ တွင် အ ကြင် သူ သည် မိ မိ ၌ ရှိ သ မျှ ကို မ စွန့် ဘဲ နေ ၏။ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (လု၊ ၁၄:၃၃)။

လော က ကို ၎င်း၊ လော က ၌ ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ မ ချစ် ကြ နှင့်။ လော က ကို ချစ် သော သူ မည် သည် ကား၊ ခ မည်း တော် ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ မ ရှိ (၁ ယော၊ ၂:၁၅)။

ငါ ၏ အ ကျိုး စီး ပွါး ကို ပြု စု သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ရှုံး စေ သော အ ရာ ကဲ့ သို့ ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ ထင် မှတ် ၏ (ဖိ၊ ၃:၇)။

ပ ညတ် တ ရား အား ဖြင့် ရ သော ကိုယ် ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို မ ကိုး စား ဘဲ၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ရ သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း တည်း ဟူ သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ တွက် ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ကိုး စား သ ဖြင့်၊ ခ ရစ် တော် ကို အ မြတ် ရ ၍ ထို သ ခင် ၌ တည် ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို မ စင် ကဲ့ သို့ ငါ ထင် မှတ် ၏ (ဖိ၊ ၃:၁၀)။

ငါ တို့ အား ပေါ် ထွန်း လ တံ့ သော ဘုန်း ကို ထောက် သော်၊ ယ ခု မျက် မှောက် ကာ လ ၌ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ပ မာ ဏ မ ပြု ထိုက် ဟု ငါ သ ဘော ရှိ ၏ (ရော၊ ၈:၁၈)။

၂။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို အ မြဲ ကျင့် ခြင်း အ ကြောင်း
2. Perseverance in Good Works

ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ သည် ကောင်း သော အ ကျင့် တို့ ကို အ မြဲ ကျင့် အံ့ သော ငှါ သ တိ ပြု ရ ကြ မည် (တိ၊ ၃:၈)။

တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ က၊ ငါ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ရှိ ၏ ဟု ပြော လျက်၊ အ ကျင့် ကို မ ကျင့် ဘဲ နေ လျှင် အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း။ ထို ယုံ ကြည် ခြင်း သည် ထို သူ ကို ကယ် တင် နိုင် သ လော (ယာ၊ ၂:၁၄)။

အ ကျင့် နှင့် ကင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း သည် တစ် ပါး တည်း ရှိ သော ကြောင့် အ သေ ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၂:၁၇)။ ဝိ ညာဉ် နှင့် ကင်း သော ကိုယ် သည် အ သေ ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ အ ကျင့် နှင့် ကင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း သည် အ သေ ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၂:၂၆)။

သ ခင်၊ သ ခင် ဟု ငါ့ ကို လျှောက် သော သူ တိုင်း ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သို့ ဝင် ရ လိမ့် မည် မ ဟုတ်။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော ငါ့ ခ မည်း တော် ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သာ လျှင် ဝင် ရ လိမ့် မည် (မ၊ ၇:၂၁)။

ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော ငါ့ အ ဘ ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သည် ငါ့ ညီ၊ ငါ့ နှ မ၊ ငါ့ အ မိ ဖြစ် သ တည်း (မ၊ ၁၂:၅၀)။ သင် တို့ သည် ငါ ပ ညတ် သ မျှ တို့ ကို ကျင့် စောင့် လျှင် ငါ ၏ အ ဆွေ ဖြစ် ကြ ၏ (ယော၊ ၁၅:၁၄)။

ငါ့ ကို ချစ် လျှင် ငါ့ ပ ညတ် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ကြ လော့ (ယော၊ ၁၄:၁၅)။ ငါ့ ကို ချစ် သော သူ သည် ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် လိမ့် မည် (ယော၊ ၁၄:၂၃)။ ငါ့ ပ ညတ် တို့ ကို ရ ၍ စောင့် ရှောက် သော သူ သည် ငါ့ ကို ချစ် သော သူ ဖြစ် ၏ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၄:၂၁)။

ထို သ ခင် ကို ကိုယ် တိုင် သိ ကျွမ်း သည် ကို အ ဘယ် သို့ သိ ရ သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ရှောက် လျှင် သိ ရ သ တည်း။ ထို သ ခင် ကို ငါ သိ ၏ ဟု ပ ညတ် တော် တို့ ကို မ စောင့် ဘဲ လျက် ဆို သော သူ သည် မု သား ကို သုံး သော သူ ဖြစ် ၍ ထို သူ ၌ သစ္စာ မ ရှိ (၁ ယော၊ ၂:၃-၄)။ ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ခြင်း အ ရာ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ရာ ရောက် ၏ (၁ ယော၊ ၅:၃)။

ချစ် သား တို့၊ ငါ တို့ သည် စ ကား ပြော ကာ မျှ အား ဖြင့် သာ မ ချစ် ဘဲ၊ စိတ် ပါ ကိုယ် ရောက် ဧ ကန် အ မှန် ချစ် ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ ချစ် လျှင်၊ ကိုယ် တိုင် သ မ္မာ တ ရား နှင့် ဆိုင် သည် ကို ကိုယ် သိ ရ ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ကို သက် သာ စေ ကြ လိမ့် မည် (၁ ယော၊ ၃:၁၈-၁၉)။

၃။ ယုံ ကြည် သော သူ ၏ အ တွင်း သ ဘော
3. Peculiar Traits of the Christian Faith

ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ ၌ အ သက် ရှင် မည် အ ကြောင်း၊ ပ ညတ် တ ရား နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ ၌ ပ ညတ် တ ရား အား ဖြင့် သေ လျက် နေ ၏။ ငါ သည် ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ ပြီ။ သို့ သော် လည်း အ သက် ရှင် သေး ၏။ ထို သို့ ဆို သော် ငါ သည် ကိုယ် တိုင် မ ရှင်၊ ခ ရစ် တော် သည် ငါ ၌ ရှင် တော် မူ ၏။ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ယ ခု ငါ ရှင် သော အ သက် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် တည် ၏ (ဂ လ၊ ၁:၁၉-၂၀)။

ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် မှ တစ် ပါး အ ဘယ် အ ရာ ၌ မျှ ဝါ ကြွား ခြင်း မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ ထို လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် မှာ ဤ လော က သည် ငါ့ အ ဘို့ ရိုက် ထား ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၏။ ငါ သည် လည်း ဤ လော က အ ဘို့ ရိုက် ထား ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၏ (ဂ လ၊ ၆:၁၄)။

တစ် ယောက် သော သူ သည် လူ အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ သည် မှန် လျှင်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် သေ လျက် နေ ကြ သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ အ သက် ရှင် သော သူ တို့ သည် တ ဖန် ကိုယ် အ လို သို့ လိုက် ၍ မ ရှင်၊ သူ တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ ပြီး မှ ထ မြောက် တော် မူ သော သူ ၏ အ လို သို့ လိုက် ၍ ရှင် စေ မည် အ ကြောင်း၊ လူ အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ကြောင့် အ သေ ခံ တော် မူ သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် သ ဘော ထား လျက်၊ ခ ရစ် တော် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ တော် သည် ငါ တို့ ကို အ နိုင် အ ထက် သွေး ဆောင် ၏ (၂ ကော၊ ၅:၁၄-၁၅)။

ယေ ရှု ခ ရစ် တည်း ဟူ သော လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ တော် မူ သော သ ခင် မှ တစ် ပါး၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို မျှ သင် တို့ တွင် ငါ မ သိ မ မှတ် ဟု ငါ စိတ် ပြ ဌာန်း ခြင်း ရှိ ၏ (၁ ကော၊ ၂:၂)။ သင် တို့ သည် သေ သော သူ ဖြစ် ၍ သင် တို့ အ သက် သည် ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ၌ ဝှက် ထား လျက် ရှိ ၏။ ငါ တို့ အ သက် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် သည် ထင် ရှား တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် လည်း ထို သ ခင် နှင့် အ တူ ဘုန်း ကြီး ၍ ထင် ရှား ကြ လ တံ့ (ကော၊ ၃:၃-၄)။ ထို ကြောင့် ငါ တို့ သည် အား လျော့ စိတ် ပျက် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ ၏။ ငါ တို့ ၏ ပြင် လူ သည် ဖောက် ပြန် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း၊ အ တွင်း လူ မူ ကား တ နေ့ ထက် တ နေ့ ပြု ပြင် ခြင်း ကို ခံ ရ ၏ (၂ ကော၊ ၄:၁၆)။

ဘု ရား သ ခင် ကယ် လွှတ် တော် မူ သော ကြောင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် ၍၊ ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း မ ကျင့်၊ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ အ တိုင်း ကျင့် သော သူ တို့ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း နှင့် လွတ် ကြ ၏။ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် ၍ အ သက် ရှင် စေ သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တ ရား သည် အ ပြစ် တ ရား ၏ လက် မှ ၎င်း၊ သေ ခြင်း တ ရား ၏ လက် မှ ၎င်း၊ ငါ့ ကို ကယ် လွှတ် ပြီ။ ဇာ တိ ပ က တိ ကြောင့် ပ ညတ် တ ရား သည် အား နည်း ၍ မ တတ် နိုင် သော အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပြု တော် မူ ခြင်း ငှါ၊ အ ပြစ် နှင့် ပြည့် စုံ သော ဇာ တိ ပ က တိ ၏ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် သော မိ မိ သား တော် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၍၊ အ ပြစ် ဖြေ ဘို့ ရာ ဇာ တိ ပ က တိ ၌ အ ပြစ် ကို ဒဏ် ပေး တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း မ ကျင့်၊ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ အ တိုင်း ကျင့် သော ငါ တို့ သည်၊ တ ရား ၌ ပါ သော ပ ညတ် တို့ ကို စောင့် ရှောက် မည် အ ကြောင်း တည်း။ ဇာ တိ ပ က တိ ရှိ သော သူ တို့ သည် ဇာ တိ ပ က တိ နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ကို စွဲ လမ်း သော စိတ် သ ဘော ရှိ ကြ ၏။ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ ရှိ သော သူ တို့ မူ ကား၊ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ကို စွဲ လမ်း သော စိတ် သ ဘော ရှိ ကြ ၏။ ဇာ တိ ပ က တိ စိတ် သ ဘော သည် သေ ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ စိတ် သ ဘော သည် အ သက် ရှင် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဇာ တိ ပ က တိ စိတ် သ ဘော သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ တ ရား တော် အ လို သို့ မ လိုက် တတ်။ ထို မျှ မ က မ လိုက် နိုင်။ ထို ကြောင့် ဇာ တိ ပ က တိ ၌ ကျင် လည် သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် မ တွေ့ နိုင် ကြ။ သို့ သော် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ဇာ တိ ပ က တိ ဘက် ၌ ရှိ ကြ သည် မ ဟုတ်။ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ ဘက် ၌ ရှိ ကြ ၏။ ခ ရစ် တော် ၏ ဝိ ညာဉ် ကို မ ရ သော သူ မည် သည် ကား ခ ရစ် တော် နှင့် မ ဆိုင်။ ခ ရစ် တော် သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ရှိ တော် မူ လျှင်၊ ကိုယ် ကာ ယ သည် အ ပြစ် ကြောင့် အ သေ ဖြစ် သော် လည်း ဝိ ညာဉ် မူ ကား ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကြောင့် အ သက် ရှင် လျက် ရှိ ၏။ ထို မျှ မ က၊ ယေ ရှု ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လျှင်၊ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် သော မိ မိ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့်၊ သေ တတ် သော သင် တို့ ၏ ကိုယ် ကာ ယ ကို ပင် ရှင် စေ တော် မူ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ တို့ သည် ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း ကျင့် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဇာ တိ ပ က တိ ၏ ကျွန် ဖြစ် ကြ သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ သည် ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း အ သက် ရှင် လျှင် သေ ရ ကြ မည်။ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ ကျင့် တို့ ကို သေ စေ လျှင် အ သက် ရှင် ကြ လိမ့် မည်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ဆုံး မ ပဲ့ ပြင် တော် မူ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ ၏ (ရော၊ ၈:၁-၁၄)။

ဇာ တိ ပ က တိ နှင့် ဝိ ညာဉ် ပ က တိ သည် တစ် ပါး နှင့် တစ် ပါး ဆန့် ကျင် သော အ လို ရှိ ကြ ၏။ တစ် ပါး နှင့် တစ် ပါး ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ သည် ကျင့် ချင် သော အ ကျင့် ကို မ ကျင့် နိုင် ကြ။ သို့ သော် လည်း ဝိ ညာဉ် ပ က တိ အ လို သို့ လိုက် လျှင် ပ ညတ် တ ရား နှင့် လွတ် ကြ ၏။ ဇာ တိ ပ က တိ အ ကျင့် တို့ သည် ထင် ရှား ကြ ၏။ ထို အ ကျင့် တို့ မူ ကား၊ သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား ခြင်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ ခြင်း၊ ညစ် ညူး စွာ ကျင့် ခြင်း၊ ကိ လေ သာ လွန် ကျူး ခြင်း၊ ရုပ် တု ကို ကိုး ကွယ် ခြင်း၊ သူ တစ် ပါး ကို ပြု စား ခြင်း၊ ရန် ငြိုး ဖွဲ့ ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း၊ ဂုဏ် ပြိုင် ခြင်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း၊ ငြင်း ခုံ ခြင်း၊ အ ချင်း ချင်း ကွဲ ပြား ခြင်း၊ သင်း ခွဲ ခြင်း၊ သူ့ အ ကျိုး ကို ငြူ စူ ခြင်း၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း၊ ယစ် မျိုး ကို သောက် ကြူး ခြင်း၊ ပွဲ လုပ် ခြင်း မှ စ ၍ ထို သို့ သော အ ကျင့် ပေ တည်း။ ထို သို့ သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို အ မွေ မ ခံ ရ ကြ ဟု အ ထက် က ငါ ပြော နှင့် ခဲ့ ပြီး သည် အ တိုင်း ယ ခု ပင် လည်း ငါ ပြော နှင့် ၏။ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ ၏ အ ကျိုး မူ ကား၊ ချစ် ခြင်း၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း၊ ငြိမ် သက် ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း၊ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း၊ ကောင်း မြတ် ခြင်း၊ သစ္စာ စောင့် ခြင်း၊ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ ခြင်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ပေ တည်း။ ထို သို့ သော အ ကျင့် ကို အ ဘယ် တ ရား မျှ မ မြစ် တား။ ခ ရစ် တော် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ တို့ သည် ဇာ တိ ပ က တိ ကို ၎င်း၊ ဇာ တိ ပ က တိ စိတ် များ နှင့် အ လို ဆန္ဒ များ ကို ၎င်း၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ ရိုက် ထား ကြ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် ဝိ ညာဉ် ပ က တိ ကြောင့် အ သက် ရှင် လျှင်၊ ဝိ ညာဉ် ပ က တိ အ တိုင်း ကျင့် ကြ ကုန် အံ့ (ဂ လ၊ ၅:၁၇-၂၅)။

ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အ ကျိုး

The Benefits of Faith

၁။ ထွန်း လင်း ခြင်း အ ကြောင်း
1. Illumination

အိပ် ပျော် သော သူ နိုး လော့။ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် လော့။ သို့ ပြု လျှင် ခ ရစ် တော် သည် အ လင်း ကို သင့် အား ပေး တော် မူ မည် (ဧ၊ ၅:၁၄)။

ငါ့ ကို ယုံ ကြည် သ မျှ သော သူ တို့ သည် မှောင် မိုက် ၌ မ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် အ လင်း ဖြစ် လျက် ဤ လော က သို့ ကြွ လာ ပြီ (ယော၊ ၁၂:၄၆)။ ငါ သည် ဤ လော က ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏။ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် သော သူ သည် မှောင် မိုက် ၌ မ သွား မ လာ၊ အ သက် ၏ အ လင်း ကို ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၈:၁၂)။

မှောင် မိုက် ထဲ က အ လင်း ထွန်း လင်း မည် အ ကြောင်း မိန့် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ မျက် နှာ ၌ ထွန်း လင်း သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို သိ သော ဉာဏ် ၏ အ ရောင် ကို ပေး လို သော ငှါ၊ ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ အ လင်း ကို ထွန်း လင်း စေ တော် မူ ၏ (၂ ကော၊ ၄:၆)။

ခေါ် တော် မူ သော ကြောင့် မျှော် လင့် ရ သော အ ရာ ကား အ ဘယ် အ ရာ ဖြစ် သည် ကို ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ခံ ရ သော အ မွေ တော် ၏ ဘုန်း စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ ယုံ ကြည် သော ငါ တို့ ၌ ပြ တော် မူ သော အ လွန် ကြီး လှ စွာ သော တန် ခိုး တော် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို လင်း စေ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏ (ဧ၊ ၁:၁၈-၁၉)။

ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ လမ်း သည် တက် သော အာ ရုဏ် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ နေ ထွက် သည် တိုင် အောင် တိုး ပွါး ထွန်း လင်း တတ် ၏ (သု၊ ၄:၁၈)။

၂။ အ ပြစ် ပြေ ၍ ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ ရောက် ခြင်း အ ကြောင်း
2. Justification

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ လာ ကြ။ တ ရား စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့။ သင် တို့ အ ပြစ် သည် နီ သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြူ လိမ့် မည်။ ကတ္တီ ပါ နီ နှင့် အ မျှ နီ သော် လည်း၊ သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၁:၁၈)။ ငါ တစ် ပါး တည်း သာ လျှင် ကိုယ် အ တွက် ကြောင့်၊ သင် ၏ အ ပြစ် တို့ ကို ဖြေ မည်။ သင် ၏ ဒု စ ရိုက် အ မှု တို့ ကို မ အောက် မေ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၄၃:၂၅)။

အ ပြစ် မှ လွှတ် တော် မူ ထ သော၊ ကျန် ကြွင်း သော အ မွေ တော် လူ တို့ ၏ လွန် ကျူး ခြင်း များ ကို သည်း ခံ တော် မူ ထ သော၊ က ရု ဏာ ၌ မွေ့ လျော် သော ကြောင့် အ စဉ် အ မျက် ထွက် တော် မ မူ သော ကိုယ် တော် ကဲ့ သို့ အ ဘယ် ဘု ရား ရှိ ပါ သ နည်း။ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို တ ဖန် သ နား ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကျော် နင်း တော် မူ လိမ့် မည်။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ အ ပြစ် အ လုံး စုံ တို့ ကို နက် နဲ သော ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် တော် မူ လိမ့် မည် (မိ၊ ၇:၁၈-၁၉)။

ကျမ်း စာ ၌ အ ဘယ် သို့ လာ သ နည်း။ အာ ဗြ ဟံ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကဲ့ သို့ မှတ် တော် မူ ၏။ အ ကျင့် ရှိ သော သူ မည် သည် ကား၊ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် အ ကျိုး ကို ခံ ရ သည် မ ဟုတ်။ ခံ ထိုက် သော အား ဖြင့် ခံ ရ ၏။ အ ကျင့် မ ရှိ သော သူ မည် သည် ကား၊ မ တ ရား သော သူ ၏ အ ပြစ် ကို ဖြေ သော သူ ကို ယုံ ကြည် လျှင်၊ သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကဲ့ သို့ မှတ် လျက် ရှိ ၏။ ထို အ တူ၊ ဘု ရား သ ခင် သည် အ ကျင့် ကို မ ထောက် ဘဲ လျက် ပေး တော် မူ သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ရ သော သူ ၏ မင်္ဂ လာ ကို ဒါ ဝိဒ် သည် ရည် မှတ် ၍ ဆို သည် ကား၊ အ ပြစ် မှ လွှတ် ခြင်း၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဖုံး အုပ် ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ပြစ် တင် တော် မူ ခြင်း နှင့် လွတ် သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏ ဟု ပြော ဆို သ တည်း (ရော၊ ၄:၃-၈)။

သို့ ဖြစ် လျှင် ဝါ ကြွား စ ရာ အ ကြောင်း ကား အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး သော်၊ ဝါ ကြွား စ ရာ အ ကြောင်း ကို ပယ် ပြီ။ အ ဘယ် တ ရား အား ဖြင့် ပယ် သ နည်း။ အ ကျင့် တ ရား အား ဖြင့် ပယ် သ လော။ အ ကျင့် တ ရား အား ဖြင့် ပယ် သည် မ ဟုတ်။ ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား အား ဖြင့် ပယ် ပြီ (ရော၊ ၃:၂၇)။ လူ တို့ သည် ပ ညတ် တ ရား ၏ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ မ ရောက်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ ရောက် ကြ သည် ဟု … ငါ တို့ သည် အ မှန် သိ သည် နှင့် အ ညီ၊ ပ ညတ် တ ရား ၏ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ မ ရောက်၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ ရောက် ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ ပင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ကြ ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား (ဂ လ၊ ၂:၁၅-၁၇)၊ ပ ညတ် တ ရား ၏ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် သူ မျှ ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ မ ရောက် ရာ (ရော၊ ၃:၂၀)။

ထို ကြောင့် ညီ အစ် ကို တို့၊ ထို သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကြောင့် အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း တ ရား ကို သင် တို့ အား ဟော ကြား သည် ကို ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် မော ရှေ ၏ တ ရား အ တိုင်း မ လွတ် နိုင် သော အ ပြစ် ရှိ သ မျှ တို့ နှင့် လွတ် ရ ကြ သည် ကို ၎င်း သိ မှတ် ကြ လော့ (တ၊ ၁၃:၃၈-၃၉)။ ထို ချစ် တော် မူ သော သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏ (ဧ၊ ၁:၇)။

အ ပြစ် စီ ရင် သော သူ ကား အ ဘယ် သူ နည်း။ အ သေ ခံ ၍ ခံ သည် သာ မ က၊ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ လက်ျာ တော် ဘက် ၌ နေ လျက်၊ ငါ တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း သော သူ ကား ခ ရစ် တော် ပေ တည်း (ရော၊ ၈:၃၄)။

၃။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား အ ရာ ၌ တည် ခြင်း အ ကြောင်း
3. Adoption

သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ် ဟု ထို သူ တို့ အား ပြော ဆို ရာ အ ရပ် ၌ ပင် လျှင်၊ သူ တို့ သည် အ သက် ရှင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် (ဟော၊ ၁:၁၀)။

ငါ တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သား အ ရာ ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ လို တော် ရှိ သော စေ တ နာ အ တိုင်း ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ ၏ (ဧ၊ ၁:၅-၆)။ ထို သူ ကို လက် ခံ သ မျှ သော သူ တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁:၁၂)။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း အ ခွင့် ကို ငါ တို့ သည် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ချစ် တော် မူ သည် ကို ကြည့် ရှု ဆင် ခြင် ကြ လော့ (၁ ယော၊ ၃:၁)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ဆုံး မ ပဲ့ ပြင် တော် မူ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် တ ဖန် ကြောက် ရွံ့ တတ် သော ကျွန် ၏ သ ဘော ကို ရ ကြ သည် မ ဟုတ်။ အဗ္ဗ အ ဘ ဟု ခေါ် ရ သော အ ခွင့် နှင့် သား ဖြစ် ခြင်း ၏ သ ဘော ကို ရ ကြ ပြီ။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ သည် ဟု ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် နှင့် အ တူ သက် သေ ခံ တော် မူ ၏။ သား မှန် လျှင် အ မွေ ခံ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ကြ ၏။ ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ ဘုန်း ဝင် စား မည် အ ကြောင်း၊ ထို သ ခင် နှင့် အ တူ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ လျှင်၊ ထို သ ခင် နှင့် ဆက် ဆံ သော အ မွေ ခံ လည်း ဖြစ် ကြ ၏ (ရော၊ ၈:၁၄-၁၇)။

၄။ သန့် ရှင်း ခြင်း အ ကြောင်း
4. Sanctification

ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် သော သူ မည် သည် ကား၊ လော က ကို အောင် တတ် ၏။ လော က ကို အောင် ခြင်း အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ပေ တည်း။ ယေ ရှု သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် သည် ကို ယုံ ကြည် သော သူ မှ တစ် ပါး၊ အ ဘယ် သူ သည် လော က ကို အောင် နိုင် သ နည်း (၁ ယော၊ ၅:၄-၅)။

ဘု ရား မဲ့ တ ရား မဲ့ နေ ခြင်း၊ လော ကီ တပ် မက် ခြင်း ကို ပယ် ရှား လျက်၊ ယ ခု ဘ ဝ ၌ ဣန္ဒြေ စောင့် ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် ခြင်း၊ ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း တို့ ကို ပြု နေ ရ မည် အ ကြောင်း ငါ တို့ ကို ဆုံး မ သွန် သင် ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကယ် တင် တတ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် ထင် ရှား ပေါ် ထွန်း လျက် ရှိ ၏ (တိ၊ ၂:၁၃)။

ဘု ရား သ ခင် သည် ညစ် ညူး စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်၊ သန့် ရှင်း စေ ခြင်း ငှါ ခေါ် တော် မူ ၏ (၁ သက်၊ ၄:၇)။

အ သင်း တော် သည် သန့် ရှင်း လျက် အ ပြစ် ကင်း လျက် ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ အ ညစ် အ ကြေး တင် ခြင်း၊ အ ရေ တွန့် ခြင်း မှ စ သည် တို့ နှင့် လွတ် လပ် သ ဖြင့်၊ အ သ ရေ တင့် တယ် လျက် ရှိ သော အ သင်း တော် ကို ခ ရစ် တော် သည် မိ မိ အား ဆက် သ အံ့ သော ငှါ၊ နှုတ် က ပတ် တော် ရေ ၌ ဆေး ကြော ခြင်း အား ဖြင့် စင် ကြယ် သန့် ရှင်း စေ မည် အ ကြောင်း၊ ထို အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ ကိုယ် ကို ကိုယ် စွန့် တော် မူ ၏ (ဧ၊ ၅:၂၆-၂၇)။

ထို ကြောင့် ချစ် သူ တို့၊ ထို ဂ တိ တော် များ နှင့် ငါ တို့ သည် ဆိုင် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် ခန္ဓာ ၏ အ ညစ် အ ကြေး၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် ၏ အ ညစ် အ ကြေး ရှိ သ မျှ တို့ နှင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် ကင်း စင် စေ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း ပါ ရ မီ နှင့် ပြည့် စုံ ကြ ကုန် အံ့ (၂ ကော၊ ၇:၁)။ သန့် ရှင်း ခြင်း ပါ ရ မီ မ ရှိ လျှင်၊ အ ဘယ် သူ မျှ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို မ ဖူး မ မြင် ရ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၁၄)။

စိတ် နှ လုံး ဖြူ စင် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မြင် ရ ကြ လ တံ့ (မ၊ ၅:၈)။ ထို သို့ မျှော် လင့် သော သူ မည် သည် ကား၊ ကိုယ် တော် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သန့် ရှင်း စေ တတ် ၏ (၁ ယော၊ ၃:၃)။

သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သ မျှ တို့ ၌ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့ ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း (၁ ပေ၊ ၁:၁၅-၁၆)။

ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် မျက် နှာ ဖုံး ကို ဖွင့် လျက် မှန် ကို ကြည့် သ ကဲ့ သို့၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ကြည့် မြင် ၍၊ ဝိ ညာဉ် တော် တ ရား ၏ အ ရှင် သည် ရောင် ခြည် တော် ကို လွှတ် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တို့ သည် ဘုန်း အ သ ရေ တိုး ပွါး ၍ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ ပြောင်း လဲ ကြ ရ ၏ (၂ ကော၊ ၃:၁၈)။

၅။ ငြိမ် သက် ခြင်း အ ကြောင်း
5. Peace

ဝန် လေး ၍ ပင် ပန်း သော သူ အ ပေါင်း တို့၊ ငါ့ ထံ သို့ လာ ကြ လော့။ ငါ သည် ချမ်း သာ ပေး မည်။ ငါ့ ထမ်း ပိုး ကို တင် ၍ ထမ်း ကြ လော့။ ငါ့ ထံ ၌ နည်း ခံ ကြ လော့။ ငါ သည် နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ နှိမ့် ချ သော စိတ် သ ဘော ရှိ ၏။ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး သည် သက် သာ ခြင်း ကို ရ လိမ့် မည် (မ၊ ၁၁:၂၈-၂၉)။

သင် တို့ သည် ငါ့ ကို အ မှီ ပြု ၍ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ဤ စ ကား ကို ငါ ဟော ပြော ပြီ။ သင် တို့ သည် လော က ၌ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ သို့ သော် လည်း မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ငါ သည် လော က ကို အောင် လေ ပြီ (ယော၊ ၁၆:၃၃)။ ငြိမ် သက် ခြင်း ကို သင် တို့ ၌ ငါ ထား ခဲ့ ၏။ ငါ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ကို သင် တို့ အား ငါ ပေး ၏။ လော ကီ သား တို့ ပေး သ ကဲ့ သို့ ငါ ပေး သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး ပူ ပန် ခြင်း၊ စိုး ရိမ် တုန် လှုပ် ခြင်း မ ရှိ စေ နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၄:၂၇)။

ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ရှိ ၍ ဖြောင့် မတ် ရာ သို့ ရောက် လျှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ကို ခံ စား ကြ ၏ (ရော၊ ၅:၁)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် အ စား အ သောက် ၌ မ တည်။ ဖြောင့် မတ် ခြင်း၊ ငြိမ် သက် ခြင်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ခံ ရ သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း ၌ တည် ၏ (ရော၊ ၁၄:၁၇)။ ထို ကြောင့်၊ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ အ ချင်း ချင်း တည် ဆောက် ခြင်း နှင့် ၎င်း ယှဉ် သော အ ရာ တို့ ကို မှီ အောင် လိုက် ကြ ကုန် အံ့ (ရော၊ ၁၄:၁၉)။ ထို သို့ ပြု လျှင် အ ဘယ် သူ မျှ ကြံ ၍ မ မှီ နိုင် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း သည် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သင် တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး တို့ ကို စောင့် မ လိမ့် မည် (ဖိ၊ ၄:၇)။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ၌ ခို လှုံ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၈၄:၁၂)။ အ ကယ် ၍ သေ မင်း ၏ အ ရိပ် လွှမ်း မိုး သော ချိုင့် ထဲ သို့ လျှောက် သွား ရ သော် လည်း ဘေး အန္တ ရာယ် ကို မ ကြောက် ပါ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ လှံ တံ တော် နှင့် တောင် ဝေး တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို ချမ်း သာ စေ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၂၃:၄)။ အို သေ မင်း၊ သင် ၏ လက် နက် သည်၊ အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ အို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ၊ သင် ၏ အောင် ခြင်း သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း (၁ ကော၊ ၁၅:၅၅)။

၆။ မျှော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း
6. Hope

ငါ တို့ သည် ကျမ်း စာ ၌ ပါ သော သည်း ခံ ခြင်း၊ သက် သာ ခြင်း အ ကြောင်း များ ကို အ မှီ ပြု ၍ မျှော် လင့် ရ သော အ ခွင့် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကျမ်း စာ ၌ အ ထက် က ရေး ထား သ မျှ သည် ငါ တို့ ကို ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး ၍ ရေး ထား သ တည်း (ရော၊ ၁၅:၄)။

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တန် ခိုး အား ဖြင့် မျှော် လင့် ခြင်း ပါ ရ မီ နှင့် ကြွယ် ဝ စေ ခြင်း ငှါ၊ ယုံ ကြည် သော စိတ် ရှိ ၍ ဝမ်း မြောက် သက် သာ ခြင်း အ မျိုး မျိုး နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း၊ မျှော် လင့် ခြင်း ၏ အ ရှင်၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ စေ သော (ရော၊ ၁၅:၁၃)။

မင်္ဂ လာ ရှိ သော မျှော် လင့် ရာ ကို ၎င်း၊ ကြီး မြတ် သော ဘု ရား သ ခင် တည်း ဟူ သော၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ထင် ရှား ပေါ် ထွန်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် မျှော် လင့် လျက် (တိ၊ ၂:၁၁)၊ ထို မျှော် လင့် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ တိုး ဝင် ချဉ်း ကပ် ရ ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၇:၁၉)။ ထို မျှော် လင့် ခြင်း မူ ကား၊ ကု လား ကာ အ တွင်း ၌ ချ ၍ မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ သော စိတ် နှ လုံး ၏ ကျောက် ဆူး ကဲ့ သို့ ငါ တို့ ၌ ရှိ သ တည်း (ဟေ ဗြဲ၊ ၆:၁၉)။ သို့ ဖြစ် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို မျှော် လင့် ၍ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ကြ ၏ (ရော၊ ၅:၂)။

ကောင်း စွာ သော တိုက် လှန် ခြင်း ကို ငါ ပြု ပြီ။ ပြေး ရ သော လမ်း ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် ပြေး ပြီ။ ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို စောင့် ရှောက် ပြီ။ ယ ခု မှ စ ၍ ဓမ္မ သ ရ ဖူ သည် ငါ့ အ ဘို့ သို ထား လျက် ရှိ ၏။ ထို နေ့ ရက် ၌ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော သူ တည်း ဟူ သော သ ခင် ဘု ရား သည် ထို သ ရ ဖူ ကို ငါ ၌ အပ် ပေး တော် မူ မည်။ ထို မျှ မ က၊ ပေါ် ထွန်း တော် မူ ခြင်း ကို တောင့် တ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၌ လည်း အပ် ပေး တော် မူ မည် (၂ တိ၊ ၄:၇-၈)။

မ တ ရား သော သူ သည် မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု စဉ် အ ခါ၊ လှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ ၏။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မူ ကား၊ သေ သော အ ခါ ၌ ပင် မျှော် လင့် စ ရာ ရှိ ၏ (သု၊ ၁၄:၃၂)။

၇။ ထာ ဝ ရ အ သက် နှင့် ကောင်း ကင် ချမ်း သာ ကို ခံ စား ခြင်း အ ကြောင်း
7. Eternal Life and Happiness

ဖြောင့် မတ် သော သူ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည် (ရော၊ ၁:၁၇)။

ဘု ရား သ ခင် သည် လူ အ သီး အ သီး တို့ အား မိ မိ တို့ အ ကျင့် နှင့် အ လျောက် အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ဆပ် ပေး တော် မူ လ တံ့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို အ မြဲ ကျင့် ၍၊ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ၎င်း၊ မ ဖောက် ပြန် သော ဇာ တိ ကို ၎င်း၊ ရှာ သော သူ တို့ အား ထာ ဝ ရ အ သက် ကို ပေး တော် မူ လ တံ့ (ရော၊ ၂:၆-၇)။

အ ပြစ် တ ရား ၏ အ ခ ကား သေ ခြင်း ပေ တည်း။ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကား၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ထာ ဝ ရ အ သက် ပေ တည်း (ရော၊ ၆:၂၃)။

အ သက် ရှင် ခြင်း လမ်း ကို ပြ ညွှန် တော် မူ လိမ့် မည်။ အ ထံ တော် ၌ စုံ လင် သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ခွင့် နှင့် လက်ျာ တော် နား မှာ အ စဉ် အ မြဲ ပျော် မွေ့ ခြင်း အ ခွင့် ရှိ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၁၆:၁၁)။

အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော မျှော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဖောက် ပြန် ခြင်း၊ ညစ် စွန်း ခြင်း၊ ညှိုး နွမ်း ခြင်း နှင့် ကင်း စင် သော အ မွေ တော် ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ကြီး စွာ သော က ရု ဏာ တော် နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို တစ် ဖန် ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ သော၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း (၁ ပေ၊ ၁:၃)။

ယေ ရှု က ငါ့ အ ဘ ၏ အိမ် တော် ၌ နေ စ ရာ အ ခန်း အ များ ရှိ ၏။ သို့ မ ဟုတ် လျှင် မ ဟုတ် ကြောင်း ကို သင် တို့ အား ငါ မ ပြော ဘဲ မ နေ။ သင် တို့ နေ စ ရာ အ ရပ် ကို ပြင် ဆင် ခြင်း ငှါ ငါ သွား ရ ၏။ ငါ သည် သွား ၍ သင် တို့ နေ စ ရာ အ ရပ် ကို ပြင် ဆင် ပြီး မှ တစ် ဖန် လာ ပြန် ၍၊ ငါ ရှိ ရာ အ ရပ် ၌ သင် တို့ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ သင် တို့ ကို ငါ့ ထံ သို့ သိမ်း ဆည်း မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏(ယော၊ ၁၄:၂-၃)။ သို့ ဖြစ် ၍ ယာ ယီ တဲ ဖြစ် သော ငါ တို့ မြေ အိမ် သည် ပျက် လျှင်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ လူ လက် ဖြင့် မ လုပ် ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ သော နိစ္စ ထာ ဝ ရ အိမ် ရှိ ကြောင်း ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏ (၂ ကော၊ ၅:၁)။

အ ကြင် သူ သည် အောင် မြင် ၏၊ ထို သူ သည် ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင် ပ ရ ဒိ သု ဥ ယျာဉ် ၌ ရှိ သော အ သက် ပင် ၏ အ သီး ကို စား စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ ခွင့် ပေး မည် (ဗျာ၊ ၂:၇)။ ငါ သည် အောင် မြင် ၍၊ ငါ့ ခ မည်း တော် ၏ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ခ မည်း တော် နှင့် အ တူ ထိုင် နေ သ ကဲ့ သို့၊ အောင် မြင် သော သူ သည် ငါ ၏ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ငါ နှင့် အ တူ ထိုင် နေ ရ သော အ ခွင့် ကို ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဗျာ၊ ၃:၂၁)။

ဘု ရား ဝတ်

Duty to God

၁။ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ရ မည် အ ကြောင်း
1. Love Him Supremely

သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သ မျှ၊ ဉာဏ် ရှိ သ မျှ နှင့် ချစ် လော့ (လု၊ ၁၀:၂၇)၊ ဟူ သော ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် ဖြစ် ၏။ ကြီး မြတ် သော ပ ညတ် လည်း ဖြစ် ၏ (မ၊ ၂၂:၃၈)။

ကိုယ် တော် မှ တစ် ပါး၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှာ အ ကျွန်ုပ် ၌ အ ဘယ် သူ ရှိ ပါ သ နည်း။ ကိုယ် တော် ကို အ လို ရှိ သည် နှင့် အ မျှ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဘယ် အ လို ရှိ ပါ သ နည်း (ဆာ၊ ၇၃:၂၅)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချစ် ကြ လော့ (ဆာ၊ ၃၁:၂၃)။

ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ ချစ် တော် မူ သော ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၄:၁၉)။

အ ကြင် သူ သည် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို မ ချစ် ထို သူ သည် အ န သေ မာ ဖြစ် စေ သ တည်း (၁ ကော၊ ၁၆:၂၂)။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို အ မှန် ချစ် သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၌ ကျေး ဇူး တော် ရှိ စေ သ တည်း (ဧ၊ ၆:၂၄)။

ထို သ ခင် ကို သင် တို့ သည် မ မြင် ဘူး သော် လည်း ချစ် ကြ ၏။ ယ ခု မှာ လည်း မ မြင် ဘဲ လျက်၊ ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် စပ် ဆိုင် သော၊ ပြော ၍ မ မှီ နိုင် သော ရွှင် လန်း ခြင်း စိတ် နှင့် ဝမ်း မြောက် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် ခြင်း တည်း ဟူ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏ (၁ ပေ၊ ၁:၈-၉)။

၂။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရ မည် အ ကြောင်း
2. Fear Him

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော သည် ပ ညာ ၏ မူ လ အ မြစ် ဖြစ် ၏ (သု၊ ၉:၁၀)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော သည် ပ ညာ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဖြစ် ၏ (သု၊ ၁:၇)။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ရို သေ ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ထို ဘု ရား ကို သာ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း၊ ထိတ် လန့် ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (ဟေ ရှာ၊ ၈:၁၃)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို မြေ ကြီး တစ် ပြင် လုံး ကြောက် ရွံ့ စေ။ လော ကီ နိုင် ငံ သား အ ပေါင်း တို့ သည် ရို သေ လေး မြတ် ကြ စေ (ဆာ၊ ၃၃:၈)။

အ ပြစ် ထင် ရှား သော သူ တို့ ကို ငြူ စူ သော စိတ် မ ရှိ စေ နှင့်။ တစ် နေ့ လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ရှိ စေ လော့ (သု၊ ၂၃:၁၇)။

ဘု ရား သ ခင် သည် သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ ပ ရိ သတ် တွင် အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ ထံ တော် ၌ ပတ် လည် နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ထက် ရို သေ ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၈၉:၇)။ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် မ လှုပ် နိုင် သော နိုင် ငံ ကို ရ သည် ဖြစ် ၍၊ ခန့် ညား ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော နှင့် ဘု ရား သ ခင် ကို လျောက် ပတ် စွာ ဝတ် ပြု နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ကျေး ဇူး တော် ကို စွဲ လမ်း ကြ ကုန် အံ့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် သည် လောင် သော မီး ဖြစ် တော် မူ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၂၈-၂၉)။

၃။ ဘု ရား သ ခင် ၏ စ ကား တော် ကို နား ထောင် ရ မည် အ ကြောင်း
3. Obey Him

အ ချုပ် အ ခြာ စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ ၍၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ရှောက် လော့။ ဤ ရွေ့ ကား၊ လူ နှင့် ဆိုင် သော အ မှု အ ရာ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချုပ် ခြာ သ တည်း (ဒေ၊ ၁၂:၁၃)။

ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ရှောက် သ မျှ သော သူ တို့ သည် ကောင်း သော ဉာဏ် ရှိ ကြ ၏ (ဆာ ၁၁၁:၁၀)။

ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ ငါ သည် သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် မည်။ သင် တို့ သည် လည်း၊ ငါ ၏ လူ မျိုး ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ကိုယ် အ ကျိုး ကို စောင့် လို သော ငှါ၊ ငါ စီ ရင် သ မျှ သော တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ရ ကြ မည် ဟု မှာ ထား ၏ (ယေ၊ ၇:၂၃)။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချစ် ရ မည်။ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ တော် မူ ချက်၊ မှာ ထား တော် မူ သော ပ ညတ် တော် တို့ ကို အ စဉ် စောင့် ရှောက် ရ မည် (တ ရား၊ ၁၁:၁)။

