စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မြေ ကြီး မျက် နှာ ပေါ် မှာ လူ တို့ သည် များ ပြား ၍၊ သ မီး များ ကို လည်း ရ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် လူ သ မီး တို့ လှ ကြောင်း ကို မြင် ၍၊ ကိုယ် စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း စုံ ဘက် ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် လူ တို့ တွင် အ စဉ် မ ဆုံး မ ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် အ သား ဖြစ် ၏။ သူ ၏ အ သက် တမ်း သည် လည်း၊ အ နှစ် တ ရာ နှစ် ဆယ် ဖြစ် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ကိုယ် ကြီး မား သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။ ထို နောက် ၌ လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည်၊ လူ သ မီး တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ရ သော သား တို့ သည်၊ အား ကြီး သော သူ၊ ရှေး ကာ လ မှ စ ၍၊ ကျော် စော သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပြစ် ကြီး ၍၊ သူ ၏ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဆိုး ညစ် ခြင်း သက် သက် ရှိ ကြောင်း ကို၊ ဘု ရား သ ခင် သိ မြင် တော် မူ လျှင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သည် ကို နောင် တ ရ ၍၊ နှ လုံး တော် ပူ ပန် လျက် ရှိ တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ဖန် ဆင်း သော လူ ကို ၎င်း၊ လူ မှ စ ၍ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် များ တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ကြီး မျက် နှာ မှ ငါ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ သူ တို့ ကို ဖန် ဆင်း သော ကြောင့် ငါ နောင် တ ရ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ နော ဧ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

နော ဧ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဟူ မူ ကား၊ နော ဧ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ မိ မိ အ မျိုး ၌ စုံ လင် သော သူ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ သွား လာ ၏။ ၁၀ နော ဧ သည်၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း ဟူ သော သား သုံး ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ မြေ ကြီး သည်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ မှာ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ ၁၂ ဘု ရား သ ခင် သည် မြေ ကြီး ကို ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဖောက် ပြန် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ပြီ။

၁၃ ထို အ ခါ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဆုံး သည် ငါ့ မျက် မှောက် တွင် ပေါ် လာ ပြီ။ သူ တို့ ကြောင့် မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် မြေ ကြီး နှင့် တ ကွ သူ တို့ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ၁၄ ဂေါ ဖ ရ သစ် သား ဖြင့်၊ သင်္ဘော ကို ကိုယ် ဘို့ တည် လုပ် လော့။ အ ထဲ ၌ လည်း အ ခန်း များ ကို လုပ် လော့။ အ တွင်း၊ ပြင်၊ ပတ် လည် ကို ထင်း ရူး စေး နှင့် သုတ် လော့။ ၁၅ လုပ် ရ မည့် ပုံ ဟူ မူ ကား၊ သင်္ဘော အ လျား အ တောင် သုံး ရာ၊ အ နံ အ တောင် ငါး ဆယ်၊ အ မြင့် အ တောင် သုံး ဆယ် ရှိ စေ ရ မည်။ ၁၆ အ ပေါ် ၌ လည်း အ မိုး ကို လုပ် ရ မည်။ ထို အ မိုး အ ပေါ် အ လယ် ချက် ၌၊ ထိပ် အုပ် အ နံ တ တောင် အ ကျယ် ရှိ စေ ရ မည်။ သင်္ဘော နံ တ ဘက် ၌ လည်း တံ ခါး ကို လုပ် ရ မည်။ အောက် ဆင့်၊ အ လယ် ဆင့်၊ အ ပေါ် ဆင့် ဟူ ၍၊ သုံး ဆင့် ကို လည်း ရှိ စေ ရ မည်။

