စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၅၀

ထို အ ခါ ယော သပ် သည် အ ဘ ၏ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ငုံ့ ၍၊ ငို လျက် နမ်း လျက် နေ ၏။ အ ဘ ၏ အ လောင်း ကို နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် စေ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ကျွန် ဆေး သ မား တို့ ကို အ မိန့် ရှိ ၍၊ သူ တို့ သည် နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ကြ ၏။ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် သော အ လောင်း ကို၊ ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း ထား ၍၊ အ ရက် လေး ဆယ် လွန် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ယာ ကုပ် ကြောင့်၊ အ ရက် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ငို ကြွေး မြည် တမ်း သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် နန်း တော် သား အ ချို့ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို စေ တ နာ စိတ် ရှိ လျှင်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် သို့ သွား ၍၊ ကျွန် တော် အ ဘ က၊ ငါ သေ တော့ မည်။ ခါ နာန် ပြည် ၌ ကိုယ် ဘို့ ငါ တူး ဘူး သော သင်္ချိုင်း တွင်း ၌၊ ငါ့ ကို သင်္ဂြိုဟ် ရ မည် ဟူ ၍ ကျွန် တော် ကို ကျိန် ဆို စေ ပါ ပြီ။ ထို ကြောင့် ကျွန် တော် သွား ၍၊ အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး မှ ပြန် လာ ပါ မည် အ ကြောင်း ကို အ သ နား တော် ခံ ပါ သည် ဟု နား တော် လျှောက် ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ သင် ၏ အ ဘ ကျိန် ဆို စေ သည် အ တိုင်း သွား ၍၊ သင်္ဂြိုဟ် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ဖါ ရော မင်း ၏ ကျွန် များ တည်း ဟူ သော နန်း တော် အ ရာ ရှိ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ နှင့်၊ ယော သပ် အိမ် သား၊ အစ် ကို တို့ အိမ် သား၊ အ ဘ အိမ် သား ရှိ သ မျှ တို့ သည် လိုက် ကြ ၏။ သူ ငယ် တို့ နှင့် သိုး နွား များ ကို သာ၊ ဂေါ ရှင် ပြည် ၌ ကျန် ရစ် စေ ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ တည်း ဟူ သော အ လွန် များ စွာ သော အ လုံး အ ရင်း တို့ သည် ယော သပ် နှင့် တ ကွ လိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ အ လွန် ကြီး စွာ သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ပြန် ၏။ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ကြောင့် ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု လေ ၏။ ၁၁ ထို သို့ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း ၌ ပြု သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို၊ ထို ပြည် သား ခါ နာန် လူ တို့ သည် မြင် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ပြင်း စွာ ငို ကြွေး မြည် တမ်း ပါ သည် တ ကား ဟု ဆို ကြ ၏။ ထို ကြောင့် ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ရှိ သော ထို အ ရပ် ကို၊ အ ဗေ လ မိ ဇ ရိမ် ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ သ တည်း။

၁၂ ယာ ကုပ် သား တို့ သည်၊ အ ဘ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ၏။ ၁၃ ခါ နာန် ပြည် သို့ ဆောင် သွား ၍၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ကိုယ် ပိုင် သော သင်္ချိုင်း ဘို့၊ ဟိတ္တိ အ မျိုး သား ဧ ဖ ရုန် ၌ ဝယ် သော မံ ရေ မြို့ ရှေ့၊ မပ္ပေ လ လယ် ပြင် တွင် ရှိ သော မြေ တွင်း ၌ သင်္ဂြိုဟ် ကြ ၏။ ၁၄ ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး လျှင်၊ အစ် ကို များ မှ စ ၍ မ သာ လိုက် လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ပြန် လေ ၏။