မော ရှေ က၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ သင် တို့ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ ငါ နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တစ် ပါး ကို သင် တို့ အ ဘို့ ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ မည်။ ထို ပ ရော ဖက် ဟော ပြော သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို သင် တို့ သည် နား ထောင် ရ ကြ မည်။ အ ကြင် သူ သည် ထို ပ ရော ဖက် ၏ စ ကား ကို နား မ ထောင် ဘဲ နေ အံ့၊ ထို သူ သည် မိ မိ အ မျိုး ထဲ က ပယ် ရှင်း ခြင်း ကို ခံ ရ မည် ဟု ဟော ၏ (တ၊ ၃:၂၂-၂၃)။

ငါ တို့ စစ် တိုက် ၍ သုံး စွဲ သော လက် နက် သည် ဇာ တိ ပ က တိ လက် နက် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် အား ဖြင့် မြို့ ရိုး မြို့ ပြ တို့ ကို ဖြို ဖျက် နိုင် သော လက် နက် ဖြစ် ၏။ ထို လက် နက် အား ဖြင့် လူ တို့ ၏ အ ကြံ အ စည် တို့ ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သိ သော ပ ညာ ကို ဆီး တား သော မာန် မာ န ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ နှိမ့် ချ မှောက် လှန် ၍၊ ခပ် သိမ်း သော စိတ် တို့ ကို ဘမ်း သွား ချုပ် ထား လျက်၊ ခ ရစ် တော် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် စေ ကြ ၏ (၂ ကော၊ ၁၀:၄-၅)။

ငါ တို့ တွင် အ ဘယ် သူ မျှ ကိုယ် အ ဘို့ အ လို ငှါ အ သက် မ ရှင်။ အ ဘယ် သူ မျှ ကိုယ် အ ဘို့ အ လို ငှါ မ သေ။ အ သက် ရှင် လျှင်၊ သ ခင် ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ ရှင် ၏။ သေ လျှင် လည်း၊ သ ခင် ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ သေ ၏။ ထို ကြောင့် အ သက် ရှင် သည် ဖြစ် စေ၊ သေ သည် ဖြစ် စေ၊ သ ခင် ဘု ရား ဆိုင် တော် မူ ၏ (ရော၊ ၁၄:၇-၈)။

၄။ ဘု ရား သ ခင် ကို ခို လှုံ ရ မည် အ ကြောင်း
4. Trust in Him

သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သ နည်း။ ထို သူ သည် ကိုယ် တော် ကျွန် ၏ စ ကား သံ ကို နား ထောင် ပါ စေ။ အ ဘယ် သူ သည် အ လင်း မ ရှိ ဘဲ မှောင် မိုက် ၌ သွား လာ သ နည်း။ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ခို လှုံ ၍၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ကို အ မှီ ပြု ပါ စေ (ဟေ ရှာ၊ ၅၀:၁၀)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ အ စဉ် အ မြဲ ခို လှုံ ကြ လော့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ခို လှုံ ရာ ဖြစ် တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၂၆:၄)။ ကိုယ် တော် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ အ ဘို့ သို ထား တော် မူ ၍၊ လူ သား တို့ ရှေ့ မှာ ကိုယ် တော် ကို ခို လှုံ သော သူ တို့ အ ဘို့ ပြု ပြင် တော် မူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် သည် အ လွန် ကြီး လှ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၃၁:၁၉)။ ကိုယ် တော် ၌ ခို လှုံ သော ကြောင့်၊ ငြိမ် သက် ခြင်း သက် သက် ရှိ မည် အ ကြောင်း စောင့် ရှောက် တော် မူ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၂၆:၃)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စိတ် နှ လုံး အ ကြွင်း မဲ့ ကိုး စား လော့။ ကိုယ် ဉာဏ် ကို အ မှီ မ ပြု နှင့်။ သွား လေ ရာ ရာ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို မျက် မှောက် ပြု လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ သင် ၏ လမ်း ခ ရီး တို့ ကို ပဲ့ ပြင် တော် မူ မည် (သု၊ ၃:၅-၆)။ ကိုယ် အ မှု အ ရာ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ အပ် လော့။ ကိုယ် တော် ကို ကိုး စား လော့။ သို့ ပြု လျှင် စီ ရင် တော် မူ မည် (ဆာ၊ ၃၇:၅)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ ခို လှုံ ခြင်း သည်၊ လူ ကို ကိုး စား ခြင်း ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ ခို လှုံ ခြင်း သည် မင်း ကို ကိုး စား ခြင်း ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏ (ဆာ၊ ၁၁၈:၈-၉)။

မာ န ထောင် လွှား သော သူ နှင့် မိစ္ဆာ တ ရား လမ်း သို့ လွှဲ သွား သော သူ တို့ ကို မ မှီ ဝဲ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး စာ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏ (ဆာ၊ ၄၀:၄)။

လူ ကို ကိုး စား ၍ လူ သတ္တ ဝါ ကို အ မှီ ပြု သ ဖြင့်၊ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား သော သူ သည် ကျိန် အပ် သော သူ ဖြစ် ၏။ ထို သူ သည် လွင် ပြင် ၌ ရှိ သော သစ် ပင် ခြောက် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကောင်း ကျိုး ရောက် ကြောင်း ကို မ သိ ရ။ အ ဘယ် သူ မျှ မ နေ သော ဆား မြေ၊ သွေ့ ခြောက် သော လွင် ပြင် ၌ နေ ရ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး စား သော သူ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို မိ မိ ကိုး စား ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် စေ သော သူ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ အပ် သော သူ ဖြစ် ၏။ ထို သူ သည် ကား၊ ရေ ရှိ သော အ ရပ် ၌ စိုက် ၍ မြစ် နား မှာ အ မြစ် ဖြာ သ ဖြင့်၊ ပူ သော အ ရှိန် ရောက် ကြောင်း ကို မ သိ၊ အ ရွက် မ ညှိုး နွမ်း၊ မိုဃ်း ခေါင် သော ကာ လ ၌ စိုး ရိမ် စ ရာ မ ရှိ ဘဲ၊ အ စဉ် အ မြဲ အ သီး ကို သီး တတ် သော အ ပင် နှင့် တူ ၏ (ယေ၊ ၁၇:၅-၈)။

တစ် ဖန် ဟေ ရှာ ယ ဆို သည် ကား၊ ယေ ရှဲ ၏ အ မြစ် ပေါက် ၍ တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ ကို အုပ် စိုး ခြင်း ငှါ ပေါ် ထွန်း သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ ထို သူ ကို တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် ကိုး စား ကြ လိမ့် မည် ဟု ဆို သ တည်း (ရော၊ ၁၅:၁၂)။

သို့ ဖြစ် ၍ ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ သ ခင် ဘု ရား ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ (၂ ကော၊ ၁၀:၁၇)။

၅။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး ကွယ် ရ မည် အ ကြောင်း
5. Worship Him

သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ရ မည်။ ထို ဘု ရား သ ခင် ကို သာ ဝတ် ပြု ရ မည် (မ၊ ၄:၁၀)။

 ငါ မှ တစ် ပါး အ ခြား သော ဘု ရား ကို မ ကိုး ကွယ် နှင့်။ အ ထက် မိုဃ်း ကောင်း ကင် ၌ ၎င်း၊ အောက် အ ရပ် မြေ ကြီး ပေါ် ၌ ၎င်း၊ မြေ ကြီး အောက် ရေ ထဲ ၌ ၎င်း ရှိ သော အ ရာ နှင့် ပုံ သဏ္ဌာန် တူ အောင်၊ ရုပ် တု ဆင်း တု ကို ကိုယ် အ ဘို့ မ လုပ် နှင့်။ ဦး မ ချ ဝတ် မ ပြု နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၃-၅)။ ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သို့ ပုံ ပြ ရ အံ့ နည်း။ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ ဘယ် မည် သော ပုံ သဏ္ဍာန် တူ သည် ဟု ဆို ရ အံ့ နည်း (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၁၈)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် ဘုန်း ကြီး တော် မူ သည် ဟု ဝန် ခံ လျက်၊ သန့် ရှင်း သော တန် ဆာ ကို ဆင် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ကြ လော့ (ဆာ၊ ၂၉:၂)။

ဘု ရား သ ခင် သည် နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး ကွယ် သော သူ တို့ သည်၊ နံ ဝိ ညာဉ် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ နှင့် ၎င်း ကိုး ကွယ် ရ မည် (ယော၊ ၄:၂၄)။

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ ခြင်း အ ရာ တို့ သည် ထင် ရှား သည် ဖြစ် ၍၊ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် လာ ၍ ရှေ့ တော် ၌ ကိုး ကွယ် ကြ ပါ လိမ့် မည် (ဗျာ၊ ၁၅:၄)။

၆။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ထင် ရှား စေ မည် အ ကြောင်း
6. Glorify Him

သင် တို့ သည် အ ဘိုး နှင့် ဝယ် တော် မူ သော သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ပိုင် တော် မူ သော သင် တို့ ၏ ကိုယ် ခန္ဓာ နှင့် စိတ် ဝိ ညာဉ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ထင် ရှား စေ ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၆:၂၀)။ စား သော် ၎င်း၊ သောက် သော် ၎င်း၊ မည် သည့် အ မှု ကို ပြု သော် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ထောက် ၍ ခပ် သိမ်း သော အ မှု ကိစ္စ ကို ပြု ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၀:၃၁)။

သူ တစ် ပါး တို့ သည် သင် တို့ ၏ ကောင်း သော အ ကျင့် တို့ ကို မြင် ၍၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ ၏ ဂုဏ် တော် ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ တစ် ပါး ရှေ့ ၌ သင် တို့ အ လင်း ကို လင်း စေ ကြ လော့ (မ၊ ၅:၁၆)။

သင် တို့ သည် များ စွာ သော အ သီး ကို သီး သော အား ဖြင့်၊ ငါ့ ခ မည်း တော် သည် ဘုန်း ထင် ရှား တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၅:၈)။

ထို ကြောင့် စ ကား ပြော သော် ၎င်း၊ အ မှု ဆောင် ရွက် သော် ၎င်း၊ သ ခင် ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို ထောက် ၍ ခပ် သိမ်း သော အ မှု တို့ ကို ပြု မူ လျက်၊ ကျေး ဇူး တော် ကြီး လှ ပါ ၏ ဟု ထို သ ခင် ကို အ မှီ ပြု ၍ (ကော၊ ၃:၁၇)၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့၊ ကာ လ အ စဉ် မ ပြတ် ဝန် ခံ ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၂၀)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ဝန် ခံ လျက်၊ နှုတ် ခမ်း အ သီး တည်း ဟူ သော ချီး မွမ်း ခြင်း ယဇ် ကို သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ အ စဉ် ပူ ဇော် ကြ ကုန် အံ့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၁၅)။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တ ညီ တ ညွတ် တည်း နှုတ် မြွက် ၍ ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ လို တော် အ တိုင်း အ ချင်း ချင်း စိတ် တ ညီ တ ညွတ် တည်း ရှိ ကြ မည် အ ကြောင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း၊ သက် သာ ခြင်း ၏ အ ရှင်၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ စေ သော (ရော၊ ၁၅:၅-၆)။

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ ဘုန်း မ ရှိ စေ ဘဲ၊ ကိုယ် တော် ၏ နာ မ ၌ က ရု ဏာ တော် နှင့်သစ္စာ တော် ကြောင့် ဘုန်း ရှိ ပါ စေ သ တည်း (ဆာ၊ ၁၁၅:၁)။ ဘုန်း ကြီး သော နာ မ တော် သည် လည်း အ စဉ် အ မြဲ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး တ ပြင် လုံး သည် ဘုန်း တော် နှင့် ပြည့် ပါ စေ သ တည်း (ဆာ၊ ၇၂:၁၉)။

နိုင် ငံ တော် အ ရပ် ရပ် ၌ စီ ရင် ဖန် ဆင်း တော် မူ သ မျှ တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကောင်း ကြီး ပေး ကြ လော့။ အို ငါ့ ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကောင်း ကြီး ပေး လော့ (ဆာ၊ ၁၀၃:၂၂)။ အ သက် ရှိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချီး မွမ်း ကြ စေ။ ဟာ လေ လု ယ (ဆာ၊ ၁၅၀:၆)။

ကောင်း ကင်၊ မြေ ကြီး၊ မြေ ကြီး အောက်၊ သ မုဒ္ဒ ရာ အ ထဲ၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ရှိ ရှိ သ မျှ သော ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ က၊ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ နှင့် သိုး သ ငယ် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော်၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း ဟု ပြော ဆို ကြ သည် ကို ငါ ကြား လေ ၏ (ဗျာ၊ ၅:၁၃)။

သူ တစ် ပါး ဝတ်

Duty to Men

၁။ သူ တစ် ပါး တို့ ကို ချစ် ရ မည် အ ကြောင်း
1. Love All Men

ဘု ရား သ ခင် သည် ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ် တော် မူ ၏။ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ၌ တည် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၌ တည် ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် လည်း ထို သူ ၌ တည် တော် မူ ၏ (၁ ယော၊ ၄:၁၆)။

ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် လော့ ဟူ သော ဒု တိ ယ ပ ညတ် သည် ပ ဌ မ ပ ညတ် နှင့် သ ဘော တူ ၏ (မာ၊ ၁၂:၃၁)။ အ ချင်း ချင်း ချစ် ခြင်း မေတ္တာ မှ တစ် ပါး အ ဘယ် ကြွေး မျှ မ တင် စေ နှင့်။ သူ တစ် ပါး ကို ချစ် သော သူ သည် အ ကျင့် တ ရား နှင့် ပြည့် စုံ ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ့ မ ယား ကို မ ပြစ် မှား နှင့်၊ လူ အ သက် ကို မ သတ် နှင့်၊ သူ့ ဥစ္စာ ကို မ ခိုး နှင့်၊ မ မှန် သော သက် သေ ကို မ ခံ နှင့်၊ သူ့ ဥစ္စာ ကို တပ် မက် လို ချင် သော စိတ် မ ရှိ စေ နှင့် ဟူ သော ပ ညတ် မှ စ ၍ အ ခြား သော ပ ညတ် ရှိ သ မျှ တို့ သည်၊ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် လော့ ဟူ သော ပ ညတ် တ ခု ၌ အ ပါ အ ဝင် ဖြစ် ကြ ၏။ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ သော သူ သည် ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၏ အ ကျိုး ကို မ ဖျက် ဆီး တတ်။ ထို ကြောင့်၊ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ သည် အ ကျင့် တ ရား ပြည့် စုံ ရာ ဖြစ် သ တည်း (ရော၊ ၁၃:၈-၁၀)။

ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် လော့ ဟူ သော ပ ညတ် တစ် ပါး ကို ကျင့် လျှင်၊ ပ ညတ် တ ရား ရှိ သ မျှ ကို အ ကြွင်း မဲ့ ကျင့် ရာ ရောက် ၏ (ဂ လ၊ ၅:၁၄)။ ခပ် သိမ်း သော အ မှု တို့ ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ စိတ် နှင့် ဆောင် ရွက် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၆:၁၄)။

သင် တို့ သည် အ မြတ် ဆုံး သော ဆု ကျေး ဇူး တော် တို့ ကို အ လွန် အ လို ရှိ ကြ သည် တွင်၊ သာ ၍ မြတ် သော လမ်း ကို ငါ ပြ ဦး မည် (၁ ကော၊ ၁၂:၃၀)။ လူ ဘာ သာ စ ကား ကို ၎င်း၊ ကောင်း ကင် တ မန် ဘာ သာ စ ကား ကို ၎င်း ငါ ပြော နိုင် သော် လည်း မေတ္တာ မ ရှိ လျှင် အ သံ မြည် သော တံ ပိုး ခ ရာ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ တီး သံ ကို သာ ပေး တတ် သော လင်း ကွင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ၏။ ပ ရော ဖက် ဉာဏ် ကို ငါ ရ ၍၊ နက် နဲ သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ နှင့် သိပ္ပံ အ တတ် အ မျိုး မျိုး ကို တတ် သော် ၎င်း၊ တောင် များ ကို ရွှေ့ နိုင် သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ မျိုး မျိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော် ၎င်း၊ မေတ္တာ မ ရှိ လျှင် အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် ၏။ သူ တစ် ပါး ကို ငါ ကျွေး မွေး ၍ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ကို စွန့် ကြဲ သည် သာ မ က၊ ကိုယ် ခန္ဓာ ကို မီး ရှို့ စေ ခြင်း ငှါ အပ် သော် လည်း၊ မေတ္တာ မ ရှိ လျှင် ငါ ၌ အ ကျိုး မ ရှိ။ မေတ္တာ သည် စိတ် ရှည် တတ် ၏။ ကျေး ဇူး ပြု တတ် ၏။ မေတ္တာ သည် ဂုဏ် ပြိုင် ခြင်း မ ရှိ၊ ဝါ ကြွား ခြင်း မ ရှိ၊ မာန် မာ န မ ရှိ။ မ လျောက် ပတ် စွာ မ ကျင့် တတ်၊ ကိုယ် အ ကျိုး ကို မ ရှာ တတ်၊ ဒေါ သ အ မျက် မ ထွက် တတ်၊ အ ပြစ် ရှိ သည် ဟု မ ထင် တတ်၊ မ တ ရား သော အ မှု ၌ ဝမ်း မြောက် ခြင်း မ ရှိ တတ်၊ သမ္မာ တ ရား ၌ ဝမ်း မြောက် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို ဖုံး အုပ် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို ယုံ တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို မြော် လင့် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို သည်း ခံ တတ် ၏။ မေတ္တာ သည် ဖောက် ပြန် ခြင်း သ ဘော နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် ၏။ ပ ရော ဖက် ဉာဏ် သော် ၎င်း၊ အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော နိုင် သော အ ခွင့် သော် ၎င်း၊ သိပ္ပံ အ တတ် သော် ၎င်း၊ ကွယ် ပျောက် လိမ့် မည် (၁ ကော၊ ၁၃:၁-၈)။ ယ ခု တွင် ယုံ ကြည် ခြင်း၊ မြော် လင့် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း၊ ဤ သုံး ပါး တည် လျက် ရှိ ၏။ ဤ သုံး ပါး တို့ တွင် ချစ် ခြင်း မေတ္တာ သည် အ မြတ် ဆုံး ဖြစ် သ တည်း (၁ ကော၊ ၁၃:၁၃)။

၂။ တ ပည့် တော် ချင်း တို့ ကို အ ထူး သ ဖြင့် ချစ် ရ မည် အ ကြောင်း
2. Love the Brethren with Peculiar Affection

သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ချစ် ကြ လော့။ ငါ သည် သင် တို့ ကို ချစ် သည် နည်း တူ အ ချင်း ချင်း ချစ် ကြ လော့ ဟု ပ ညတ် သစ် ကို ငါ ပေး ၏။ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း ချစ် ကြ လျှင်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို မေတ္တာ ကို ထောက် ၍ သင် တို့ သည် ငါ ၏ တ ပည့် ဖြစ် သည် ကို သိ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၁၃:၃၄-၃၅)။

ထို သို့ သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ချစ် သား ဖြစ် ကြ သည် နှင့် အ ညီ၊ ဘု ရား သ ခင် ကျင့် တော် မူ သည် နည်း တူ ကျင့် ကြ လော။ ခ ရစ် တော် သည် ငါ တို့ ကို ချစ် တော် မူ သော အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မွှေး ကြိုင် သော အ နံ့ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ဆက် ကပ် ၍ ယဇ် ပူ ဇော် လျက်၊ ငါ တို့ အ တွက် စွန့် တော် မူ သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ သည် မေတ္တာ တ ရား ၌ ကျင် လည် ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၁-၂)။

ညီ အစ် ကို ချစ် ခြင်း အ ရာ မှာ၊ ပ က တိ ပေါက် ဘော် ကဲ့ သို့ တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် စုံ မက် ကြ လော့ (ရော၊ ၁၂:၁၀)။ စိတ် တစ် ညီ တစ် ညွတ် တည်း ရှိ ကြ လော့။ စိတ် ကြင် နာ ခြင်း၊ ညီ အစ် ကို ချင်း ကဲ့ သို့ ချစ် ခြင်း၊ သ နား စုံ မက် ခြင်း၊ စိတ် နှိမ့် ချ ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၃:၈)။

ညီ အစ် ကို များ ကို ချစ် ယောင် မ ဆောင်၊ အ မှန် ချစ် ခြင်း အ လို ငှါ၊ စိတ် ထဲ မှာ သမ္မာ တ ရား ကို နား ထောင် လျက်၊ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ကို စင် ကြယ် စေ ပြီး သည် နှင့် အ ညီ၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှင့် အ ချင်း ချင်း အား ကြီး သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၁:၂၃)။

အ ခြား သော အ မှု အ ရာ ထက် မ က၊ အ ချင်း ချင်း အား ကြီး သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ လော့။ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ သည် များ စွာ သော အ ပြစ် တို့ ကို ဖုံး အုပ် တတ် ၏ (၁ ပေ၊ ၄:၈)။

ခ ရစ် တော် သည် ငါ တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ အ သက် တော် ကို စွန့် တော် မူ သည် အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ထောက် ၍၊ မေတ္တာ တော် ကို သိ ရ ကြ ပြီ။ ငါ တို့ သည် လည်း ညီ အစ် ကို ချင်း တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ အ သက် ကို စွန့် ရ ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၃:၁၆)။

တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ က၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ၏ ဟု ဆို လျက် ပင် မိ မိ ညီ အစ် ကို ကို မုန်း လျှင်၊ ထို သူ သည် မု သား ကို သုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ မိ မိ မြင် ရ သော မိ မိ ညီ အစ် ကို ကို မ ချစ် လျှင်၊ မ မြင် သေး သော ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သို့ ချစ် နိုင် မည် နည်း (၁ ယော၊ ၄:၂၀)။ အ ဘ ကို ချစ် သော သူ သည် သား ကို လည်း ချစ် တတ် သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ၍၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ကြ လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ ကို ချစ် ကြ သည် ကို ငါ တို့ သိ ရ ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၅:၁-၂)။

ငါ တို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း တို့ ကို ချစ် သော ကြောင့်၊ သေ ခြင်း မှ အ သက် ရှင် ခြင်း သို့ ကိုယ် ကူး မြောက် သည် ကို ကိုယ် သိ ရ ကြ ၏(၁ ယော၊ ၃:၁၄)။

၃။ လူ ခပ် သိမ်း တို့ အား ကျေး ဇူး ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
3. Do Good to All

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ခွင့် တော် နှင့် ကျေး ဇူး ပြု လျက်၊ လှည့် လည် တော် မူ ၏ (တ၊ ၁၀:၃၈)။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် စည်း စိမ် ရှိ သော် လည်း၊ ဆင်း ရဲ တော် မူ ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် စည်း စိမ် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏ (၂ ကော၊ ၈:၉)။ လူ များ တို့ သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် စိမ့် သော ငှါ၊ ငါ သည် ကိုယ် အ ကျိုး ကို မ ရှာ ဘဲ သူ့ အ ကျိုး ကို ရှာ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၏ အ လို သို့ အ ရာ ရာ ၌ လိုက် သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ လည်း ယု ဒ လူ၊ ဟေ လ သ လူ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် ဝင် သူ တို့ ၌ ထိ မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ကြောင်း ကို မ ပြု ဘဲ (၁ ကော၊ ၁၀:၃၂-၃၃)၊ ငါ သည် ခ ရစ် တော် နည်း တူ ကျင့် သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ လည်း ငါ့ နည်း တူ ကျင့် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၁:၁)။

သူ တစ် ပါး အား ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း၊ ကောင်း သော အ ကျင့် ၌ ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ ခြင်း၊ စွန့် ကြဲ ချင် သော စေ တ နာ စိတ် ရှိ ခြင်း၊ အ ချင်း ချင်း ဆက် ဆံ ခြင်း၊ မှန် သော အ သက် ကို ဝင် စား လို သော ငှါ၊ နောင် ဘ ဝ ၌ ကောင်း သော ဘဏ္ဍာ ကို မိ မိ တို့ အ ဘို့ ဆည်း ဖူး ခြင်း တို့ ကို ပြု ရ မည် အ ကြောင်း ပ ညတ် ထား လော့ (၁ တိ၊ ၆:၁၈-၁၉)။ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း၊ ဥစ္စာ ဝေ မျှ ခြင်း အ မှု တို့ ကို မ မေ့ မ လျော့ ကြ နှင့်။ ထို သို့ သော ယဇ် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် အား ရ နှစ် သက် တော် မူ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၁၆)။ ထို ကြောင့် ငါ တို့ သည် အ ဆင့် သင့် သည် အ တိုင်း ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ ၌ အ ထူး သ ဖြင့် ကျေး ဇူး ပြု လျက်၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား ကျေး ဇူး ပြု ကြ ကုန် အံ့ (ဂ လ၊ ၆:၁၀)။

ချစ် သား တို့၊ ငါ တို့ သည် စ ကား ပြော ကာ မျှ အား ဖြင့် သာ မ ချစ် ဘဲ၊ စိတ် ပါ ကိုယ် ရောက် ဧ ကန် အ မှန် ချစ် ကြ ကုန် အံ့ (၁ ယော၊ ၃:၁၈)။

၄။ စွန့် ကြဲ ပေး ကမ်း ခြင်း ကို ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
4. Be Charitable to the Poor

သ နား စုံ မက် တတ် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် သ နား စုံ မက် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့ (မ၊ ၅:၇)။

အ စွန့် အ ကြဲ ခံ ခြင်း အ ရာ ထက် စွန့် ကြဲ ခြင်း အ ရာ သည် သာ ၍ မင်္ဂ လာ ရှိ သည် ဟု သ ခင် ယေ ရှု မိန့် တော် မူ သော စ ကား တော် ကို အောက် မေ့ ရ မည် (တ၊ ၂၀:၃၅)။ စွန့် ကြဲ တတ် သော သူ သည် ကြွယ် ဝ လိမ့် မည်။ သူ တစ် ပါး ကို ရေ လောင်း သော သူ သည် ကိုယ် တိုင် ရေ လောင်း ခြင်း အ ကျိုး ကို ခံ ရ လိမ့် မည် (သု၊ ၁၁:၂၅)။

အ နည်း ငယ် သော မျိုး စေ့ ကို ကြဲ သော သူ သည် စ ပါး အ နည်း ငယ် သာ ရိတ် ရ မည်။ များ စွာ ကြဲ သော သူ သည် များ စွာ ရိတ် ရ မည် ဟု မှတ် ကြ လော့။ လူ တိုင်း ကိုယ် အ လို အ လျောက် လှူ ရ ၏။ နှ မြော သော စိတ် နှင့် မ လှူ ရ၊ မ လှူ ဘဲ မ နေ ရ ဟု စိတ် ထင် နှင့် မ လှူ ရ၊ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စေ တ နာ စိတ် နှင့် လှူ သော သူ ကို သာ ဘု ရား သ ခင် နှစ် သက် တော် မူ ၏။ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ သူ သည် စွန့် ကြဲ ပြီ။ ဆင်း ရဲ သော သူ တို့ အား ပေး ကမ်း ပြီ။ သူ ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း သည် အ စဉ် အ မြဲ တည် တတ် ၏ ဟု လာ သ တည်း (၂ ကော၊ ၉:၆-၉)။

စေ တ နာ ရှိ သော သူ မူ ကား၊ စေ တ နာ နှင့် ဆိုင် သော အ ကြံ တို့ ကို ကြံ စည် တတ် ၏။ စေ တ နာ နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ များ အား ဖြင့် တည် ရ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၃၂:၈)။

ဆင်း ရဲ သော သူ ကို အောက် မေ့ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ခဲ ယဉ်း သော ကာ လ ၌ ထို သူ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကယ် နှုတ် တော် မူ မည် (ဆာ၊ ၄၁:၁)။ ဆင်း ရဲ သော သူ ၏ အော် ဟစ် သံ ကို မ ကြား လို ၍၊ နား ကို ပိတ် သော သူ သည် ကိုယ် တိုင် အော် ဟစ် ၍၊ အ ဘယ် သူ မျှ မ ကြား ရ (သု၊ ၂၁:၁၃)။

ဆင်း ရဲ သား ကို သ နား သော သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ချေး ငှါး သော သူ ဖြစ် ၍၊ သူ ပြု သော အမှု ၏ အ ကျိုး ကို ဆပ် ပေး တော် မူ လိမ့် မည် (သု၊ ၁၉:၁၇)။

သင် တို့ ဥစ္စာ များ ကို ရောင်း ၍ ဆင်း ရဲ သား တို့ အား စွန့် ကြဲ ကြ လော့။ မ ဆွေး မ ဟောင်း တတ် သော အိတ် တို့ ကို ကိုယ် သုံး ဘို့ လုပ် ကြ လော့။ သူ ခိုး မ ရောက်၊ ပိုး များ မ ဖျက် ဆီး ရာ အ ရပ်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ မ ကုန် မ ဆုံး နိုင် သော ဘဏ္ဍာ ကို ဆည်း ဖူး ကြ လော့ (လု၊ ၁၂:၃၃)။

ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ စင် ကြယ် သန့် ရှင်း သော သီ လ ဟူ မူ ကား၊ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ ငယ် တို့ နှင့် မုတ် ဆိုး မ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ကို ကြည့် ရှု ပြု စု ခြင်း၊ ကိုယ် တိုင် လည်း လော ကီ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် အံ့ သော ငှါ စောင့် ရှောက် ခြင်း ပေ တည်း (ယာ၊ ၁:၂၇)။

သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ဆင်း ရဲ သော အ ခါ ဝေ ငှ ပေး ကမ်း ကြ လော့ (ရော၊ ၁၂:၁၃)။ သင် တို့ သည် ဤ သူ တည်း ဟူ သော ငါ့ ညီ တို့ တွင် အ ငယ် ဆုံး သော သူ တစ် ယောက် အား ပြု ကြ သ မျှ တို့ ကို ငါ့ အား ပြု ကြ ပြီ ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လ တံ့ (မ၊ ၂၅:၄၀)။ အ ကြင် သူ သည် လော ကီ စည်း စိမ် ဥစ္စာ ရှိ လျက် ပင်၊ မိ မိ ညီ အစ် ကို ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို မြင် ၍၊ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် ကို ချုပ် တည်း ၏၊ ထို သူ ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် သည် အ ဘယ် သို့ တည် မည် နည်း (၁ ယော၊ ၃:၁၇)။ ညီ အစ် ကို နှ မ တို့ သည် အ ဝတ် အ ချည်း စည်း ရှိ ၍၊ နေ့ တိုင်း စား ရ သော အ စာ မ ရှိ သော အ ခါ၊ သင် တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ က၊ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား ကြ လော့။ နွေး ကြ လော့။ ဝ ကြ လော့ ဟု ပြော လျက်၊ သူ တို့ ကိုယ် နှင့် တော် လျော် သော အ သုံး အ ဆောင် ကို မ ပေး ဘဲ နေ လျှင် အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း (ယာ၊ ၂:၁၅-၁၆)။

သင် သည် အ လှူ ဒါ န ပေး သော အ ခါ လျှို့ ဝှက် သော သူ တို့ သည် လူ များ အ ချီး အ မွမ်း ကို ခံ လို ၍ ပွဲ သ ဘင် လမ်း ခ ရီး ၌ မိ မိ တို့ ရှေ့ မှာ တံ ပိုး ခ ရာ မှုတ် စေ သည် နည်း တူ မ ပြု နှင့်။ ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား၊ ထို သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ အ ကျိုး ကို ရ ကြ ပြီ။ သင် သည် အ လှူ ဒါ န ကို ပေး သော အ ခါ ပေး ကြောင်း ကို မ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ၊ လက်ျာ လက် ပြု သည် အ မှု ကို လက် ဝဲ လက် မျှ မ သိ စေ နှင့်။ မ ထင် ရှား သော အ ရာ ကို မြင် တော် မူ သော သင် ၏ အ ဘ သည် အ ကျိုး ကို ထင် ရှား စွာ ပေး တော် မူ လ တံ့ (မ၊ ၆:၂-၄)။

၅။ ဒေါ သ စိတ် ကို ချုပ် တည်း ၍ သူ တစ် ပါး အ ပြစ် ကို သည်း ခံ လျက် ရန် သူ တို့ ကို ရန် တုံ့ မ မူ၊ ကျေး ဇူး ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
5. Be Slow to Anger… Patient… Kind to Enemies

စိတ် နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ပြည် တော် ကို အ မွေ ခံ ရ ကြ လ တံ့ (မ၊ ၅:၅)။

အ ဘယ် သူ ကို မျှ မ ကဲ့ ရဲ့၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ကို မ ပြု၊ ဖြည်း ညှင်း သော သ ဘော ရှိ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၌ အ လွန် နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ စွာ ပြု စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း သ တိ ပေး လော့ (တိ၊ ၃:၂)။

အ မျက် ထွက် ရာ တွင် အ ပြစ် မ ရှိ စေ နှင့်။ အ မျက် မ ပြေ ဘဲ နေ မ ဝင် စေ နှင့် (ဧ၊ ၄:၂၆-၂၇)။ အ မျက် ထွက် သည် တိုင် အောင် စိတ် မ တို နှင့်။ အ မျက် သည် မိုက် သော သူ ၏ စိတ် နှ လုံး ၌ နေ ရာ ကျ တတ် ၏ (ဒေ၊ ၇:၉)။

စိတ် ရှည် သော သူ သည် ခွန် အား ကြီး သော သူ ထက် ၎င်း၊ မိ မိ စိတ် ကို ချုပ် တည်း သော သူ သည် မြို့ ကို တိုက် ယူ သော သူ ထက် ၎င်း သာ ၍ ကောင်း ၏ (သု၊ ၁၆:၃၂)။ ကိုယ် စိတ် ကို မ ချုပ် တည်း နိုင် သော သူ သည် မြို့ ရိုး ပျို ပျက် ၍ ဟင်း လင်း ရှိ သော မြို့ နှင့် တူ ၏ (သု၊ ၂၅:၂၈)။

ဖြည်း ညှင်း သော စ ကား သည် စိတ် ကို ဖြေ တတ် ၏။ ကြမ်း တမ်း သော စ ကား မူ ကား၊ အ မျက် ကို နှိုး ဆော် တတ် ၏ (သု၊ ၁၅:၁)။

ရန် တွေ့ စ အ မှု သည် ရေ ကန် ပေါင် ပေါက် စ ကဲ့ သို့ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ရန် မ တွေ့ မှီ တွေ့ စ ရာ အ ကြောင်း ကို ရှောင် လော့ (သု၊ ၁၇:၁၄)။ ခပ် သိမ်း သော စိတ် တို ခြင်း၊ စိတ် ဆိုး ခြင်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း၊ အော် ဟစ် ငေါက် ငေါ် ခြင်း၊ သူ့ အ သ ရေ ပျက် အောင် ပြော ဆို ခြင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော မ နာ လို ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ မှ ပယ် ရှား ကြ လော့ (ဧ၊ ၄:၃၁)။

အ ရာ ရာ ၌ စိတ် နှိမ့် ချ ခြင်း၊ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ သ ဖြင့် (ဧ၊ ၄:၂)၊ တစ် ယောက် ၌ တစ် ယောက် အ ပြစ် တင် စ ရာ အ ခွင့် ရှိ လျှင်၊ အ ချင်း ချင်း သည်း ခံ ၍ အ ပြစ် ကို လွှတ် ကြ လော့။ ခ ရစ် တော် သည် သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ သ ကဲ့ သို့ (ကော၊ ၃:၁၃)၊ အ ချင်း ချင်း အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (ဧ၊ ၄:၃၂)။ သင် တို့ သည် သူ တစ် ပါး တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် လျှင်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည် သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ မည်။ သင် တို့ သည် သူ တစ် ပါး တို့ ၏ အ ပြစ် ကို မ လွှတ် လျှင်၊ သင် တို့ အ ဘ သည် သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မ မူ (မ၊ ၆:၁၄-၁၅)။

ခ ရစ် တော် သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ခါ ပြန် ၍ မ ကဲ့ ရဲ့။ အ သေ ခံ ရ သော အ ခါ ခြိမ်း ချောက် ခြင်း ကို မ ပြု (၁ ပေ၊ ၂:၂၃)။ အို အ ဘ၊ သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ။ သူ တို့ သည် ကိုယ် ပြု သော အ မှု ကို မ သိ ကြ ဟု မြွက် ဆို တော် မူ ၏ (လု၊ ၂၃:၃၄)။

သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း ရန် တုံ့ မ မူ၊ ပြန် ၍ မ ကဲ့ ရဲ့၊ မေတ္တာ ပို့ ခြင်း ကို ပြု ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၃:၉)။ သူ တစ် ပါး သည် သင် တို့ ကို ပြစ် မှား လျှင်၊ ကိုယ် တိုင် အ ပြစ် ပြန် ၍ မ တုံ့ ကြ နှင့်။ အ မျက် တော် ကို အ ခွင့် ပေး ကြ လော့။ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ငါ သည် အ ပြစ် တ ရား ကို စီ ရင် ပိုင် ၏။ အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် ငါ ဆပ် ပေး မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (ရော၊ ၁၂:၁၉)။ ထို ကြောင့် နှောင့် ရှက် သော သူ ကို မ ဆီး တား နှင့်။ သင် ၏ ပါး တစ် ဘက် ကို သူ တစ် ပါး ပုတ် လျှင်၊ ပါး တစ် ဘက် ကို လှည့် ၍ ပေး ဦး လော့။ သင့် အင်္ကျီ ကို ယူ လို ၍ တ ရား တွေ့ သော သူ အား သင့် ဝတ် လုံ ကို လည်း ယူ စေ ခြင်း ငှါ အ ခွင့် ပေး ဦး လော့ (မ၊ ၅:၃၉-၄၀)။ သင် ၏ ရန် သူ သည် မွတ် သိပ် လျှင် လုပ် ကျွေး လော့။ ရေ ငတ် လျှင် သောက် စ ရာ ဘို့ ပေး လော့။ ထို သို့ ပြု လျှင် သူ ၏ ခေါင်း ပေါ် ၌ မီး ခဲ ကို ပုံ ထား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ သင် ၌ ဆု ချ တော် မူ မည် (သု၊ ၂၅:၂၁-၂၂)။ အ ဆိုး အား ဖြင့် အ ရှုံး မ ခံ နှင့်။ အ ကောင်း အား ဖြင့် အ ဆိုး ကို နိုင် လော့ (ရော၊ ၁၂:၂၁)။

သင် တို့ သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ ၏ သား ဖြစ် လို သော ငှါ၊ သင် တို့ ၏ ရန် သူ တို့ ကို ချစ် ကြ လော့။ သင် တို့ ကို ကျိန် ဆဲ သော သူ တို့ အား မေတ္တာ ပို့ ကြ လော့။ သင် တို့ ကို မုန်း သော သူ တို့ အား ကျေး ဇူး ပြု ကြ လော့။ သင် တို့ ကို နှောင့် ရှက် ညှင်း ဆဲ သော သူ တို့ အ ဘို့ ဘု ရား သ ခင် ကို ဆု တောင်း ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည်၊ ကောင်း သော သူ မ ကောင်း သော သူ တို့ အ ပေါ် ၌ ကိုယ် တော် ၏ နေ ကို ထွက် စေ တော် မူ ၏။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ အ ပေါ် ၌ မိုး ကို ရွာ စေ တော် မူ ၏ (မ၊ ၅:၄၄-၄၅)။

၆။ ရန် သူ ကို မ ကြောက်၊ ရဲ ရင့် ခြင်း သတ္တိ ရှိ ရ မည် အ ကြောင်း
6. Be Courageous… Fearless of Foes

ဘု ရား သ ခင် သည် ကြောက် တတ် သော စိတ် သ ဘော ကို ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သည် မ ဟုတ် (၂ တိ၊ ၁:၇)။ ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် ဘဲ (ဖိ၊ ၁:၂၇)၊ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် သော စိတ် နှ လုံး ရှိ ကြ လော့ (ဆာ၊ ၃၁:၂၄)။

လူ တို့ သည် အ ပြစ် တင် မည် ဟု မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ လူ တို့ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို မ ကြောက် ကြ နှင့် (ဟေ ရှာ၊ ၅၁:၇)။ ကိုယ် ခန္ဓာ ကို သတ် ၍ နောက် တစ် ဖန် အ လျှင်း မ ပြု နိုင် သော သူ တို့ ကို မ ကြောက် ကြ နှင့်။ အ ဘယ် သူ ကို ကြောက် ရ မည် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ကိုယ် ခန္ဓာ ကို သတ် ပြီး မှ င ရဲ ထဲ သို့ ချ နိုင် သော သူ ကို ကြောက် ကြ လော့ (လု၊ ၁၂:၄-၅)။

သေ ရ သော လူ ကို ၎င်း၊ မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် လ တံ့ သော လူ သား ကို ၎င်း၊ သင် သည် ကြောက် ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ ဘယ် သို့ သော သ ဘော ရှိ သ နည်း။ မိုး ကောင်း ကင် ကို ကြက် တော် မူ ထ သော၊ မြေ ကြီး ကို လည်း တည် တော် မူ ထ သော၊ သင့် ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သင် သည် မေ့ လျော့ ၍၊ ညှဉ်း ဆဲ သော သူ သည် ငါ့ ကို ဖျက် ဆီး လု ပြီ ဟု စိတ် ထင် နှင့်၊ သူ ၏ ဒေါ သ အ မျက် ကို အ စဉ် ကြောက် ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ ဘယ် သို့ သော သ ဘော ရှိ သ နည်း။ ယ ခု မှာ ညှဉ်း ဆဲ သော သူ ၏ ဒေါ သ အ မျက် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း (ဟေ ရှာ၊ ၅၁:၁၂-၁၃)။

အ ချင်း လူ သား၊ သင် သည် ဆူး ပင် အ မျိုး မျိုး နှင့် တွေ့ ၍၊ ကင်း မြီး ကောက် တို့ တွင် နေ ရ သော် လည်း သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ သူ တို့ စ ကား ကို လည်း မ ကြောက် နှင့်။ သူ တို့ သည် ပုန် ကန် တတ် သော အ မျိုး ဖြစ် ၍၊ သူ တို့ စ ကား ကို မ ကြောက် နှင့်။ သူ တို့ မျက် နှာ ရည် ကြောင့် စိတ် မ ပျက် နှင့်။ သူ တို့ သည် အ လွန် ပုန် ကန် တတ် သော သ ဘော ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊  နား ထောင် သည် ဖြစ် စေ၊ နား မ ထောင် သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ့ စ ကား ကို သူ တို့ အား ဟော ပြော ရ မည် (ယေ ဇ၊ ၂:၆-၇)။ သင် သည် မ ကြောက် နှင့်။ တိတ် ဆိတ် စွာ မ နေ နှင့်။ ဟော ပြော လော့။ ငါ သည် သင် နှင့် အ တူ ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (တ၊ ၁၈:၉-၁၀)။ ထို ကြောင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ့ ကို မ စ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ လူ သည် ငါ ၌ ပြု နိုင် သ မျှ ကို ငါ မ ကြောက် ဟု၊ ငါ တို့ သည် ရဲ ရင့် သော စိတ် နှင့် ပြော ဆို ရ သော အ ခွင့် ရှိ ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၆)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ ၏ အ လင်း၊ ငါ့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ငါ သည် အ ဘယ် သူ ကို ကြောက် ရ အံ့ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ ၏ အ သက် ခို လှုံ ရာ ဖြစ် တော် မူ ၏။ ငါ သည် အ ဘယ် သူ ကို ကြောက် လန့် ရ အံ့ နည်း (ဆာ၊ ၂၇:၁)။ ငါ့ တစ် ဘက် ၌ တပ် ချ ကြ သော် လည်း၊ ငါ့ နှ လုံး မ ကြောက် တတ်။ စစ် ချီ ၍ လာ ကြ သော် လည်း၊ ထို အ မှု တွင် ပင် တည် ကြည် သော စိတ် ရှိ လိမ့် မည် (ဆာ၊ ၂၇:၃)။

သင် တို့ သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခံ ရ လျှင် မူ ကား၊ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ သူ တို့ ၏ ခြိမ်း ချောက် ခြင်း ကို မ ကြောက် ကြ နှင့်၊ မ ထိတ် လန့် ကြ နှင့်။ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ကို ရို သေ ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၃:၁၄-၁၅)။

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ယ ခု အ ခါ ထို သူ တို့ ၏ ခြိမ်း ချောက် ခြင်း ကို မှတ် တော် မူ ပါ (တ၊ ၄:၂၉)။ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် တို့ သည် နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ရဲ ရင့် စွာ ဟော ပြော ပါမည် အ ကြောင်း ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ (တ၊ ၄:၃၀)။

၇။ သူ့ ဥစ္စာ ကို တပ် မက် လို ချင် သော စိတ် မ ရှိ၊ မ တ ရား သ ဖြင့် မ ယူ ရ မည် အ ကြောင်း
7. Covet Not the Property of Others… Take Nothing Unlawfully

ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၏ အိမ် ကို တပ် မက် လို ချင် သော စိတ် မ ရှိ စေ နှင့်။ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၏ မ ယား၊ သူ ၏ ကျွန် ယောက်ျား မိန်း မ၊ နွား၊ မြည်း မှ စ ၍ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၏ ဥစ္စာ တစ် စုံ တစ် ခု ကို မျှ တပ် မက် လို ချင် သော စိတ် မ ရှိ စေ နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၁၇)။

သူ့ ဥစ္စာ ကို မ ခိုး နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၁၅)။ ခိုး တတ် သော သူ သည် နောက် တစ် ဖန် မ ခိုး ဘဲ၊ ဆင်း ရဲ သော သူ အား ပေး ကမ်း ဝေ ငှ ရန် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ လက် နှင့် ကောင်း သော အ လုပ် ကို လုပ် ဆောင် အား ထုတ် စေ (ဧ၊ ၄:၂၈)။

သူ့ ဥစ္စာ ကို ခိုး သော သူ၊ လော ဘ လွန် ကျူး သော သူ၊ သေ ရည် သေ ရက် နှင့် ယစ် မူး သော သူ၊ ဆဲ ရေး ကဲ့ ရဲ့ သော သူ၊ အ နိုင် အ ထက် လု ယူ သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို အ မွေ မ ခံ ရ ကြ (၁ ကော၊ ၆:၁၀)။

လျှို့ ဝှက် သော ကျမ်း ပြု ဆ ရာ၊ ဖာ ရိ ရှဲ တို့၊ သင် တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဖ လား၊ လင် ပန်း ကို အ ပြင် ၌ ဆေး ကြော ကြ ၏။ အ တွင်း ၌ ကား လု ယူ ခြင်း၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် ခြင်း နှင့် ပြည့် လျက် ရှိ ၏ (မ၊ ၂၃:၂၅)။ သူ တစ် ပါး ၏ အိမ် နှင့် လယ် ယာ တို့ ကို တပ် မက် ၍ အ နိုင် အ ထက် သိမ်း ယူ လျက်၊ လူ နှင့် သူ ၏ အိမ် ကို ၎င်း၊ လူ ကြီး နှင့် သူ ၏ အ မွေ ဥစ္စာ ကို ၎င်း လု ယက် ၍ ညှဉ်း ဆဲ တတ် ကြ ၏ (မိ၊ ၂:၂)။

အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ နိုင် အ ထက် မ ပြု ကြ နှင့် (လု၊ ၃:၁၄)။ သူ့ ဥစ္စာ ကို မ တ ရား သ ဖြင့် မ သိမ်း နှင့် (မာ၊ ၁၀:၁၉)။ မ တ ရား သော အ မှု အား ဖြင့် မိ မိ အိမ် ကို ၎င်း၊ အ ဓမ္မ ပြု ၍ အ ထက် ခန်း တို့ ကို ၎င်း ဆောက် သော သူ၊ အိမ် နီး ချင်း ကို အ ခ မ ပေး ဘဲ စေ စား ၍၊ အ လုပ် လုပ် သည် အ တွက် ဆု မ ချ သော သူ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ၏ (ယေ၊ ၂၂:၁၃)။ လယ် ကွက် ၌ ရိတ် သော သူ တို့ ကို လှည့် စား ၍၊ အ ခ မ ပေး ဘဲ နေ သော ကြောင့်၊ ထို အ ခ သည် ကြွေး ကြော် လေ ၏။ ရိတ် သော သူ တို့ ၏ အော် ဟစ် ခြင်း အ သံ သည် လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နား တော် ထဲ သို့ ဝင် လေ ပြီ (ယာ၊ ၅:၄)။

မ တ ရား သော သူ သည် ချေး ငှါး ၍ မ ဆပ် ဘဲ နေ တတ် ၏။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မူ ကား၊ သ နား သော စိတ် ရှိ ၍ ပေး တတ် ၏ (ဆာ၊ ၃၇:၂၁)။

တိုင်း ထွာ သော အ မှု၊ ချိန် တွယ် သော အ မှု၊ ခြင် တွက် သော အ မှု ၌ မ တ ရား စွာ မ ပြု ရ (ဝတ်၊ ၁၉:၃၅)။ သင့် အိမ် ၌ ခြား နား သော ခြင် စ ရာ တန် ဆာ အ ကြီး အ ငယ် ကို မ ရှိ စေ ရ (တ ရား၊ ၂၅:၁၄)။ မှန် ကန် သော အ လေး၊ မှန် ကန် သော ခြင် စ ရာ တန် ဆာ များ ကို သာ သုံး ရ မည် (တ ရား ၂၅:၁၅)။

လူ အ သီး အ သီး ခံ ထိုက် သည် အ တိုင်း ပေး ကြ လော့။ အ ခွန် ကို ခံ ထိုက် သော သူ အား အ ခွန် ကို ၎င်း၊ အ ကောက် ကို ခံ ထိုက် သော သူ အား အ ကောက် ကို ၎င်း ပေး ကြ လော့။ ကြောက် ထိုက် သော သူ ကို ကြောက် ကြ လော့။ ရို သေ ထိုက် သော သူ ကို ရို သေ ကြ လော့။ အ ချင်း ချင်း ချစ် ခြင်း မေတ္တာ မှ တစ် ပါး အ ဘယ် ကြွေး မျှ မ တင် စေ နှင့် (ရော၊ ၁၃:၇-၈)။

၈။ သူ တစ် ပါး တို့ ၌ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း ကို မ ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
8. Refrain from Judging Others

သင် တို့ သည် စစ် ကြော ဆုံး ဖြတ် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ရ မည် အ ကြောင်း သူ တစ် ပါး ၏ အ မှု ၌ စစ် ကြော ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ကို မ ပြု ကြ နှင့် (မ၊ ၇:၁)။ သူ တစ် ပါး ၏ အ မှု ၌ စစ် ကြော ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ကို မ ပြု ကြ နှင့်။ မ ပြု လျှင် သင် တို့ သည် စစ် ကြော ဆုံး ဖြတ် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ လိမ့် မည်။ သူ တစ် ပါး ကို အ ပြစ် မ စီ ရင် ကြ နှင့်။ မ စီ ရင် လျှင် သင် တို့ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ လိမ့် မည် (လု၊ ၆:၃၇)။

သင် တို့ သည် အ ကြင် တ ရား အ တိုင်း သူ တစ် ပါး ကို စီ ရင် ကြ ၏။ ထို တ ရား အ တိုင်း စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ မည်။ အ ကြင် ချိန်၊ တင်း ပ မာ ဏ နှင့် သူ တစ် ပါး အား ပေး ၏။ ထို ပ မာ ဏ အ တိုင်း ကိုယ် ခံ ရ ကြ မည်။ ကိုယ် မျက် စိ ၌ ရှိ သော တံ ကျင် ကို မ အောက် မေ့ ဘဲ ညီ အစ် ကို မျက် စိ ၌ ရှိ သော ငြောင့် ငယ် ကို အ ဘယ် ကြောင့် ကြည့် ရှု သ နည်း (မ၊ ၇:၂-၃)။ လျှို့ ဝှက် သော သူ၊ ကိုယ် မျက် စိ ၌ ရှိ သော တံ ကျင် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ထုတ် ပစ် လော့။ နောက် မှ ညီ အစ် ကို မျက် စိ ၌ ရှိ သော ငြောင့် ငယ် ကို ထုတ် ပစ် ခြင်း ငှါ ရှင်း လင်း စွာ မြင် လိမ့် မည် (မ၊ ၇:၅)။

သူ တစ် ပါး ကို စစ် ကြော စီ ရင် တတ် သော သူ၊ သင် သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို မ ဖုံး နိုင် ရာ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် သည် စစ် ကြော စီ ရင် သော အ မှု ကို ပင် ကိုယ် တိုင် ပြု သည် ဖြစ် ၍၊ သူ တစ် ပါး ကို စစ် ကြော စီ ရင် သည် တွင် ကိုယ် အ ပြစ် ရှိ ကြောင်း ကို စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ရာ ရောက် ၏ (ရော၊ ၂:၁)။

သူ တစ် ပါး ပိုင် သော လူ ကို စစ် ကြော စီ ရင် သော သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ သူ သည် မိ မိ သ ခင် စီ ရင် သော အား ဖြင့် သာ အ ပြစ် လွတ် ခြင်း၊ အ ပြစ် ခံ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ၏ (ရော၊ ၁၄:၄)။

သင် သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ကို အ ဘယ် ကြောင့် စစ် ကြော စီ ရင် သ နည်း။ ညီ အစ် ကို ချင်း ကို အ ဘယ် ကြောင့် မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သ နည်း။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ပလ္လင် တော် ရှေ့ သို့ ရောက် ရ ကြ မည် (ရော၊ ၁၄:၁၀)။ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ယ ခု မှ စ ၍ အ ချင်း ချင်း မ စစ် ကြော မ စီ ရင် ဘဲ နေ ကြ ကုန် အံ့။ ညီ အစ် ကို ချင်း ထိ မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ခွင့်၊ မှား ယွင်း စ ရာ အ ခွင့် မ ရှိ စေ မည် အ ကြောင်း သာ ၍ စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့ (ရော၊ ၁၄:၁၃)။

မှောင် မိုက် ၌ ဝှက် ထား သော အ ရာ တို့ ကို ပွင့် လင်း စေ ၍၊ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် များ ကို ထင် ရှား စေ လ တံ့ သော သ ခင် ဘု ရား ကြွ လာ တော် မ မူ မှီ တိုင် အောင် အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ အ ဆုံး အ ဖြတ် မ စီ ရင် ကြ နှင့် (၁ ကော၊ ၄:၅)။

၉။ သူ့ အ သ ရေ ပျက် အောင် ပြော ခြင်း၊ ဂုံး တိုက် ခြင်း၊ မ မှန် သော သက် သေ ခံ ခြင်း ကို မ ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
9. Avoid Defamation, Peace-breaking, and Bearing False Witness

ညီ အစ် ကို တို့၊ အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို မ ပြု ကြ နှင့် (ယာ၊ ၄:၁၁)။ ခပ် သိမ်း သော စိတ် တို ခြင်း၊ စိတ် ဆိုး ခြင်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း၊ အော် ဟစ် ငေါက် ငေါ် ခြင်း၊ သူ့ အ သ ရေ ပျက် အောင် ပြော ဆို ခြင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ခပ် သိမ်း သော မ နာ လို ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ မှ ပယ် ရှား ကြ လော့ (ဧ၊ ၄:၃၁)။

အို ထာ ဝ ရ ဘုရား၊ တဲ တော် ၌ အ ဘယ် သူ သည် တည်း ရ ပါ မည် နည်း။ သန့် ရှင်း သော တောင် တော် ပေါ် မှာ အ ဘယ် သူ သည် နေ ရ ပါ မည် နည်း ဟူ မူ ကား (ဆာ၊ ၁၅:၁)၊ သူ တစ် ပါး ၏ အ သ ရေ ကို ပျက် စေ ခြင်း ငှါ ပြော ဆို ခြင်း၊ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ကို လည်း ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း၊ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရှောင် သော သူ သည် လှုပ် ရှား ခြင်း နှင့် အ စဉ် အ မြဲ ကင်း လွတ် လိမ့် မည် (ဆာ၊ ၁၅:၃-၅)။ ကဲ့ ရဲ့ တတ် သော သူ မူ ကား မြေ ပေါ် မှာ နေ ရာ မ မြဲ ပါ စေ နှင့် (ဆာ၊ ၁၄၀:၁၁)။

သူ့ အ သ ရေ ပျက် သော သိ တင်း ကို ကြား ပြော ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် အ မျိုး သား ချင်း တို့ တွင် မ လှည့် လည် ရ (ဝတ်၊ ၁၉:၁၆)။ လည် ၍ စ ကား များ စွာ ပြော တတ် သော သူ သည် လျှို့ ဝှက် အပ် သော အ ရာ ကို ဘော် ပြ တတ် ၏။ သစ္စာ စောင့် သော သူ မူ ကား၊ ဝှက် ထား တတ် ၏ (သု၊ ၁၁:၁၃)။ သူ တစ် ပါး ပြစ် မှား သော အ မှု ကို ဝှက် ထား သော သူ သည် မေတ္တာ ကို ပြု စု ၏။  ကြား ပြော သော သူ (သု၊ ၁၇:၉)၊ ဂုံး တိုက် သော သူ မူ ကား၊ မိတ် ဆွေ တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ တတ် ၏ (သု၊ ၁၆:၂၈)။

ဂုံး တိုက် သော သူ ၏ စ ကား သည် မြိန် သော ခဲ ဘွယ် စား ဘွယ် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ဝမ်း အ တွင်း သို့ ဝင် တတ် ၏ (သု၊ ၂၆:၂၂)။ ထင်း မ ရှိ လျှင် မီး သေ တတ် သ ကဲ့ သို့ ဂုံး တိုက် သော သူ မ ရှိ လျှင် ရန် ငြိမ်း တတ် ၏ (သု၊ ၂၆:၂၀)။

မိ မိ အိမ် နီး ချင်း ၏ အ သ ရေ ကို တိတ် ဆိတ် စွာ ဖျက် သော သူ ကို ငါ ပယ် ဖြတ် မည် (ဆာ၊ ၁၀၁:၅)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မုန်း တော် မူ သော အ ရာ ခြောက် ပါး မ က၊ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ တော် မူ သော အ ရာ ခု နစ် ပါး ဟူ မူ ကား (သု၊ ၁၆:၁၆)၊… မု သား စ ကား ကို ပြော ၍ မ မှန် သော သက် သေ တစ် ပါး၊ အ ပေါင်း အ ဘော် ချင်း ရန် တွေ့ စေ ခြင်း ငှါ ပြု တတ် သော သူ တစ် ပါး တည်း (သု၊ ၁၆:၁၉)။

ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ တစ် ဘက် ၌ မ မှန် သော သက် သေ ကို မ ခံ နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၁၆)။ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို မု သား နှင့် ဆိုင် ၍ မ မြွက် မ ဆို နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၇)။

ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် များ သော အား ဖြင့် မှား တတ် ကြ ၏။ စ ကား အား ဖြင့် မှား ခြင်း မ ရှိ သော သူ မည် သည် ကား၊ စုံ လင် သော သူ ဖြစ် ၏။ မိ မိ ကိုယ် တစ် ကိုယ် လုံး ကို ချုပ် တည်း နိုင် သော သူ ဖြစ် ၏။ မြင်း ကို နိုင် ခြင်း ငှါ ပ စပ် ကို ဇက် ခွံ့ တတ် ၏။ သို့ ပြု ၍ မြင်း ကိုယ် တစ် ကိုယ် လုံး ကို လှည့် စေ တတ် ၏။ ထို မှ တစ် ပါး၊ အ လွန် ကြီး သော သင်္ဘော သည် ပြင်း စွာ သော လေ ဟုန် နှင့် လွင့် သွား သော် လည်း၊ တက် မ ကိုင် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ငယ် သော တက် မ ဖြင့် လှည့် တတ် ၏။ ထို နည်း တူ၊ လျှာ သည် ငယ် သော အင်္ဂါ ဖြစ် သော် လည်း အ လွန် ဝါ ကြွား တတ် ၏။ အ ဘယ် မျှ လောက် များ စွာ သော ထင်း ကို အ နည်း ငယ် သော မီး သည် ညှိ နိုင် သည် ကို ကြည့် ပါ လော့။ လျှာ သည် မီး ဖြစ် ၏။ ဒု စ ရိုက် ၏ လော က ဓာတ် လည်း ဖြစ် ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ လျှာ သည် ငါ တို့ ၏ အင်္ဂါ တို့ တွင် တည် ၍ တစ် ကိုယ် လုံး ကို ညစ် ညူး စေ ၏။ ဇာ တိ စက် ကို လည်း ရှို့ တတ် ၏။ မိ မိ သည် လည်း င ရဲ မီး ရှို့ ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၏။ သား ရဲ မျိုး၊ ငှက် မျိုး၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မျိုး၊ ငါး မျိုး တို့ ကို လူ မျိုး သည် အောင် တတ် သည် အ တိုင်း အောင် ခဲ့ ပြီ။ လျှာ ကို ကား၊ အ ဘယ် လူ မျှ မ အောင် နိုင်၊ မ ဆုံး မ နိုင် သော အ ဆိုး အ ညစ် ဖြစ် ၏။ သေ စေ တတ် သော အ ဆိပ် အ တောက် နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ ငါ တို့ သည် လျှာ ဖြင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ကို ကောင်း ကြီး ပေး တတ် ကြ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် နှင့် အ ညီ ဖန် ဆင်း သော လူ တို့ ကို လျှာ ဖြင့် ကျိန် ဆဲ တတ် ကြ ၏။  နှုတ် တစ် ပါး တည်း အ ထဲ က၊ ထော မ နာ ချီး မွမ်း ခြင်း နှင့် ကျိန် ဆဲ ခြင်း ထွက် တတ် ပါ သည် တ ကား။ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ ထို သို့ မ ဖြစ် ကောင်း ရာ (ယာ၊ ၃:၂-၁၀)။

၁၀။ ကျိန် ဆို ခြင်း ကို မ ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
10. Avoid Swearing

မ ဟုတ် မ မှန် ဘဲ လျက် ကျိန် ဆို ခြင်း ကို မ ပြု ရ။ ကျိန် ဆို ခြင်း ကို ပြု သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ တည် စေ လော့ ဟူ သော ရှေး ပ ညတ် စ ကား ကို သင် တို့ ကြား ရ ပြီ။ ငါ ပ ညတ် သည် ကား၊ ကျိန် ဆို ခြင်း ကို အ လျှင်း မ ပြု ရ။ ကောင်း ကင် ဘုံ ကို တိုင် တည် ၍ မ ကျိန် ရ။ ကောင်း ကင် ဘုံ ကား ဘု ရား သ ခင် ၏ ပလ္လင် တော် ဖြစ် သ တည်း။ မြေ ကြီး ကို တိုင် တည် ၍ မ ကျိန် ရ။ မြေ ကြီး ကား ဘု ရား သ ခင် ၏ ခြေ တော် တင် ရာ ခုံ ဖြစ် သ တည်း။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တိုင် တည် ၍ မ ကျိန် ရ။  မ ဟာ မင်း ကြီး ၏ မြို့ တော် ဖြစ် သ တည်း။  ဆံ ချည် တစ် ပင် ကို မျှ ဖြူ စေ ခြင်း၊ မည်း စေ ခြင်း ငှါ မ တတ် နိုင် သော်၊ ကိုယ် ဦး ခေါင်း ကို တိုင် တည် ၍ မ ကျိန် ရ။ သင် ၏ စ ကား မှာ ဟုတ် သည် ကို အ ဟုတ်၊ မ ဟုတ် သည် ကို မ ဟုတ် ဖြစ် စေ လော့။ ဤ ထက် လွန် သော စ ကား သည် မ ကောင်း သော အ ရာ နှင့် စပ် ဆိုင် ပေ ၏ (မ၊ ၅:၃၃-၃၇)။

ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ ခပ် သိမ်း သော အ မှု အ ရာ တို့ တွင် ကျိန် ဆို ခြင်း ကို သာ ၍ ရှောင် ကြ လော့။ ကောင်း ကင် ဘုံ ကို တိုင် တည် ၍ မ ကျိန် ကြ နှင့်။ အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ စ ကား မှာ၊ ဟုတ် သည် ကို အ ဟုတ်၊ မ ဟုတ် သည် ကို မ ဟုတ် ဖြစ် စေ ကြ လော့ (ယာ၊ ၅:၁၂)။

၁၁။ မု သား စ ကား နှင့် အ ကျိုး မဲ့ သော စ ကား ကို မ ပြော ရ မည် အ ကြောင်း
11. Avoid False and Idle Words

အ ချင်း ချင်း မု သား စ ကား ကို မ ပြော မ သုံး ကြ နှင့် (ကော၊ ၃:၉)။ မှန် သော စ ကား ကို သာ အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် နှင့် တစ် ယောက် ပြော ကြ လော့ (ဧ၊ ၄:၂၅)။ မု သား သုံး သော နှုတ် ခမ်း သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ တော် မူ ဘွယ် ဖြစ် ၏။ သစ္စာ တ ရား ကို စောင့် ရှောက် သော သူ တို့ မူ ကား၊ နှစ် သက် တော် မူ ဘွယ် ဖြစ် ကြ ၏ (သု၊ ၁၂:၂၂)။

မု သား ကို သုံး သော သူ သည် လည်း၊ ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် (သု၊ ၁၉:၉)။ သစ္စာ ပျက် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း ဒု တိ ယ သေ ခြင်း တည်း ဟူ သော ကန့် နှင့် လောင် သော မီး အိုင် ထဲ ၌ မိ မိ တို့ အ ဘို့ ကို ရ ကြ လိမ့် မည် (ဗျာ၊ ၂၁:၈)။

အ သက် ကို မွေ့ လျော် ၍၊ ကောင်း မွန် သော နေ့ ရက် တို့ ကို တွေ့ မြင် ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ သော သူ သည်၊ မိ မိ လျှာ ကို မ ကောင်း သော အ ရာ နှင့် ကင်း လွတ် စေ။ မိ မိ နှုတ် ခမ်း လည်း မု သား စ ကား ကို မ ပြော စေ နှင့် (၁ ပေ၊ ၃:၁၀)။ မိ မိ နှုတ် နှင့် လျှာ ကို စောင့် သော သူ သည် မိ မိ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ဒုက္ခ နှင့် လွတ် စေ ခြင်း ငှါ စောင့် ရာ ရောက် ၏ (သု၊ ၂၁:၂၃)။

အ ကြင် သူ သည် သီ လ ဆောက် တည် ဟန် ပြု သော် လည်း၊ မိ မိ နှုတ် ကို မ ချုပ် တည်း၊ မိ မိ နှ လုံး ကို လှည့် ဖြား ၏။ ထို သူ ၏ သီ လ သည် အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၁:၂၆)။ စ ကား များ သော အား ဖြင့် အ ပြစ် ပါ တတ် ၏။ မိ မိ နှုတ် ကို ချုပ် တည်း သော သူ မူ ကား ပ ညာ ရှိ ၏ (သု၊ ၁၀:၁၈-၁၉)။

ညစ် ညူး သော စ ကား တစ် ခွန်း ကို မျှ သင် တို့ နှုတ် ထဲ က မ ထွက် စေ နှင့်။ ကြား နာ သော သူ တို့ ၏ အ ကျိုး ကို ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ တည် ဆောက် စ ရာ ဘို့ ကောင်း သော စ ကား ကို သာ သုံး ဆောင် ကြ လော့ (ဧ၊ ၄:၂၉)။ မ တော် မ လျော် သော ညစ် ညူး ပြက် ပြယ် ပြက် ယယ် သော စ ကား များ ကို လည်း ပယ် ၍ ကျေး ဇူး တော် ချီး မွမ်း ခြင်း စ ကား ကို သုံး ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၄)။

အ ဘယ် အ ကျိုး ကို မျှ မ ပြု စု၊ ကြား နာ သော သူ တို့ ၏ စိတ် ကို မှောက် လှန် လို သော ငှါ၊ စ ကား ကြောင့် သာ ငြင်း ခုံ ခြင်း ကို မ ပြု (၂ တိ၊ ၂:၁၄)၊ တ ရား မဲ့ ဖြစ် သော အ ချည်း နှီး စ ကား ကို ရှောင် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို စ ကား သည် မ တ ရား သော အ မှု တို့ ကို ပွါး များ စေ လိမ့် မည် (၂ တိ၊ ၂:၁၆)။

လူ အ သီး အ သီး တို့ အား အ ဘယ် သို့ ပြန် ပြော ရ မည် ကို သိ နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ စ ကား သည် ဆား အား ဖြင့် ငန် သော အ ရ သာ နှင့် ပြည့် စုံ လျက်၊ အ စဉ် မ ပြတ် တင့် တယ် လျောက် ပတ် ပါ စေ (ကော၊ ၄:၆)။

လူ တို့ သည် အ ကျိုး မဲ့ သော စ ကား ကို ပြော သ မျှ အ တွက်၊ တ ရား ဆုံး ဖြတ် သော နေ့ ၌ စစ် ကြော ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့။ သင့် စ ကား များ အား ဖြင့် သင် သည် အ ပြစ် လွတ် လိမ့် မည်။ သို့ မ ဟုတ် သင့် စ ကား များ အား ဖြင့် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၂:၃၆-၃၇)။

၁၂။ ဆိုး သွမ်း သော သူ တို့ နှင့် မ ပေါင်း ဖော် ရ မည် အ ကြောင်း
12. Avoid Bad Company

ငါ့ သား၊ လူ ဆိုး တို့ သည် သင့် ကို သွေး ဆောင် လျှင် ဝန် မ ခံ နှင့် (သု၊ ၁:၁၀)။ သူ တို့ နှင့် အ တူ မ လိုက် နှင့်။ သူ တို့ သွား သော လမ်း ကို ရှောင် လော့ (သု၊ ၁:၁၅)။

မ ကောင်း သော သူ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ခြင်း အား ဖြင့် ကောင်း သော အ ကျင့် ဓ လေ့ ယို ယွင်း တတ် ၏ (၁ ကော၊ ၁၅:၃၃)။ ထို သူ တို့ အ ထဲ မှ ထွက် ၍ အ သီး အ ခြား နေ ကြ လော့။ မ စင် ကြယ် သော အ ရာ ကို လက် နှင့် မျှ မ တို့ ကြ နှင့် (၂ ကော၊ ၆:၁၇)။ အ ကျိုး မဲ့ သော မှောင် မိုက် အ မှု တို့ နှင့် မ ဆက် ဆံ သည် သာ မ က၊ ထို အ မှု တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ပြ ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၁၁)။

လူ များ နောက် သို့ လိုက် ၍ မ တ ရား သ ဖြင့် မ ပြု ရ (ထွ၊ ၂၃:၂)။ လော ကီ မိဿ ဟာ ယ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သည် ကို မ သိ ကြ သ လော။ ဤ လော က နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ လို သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ရန် သူ ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၄:၄)။

ပ ညာ ရှိ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် သော သူ သည် ပ ညာ ရှိ တတ် ၏။ လူ မိုက် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် သော သူ မူ ကား၊ ပျက် စီး တတ် ၏ (သု၊ ၁၃:၂၀)။

မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ တိုက် တွန်း ခြင်း သို့ မ လိုက်၊ လူ ဆိုး တို့ ၏ လမ်း တွင် မ ရပ် မ နေ၊ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ တို့ ၏ အ စည်း အ ဝေး ၌ မ ထိုင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား တော် ၌ မွေ့ လျော် ၍၊ တ ရား တော် ကို နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆင် ခြင် အောက် မေ့ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏ (ဆာ၊ ၁:၁-၂)။

၁၃။ လူ အ သက် ကို မ သတ် ရ မည် အ ကြောင်း
13. The Life of Men Not to be Taken

လူ အ သက် ကို မ သတ် နှင့် (ထွ၊ ၂၀:၁၃)။ အ ကြင် သူ သည် လူ ၏ အ သွေး ကို သွန်း ၏၊ ထို သူ ၏ အ သွေး ကို လူ လက် ဖြင့် သွန်း ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် အ ညီ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏ (က၊ ၉:၆)။

လူ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ရှိ ၍၊ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မ ခံ စေ နှင့် (၁ ပေ၊ ၄:၁၅)။

မိ မိ ညီ အစ် ကို ကို မုန်း သော သူ မည် သည် ကား၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ ဖြစ် ၏။ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ တစ် စုံ တစ် ယောက် ၌ မျှ ထာ ဝ ရ အ သက် မ တည် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၃:၁၅)။

၁၄။ သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား ခြင်း မှ စ ၍၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ရှောင် ရ မည် အ ကြောင်း
14. Adultery and All Other Illicit Indulgences of Lust to be Avoided

သူ့ မ ယား ကို မ ပြစ် မှား နှင့် (ထွ ၂၀:၁၄)။ ကိ လေ သာ စိတ် နှင့် သူ့ မ ယား ကို ကြည့် ရှု သော သူ သည် စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ထို မိန်း မ နှင့် ပြစ် မှား ပြီ (မ၊ ၅:၂၈)။

ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၌ မင်္ဂ လာ ဆောင် ခြင်း အ မှု နှင့် သစ္စာ သံ ဝါ သ ပြု ခြင်း အ မှု သည် အ သ ရေ ရှိ စေ လော့။ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ပြု သော သူ နှင့် သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား သော သူ ကို ဘု ရား သ ခင် စစ် ကြော စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည် (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၄)။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ကြဉ် ရှောင် ၍ သန့် ရှင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ သော သာ သ နာ ပ လူ တို့ သည် ကိ လေ သာ တပ် မက် ခြင်း ရှိ သ ကဲ့ သို့ မ ရှိ၊ သင် တို့ အ ပေါင်း သည် သန့် ရှင်း ခြင်း၊ အ သ ရေ တင့် တယ် ခြင်း နှင့် မိ မိ ကိုယ် ကို မိ မိ ထိန်း တတ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဤ အ မှု အ ရာ ၌ လွန် ကျူး ၍ ညီ အစ် ကို ကို ပ ရိ ယာယ် အား ဖြင့် မ ပြစ် မှား စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ လို တော် ရှိ ၏။ ငါ တို့ သည် အ ထက် က ဟော ပြော ၍ သစ္စာ ပေး နှင့် သည် အ တိုင်း၊ သ ခင် ဘု ရား သည် ထို သို့ သော ပြစ် မှား ခြင်း ကို ခံ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ဘက် ၌ တ ရား စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ဘု ရား သ ခင် သည် ညစ် ညူး စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်၊ သန့် ရှင်း စေ ခြင်း ငှါ ခေါ် တော် မူ ၏ (၁ သက်၊ ၄:၃-၇)။

ကိုယ် ခန္ဓာ သည် မ တ ရား သော မေ ထုန် အ ဘို့ ဖြစ် သည် မ ဟုတ်။ သ ခင် ဘု ရား အ ဘို့ ဖြစ် ၏။ သ ခင် ဘု ရား သည် လည်း ကိုယ် ခန္ဓာ အ ဘို့ ဖြစ် တော် မူ ၏ (၁ ကော၊ ၆:၁၃)။ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့။ လူ ပြု တတ် သော အ ခြား ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကိုယ် ပြင် ၌ ရှိ ၏။ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ပြု သော သူ မူ ကား၊ မိ မိ ကိုယ် ကို ပင် ပြစ် မှား ၏ (၁ ကော၊ ၆:၁၈)။

မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ ခြင်း၊ ညစ် ညူး စွာ ကျင့် ခြင်း၊ ကိ လေ သာ ပူ ပန် ခြင်း၊ ဆိုး ညစ် သော တပ် မက် ခြင်း (ကော၊ ၃:၅)၊ အ မှု တို့ ကို သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ရှောင် သင့် သည် အ တိုင်း၊ စ ကား ဖြင့် မျှ မ ဆက် ဆံ ကြ နှင့် (ဧ၊ ၅:၃)။ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ၊ ညစ် ညူး စွာ ပြု သော သူ၊ ရုပ် တု ကို ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် သော လော ဘ လွန် ကျူး သော သူ တစ် စုံ တစ် ယောက် မျှ ခ ရစ် တော် နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ ၌ အ မွေ မ ခံ ရ သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။ လျှပ် ပေါ် သော စ ကား ဖြင့် အ ဘယ် သူ မျှ သင် တို့ ကို မ လှည့် ဖြား စေ နှင့်။ ထို အ မှု ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် သည် ငြင်း ဆန် တတ် သော သူ တို့ အ ပေါ် သို့ သင့် ရောက် ပေ ၏ (ဧ၊ ၅:၅-၆)။

လူ ပျို တို့ ၏ တပ် မက် ခြင်း ကိ လေ သာ စိတ် ကို ကြဉ် ရှောင် လော့ (၂ တိ၊ ၂:၂၂)။

အ မျိုး ပျက် သော မိန်း မ ၏ နှုတ် ခမ်း သည် ပျား လ ပို့ ကဲ့ သို့ ယို တတ် ၍၊ သူ ပြော သော စ ကား သည် ဆီ ထက် ချော သော် လည်း၊ အ ဆုံး ၌ ကား၊ သူ သည် ဘင် ခါး ရွက် ကဲ့ သို့ ခါး ၍၊ သန် လျက် နှင့် အ မျှ ထက် ၏။ သူ ၏ ခြေ တို့ သည် သေ ခြင်း သို့ ဆင်း ၍၊ သူ သွား ရာ လမ်း သည် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ သို့ ရောက် တတ် ၏ (သု၊ ၅:၃-၅)။ ထို သို့ သော မိန်း မ သည် အ ဆင်း လှ သော် လည်း၊ တပ် မက် သော စိတ် မ ရှိ နှင့်။ သူ သည် မျက် ခမ်း တို့ ဖြင့် သင့် ကို မ ကျော့ မိ စေ နှင့် (သု၊ ၆:၂၅)။ ထို သို့ သော မိန်း မ ကို ဝေး စွာ ရှောင် သွား လော့။ သူ့ နေ ရာ တံ ခါး ဝ သို့ မ ချဉ်း နှင့်။ သို့ မ ဟုတ် သင် သည် ကိုယ် ဂုဏ် အ သ ရေ ကို သူ တစ် ပါး ၌ ၎င်း၊ ကိုယ် အ သက် ကို ကြမ်း တမ်း သော သူ တို့ ၌ ၎င်း အပ် လိမ့် မည်။ တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် သင် ၏ စည်း စိမ် နှင့် ပြည့် ဝ ကြ လိမ့် မည်။ သင် လုပ် ၍ ရ သော ဥစ္စာ သည် တစ် ပါး အ မျိုး သား အိမ် သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ နောက် ဆုံး ၌ သင့် အ သား၊ သင့် ကိုယ် ကာ ယ ဆွေး မြေ့ သော အ ခါ၊ ငါ သည် သွန် သင် ခြင်း ကို မုန်း လေ ပြီ တ ကား။ ဆုံး မ ခြင်း ကို စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု လေ ပြီ တ ကား၊ ငါ့ ဆ ရာ တို့ ၏ စ ကား ကို နား မ ထောင် ဘဲ၊ ငါ့ အား သွန် သင် သော သူ တို့ ၏ စ ကား ကို နား မ ခံ ဘဲ နေ လေ ပြီ တ ကား (သု၊ ၅:၈-၁၃)၊ ဟု မြည် တမ်း ရ လိမ့် မည် (သု၊ ၅:၁၄)။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ့ သား တို့၊ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ငါ့ ဟော ပြော ချက် တို့ ကို မှတ် ကျုံး ကြ လော့။ ထို သို့ သော မိန်း မ နေ ရာ လမ်း ကို စိတ် မ ငဲ့ ကွက် နှင့်။ သူ ကျင် လည် သော လမ်း ခ ရီး သို့ လွှဲ ၍ မ လိုက် နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် စစ် သူ ရဲ အ များ တို့ ကို လှဲ လေ ပြီ။ ခွန် အား ကြီး သော သူ အ များ တို့ ကို သတ် လေ ပြီ။ သူ ၏ အိမ် သည် သေ မင်း ၏ ဘုံ ဗိ မာန် သို့ ဆင်း ၍၊ မ ရ ဏာ နိုင် ငံ သို့ ရောက် သော လမ်း ဖြစ် ၏ (သု၊ ၇:၂၄-၂၇)။

၁၅။ မိ ဘ ဝတ်
15. Duty to Parents

သား သ မီး တို့၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ မိ ဘ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ မိ ဘ စ ကား ကို နား ထောင် ခြင်း အ မှု သည် တ ရား သော အ မှု ဖြစ် ၏ (ဧ၊ ၆:၁)။

ငါ့ သား၊ အ ဘ ၏ နည်း ဥ ပ ဒေ သ ကို နား ထောင် လော့။ အ မိ ၏ တ ရား ကို လည်း မ ပယ် နှင့် (သု၊ ၁:၈)။

သင် ၏ မိ ဘ ကို ရို သေ စွာ ပြု လော့ (ထွ၊ ၂၀:၁၂)။ မိ ဘ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း (တ ရား၊ ၂၇:၁၆)။

သား မြေး ရှိ သော မုတ် ဆိုး မ ဖြစ် လျှင်၊ ထို သား မြေး တို့ သည် ရှေ့ ဦး စွာ ဘု ရား ဝတ် ကို ရည် မှတ် လျက်၊ မိ မိ အိမ် ကို ပြု စု ၍ မိ ဘ ဘိုး ဘွား ၌ ကျေး ဇူး ဆပ် ခြင်း ငှါ သင် ကြ စေ။ ထို အ မှု သည် ဘု ရား သ ခင် နှစ် သက် တော် မူ သော အ မှု ဖြစ် ၏ (၁ တိ၊ ၅:၄)။

၁၆။ ဆ ရာ ဝတ်
16. Duty to Teachers

ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ တွင် အ မှု တော် ကို ဆောင် ရွက် ခြင်း၊ သ ခင် ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် အုပ် စိုး ခြင်း၊ သ တိ ပေး ခြင်း အ မှု ကို ပြု သော သူ တို့ ကို သိ မှတ် ၍၊ သူ တို့ ပြု သော အ မှု ကြောင့် မေတ္တာ စိတ် နှင့် အ လွန် ချစ် ခင် လေး မြတ် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ တို့ သည် တောင်း ပန် ကြ ၏ (၁ သက်၊ ၅:၁၂-၁၃)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို သင် တို့ အား ဟော ပြော ၍၊ သင် တို့ ကို အုပ် သော သူ တို့ ကို အောက် မေ့ ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၇)။ သင် တို့ ကို အုပ် သော သူ တို့ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ၍ နှိမ့် ချ လျက် နေ ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၁၇)။

နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို သင် သော သူ သည် သင် ပေး သော သူ အား ကောင်း သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဝေ မျှ စေ (ဂ လ၊ ၆:၆)။ ဓမ္မ ကိစ္စ အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သော သူ တို့ သည် ဗိ မာန် တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ စား ရ သည် ကို ၎င်း၊ ယဇ် ပူ ဇော် ခြင်း အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သော သူ တို့ သည် ယဇ် ပလ္လင် နှင့် ဆက် ဆံ ၍ စား ရ သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ မ သိ ကြ သ လော။ ထို နည်း တူ၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ  ရား ကို ဟော သော သူ တို့ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို အ မှီ ပြု ၍ အ သက် မွေး ရ မည် အ ကြောင်း၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ ပ ညတ် တော် မူ ချက် ရှိ ၏ (၁ ကော၊ ၉:၁၃-၁၄)။

ကောင်း မွန် စွာ အုပ် သော သင်း အုပ် တို့ သည် အ လှူ နှစ် ဆ ကို ခံ ထိုက် သော သူ ဖြစ် သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ တ ရား ဟော ခြင်း၊ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး ခြင်း အ မှု ကို ကြိုး စား အား ထုတ် သော သူ တို့ သည်၊ အ လှူ နှစ် ဆ ကို အ ထူး သ ဖြင့် ခံ ထိုက် သော သူ ဖြစ် သည် ဟူ ၍ ၎င်း မှတ် ရ မည် (၁ တိ၊ ၅:၁၇)။

၁၇။ မင်း ဝတ်
17. Duty to Rulers

လူ တို့ သည် အ ထွဋ် အ မြတ် အာ ဏာ စက် ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မင်း ၏ စ ကား ကို နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ကောင်း သော အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ပြု ၍ အ သင့် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ဘယ် သူ ကို မျှ မ ကဲ့ ရဲ့၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ကို မ ပြု၊ ဖြည်း ညှင်း သော သ ဘော ရှိ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၌ အ လွန် နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ စွာ ပြု စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း သ တိ ပေး လော့ (တိ၊ ၃:၁-၂)။

အ စိုး ရ သော မင်း အာ ဏာ စက် ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို လူ တိုင်း ဝန် ခံ စေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ခွင့် မ ရှိ လျှင်၊ မင်း အာ ဏာ စက် မ ရှိ။ အာ ဏာ စက် ရှိ သ မျှ သည် ဘု ရား သ ခင် ခန့် ထား တော် မူ ရာ ဖြစ် သ တည်း။ ထို ကြောင့်၊ မင်း အာ ဏာ ကို ဆန် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ ရာ ကို ဆန် သော သူ ဖြစ် ၏။ ထို သို့ ဆန် သော သူ သည် ရာ ဇ ဝတ် ကို ခံ ရ မည် (ရော၊ ၁၃:၁-၂)။

သ ခင် ဘု ရား ၏ မျက် နှာ တော် ကို ထောက် လျက်၊ အ ထွဋ် အ မြတ် တည်း ဟူ သော ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် စေ၊ လူ ဆိုး တို့ ကို ဒဏ် စီ ရင် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ လူ ကောင်း တို့ ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ရှင် ဘု ရင် ခန့် ထား သော ဝန် မင်း ဖြစ် စေ၊ လူ တို့ တွင် စီ ရင် ခန့် ထား သ မျှ သော မင်း ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၂:၁၃-၁၄)။

လူ အ သီး အ သီး ခံ ထိုက် သည် အ တိုင်း ပေး ကြ လော့။ အ ခွန် ကို ခံ ထိုက် သော သူ အား အ ခွန် ကို ၎င်း၊ အ ကောက် ကို ခံ ထိုက် သော သူ အား အ ကောက် ကို ၎င်း ပေး ကြ လော့။ ကြောက် ထိုက် သော သူ ကို ကြောက် ကြ လော့။ ရို သေ ထိုက် သော သူ ကို ရို သေ ကြ လော့ (ရော၊ ၁၃:၇)။

ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို ရို သေ ကြ လော့။ ညီ အစ် ကို များ ကို ချစ် ကြ လော့။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်း၊ ရှင် ဘု ရင် ကို ရို သေ ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၂:၁၇)။

ငါ တို့ သည် ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း၊ လျောက် ပတ် စွာ ကျင့် ခြင်း အ မျိုး မျိုး ကို ပြု ၍၊ ငြိမ် ဝပ် ဆိတ် ညံ စွာ နေ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ရှင် ဘု ရင် မှ စ ၍ မင်း အာ ဏာ ရှိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် လူ အ မျိုး မျိုး တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ခြင်း၊ မေတ္တာ ပို့ ခြင်း၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း ကို ရှေ့ ဦး စွာ ပြု စေ ခြင်း ငှါ ငါ တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သို့ သော အ မှု သည် ကောင်း သော အ မှု ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် နှစ် သက် တော် မူ သော အ မှု လည်း ဖြစ် ၏ (၁ တိ၊ ၂:၁-၃)။

၁၈။ လင် ဝတ်၊ မ ယား ဝတ်
18. Conjugal Duties

ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ စ က ယောက်ျား နှင့် မိန်း မ နှစ် ယောက် တည်း ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ယောက်ျား သည် ကိုယ် မိ ဘ ကို စွန့် ၍ ကိုယ် ခင် ပွန်း ၌ မှီ ဝဲ သ ဖြင့်၊ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် တစ် သား တစ် ကိုယ် တည်း ဖြစ် ရ လိမ့် မည်။ ထို့ ကြောင့် လင် မ ယား တို့ သည် နှစ် ဦး မ ဟုတ် တစ် ဦး တည်း ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် တွဲ ဘက် ၍ ထမ်း ဘိုး တင် တော် မူ သော အ ရာ ကို လူ မ ခွဲ မ ခွါ စေ နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မာ၊ ၁၀:၆-၉)။

မှား ယွင်း ခြင်း အ ကြောင်း မှ တစ် ပါး အ ခြား သော အ ကြောင်း ဖြင့် မိ မိ မ ယား နှင့် ကွာ ၍ အ ခြား သော မိန်း မ နှင့် စုံ ဘက် သော သူ သည် မိ မိ မ ယား ကို ပြစ် မှား ၏။ ကွာ သော မိန်း မ နှင့် စုံ ဘက် သော သူ သည် လည်း သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား ၏ (မ၊ ၁၉:၉)။ မိန်း မ သည် လည်း မိ မိ လင် နှင့် ကွာ ၍ အ ခြား သော ယောက်ျား နှင့် စုံ ဘက် ခြင်း ကို ပြု လျှင် မှား ယွင်း ခြင်း သို့ ရောက် သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မာ၊ ၁၀:၁၂)။

ယောက်ျား သည် မိန်း မ နှင့် မ ဆက် ဆံ ဘဲ နေ လျှင်၊ ကောင်း သော် လည်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ ယောက်ျား တိုင်း မိ မိ မ ယား ရှိ စေ လော့။ မိန်း မ တိုင်း မိ မိ လင် ရှိ စေ လော့။ ယောက်ျား သည် ဆက် ဆံ ခြင်း ဝတ် ကို မိ မိ မ ယား အား ပြု စေ လော့။ ထို နည်း တူ၊ မိန်း မ သည် လည်း ဆက် ဆံ ခြင်း ဝတ် ကို မိ မိ လင် အား ပြု စေ လော့ (၁ ကော၊ ၇:၁-၃)။

အ ချင်း ယောက်ျား တို့၊ ခ ရစ် တော် သည် အ သင်း တော် ကို ချစ် တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ လည်း ကိုယ် ခင် ပွန်း ကို ချစ် ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၂၅)။ ဆု တောင်း ခြင်း အ မှု ၌ အ ဆီး အ တား မ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ အ သက် ရှင် ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ဆက် ဆံ ၍ အ မွေ ခံ သော သူ ချင်း ကဲ့ သို့၊ သ တိ ပ ညာ နှင့် လျော် စွာ ကိုယ် ခင် ပွန်း နှင့် အ တူ နေ ၍၊ အား နည်း သော သူ ကို ပြု သင့် သည် အ တိုင်း သူ့ ကို စောင့် မ ပြု စု ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၃:၇)။ အ သီး အ သီး ကိုယ် ကို ကိုယ် ချစ် သ ကဲ့ သို့ ကိုယ် ခင် ပွန်း ကို ချစ် ကြ လော့ (ဧ၊ ၅:၃၃)။

အ ချင်း မိန်း မ တို့၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ အုပ် စိုး တော် မူ ခြင်း ကို ဝန် ခံ သ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် ခင် ပွန်း ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် သည် အ သင်း တော် ၏ အ ပေါ် မှာ ခေါင်း ဖြစ် တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ယောက်ျား သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ၏ အ ပေါ် မှာ ခေါင်း ဖြစ် ၏။ ခ ရစ် တော် သည် လည်း မိ မိ ကိုယ် ကို ကယ် တင် သော သူ ဖြစ် တော် မူ ၏။ အ သင်း တော် သည် ခ ရစ် တော် ၏ အုပ် စိုး တော် မူ ခြင်း ကို ဝန် ခံ သ ကဲ့ သို့၊ မိန်း မ တို့ လည်း ကိုယ် ခင် ပွန်း ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို အ ရာ ရာ ၌ ဝန် ခံ ရ ကြ မည် (ဧ၊ ၅:၂၂-၂၄)။ သို့ ပြု ၍၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို နား မ ထောင် သော ယောက်ျား အ ချို့ ရှိ လျှင်၊ ထို သူ တို့ သည် တ ရား မ နာ သော် လည်း၊ သင် တို့ ၏ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း နှင့် စင် ကြယ် သော အ ကျင့် တို့ ကို ထောက် ရှု ၍၊ မိ မိ မ ယား ၏ အ ကျင့် အား ဖြင့် သွေး ဆောင် လျက် အ တူ ပါ မည် အ ကြောင်း ရှိ ၏ (၁ ပေ၊ ၃:၂)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် စိမ့် သော ငှါ၊ အ သက် ပျို သော မိန်း မ တို့ သည် ကိုယ် ခင် ပွန်း ကို ချစ် သော သူ၊ သား သ မီး ကို ချစ် သော သူ၊ ဣန္ဒြေ စောင့် သော သူ၊ စင် ကြယ် သော သူ၊ မိ မိ အိမ် ကို ပြု စု သော သူ၊ ကောင်း မွန် သော သူ၊ ခင် ပွန်း ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ သော သူ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ အ သက် ကြီး ရင့် သော မိန်း မ တို့ သည် ဆုံး မ ပေး ရ ကြ မည် အ ကြောင်း၊ တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် လော့ (တိ၊ ၂:၄-၆)။ မိန်း မ သည် လည်း ကိုယ် ခင် ပွန်း ကို ရို သေ ခြင်း ရှိ စေ လော့ (ဧ၊ ၅:၃၃)။

၁၉။ သား သ မီး ဝတ်
19. Duty to Children

အ ဘ တို့၊ ကိုယ် သား သ မီး ကို စိတ် ဆိုး စေ ခြင်း ငှါ မ ပြု ကြ နှင့်။ ထို သို့ ပြု လျှင်၊ သူ တို့ သည် အား လျော့ စိတ် ပျက် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည် (ကော၊ ၃:၂၁)။ သ ခင် ဘု ရား ၏ အ လို တော် နှင့် ညီ သော ဆုံး မ သွန် သင် ခြင်း ကို ပြု လျက် ကျွေး မွေး ကြ လော့ (ဧ၊ ၆:၄)။

သူ ငယ် သွား ရာ လမ်း ဝ ၌ ဆုံး မ သွန် သင် လော့။ သို့ ပြု လျှင် သူ သည် အို သော အ ခါ ထို လမ်း မှ မ လွှဲ၊ လိုက် သွား လိမ့် မည် (သု၊ ၂၂:၆)။ ငါ မှာ ထား သော စ ကား ကို နှ လုံး သွင်း ရ မည်။ ထို စ ကား ကို သင် ၏ သား သ မီး တို့ အား ကြိုး စား ၍ သွန် သင် ရ မည်။ အိမ် ၌ ထိုင် လျက် နေ သည် ဖြစ် စေ၊ ခ ရီး ၌ သွား သည် ဖြစ် စေ၊ အိပ် လျက်၊ ထ လျက် ရှိ သည် ဖြစ် စေ၊ ထို စ ကား ကို ပြော ရ မည် (တ ရား၊ ၆:၆-၇)။

မြော် လင့် စ ရာ ရှိ စဉ် အ ခါ၊ ကိုယ် သား ကို ဆုံး မ လော့။ သူ့ ကို အ ကျိုး နည်း အောင် သ နား သော စိတ် မ ရှိ စေ နှင့် (သု၊ ၁၉:၁၈)။ မိုက် သော သ ဘော သည် သူ ငယ် ၏ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ထုပ် ထား လျက် ရှိ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ဆုံး မ သော ကြိမ် လုံး သည် ထို သ ဘော ကို ဝေး စွာ နှင် တတ် ၏ (သု၊ ၂၂:၁၅)။

ကြိမ် လုံး နှင့် ရိုက် ခြင်း၊ နှုတ် နှင့် ဆုံး မ ခြင်း အား ဖြင့် ပ ညာ တိုး ပွါး တတ် ၏။ တတ် တိုင်း နေ စေ သော သူ ငယ် သည် အ မိ ကို အ ရှက် ခွဲ တတ် ၏ (သု၊ ၂၉:၁၅)။ ကြိမ် လုံး ကို မ သုံး သော သူ သည် မိ မိ သား ကို မုန်း ရာ သို့ ရောက် ၏။ သား ကို ချစ် သော သူ မူ ကား၊ ငယ် သော အ ရွယ် မှ စ ၍ ဆုံး မ တတ် ၏ (သု၊ ၁၃:၂၄)။

မိ မိ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ ကို မ ပြု စု သော သူ မည် သည် ကား၊ ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို ငြင်း ပယ် ၏။၊ မ ယုံ ကြည် ဘူး သော သူ ထက် သာ ၍ ယုတ် မာ ၏ (၁ တိ၊ ၅:၈)။

၂၀။ ကျွန် ဝတ်
20. Duty to Servants

သ ခင် တို့၊ ခြိမ်း ချောက် ခြင်း ကို ချုပ် တည်း ၍၊ ကိုယ် ကျွန် တို့ ကို ထို နည်း တူ ပြု ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ သ ခင် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ ထို သ ခင် သည် အ ဘယ် သူ ၏ မျက် နှာ ကို မှတ် တော် မ မူ သည် ကို ၎င်း သိ မှတ် ကြ လော့ (ဧ၊ ၆:၉)။

သ ခင် တို့၊ သင် တို့ ၏ သ ခင် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သည် ကို သိ မှတ် ၍၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား၊ မျှ ခြင်း တ ရား နှင့် အ ညီ ကိုယ် ကျွန် တို့ ကို ပြု ကြ လော့ (ကော၊ ၄:၁)။

၂၁။ သ ခင် ဝတ်
21. Duty to Masters

အ စေ ခံ ကျွန် တို့၊ ခ ရစ် တော် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် သ ကဲ့ သို့ ကြောက် ရွံ့ တုန် လှုပ် လျက်၊ စိတ် နှစ် ခွ မ ရှိ ဘဲ လော ကီ သ ခင် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ လူ တို့ ၏ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ သော သူ ကဲ့ သို့ မျက် မှောက် ၌ သာ နား ထောင် သည် မ ဟုတ်၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကျွန် ကဲ့ သို့ စေ တ နာ စိတ် နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် ကို စောင့် ၍၊ လူ ၏ အ စေ ကို သာ ခံ သ ကဲ့ သို့ မ ဟုတ်၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ အ စေ ကို ခံ သ ကဲ့ သို့ ကြည် ညို သော သ ဘော နှင့် အ စေ ကို ခံ ကြ လော့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ မည် သည် ကား၊ ကျွန် ဖြစ် စေ၊ လူ လွတ် ဖြစ် စေ၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ လက် တော် မှ အ ကျိုး ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု သိ မှတ် ကြ လော့ (ဧ၊ ၆:၅-၈)။

အ စေ ခံ ကျွန် တို့ သည်၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဩ ဝါ ဒ ကို အ ရာ ရာ ၌ တန် ဆာ ဆင် ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ တို့ သ ခင် ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ ၍၊ ငြင်း ခုံ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ အ ရာ ရာ ၌ သ ခင် ၏ အ လို သို့ လိုက် မည် အ ကြောင်း နှင့်၊ တိတ် ဆိတ် စွာ ခိုး ယူ ခြင်း ကို မ ပြု ဘဲ၊ ခပ် သိမ်း သော သစ္စာ ကို ထင် ရှား စွာ ပြ မည် အ ကြောင်း တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် လော့ (တိ၊ ၂:၉-၁၀)။

အ စေ ခံ ငယ် သား တို့၊ အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ခြင်း နှင့် တ ကွ ကိုယ် သ ခင် တို့ ၏ အုပ် စိုး ခြင်း ကို ဝန် ခံ ကြ လော့။ သ ခင် သည် စိတ် ကောင်း ၍ ဖြည်း ညှင်း သော သ ဘော ရှိ သည် ဖြစ် စေ၊ ကြမ်း တမ်း သော သ ဘော ရှိ သည် ဖြစ် စေ ဝန် ခံ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို ထောက် ၍၊ မ တ ရား သော ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ကို နာ ကျင် စွာ ခံ ရ လျှင် ကျေး ဇူး ရှိ ၏ (၁ ပေ၊ ၂:၁၈-၁၉)။

ဘု ရား သ ခင် ၏ နာ မ တော် နှင့် တ ရား တော် သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ အ စေ ခံ ကျွန် မည် သည် ကား၊ မိ မိ သ ခင် ကို အ လွန် ရို သေ ထိုက် သော သူ ဟူ ၍ မှတ် စေ။ သ ခင် သည် ယုံ ကြည် သော သူ ဖြစ် လျှင်၊ ညီ အစ် ကို ဖြစ် သည် ဟု စိတ် ထင် နှင့်၊ မ ခန့် မ ညား မ ပြု စေ နှင့်။ အ စေ ခံ ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကို ခံ ရ သော သူ သည် ယုံ ကြည် သော သူ၊ ချစ် အပ် သော သူ ဖြစ် သော ကြောင့် သာ ၍ အ စေ ခံ စေ (၁ တိ၊ ၆:၁-၂)။

၂၂။ အ ချုပ် အ ခြာ ခန်း
22. Compendium of Duty to Others

သင် တို့ သည် ကိုယ် ၌ သူ တစ် ပါး ပြု စေ လို သ မျှ အ တိုင်း သူ တစ် ပါး ၌ ပြု ကြ လော့။ ဤ ပ ညတ် ကား ပ ညတ္တိ ကျမ်း နှင့် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း တို့ ၏ အ ချုပ် အ ချာ ပင် ဖြစ် သ တည်း (မ၊ ၇:၁၂)။

ကြွင်း သေး သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ သမ္မာ တ ရား နှင့် ဆိုင် သော အ ကျင့်၊ လျောက် ပတ် သော အ ကျင့်၊ ဖြောင့် မတ် သော အ ကျင့်၊ စင် ကြယ် သော အ ကျင့်၊ သူ တစ် ပါး နှစ် သက် ဘွယ် သော အ ကျင့်၊ ချီး မွမ်း ဘွယ် သော အ ကျင့် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ ပါ ရ မီ တစ် ပါး ပါး၊ ကောင်း သော သိ တင်း တစ် ပါး ပါး နှင့် ဆိုင် သော အ ကျင့် တို့ ကို ၎င်း၊ နှ လုံး သွင်း ကြ လော့ (ဖိ၊ ၄:၈)။

သင် တို့ သည် ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ မြည် တမ်း ခြင်း၊ ငြင်း ခုံ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ ပြု ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင် အ ပြစ် တင် ခွင့် မ ရှိ၊ အ ဘယ် သူ ကို မျှ မ ပြစ် မှား ဘဲ နေ ၍၊ မ ဖြောင့် မ မှန် ဖောက် ပြန် သော လူ မျိုး အ ထဲ ၌ အ ဘယ် အ ပြစ် မျှ မ ပါ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ပြ သ ၍၊ စ ကြ ဝ ဠာ ၌ နေ၊ လ၊ ကြယ် နက္ခတ် ကဲ့ သို့ ထို လူ မျိုး အ ထဲ ၌ ထွန်း လင်း ကြ လော့ (ဖိ၊ ၂:၁၄-၁၆)။

ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ခန်း

Prayer

၁။ ဘု ရား သ ခင် ကို ဆု တောင်း ရ သော အ ခွင့် ရှိ သည် အ ကြောင်း
1. God is Accessible by Prayer

အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ စိုး ရိမ် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ အ ရာ ရာ ၌ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း နှင့် တ ကွ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အား ဖြင့်၊ သင် တို့ တောင်း ပန် လို သော အ ရာ များ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် အား ကြား လျှောက် ကြ လော့ (ဖိ၊ ၄:၆)။ တောင်း ကြ လော့။ တောင်း လျှင် ရ မည်။ ရှာ ကြ လော့။ ရှာ လျှင် တွေ့ မည်။ တံ ခါး ကို ခေါက် ကြ လော့။ ခေါက် လျှင် ဖွင့် မည်။ တောင်း သော သူ မည် သည် ကား ရ ၏။ ရှာ သော သူ လည်း တွေ့ ၏။ ခေါက် သော သူ အား လည်း တံ ခါး ကို ဖွင့် ၏။ သား သည် မုန့် ကို တောင်း လျှင် မိ မိ သား အား ကျောက် ကို ပေး မည့် သူ၊ ငါး ကို တောင်း လျှင် မြွေ ကို ပေး မည့် သူ တစ် စုံ တစ် ယောက် မျှ သင် တို့ တွင် ရှိ သ လော။ သင် တို့ သည် အ ဆိုး ဖြစ် လျက် ပင် ကိုယ့် သား တို့ အား ကောင်း သော အ ရာ ကို ပေး တတ် လျှင်၊ ထို မျှ မ က ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည် ဆု တောင်း သော သူ တို့ အား၊ ကောင်း သော အ ရာ ကို သာ ၌ ပေး တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော (မ၊ ၇:၇-၁၁)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ဌ နာ ပြု သော သူ အ ပေါင်း၊ သစ္စာ နှင့် တ ကွ ပ ဌ နာ ပြု သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ နီး အ ပါး ၌ ရှိ တော် မူ ၏။ ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ ၏ အ လို ကို ပြည့် စုံ စေ တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ ၏ အော် ဟစ် ခြင်း ကို ကြား ၍ ကယ် တင် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၁၄၅:၁၈-၁၉)။

တစ် ဖန် ငါ ဆို သည် ကား၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ သင် တို့ တွင် နှစ် ယောက် တို့ သည် သ ဘော ချင်း တူ ၍ ဆု တောင်း လျှင်၊ တောင်း သ မျှ သော ဆု တို့ ကို ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော ငါ ၏ ခ မည်း တော် သည် ပေး တော် မူ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၈:၁၉)။

ငါ တို့ သည် အ လို တော် နှင့် အ ညီ တစ် စုံ တစ် ခု  သော ဆု ကို တောင်း လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် သည် နား ထောင် တော် မူ ၏။ ဆု တောင်း သ မျှ သော စ ကား တို့ ကို နား ထောင် တော် မူ သည် ကို ငါ တို့ သိ လျှင်၊ အ ထံ တော် ၌ တောင်း သော ဆု တို့ ကို ရ မည် ဟု သိ ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၅:၁၄-၁၅)။ ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် သ နား ခြင်း က ရု ဏာ ကို ၎င်း၊ တော် လျော် သော မ စ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ၎င်း ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ရဲ ရင့် သော စိတ် နှင့် ကျေး ဇူး ပလ္လင် တော် သို့ တိုး ဝင် ချဉ်း ကပ် ကြ ကုန် အံ့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၄:၁၆)။

သူ တော် ကောင်း ဆု တောင်း ၍ အ ရှိန် ကြီး သော ပ ဌ နာ သည် အ လွန် တန် ခိုး ပါ ၏ (ယာ၊ ၅:၁၆)။

၂။ ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း
2. Prayer Must be Offered in Faith

ယုံ ကြည် ခြင်း ပါ လျက် ပ ဌ နာ ပြု ၍ ဆု တောင်း သ မျှ တို့ ကို သင် တို့ သည် ရ ကြ လိမ့် မည် (မ၊ ၂၁:၂၂)။ သို့ ရာ တွင် တွေး တော ခြင်း မ ရှိ ဘဲ ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် တောင်း ရ မည်။ တွေး တော ခြင်း ရှိ သော သူ သည် ကား၊ လေ ခတ် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး နှင့် တူ ၏။ ထို သို့ သော သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် မှ တစ် စုံ တစ် ခု ကို ရ မည် ဟု မ ထင် မ မှတ် စေ နှင့် (ယာ၊ ၁:၆-၈)။

ငါ တို့ သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သ ဘော ရှိ ၍၊ ဝိ စိ ကိစ္ဆာ နှင့် ကင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် လျက်၊ စိတ် နှ လုံး ကို သံ ဝေ ဂ တ ရား နှင့် ကင်း စင် လျက်၊ အ ထံ တော် သို့ တိုး ဝင် ချဉ်း ကပ် ကြ ကုန် အံ့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၀:၂၁-၂၂)။

၃။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း
3. It Must be Presented in the Name of Christ

သင် တို့ သည် ငါ ၏ နာ မ ကို အ မှီ ပြု လျက် ဆု တောင်း သ မျှ အ တိုင်း ငါ ပြု မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ မည်း တော် သည် သား တော် အား ဖြင့် ဘုန်း ထင် ရှား တော် မူ ခြင်း ရှိ မည် အ ကြောင်း တည်း။ သင် တို့ သည် ငါ ၏ နာ မ ကို အ မှီ ပြု ၍ တစ် စုံ တစ် ခု သော ဆု ကို တောင်း လျှင်၊ တောင်း သည် အ တိုင်း ငါ ပြု မည် (ယော၊ ၁၄:၁၃-၁၄)။

ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ သင် တို့ သည် ငါ ၏ နာ မ ကို အ မှီ ပြု ၍ ခ မည်း တော် မှာ ဆု တောင်း သ မျှ တို့ ကို ခ မည်း တော် သည် ပေး တော် မူ မည်။ ယ ခု တိုင် အောင် ငါ ၏ နာ မ ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ သည် အ ဘယ် ဆု ကို မျှ မ တောင်း ကြ သေး။ သင် တို့ သည် ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း စုံ လင် စေ ခြင်း ငှါ တောင်း ကြ လော့။ ထို သို့ တောင်း လျှင် ရ ကြ လိမ့် မည် (ယော၊ ၁၆:၂၃-၂၄)။

၄။ နှိမ့် ချ သော စိတ် နှင့် ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း
4. It Must be Presented in Humility

ကိုယ် ကု သိုလ် ကို အ မှီ ပြု ၍ သူ တစ် ပါး ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု တတ် သော သူ အ ချို့ တို့ အား မိန့် တော် မူ သော ဥ ပ မာ ကား၊ လူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ခြင်း ငှါ ဗိ မာန် တော် ပေါ် သို့ တက် ကြ ၏။ တစ် ယောက် ကား ဖာ ရိ ရှဲ ဖြစ် ၏။ တစ် ယောက် ကား အ ခွန် ခံ ဖြစ် ၏။ ဖာ ရိ ရှဲ သည် တစ် ယောက် တည်း ရပ် လျက်၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ သူ တစ် ပါး တို့ သည် အ နိုင် အ ထက် လု ယူ ခြင်း၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် ခြင်း၊ သူ့ မ ယား ကို ပြစ် မှား ခြင်း အ ပြစ် ရှိ သ ကဲ့ သို့ အ ကျွန်ုပ် ၌ မ ရှိ သည် သာ မ က၊ ဤ အ ခွန် ခံ ကဲ့ သို့ ပင် မ ဟုတ် သော ကြောင့် ကျေး ဇူး တော် ကြီး လှ ပေ ၏။  အ ကျွန်ုပ် သည် ခု နစ် ရက် တွင် နှစ် ရက် အ စာ ရှောင် ပါ ၏။ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဆယ် ဘို့ တစ် ဘို့ လှူ ပါ ၏ ဟူ ၍ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အ ခွန် ခံ မူ ကား၊ အ ဝေး က ရပ် ၍ ကောင်း ကင် သို့ မ မျှော် မ ကြည့် ဝံ့ ဘဲ ရင် ပတ် ကို ခတ် လျက်၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ အ ပြစ် များ သော အ ကျွန်ုပ် ကို သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် ရှိ တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း လေ ၏။ ငါ ဆို သည် ကား၊ ထို သူ သည် အ ပြစ် ပြေ လျက် မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် သွား ၏။ ဖာ ရိ ရှဲ မူ ကား အ ပြစ် မ ပြေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ချီး မြှောက် သော သူ မည် သည် ကား၊ နှိမ့် ချ ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် နှိမ့် ချ သော သူ မည် သည် ကား၊ ချီး မြှောက် ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (လု၊ ၁၈:၉-၁၄)။

၅။ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ရှောင် လျက် ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း
5. It Must be Presented with a Renunciation of Sin

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မ ကယ် မ တင် နိုင် အောင် လက် တော် တို သည် မ ဟုတ်။ မ ကြား နိုင် အောင် နား တော် ထိုင်း သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ ဒု စ ရိုက် သည် သင် တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် နှင့် ကွာ စေ ပြီ။ ကြား တော် မ မူ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ အ ပြစ် သည် မျက် နှာ တော် ကို လွှဲ စေ ပြီ (ဟေ ရှာ၊ ၅၉:၁-၂)။ ဆု တောင်း လျှင် လည်း ကာ မ ဂုဏ် ခံ စား စ ရာ ဘို့ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ အ လွဲ တောင်း သော ကြောင့် မ ရ ကြ (ယာ၊ ၄:၃)။

အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် နှင့် တစ် ယောက်၊ ကိုယ် အ ပြစ် ကို ဘော် ပြ တောင်း ပန် ကြ လော့။ ချမ်း သာ ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ ချင်း ချင်း တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း ကြ လော့။ (ယာ၊ ၅:၁၆)

ကိုယ့် စိတ် နှ လုံး သည် ကိုယ် ကို အ ပြစ် မ တင် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ရဲ ရင့် ရ သော အ ခွင့် ရှိ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ၍၊ နှစ် သက် တော် မူ သော အ ကျင့် တို့ ကို ကျင့် သော ကြောင့်၊ ဆု တောင်း သ မျှ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင့် ထံ တော် မှ ရ ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၃:၂၁-၂၂)။ ငါ သည် စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ဒု စ ရိုက် ကို ငဲ့ ကွက် လျှင်၊ ဘု ရား ရှင် သည် နား ထောင် တော် မ မူ (ဆာ၊ ၆၆:၁၈)။

၆။ အား မ လျော့၊ ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း
6. It Must be Earnest and Persevering

လူ တို့ သည် အား မ လျော့ ဘဲ ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း ရ မည် အ ကြောင်း ကို ဥ ပ မာ စ ကား အား ဖြင့် မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ မြို့ တစ် မြို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို မ ကြောက် ရွံ့၊ လူ ကို အား မ နာ တတ် သော တ ရား သူ ကြီး တစ် ယောက် ရှိ ၏။ ထို မြို့ ၌ နေ သော မုတ် ဆိုး မ တစ် ယောက် သည် တ ရား သူ ကြီး ထံ သို့ သွား ၍၊ ကျွန် မ ရန် ဘက် ကို လက် စား ချေ လောက် အောင် အ ပြစ် အ လျောက် ဒဏ် စီ ရင် ပါ ဟု တောင်း ပန် သော် လည်း၊ တ ရား မ စီ ရင် ဘဲ ကြာ မြင့် စွာ နေ ၏။ ထို နောက် တ ရား သူ ကြီး က၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ ကြောက် ရွံ့၊ လူ ကို အား မ နာ တတ် သော သူ ဖြစ် သော် လည်း၊ ဤ မုတ် ဆိုး မ သည် ငါ့ ကို နှောင့် ရှက် သော ကြောင့် သူ့ ဘက် ၌ တ ရား စီ ရင် မည်။ သို့ မ ဟုတ် အ စဉ် လာ ၍ ငါ့ ကို ပင် ပန်း စေ လိမ့် မည် ဟု စိတ် ထဲ ၌ အ ကြံ ရှိ ၏။ မ တ ရား သော ထို တ ရား သူ ကြီး ၏ အ ကြံ ကို မှတ် ကြ လော့။ ဘု ရား သ ခင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တို့ သည် ညဉ့် နေ့ မ ပြတ် အော် ဟစ် ၍ တောင်း လျှောက် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ဘက် ၌ တ ရား မ စီ ရင် ဘဲ နေ တော် မူ မည် လော။ ကြာ မြင့် စွာ သည်း ခံ တော် မူ မည် လော။ ငါ ဆို သည် ကား၊ သူ တို့ ဘက် ၌ အ လျင် အ မြန် တ ရား စီ ရင် တော် မူ မည်။ သို့ သော် လည်း လူ သား သည် ကြွ လာ သော အ ခါ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တွေ့ မည် လော ဟု သ ခင် ဘု ရား သည် မိန့် တော် မူ ၏ (လု၊ ၁၈:၁-၈)။

တစ် ဖန် မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ ၌ အ ဆွေ ခင် ပွန်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ သန်း ခေါင် အ ချိန် တွင် ထို အ ဆွေ ခင် ပွန်း ၏ အိမ် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ အ ဆွေ၊ အ ကျွန်ုပ် အ ဆွေ ခင် ပွန်း တစ် ယောက် သည် ခ ရီး မှ လာ ၍ အ ကျွန်ုပ် ထံ သို့ ရောက် ပါ ပြီ။ သူ့ ကို ကျွေး စ ရာ မ ရှိ သော ကြောင့် မုန့် သုံး လုံး ချေး နှင့် ပါ ဟု ဆို သော်၊ အိမ် ရှင် က လည်း၊ ငါ့ ကို မ နှောင့် ရှက် နှင့်။ တံ ခါး ပိတ် လျက် ရှိ ၏။ ငါ့ သား သ မီး တို့ သည် ငါ နှင့် အိပ် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ငါ ထ ၍ သင့် အား မ ပေး နိုင် ဟု အိမ် ထဲ က ပြန် ပြော သည် အ ရာ မှာ၊ ငါ ဆို သည် ကား၊ အ ဆွေ ခင် ပွန်း ဖြစ် သည် ကို ထောက် ၍ မ ထ၊ မ ပေး သော် လည်း၊ အား မ လျော့ ဘဲ တောင်း ၍ နေ သော ကြောင့် ထ ၍ လို ချင် သ မျှ ကို ပေး လိမ့် မည် (လု၊ ၁၁:၅-၈)။

အ ခြား မ လပ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ကြ လော့ (၁ သက်၊ ၅:၁၇)။ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ခြင်း အ မှု ကို အ မြဲ ပြု ကြ လော့ (ရော၊ ၁၂:၁၂)။ ကာ လ အ စဉ် စိတ် နှ လုံး ပါ လျက် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ဖြင့် ဆု တောင်း ကြ လော့ (ဧ၊ ၆:၁၈)။

ယာ ကုပ် သည် တစ် ယောက် တည်း နေ ရစ် ၍၊ လူ တစ် ဦး သည် မိုဃ်း လင်း သည် တိုင် အောင် သူ နှင့် လုံး ထွေး လေ ၏ (က၊ ၃၂:၂၄)။ ထို သူ က လည်း၊ ငါ့ ကို လွှတ် ပါ၊ မိုဃ်း လင်း ဆဲ ရှိ ပြီ ဟု ဆို လျှင်၊ ယာ ကုပ် က၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို ကောင်း ကြီး မ ပေး လျှင်၊ မ သွား ရ ဟု ဆို ၏။ ထို သူ က လည်း၊ နောင် ၌ သင် ၏ အ မည် ကို ယာ ကုပ် ဟူ ၍ မ ခေါ် ရ။ ဣ သ ရေ လ ဟူ ၍ ခေါ် ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် ၎င်း၊ လူ နှင့် ၎င်း၊ မင်း ကဲ့ သို့ ပြိုင် ၍ နိုင် လေ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ယာ ကုပ် က လည်း၊ နာ မ တော် ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ အ ကျွန်ုပ် အား ဘော် ပြ တော် မူ ပါ ဟု မေး လျှောက် လျှင်၊ ငါ့ နာ မ ကို အ ဘယ် ကြောင့် မေး သ နည်း ဟု ဆို ၍၊ ထို အ ရပ် ၌ ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ၏။ ထို အ ရပ် ကို ပေ ညေ လ ဟူ ၍၊ ယာ ကုပ် သည် သ မုတ် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် ၍ ဖူး မြင် ရ သော် လည်း၊ အ သက် ချမ်း သာ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း (က၊ ၃၂:၂၆-၃၀)။

၇။ ဆု တောင်း ခြင်း အ မှု ၌ သာ သ နာ ပ လူ နှင့် ခြား နား ရ မည် အ ကြောင်း
7. Miscellaneous Directions

သင် သည် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အ ခါ လျှို့ ဝှက် သော သူ တို့ နည်း တူ မ ပြု နှင့်။ ထို သူ တို့ သည် လူ များ တို့ ရှေ့ မှာ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ၊ ပွဲ သ ဘင် လမ်း ဆုံ လမ်း ဝ တို့ ၌ ရပ် လျက် ဆု တောင်း ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ ကြ ၏။ ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား၊ ထို သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏။ သင် သည် ဆု တောင်း သော အ ခါ ဆိတ် ညံ ရာ အ ခန်း သို့ ဝင် ၍ တံ ခါး ကို ပိတ် ပြီး မှ၊ မ ထင် ရှား သော အ ရပ် ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် ၏ အ ဘ ကို ဆု တောင်း လော့။ မ ထင် ရှား သော အ ရာ ကို မြင် တော် မူ သော သင် ၏ အ ဘ သည် အ ကျိုး ကို ထင် ရှား စွာ ပေး တော် မူ လ တံ့။ သင် တို့ သည် ဆု တောင်း သော အ ခါ သာ သ နာ ပ လူ နည်း တူ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ဖြင့် အ ထပ် ထပ် မ မြွက် ကြ နှင့်။ ထို သူ တို့ သည် များ စွာ သော စ ကား အား ဖြင့် မိ မိ တို့ အ လို ပြည့် စုံ မည် ဟု ထင် မှတ် ကြ ၏။ ထို သူ တို့ နည်း တူ မ ပြု ကြ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ အ လို ရှိ သ မျှ တို့ ကို သင် တို့ မ တောင်း မှီ သင် တို့ အ ဘ သိ တော် မူ ၏ (မ၊ ၆:၅-၈)။

သင် ၏ နှုတ် သည် သ တိ မ လစ် စေ နှင့်။ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ စ ကား ပြော ခြင်း ငှါ၊ သင် ၏ စိတ် နှ လုံး မ လျင် မ မြန် စေ နှင့်။ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ ၏။ သင် သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ ၏။ ထို ကြောင့် သင် ၏ စ ကား မ များ စေ နှင့် (ဒေ၊ ၅:၂)။ ထို ကြောင့် သင် တို့ ဆု တောင်း ရ မည် မှာ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော အ ကျွန်ုပ် တို့ အ ဘ၊ ကိုယ် တော် ၏ နာ မ တော် အား ရို သေ လေး မြတ် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော်။ နိုင် ငံ တော် တည် ထောင် ပါ စေ သော်။ အ လို တော် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ပြည့် စုံ သ ကဲ့ သို့ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြည့် စုံ ပါ စေ သော်။ အ သက် မွေး လောက် သော အ စာ ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ အား ယ နေ့ ပေး သ နား တော် မူ ပါ။ သူ တစ် ပါး သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ပြစ် မှား သော အ ပြစ် များ ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် လွှတ် သ ကဲ့ သို့ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ အ ပြစ် များ ကို လွှတ် တော် မူ ပါ။ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ရာ သို့ မ လိုက် မ ပါ စေ ဘဲ၊ မ ကောင်း သော အ မှု အ ရာ မှ လည်း ကယ် နှုတ် တော် မူ ပါ။ အ စိုး ပိုင် သော အ ခွင့် နှင့် ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ကိုယ် တော် ၌ ရှိ ပါ ၏။ အာ မင် ဟု ဆု တောင်း ကြ လော့ (မ၊ ၆:၉-၁၃)။

တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ သည် ပ ညာ ကို လို လျှင်၊ ကဲ့ ရဲ့ ပြစ် တင် ခြင်း ကို ပြု တော် မ မူ ဘဲ၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပေး သ နား တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တောင်း စေ။ တောင်း လျှင် ရ လိမ့် မည် (ယာ၊ ၁:၅)။

ထို မှ တစ် ပါး၊ ငါ တို့ မ တတ် နိုင် သော အ ရာ မှာ ဝိ ညာဉ် တော် သည် မ စ တော် မူ ၏။ ငါ တို့ သည် ဆု တောင်း သင့် သည် အ တိုင်း အ ဘယ် ဆု ကို တောင်း ရ မည် ဟု မ သိ ကြ။ သို့ ရာ တွင် ငါ တို့ ဆု တောင်း ခြင်း အ မှု ကို နှုတ် မ မြွက် နိုင် သော ညည်း တွား ခြင်း အား ဖြင့် ဝိ ညာဉ် တော် သည် စောင့် မ တော် မူ ၏ (ရော၊ ၈:၂၆)။

 နေ ထွက် ရာ အ ရပ် မှ သည် နေ ဝင် ရာ အ ရပ် တိုင် အောင် တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ၏ နာ မ တော် သည် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ၏ နာ မ တော် အား မီး ရှို့ ၍၊ သန့် ရှင်း သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် ကပ် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (မာ လ၊ ၁:၁၁)။

အ သင်း တော် ခန်း

The Church

၁။ အ သင်း တော် ဖြစ် ခြင်း အ ကြောင်း
1. The Nature of the Church

ခပ် သိမ်း သော အ ထွဋ် အ မြတ်၊ အာ ဏာ စက်၊ တန် ခိုး၊ အ စိုး ရ ခြင်း မှ စ ၍၊ ယ ခု ဘ ဝ နောင် ဘ ဝ ၌ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ဘွဲ့ နာ မ အ လုံး စုံ တို့ အ ထက်၊ ကောင်း ကင် အ ရပ် ၌ မိ မိ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ အ လွန် မြင့် မြတ် သော နေ ရာ ကို ခ ရစ် တော် အား ပေး တော် မူ ၍၊ ခြေ ဘ ဝါး တော် အောက် သို့ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချ ထား သ ဖြင့်၊ အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ၊ သူ့ ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဦး ခေါင်း ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ ထို အ သင်း တော် ကား၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို အ လုံး စုံ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် သ တည်း (ဧ၊ ၁:၂၁-၂၇)။

ကိုယ် တစ် ခု တည်း ၌ အင်္ဂါ အ များ ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို တစ် ခု တည်း သော ကိုယ် ၏ အင်္ဂါ အ ပေါင်း တို့ သည် များ လျက် နှင့် ကိုယ် တစ် ခု တည်း ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ ထို နည်း တူ ခ ရစ် တော် ဖြစ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ယု ဒ လူ ဖြစ် စေ၊ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ ကျွန် ဖြစ် စေ၊ လူ လွတ် ဖြစ် စေ၊ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ဝိ ညာဉ် တော် တစ် ပါး တည်း အား ဖြင့် တစ် ကိုယ် တည်း ထဲ သို့ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၂:၁၂-၁၃)။ အ ကယ် စင် စစ် ငါ တို့ သည် သ ခင် ဘု ရား ၏ အ သား တော်၊ အ ရိုး တော် တို့ အ ဝင် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် မြတ် ၏ အင်္ဂါ ဖြစ် ကြ ၏ (ဧ၊ ၅:၃၀)။

ကိုယ် တစ် ခု ၌ အင်္ဂါ အ များ ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို အင်္ဂါ အ များ သည် ဆောင် ရွက် စ ရာ အ မှု တစ် ခု တည်း မ ရှိ သ ကဲ့ သို့၊ ထို့ အ တူ၊ အ များ ဖြစ် သော ငါ တို့ သည် ခ ရစ် တော် ၌ တစ် ကိုယ် တည်း ဖြစ် ၍၊ အ သီး အ သီး အင်္ဂါ ချင်း ဖြစ် ကြ ၏။ ထို သို့ ပေး တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် အ တိုင်း ငါ တို့ သည် အ သီး သီး အ ပြား ပြား သော ဆု များ ကို ခံ ရ သည် ဖြစ် ၍၊ ပ ရော ဖက် အ ရာ ရှိ လျှင်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ ပ မာ ဏ ကို ရ သည် အ တိုင်း ပ ရော ဖက် ပြု ကြ ကုန် အံ့။ ဓမ္မ ဆ ရာ အ ရာ ရှိ လျှင်၊ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ မှု ကို ဆောင် ရွက် ကြ ကုန် အံ့။ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး သော သူ သည် ထို အ မှု ကို ဆောင် ရွက် စေ။ နှိုး ဆော် သွေး ဆောင် သော သူ သည် ထို အ မှု ကို ဆောင် ရွက် စေ။ အ စွန့် အ ကြဲ ဝေ ငှ သော သူ သည် လျစ် လျူ သော စိတ် နှင့် ဝေ ငှ စေ။ အုပ် ချုပ် သော သူ သည် လုံ့ လ ဝိ ရိ ယ နှင့် အုပ် ချုပ် စေ။ မ စ သ နား ခြင်း အ မှု ကို ပြု သော သူ သည် စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပြု စေ (ရော၊ ၁၂:၄-၈)။

သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း တစ် ပါး ထဲ သို့ ခေါ် သွင်း တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကိုယ် တစ် ကိုယ်၊ ဝိ ညာဉ် တစ် ဝိ ညာဉ် တည်း ရှိ ၏။ သ ခင် တစ် ပါး၊ ယုံ ကြည် ခြင်း တစ် ပါး၊ နှစ် ခြင်း တစ် ပါး၊ ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သော ဘု ရား သ ခင် တစ် ဆူ တည်း ရှိ တော် မူ ၏။ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ပေါ် မှာ ရှိ တော် မူ ၏။ ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ကို နှံ့ ပြား တော် မူ ၏။ ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ထဲ ၌ လည်း ရှိ တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း ခ ရစ် တော် သည် ဆု ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း ငါ တို့ သည် ကျေး ဇူး တော် ကို အ သီး အ သီး ကိုယ် စီ ခံ ရ ကြ ပြီ (ဧ၊ ၄:၄-၇)။

ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် တော် ကို တည် ဆောက် ၍၊ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ မှု ကို ပြု တတ် မည် အ ကြောင်း၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ကို ပြင် ဆင် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ထို သ ခင် သည် လူ အ ချို့ တို့ ကို တ မန် တော် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ အ ချို့ တို့ ကို ပ ရော ဖက် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ အ ချို့ တို့ ကို သာ သ နာ ပြု အ ရာ ၌ ၎င်း၊ အ ချို့ တို့ ကို သင်း အုပ် အ ရာ၊ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း သို့ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း သို့ ၎င်း၊ တစ် ညီ တစ် ညွတ် တည်း ရောက် ၍ ခ ရစ် တော် ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း ပ မာ ဏ အ ရပ် တည်း ဟူ သော ကြီး ရင့် သော လူ ၏ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ကြ သည် တိုင် အောင် ဖြစ် သ တည်း (ဧ၊ ၄:၁၁-၁၃)။

၂။ သင်း ဖွဲ့ စည်း ဝေး ခြင်း အ ကြောင်း
2. The Duty of Association and Assembling for Worship – The Lord’s Day

ယေ ရှု က လည်း၊ သင် သည် ပေ တ ရု ဖြစ် ၏။ ဤ ကျောက် ပေါ် မှာ ငါ့ အ သင်း ကို ငါ တည် ဆောက် မည်။ ထို အ သင်း ကို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ၏ တံ ခါး တို့ သည် မ နိုင် ရာ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၆:၁၈)။ ပေ တ ရု ဟော သော စ ကား ကို အ သင့် နှ လုံး သွင်း မိ သော သူ တို့ သည် နှစ် ခြင်း မင်္ဂ လာ ကို ခံ ၍၊ ထို နေ့ ၌ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် သုံး ထောင် မျှ လောက် သော သူ တို့ သည် ဝင် ကြ ၏။ ထို သူ များ သည် တ မန် တော် တို့ ၏ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ကို ခံ ခြင်း၊ အ ပေါင်း အ သင်း ဖွဲ့ ခြင်း၊ မုန့် ကို ဖဲ့ ခြင်း၊ ပ ဌ နာ ပြု ခြင်း တို့ ကို အ မြဲ ဆောင် ရွက် ၍ နေ ကြ ၏ (တ၊ ၂:၄၁-၄၂)။ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ ကို လည်း နေ့ စဉ် မ ပြတ် သ ခင် ဘု ရား သည် သင်း ဝင် စေ တော် မူ ၏ (တ၊ ၂:၄၇)။

မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ နှင့် တွဲ ဘက် ၌ ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သော ထမ်း ဘိုး ကို မ ထမ်း ကြ နှင့်။ တ ရား သော အ မှု သည် မ တ ရား သော အ မှု ကို အ ဘယ် သို့ လက် ခံ နိုင် မည် နည်း။ အ လင်း သည် မှောင် မိုက် နှင့် အ ဘယ် သို့ ဆက် ဆံ နိုင် မည် နည်း။ ခ ရစ် တော် သည် ဗေ လျာ လ နှင့် အ ဘယ် သို့ သင့် တင့် နိုင် မည် နည်း။ ယုံ ကြည် သော သူ သည် မ ယုံ ကြည် သော သူ နှင့် အ တူ အ ဘယ် အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ခံ ရ မည် နည်း။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗိ မာန် တော် သည် ရုပ် တု တို့ နှင့် အ ဘယ် သို့ စပ် ဆိုင် ရ မည် နည်း။ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ တွင် ငါ ကျိန်း ဝပ် မည်။ သူ တို့ တွင် လှည့် လည် ၍ သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် မည်။ သူ တို့ သည် လည်း ငါ ၏ လူ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ သင် တို့ သည် အ သက် ရှင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗိ မာန် တော် ဖြစ် ကြ ၏။ ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ပြန် သည် ကား၊ သင် တို့ သည် ထို သူ တို့ အ ထဲ မှ ထွက် ၍ အ သီး အ ခြား နေ ကြ လော့။ မ စင် ကြယ် သော အ ရာ ကို လက် နှင့် မျှ မ တို့ ကြ နှင့်။ ထို သို့ ပြု လျှင် သင် တို့ ကို ငါ သည် လက် ခံ မည်။ သင် တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သင် တို့ သည် လည်း ငါ ၏ သား သ မီး ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (၂ ကော၊ ၆:၁၄-၁၈)။

လူ အ ချို့ တို့ ၏ ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း၊ အ ချင်း ချင်း စည်း ဝေး ခြင်း အ မှု ကို မ ရှောင် မ လွှဲ ကြ နှင့်။ အ ချင်း ချင်း တို့ ကို တိုက် တွန်း နှိုး ဆော် ကြ လော့။ ကာ လ အ ချိန် ရောက် လု နီး သည် ကို ထောက် သ ဖြင့်၊ သာ ၍ ကြိုး စား ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၀:၂၅)။ သင် တို့ စည်း ဝေး ကြ သော အ ခါ၊ ခပ် သိမ်း သော အ မှု တို့ ကို တည် ဆောက် ခြင်း အ လို့ ငှါ စီ ရင် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၄:၂၆)။ ဘု ရား သ ခင် သည် ရုန်း ရင်း ခတ် သော အ မှု ကို ပြု စု တော် မ မူ။ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ သင်း တော် အ ပေါင်း တို့ ၌ ဖြစ် သ ကဲ့ သို့ အ သင့် အ တင့် ငြိမ် ဝပ် ခြင်း ကို ပြု စု တော် မူ ၏ (၁ ကော၊ ၁၄:၃၃)။ သို့ ဖြစ် ၍ ခပ် သိမ်း သော အ မှု ကို တင့် တယ် လျောက် ပတ် စွာ အ စဉ် အ တိုင်း စီ ရင် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၄:၄၀)။

အ ကြင် အ ရပ် ၌ လူ နှစ် ဦး သုံး ဦး တို့ သည် ငါ ၏ နာ မ ကို ထောက် ၍ စည်း ဝေး ကြ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ သူ တို့ အ လယ် မှာ ငါ ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၈:၂၀)။ ကိုယ် တော် သည် ခု နှစ် ရက် တွင် ပ ဌ မ နေ့ ရက် စော စော အ ချိန် ၌ ထ မြောက် ပြီး မှ (မာ၊ ၁၆:၉)၊ ခု နစ် ရက် တွင် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ဖြစ် သော ထို နေ့ ၌ ည အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ယု ဒ လူ တို့ ကို ကြောက် ၍ တံ ခါး များ ကို ပိတ် ထား လျက်၊ တ ပည့် တော် တို့ သည် စည်း ဝေး ကြ သော အ ရပ် သို့ ယေ ရှု သည် ကြွ လာ ၍ အ လယ် မှာ ရပ် တော် မူ လျက်၊ သင် တို့ ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ စေ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၂၀:၁၉)။ ထို နောက် ရှစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ တ ပည့် တော် တို့ သည် တစ် ဖန် အ ထဲ မှာ ရှိ ကြ ၍ တံ ခါး များ ကို ပိတ် ထား စဉ် အ ခါ၊ ယေ ရှု သည် ကြွ လာ ၍ အ လယ် မှာ ရပ် တော် မူ လျက်၊ သင် တို့ ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ စေ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၂၀:၂၆)။

ခု နစ် ရက် တွင် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ၌ မုန့် ကို ဖဲ့ ခြင်း ငှါ စည်း ဝေး ကြ သော အ ခါ၊ ပေါ လု သည် နက် ဖြန် နေ့ ၌ ထွက် သွား မည် ဖြစ် ၍၊ သန်း ခေါင် တိုင် အောင် ဟော ပြော လျက် နေ ၏ (တ၊ ၂၀:၇)။ သ ခင် ဘု ရား နေ့ ဟူ ၍ သ မုတ် ခြင်း ရှိ ၏ (ဗျာ၊ ၁:၁၀)။

၃။ နှစ် ခြင်း မင်္ဂ လာ အ ကြောင်း
3. Baptism

ယေ ရှု သည် နှစ် ခြင်း ကို ခံ အံ့ သော ငှါ ဂါ လိ လဲ ပြည် မှ ယော် ဒန် မြစ် နား ယော ဟန် ထံ သို့ ကြွ တော် မူ ၏။ ယော ဟန် က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ကိုယ် တော် ထံ ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း ရှိ ပါ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ထံ သို့ ကြွ လာ တော် မူ သ လော ဟု ယေ ရှု ကို ဆီး တား လေ ၏။ ယေ ရှု က လည်း အ လုံး စုံ သော တ ရား တို့ ကို အ ကုန် အ စင် ကျင့် သင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု အ ခွင့် ပေး ပါ ဟု ပြန် ပြော တော် မူ၏။ ထို အ ခါ ယော ဟန် သည် ဝန် ခံ လေ ၏။ ယေ ရှု သည် နှစ် ခြင်း ကို ခံ ယူ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ရေ မှ ပေါ် ထ စဉ် တွင်၊ ကောင်း ကင် ဖွင့် လှစ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ဆင်း သက် ၍ ကိုယ် တော် အ ပေါ် ၌ နား တော် မူ သည် ကို မြင် ရ ၍၊ ဤ သူ ကား ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟု ကောင်း ကင် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏ (မ၊ ၃:၁၃-၁၇)။

ယေ ရှု က လည်း၊ သင် တို့ သည် လော ကီ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် ရှိ သ မျှ သို့ သွား ၍၊ ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ကြ လော့။ ယုံ ကြည် ၍ နှစ် ခြင်း ကို ခံ သော သူ သည် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့။ မ ယုံ ကြည် သော သူ မူ ကား အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ လ တံ့ (မာ၊ ၁၆:၁၅-၁၆)။ လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို ငါ့ တ ပည့် ဖြစ် စေ လျက်၊ ခ မည်း တော်၊ သား တော်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ နာ မ ၌ နှစ် ခြင်း ကို ပေး ကြ လော့ (မ၊ ၂၈:၁၉)။ ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း ကို မ ခံ သော သူ (ယော၊ ၃:၃)၊ ရေ နှင့် ဝိ ညာဉ် တော် မ မွေး သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သို့ မ ဝင် ရ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၃:၅)။

ပေ တ ရု ဟော သော စ ကား ကို ထို သူ တို့ သည် ကြား ရ လျှင် စိတ် နှ လုံး ပူ ပန် ခြင်း ရှိ ၍၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု ပေ တ ရု မှ စ ၍ အ ခြား သော တ မန် တော် တို့ အား မေး မြန်း ကြ ၏။ ပေ တ ရု က လည်း၊ သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွတ် စေ ခြင်း ငှါ နောင် တ ရ ၍ တ ယောက် မျှ မ ကြွင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ဟော လေ ၏ (တ၊ ၂:၃၇-၃၈)။

ခ ရစ် တော် ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ခ ရစ် တော် ကို ယူ တင် ဝတ် ဆောင် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏ (ဂ လ၊ ၃:၂၇)။ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ သေ ခံ တော် မူ ခြင်း ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ကြ သည် ဟု သင် တို့ မ သိ သ လော။ ထို ကြောင့်၊ အ သေ ခံ တော် မူ ခြင်း ၌ နှစ် ခြင်း ကို ခံ သော အား ဖြင့်၊ ထို သ ခင် နှင့် အ တူ သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် သည် ခ မည်း တော် ၏ ဘုန်း တန် ခိုး အား ဖြင့် သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ငါ တို့ သည် လည်း အ သစ် သော အ သက် ၌ ကျင် လည် ရ ကြ သ တည်း (ရော၊ ၆:၃-၄)။ နှစ် ခြင်း အား ဖြင့် ထို သ ခင် နှင့် အ တူ သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ ကြ ၏။ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပြု ပြင် အား ထုတ် တော် မူ ခြင်း ကို ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့်၊ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ၍ ထို သ ခင် နှင့် အ တူ ထ မြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏ (ကော၊ ၂:၁၂)။

နှစ် ခြင်း သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ထ မြောက် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တတ် ၏။ နှစ် ခြင်း ဟု ဆို သော်၊ ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ ညစ် အ ကြေး ဆေး ကြော ခြင်း ကို မ ဆို လို။ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ ဝန် ခံ ခြင်း ကို ဆို လို သ တည်း (၁ ပေ၊ ၃:၂၁)။ ယ ခု လည်း သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဆိုင်း လင့် ၍ နေ သ နည်း။ ထ လော့။ သ ခင် ဘု ရား ကို ပ ဌ နာ ပြု လျက် နှစ် ခြင်း ကို ခံ ၍၊ သင် ၏ အ ပြစ် များ ကို ဆေး ကြော လော့ (တ၊ ၂၂:၁၆)။

၄။ မုန့်၊ စ ပျစ် ရည် သောက် စား ခြင်း မင်္ဂ လာ အ ကြောင်း
5. The Lord’s Supper

သ ခင် ယေ ရှု သည် ရန် သူ လက် သို့ အပ် နှံ ခြင်း ကို ခံ သော နေ့ ည မှာ မုန့် ကို ယူ ၍၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပြီး မှ မုန့် ကို ဖဲ့ ၍၊ ဤ မုန့် ကား၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ချိုး ဖဲ့ သော ငါ ၏ ကိုယ် ဖြစ် ၏။ ယူ ၍ စား ကြ လော့။ ငါ့ ကို အောက် မေ့ ဘို့ ရာ ဤ သို့ ပြု ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ လျက် တ ပည့် တော် တို့ အား ပေး တော် မူ ၏ (၁ ကော၊ ၁၁:၂၃-၂၄)။ ခွက် ကို လည်း ယူ ၍ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပြီး မှ သူ တို့ အား ပေး တော် မူ ၍၊ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် သောက် ကြ လော့။ ဤ ခွက် ကား ပ ဋိ ညာဉ် တ ရား သစ် နှင့် ဆိုင် ၍ လူ များ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွတ် စေ ခြင်း ငှါ သွန်း သော ငါ ၏ အ သွေး ဖြစ် ၏ (မ၊ ၂၆:၂၇-၂၈)။ ဤ ခွက် ကို သောက် သော အ ခါ ခါ၊ ငါ့ ကို အောက် မေ့ ဘို့ ရာ သောက် ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ထို မုန့် ကို စား ၍ ထို ခွက် ကို သောက် သော အ ခါ ခါ၊ သ ခင် ဘု ရား အ သေ ခံ တော် မူ ခြင်း ကို ကြွ လာ တော် မ မူ မှီ တိုင် အောင် ပြ ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၁:၂၅-၂၆)။

ထို ကြောင့် သ ခင် ဘု ရား ၏ မုန့် နှင့် ခွက် ကို မ ထိုက် မ တန် ဘဲ စား သောက် သော သူ မည် သည် ကား၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ ကိုယ် တော် နှင့် အ သွေး တော် ကို ပြစ် မှား ရာ ရောက် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ လူ တိုင်း ကိုယ် ကို ကိုယ် စစ် ကြော ပြီး မှ မုန့် ကို စား စေ။ ထို နည်း တူ ခွက် ကို လည်း သောက် စေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မ ထိုက် မ တန် ဘဲ စား သောက် သော သူ သည် သ ခင် ဘု ရား ၏ ကိုယ် တော် ကို ပိုင်း ခြား ၍ မ သိ သော ကြောင့်၊ မိ မိ အ ပေါ် သို့ အ ပြစ် ရောက် စေ ခြင်း ငှါ စား သောက် သော သူ ဖြစ် ၏ (၁ ကော၊ ၁၁:၂၇-၂၉)။ သင် တို့ ၏ ဝါ ကြွား ခြင်း သည် မ ကောင်း မ သင့် ဖြစ် ၏။ အ နည်း ငယ် သော တ ဆေး သည် မုန့် စိမ်း တစ် ပုံ လုံး ကို ဖောင်း ကြွ စေ တတ် သည် ကို မ သိ ကြ သ လော။ သင် တို့ သည် တ ဆေး မဲ့ ဖြစ် သည် နှင့် အ ညီ၊ အ သစ် သော မုန့် စိမ်း ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဟောင်း သော တ ဆေး ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် တည်း ဟူ သော ငါ တို့ ပ သ ခါ သိုး သ ငယ် သည် ငါ တို့ အ ဘို့ ယဇ် ပူ ဇော် ရာ ဖြစ် ၏။ ထို ကြောင့်၊ ဟောင်း သော တ ဆေး၊ ဆိုး ညစ် မိုက် မဲ ခြင်း တ ဆေး တို့ ကို ပယ် ပစ် ၍၊ တ ဆေး မဲ့ မုန့် တည်း ဟူ သော ကြည် ဖြူ ခြင်း၊ သစ္စာ စောင့် ခြင်း နှင့် ပွဲ ခံ ကြ ကုန် အံ့ (၁ ကော၊ ၅:၆-၈)။ ထို ကြောင့် သင် သည် ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ယူ ခဲ့ လျက် သင် ၏ ညီ အစ် ကို သည် သင် ၌ အ ပြစ် တင် ခွင့် တစ် စုံ တစ် ခု ရှိ သည် ဟု အောက် မေ့ သ တိ ရ လျှင်၊ ယဇ် ပလ္လင် ရှေ့ မှာ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ထား ၍ သွား လော့။ ညီ အစ် ကို နှင့် သင့် တင့် ပြီး မှ ပြန် ၍ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို တင် လော့ (မ၊ ၅:၂၃-၂၄)။

ငါ တို့ သည် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ရာ မင်္ဂ လာ ခွက် ဖ လား မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ၏ အ သွေး ကို ဆက် ဆံ ခြင်း ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ တို့ ဖဲ့ သော မုန့် မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ကို ဆက် ဆံ ခြင်း ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော။ မုန့် တစ် လုံး တည်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် တစ် လုံး တည်း ဖြစ် သော ထို မုန့် ကို ဆက် ဆံ လျက် ခံ ယူ ကြ သော ကြောင့်၊ အ များ ဖြစ် သော ငါ တို့ သည် တစ် လုံး တစ် ကိုယ် တည်း ဖြစ် ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၀:၁၆-၁၇)။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ဝိ ညာဉ် တော် တစ် ပါး တည်း အား ဖြင့် တစ် ကိုယ် တည်း ထဲ သို့ နှစ် ခြင်း ကို ခံ ကြ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် တစ် စိတ် တစ် ဝိ ညာဉ် တည်း ထဲ သို့ လည်း သောက် ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၂:၁၃)။

ယေ ရှု က လည်း၊ ငါ သည် အ သက် မုန့် ဖြစ် ၏။ ငါ့ ထံ သို့ လာ သော သူ သည် နောက် တစ် ဖန် အ ဆာ အ မွတ် မ ခံ ရ။ ငါ့ ကို ယုံ ကြည် သော သူ သည် နောက် တစ် ဖန် ရေ ငတ် မ ခံ ရ (ယော၊ ၆:၃၅)။ ငါ သည် ကောင်း ကင် မှ ဆင်း သက် သော အ သက် မုန့် ဖြစ် ၏။ ဤ မုန့် ကို စား သော သူ မည် သည် ကား၊ အ စဉ် မ ပြတ် အ သက် ရှင် လိမ့် မည်။ ငါ ပေး သော မုန့် ကား၊ လော ကီ သား တို့ ၏ အ သက် အ ဘို့ အ လို ငှါ စွန့် သော ငါ ၏ အ သား ပေ တည်း (ယော၊ ၆:၅၁)။ ငါ ၏ အ သား ကို စား ၍ ငါ ၏ အ သွေး ကို လည်း သောက် သော သူ သည် ထာ ဝ ရ အ သက် ကို ရ ၏။ ထို သူ ကို နောက် ဆုံး သော နေ့ ၌ ငါ ထ မြောက် စေ မည်။ ငါ ၏ အ သား သည် စား စ ရာ ကောင်း ၏။ ငါ ၏ အ သွေး လည်း သောက် စ ရာ ကောင်း ၏။ ငါ ၏ အ သား အ သွေး ကို သောက် စား သော သူ သည် ငါ ၌ တည် ၏။ ထို သူ ၌ လည်း ငါ တည် ၏။ အ သက် ရှင် တော် မူ သော ခ မည်း တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၍၊ ငါ သည် ခ မည်း တော် အား ဖြင့် အ သက် ရှင် သည် နည်း တူ၊ ငါ့ ကို စား သော သူ သည် ငါ့ အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ယော၊ ၆:၅၄-၅၇)။

၅။ အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ဆုံး မ ရ မည် အ ကြောင်း
5. Church Discipline

ညီ အစ် ကို တို့၊ လူ သည် သ တိ လစ် ၍ တစ် စုံ တစ် ခု သော ဒု စ ရိုက် ကို ပြု မိ လျှင်၊ ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး ကို ခံ ရ သော သင် တို့ သည် အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း နှင့် ကိုယ် တိုင် လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် ကို သ တိ ပြု လျက် သိမ် မွေ့ နူး ညံ့ သော သ ဘော နှင့် ထို သို့ သော သူ ကို မ စ ၍၊ သူ ၏ နေ ရာ ၌ တည် မြဲ တည် စေ ပြန် ကြ လော့။ ထမ်း ရွက် စ ရာ ဝန် ချင်း တို့ ကို အ ချင်း ချင်း ကူ ညီ ၍ ထမ်း ရွက် သော အား ဖြင့် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ကျင့် ကြ လော့ (ဂ လ၊ ၆:၁-၂)။

ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ သည် သမ္မာ တ ရား လမ်း မှ လွဲ သွား ၍ သူ တစ် ပါး သည် ထို သူ ကို ပြန် စေ လျှင် မူ ကား၊ အ ပြစ် ရှိ သော သူ ကို မှား ယွင်း သော လမ်း မှ ပြန် စေ သော သူ သည်၊ ဝိ ညာဉ် ကို သေ ခြင်း မှ ကယ် တင် ၍ များ စွာ သော အ ပြစ် တို့ ကို ဖုံး အုပ် တတ် သည် ဟု ထို သူ သည် သိ မှတ် စေ (ယာ၊ ၅:၁၉-၂၀)။

မ တ ရား စွာ ပြု သော သူ တို့ ကို သ တိ ပေး ကြ လော့။ စိတ် ငယ် သော သူ တို့ ကို အား ပေး ကြ လော့။ အား နည်း သော သူ တို့ ကို ထောက် မ ကြ လော့။ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား ရှည် သော စိတ် ရှိ စေ ကြ လော့ (၁ သက်၊ ၅:၁၄)။ သင် တို့ တွင် တစ် စုံ တစ် ယောက် မျှ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို မ ရ ဘဲ မ နေ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ခါး စွာ သော ပင် မြစ် ပေါက် ၍ သင် တို့ နှောင့် ရှက် သ ဖြင့်၊ လူ အ များ တို့ သည် အ ပြစ် နှင့် မ ညစ် ညူး စေ ခြင်း ငှါ  ၎င်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ မ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ တစ် နပ် စာ အ ဘိုး နှင့် သား ဦး အ ရာ ကို ရောင်း သော ဧ သော ကဲ့ သို့ ဘု ရား တ ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု သော သူ မ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သ တိ နှင့် ကြည့် ရှု ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၁၅-၁၆)။

ပ ညတ် စ ကား ကို တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ သည် နား မ ထောင် ဘဲ နေ လျှင်၊ ထို သူ ကို မှတ် ကြ လော့။ ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ အ ပေါင်း အ ဘော် မ လုပ် ကြ နှင့်။ သို့ သော် လည်း၊ ရန် သူ ကဲ့ သို့ မ မှတ်၊ ညီ အစ် ကို ကဲ့ သို့ မှတ် ၍ သ တိ ပေး ကြ လော့ (၂ သက်၊ ၃:၁၄-၁၅)။

ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ ပြီး သော ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သော သင်း ခွဲ ခြင်း၊ မှား ယွင်း ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပြု တတ် သော သူ တို့ ကို မှတ် ၍ ရှောင် ကြ လော့ ဟု ငါ သ တိ ပေး ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သို့ သော သူ တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ခ ရစ် တော် ၏ အ မှု ကို မ ဆောင် ရွက် ဘဲ လျက်၊ မိ မိ တို့ ဝမ်း ၏ အ မှု ကို သာ ဆောင် ရွက် ၍၊ လော က ဝတ် စ ကား နှင့် ချော့ မော့ သော စ ကား အား ဖြင့် စိတ် ကောင်း သော သူ တို့ ကို လှည့် ဖြား တတ် ကြ ၏ (ရော၊ ၁၆:၁၇-၁၈)။ သင်း ခွဲ သော သူ ကို နှစ် ကြိမ် မြောက် အောင် ဆုံး မ ပြီး မှ ပယ် ရှား နှင် ထုတ် လော့။ ထို သို့ သော သူ သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို သိ လျက် ပင် အ ပြစ် ပြု ၍ မှောက် လှန် သော စိတ် ရှိ သော သူ ဖြစ် သ တည်း (တိ၊ ၃:၁၀-၁၁)။

ညီ အစ် ကို ဟု ခေါ် ဝေါ် သော သူ သည် မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ ခြင်း၊ လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း၊ ရုပ် တု ကို ကိုး ကွယ် ခြင်း၊ ဆဲ ရေး ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း၊ သေ ရည် သေ ရက် နှင့် ယစ် မူး ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် လု ယူ ခြင်း မှ စ ၍၊ ထို သို့ သော အ မှု ကို ပြု သော သူ နှင့် မ ပေါင်း ဘော် ရ သည် သာ မ က၊ ထို သူ နှင့် အ တူ စား သောက် ခြင်း ကိစ္စ ကို မျှ မ ပြု ရ ဟု ငါ ရေး ထား ၍ ပ ညတ် ၏။ ပြင် လူ တို့ ကို စီ ရင် ခြင်း အ မှု နှင့် ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ အ တွင်း လူ တို့ ကို သင် တို့ စီ ရင် ရ သည် မ ဟုတ် လော။ ပြင် လူ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ထို ဆိုး ညစ် သော သူ ကို သင် တို့ အ ထဲ မှ နှင် ထုတ် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၅:၁၁-၁၃)။

သင် ၏ ညီ အစ် ကို ကို စိတ် အ ခု အ ခံ မ ရှိ ရ။ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၌ ရှိ သော အ ပြစ် ကို တတ် တိုင်း မ ရှိ စေ ဘဲ၊ သူ့ ကို အ မှန် ဆုံး မ ရ မည် (ဝတ်၊ ၁၉:၁၇)။ သင် ၏ ညီ အစ် ကို သည် သင့် ကို ပြစ် မှား လျှင်၊ သူ့ ဆီ သို့ သွား ၍ နှစ် ယောက် တည်း ချင်း သူ ၏ အ ပြစ် ကို ပြ ၍ ဆုံး မ လော့။ သူ သည် သင် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် လျှင် ညီ အစ် ကို ကို ရ ပြီ။ သို့ မ ဟုတ် သင် ၏ စ ကား ကို နား မ ထောင် လျှင်၊ လူ နှစ် ဦး သုံး ဦး သက် သေ ခံ ၍ စ ကား ရှိ သ မျှ တို့ ကို တည် စေ ခြင်း ငှါ ကိုယ် နှင့် အ တူ လူ တစ် ဦး နှစ် ဦး ကို ခေါ် ဦး လော့။ ထို သူ တို့ ၏ စ ကား ကို နား မ ထောင် လျှင် အ သင်း တော် အား ကြား ပြော လော့။ အ သင်း တော် ၏ စ ကား ကို နား မ ထောင် လျှင်၊ သာ သ နာ ပ လူ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ ခွန် ခံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ထို သူ ကို မှတ် လော့။ ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ သင် တို့ ချည် နှောင် သ မျှ သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ချည် နှောင် လျက် ရှိ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ဖြည် လွှတ် သ မျှ သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ဖြည် လွှတ် လျက် ရှိ လိမ့် မည် (မ၊ ၁၈:၁၅-၁၈)။ အ ကြင် သူ သည် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို မ ချစ် ထို သူ သည် အ န သေ မာ ဖြစ် စေ သ တည်း (၁ ကော၊ ၁၆:၂၂)။

သာ သ နာ တော် ခန်း

The Extension of The Gospel

၁။ သာ သ နာ ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
1. Effort Must be Made for That End

ယေ ရှု သည် အ နီး အ ပါး သို့ ချဉ်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ၎င်း၊ မြေ ကြီး ပေါ် ၌ ၎င်း၊ စီ ရင် ပိုင် သော အ ခွင့် တန် ခိုး ရှိ သ မျှ တို့ ကို ငါ ခံ ရ ပြီ (မ၊ ၂၈:၁၈)။ သင် တို့ သည် လော ကီ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် ရှိ သ မျှ သို့ သွား ၍၊ ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ကြ လော့ (မာ၊ ၁၆:၁၅)။ လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို ငါ့ တ ပည့် ဖြစ် စေ လျက်၊ ခ မည်း တော်၊ သား တော်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ကြ လော့။ ငါ သည် သင် တို့ အား ပေး သ မျှ သော ပ ညတ် တော် တို့ ကို စောင့် ရှောက် စေ ခြင်း ငှါ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး ကြ လော့။ ငါ သည် လည်း ကပ် ကမ္ဘာ ကုန် သည့် တိုင် အောင် သင် တို့ နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် ရှိ သည် ဟု တ ပည့် တော် တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၂၈:၁၉-၂၀)။

လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ အား သက် သေ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို လော ကီ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် ရှိ သ မျှ တို့ ၌ ဟော ရ လိမ့် မည်။ သို့ ပြီး မှ အ ဆုံး သည် ဖြစ် လ တံ့ (မ၊ ၂၄:၁၄)။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ နေ သော သူ တည်း ဟူ သော အ သီး အ သီး ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော သော လူ အ မျိုး အ နွှယ် ခပ် သိမ်း တို့ အား ထာ ဝ ရ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ရ သော ကောင်း ကင် တ မန် တစ် ပါး က၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ ၍ ချီး မွမ်း ကြ လော့။ တ ရား စီ ရင် တော် မူ သော အ ချိန် ရောက် လာ ပြီ။ ကောင်း ကင်၊ မြေ ကြီး၊ သ မုဒ္ဒ ရာ နှင့် စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရှင် ကို ကိုး ကွယ် ကြ လော့ ဟု ကြီး သော အ သံ နှင့် ပြော ဆို ၍ ကောင်း ကင် အ လယ် ၌ ပျံ ဝဲ လျက် ရှိ သည် ကို ငါ မြင် ၏ (ဗျာ၊ ၁၄:၆-၇)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပ ဌ နာ ပြု သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ လ တံ့။ သို့ ရာ တွင်၊ မ ယုံ ကြည် လျှင် အ ဘယ် သို့ ပ ဌ နာ ပြု နိင် မည် နည်း။ သိ တင်း မ ကြား လျှင် အ ဘယ် သို့ ယုံ ကြည် နိုင် မည် နည်း။ ဟော ပြော သော သူ မ ရှိ လျှင် အ ဘယ် သို့ ကြား နိုင် မည် နည်း။ လူ ကို မ စေ လွှတ် လျှင် အ ဘယ် သို့ ဟော ပြော နိုင် မည် နည်း။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း၊ ကောင်း ကျိုး ချမ်း သာ ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း ကို ကြား ပြော သောသူ ၏ ခြေ တို့ သည် အ လွန် တင့် တယ် စွ တ ကား ဟု လာ သ တည်း (ရော၊ ၁၀:၁၃-၁၅)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ငါ သည် အ ဘယ် သူ ကို စေ လွှတ် ရ မည် နည်း။ ငါ တို့ အ ဘို့ အ ဘယ် သူ သွား မည် နည်း ဟု မေး တော် မူ သံ ကို ငါ ကြား လျှင်၊ ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် လေ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၆:၈)။ ဇိ အုန် မြို့ တည်း ဟူ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း သည် ရောင် ခြည် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သူ ၏ ကယ် တင် ခြင်း သည် ထွန်း တောက် သော ဆီ မီး ခွက် ကဲ့ သို့ ၎င်း မ ထင် ရှား မှီ တိုင် အောင် ထို မြို့ အ တွက် ငါ သည် တိတ် ဆိတ် ငြိမ် သက် စွာ မ နေ ရ (ဟေ ရှာ၊ ၆၂:၁)။

ပ ညာ ရှိ သော သူ တို့ သည် လည်း၊ ကောင်း ကင် မျက် နှာ ကြက် ၏ အ ရောင် အ ဝါ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ လူ အ များ တို့ ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား လမ်း ထဲ သို့ သွင်း သော သူ တို့ သည် လည်း၊ ကြယ် များ ကဲ့ သို့ ၎င်း အ စဉ် အ မြဲ ထွန်း လင်း ကြ လိမ့် မည် (ဒံ၊ ၁၂:၃)။

၂။ သာ သ နာ တော် တည် လတ္တံ့ သော အ ကြောင်း
2. The Gospel Shall be Universally Extended

သင် သည် ယာ ကုပ် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် တို့ ကို ချီး မြှောက် ခြင်း၊ ဘေး လွတ် သော ဣ သ ရေ လ သား တို့ ကို အ ရင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ ခြင်း အ လို ငှါ သာ၊ ငါ့ အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သော အ မှု သည် သာ မ ည အ မှု ဖြစ် ၏။ ထို အ မှု မ က၊ သင် သည် မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ငါ ၏ ကယ် တင် ခြင်း ကို ပြု စိမ့် သော ငှါ၊ သင့် ကို တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ လင်း စ ရာ ဘို့ ငါ ခန့် ထား ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၄၉:၆)။ ငါ့ ကို တောင်း လော့။ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို သင် ၏ အ မွေ ဥစ္စာ ဘို့ ငါ ပေး မည်။ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ပိုင် ထိုက် သော အ ခွင့် ကို လည်း ငါ ပေး မည် ဟု၊ သား တော် အား မိန့် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၆၂:၈)။

နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် တည် သော တောင် သည် တောင် ကြီး တောင် ငယ် တို့ ၏ ထိပ် ပေါ် မှာ ချီး မြှောက် ၍ တည် လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော လူ မျိုး တို့ သည် ထို တောင် သို့ စည်း ဝေး ကြ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၂:၂)။ မြေ ကြီး စွန်း ရှိ သ မျှ တို့ သည် သ တိ ရ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ကြ လိမ့် မည်။ လူ အ မျိုး အ နွှယ် အ ပေါင်း တို့ သည် ရှေ့ တော် ၌ ကိုး ကွယ် ကြ လိမ့် မည် (ဆာ၊ ၂၂:၂၇)။ ရှင် ဘု ရင် အ ပေါင်း တို့ သည် ရှေ့ တော် ၌ ပြပ် ဝပ် ၍၊ ခပ် သိမ်း သော လူ မျိုး တို့ သည် အ မှု တော် ကို ထမ်း ကြ လိမ့် မည် (ဆာ၊ ၇၂:၁၁)။ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ချဉ်း ကပ် လျက် ရှေ့ တော် ၌ ပြပ် ဝပ် ၍၊ နာ မ တော် ကို ချီး မြှောက် ကြ ပါ လိမ့် မည် (ဆာ၊ ၈၉:၉)။ နေ ထွက် ရာ အ ရပ် မှ သည် နေ ဝင် ရာ အ ရပ် တိုင် အောင် တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ၏ နာ မ တော် သည် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ၏ နာ မ တော် အား မီး ရှို့ ၍၊ သန့် ရှင်း သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် ကပ် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် တစ် ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (မာ လ၊ ၁:၁၁)။

သတ္တ မ ကောင်း ကင် တ မန် သည် တံ ပိုး မှုတ် သော အ ခါ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ကြီး သော အ သံ တို့ ကား၊ လော ကီ နိုင် ငံ သည် ငါ တို့ အ ရှင် ၏ နိုင် ငံ ဖြစ် လေ ပြီ။ ထို အ ရှင် ၏ ခ ရစ် တော် နိုင် ငံ ဖြစ် လေ ပြီ။ သူ သည် လည်း ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် စိုး စံ တော် မူ မည် ဟု ပြော ဆို ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၁၁:၁၅)။ တစ် ဖန် ကောင်း ကင် တ မန် သည် အ နက် ဆုံး သော တွင်း ၏ သော့ နှင့် သံ ကြိုး ကြီး ကို ကိုင် လျက် ကောင်း ကင် က ဆင်း သက် သည် ကို ငါ မြင် ၏။ ရှေး မြွေ ဟောင်း၊ မာရ် နတ် စာ တန် တည်း ဟူ သော န ဂါး ကို ကိုင် ဘမ်း ၍၊ အ နှစ် တစ် ထောင် ဘို့ ချည် နှောင် လေ ၏။ အ နှစ် တစ် ထောင် မ ကုန် မှီ တိုင် အောင်၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို မ လှည့် ဖြား ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ နက် ဆုံး သော တွင်း ထဲ သို့ ချ ပစ် လှောင် ထား ၍ တံ ဆိပ် ခတ် လေ ၏ (ဗျာ၊ ၂၀:၁-၃)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် တစ် ပြည် လုံး တွင် ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် တော် မူ မည်။ ထို နေ့ ရက် ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား တစ် ပါး တည်း၊ နာ မ တော် တစ် ပါး တည်း ဖြစ် တော် မူ မည် (ဇာ၊ ၁၄:၉)။ နာ မ တော် သည် အ စဉ် အ မြဲ တည် လိမ့် မည်။ နေ သည် တည် သ မျှ သော ကာ လ ပတ် လုံး နာ မ တော် တိုး ပွါး လိမ့် မည်။ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ ၍၊ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သည် ဟု ချီး မွမ်း ကြ လိမ့််မည်။ အံ့ ဘွယ် သော အ မှု တို့ ကို တစ် ပါး တည်း သာ စီ ရင် တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ဘုန်း ကြီး သော နာ မ တော် သည် လည်း အ စဉ် အ မြဲ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး တစ် ပြင် လုံး သည် ဘုန်း တော် နှင့် ပြည့် ပါ စေ သ တည်း။ အာ မင် နှင့် အာ မင် (ဆာ၊ ၇၂:၁၇-၁၉)။

၃။ သာ သ နာ တော် တည် ခြင်း အ ကျိုး
3. The Benefits of Such Extension

အို မိုဃ်း ကောင်း ကင် တို့၊ သီ ချင်း ဆို ကြ လော့။ အို မြေ ကြီး၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ လော့။ အို တောင် များ တို့၊ ရွှင် လန်း စွာ သီ ချင်း ဆို ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မိ မိ လူ တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ တော် မူ ၏။ ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော မိ မိ လူ တို့ ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၄၉:၁၃)။ တော နှင့် လွင် ပြင် သည် ဝမ်း မြောက် လိမ့် မည်။ ဆိတ် ညံ သော အ ရပ် သည် လည်း ရွှင် လန်း ၍၊ နှင်း ပွင့် ကဲ့ သို့ အ ပွင့် ပွင့် လိမ့် မည်။ အ လွန် ပွင့် လန်း ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း၊ သီ ချင်း ဆို ခြင်း နှင့် တ ကွ မြူး ထူး လိမ့် မည်။ လေ ဗ နုန် တောင် ၏ ဘုန်း နှင့် ၎င်း၊ က ရ မေ လ တောင်၊ ရှာ ရုန် အ ရပ် တို့ ၏ တင့် တယ် ခြင်း အ သ ရေ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် ကို ၎င်း မြင် ရ ကြ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၃၅:၁-၂)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကယ် လွှတ် တော် မူ သော သူ တို့ သည် ပြန် လာ ၍၊ သီ ချင်း ဆို လျက်၊ ထာ ဝ ရ ဝမ်း မြောက် ခြင်း သ ရ ဖူ ကို ဆောင်း လျက်၊ ဇိ အုန် မြို့ သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။ ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ခြင်း အ ခွင့် ကို ရ ကြ ၍၊ ဝမ်း နည်း ခြင်း နှင့် ညည်း တွား ခြင်း သည် ပြေး သွား ရ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၃၅:၁၀)။

သင့် ကို အ ဘယ် သူ မျှ လျှောက် ၍ မ သွား ရ မည် အ ကြောင်း၊ သူ တစ် ပါး တို့ သည် သင့် ကို စွန့် ပစ် ရွံ ရှာ ကြ သည့် အ တွက်၊ ငါ သည် သင့် ကို ထာ ဝ ရ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် စေ မည်။ လူ မျိုး အ စဉ် အ ဆက် ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း လည်း ဖြစ် စေ မည် (ဟေ ရှာ၊ ၆၅:၁၅)။ သင် ၏ အ ရာ ရှိ တို့ ကို ငြိမ် သက် သော သ ဘော၊ အ ခွန် ခံ တို့ ကို ဖြောင့် မတ် သော သ ဘော နှင့် ပြည့် စုံ စေ မည် (ဟေ ရှာ၊ ၆၀:၁၇)။ ရှင် ဘု ရင် တို့ သည် သင် ၏ ဘ ထွေး၊ မိ ဖု ရား တို့ သည် သင့် ကို မွေး စား သော အ မိ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၄၉:၂၃)။ သင် ၏ ပြည် ၌ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ သံ ကို နောက် တစ် ဖန် မ ကြား ရ။ သင် ၏ နယ် အ တွင်း တွင် လု ယူ ဖျက် ဆီး ခြင်း မ ရှိ ရ။ သင် ၏ မြို့ ရိုး ကို ကယ် တင် ခြင်း ဟူ ၍၎င်း၊ မြို့ တံ ခါး တို့ ကို ချီး မွမ်း ခြင်း ဟူ ၍ ၎င်း သ မုတ် ရ လိမ့် မည်။ နောက် တစ် ဖန် နေ့ အ ချိန် ၌ သင် ၏ အ လင်း သည် နေ ပေး သော အ လင်း မ ဟုတ်၊ ညဉ့် အ ချိန် ၌ လည်း၊ လ အ ရောင် သည် သင့် ကို မ လင်း စေ ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် ၌ ထာ ဝ ရ အ လင်း၊ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် သင် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ ဖြစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ နောက် တစ် ဖန် သင် ၏ နေ သည် မ ဝင် ရ။ သင် ၏ လ သည် လည်း မ ဆုတ် ရ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် ၌ ထာ ဝ ရ အ လင်း ဖြစ် တော် မူ ၍၊ စိတ် မ သာ ညည်း တွား ရာ ကာ လ ကုန် လေ ပြီ။ သင် ၏ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဖြောင့် မတ် ၍၊ ပြည် တော် ကို အ စဉ် အ မြဲ အ မွေ ခံ သ ဖြင့်၊ ငါ ၏ ဘုန်း ပွင့် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ ကိုယ် တိုင် စိုက် ၍ ပြု စု သော ပျိုး ပင် ဖြစ် ရ ကြ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၆၀:၁၈-၂၁)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လူ မျိုး တို့ တွင် တ ရား စီ ရင် ၍၊ များ ပြား သော လူ တို့ ကို ဆုံး မ တော် မူ သ ဖြင့်၊ သူ တို့ ထား လက် နက် များ ကို ထွန် သွား ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ လှံ များ ကို တံ စဉ် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း ထု လုပ် ကြ လိမ့် မည်။ တစ် ပြည် ကို တစ် ပြည် စစ် မ တိုက်၊ စစ် အ တတ် ကို လည်း နောက် တစ် ဖန် မ သင် ရ ကြ (ဟေ ရှာ၊ ၂:၄)။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် ပိုင် သော စ ပျစ် ပင်၊ ကိုယ် ပိုင် သော သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် မှာ ထိုင် ကြ လိမ့် မည်။ ကြောက် စေ သော သူ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ ရ (မိ၊ ၄:၄)။ တော ခွေး သည် သိုး သ ငယ် နှင့် အ တူ နေ လိမ့် မည်။ ကျား သစ် သည် ဆိတ် သ ငယ် နှင့် အ တူ အိပ် လိမ့် မည်။ နွား သ ငယ်၊ ခြင်္သေ့ သ ငယ်၊ ဆူ အောင် ကျွေး သော အ ကောင် တို့ သည် အ တူ သွား လာ ကြ ၍၊ လူ သူ ငယ် သည် သူ တို့ ကို ပို့ ဆောင် လိမ့် မည်။ နွား မ နှင့် ဝံ မ သည် အ တူ ကျက် စား ၍၊ သူ တို့ သား ငယ် များ သည် အ တူ အိပ် ကြ လိမ့် မည်။ ခြင်္သေ့ သည် လည်း နွား ကဲ့ သို့ မြက် ကို စား လိမ့် မည်။ နို့ စို့ သူ ငယ် သည် လည်း မြွေ ဆိုး တွင်း ပေါ် မှာ က စား လိမ့် မည်။ နို့ ကွာ သော သူ ငယ် သည် လည်း၊ မြွေ ဟောက် တွင်း ဝ ၌ မိ မိ လက် ကို သွင်း လိမ့် မည်။ ငါ ၏ သန့် ရှင်း သော တောင် တစ် ပြင် လုံး ၌ အ ချင်း ချင်း ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း၊ ဖျက် ဆီး ခြင်း ကို မ ပြု ရ ကြ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပင် လယ် ရေ သည် မိ မိ နေ ရာ ကို လွှမ်း မိုး သ ကဲ့ သို့၊ မြေ ကြီး သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၆-၉)။ ထို သူ တို့ က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ လော့ ဟု၊ အ မျိုး သား ချင်း၊ ညီ အစ် ကို အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ မ ပေး ရ ကြ။ အ ကြောင်း မူ ကား အ ငယ် ဆုံး သော သူ မှ စ ၍ အ ကြီး ဆုံး သော သူ တိုင် အောင်၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ငါ့ ကို သိ ကြ လိမ့် မည် (ယေ၊ ၃၁:၃၄)။

တ ပည့် တော် တို့ ခံ ရ သော ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ခြင်း

The Afflictions of Believers

၁။ တ ပည့် တော် တို့ ခံ ရ သော ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ကို ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သည် အ ကြောင်း
1. They are Ordered by God

ငါ သည် အ လင်း ကို လုပ် ၏။ အ မိုက် ကို လည်း ဖန် ဆင်း ၏။ ငြိမ် သက် ခြင်း ကို ဖြစ် စေ ၏။ အ မင်္ဂ လာ ကို လည်း ဖန် ဆင်း ၏။ ခပ် သိမ်း သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပြု တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၄၅:၇)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စီ ရင် တော် မ မူ ဘဲ ဘေး တစ် စုံ တစ် ခု ရောက် လိမ့် မည် လော (အာ၊ ၃:၆)။

ဆင်း ရဲ စေ ချင် သော စိတ် နှင့် လူ သား တို့ ကို ညှဉ်း ဆဲ ၍ ဝမ်း နည်း စေ တော် မူ သည် မ ဟုတ် (မြည်၊ ၃:၃၃)။ ငါ့ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် ၏ သား မြေး တို့ သည် ငါ့ တ ရား ကို စွန့် ပယ် ၍၊ ငါ ၏ စီ ရင် ချက် တို့ ကို မ ကျင့်၊ ငါ ၏ အ ထုံး အ ဖွဲ့ တို့ ကို ရှုတ် ချ ၍၊ ငါ ၏ ပ ညတ် တို့ ကို မ စောင့် ဘဲ နေ လျှင်၊ ငါ သည် သူ တို့ ပြစ် မှား သော ကြောင့်၊ ကြိမ် လုံး နှင့် ဆုံး မ ၍ ဒဏ် ချက် တို့ နှင့် ဒု စ ရိုက် အ တိုင်း အ ပြစ် ပေး မည်။ သို့ သော် လည်း၊ ငါ ၏ က ရု ဏာ ကို သူ မှ ငါ မ နှုတ် မ ပယ်။ ငါ ၏ သစ္စာ ကို လည်း မ ဖျက် (ဆာ၊ ၈၉:၃၀-၃၃)။ ငါ ချစ် သ မျှ သော သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ငါ စစ် ဆေး ၍ သူ တို့ ကို ဆုံး မ တတ် ၏ (ဗျာ၊ ၃:၁၉)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ချစ် တော် မူ သော သူ ကို ဆုံး မ တော် မူ တတ် ၏။ လက် ခံ တော် မူ သ မျှ သော သား တို့ ကို ဒဏ် ခတ် တော် မူ တတ် ၏ ဟု သူ ငယ် တို့ ကို ဆို သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ကို ပြော ဆို သော ဩ ဝါ ဒ စ ကား ကို မေ့ လျော့ ကြ သ လော။ သင် တို့ သည် ဆုံး မ တော် မူ ခြင်း ကို ခံ လျှင်၊ သား တို့ ကို ပြု သ ကဲ့ သို့၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို ပြု တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ဘ မ ဆုံး မ သော သား တစ် စုံ တစ် ယောက် ရှိ သ လော။ သား အ ပေါင်း တို့ သည် ခံ တတ် သော ဆုံး မ ခြင်း ကို သင် တို့ သည် မ ခံ ဘဲ နေ လျှင်၊ သား ရင်း မ ဟုတ်၊ မင်း ဦး မင်း လွင် ရ သော သား ဖြစ် ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၆-၈)။ အ ဘ သည် သား ကို ဆုံး မ သ ကဲ့ သို့၊ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင့် အား ဆုံး မ တော် မူ သည် ကို စိတ် ထဲ မှာ အောက် မေ့ ရ မည် (တ ရား၊ ၈:၅)။

၂။ ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ကို တွေ့ သော် ဝန် ခံ ရ မည် အ ကြောင်း
2. How to Endure Them

အ ကျွန်ုပ် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ ကိုယ် တော် အ လို ရှိ သည် အ တိုင်း ဖြစ် ပါ စေ သော (မ၊ ၂၆:၃၉)။ သင့် ကို ငါ အ လို မ ရှိ ဟု ငါ့ အား မိန့် တော် မူ လျှင် ငါ ရှိ ပါ ၏။ အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ပြု တော် မူ စေ သ တည်း (၂ ရာ၊ ၁၅:၂၆)။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ လက် တော် မှ သု ခ ချမ်း သာ ကို ခံ ယူ သည် ဖြစ် ၍၊ ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ကို မ ခံ မ ယူ ရာ သ လော (ယော ဘ၊ ၂:၁၀)။

အ သက် ရှင် သော လူ သတ္တ ဝါ သည် အ ဘယ် ကြောင့် မြည် တမ်း ရ မည် နည်း။ မိ မိ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကြောင့် မြည် တမ်း ရ မည် လော (မြည်၊ ၃:၃၉)။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ စီ ရင် တော် မူ ချက် တို့ သည် ဟုတ် မှန် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ သစ္စာ တော် နှင့် အ ညီ အ ကျွန်ုပ် ကို ဆင်း ရဲ စေ တော် မူ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၁၁၉:၇၅)။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား လည်း ရုပ် သိမ်း တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ သ တည်း (ယော ဘ၊ ၁:၂၁)။

သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် မ ပွင့် ရ၊ စ ပျစ် ပင် မ သီး ရ၊ သံ လွင် ပင် ၏ ကျေး ဇူး ကို မြော် လင့် ၍ မ ခံ ရ၊ လယ် တို့ သည် အ သီး အ နှံ ကို မ ပေး ရ၊ သိုး ခြံ ၌ သိုး ကုန် ၍ တင်း ကုပ် ၌ နွား မ ရှိ ရ။ သို့ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ ငါ ဝမ်း မြောက် ၍၊ ငါ့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို အ မှီ ပြု လျက် ရွှင် လန်း မည် (ဟ ဗ၊ ၃:၁၇-၁၈)။

ထို မှ တစ် ပါး၊ ငါ့ သား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဆုံး မ တော် မူ ခြင်း ကို မ မှတ် ဘဲ မ နေ နှင့်။ သင် ၏ အ ပြစ် ကို စစ် ဆေး တော် မူ သော အ ခါ စိတ် မ ပျက် နှင့် (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၅)။ အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် ဘု ရား သ ခင် စစ် ဆေး တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏ (ယော ဘ၊ ၅:၁၇)။ တစ် နည်း ကား၊ ကိုယ် ကာ ယ နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ဘ တို့ လက် ဖြင့် ငါ တို့ သည် ဆုံး မ ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ကို ရို သေ ကြ ၏။ ထို မျှ မ က၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် တို့ ၏ အ ဘ အ လို သို့ လိုက် ၍၊ အ သက် ချမ်း သာ ရ ကြ မည် မ ဟုတ် လော။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို အ ဘ တို့ သည် မိ မိ အ လို သို့ လိုက် ၍ တစ် ခ ဏ သာ ဆုံး မ ပေး ကြ ၏။ ကိုယ် တော် မူ ကား၊ မိ မိ သန့် ရှင်း ခြင်း ပါ ရ မီ တော် ကို ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ အ ကျိုး ကို ထောက် ၍ သာ ဆုံး မ ပေး တော် မူ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၉-၁၀)။ အ ကျွန်ုပ် သည် ဆုံး မ တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ ပြီ။ နောက် တစ် ဖန် မ ပြစ် မှား ပါ။ အ ကျွန်ုပ် နား မ လည် သော အ ရာ ကို သွန် သင် တော် မူ ပါ။ ဒု စ ရိုက် ကို ပြု မိ သည် ဖြစ် ၍၊ နောက် တစ် ဖန် မ ပြု ဘဲ နေ ပါ မည် ဟု ဘု ရား သ ခင် အား လျှောက် သင့် သည် မ ဟုတ် လော (ယော ဘ၊ ၃၄:၃၁-၃၂)။

ဧ ဖ ရိမ် က၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ကို ဆုံး မ တော် မူ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် သည် ရိုင်း သော နွား လား ကဲ့ သို့ ဆုံး မ ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် ကို သွေး ဆောင် တော် မူ ပါ။ သို့ ပြု လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ပြန် လာ ပါ မည်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ပြန် လာ သော နောက်၊ အ ကျွန်ုပ် သည် အ မှန် နောင် တ ရ ပါ ၏။ ဆုံး မ တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ သော နောက်၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ကိုယ် ပေါင် ကို ရိုက် ပါ ၏။ အ သက် ငယ် စဉ် ပြု မိ သော အ ပြစ် ကြောင့် အ သ ရေ ပျက် ခြင်း ကို ခံ ရ သ ဖြင့်၊ ရှက် ကြောက် ၍ မှိုင် တွေ လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု ကိုယ် ကို အ ပြစ် တင် ၍ မြည် တမ်း သော စ ကား ရှိ ၏ (ယေ၊ ၃၁:၁၈-၁၉)။

အ ကျွန်ုပ် ၌ ဖြစ် လေ သ မျှ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို ကိုယ် တော် စီ ရင် ပိုင် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၃၁:၁၅)။ အ ကျွန်ုပ် ပြောင်း လဲ ချိန် မ ရောက် မှီ၊ ပင် ပန်း စွာ အ မှု ထမ်း ရ သော နေ့ ရက် ကာ လ ပတ် လုံး သည်း ခံ လျက် နေ ပါ မည် (ယော ဘ၊ ၁၄:၁၄)။

ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ဟော ပြော သော ပ ရော ဖက် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ တွေ့ ခြင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း ၏ ပုံ သက် သေ ကို ပြ ကြ ပြီ ဟု မှတ် ကြ လော့။ သည်း ခံ နိုင် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဟူ ၍ ငါ တို့ သည် ခေါ် ကြ ၏။ ယော ဘ သည် သည်း ခံ ကြောင်း ကို သင် တို့ ကြား ရ ကြ ပြီ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မိ မိ အ မှု ကို လက် စ သတ် တော် မူ ရာ မှာ အ လွန် သ နား စုံ မက် တော် မူ ကြောင်း ကို လည်း သိ မြင် ရ ကြ ပြီ (ယာ၊ ၅:၁၀-၁၁)။ သို့ ဖြစ် ၍ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ရောက် သော အ ခါ သည်း ခံ ကြ လော့ (ရော၊ ၁၂:၁၂)။

၃။ ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ကို ခံ ခြင်း အ ကျိုး
3. The Benefits of Enduring Affliction

ဧ ဖ ရိမ် သည် ငါ ၏ ချစ် သား ဖြစ် သ လော။ ချစ် ဘွယ် သော သူ ငယ် ဖြစ် သ လော။ သူ ၏ အ ကြောင်း ကို ငါ ပြော လေ ရာ ရာ ၌ ငါ သည် အ လွန် တ ရာ အောက် မေ့ လျက် နေ ၏။ ထို ကြောင့်၊ ငါ သည် သူ့ အ တွက် စိတ် ကြင် နာ ခြင်း ရှိ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် သူ့ ကို ငါ ကယ် မ သ နား မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏ (ယေ၊ ၃၁:၂၀)။

ထို အ ရှင် သည် အ နာ ကို ဖြစ် စေ ၍၊ ထို အ နာ ကို လည်း စည်း တော် မူ ၏။ ဒဏ် ခတ် တော် မူ ၍ လက် တော် နှင့် သက် သာ စေ တော် မူ ၏ (ယော ဘ၊ ၅:၁၈)။ အ မျက် တော် သည် ခ ဏ ထွက် ၏။ ကျေး ဇူး တော် မူ ကား၊ တစ် သက် လုံး တည် ၏။ ည ဦး ယံ ၌ ငို ကြွေး ခြင်း သည် လာ ၍ တည်း ခို ၏။ နံ နက် ယံ ၌ ကား၊ သီ ချင်း ဆို ရ သော အ ခွင့် ရှိ ၏ (ဆာ၊ ၃၀:၅)။

ဆုံး မ ခြင်း မည် သည် ကား၊ ခံ ရ စဉ် အ ခါ ဝမ်း မြောက် စ ရာ မ ထင်၊ ဝမ်း နည်း စ ရာ ထင် တတ် ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ဆုံး မ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တို့ သည်၊ နောက် မှ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၁၁)။

စစ် ကြော စီ ရင် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ သော အ ခါ၊ လော ကီ သား တို့ နှင့် အ တူ အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း ဆုံး မ တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၁:၃၂)။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ မ တ ရား သော သူ တို့ အ ဘို့ တွင်း တူး စဉ် အ ခါ၊ ဒုက္ခ နေ့ ရက် ကာ လ နှင့် လွတ် ခြင်း ချမ်း သာ ကို ပေး အံ့ သော ငှါ၊ ကိုယ် တော် ဆုံး မ ၍၊ တ ရား တော် ကို သွန် သင် တော် မူ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၉၄:၁၂-၁၃)။

အ ထုံး အ ဖွဲ့ တော် တို့ ကို သွန် သင် စေ ခြင်း ငှါ၊ အ ကျွန်ုပ် ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး သည် ကြီး ပါ ၏ (ဆာ၊ ၁၁၉:၇၁)။ အ ကျွန်ုပ် သည် ဆင်း ရဲ မ ခံ မှီ လမ်း လွဲ ပါ ၏။ ယ ခု မူ ကား၊ ဗျာ ဒိတ် တော် အ တိုင်း ကျင့် စောင့် ပါ ၏ (ဆာ၊ ၁၁၉:၆၇)။

ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သည်း ခံ ခြင်း ကို ပွါး စေ တတ် သည် ဟု သိ မှတ် လျက်၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သက် သက် ဖြစ် သည် ဟု မှတ် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် အ လျှင်း မ ချို့ တဲ့ ဘဲ စေ့ စပ် စုံ လင် မည် အ ကြောင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း စိတ် သည် အ ကုန် အ စင် ပြု ပြင် ပါ စေ (ယာ၊ ၁:၂-၄)။ အ ရည် ကျို ၍ စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ နိုင် သော် လည်း၊ ပျက် စီး တတ် သော ရွှေ ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ထက်၊ သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သာ ၍ မြတ် သည် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ အ ချီး အ မွမ်း၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် အ လို ငှါ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ကြောင်း ရှိ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ယ ခု ခ ဏ ခံ ရ ၍ ဝမ်း နည်း သော် လည်း၊ အ ထက် ဆို ခဲ့ ပြီး သော ကျေး ဇူး တော် ကို ထောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ ကြ ၏ (၁ ပေ၊ ၁:၆-၇)။ ထို မျှ မ က၊ ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ၍ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဒုက္ခ ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် သည်း ခံ ခြင်း ကို ပြု စု တတ် ၏။ သည်း ခံ ခြင်း သည် လည်း သက် သေ ထင် ရှား ခြင်း ကို ပြု စု တတ် ၏။ သက် သေ ထင် ရှား ခြင်း သည် လည်း မြော် လင့် ခြင်း ကို ပြု စု တတ် ၏။ ထို မြော် လင့် ခြင်း သည် ရှက် ကြောက် စ ရာ အ ကြောင်း နှင့် ကင်း လွတ် ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် ကို ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ သို့ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏ (ရော၊ ၅:၃-၅)။

ယ ခု ခ ဏ ခံ ရ ၍ ပေါ့ ပါး သော ဆင်း ရဲ ခြင်း ဒုက္ခ သည် အ တိုင်း ထက် အ လွန် ကြီး မြတ် လေး လံ သော နိစ္စ ထာ ဝ ရ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ငါ တို့ အ ဘို့ ဖြစ် စေ တတ် ၏ (၂ ကော၊ ၄:၁၈)။ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် သော သူ တည်း ဟူ သော ကြံ စည် တော် မူ ခြင်း အ တိုင်း ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ ၏ အ ကျိုး ကို ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် တစ် ညီ တစ် ညွတ် တည်း ပြု စု ကြ သည် ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏ (ရော၊ ၈:၂၈)။

ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား သည် နည်း တူ၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော သက် သာ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် ၎င်း၊ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ၏ သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း အ ကျိုး အ လို ငှါ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ သည် သည်း ခံ သော စိတ် နှင့် ခံ ရ သော အား ဖြင့်၊ ထို သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း သည် ပြည့် စုံ တတ် ၏ (၂ ကော၊ ၁:၅-၆)။

ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကြောင့် နှောင့် ယှက် ညှင်း ဆဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သည် ထို သူ တို့ ၏ နိုင် ငံ ဖြစ် ၏။ ငါ့ ကြောင့် သင် တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ ညှင်း ဆဲ ၍ မ မှန် ဘဲ လျက် အ ပြစ် တ ကာ တင် ကြ သော အ ခါ၊ သင် တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ ဝမ်း မြောက် ရွှင် မြူး ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သင် တို့ ၏ အ ကျိုး သည် ကြီး လှ ပေ ၏ (မ၊ ၅:၁၀-၁၂)။

ကိုယ် ဝတ်

Duty to One’s Self

၁။ လော ကုတ္တ ရာ အ မှု ကို ရှေး ဦး စွာ စောင့် ရ မည် အ ကြောင်း
1. Attend First to the Concerns of the Soul

ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား တော် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ရှာ ကြ လော့ (မ၊ ၆:၃၃)။ လူ သည် ဤ စ ကြ ဝ ဠာ ကို အ ကြွင်း မဲ့ အ စိုး ရ ၍ မိ မိ အ သက် ဝိ ညာဉ် ရှုံး လျှင် အ ဘယ် ကျေး ဇူး ရှိ သ နည်း။ မိ မိ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို အ ဘယ် ဥစ္စာ နှင့် ရွေး နိုင် သ နည်း (မ၊ ၁၆:၂၆)။

ကျဉ်း သော တံ ခါး ကို ဝင် ကြ လော့။ ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော လမ်း နှင့် တံ ခါး သည် ကျယ် ဝန်း သည် ဖြစ် ၍ ဝင် သော သူ တို့ သည် များ ကြ ၏။ အ သက် ရှင် ခြင်း သို့ ရောက် သော လမ်း နှင့် တံ ခါး သည် အ လွန် ကျဉ်း မြောင်း သည် ဖြစ် ၍၊ တွေ့ ဝင် သော သူ တို့ သည် နည်း ကြ ၏ (မ၊ ၇:၁၃-၁၄)။

မာ သ၊ မာ သ၊ သင် သည် များ စွာ သော အ မှု တို့ ၌ စိုး ရိမ် ၍ နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ ရ ၏။ လို သော အ ရာ တစ် ခု တည်း ရှိ ၏။ မာ ရိ မူ ကား၊ ကောင်း သော အ ဘို့ ကို ရွေး ယူ ပြီ။ ထို အ ဘို့ ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ နှုတ် မ ယူ ရာ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (လု၊ ၁၀:၄၁)။

၂။ မိ မိ စိတ် သ ဘော ကို စစ် ကြော ရ မည် အ ကြောင်း
2. Examine Thyself

သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သ လော၊ မ တည် လော ဟု ကိုယ် ကို ကိုယ် စစ် ကြော ကြ လော့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် စုံ စမ်း ကြ လော့။ အ စစ် မ ခံ နိုင် သော သူ မ မှန် လျှင်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် သင် တို့ ၌ တည် တော် မူ သည် ဟု ကိုယ် အ ကြောင်း ကို ကိုယ် မ သိ ကြ သ လော (၂ ကော၊ ၁၃:၅)။

ကိုယ် အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့ (ဟဂ္ဂဲ၊ ၁:၇)။ အိပ် ရာ ပေါ် မှာ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး နှင့် ဆွေး နွှေး စဉ်း စား ၍ တိတ် ဆိတ် ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (ဆာ၊ ၄:၄)။ သင် သွား ရာ လမ်း ကို စူး စမ်း ၍၊ သွား လေ ရာ ရာ ၌ တည် ကြည် ခြင်း ရှိ စေ လော့ (သု၊ ၄:၂၆)။

အို ဘု ရား သ ခင်၊ အ ကျွန်ုပ် ကို စစ် ကြော ၍၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ နှ လုံး ကို သိ မှတ် တော် မူ ပါ။ စုံ စမ်း ၍ စိတ် အ ထင် များ ကို လည်း သိ မှတ် တော် မူ ပါ။ ဆိုး သော လမ်း သို့ အ ကျွန်ုပ် လိုက် သည် မ လိုက် သည် ကို ကြည့် ရှု ၍၊ ထာ ဝ ရ လမ်း ထဲ သို့ သွေး ဆောင် တော် မူ ပါ (ဆာ၊ ၁၃၉:၂၃-၂၄)။

၃။ ကိုယ် အ လို ကို မ လိုက်၊ ငြင်း ပယ် ရ မည် အ ကြောင်း
3. Deny Thyself

ငါ ၌ ဆည်း ကပ် လို သော သူ ဖြစ် လျှင် ကိုယ် ကို ကိုယ် ငြင်း ပယ် ရ မည်။ ကိုယ် လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို နေ့ တိုင်း ထမ်း ၍ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ရ မည် (လု၊ ၉:၂၃)။

သူ တစ် ပါး ကို ဆုံး မ ပြီး မှ ကိုယ် တိုင် ရှုံး သော သူ မ ဖြစ် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် ကို ထိုး ၍ နှိပ် စက် လေ့ ရှိ ၏ (၁ ကော၊ ၉:၂၇)။

မိ မိ တပ် မက် သော စိတ် ဆွဲ ငင် ဖြား ယောင်း ခြင်း ကို ခံ သော သူ မည် သည် ကား၊ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏ (ယာ၊ ၁:၁၄)။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် အ ထက် က ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ လို သို့ ၎င်း၊ စိတ် ၏ အ လို သို့ ၎င်း၊ လိုက် သ ဖြင့်၊ ကာ မ ဂုဏ် တို့ ၌ ကျင် လည် သည် ဖြစ် ၍၊ ကြွင်း သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ ပင် ပ က တိ အ တိုင်း အ မျက် တော် ကို ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏ (ဧ၊ ၂:၃)။ ချစ် သူ တို့၊ ဝိ ညာဉ် နှင့် စစ် ပြိုင် တတ် သော ကိုယ် ကာ ယ တပ် မက် ခြင်း တို့ ကို ရှောင် မည် အ ကြောင်း၊ ဧည့် သည် အာ ဂန္တု ကဲ့ သို့ သော သင် တို့ ကို ငါ တောင်း ပန် ၏ (၁ ပေ၊ ၂:၁၁)။

သို့ ဖြစ် ၍၊ အား ရှိ သော ငါ တို့ သည် ကိုယ် အ လို သို့ မ လိုက်၊ အား နည်း သော သူ တို့ ၏ အား နည်း ခြင်း ကို သည်း ခံ ရ ကြ မည်။ ထို သို့ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သော သူ ၏ အ ကျိုး ကို ထောက် ၍၊ သူ့ ကို တည် ဆောက် စေ ခြင်း ငှါ သူ ၏ အ လို သို့ လိုက် ကြ ကုန် အံ့ (ရော၊ ၁၅:၁-၂)။

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယူ တင် ဝတ် ဆောင် ကြ လော့။ ကိုယ် ကာ ယ ၏ တပ် မက် ခြင်း အ လို ငှါ မ ကြံ စည် ကြ နှင့် (ရော၊ ၁၃:၁၄)။

၄။ နှိမ့် ချ သော စိတ် ရှိ ရ မည် အ ကြောင်း
4. Be Humble

ငါ သည် ပ ညာ ရှိ သည် ဟု ကိုယ် ကို ထင် သော သူ၊ သမ္မာ သတိ နှင့် ပြည့် စုံ သည် ဟု ထင် မှတ် သော သူ တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၅:၂၁)။

ပ ညာ ရှိ သော သူ သည် မိ မိ ပ ညာ ၌ မ ဝါ ကြွား စေ နှင့်။ ခွန် အား ကြီး သော သူ သည် မိ မိ ခွန် အား ၌ မ ဝါ ကြွား စေ နှင့်။ ဥစ္စာ ရ တတ် သော သူ သည် မိ မိ ဥစ္စာ ၌ မ ဝါ ကြွား စေ နှင့် (ယေ၊ ၉:၂၃)။

ထို မှ တစ် ပါး၊ အ ဘယ် သူ သည် သင့် ကို ထူး ခြား စေ သ နည်း။ သူ တစ် ပါး လက် မှ မ ခံ မ ယူ ဘဲ အ လို အ လျောက် ရ သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ သင် ၌ ရှိ သ လော။ သူ တစ် ပါး လက် မှ ခံ ယူ သည် မှန် လျှင်၊ မ ခံ မ ယူ သ ကဲ့ သို့ အ ဘယ် ကြောင့် ဝါ ကြွား သ နည်း (၁ ကော၊ ၄:၇)။ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ထင် သင့် သည် အ တိုင်း ထက် လွန် ၍ မ ထင် ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင် သည် လူ အ သီး အ သီး တို့ အား ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဝေ ပေး တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကိုယ် ကို လျောက် ပတ် စွာ ထင် ရ မည် (ရော၊ ၁၂:၃)။

သူ တစ် ပါး သည် ကိုယ် ထက် သာ ၍ ကောင်း မြတ် သည် ဟု နှိမ့် ချ သော စိတ် ရှိ ၍ တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ထင် မှတ် ကြ လော့ (ဖိ၊ ၂:၃)။ အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် အောက် တစ် ယောက် နှိမ့် ချ လျက် နေ ၍၊ နှိမ့် ချ ခြင်း တန် ဆာ ကို ဆင် ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၅:၅)။

သင် တို့ ၌ တန် ဆာ ဆင် ခြင်း မူ ကား၊ ဆံ ပင် ကျစ် ခြင်း၊ ရွှေ ဆင် ခြင်း၊ အ ဝတ် ဝတ် ခြင်း တည်း ဟူ သော အ ပြင် တန် ဆာ ဆင် ခြင်း မ ဖြစ် စေ ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ မှာ အ ဘိုး များ စွာ ထိုက် သော နူး ညံ့ ငြိမ် သက် ခြင်း သ ဘော တည်း ဟူ သော မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး တတ် သော တန် ဆာ ဆင် ခြင်း ရှိ သော စိတ် နှ လုံး ၏ အ တွင်း လူ ဖြစ် စေ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၃:၃-၄)။

ထောင် လွှား သော မျက် နှာ၊ မာ န ကြီး သော နှ လုံး၊ မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ အ လင်း သော် လည်း အ ပြစ် ပါ ၏ (သု၊ ၂၁:၄)။ ထောင် လွှား စော် ကား သော သူ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် ဆီး တား တော် မူ ၏။ စိတ် နှိမ့် ချ သော သူ တို့ အား ကျေး ဇူး ပြု တော် မူ ၏ (၁ ပေ၊ ၅:၅)။

မာ န သည် ပျက် စီး ခြင်း အ ရင်၊ ထောင် လွှား သော သ ဘော သည် ရှုတ် ချ ခြင်း အ ရင် ၌ နေ ရာ ကျ တတ် ၏ (သု၊ ၁၆:၁၈)။ ကိုယ် ကို ကိုယ် ချီး မြှောက် သော သူ မည် သည် ကား နှိမ့် ချ ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် နှိမ့် ချ သော သူ မည် သည် ကား ချီး မြှောက် ခြင်း သို့ ရောက် လ တံ့ (လု၊ ၁၄:၁၁)။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မိ မိ လူ စု ကို နှစ် သက် တော် မူ ၏။ စိတ် နှိမ့် ချ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း အား ဖြင့် အ သ ရေ တင့် တယ် စေ တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၁၄၉:၄)။ အ ထွဋ် အ မြတ် ဖြစ် တော် မူ သော ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ငါ သည် မြင့် မြတ် သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ၌ နေ ၏။ စိတ် နှိမ့် ချ သော သူ နှင့်၊ နှ လုံး ကြေ ကွဲ သော သူ တို့ ၏ စိတ် ဝိ ညာဉ် အ သက် ရှင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ကြေ ကွဲ နှိမ့် ချ သော စိတ် သ ဘော ရှိ သော သူ တို့ ၌ လည်း ငါ နေ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၅၇:၁၅)။

ယေ ရှု က လည်း ငါ့ ထံ ၌ နည်း ခံ ကြ လော့။ ငါ သည် နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ နှိမ့် ချ သော စိတ် သ ဘော ရှိ ၏။ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး သည် သက် သာ ခြင်း ကို ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မ၊ ၁၁:၂၉)။

စိတ် နှ လုံး နှိမ့် ချ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကောင်း ကင် နိုင်ငံ တော် သည် ထို သူ တို့ ၏ နိုင် ငံ ဖြစ် ၏ (မ၊ ၅:၃)။

၅။ ဓမ္မ အ မှု ၌ လုံ့ လ ဝိ ရိ ယ ထုတ် ရ မည် အ ကြောင်း
5. Be Deligent in Religion

ကျဉ်း မြောင်း သော တံ ခါး ဝ ကို ဝင် ခြင်း ငှါ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ များ သော သူ တို့ သည် ဝင် ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ သော် လည်း မ စွမ်း နိုင် ကြ (လု၊ ၁၃:၂၄)။ ကြောက် ရွံ့ တုန် လှုပ် သော စိတ် နှင့်၊ ကိုယ် ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ ကိုယ် တိုင် ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် အ လို ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ကျင့် ကျင့် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သင် တို့ အ ထဲ ၌ စေ တ နာ တော် အား ဖြင့် ပြု ပြင် တော် မူ သော သူ ကား ဘု ရား သ ခင် ပေ တည်း (ဖိ၊ ၂:၁၂-၁၃)။

ပျင်း ရိ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ၍၊ ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် သည်း ခံ ခြင်း အား ဖြင့် ဂ တိ တော် တို့ ကို အ မွေ ခံ ရ သော သူ တို့ နည်း တူ ကျင့် နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ထို သို့ သော လုံ့ လ ဝိ ရိ ယ ကို ထုတ် ၍၊ အ ဆုံး တိုင် အောင် ယုံ မှား ခြင်း နှင့် ကင်း သော မြော် လင့် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ သည် အ လို ရှိ ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၆:၁၁-၁၂)။

မြေ တ လင်း ၌ ပြိုင် ၍ ပြေး ကြ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြိုင် ၍ ပြေး ကြ သော် လည်း၊ တစ် ယောက် တည်း သာ လျှင် ဆု ကို ရ သည် ဟု သင် တို့ မ သိ ကြ သ လော။ ဆု ကို ရ မည် အ ကြောင်း ပြေး ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၉:၂၄)။

ငါ ပြေး သော အ ခါ အ မှတ် တ မဲ့ ပြေး သည် မ ဟုတ် (၁ ကော၊ ၉:၂၆)။ အ ကြင် အ ကျိုး ကို ပေး ခြင်း ငှါ ခ ရစ် တော် သည် ငါ့ ကို ကိုင် ဘမ်း တော် မူ ၏၊ ထို အ ကျိုး ကို ကိုင် မိ ခြင်း ငှါ ငါ ပြေး ၍ လိုက် သေး ၏။ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ကိုင် မိ ပြီ ဟု ကိုယ် ကို ကိုယ် မ ထင် သော် လည်း၊ ငါ ပြု သော အ မှု တစ် ခု ဟူ မူ ကား၊ နောက် ကျ သော အ ရာ တို့ ကို မ မှတ် ဘဲ၊ ရှေ့ ၌ ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို လှမ်း ကမ်း ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် သည် အ ထက် အ ရပ် မှ ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော ဆု ကို ရ ခြင်း ငှါ ပန်း တုံး တိုင် သို့ ငါ လိုက် ပြေး ၏။ ထို ကြောင့် စုံ လင် သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် ဤ သို့ သော သ ဘော ကို စွဲ လမ်း ရ ကြ မည် (ဖိ၊ ၃:၁၂-၁၅)။

များ စွာ သော သက် သေ အ ပေါင်း တို့ သည် ငါ တို့ ကို ဝိုင်း ရံ လျက် ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ သည် ခပ် သိမ်း သော ဝန် တို့ ကို ၎င်း၊ နှောင့် ရှက် တတ် သော ဒု စ ရိုက် ကို ၎င်း ပယ် ရှား ၍၊ ငါ တို့ မျက် မှောက် ၌ ထား သော ပန်း တုံး တိုင် သို့ ရောက် ခြင်း ငှါ၊ အား မ လျော့ ဘဲ ပြေး ကြ ကုန် အံ့။ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို အ စ အ ဦး စီ ရင် ၍ စုံ လင် စေ တော် မူ သော သ ခင် ယေ ရှု ကို စေ့ စေ့ ထောက် ရှု ကြ ကုန် အံ့။ ထို သ ခင် သည် မိ မိ ရှေ့ ၌ ထား သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ကြောင့်၊ ရှက် ကြောက် သော အ ရာ ကို မ မှတ် ဘဲ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ၌ ခံ ပြီး မှ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပလ္လင် တော် လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ တော် မူ ၏။ အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ လက် တွင်၊ ထို မျှ လောက် ကြီး စွာ သော ဆီး တား နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော သ ခင် ကို ထောက် ရှု ဆင် ခြင် သော အား ဖြင့်၊ အား လျော့ စိတ် ပျက် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် အံ့ သော ငှါ ကြိုး စား ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၂:၁-၃)။ ထို သို့ အ လို ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ သီ လ ကို ၎င်း၊ သီ လ ၌ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ၌ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ၌ သည်း ခံ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ ခြင်း ၌ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု ၍ မွေ့ လျော် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ထို မွေ့ လျော် ခြင်း ၌ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ၎င်း၊ အ လွန် ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ထပ် ဆင့် ကြ လော့ (၂ ပေ၊ ၁:၅-၇)။

သင် တို့ ခံ ရ သော ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် ရွေး ချယ် တော် မူ ခြင်း ကို တည် မြဲ စေ ခြင်း ငှါ သာ ၍ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ ရွေ့ လျော့ ခြင်း နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ တော် ထဲ သို့ ဝင် စား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် တို့ အား ကြွယ် ဝ စွာ ပေး သ နား တော် မူ လ တံ့ (၂ ပေ၊ ၁:၁၀-၁၁)။

ဆောင် ရွက် စ ရာ အ မှု ရှိ သ မျှ ကို ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ဆောင် ရွက် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် ယ ခု သွား ၍ ရောက် ရ လ တံ့ သော အ ရပ် တည်း ဟူ သော မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ၌ လုပ် ဆောင် ခြင်း မ ရှိ။ ကြံ စည် ခြင်း မ ရှိ။ သိပ္ပံ အ တတ် မ ရှိ။ ပ ညာ မ ရှိ ပါ တ ကား (ဒေ၊ ၉:၁၀)။

၆။ သ တိ မ လစ် အ စဉ် မ ပြတ် စောင့် ရ မည် အ ကြောင်း
6. Be Watchful

အ ခြား သော သူ တို့ သည် အိပ် ပျော် သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် အိပ် မ ပျော် ဘဲ သမ္မာ သ တိ ရှိ ၍ စောင့် ကြ ကုန် အံ့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အိပ် ပျော် သော သူ တို့ သည် ညဉ့် အ ခါ အိပ် ပျော် တတ် ကြ ၏။ သေ ရည် သေ ရက် နှင့် ယစ် မူး သော သူ တို့ သည် လည်း ညဉ့် အ ခါ ယစ် မူး တတ် ကြ ၏။ နေ့ ၏ သား ဖြစ် သော ငါ တို့ မူ ကား၊ သမ္မာ သ တိ ရှိ ကြ ကုန် အံ့ (၁ သက်၊ ၅:၆-၈)။

စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း လျက် စောင့် နေ ကြ လော့။ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကား စေ တ နာ ရှိ ငြား သော် လည်း၊ ကိုယ် မူ ကား အား နည်း ၏ (မ၊ ၂၆:၄၁)။ ဒု စ ရိုက် ၏ လှည့် ဖြား ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ စိတ် နှ လုံး မ ခိုင် မာ စေ ခြင်း ငှါ၊ ယ နေ့ ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော အ ချိန်၊ နေ့ တိုင်း အ စဉ် အ ချင်း ချင်း တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် တိုက် တွန်း နှိုး ဆော် ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၃:၁၃)။

သမ္မာ သ တိ ရှိ လျက် မ အိပ် ဘဲ စောင့် နေ ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ရန် သူ တည်း ဟူ သော မာရ် နတ် သည်၊ ဟောက် သော ခြင်္သေ့ ကဲ့ သို့ အ ဘယ် သူ ကို မျို ရ မည် နည်း ဟူ ၍ လှည့် လည် ရှာ ဖွေ လျက် ရှိ ၏ (၁ ပေ၊ ၅:၈)။ သင် တို့ သည် ခါး ပန်း စည်း လျက်၊ ဆီ မီး ထွန်း လျက် နေ သ ဖြင့်၊ သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ဆောင် ပွဲ မှ ပြန် လာ ၍ တံ ခါး ကို ခေါက် သော အ ခါ ချက် ခြင်း ဖွင့် ခြင်း ငှါ သ ခင် လာ မည် ကို မြော် လင့် ၍ နေ သော ကျွန် ကဲ့ သို့ ရှိ နေ ကြ လော့ (လု၊ ၁၂:၃၅-၃၆)။ သင် တို့ မ ထင် မ မှတ် သော အ ချိန် နာ ရီ ၌ လူ သား သည် ကြွ လာ လိမ့် မည် (မ၊ ၂၄:၄၄)။

ဥ ပ မာ ကား၊ လူ တစ် ဦး သည် အ ခြား သော ပြည် သို့ သွား မည် အ ကြံ ရှိ သည် နှင့် မိ မိ အိမ် ကို ငယ် သား တို့ လက် သို့ အပ် ၍၊ သူ တို့ ဆောင် ရွက် စ ရာ အ မှု ကို အ သီး အ သီး ခွဲ ခန့် စီ မံ ၍၊ တံ ခါး မှူး ကို စောင့် နေ စေ ဟု မှာ ထား ပြီး မှ သွား သည် ဖြစ် ၍၊ အိမ် ရှင် သည် ည ဦး အ ချိန်၊ သန်း ခေါင် အ ချိန်၊ ကြက် ဦး တွန် ချိန်၊ နံ နက် အ ချိန် တို့ တွင် အ ဘယ် အ ချိန် ၌ လာ မည် ကို သင် တို့ မ သိ သော ကြောင့် စောင့် နေ ကြ လော့။ သို့ မ ဟုတ် အ မှတ် တ မဲ့ လာ ၍ သင် တို့ အိပ် ပျော် သည် ကို တွေ့ လိမ့် မည်။ စောင့် နေ ကြ လော့ ဟု သင် တို့ အား ငါ ဆို သည် အ တိုင်း၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား ငါ ဆို သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မာ၊ ၁၃:၃၄-၃၇)။

၇။ မ ရွေ့ လျော့ ဘဲ တည် ကြည် ရ မည် အ ကြောင်း
7. Be Steadfast and Persevering

ဖြောင့် မတ် သော သူ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည်။ သို့ သော် လည်း၊ ရွေ့ လျော့ လျှင်၊ ငါ့ စိတ် ဝိ ညာဉ် သည် ထို သူ ကိုအား ရ နှစ် သက် ခြင်း မ ရှိ ဟု ဘု ရား သ ခင် အ မိန့် တော် ရှိ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၀:၃၈)။ သင် သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် သာ တည် ၏။ မာ န စိတ် မ ရှိ စေ နှင့်။ ကြောက် ခြင်း စိတ် ရှိ စေ လော့ (ရော၊ ၁၁:၂၀)။

အ ကြင် သူ သည် မိ မိ တည် ကြည် လျက် နေ သည် ဟု မိ မိ ထင် မှတ် ၏၊ ထို သူ သည် မ လဲ ခြင်း ငှါ သ တိ ပြု စေ (၁ ကော၊ ၁၀:၁၂)။ ထွန် ကိုင်း ကို ကိုင် လျက် နောက် သို့ လှည့် ၍ ကြည့် သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် မ ထိုက် မ တန် (လု၊ ၉:၆၂)။ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ ယူ ဝါ ဒ သစ် ကို လိုက် ၍ မ ဖောက် ပြန် ကြ နှင့် (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၉)။ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို စုံ စမ်း ၍၊ ကောင်း သော အ ရာ ကို အ မြဲ ကိုင် စွဲ ကြ လော့ (၁ သက်၊ ၅:၂၁)။

ငါ တို့ သည် အား မ လျော့၊ စိတ် မ ပျက် ဘဲ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ တည် ကြည် ၍ ကျင့် လျှင် အ ချိန် တန် သော ကာ လ ၌ အ သီး အ နှံ ကို ရိတ် ရ ကြ လိမ့် မည် (ဂ လ၊ ၆:၉)။ ထို ကြောင့် ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ သည် သ ခင် ဘု ရား ၏ အ မှု တော် ကို ဆောင် ရွက် ၍ အ ကျိုး ကြီး သည် ကို သိ မှတ် သ ဖြင့် တည် ကြည် သော စိတ် နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ မ ရွေ့ လျော့ မ တိမ်း ယိမ်း ဘဲ လျက်၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ အ မှု တော် ကို ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့ (၁ ကော၊ ၁၅:၅၈)။

သ ခင် ဘု ရား အား ဖြင့် ၎င်း၊ တန် ခိုး တော် အ ရှိန် အား ဖြင့် ၎င်း၊ ခိုင် ခံ့ ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ မာရ် နတ် ၏ ပ ရိ ယာယ် တို့ ကို ဆီး တား နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ပြင် ဆင် တော် မူ သော လက် နက် စုံ ကို ဝတ် ဆောင် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ သည် အ သွေး အ သား ရှိ သော ရန် သူ တို့ နှင့် ဆိုင် ပြိုင် တိုက် လှန် ရ ကြ သည် မ ဟုတ်။ အ ထွဋ် အ မြတ် တို့ နှင့် ၎င်း၊ အာ ဏာ စက် တို့ နှင့် ၎င်း၊ လော ကီ မှောင် မိုက် ၌ အ စိုး တ ရ ပြု လုပ် သော မင်း တို့ နှင့် ၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ၌ နေ သော နတ် ဆိုး တို့ နှင့် ၎င်း၊ ဆိုင် ပြိုင် တိုက် လှန် ရ ကြ ၏။ ထို ကြောင့်၊ ခဲ ယဉ်း ဆိုး ယုတ် သော နေ့ ရက် ကာ လ ၌ ဆီး တား နိုင် သ ဖြင့်၊ ကိစ္စ အ လုံး စုံ တို့ ကို ပြီး စီး ၍ ခံ ရပ် နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ပြင် ဆင် တော် မူ သော လက် နက် စုံ ကို ယူ ဆောင် ကြ လော့ (ဧ၊ ၆:၁၀-၁၃)။

စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို သည်း ခံ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ ပြီး မှ သ ခင် ဘု ရား ကို ချစ် သော သူ တို့ အား ဂ တိ ထား တော် မူ သော အ သက် သ ရ ဖူ ကို ရ လိမ့် မည် (ယာ၊ ၁:၁၂)။ သင် ၏ သ ရ ဖူ ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ယူ စေ ခြင်း ငှါ၊ ရ ခဲ့ ပြီး သော အ ရာ ကို စွဲ ကိုင် လော့ (ဗျာ၊ ၃:၁၁)။

စိတ် စွဲ လမ်း ခြင်း ကို အ စ ပြု သ ကဲ့ သို့ အ ဆုံး တိုင် အောင် တည် ကြည် လျှင်၊ ခ ရစ် တော် နှင့် ဆက် ဆံ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏ (ဟေ ဗြဲ၊ ၃:၁၄)။ အ ကြင် သူ သည် အ ဆုံး တိုင် အောင် တည် ကြည် ၏၊ ထို သူ သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် (မ၊ ၂၄:၁၃)။

၈။ ပျင်း ရိ ခြင်း မ ရှိ ရ၊ ကောင်း သော အ သက် မွေး ခြင်း ကို လုံ့ လ ပြု ရ မည် အ ကြောင်း
8. Avoid Idleness and Diligently Follow Some Honest Calling

ပြင် ပ လူ တို့ ရှေ့ ၌ လျောက် ပတ် စွာ ကျင့် ၍ အ ဘယ် မျှ မ လို ရ အောင်၊ ငါ တို့ သည် အ ထက် က မှာ ထား သည် နှင့် အ ညီ ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ ၍၊ ကိုယ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် လျက်၊ ကိုယ် လက် နှင့် လုပ် ဆောင် ခြင်း ငှါ စေ တ နာ စိတ် နှင့် ကြိုး စား အား ထုတ် မည် အ ကြောင်း ကို၊ ငါ တို့ သည် တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ကြ ၏ (၁ သက်၊ ၄:၁၁-၁၂)။ အား ထုတ် ခြင်း အ ရာ မှာ ပျင်း ရိ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ လျက်၊ စိတ် တန်း သ ဖြင့် သ ခင် ဘု ရား ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ၍ အား ထုတ် ကြ လော့ (ရော၊ ၁၂:၁၁)။

ငါ တို့ ပေး သော ပုံ သက် သေ ကို လိုက် ၍ သင် တို့ သည် အ ဘယ် သို့ ကျင့် ရ မည် ဟု သင် တို့ ကိုယ် တိုင် သိ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် သင် တို့ တွင် မ တ ရား စွာ ပြု ကြ သည် မ ဟုတ်။ အ ဘယ် သူ ၏ အ စာ ကို မျှ အ လို အ လျောက် မ စား။ သင် တို့ တွင် တစ် ယောက် ကို မျှ မ နှောင့် ရှက် ခြင်း ငှါ၊ ပင် ပန်း စွာ ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် လုပ် ဆောင် ကြ ၏။ ထို သို့ ပြု သော် လည်း၊ မ ခံ မ ယူ ပိုင် သော ကြောင့် ပြု သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ လိုက် စ ရာ ဘို့ ပုံ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ပြု ကြ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ နှင့် အ တူ ရှိ စဉ် အ ခါ၊ အ လုပ် မ လုပ် ချင် သော သူ မည် သည် ကား၊ အ စာ ကို လည်း မ စား စေ နှင့် ဟု ပ ညတ် ထား ကြ ပြီ။ မ တ ရား စွာ ပြု ၍ အ ဘယ် အ လုပ် ကို မျှ မ လုပ် ဘဲ၊ ကိုယ် နှင့် မ ဆိုင် သော အ မှု ၌ ရော နှော သော သူ အ ချို့ တို့ သည် သင် တို့ တွင် ရှိ ကြောင်း ကို ငါ တို့ ကြား ရ ကြ ၏။ ထို သို့ သော သူ တို့ သည် ငြိမ် ဝပ် စွာ လုပ် ဆောင် ၍၊ ကိုယ် အ စာ ကို စား မည် အ ကြောင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် ပ ညတ် ထား ၍၊ တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ကြ ၏ (၂ သက်၊ ၃:၇-၁၂)။

အ ချင်း လူ ပျင်း၊ ပ ရွက် ဆိတ် ထံ သို့ သွား ၍၊ သူ ၏ အ ပြု အ မူ တို့ ကို ဆင် ခြင် သ ဖြင့် ပ ညာ ရှိ စေ လော့။ ပ ရွက် ဆိတ် သည် ဆ ရာ မ ရှိ၊ ပဲ့ ပြင် သော သူ မ ရှိ၊ မင်း မ ရှိ ဘဲ လျက်၊ နွေ ကာ လ နှင့် စ ပါး ရိတ် ရာ ကာ လ ၌ မိ မိ စား စ ရာ အ စာ ကို ရှာ ဖွေ သို ထား တတ် ၏။ အို လူ ပျင်း၊ သင် သည် အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အိပ် လျက် နေ လိမ့် မည် နည်း။ ခ ဏ အိပ် လျက်၊ ခ ဏ ပျော် လျက်၊ အိပ် ပျော် အံ့ သော ငှါ ခ ဏ လက် ချင်း ပိုက် လျက် နေ စဉ် တွင်၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် ခ ရီး သွား သော သူ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ဥစ္စာ ပြုန်း တီး ခြင်း သည် သူ ရဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း ရောက် လာ လိမ့် မည် (သု၊ ၆:၆-၁၁)။

၉။ လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း မ ရှိ ရ၊ ရောင့် ရဲ လွယ် သော စိတ် ရှိ ရ မည် အ ကြောင်း
9. Beware of Covetousness and Cherish a Contended Mind

ထို မှ တစ် ပါး လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း ကို သ တိ နှင့် ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စည်း စိမ် ရှိ သော် လည်း စည်း စိမ် ၌ အ သက် မ တည် (လု၊ ၁၂:၅)။

ဥစ္စာ များ ပြား လျှင် စိတ် စွဲ လမ်း ခြင်း မ ရှိ ကြ နှင့် (ဆာ၊ ၆၂:၁၀)။ ပျောက် တတ် သော အ ရာ ကို စေ့ စေ့ မျက် မှောက် ပြု သင့် သ လော။ အ က ယ် စင် စစ် ရွှေ လင်း တ သည် မိုဃ်း ကောင်း ကင် သို့ ပျံ တတ် သ ကဲ့ သို့၊ ထို အ ရာ သည် အ တောင် တို့ ကို လုပ် ၍ ပျံ သွား တတ် ၏ (သု၊ ၂၃:၅)။

အ နတ္တ သက် သက်၊ အ နတ္တ သက် သက်၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် အ နတ္တ ဖြစ် ကြ ၏။ လူ သည် နေ အောက် မှာ ကြိုး စား အား ထုတ် သ မျှ တို့ ၌ အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း (ဒေ၊ ၁:၂-၃)။ ငွေ ကို တပ် မက် သော သူ သည် ငွေ နှင့် အ လို ဆန္ဒ မ ပြေ နိုင်။ စည်း စိမ် ကို တပ် မက် သော သူ သည် စည်း စိမ် တိုး ပွါး သော် လည်း မ ရောင့် ရဲ နိုင်။ ထို အ မှု အ ရာ သည် လည်း အ နတ္တ ဖြစ် ၏ (ဒေ၊ ၅:၁၀)။ အ ကယ် စင် စစ် လူ သည် အ ရိပ် ၌ သာ ကျင် လည် ပါ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ တို့ သည် အ ကျိုး မဲ့ ပင် ပန်း ကြ ပါ ၏။ ဥစ္စာ ကို ဆည်း ဖူး သော် လည်း အ ဘယ် သူ ရ အံ့ သည် ကို မ သိ ရ ပါ (ဆာ၊ ၃၉:၆)။

ငွေ ရ တတ် ခြင်း ငှါ မ ကြိုး စား နှင့် (သု၊ ၂၃:၄)။ ကျင့် ကြံ ပြု မူ ခြင်း သည် ငွေ ကို တပ် မက် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ၍၊ ကိုယ် ၌ ရှိ သော ဥစ္စာ နှင့် ရောင့် ရဲ ခြင်း ရှိ ကြ လော့ (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၃:၅)။ ငါ သည် တွေ့ ကြုံ သ မျှ သော အ ခြင်း အ ရာ တို့ ၌ ရောင့် ရဲ သော စိတ် ရှိ အံ့ သော ငှါ သင် မိ ပြီ။ ရှုတ် ချ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကြွယ် ဝ ခြင်း ကို ၎င်း ခံ တတ် ၏။ ဝ စွာ စား ခြင်း၊ မွတ် သိပ် ခြင်း၊ စည်း စိမ် ရှိ ခြင်း၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း တို့ ကို ခံ ရ အံ့ သော ငှါ၊ အ ရပ် ရပ် တို့ တွင် အ ရာ ရာ ၌ သင် မိ ပြီ (ဖိ၊ ၄:၁၁-၁၂)။ ရောင့် ရဲ သော စိတ် ပါ လျှင်၊ ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း သည် ကြီး စွာ သော အ ကျိုး စီး ပွါး မှန် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ သည် ဤ လော က ထဲ သို့ အ ဘယ် အ ရာ မျှ မ ပါ ဘဲ လာ သည် ဖြစ် ၍၊ ထွက် သွား လျှင် လည်း၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို မျှ ယူ ၍ မ သွား နိုင် ဟု ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ စား ရန်၊ ဝတ် ရန် ရှိ သ မျှ နှင့် ရောင့် ရဲ လျက် နေ ကြ ကုန် အံ့။ ငွေ ရ တတ် ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ သော သူ တို့ သည် အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း၊ ဘမ်း မိ ခြင်း၊ မိုက် မဲ ဖျက် ဆီး တတ် သော တပ် မက် ခြင်း များ ထဲ သို့ ကျ ရောက် တတ် ၏။ ထို သို့ သော အား ဖြင့် လူ တို့ သည် အ ကျိုး နည်း ခြင်း၊ ပျက် စီး ခြင်း ၌ နစ် မွန်း တတ် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငွေ ကို တပ် မက် ခြင်း သည် မ ကောင်း သော အ မှု အ ပေါင်း တို့ တွင် မူ လ အ မြစ် ဖြစ် သ တည်း။ လူ အ ချို့ တို့ သည် ငွေ ကို တပ် မက် သော ကြောင့် ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား လမ်း မှ လွှဲ သွား ၍၊ ပူ ပန် ခြင်း ဝေ ဒ နာ များ နှင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် ထုတ် ချင်း ခပ် အောင် ထိုး ကြ ပြီ (၁ တိ၊ ၆:၆-၁၀)။

မိ မိ ဥစ္စာ ကို မှီ ခို သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သို့ အ လွန် ဝင် ခဲ လှ ၏။ ကု လား အုပ် သည် အပ် န ဖား ကို လျှို လွယ် ၏။ ငွေ ရ တတ် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သို့ ဝင် ခဲ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (မာ၊ ၁၀:၂၄-၂၅)။

၁၀။ စိုး ရိမ် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ရ မည် အ ကြောင်း
11. Be Not Anxious

သင် တို့ သည် စိုး ရိမ် ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို ရှိ ၏ (၁ ကော၊ ၇:၃၂)။ အ ဘယ် သို့ စား သောက် ရ မည် ဟု အ သက် အ ဘို့ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ အ ဘယ် သို့ ဝတ် ရ မည် ဟု ကိုယ် အ ဘို့ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ အ စာ ထက် အ သက် မြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ အ ဝတ် ထက် ကိုယ် မြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ၌ ကျင် လည် သော ငှက် များ ကို ကြည့် ရှု ဆင် ခြင် ကြ လော့။ ထို ငှက် တို့ သည် မျိုး စေ့ ကို မ စိုက် မ ကြဲ၊ စ ပါး ကို မ ရိတ်၊ ကျီ ၌ မ စု မ သွင်း။ သို့ သော် လည်း ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည် သူ တို့ ကို ကျွေး မွေး တော် မူ ၏။ ထို ငှက် တို့ ထက် သင် တို့ သည် အ လွန် မြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ အ ဘယ် သူ သည် စိုး ရိမ် ခြင်း အား ဖြင့် မိ မိ အ သက် တာ ကို တစ် တောင် ခန့် မျှ တိုး ပွါး စေ နိုင် သ နည်း။ အ ဝတ် အ ဘို့ ၌ အ ဘယ် ကြောင့် စိုး ရိမ် ရ သ နည်း။ တော နှင်း ပင် တို့ သည် အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် ကြီး ပွါး သည် ကို ဆင် ခြင် အောက် မေ့ ကြ လော့။ ထို အ ပင် တို့ သည် အ လုပ် လည်း မ လုပ်။ ချည် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ မ ငင် မ ဝင့်။ သို့ သော် လည်း ဘုန်း ကြီး သော ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ၏ အ ဝတ် သည် ထို အ ပင် တစ် ပင် မျှ ၏ အ ဝတ် ကို မ မှီ ဟု ငါ ဆို ၏။ ယုံ ကြည် အား နည်း သော သူ တို့၊ ယ နေ့ အ သက် ရှင် လျက် နက် ဖြန် မီး ဖို ထဲ သို့ ရောက် သော တော မြက် ပင် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် ထို သို့ သော အ ဝတ် နှင့် ဖုံး လွှမ်း တော် မူ လျှင်၊ ထို မျှ မ က သင် တို့ ကို အ ဝတ် နှင့် ဖုံး လွှမ်း တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော။ ထို ကြောင့် အ ဘယ် သို့ စား သောက် ရ အံ့ နည်း၊ အ ဘယ် သို့ ဝတ် ရ အံ့ နည်း ဟူ ၍ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ထို အ ရာ များ ကို သာ သ နာ ပ လူ တို့ သည် ရှာ ဖွေ တတ် ကြ ၏။ ထို အ ရာ များ ကို သင် တို့ သည် အ သုံး လို ကြောင်း ကို ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘ သည် သိ တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား တော် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ရှာ ကြ လော့။ နောက် မှ ထို အ ရာ များ ကို ထပ် ၍ ပေး တော် မူ လ တံ့။ ထို ကြောင့် နက် ဖြန် အ ဘို့ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ နက် ဖြန် နေ့ သည် မိ မိ အ ဘို့ စိုး ရိမ် လိမ့် မည်။ ယ ခု နေ့ ၌ ရှိ သော မ ကောင်း မ သင့် သော အ ရာ သည် ယ ခု နေ့ ဘို့ လောက် ပေ ၏ (မ၊ ၆:၂၅-၃၄)။

အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ စိုး ရိမ် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ အ ရာ ရာ ၌ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း နှင့် တ ကွ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အား ဖြင့်၊ သင် တို့ တောင်း ပန် လို သော အ ရာ များ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် အား ကြား လျှောက် ကြ လော့ (ဖိ၊ ၄:၆)။ စိုး ရိမ် ခြင်း အ မှု ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကိုယ် တော် ၌ အပ် နှံ ကြ လော့ (၁ ပေ၊ ၅:၇)။ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် သည် ဘုန်း အာ နု ဘော် ၌ စံ ပယ် တော် မူ သော စည်း စိမ် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သင် တို့ အ လို ရှိ သ မျှ တို့ ကို ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ လိမ့် မည် (ဖိ၊ ၄:၁၉)။

၁၁။ စား သောက် ခြင်း အ မှု အ စ ရှိ သည် တို့ ၌ တပ် မက် ခြင်း ကို ချုပ် တည်း ရ မည် အ ကြောင်း
11. Be Temperate

ပွဲ ၌ ပြိုင် ၍ အ ချင်း ချင်း တိုက် သော သူ မည် သည် ကား၊ အ ရာ ရာ ၌ တပ် မက် ခြင်း ကို ချုပ် တည်း တတ် ၏။ ထို သူ တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ပျက် စီး တတ် သော ပန်း ဦး ရစ် ကို ရ ခြင်း အ လို ငှါ ပြု ကြ ၏။ ငါ တို့ မူ ကား မ ညှိုး နွမ်း မ ပျက် စီး နိုင် သော ပန်း ဦး ရစ် ကို ရ ခြင်း အ လို ငှါ ပြု ကြ ၏။ ထို ကြောင့် ငါ ပြေး သော အ ခါ အ မှတ် တ မဲ့ ပြေး သည် မ ဟုတ်။ လက် ပွေ့ သတ် သော အ ခါ အာ ကာ သ ကောင်း ကင် ကို သာ ထိုး ၍ သတ် သည် မ ဟုတ်။ သူ တစ် ပါး ကို ဆုံး မ ပြီး မှ ကိုယ် တိုင် ရှုံး သော သူ မ ဖြစ် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် ကို ထိုး ၍ နှိပ် စက် လေ့ ရှိ ၏ (၁ ကော၊ ၉:၂၅-၂၇)။

 ဆူး ပင် တို့ တွင် ရှိ သော သူ ကား၊ တ ရား စ ကား ကို ကြား သည် ရှိ သော်၊ လော ကီ စိုး ရိမ် ခြင်း၊ စည်း စိမ် ကြွယ် ဝ ခြင်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ခံ စား ခြင်း တို့ သည် နှိပ် စက် ၍ အ သီး မ သီး သော သူ ကို ဆို လို သ တည်း (လု၊ ၈:၁၄)။ ကိုယ် ကို ကိုယ် သ တိ ပြု ကြ လော့။ သို့ မ ဟုတ် အ စား အ သောက် လွန် ကြူး ခြင်း၊ လော ကီ စိုး ရိမ် ခြင်း အား ဖြင့် စိတ် နှ လုံး ပင် ပန်း လျက် နေ စဉ် တွင်၊ ထို နေ့ ရက် သည် အ မှတ် တ မဲ့ သင် တို့ နှင့် တွေ့ ကြုံ လိမ့် မည် (လု၊ ၂၁:၃၄)။

စ ပျစ် ရည် သောက် ကြူး သော သူ၊ အ မဲ သား စား ကြူး သော သူ တို့ ကို အ ပေါင်း အ ဘော် မ လုပ် နှင့်။ သောက် ကြူး သော သူ နှင့် စား ကြူး သော သူ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် (သု၊ ၂၃:၂၀-၂၁)။ ပွဲ လုပ် ခြင်း၊ ယစ် မျိုး သောက် ကြူး ခြင်း (ရော၊ ၁၃:၁၃)၊ အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို အ မွေ မ ခံ ရ ကြ (ဂ လ၊ ၅:၂၁)။

သေ ရည် သေ ရက် ကို သောက် အံ့ သော ငှါ၊ နံ နက် စော စော ထ ၍ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယစ် မူး အံ့ သော ငှါ၊ ညဉ့် ကို လည်း လွန် စေ တတ် သော သူ တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏ (ဟေ ရှာ၊ ၅:၁၁)။ နေ့ အ ချိန် ၌ ပင် လွန် ကျူး စွာ ကာ မ ဂုဏ် ခံ စား ခြင်း အ မှု သည် ပျော် မွေ့ ရာ ဖြစ် သည် ဟု သူ တို့ သ ဘော ရှိ ၏ (၂ ပေ၊ ၂:၁၃)။ သူ တို့ ၏ ပွဲ ၌ စောင်း၊ တ ယော၊ ပတ် သာ (ဟေ ရှာ၊ ၅:၁၂)၊ ကို တီး လျက်၊ သီ ချင်း ဆို ၍ နှဲ ခ ရာ မှုတ် သံ နှင့် ဝမ်း မြောက် တတ် ကြ ၏။ ပျော် မွေ့ လျက် အ သက် ကာ လ ကို လွန် စေ ၍၊ ချက် ခြင်း သေ မင်း နိုင် ငံ သို့ ဆင်း သက် တတ် ကြ ၏ (ယော ဘ၊ ၂၁:၁၂-၁၃)။

သူ ဌေး တစ် ယောက် သည် နီ မောင်း သော ကမ္ပ လာ နှင့် ပိတ် ချော ကို ဝတ် ဆင် ၍၊ ကာ မ ဂုဏ် စည်း စိမ် ၌ နေ့ တိုင်း ပျော် မွေ့ လျက် နေ ၏ (လု၊ ၁၆:၁၉)။ တစ် နေ့ သ ၌ ထို သူ ဌေး သည် သေ လွန် ၍ (လု၊ ၁၆:၂၂)၊ မ ရ ဏာ နိုင်ငံ ၌ ပြင်း ပြ စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ၏ (လု၊ ၁၆:၂၃)။

သာ သ နာ ပ လူ တို့ ၏ အ လို သို့ လိုက် ၍၊ ကိ လေ သာ ညစ် ညူး ခြင်း၊ ကာ မ တပ် မက် ခြင်း၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယစ် မူး ခြင်း၊ ပွဲ လုပ် ခြင်း၊ သောက် ကြူး ခြင်း၊ အ ဓမ္မ ရုပ် တု ကို ကိုး ကွယ် ခြင်း ၌ ကျင် လည် ၍၊ ငါ တို့ လွန် စေ ပြီး သော အ သက် တာ ကာ လ သည် ငါ တို့ အား လောက် ပေ ၏ (၁ ပေ၊ ၄:၃)။ ယ ခု မူ ကား၊ ထို အ မှု အ လုံး စုံ တို့ ကို ပယ် ရှင်း ကြ လော့ (ကော၊ ၃:၈)။ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ၌ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ အ လွန် ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ထပ် ဆင့် ကြ လော့ (၂ ပေ၊ ၁:၅-၇)။

၁၂။ လော ကီ အ ရာ တို့ ကို စွဲ လမ်း ခြင်း စိတ် မ ရှိ၊ လော ကုတ္တ ရာ အ ရာ တို့ ကို သာ စိတ် စွဲ လမ်း ရ မည် အ ကြောင်း
12. Be Heavenly Minded

ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ဆို သည် ကား၊ ကျန် ကြွင်း သော ကာ လ သည် ကျဉ်း ကျပ် သည် ဖြစ် ၍၊ မ ယား ရှိ သော သူ သည် မ ယား မ ရှိ သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ မည်။ ငို ကြွေး သော သူ သည် မ ငို ကြွေး သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ မည်။ ဝမ်း မြောက် သော သူ သည် ဝမ်း မ မြောက် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ မည်။ ဥစ္စာ ဝယ် သော သူ သည် အ လျှင်း မ ရှိ သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ မည်။ ဤ လော က ကို သုံး သော သူ သည် မ သုံး သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဤ လော က ၏ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် သည် ရွေ့ သွား ကွယ် ပျောက် တတ် ၏ (၁ ကော၊ ၇:၂၉-၃၁)။

လော က ၌ ရှိ သ မျှ သော အ ရာ တည်း ဟူ သော ကိုယ် ကာ ယ တပ် မက် ခြင်း၊ မျက် စိ တပ် မက် ခြင်း၊ လော ကီ စည်း စိမ် ၌ ဝါ ကြွား ခြင်း တို့ သည် ခ မည်း တော် နှင့် မ စပ် ဆိုင်၊ လော က နှင့် သာ စပ် ဆိုင် ကြ ၏ (၁ ယော၊ ၂:၁၆)။ ဤ လော က နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ လို သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ရန် သူ ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၄:၄)။

ပျက် စီး တတ် သော အ စာ ကို ရ ခြင်း ငှါ မ ကြိုး စား ကြ နှင့်။ လူ သား သည် သင် တို့ အား ပေး ၍ ထာ ဝ ရ အ သက် နှင့် အ မျှ တည် တတ် သော အ စာ ကို ရ ခြင်း ငှါ ကြိုး စား ကြ လော့ (ယော၊ ၆:၂၇)။

သံ ချေး၊ ပိုး ရွ ဖျက် စီး ၍ သူ ခိုး ထွင်း ဖောက် ခိုး ယူ ရာ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ဘဏ္ဍာ ကို မ ဆည်း ဖူး ကြ နှင့်။ သံ ချေး၊ ပိုး ရွ မ ဖျက် ဆီး ၍ သူ ခိုး မ ထွင်း မ ဖောက် မ ခိုး မ ယူ ရာ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ဘဏ္ဍာ ကို ဆည်း ဖူး ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ကြင် အ ရပ် ၌ သင် တို့ ၏ ဘဏ္ဍာ ရှိ ၏၊ ထို အ ရပ် သို့ သင် တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ရောက် တတ် ၏ (မ၊ ၆:၁၉-၂၁)။ သင် တို့ သည် ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ ထ မြောက် ကြ သည် မှန် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ ခ ရစ် တော် သည် ထိုင် နေ တော် မူ ရာ အ ရပ် ၌ ရှိ သော အ ထက် အ ရာ တို့ ကို ရှာ ကြ လော့။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို စွဲ လမ်း သော စိတ် မ ရှိ ကြ နှင့်။ အ ထက် အ ရာ တို့ ကို သာ စိတ် စွဲ လမ်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် သေ သော သူ ဖြစ် ၍ သင် တို့ အ သက် သည် ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ၌ ဝှက် ထား လျက် ရှိ ၏။ ငါ တို့ အ သက် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် သည် ထင် ရှား တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် လည်း ထို သ ခင် နှင့် အ တူ ဘုန်း ကြီး ၍ ထင် ရှား ကြ လ တံ့ (ကော၊ ၃:၁-၄)။

မျက် မှောက် ၌ ထင် ရှား သော အ ရာ တို့ သည် ခ ဏ သာ တည် ၍၊ မ ထင် ရှား သော အ ရာ တို့ သည် အ စဉ် အ မြဲ တည် ကြောင်း ကို ငါ တို့ သည် ထောက် လျက် ထင် ရှား သော အ ရာ တို့ ကို မ ကြည့် မ မှတ် ဘဲ မ ထင် ရှား သော အ ရာ တို့ ကို ကြည့် မှတ် ကြ စဉ် အ ခါ (၂ ကော၊ ၄:၁၇-၁၈)၊ ငါ တို့ ကျင့် သော အ ကျင့် မူ ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ နှင့် စပ် ဆိုင် လျက် ရှိ ၏ (ဖိ၊ ၃:၂၀)။

သေ ခြင်း အ ကြောင်း

Death

လူ အ သက် သည် အ ဘယ် သို့ သော အ ရာ ဖြစ် သ နည်း။ ခ ဏ ထင် ရှား ပြီး မှ ကွယ် ပျောက် တတ် သော အ ခိုး အ ငွေ့ ဖြစ် ၏ (ယာ၊ ၄:၁၄)။ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏ (၁ ပေ၊ ၁:၂၄)။ လူ တို့ ၏ နေ့ ရက် ကာ လ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ သည် လယ် ပြင် ၌ ရှိ သော ပန်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ပွင့် တတ် ၏။ လေ သည် လွန် သွား လျှင် အ ပွင့် ပျောက် ၍၊ သူ ၏ နေ ရာ သည် နောက် တစ် ဖန် သူ့ ကို မ သိ ရာ (ဆာ၊ ၁၀၃:၁၅-၁၆)။ လူ သည် မိန်း မ ဘွား သော သူ ဖြစ် သ ဖြင့်၊ အ သက် တို ၍ ဒုက္ခ နှင့် ပြည့် စုံ ပါ ၏။ ပန်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ပွင့် ၍ ရိတ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ ၏။ မ တည် မ ရပ် ဘဲ အ ရိပ် ကဲ့ သို့ ရွေ့ သွား တတ် ပါ ၏ (ယော ဘ၊ ၁၄:၁-၂)။

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ကိုယ် ပျက် တတ် သော သ ဘော ကို သိ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ လမ်း ဆုံး ကို ၎င်း၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ အ သက် အ ပိုင်း အ ခြား ကို ၎င်း သိ စေ တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် အ သက် တာ ကို တစ် မိုက် မျှ သာ ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် အ ရွယ် သည် ရှေ့ တော် ၌ ဘာ မျှ မ ဟုတ် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ပါ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ မည် သည် ကား၊ လူ ၏ အ ထွဋ် သို့ ရောက် သော် လည်း၊ အ နတ္တ သက် သက် ဖြစ် ပါ ၏ (ဆာ၊ ၃၉:၄-၅)။

လူ မျိုး ကို ကား၊ ကြေ မွ စေ တော် မူ ၏။ အ ချင်း လူ သား တို့၊ ပြန် ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၉၀:၃)။ လူ တို့ ကို လွှမ်း မိုး တိုက် သွား တော် မူ ၏ (ဆာ၊ ၉၀:၅)။ ထူး ခြား သော မျက် နှာ ကို ပေး ၍ အ ခြား သို့ လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏ (ယော ဘ၊ ၁၄:၂၀)။ သူ တို့ သည် အိပ် ပျော် ခြင်း ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ပါ၏။ လူ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ နံ နက် အ ချိန် ၌ တိုး ပွါး တတ် ပါ ၏။ နံ နက် အ ချိန် ၌ ကား၊ ပွင့် လန်း ၍ တိုး ပွါး ပါ ၏။ ည ဦး အ ချိန် ၌ ကား၊ ရိတ် ၍ ညှိုး နွမ်း ပါ ၏ (ဆာ၊ ၉၀:၅-၆)။

အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ မျက် တော် ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ နေ့ ရက် ကာ လ ရွေ့ သွား ၍၊ နှစ် များ တို့ သည် စိတ် ထင် ကဲ့ သို့ လွန် တတ် ကြ ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ အ သက် အ ရွယ် သည် အ နှစ် ခု နစ် ဆယ် အ တိုင်း အ ရှည် ရှိ ပါ ၏။ အား ကြီး ၍ အ နှစ် ရှစ် ဆယ် ပြည့် သော် လည်း၊ ဝါ ကြွား ခြင်း သည် ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ဝမ်း နည်း ခြင်း ဖြစ် ပါ ၏။ ထို အ သက် သည် လည်း မြန် မြန် လွန် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် စု တေ့ ကြ ပါ ၏ (ဆာ၊ ၉၀:၉-၁၀)။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ပ ညာ တ ရား ကို နှ လုံး သွင်း မိ မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် နေ့ ရက် ကာ လ ကို ရေ တွက် နိုင် စေ ခြင်း ငှါ သွန် သင် တော် မူ ပါ (ဆာ၊ ၉၀:၁၂)။

အ ပြစ် တ ရား သည် တစ် ယောက် သော သူ အား ဖြင့် ဤ လော က သို့ ဝင် ၍၊ အ ပြစ် တ ရား အား ဖြင့် သေ ခြင်း တ ရား ဝင် သည် နှင့် အ ညီ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ ပြစ် ရှိ သော ကြောင့် သေ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ ၏ (ရော၊ ၅:၁၂)။

နံ ဝိ ညာဉ် ကို အ စိုး ရ ၍ ချုပ် ထား နိုင် သော သူ တစ် ယောက် မျှ မ ရှိ။ သေ ချိန် ရောက် သော အ ခါ တန် ခိုး မ ရှိ။ ထို စစ် မှု ထဲ က ထွက် စ ရာ အ ခွင့် မ ရှိ။ ဒု စ ရိုက် ကို ပြု သော် လည်း၊ ဒု စ ရိုက် သည် ထို အ မှု ထဲ က မ ကယ် မ နှုတ် နိုင် (ဒေ၊ ၈:၈)။ သေ ခြင်း သို့ မ ရောက်၊ အ သက် ရှင် ၍ မိ မိ ဝိ ညာဉ် ကို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ တန် ခိုး မှ ကယ် နှုတ် နိုင် သော သူ ကား အ ဘယ် သူ နည်း (ဆာ၊ ၈၉:၄၈)။ လူ ၏ နေ့ ရက် တို့ ကို မှတ် သား ၍၊ သူ နေ ရ သော လ အ ရေ အ တွက် ကို ကိုယ် တော် သည် သိ သ ဖြင့်၊ သူ မ လွန် နိုင် သော အ ပိုင်း အ ခြား ကို ထား တော် မူ ပြီ (ယော ဘ၊ ၁၄:၅)။

သစ် ပင် ကို ခုတ် သော် လည်း၊ အ ငုတ် အ ချည်း စည်း မ ရှိ ဘဲ အ တက် ပေါက် လေ ဦး မည် ဟု မြော် လင့် စ ရာ ရှိ ၏ (ယော ဘ၊ ၁၄:၇)။ လူ မူ ကား သေ ၍ ဆွေး မြေ့ တတ် ၏။ လူ သည် အ သက် ချုပ် ပြီး လျှင် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း (ယော ဘ၊ ၁၄:၁၀)။ မိုဃ်း တိမ် သည် ပြယ် ပျောက် ကွယ် လွင့် သ ကဲ့ သို့၊ သင်္ချိုင်း တွင်း ထဲ သို့ ဆင်း သော သူ သည် နောက် တစ် ဖန် မ တက် ရ။ မိ မိ အိမ် သို့ မ ပြန် ရ။ သူ ၏ နေ ရင်း အ ရပ် သည် နောက် တစ် ဖန် သူ့ ကို မ သိ ရ (ယော ဘ၊ ၇:၉-၁၀)။

အ သက် ရှင် သော သူ သည် မိ မိ သေ ရ မည် ကို သိ ၏။ သေ သော သူ မူ ကား၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို မျှ မ သိ။ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို လည်း မ ခံ ရ။ သူ့ ကို လည်း မေ့ လျော့ တတ် ကြ ၏။ သူ ၏ ချစ် ခြင်း၊ မုန်း ခြင်း၊ ငြူ စူ ခြင်း လည်း ပျောက် ပျက် ၏။ နေ အောက် မှာ ပြု သ မျှ သော အ မှု ၌ သူ တစ် ပါး နှင့် ရော နှော ၍ မ ဆိုင် ရ (ဒေ၊ ၉:၅-၆)။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် မ ကုန် မ ဆုံး မှီ တိုင် အောင် မ နိုး ရ။ အ အိပ် အ ပျော် မ ပျက် ရ (ယော ဘ၊ ၁၄:၁၂)။

မ သာ အိမ် သို့ သွား ခြင်း သည်၊ ပွဲ ခံ ရာ အိမ် သို့ သွား ခြင်း ထက် သာ ၍ ကောင်း ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ ခပ် သိမ်း တို့ သည် မ သာ အိမ် ၌ လမ်း ဆုံး ရ ကြ ၏။ အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော သူ တို့ လည်း၊ အ သင့် နှ လုံး သွင်း မိ ကြ လိမ့် မည် (ဒေ၊ ၇:၂)။

နောင် ဘ ဝ ရှိ သည် အ ကြောင်း

A Future State

အ လုံး စုံ တို့ သည် တစ် ခု တည်း သော အ ရပ် သို့ ရောက် တတ် ကြ ၏။ အ လုံး စုံ တို့ သည် မြေ မှုန့် ထဲ က ဖြစ် သည် နှင့် အ ညီ၊ မြေ မှုန့် ထဲ သို့ ပြန် သွား တတ် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ အ ထက် သို့ တက် တတ် သော လူ သား ၏ ဝိ ညာဉ် ကို ၎င်း၊ အောက် အ ရပ် မြေ သို့ ဆင်း တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် ၏ ဝိ ညာဉ် ကို ၎င်း၊ အ ဘယ် သူ သည် ပိုင်း ခြား ၍ သိ သ နည်း (ဒေ၊ ၃:၂၀-၂၁)။ ထို ကာ လ ၌ မြေ မှုန့် သည် နေ ရင်း မြေ သို့ ၎င်း၊ ဝိ ညာဉ် သည် အ ရင် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင့် ထံ သို့ ၎င်း ပြန် သွား ရ လိမ့် မည် (ဒေ၊ ၁၂:၇)။

ယေ ရှု က လည်း၊ ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား၊ ယ နေ့ တွင် သင် သည် ငါ နှင့် အ တူ ပ ရ ဒိ သု ဘုံ ၌ ရှိ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (လု၊ ၂၃:၄၃)။