၁၇ အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ကို၊ ကောင်း ကင် အောက် မှ ငါ ကိုယ် တိုင် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ၊ မြေ ကြီး ကို ရေ လွှမ်း မိုး စေ သ ဖြင့်၊ မြေ ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ရ ကြ မည်။ ၁၈ သင် ၌ မူ ကား၊ ငါ့ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ငါ တည် စေ မည်။ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ များ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ ဝင် ရ မည်။ ၁၉ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး မျိုး ထဲ က၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ ကို ယူ ၍၊ သင် နှင့် အ တူ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း ရ မည်။ ၂၀ ငှက် လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ သား လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ သည် အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင့် ထံ သို့ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ကိုယ် စား စ ရာ အ ဘို့၊ တိ ရစ္ဆာန် တို့ စား စ ရာ အ ဘို့၊ စား အပ် သော အ စာ အ မျိုး မျိုး ကို ယူ ၍ သို ထား ရ မည် ဟု၊ ဘု ရား သ ခင် မှာ ထား တော် မူ ၏။ ၂၂ မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း လည်း နော ဧ ပြု လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မြေ ကြီး မျက် နှာ ပေါ် မှာ လူ တို့ သည် များ ပြား ၍၊ သ မီး များ ကို လည်း ရ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် လူ သ မီး တို့ လှ ကြောင်း ကို မြင် ၍၊ ကိုယ် စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း စုံ ဘက် ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် လူ တို့ တွင် အ စဉ် မ ဆုံး မ ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် အ သား ဖြစ် ၏။ သူ ၏ အ သက် တမ်း သည် လည်း၊ အ နှစ် တ ရာ နှစ် ဆယ် ဖြစ် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ကိုယ် ကြီး မား သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။ ထို နောက် ၌ လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည်၊ လူ သ မီး တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ရ သော သား တို့ သည်၊ အား ကြီး သော သူ၊ ရှေး ကာ လ မှ စ ၍၊ ကျော် စော သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပြစ် ကြီး ၍၊ သူ ၏ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဆိုး ညစ် ခြင်း သက် သက် ရှိ ကြောင်း ကို၊ ဘု ရား သ ခင် သိ မြင် တော် မူ လျှင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သည် ကို နောင် တ ရ ၍၊ နှ လုံး တော် ပူ ပန် လျက် ရှိ တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ဖန် ဆင်း သော လူ ကို ၎င်း၊ လူ မှ စ ၍ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် များ တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ကြီး မျက် နှာ မှ ငါ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ သူ တို့ ကို ဖန် ဆင်း သော ကြောင့် ငါ နောင် တ ရ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ နော ဧ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

နော ဧ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဟူ မူ ကား၊ နော ဧ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ မိ မိ အ မျိုး ၌ စုံ လင် သော သူ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ သွား လာ ၏။ ၁၀ နော ဧ သည်၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း ဟူ သော သား သုံး ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ မြေ ကြီး သည်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ မှာ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ ၁၂ ဘု ရား သ ခင် သည် မြေ ကြီး ကို ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဖောက် ပြန် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ပြီ။

၁၃ ထို အ ခါ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဆုံး သည် ငါ့ မျက် မှောက် တွင် ပေါ် လာ ပြီ။ သူ တို့ ကြောင့် မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် မြေ ကြီး နှင့် တ ကွ သူ တို့ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ၁၄ ဂေါ ဖ ရ သစ် သား ဖြင့်၊ သင်္ဘော ကို ကိုယ် ဘို့ တည် လုပ် လော့။ အ ထဲ ၌ လည်း အ ခန်း များ ကို လုပ် လော့။ အ တွင်း၊ ပြင်၊ ပတ် လည် ကို ထင်း ရူး စေး နှင့် သုတ် လော့။ ၁၅ လုပ် ရ မည့် ပုံ ဟူ မူ ကား၊ သင်္ဘော အ လျား အ တောင် သုံး ရာ၊ အ နံ အ တောင် ငါး ဆယ်၊ အ မြင့် အ တောင် သုံး ဆယ် ရှိ စေ ရ မည်။ ၁၆ အ ပေါ် ၌ လည်း အ မိုး ကို လုပ် ရ မည်။ ထို အ မိုး အ ပေါ် အ လယ် ချက် ၌၊ ထိပ် အုပ် အ နံ တ တောင် အ ကျယ် ရှိ စေ ရ မည်။ သင်္ဘော နံ တ ဘက် ၌ လည်း တံ ခါး ကို လုပ် ရ မည်။ အောက် ဆင့်၊ အ လယ် ဆင့်၊ အ ပေါ် ဆင့် ဟူ ၍၊ သုံး ဆင့် ကို လည်း ရှိ စေ ရ မည်။

၁၇ အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ကို၊ ကောင်း ကင် အောက် မှ ငါ ကိုယ် တိုင် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ၊ မြေ ကြီး ကို ရေ လွှမ်း မိုး စေ သ ဖြင့်၊ မြေ ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ရ ကြ မည်။ ၁၈ သင် ၌ မူ ကား၊ ငါ့ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ငါ တည် စေ မည်။ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ များ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ ဝင် ရ မည်။ ၁၉ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး မျိုး ထဲ က၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ ကို ယူ ၍၊ သင် နှင့် အ တူ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း ရ မည်။ ၂၀ ငှက် လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ သား လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ သည် အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင့် ထံ သို့ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ကိုယ် စား စ ရာ အ ဘို့၊ တိ ရစ္ဆာန် တို့ စား စ ရာ အ ဘို့၊ စား အပ် သော အ စာ အ မျိုး မျိုး ကို ယူ ၍ သို ထား ရ မည် ဟု၊ ဘု ရား သ ခင် မှာ ထား တော် မူ ၏။ ၂၂ မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း လည်း နော ဧ ပြု လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မြေ ကြီး မျက် နှာ ပေါ် မှာ လူ တို့ သည် များ ပြား ၍၊ သ မီး များ ကို လည်း ရ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် လူ သ မီး တို့ လှ ကြောင်း ကို မြင် ၍၊ ကိုယ် စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း စုံ ဘက် ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် လူ တို့ တွင် အ စဉ် မ ဆုံး မ ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် အ သား ဖြစ် ၏။ သူ ၏ အ သက် တမ်း သည် လည်း၊ အ နှစ် တ ရာ နှစ် ဆယ် ဖြစ် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ကိုယ် ကြီး မား သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။ ထို နောက် ၌ လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည်၊ လူ သ မီး တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ရ သော သား တို့ သည်၊ အား ကြီး သော သူ၊ ရှေး ကာ လ မှ စ ၍၊ ကျော် စော သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပြစ် ကြီး ၍၊ သူ ၏ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဆိုး ညစ် ခြင်း သက် သက် ရှိ ကြောင်း ကို၊ ဘု ရား သ ခင် သိ မြင် တော် မူ လျှင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သည် ကို နောင် တ ရ ၍၊ နှ လုံး တော် ပူ ပန် လျက် ရှိ တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ဖန် ဆင်း သော လူ ကို ၎င်း၊ လူ မှ စ ၍ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက် များ တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ကြီး မျက် နှာ မှ ငါ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ သူ တို့ ကို ဖန် ဆင်း သော ကြောင့် ငါ နောင် တ ရ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ နော ဧ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