၁၅ ယော သပ် အစ် ကို တို့ သည် အ ဘ သေ သည် ကို သိ မြင် လျှင်၊ ငါ တို့ ကို ယော သပ် သည် အ ငြိုး ထား ကောင်း ထား လိမ့် မည်။ ငါ တို့ သည် အ ထက် က သူ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ဧ ကန် အ မှန် ပြန် ၍ ညှဉ်း ဆဲ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် လျက်၊ ၁၆ သူ့ ထံ သို့ တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ ကိုယ် တော် အစ် ကို တို့ သည် မ ကောင်း သော အ မှု ကို ကိုယ် တော် အား ပြု မိ ၍၊ ၁၇ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား သော အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု၊ ကိုယ် တော် အား ကြား လျှောက် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ခ မည်း တော် မ သေ မှီ ကျွန် တော် တို့ ကို မှာ ထား ခဲ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တွင် ခ မည်း တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ကျွန် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှောက် ကြ သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် မျက် ရည် ကျ လေ ၏။

၁၈ အစ် ကို တို့ သည် လည်း ဝင် ၍ ယော သပ် ရှေ့ မှာ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ကျွန် တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ဖြစ် ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၁၉ ယော သပ် က လည်း၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ကျွန်ုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ကိုယ် စား ဖြစ် သ လော။ ၂၀ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို ညှဉ်း ဆဲ မည် ကြံ ကြ သော် လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယ နေ့ ဖြစ် သည် အ တိုင်း၊ လူ များ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျေး ဇူး ပြု မည် ကြံ တော် မူ ၏။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ သင် တို့ နှင့် သူ ငယ် များ ကို ကျွန်ုပ် ကျွေး မွေး မည် ဟု ဆို လျက်၊ သူ တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ၍ မေတ္တာ စ ကား ကို ပြော လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ၏ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ နေ ၍၊ အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ကို မှီ ၏။ ၂၃ ဧ ဖ ရိမ် ၏ မြေး ကို မြင် ရ ၏။ မ နာ ရှေ ၏ သား၊ မာ ခိ ရ ၏ သား သ မီး တို့ ကို လည်း မိ မိ ဒူး ပေါ် မှာ မွေး စား ရ ၏။

၂၄ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန်ုပ် သေ တော့ မည်။ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် တို့ အား ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် သို့၊ ဤ ပြည် မှ ဆောင် သွား တော် မူ မည် ဟု အစ် ကို တို့ အား ဆို ၏။ ၂၅ တ ဖန် တုံ၊ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ ကျွန်ုပ် အ ရိုး တို့ ကို ဤ အ ရပ် မှ ယူ သွား ရ မည် ဟူ ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ကျိန် ဆို စေ ၏။

၂၆ ထို သို့ ယော သပ် သည် အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ရှိ သော် အ နိစ္စ ရောက် လေ ၏။ အ လောင်း ကို ကား၊ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ပြီး လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တ လား နှင့် ထား ကြ လေ ၏။

ရှင် မော ရှေ စီ ရင် ရေး ထား သော ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ပြီး ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၅၀

ထို အ ခါ ယော သပ် သည် အ ဘ ၏ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ငုံ့ ၍၊ ငို လျက် နမ်း လျက် နေ ၏။ အ ဘ ၏ အ လောင်း ကို နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် စေ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ကျွန် ဆေး သ မား တို့ ကို အ မိန့် ရှိ ၍၊ သူ တို့ သည် နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ကြ ၏။ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် သော အ လောင်း ကို၊ ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း ထား ၍၊ အ ရက် လေး ဆယ် လွန် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ယာ ကုပ် ကြောင့်၊ အ ရက် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ငို ကြွေး မြည် တမ်း သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် နန်း တော် သား အ ချို့ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို စေ တ နာ စိတ် ရှိ လျှင်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် သို့ သွား ၍၊ ကျွန် တော် အ ဘ က၊ ငါ သေ တော့ မည်။ ခါ နာန် ပြည် ၌ ကိုယ် ဘို့ ငါ တူး ဘူး သော သင်္ချိုင်း တွင်း ၌၊ ငါ့ ကို သင်္ဂြိုဟ် ရ မည် ဟူ ၍ ကျွန် တော် ကို ကျိန် ဆို စေ ပါ ပြီ။ ထို ကြောင့် ကျွန် တော် သွား ၍၊ အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး မှ ပြန် လာ ပါ မည် အ ကြောင်း ကို အ သ နား တော် ခံ ပါ သည် ဟု နား တော် လျှောက် ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ သင် ၏ အ ဘ ကျိန် ဆို စေ သည် အ တိုင်း သွား ၍၊ သင်္ဂြိုဟ် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ဖါ ရော မင်း ၏ ကျွန် များ တည်း ဟူ သော နန်း တော် အ ရာ ရှိ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ နှင့်၊ ယော သပ် အိမ် သား၊ အစ် ကို တို့ အိမ် သား၊ အ ဘ အိမ် သား ရှိ သ မျှ တို့ သည် လိုက် ကြ ၏။ သူ ငယ် တို့ နှင့် သိုး နွား များ ကို သာ၊ ဂေါ ရှင် ပြည် ၌ ကျန် ရစ် စေ ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ တည်း ဟူ သော အ လွန် များ စွာ သော အ လုံး အ ရင်း တို့ သည် ယော သပ် နှင့် တ ကွ လိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ အ လွန် ကြီး စွာ သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ပြန် ၏။ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ကြောင့် ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု လေ ၏။ ၁၁ ထို သို့ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း ၌ ပြု သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို၊ ထို ပြည် သား ခါ နာန် လူ တို့ သည် မြင် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ပြင်း စွာ ငို ကြွေး မြည် တမ်း ပါ သည် တ ကား ဟု ဆို ကြ ၏။ ထို ကြောင့် ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ရှိ သော ထို အ ရပ် ကို၊ အ ဗေ လ မိ ဇ ရိမ် ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ သ တည်း။

၁၂ ယာ ကုပ် သား တို့ သည်၊ အ ဘ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ၏။ ၁၃ ခါ နာန် ပြည် သို့ ဆောင် သွား ၍၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ကိုယ် ပိုင် သော သင်္ချိုင်း ဘို့၊ ဟိတ္တိ အ မျိုး သား ဧ ဖ ရုန် ၌ ဝယ် သော မံ ရေ မြို့ ရှေ့၊ မပ္ပေ လ လယ် ပြင် တွင် ရှိ သော မြေ တွင်း ၌ သင်္ဂြိုဟ် ကြ ၏။ ၁၄ ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး လျှင်၊ အစ် ကို များ မှ စ ၍ မ သာ လိုက် လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ပြန် လေ ၏။

၁၅ ယော သပ် အစ် ကို တို့ သည် အ ဘ သေ သည် ကို သိ မြင် လျှင်၊ ငါ တို့ ကို ယော သပ် သည် အ ငြိုး ထား ကောင်း ထား လိမ့် မည်။ ငါ တို့ သည် အ ထက် က သူ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ဧ ကန် အ မှန် ပြန် ၍ ညှဉ်း ဆဲ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် လျက်၊ ၁၆ သူ့ ထံ သို့ တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ ကိုယ် တော် အစ် ကို တို့ သည် မ ကောင်း သော အ မှု ကို ကိုယ် တော် အား ပြု မိ ၍၊ ၁၇ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား သော အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု၊ ကိုယ် တော် အား ကြား လျှောက် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ခ မည်း တော် မ သေ မှီ ကျွန် တော် တို့ ကို မှာ ထား ခဲ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တွင် ခ မည်း တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ကျွန် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှောက် ကြ သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် မျက် ရည် ကျ လေ ၏။

၁၈ အစ် ကို တို့ သည် လည်း ဝင် ၍ ယော သပ် ရှေ့ မှာ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ကျွန် တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ဖြစ် ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၁၉ ယော သပ် က လည်း၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ကျွန်ုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ကိုယ် စား ဖြစ် သ လော။ ၂၀ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို ညှဉ်း ဆဲ မည် ကြံ ကြ သော် လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယ နေ့ ဖြစ် သည် အ တိုင်း၊ လူ များ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျေး ဇူး ပြု မည် ကြံ တော် မူ ၏။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ သင် တို့ နှင့် သူ ငယ် များ ကို ကျွန်ုပ် ကျွေး မွေး မည် ဟု ဆို လျက်၊ သူ တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ၍ မေတ္တာ စ ကား ကို ပြော လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ၏ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ နေ ၍၊ အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ကို မှီ ၏။ ၂၃ ဧ ဖ ရိမ် ၏ မြေး ကို မြင် ရ ၏။ မ နာ ရှေ ၏ သား၊ မာ ခိ ရ ၏ သား သ မီး တို့ ကို လည်း မိ မိ ဒူး ပေါ် မှာ မွေး စား ရ ၏။

၂၄ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန်ုပ် သေ တော့ မည်။ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် တို့ အား ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် သို့၊ ဤ ပြည် မှ ဆောင် သွား တော် မူ မည် ဟု အစ် ကို တို့ အား ဆို ၏။ ၂၅ တ ဖန် တုံ၊ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ ကျွန်ုပ် အ ရိုး တို့ ကို ဤ အ ရပ် မှ ယူ သွား ရ မည် ဟူ ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ကျိန် ဆို စေ ၏။

၂၆ ထို သို့ ယော သပ် သည် အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ရှိ သော် အ နိစ္စ ရောက် လေ ၏။ အ လောင်း ကို ကား၊ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ပြီး လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တ လား နှင့် ထား ကြ လေ ၏။

ရှင် မော ရှေ စီ ရင် ရေး ထား သော ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ပြီး ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၅၀

ထို အ ခါ ယော သပ် သည် အ ဘ ၏ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ငုံ့ ၍၊ ငို လျက် နမ်း လျက် နေ ၏။ အ ဘ ၏ အ လောင်း ကို နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် စေ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ကျွန် ဆေး သ မား တို့ ကို အ မိန့် ရှိ ၍၊ သူ တို့ သည် နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ကြ ၏။ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် သော အ လောင်း ကို၊ ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း ထား ၍၊ အ ရက် လေး ဆယ် လွန် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ယာ ကုပ် ကြောင့်၊ အ ရက် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ငို ကြွေး မြည် တမ်း သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် နန်း တော် သား အ ချို့ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို စေ တ နာ စိတ် ရှိ လျှင်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် သို့ သွား ၍၊ ကျွန် တော် အ ဘ က၊ ငါ သေ တော့ မည်။ ခါ နာန် ပြည် ၌ ကိုယ် ဘို့ ငါ တူး ဘူး သော သင်္ချိုင်း တွင်း ၌၊ ငါ့ ကို သင်္ဂြိုဟ် ရ မည် ဟူ ၍ ကျွန် တော် ကို ကျိန် ဆို စေ ပါ ပြီ။ ထို ကြောင့် ကျွန် တော် သွား ၍၊ အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး မှ ပြန် လာ ပါ မည် အ ကြောင်း ကို အ သ နား တော် ခံ ပါ သည် ဟု နား တော် လျှောက် ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ သင် ၏ အ ဘ ကျိန် ဆို စေ သည် အ တိုင်း သွား ၍၊ သင်္ဂြိုဟ် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ဖါ ရော မင်း ၏ ကျွန် များ တည်း ဟူ သော နန်း တော် အ ရာ ရှိ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ နှင့်၊ ယော သပ် အိမ် သား၊ အစ် ကို တို့ အိမ် သား၊ အ ဘ အိမ် သား ရှိ သ မျှ တို့ သည် လိုက် ကြ ၏။ သူ ငယ် တို့ နှင့် သိုး နွား များ ကို သာ၊ ဂေါ ရှင် ပြည် ၌ ကျန် ရစ် စေ ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ တည်း ဟူ သော အ လွန် များ စွာ သော အ လုံး အ ရင်း တို့ သည် ယော သပ် နှင့် တ ကွ လိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ အ လွန် ကြီး စွာ သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု ကြ ပြန် ၏။ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ကြောင့် ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို ပြု လေ ၏။ ၁၁ ထို သို့ အာ တဒ် ကောက် နယ် တ လင်း ၌ ပြု သော ငို ကြွေး မြည် တမ်း ခြင်း ကို၊ ထို ပြည် သား ခါ နာန် လူ တို့ သည် မြင် လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် ပြင်း စွာ ငို ကြွေး မြည် တမ်း ပါ သည် တ ကား ဟု ဆို ကြ ၏။ ထို ကြောင့် ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ရှိ သော ထို အ ရပ် ကို၊ အ ဗေ လ မိ ဇ ရိမ် ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ သ တည်း။

၁၂ ယာ ကုပ် သား တို့ သည်၊ အ ဘ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ၏။ ၁၃ ခါ နာန် ပြည် သို့ ဆောင် သွား ၍၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ကိုယ် ပိုင် သော သင်္ချိုင်း ဘို့၊ ဟိတ္တိ အ မျိုး သား ဧ ဖ ရုန် ၌ ဝယ် သော မံ ရေ မြို့ ရှေ့၊ မပ္ပေ လ လယ် ပြင် တွင် ရှိ သော မြေ တွင်း ၌ သင်္ဂြိုဟ် ကြ ၏။ ၁၄ ယော သပ် သည် အ ဘ ကို သင်္ဂြိုဟ် ပြီး လျှင်၊ အစ် ကို များ မှ စ ၍ မ သာ လိုက် လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ပြန် လေ ၏။

၁၅ ယော သပ် အစ် ကို တို့ သည် အ ဘ သေ သည် ကို သိ မြင် လျှင်၊ ငါ တို့ ကို ယော သပ် သည် အ ငြိုး ထား ကောင်း ထား လိမ့် မည်။ ငါ တို့ သည် အ ထက် က သူ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ဧ ကန် အ မှန် ပြန် ၍ ညှဉ်း ဆဲ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် လျက်၊ ၁၆ သူ့ ထံ သို့ တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ ကိုယ် တော် အစ် ကို တို့ သည် မ ကောင်း သော အ မှု ကို ကိုယ် တော် အား ပြု မိ ၍၊ ၁၇ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား သော အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု၊ ကိုယ် တော် အား ကြား လျှောက် ရ မည် အ ကြောင်း၊ ခ မည်း တော် မ သေ မှီ ကျွန် တော် တို့ ကို မှာ ထား ခဲ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တွင် ခ မည်း တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ကျွန် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှောက် ကြ သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် မျက် ရည် ကျ လေ ၏။

၁၈ အစ် ကို တို့ သည် လည်း ဝင် ၍ ယော သပ် ရှေ့ မှာ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ကျွန် တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ဖြစ် ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၁၉ ယော သပ် က လည်း၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ ကျွန်ုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ကိုယ် စား ဖြစ် သ လော။ ၂၀ သင် တို့ သည် ကျွန်ုပ် ကို ညှဉ်း ဆဲ မည် ကြံ ကြ သော် လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယ နေ့ ဖြစ် သည် အ တိုင်း၊ လူ များ အ သက် ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျေး ဇူး ပြု မည် ကြံ တော် မူ ၏။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ မ စိုး ရိမ် ကြ နှင့်။ သင် တို့ နှင့် သူ ငယ် များ ကို ကျွန်ုပ် ကျွေး မွေး မည် ဟု ဆို လျက်၊ သူ တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ၍ မေတ္တာ စ ကား ကို ပြော လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ ယော သပ် သည် မိ မိ အ ဘ ၏ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ နေ ၍၊ အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ကို မှီ ၏။ ၂၃ ဧ ဖ ရိမ် ၏ မြေး ကို မြင် ရ ၏။ မ နာ ရှေ ၏ သား၊ မာ ခိ ရ ၏ သား သ မီး တို့ ကို လည်း မိ မိ ဒူး ပေါ် မှာ မွေး စား ရ ၏။

၂၄ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန်ုပ် သေ တော့ မည်။ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် တို့ အား ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် သို့၊ ဤ ပြည် မှ ဆောင် သွား တော် မူ မည် ဟု အစ် ကို တို့ အား ဆို ၏။ ၂၅ တ ဖန် တုံ၊ အ ကယ် စင် စစ် ဘု ရား သ ခင် သည် သင် တို့ ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ တော် မူ မည်။ ကျွန်ုပ် အ ရိုး တို့ ကို ဤ အ ရပ် မှ ယူ သွား ရ မည် ဟူ ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ကျိန် ဆို စေ ၏။

၂၆ ထို သို့ ယော သပ် သည် အ သက် တ ရာ တ ဆယ် ရှိ သော် အ နိစ္စ ရောက် လေ ၏။ အ လောင်း ကို ကား၊ နံ့ သာ မျိုး နှင့် ပြင် ဆင် ပြီး လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တ လား နှင့် ထား ကြ လေ ၏။

ရှင် မော ရှေ စီ ရင် ရေး ထား သော ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ပြီး ၏။

<
>

Please view in landscape orientation