တစ် နေ့ သ ၌ ထို ဆင်း ရဲ သား သည် သေ လွန် ၍၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် အာ ဗြ ဟံ ၏ ရင် ခွင် သို့ ပို့ ဆောင် ကြ ၏။ သူ ဌေး သည် လည်း သေ လွန် ၍ သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ လေ ၏။ မ ရ ဏာ နိုင်ငံ ၌ ပြင်း ပြ စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ လျက် မျှော် ကြည့် ၍၊ အာ ဗြ ဟံ ကို ၎င်း၊ အာ ဗြ ဟံ ၏ ရင် ခွင် ၌ လာ ဇ ရု ကို ၎င်း အ ဝေး က မြင် လျှင်၊ အို အ ဘ အာ ဗြ ဟံ၊ အ ကျွန်ုပ် ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် သည် ဤ မီး လျှံ ၌ ပြင်း စွာ ခံ ရ သော ကြောင့်၊ လာ ဇ ရု သည် မိ မိ လက် ဖျား ကို ရေ ၌ နှစ် ၍ အ ကျွန်ုပ် လျှာ ကို အေး စေ ခြင်း ငှါ သူ့ ကို အ ကျွန်ုပ် ရှိ ရာ သို့ စေ လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု ဟစ် ကြော် လေ ၏။ အာ ဗြ ဟံ က လည်း၊ ငါ့ သား၊ သင် သည် အ သက် ရှင် စဉ် အ ခါ ချမ်း သာ ရ သည် ကို ၎င်း၊ လာ ဇ ရု သည် ဆင်း ရဲ စွာ နေ ရ သည် ကို ၎င်း အောက် မေ့ လော့။ ယ ခု မူ ကား၊ သူ သည် သက် သာ ခြင်း ရှိ ၏။ သင် သည် ဒုက္ခ ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ၏ (လု၊ ၁၆:၂၂-၂၅)။

ယာ ယီ တဲ ဖြစ် သော ငါ တို့ မြေ အိမ် သည် ပျက် လျှင်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ လူ လက် ဖြင့် မ လုပ် ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင် ဖန် ဆင်း တော် မူ သော နိစ္စ ထာ ဝ ရ အိမ် ရှိ ကြောင်း ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် မြေ အိမ် ၌ ရှိ စဉ် တွင်၊ ကောင်း ကင် အိမ် ထဲ သို့ ဝင် စား ခြင်း ငှါ အ လွန် တောင့် တ လို ချင် သော စိတ် ရှိ ၍၊ ညည်း တွား မြည် တမ်း လျက် နေ ကြ ၏။ ထို သို့ ဝင် စား လျှင် နေ ရာ မဲ့ ဖြစ် မည် မ ဟုတ်။ ဤ တဲ ၌ နေ သော ငါ တို့ သည် လေး သော ဝန် ကို ထမ်း ၍ ညည်း တွား မြည် တမ်း ကြ ၏။ နေ ရာ ထဲ က ထွက် ချင် သော ကြောင့် ညည်း တွား သည် မ ဟုတ်။ သေ တတ် သော အ ရာ ကို အ သက် ရှင် ခြင်း ၌ ဆုံး ရှုံး စေ ခြင်း ငှါ၊ မြဲ သော နေ ရာ ထဲ သို့ ဝင် စား ချင် သော ကြောင့် ညည်း တွား ကြ ၏ (၂ ကော၊ ၅:၁-၄)။ ထို ကြောင့် ငါ တို့ သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ မြဲ နေ စဉ် ကာ လ၊ သ ခင် ဘု ရား နှင့် ကွာ ဝေး ရာ အ ရပ် ၌ နေ သည် ကို ငါ တို့ သည် သိ လျက် (၂ ကော၊ ၅:၆)၊ ကိုယ် ခန္ဓာ နှင့် ကွာ ဝေး ရာ အ ရပ် သို့ သွား ၍၊ သ ခင် ဘု ရား ထံ တော် ၌ နေ မြဲ နေ ခြင်း ငှါ အ လို ရှိ လျက်၊ ရဲ ရင့် သော စိတ် နှင့် ပြည့် စုံ ကြ ၏ (၂ ကော၊ ၅:၈)။ ငါ သည် စု တေ့ ၍ ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ တောင့် တ လို ချင် သော စိတ် ရှိ ၏။ သာ ၍ အ လွန် ထူး မြတ် သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏ (ဖိ၊ ၁:၂၃)။

သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း

The Resurrection

နောက် ဆုံး သော ရန် သူ တည်း ဟူ သော သေ မင်း သည် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် ရ လ တံ့ (၁ ကော၊ ၁၅:၂၆)။ ထို ကာ လ အ ခါ မြေ မှုန့် ၌ အိပ် ပျော် သော သူ များ တို့ သည် နိုး ကြ လိမ့် မည်။ အ ချို့ တို့ ကား၊ ထာ ဝ ရ အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ အ ချို့ တို့ ကား၊ ရှက် ကြောက် ခြင်း၊ ထာ ဝ ရ အ သ ရေ ပျက် ခြင်း နှင့် ၎င်း နိုး ကြ လိမ့် မည် (ဒံ၊ ၁၂:၂)။

သင်္ချိုင်း များ မှာ ရှိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သား တော် ၏ စ ကား သံ ကို ကြား ၍၊ ထွက် ရ မည့် အ ချိန် ကာ လ ရောက် လ တံ့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ တို့ သည် အ သက် ရှင် ရာ ထ မြောက် ခြင်း သို့ ၎င်း၊ ဆိုး ယုတ် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ တို့ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ရာ ထ မြောက် ခြင်း သို့ ၎င်း ထွက် ရ ကြ လ တံ့ (ယော၊ ၅:၂၈-၂၉)။

ညီ အစ် ကို တို့၊ မြော် လင့် ခြင်း မ ရှိ သော အ ခြား သူ တို့ သည် ဝမ်း နည်း သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ သည် ဝမ်း မ နည်း မည် အ ကြောင်း၊ အိပ် ပျော် သော သူ တို့ ၏ အ မှု အ ရာ ကို မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ အ လို မ ရှိ။ ယေ ရှု သည် သေ ပြီး မှ တစ် ဖန် ထ မြောက် တော် မူ သည် ကို ငါ တို့ သည် ယုံ လျှင်၊ ထို နည်း တူ ယေ ရှု ၌ အိပ် ပျော် သော သူ တို့ ကို လည်း၊ ထို သ ခင် နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ပို့ ဆောင် တော် မူ လိမ့် မည် (၁ သက်၊ ၄:၁၃-၁၄)။ သ ခင် ဘု ရား သည် ကြွေး ကြော် ခြင်း၊ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း အ သံ ပေး ခြင်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ တံ ပိုး တော် ကို မှုတ် ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ကိုယ် တိုင် ဆင်း သက် တော် မူ ၍၊ ခ ရစ် တော် ၌ သေ လွန် သော သူ တို့ သည် အ ဦး ထ မြောက် ကြ လိမ့် မည်။ ထို အ ခါ အ သက် ရှင် ၍ ကျန် ကြွင်း သော ငါ တို့ သည် အာ ကာ သ ကောင်း ကင် ၌ သ ခင် ဘု ရား ထံ တော် သို့ ရောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သူ တို့ နှင့် တ ကွ မိုဃ်း တိမ် ပေါ် သို့ ချီ ဆောင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အား ဖြင့် သ ခင် ဘု ရား နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် နေ ရ ကြ လိမ့် မည် (၁ သက်၊ ၄:၁၆-၁၇)။

ငါ တို့ သည် ခ ရစ် တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ယ ခု ဘ ဝ ၌ သာ မြော် လင့် စ ရာ ရှိ လျှင်၊ အ ခြား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ထက် သာ ၍ ဆင်း ရဲ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ယ ခု မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် သည် သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် တော် မူ ၍၊ အိပ် ပျော် သော သူ တို့ တွင် အ ဦး သီး သော အ သီး ဖြစ် တော် မူ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ လူ အား ဖြင့် သေ ခြင်း တ ရား သည် တည် သ ကဲ့ သို့၊ သေ သော သူ တို့ ၏ ထ မြောက် ခြင်း တ ရား သည် လူ အား ဖြင့် တည် လျက် ရှိ ၏။ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အာ ဒံ အား ဖြင့် သေ ခြင်း သို့ ရောက် သည် နည်း တူ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ သက် ရှင် ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ လ တံ့။ သို့ ရာ တွင် လူ အ သီး အ သီး တို့ သည် မိ မိ တို့ အ လှည့် အ တိုင်း လိုက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ခ ရစ် တော် သည် အ ဦး သီး သော အ သီး ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို နောက် ခ ရစ် တော် သည် ကြွ လာ တော် မူ သော အ ခါ၊ တ ပည့် တော် ဖြစ် သော သူ တို့ သည် ရှင် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည် (၁ ကော၊ ၁၅:၁၉-၂၃)။

သေ လွန် သော သူ တို့ သည် အ ဘယ် သို့ ထ မြောက် ကြ မည် နည်း။ အ ဘယ် သို့ သော ကိုယ် နှင့် ပေါ် လာ ကြ မည် နည်း ဟု တစ် စုံ တစ် ယောက် သော သူ မေး လိမ့် မည်။ အ ချင်း လူ မိုက်၊ သင် စိုက် သော မျိုး စေ့ မ ပျက် လျှင် မ ရှင် တတ်။ ထို မှ တစ် ပါး မျိုး စေ့ ကို စိုက် သော အ ခါ၊ နောက် ဖြစ် လ တံ့ သော ကိုယ် ကို မ စိုက်။ ဂျုံ စ ပါး ဖြစ် စေ၊ အ ခြား သော စ ပါး ဖြစ် စေ၊ အ စေ့ သက် သက် ကို စိုက် တတ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ကိုယ် ကို ပေး တော် မူ ၏။ မျိုး စေ့ အ သီး အ သီး တို့ အား လည်း၊ မိ မိ တို့ မျိုး အ တိုင်း ကိုယ် ကို ပေး တော် မူ ၏။ အ သား ရှိ သ မျှ တို့ သည် တစ် မျိုး တည်း မ ဟုတ်။ လူ သား တစ် မျိုး၊ အ မဲ သား တစ် မျိုး၊ ငါး သား တစ် မျိုး၊ ငှက် သား တစ် မျိုး၊ အ သီး အ သီး ရှိ ကြ ၏။ ကောင်း ကင် အ ကောင် အ ထည် လည်း ရှိ ၏။ မြေ ကြီး အ ကောင် အ ထည် လည်း ရှိ ၏။ ကောင်း ကင် အ ကောင် အ ထည် ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ လည်း တစ် မျိုး၊ မြေ ကြီး အ ကောင် အ ထည် ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ လည်း တစ် မျိုး ဖြစ် ၏။ နေ ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ တစ် မျိုး၊ လ ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ တစ် မျိုး၊ ကြယ် တို့ ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ တစ် မျိုး အ သီး အ သီး ရှိ ကြ ၏။ ကြယ် တို့ ၏ ဂုဏ် အ သ ရေ သည် လည်း အ သီး သီး အ ခြား ခြား ဖြစ် ကြ ၏။ ထို နည်း တူ၊ သေ သော သူ တို့ ၏ ထ မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ဖြစ် ၏။ ကိုယ် သည် စိုက် သော အ ခါ၊ ပုပ် တတ် သော သ ဘော ရှိ ၏။ ထ မြောက် သော အ ခါ မ ပုပ် နိုင် သော အ ဖြစ် ၌ တည် ၏။ စိုက် သော အ ခါ ဂုဏ် အ သ ရေ ပျက် ၏။ ထ မြောက် သော အ ခါ ဂုဏ် အ သ ရေ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ စိုက် သော အ ခါ အ စွမ်း မ ရှိ။ ထ မြောက် သော အ ခါ အ စွမ်း နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ စိုက် သော အ ခါ ဇာ တိ ပ က တိ ကိုယ် ဖြစ် ၏။ ထ မြောက် သော အ ခါ ဝိ ညာ ဏ ကိုယ် ဖြစ် ၏။ ဇာ တိ ပ က တိ ကိုယ် တစ် မျိုး၊ ဝိ ညာ ဏ ကိုယ် တစ် မျိုး ရှိ ၏။ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ရှေ့ ဦး စွာ သော လူ အာ ဒံ သည် အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ ဖြစ် ၏ ဟု လာ သ တည်း။ ယ ခု တွင် နောက် ဆုံး ဖြစ် သော အာ ဒံ မူ ကား၊ အ သက် ရှင် စေ တတ် သော ဝိ ညာဉ် ဖြစ် ၏။ ဝိ ညာ ဏ ကိုယ် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ဖြစ် သည် မ ဟုတ်။ ဇာ တိ ပ က တိ ကိုယ် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ဖြစ် ၏။ နောက် မှ ဝိ ညာ ဏ ကိုယ် ဖြစ် ၏။ ရှေ့ ဦး စွာ သော လူ သည် မြေ ကြီး က ဖြစ် သော ကြောင့် မြေ သား ဖြစ် ၏။ ဒု တိ ယ လူ မူ ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ က ဖြစ် တော် မူ သော သ ခင် ပေ တည်း။ မြေ သား တို့ သည် ထို မြေ သား ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် သား တို့ သည် ထို ကောင်း ကင် သား ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ ငါ တို့ သည် မြေ သား ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် သ ကဲ့ သို့၊ ကောင်း ကင် သား ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် ကြ လိမ့် မည် (၁ ကော၊ ၁၅:၃၅-၄၉)။

ယ ခု တွင် ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ ၏။ နောက် မှ အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် မည် ဟု မ ထင် ရှား သေး။ သို့ သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် ထင် ရှား ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် ကိုယ် တော် နှင့် တူ ကြ လ တံ့ ဟု ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် တော် ဖြစ် တော် မူ သည် အ တိုင်း ကို ငါ တို့ သည် မြင် ရ ကြ လ တံ့ (၁ ယော၊ ၃:၂)။ ထို သ ခင် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ ကို ပင် မိ မိ အောက် ၌ နှိမ့် ချ နိုင် တော် မူ သော ပြု ပြင် အား ထုတ် ခြင်း အား ဖြင့် ယုတ် ညံ့ သော ငါ တို့ ၏ ကိုယ် ခန္ဓာ ကို ပင်၊ ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် ပြည့် စုံ သော ကိုယ် ခန္ဓာ တော် ၏ နည်း တူ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ အ သစ် ပြင် ဆင် တော် မူ လ တံ့ (ဖိ၊ ၃:၂၁)။

ယ ခု ဘ ဝ သား တို့ သည် စုံ ဘက် ခြင်း၊ ထိမ်း မြား ပေး စား ခြင်း ကို ပြု တတ် ကြ ၏။ နောင် ဘ ဝ ကို ၎င်း၊ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် ခြင်း ကို ၎င်း ရ ထိုက် သည် ဟု မှတ် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တို့ သည် စုံ ဘက် ခြင်း၊ ထိမ်း မြား ပေး စား ခြင်း ကို မ ပြု တတ် ကြ။ သေ ခြင်း နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် ၍ ကောင်း ကင် တ မန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် သည် သာ မ က၊ ထ မြောက် ခြင်း ၏ သား ဖြစ် သော ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ကြ ၏ (လု၊ ၂၀:၃၄-၃၆)။

ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ဆို သည် ကား၊ လူ အ သွေး အ သား သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို အ မွေ မ ခံ နိုင်။ ပုပ် တတ် သော အ ရာ သည် မ ပုပ် နိုင် သော အ ဖြစ် ကို အ မွေ မ ခံ နိုင်။ နက် နဲ သော အ ရာ တစ် ခု ကို ငါ ပြ ဦး မည်။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် အိပ် ပျော် ရ ကြ မည် မ ဟုတ်။ သို့ သော် လည်း၊ နောက် ဆုံး သော တံ ပိုး မှုတ် သော အ ခါ၊ တစ် ခ ဏ ခြင်း တွင် မျက် စိ တစ် မှိတ် ၌ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ပြောင်း လဲ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ မည်။ ထို တံ ပိုး မှုတ် ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ သေ လွန် သော သူ တို့ သည်၊ မ ပုပ် နိုင် သော အ ဖြစ် ၌ တည် လျက် ထ မြောက် ၍၊ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ပြောင်း လဲ ခြင်း သို့ ရောက် ရ ကြ မည်။ ယ ခု မျက် မှောက် ပုပ် တတ် သော အ ရာ သည် မ ပုပ် နိုင် သော အ ဖြစ် သို့ ဝင် စား ရ မည်။ ယ ခု မျက် မှောက် သေ တတ် သော အ ရာ သည် မ သေ နိုင် သော အ ဖြစ် သို့ ဝင် စား ရ မည်။ ဤ ပုပ် တတ် သော အ ရာ သည် မ ပုပ် နိုင် သော အ ဖြစ် သို့ ၎င်း၊ သေ တတ် သော အ ရာ သည် မ သေ နိုင် သော အ ဖြစ် သို့ ၎င်း၊ ဝင် စား သော အ ခါ၊ သေ ခြင်း သည် အောင် ခြင်း ၌ နစ် မြုပ် ပြီ ဟု ကျမ်း စာ ၌ လာ ချက် ပြည့် စုံ လိမ့် မည်။ အို သေ မင်း၊ သင် ၏ လက် နက် သည်၊ အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ အို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ၊ သင် ၏ အောင် ခြင်း သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ သေ မင်း ၏ လက် နက် ကား၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ပေ တည်း။ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ၏ တန် ခိုး ကား၊ ပ ညတ် တ ရား ပေ တည်း။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား အောင် ခြင်း အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် ကြီး လှ စွ တ ကား (၁ ကော၊ ၁၅:၅၀-၅၇)။

တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း

The Last Judgement

ယ ခု ရှိ သော မိုဃ်း ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး မူ ကား၊ တ ရား ဆုံး ဖြတ် ၍ အ ဓမ္မ လူ တို့ ကို ဖျက် ဆီး သော နေ့ ရက် တိုင် အောင်၊ ထို နှုတ် ပတ် တော် အား ဖြင့် သို ထား လျက် ရှိ ၍၊ မီး ရှို့ ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ နေ ရစ် သ တည်း (၂ ပေ၊ ၃:၇)။ သ ခင် ဘု ရား ကြွ လာ မည် ဟူ သော ဂ တိ တော် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ဘိုး ဘေး များ အိပ် ပျော် သည် နောက်၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် ဖန် ဆင်း စ က ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ ဖြစ် မြဲ ဖြစ် ကြ ၏ ဟု ဆို လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် တ ကွ ပေါ် လာ ကြ လိမ့် မည် (၂ ပေ၊ ၃:၄)။ လူ အ ချို့ တို့ သည်၊ နှေး ခြင်း ကို မှတ် သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဂ တိ တော် အ ရာ မှာ နှေး တော် မ မူ။ ငါ တို့ တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မ ပျက် စီး ဘဲ၊ ရှိ သ မျှ တို့ သည် နောင် တ ရ စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ ကို သည်း ခံ တော် မူ ၏။ သူ ခိုး သည် ညဉ့် အ ခါ လာ သ ကဲ့ သို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် သည် လာ လိမ့် မည်။ ထို နေ့ ၌ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် ကြီး စွာ သော အ သံ နှင့် တ ကွ ပျောက် သွား လိမ့် မည်။ လော က ဓာတ် တို့ သည် ပူ အား ကြီး ၍ ပျက် ကြ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး ကိုယ် မှ စ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြု လုပ် သ မျှ သော အ ရာ တို့ သည် ကျွမ်း လောင် ကြ လိမ့် မည် (၂ ပေ၊ ၃:၉-၁၀)။ ကြည့် ရှု လော့။ မိုဃ်း တိမ် နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် ကို ထိုး ဖောက် သော သူ တို့ နှင့် ရှိ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး သား အ မျိုး မျိုး ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည် (ဗျာ၊ ၁:၇)။ လူ သား သည် မိ မိ အ ဘ ခ မည်း တော် ၏ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ဆောင် လျက်၊ ကောင်း ကင် တ မန် အ ခြံ အ ရံ တို့ နှင့် ကြွ လာ တော် မူ လ တံ့။ ထို အ ခါ လူ အ သီး အ သီး ကျင့် သော အ ကျင့် နှင့် အ လျောက် အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ဆပ် ပေး တော် မူ လ တံ့ (မ၊ ၁၆:၂၇)။

ခ မည်း တော် သည် အ ဘယ် သူ ကို မျှ တ ရား စီ ရင် တော် မ မူ။ တ ရား စီ ရင် ခြင်း အ ခွင့် ရှိ သ မျှ ကို သား တော် အား အပ် ပေး တော် မူ ၏ (ယော၊ ၅:၂၃)။ ခန့် ထား တော် မူ သော သူ အား ဖြင့် လော ကီ သား တို့ ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား နှင့် ညီ လျော် စွာ စစ် ကြော စီ ရင် မည့် နေ့ ရက် ကို ချိန်း ချက် တော် မူ ပြီ။ ထို သူ ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော အား ဖြင့် ခပ် သိမ်း သော လူ တို့ အား ယုံ လောက် သော သက် သေ ကို ပြ တော် မူ ပြီ (တ၊ ၁၇:၃၁)။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ကျင့် သော အ ကျင့်၊ ကောင်း မ ကောင်း ရှိ သည် အ တိုင်း အ ကျိုး အ ပြစ် ကို အ သီး အ သီး ခံ ခြင်း ငှါ၊ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ပလ္လင် ရှေ့ ၌ ပေါ် လာ ရ ကြ မည် (၂ ကော၊ ၅:၁၀)။

ဖြူ သော ပလ္လင် ကြီး ကို ၎င်း၊ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ ကို ၎င်း ငါ မြင် ၏။ ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး သည် မျက် နှာ တော် ရှေ့ မှ ပြေး လွင့် ၍ သူ တို့ နေ စ ရာ အ ရပ် မ ရှိ။ သေ လွန် သော သူ အ ကြီး အ ငယ် တို့ သည် ပလ္လင် တော် ရှေ့ မှာ ရပ် နေ ကြ သည် ကို ငါ မြင် ၏။ စာ စောင် များ ကို ဖွင့် ထား ၏။ အ သက် စာ စောင် တည်း ဟူ သော အ ခြား တစ် ပါး သော စာ စောင် ကို လည်း ဖွင့် လေ ၏။ သေ လွန် သော သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ အ ကျင့် အ တိုင်း၊ စာ စောင် တို့ ၌ ရေး ထား ချက် များ နှင့် အ ညီ တ ရား စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏။ သ မုဒ္ဒ ရာ သည် မိ မိ ၌ ရှိ သော လူ သေ တို့ ကို အပ် ပေး ၏။ မ ရ ဏာ နှင့် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ သည် လည်း မိ မိ တို့ ၌ ရှိ သော လူ သေ တို့ ကို အပ် ပေး ကြ ၏။ လူ အ သီး အ သီး တို့ သည် မိ မိ တို့ အ ကျင့် အ တိုင်း တ ရား စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏။ ထို အ ခါ မ ရ ဏာ နှင့် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ကို မီး အိုင် ထဲ သို့ ချ ပစ် လေ ၏။ ထို သေ ခြင်း ကား ဒု တိ ယ သေ ခြင်း ဖြစ် သ တည်း (ဗျာ၊ ၂၀:၁၁-၁၄)။ လူ သား သည် မိ မိ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ဆောင် လျက်၊ သန့် ရှင်း သော ကောင်း ကင် တ မန် များ အ ခြံ အ ရံ တို့ နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ သော အ ခါ ဘုန်း ရှိ သော ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို စု ဝေး စေ သ ဖြင့်၊ သိုး ထိန်း သည် သိုး နှင့် ဆိတ် တို့ ကို တစ် ခြား စီ ခွဲ ထား သ ကဲ့ သို့၊ လူ အ ပေါင်း တို့ ကို အ သီး အ ခြား ခွဲ ၍၊ သိုး တို့ ကို လက်ျာ တော် ဘက်၊ ဆိတ် တို့ ကို လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ ထား တော် မူ လ တံ့။ ထို အ ခါ လက်ျာ တော် ဘက် ၌ ရှိ သော သူ တို့ အား မင်း ကြီး က၊ ငါ့ ခ မည်း တော် ထံ ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ သော သူ တို့၊ ကမ္ဘာ ဦး က ပင် သင် တို့ အ ဘို့ ပြင် ဆင် သော နိုင် ငံ ကို လာ ၍ အ မွေ ခံ ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ လ တံ့ (မ၊ ၂၅:၃၁-၃၄)။ လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ ရှိ သော သူ တို့ အား မင်း ကြီး က၊ ကျိန် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တို့၊ မာရ် နတ် နှင့် သူ ၏ တ မန် တို့ အ ဘို့ ပြင် ဆင် သော ထာ ဝ ရ မီး ထဲ သို့ ငါ့ ထံ မှ ခွါ သွား ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ လ တံ့ (မ၊ ၂၅:၄၁)။

လော ကုတ္တ ရာ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို ခံ ရ ခြင်း အ ကြောင်း

The Retributions of Eternity, Hell – Heaven

သ ခင် ယေ ရှု သည် တန် ခိုး ရှိ သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ နှင့် အ တူ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ က ပေါ် ထွန်း တော် မူ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ သော သူ၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို နား မ ထောင် သော သူ တို့ ကို မီး လျှံ အား ဖြင့် ဒဏ် ပေး တော် မူ သော အ ခါ၊ သင် တို့ ကို ဆင်း ရဲ စေ ဘူး သော သူ တို့ ၌ ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဆင်း ရဲ ခံ ရ ဘူး သော သင် တို့ ၌ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ချမ်း သာ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ဆပ် ပေး ၍ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သ ခင် သည် မိ မိ သန့် ရှင်း သူ တို့ အား ဖြင့် ဂုဏ် အ သ ရေ တော် ထင် ရှား ခြင်း ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သက် သေ ကို သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သည် ဖြစ် ၍၊ ယုံ ကြည် သော သူ အ ပေါင်း တို့ အား ဖြင့် အံ့ ဩ ချီး မွမ်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ခံ အံ့ သော ငှါ ကြွ လာ တော် မူ သော နေ့ ရက် ၌၊ ထို သူ တို့ သည် သ ခင် ဘု ရား ၏ မျက် နှာ တော် နှင့် ၎င်း၊ တန် ခိုး ရှိ သော ဘုန်း တော် နှင့် ၎င်း ကွာ ၍၊ ထာ ဝ ရ ပျက် စီး ခြင်း တည်း ဟူ သော အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့ (၂ သက်၊ ၁:၆-၁၀)။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ အ သက် ရှင် ရာ သို့ ၎င်း သွား ရ ကြ လ တံ့ (မ၊ ၂၅:၄၆)။

ကမ္ဘာ အ ဆုံး ၌ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် ဆင်း လာ ပြီး လျှင်၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ အ ထဲ မှ ဆိုး သော သူ တို့ ကို နှုတ် ယူ ခွဲ ထား ၍၊ ငို ကြွေး ခြင်း၊ အံ သွား ခဲ ကြိတ် ခြင်း ရှိ ရာ မီး ဖို ၌ ချ ကြ လ တံ့ (မ၊ ၁၃:၄၉-၅၀)။ အ သက် စာ စောင် ၌ စာ ရင်း မ ဝင် သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ ကို လည်း မီး အိုင် ထဲ သို့ ချ ပစ် လေ ၏ (ဗျာ၊ ၂၀:၁၅)။ မ တ ရား သော သူ တို့ အ ပေါ် မှာ တောက် သော မီး ခဲ၊ ကန့် နှင့် ရော သော မီး လျှံ၊ ပူ လောင် သော မုန် တိုင်း ကို သက် ရောက် စေ ၍၊ သူ တို့ သောက် စ ရာ ဘို့ စီ ရင် တော် မူ မည် (ဆာ၊ ၁၁:၆)။ ကြောက် တတ် သော သူ၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ၊ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော သူ၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ၊ ပြု စား တတ် သော သူ၊ ရုပ် တု ကို ကိုး ကွယ် သော သူ၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ အ ပေါင်း တို့ မူ ကား၊ ဒု တိ ယ သေ ခြင်း တည်း ဟူ သော ကန့် နှင့် လောင် သော မီး အိုင် ထဲ ၌ မိ မိ တို့ အ ဘို့ ကို ရ ကြ လိမ့် မည် (ဗျာ၊ ၂၁:၈)။ ငါ တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် လောင် သော မီး ထဲ မှာ နေ ရ မည် နည်း။ ငါ တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ထာ ဝ ရ မီး လောင် ခြင်း ကို ခံ လျက် နေ ရ မည် နည်း (ဟေ ရှာ၊ ၃၃:၁၄)။

တစ် ဖန် တုံ၊ ကောင်း ကင် အ သံ ကား၊ ယ ခု မှ စ ၍ သ ခင် ဘု ရား ၌ သေ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏ ဟု ရေး ထား လော့ ဟု ပြော ဆို သည် ကို ငါ ကြား ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် က လည်း၊ ထို သို့ မှန် ပေ ၏။ ထို သူ တို့ သည် ပင် ပန်း ခြင်း ငြိမ်း မည် အ ကြောင်း ရှိ ၍၊ သူ တို့ ၏ အ ကျင့် တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် အ တူ လိုက် ကြ ၏ ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဗျာ၊ ၁၄:၁၃)။ ဤ သူ တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ အ ထဲ က ထွက် မြောက် ၍၊ မိ မိ တို့ ဝတ် လုံ ကို သိုး သ ငယ် ၏ အ သွေး ၌ လျှော် ၍ ဖြူ စေ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။ ထို ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပလ္လင် တော် ရှေ့ မှာ နေ ရာ ကို ရ ၍၊ ဗိ မာန် တော် ၌ ဘု ရား ဝတ် ကို နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ပြု ရ ကြ ၏။ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ သည် သူ တို့ တွင် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ မည်။ သူ တို့ သည် နောက် တစ် ဖန် ရေ စာ ကို မ ငတ် မ မွတ် ရ ကြ။ နေ ရောင် ခြည် အ လျှင်း မ ထိ ရ။ အ ဘယ် အ ပူ ကို မျှ မ ခံ ရ ကြ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပလ္လင် တော် အ တွင်း ၌ ရှိ သော သိုး သ ငယ် သည် သူ တို့ ကို လုပ် ကျွေး ၍၊ အ သက် စမ်း ရေ တွင်း သို့ လမ်း ပြ လိမ့် မည်။ ဘု ရား သ ခင် သည် လည်း သူ တို့ မျက် စိ ၌ မျက် ရည် ရှိ သ မျှ တို့ ကို သုတ် တော် မူ မည် (ဗျာ၊ ၇:၁၄-၁၇)။ နောက် တစ် ဖန် သေ ဘေး မ ရှိ ရ။ စိတ် မ သာ ညည်း တွား ခြင်း၊ အော် ဟစ် ခြင်း၊ ပင် ပန်း ခြင်း လည်း မ ရှိ ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ရှေး ဖြစ် ဘူး သော အ ရာ တို့ သည် ရွေ့ သွား ကြ ပြီ (ဗျာ၊ ၂၁:၄)။

ယ ခု ရှိ သ မျှ သော အ ရာ တို့ သည် ပျက် ရ သော် လည်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား တည် နေ ရာ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သစ် နှင့် မြေ ကြီး သစ် ကို ငါ တို့ သည် ဂ တိ တော် နှင့် အ ညီ မြော် လင့် ကြ ၏ (၂ ပေ၊ ၃:၁၃)။ ကောင်း ကင် သစ် နှင့် မြေ ကြီး သစ် ကို လည်း ငါ မြင် ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ရှေး ကောင်း ကင် နှင့် ရှေး မြေ ကြီး သည် ရွေ့ သွား ကြ ပြီ။ ထို အ ခါ မှ စ ၍ သ မုဒ္ဒ ရာ မ ရှိ (ဗျာ၊ ၂၁:၁)။ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ က လည်း၊ ငါ သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို အ သစ် ဖန် ဆင်း သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏ (ဗျာ၊ ၂၁:၅)။ သန့် ရှင်း သော မြို့ တည်း ဟူ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သစ် သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ဘို့ တန် ဆာ ဆင် သော မင်္ဂ လာ ဆောင် သ တို့ သ မီး ကဲ့ သို့ ပြင် ဆင် လျက်၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ဆင်း သက် သည် ကို ငါ မြင် ၏။ ကောင်း ကင် မှ ကြီး သော အ သံ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ တဲ တော် သည် လူ တို့ တွင် ရှိ ၏။ လူ တို့ နှင့် အ တူ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ မည်။ သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ၏ လူ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် တိုင် သူ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ နေ ၍ သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ မည် (ဗျာ၊ ၂၁:၂-၃)။

ကောင်း ကင် တ မန် ခု နစ် ပါး တွင် တစ် ပါး သည် လာ ပြီး လျှင်၊ ငါ့ ကို နှုတ် ဆက် ၍၊ လာ ခဲ့ ပါ။ သိုး သ ငယ် ၏ ခင် ပွန်း တည်း ဟူ သော မင်္ဂ လာ ဆောင် သ တို့ သ မီး ကို ငါ ပြ မည် ဟု ပြော ဆို လျက်၊ ကြီး မြင့် သော တောင် သို့ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ငါ့ ကို ဆောင် သွား ၍ သန့် ရှင်း သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် နှင့် ပြည့် စုံ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ဆင်း သက် သည် ကို ငါ့ အား ပြ လေ ၏။ ထို မြို့ ၏ အ ရောင် အ ဝါ သည်၊ ကျောက် သ လင်း န ဂါး သွဲ့ ကဲ့ သို့၊ အ မြတ် ဆုံး သော ကျောက် မျက် မွန် နှင့် တူ ၏။ ကြီး မြင့် သော မြို့ ရိုး လည်း ရှိ ၏။ အ ရှေ့ ဘက် ၌ တံ ခါး သုံး ပေါက်၊ မြောက် ဘက် ၌ သုံး ပေါက်၊ တောင် ဘက် ၌ သုံး ပေါက်၊ အ နောက် ဘက် ၌ သုံး ပေါက်၊ တံ ခါး တစ် ဆယ် နှစ် ပေါက် ရှိ ၏။ ထို တံ ခါး တစ် ဆယ် နှစ် ပေါက် ၌ ကောင်း ကင် တ မန် တစ် ဆယ် နှစ် ပါး ရှိ ၏။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး တစ် ဆယ် နှစ် မျိုး ၏ နာ မ တို့ သည် ထို တံ ခါး ပေါ် ၌ ရေး ထား လျက် ရှိ ၏။ မြို့ ရိုး အ မြစ် သည် တစ် ဆယ် နှစ် ထပ် ရှိ ၏။ သိုး သ ငယ် ၏ တ မန် တော် တစ် ဆယ် နှစ် ပါး ၏ နာ မ တို့ သည် မြို့ ရိုး အ မြစ် ပေါ် မှာ ရေး ထား လျက် ရှိ ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၂၁:၉-၁၄)။ မြို့ ရိုး ကိုယ် သည် န ဂါး သွဲ့ ကျောက် ဖြစ် ၏။ မြို့ သည် လည်း ကြည် လင် သော ဖန် နှင့် တူ သော ရွှေ စင် ဖြစ် ၏။ မြို့ ရိုး အ မြစ် တို့ သည် ကျောက် မြတ် အ မျိုး မျိုး နှင့် ပြည့် စုံ ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၂၁:၁၈-၁၉)။ တံ ခါး ရွက် တစ် ဆယ် နှစ် ရွက် အ သီး အ သီး တို့ သည် ပု လဲ တစ် ပြား စီ ဖြင့် ပြီး ၍ ပု လဲ တစ် ဆယ် နှစ် ပြား ဖြစ် ကြ ၏။ မြို့ လမ်း မ သည် ကြည် လင် သော ဖန် ကဲ့ သို့ သော ရွှေ စင် ဖြစ် ၏။ မြို့ ထဲ ၌ ဗိ မာန် တော် ကို ငါ မ မြင်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် နှင့် သိုး သ ငယ် သည် ထို မြို့ ၏ ဗိ မာန် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို မြို့ သည် နေ ၏ အ ရောင်၊ လ ၏ အ ရောင် ကို အ လို မ ရှိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် သည် ထို မြို့ ကို လင်း စေ ၏။ သိုး သ ငယ် သည် လည်း ထို မြို့ ၏ ဆီ မီး ဖြစ် ၏။ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ သည် ထို မြို့ ၏ အ လင်း ကို အ မှီ ပြု ၍ သွား လာ ကြ လိမ့် မည်။ လော ကီ ရှင် ဘု ရင် တို့ သည် လည်း မိ မိ တို့ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ထို မြို့ ထဲ သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ လိမ့် မည် (ဗျာ၊ ၂၁:၂၁-၂၄)။ ညစ် ညူး သော အ ရာ၊ စက် ဆုပ် ဘွယ် သော အ ရာ၊ သစ္စာ ပျက် သော အ ရာ တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ဝင် ရ ဘဲ၊ သိုး သ ငယ် ၏ အ သက် စာ စောင် ၌ စာ ရင်း ဝင် သော သူ တို့ သာ လျှင် ဝင် ရ ၏ (ဗျာ၊ ၂၁:၂၇)။

တစ် ဖန် ကျောက် သ လင်း ကဲ့ သို့ ကြည် လင် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် နှင့် သိုး သ ငယ် ၏ ပလ္လင် တော် ထဲ က ထွက် သော၊ အ သက် ရေ စီး ရာ မြစ် ကို ကောင်း ကင် တ မန် သည် ငါ့ အား ပြ လေ ၏။ မြို့ လမ်း မ အ လယ် ၌ ၎င်း၊ ထို မြစ် နှစ် ဘက် ၌ ၎င်း အ သက် ပင် ရှိ ၏။ ထို အ သက် ပင် သည် အ သီး တစ် ဆယ် နှစ် မျိုး ကို သီး တတ် ၏။ မိ မိ အ သီး ကို လည်း လ တိုင်း ပေး တတ် ၏။ အ ရွက် သည် လည်း လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စ ရာ ဘို့ ဖြစ် ၏။ နောက် တစ် ဖန် ကျိန် ခြင်း ဘေး တစ် စုံ တစ် ခု မျှ မ ရှိ။ ထို မြို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် နှင့် သိုး သ ငယ် ၏ ပလ္လင် တော် ရှိ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျွန် တို့ သည် ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု ကြ လိမ့် မည်။ မျက် နှာ တော် ကို မြင် ရ ၍၊ သူ တို့ န ဖူး ၌ လည်း နာ မ တော် ရေး ထား လျက် ရှိ လိမ့် မည်။ ထို မြို့ ၌ ညဉ့် မ ရှိ ရ။ ဆီ မီး ကို အ လို မ ရှိ။ နေ ၏ အ ရောင် ကို လည်း အ လို မ ရှိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ၌ ရောင် ခြည် တော် ကို လွှတ် တော် မူ ၍၊ သူ တို့ သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် စိုး စံ ရ ကြ လ တံ့ (ဗျာ၊ ၂၂:၁-၅)။ အ သက် ကြီး သူ နှစ် ဆယ် လေး ပါး တို့ သည် ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ ရှေ့ ၌ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် အ သက် ရှင် တော် မူ သော သူ ကို ကိုး ကွယ် လျက်၊ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီ။ ထို အ ရာ တို့ သည် အ လို တော် ကြောင့် ဖြစ် ၍ ဖန် ဆင်း လျက် ရှိ ကြ ပါ ၏။ ထို ကြောင့်၊ ကိုယ် တော် သည် ဘုန်း အ သ ရေ တန် ခိုး တော် ကို ခံ စား ထိုက် တော် မူ ၏ ဟု လျှောက် ဆို ၍၊ ပလ္လင် တော် ရှေ့ ၌ မိ မိ တို့ သ ရ ဖူ များ ကို ချ ထား ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၄:၁၀-၁၁)။ သိုး သ ငယ် ရှေ့ ၌ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ကိုယ် တော် သည် အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ အ သီး အ သီး ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော သော လူ အ မျိုး အ နွှယ် ခပ် သိမ်း တို့ အ ထဲ မှ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ယူ ၍၊ အ သွေး တော် နှင့် ဘု ရား သ ခင် အ ဘို့ ရွေး နှုတ် တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ မှာ၊ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ခန့် ထား ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ စိုး စံ ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏ ဟု အ သစ် သော သီ ချင်း ကို သီ ၍ လျှောက် ဆို ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၅:၈-၁၀)။ ထို အ ခါ ငါ ကြည့် ၍၊ ပလ္လင် တော် မှ စ သော သတ္တ ဝါ တို့ နှင့် အ သက် ကြီး သူ တို့ ၏ ပတ် ဝန်း ကျင် ၌၊ ကု ဋေ သင်္ချေ မ က အ တိုင်း မ သိ များ စွာ သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ၏ အ သံ ကို ငါ ကြား ၏။ ထို သူ တို့ က လည်း၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ခဲ့ ပြီး သော သိုး သ ငယ် သည်၊ တန် ခိုး၊ စည်း စိမ်၊ ပ ညာ၊ အ စွမ်း သတ္တိ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော်၊ ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ထိုက် တော် မူ ၏ ဟု၊ ကြီး သော အ သံ နှင့် ပြော ဆို ကြ ၏။ ကောင်း ကင်၊ မြေ ကြီး၊ မြေ ကြီး အောက်၊ သ မုဒ္ဒ ရာ အ ထဲ၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ရှိ ရှိ သ မျှ သော ဝေ နေ ယျ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ က၊ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် တော် မူ သော သူ နှင့် သိုး သ ငယ် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော်၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း ဟု ပြော ဆို ကြ သည် ကို ငါ ကြား လေ ၏။ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ က လည်း၊ အာ မင် ဟု ခေါ် ဝေါ် ကြ ၏။ အ သက် ကြီး သူ တို့ သည် လည်း ပြပ် ဝပ် ၍ ကိုး ကွယ် ကြ ၏ (ဗျာ၊ ၅:၁၁-၁၄)။

ဆ ရာ ယု ဒ သန် စီ ရင် သော သမ္မာ ကျမ်း ချုပ် ပြီး ၏။