နော ဧ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဟူ မူ ကား၊ နော ဧ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ မိ မိ အ မျိုး ၌ စုံ လင် သော သူ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ သွား လာ ၏။ ၁၀ နော ဧ သည်၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း ဟူ သော သား သုံး ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ မြေ ကြီး သည်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ မှာ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ ၁၂ ဘု ရား သ ခင် သည် မြေ ကြီး ကို ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ ပုပ် စပ် လျက် ရှိ သည် ကို မြင် တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဖောက် ပြန် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ပြီ။

၁၃ ထို အ ခါ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဆုံး သည် ငါ့ မျက် မှောက် တွင် ပေါ် လာ ပြီ။ သူ တို့ ကြောင့် မြေ ကြီး သည် အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ပြည့် စုံ လေ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် မြေ ကြီး နှင့် တ ကွ သူ တို့ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ၁၄ ဂေါ ဖ ရ သစ် သား ဖြင့်၊ သင်္ဘော ကို ကိုယ် ဘို့ တည် လုပ် လော့။ အ ထဲ ၌ လည်း အ ခန်း များ ကို လုပ် လော့။ အ တွင်း၊ ပြင်၊ ပတ် လည် ကို ထင်း ရူး စေး နှင့် သုတ် လော့။ ၁၅ လုပ် ရ မည့် ပုံ ဟူ မူ ကား၊ သင်္ဘော အ လျား အ တောင် သုံး ရာ၊ အ နံ အ တောင် ငါး ဆယ်၊ အ မြင့် အ တောင် သုံး ဆယ် ရှိ စေ ရ မည်။ ၁၆ အ ပေါ် ၌ လည်း အ မိုး ကို လုပ် ရ မည်။ ထို အ မိုး အ ပေါ် အ လယ် ချက် ၌၊ ထိပ် အုပ် အ နံ တ တောင် အ ကျယ် ရှိ စေ ရ မည်။ သင်္ဘော နံ တ ဘက် ၌ လည်း တံ ခါး ကို လုပ် ရ မည်။ အောက် ဆင့်၊ အ လယ် ဆင့်၊ အ ပေါ် ဆင့် ဟူ ၍၊ သုံး ဆင့် ကို လည်း ရှိ စေ ရ မည်။

၁၇ အ သက် ရှင် သော သတ္တ ဝါ အ ပေါင်း တို့ ကို၊ ကောင်း ကင် အောက် မှ ငါ ကိုယ် တိုင် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ၊ မြေ ကြီး ကို ရေ လွှမ်း မိုး စေ သ ဖြင့်၊ မြေ ပေါ် မှာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ရ ကြ မည်။ ၁၈ သင် ၌ မူ ကား၊ ငါ့ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ငါ တည် စေ မည်။ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ များ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ ဝင် ရ မည်။ ၁၉ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန် အ မျိုး မျိုး ထဲ က၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ ကို ယူ ၍၊ သင် နှင့် အ တူ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း ရ မည်။ ၂၀ ငှက် လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ သား လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း လည်း အ မျိုး အ လိုက်၊ အ ထီး အ မ၊ အ စုံ တို့ သည် အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင့် ထံ သို့ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ကိုယ် စား စ ရာ အ ဘို့၊ တိ ရစ္ဆာန် တို့ စား စ ရာ အ ဘို့၊ စား အပ် သော အ စာ အ မျိုး မျိုး ကို ယူ ၍ သို ထား ရ မည် ဟု၊ ဘု ရား သ ခင် မှာ ထား တော် မူ ၏။ ၂၂ မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း လည်း နော ဧ ပြု လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation