စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထို နောက်၊ လူ အာ ဒံ သည် မ ယား ဧ ဝ နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ ဧ ဝ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ ကို ငါ ရ ပြီ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် သူ့ ညီ အာ ဗေ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ အာ ဗေ လ ကား သိုး ထိန်း ဖြစ် ၏။ ကာ ဣ န ကား လယ် လုပ် သော သူ ဖြစ် ၏။

အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့၊ မြေ အ သီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ အာ ဗေ လ သည် လည်း၊ မိ မိ သိုး စု တွင် အ ဦး ဘွား သော သား အ ချို့ နှင့်၊ သိုး ဆီ ဥ ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗေ လ နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မူ ၏။ ကာ ဣ န နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မ မူ။ ထို ကြောင့် ကာ ဣ န သည် အ လွန် စိတ် ဆိုး ၍ မျက် နှာ ပျက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ဆိုး သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် သ နည်း။ သင် သည် ကောင်း မွန် စွာ ပြု လျှင် အ ခွင့် မ ရ လော။ ကောင်း မွန် စွာ မ ပြု လျှင်၊ အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကောင် သည် တံ ခါး နား မှာ ဝပ် လျက် ရှိ ၏။ သူ သည် သင် ၏ အ လို သို့ လိုက် ၍၊ သင် သည် သူ့ ကို အုပ် စိုး ရ ၏ ဟု ကာ ဣ န ကို မိန့် တော် မူ ၏။

ကာ ဣ န က လည်း လယ် သို့ သွား ကြ ကုန် အံ့ ဟု ညီ အာ ဗေ လ ကို ခေါ် ၍၊ လယ် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ညီ အာ ဗေ လ ကို ရန် ဘက် ပြု ၍ သတ် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင့် ညီ အာ ဗေ လ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု၊ ကာ ဣ န ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် မ သိ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် သည် ညီ ကို စောင့် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ သ လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၁၀ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သို့ ပြု ပြီး သ နည်း။ သင့် ညီ အ သွေး ၏ အ သံ သည် မြေ ထဲ က ငါ့ ကို အော် ဟစ် လျက် ရှိ သည် တ ကား။ ၁၁ သို့ ဖြစ် ၍ သင့် ညီ ၏ အ သွေး ကို ခံ ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ပ စပ် ကို ဖွင့် သော မြေ ကြီး ၏ ကျိန် ခြင်း ကို သင် သည် ခံ ရ သော ကြောင့်၊ ၁၂ ယ ခု မှ စ ၍ မြေ ၌ လုပ် သော အ ခါ ပ က တိ အ တိုင်း အ သီး အ နှံ ကို မ ရ ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ကာ ဣ န က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် အ ပြစ် သည် မ ဖြေ နိုင် အောင် ကြီး ပါ သ လော။ ၁၄ အ ကျွန်ုပ် ကို မြေ ကြီး ပြင် မှ ယ နေ့ နှင် ထုတ် တော် မူ ပြီ။ မျက် နှာ တော် ကို လည်း မ မြင် ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ ရ မည်။ တွေ့ သ မျှ သော သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် ကို သတ် ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လျှောက် ဆို ၏။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သို့ ဖြစ် ၍ ကာ ဣ န ကို သတ် သော သူ မည် သည် ကား၊ ခု နစ် ဆ သော အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ကာ ဣ န ကို တွေ့ သော သူ တ စုံ တ ယောက် မျှ မ သတ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ ၌ အ မှတ် ပေး တော် မူ ၏။

၁၆ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား ၍၊ ဧ ဒင် ပြည် အ ရှေ့၊ နော ဒ ပြည် တွင် နေ လေ ၏။ ၁၇ ထို အ ခါ ကာ ဣ န သည် မိ မိ မ ယား နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ဧ နောက် ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ကာ ဣ န သည် လည်း မြို့ ကို တည် ၍၊ မိ မိ သား ၏ အ မည် အ လိုက်၊ ထို မြို့ ကို ဧ နောက် မြို့ ဟု သ မုတ် လေ ၏။

၁၈ ဧ နောက် သား ကား ဣ ရဒ်၊ ဣ ရဒ် သား ကား မ ဟု ယေ လ၊ မ ဟု ယေ လ သား ကား မ သု ရှ လ၊ မ သု ရှ လ သား ကား လာ မက် တည်း။

၁၉ လာ မက် သည် အာ ဒ နှင့် ဇိ လ အ မည် ရှိ သော မိန်း မ နှစ် ယောက် နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု ၍၊ ၂၀ အာ ဒ သည် သား ယာ ဗ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကား၊ တဲ ၌ နေ သော သူ၊ သိုး နွား စ သည် တို့ ကို မွေး သော သူ တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၁ ယု ဗ လ အ မည် ရှိ သော ညီ မူ ကား၊ စောင်း မျိုး၊ နှဲ ခ ရာ မျိုး တို့ ကို တီး မှုတ် တတ် သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၂ ဇိ လ သည် လည်း၊ သား တု ဗ လ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ သူ သည် ပန်း တဉ်း သ မား၊ ပန်း ပဲ သ မား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဆ ရာ ဖြစ် လေ ၏။ တု ဗ လ ကာ ဣ န ၏ နှ မ ကား၊ နေ မ အ မည် ရှိ ၏။

၂၃ လာ မက် က လည်း၊ အာ ဒ နှင့် ဇိ လ၊ ငါ ပြော သံ ကို မှတ် ကြ လော့။ လာ မက် မ ယား တို့၊ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ငါ့ ကို ထိ ခိုက် သော လူ တ ယောက် တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော လူ ပျို တ ယောက် ကို ငါ သတ် ခဲ့ ပြီ။ ၂၄ ကာ ဣ န သည် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လျှင်၊ အ ကယ် ၍ လာ မက် သည်၊ အ ဆ ခု နစ် ဆယ် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ မိ မိ မ ယား တို့ ကို ပြော ဆို ၏။

၂၅ အာ ဒံ သည် လည်း မိ မိ မ ယား နှင့် တ ဖန် ဆက် ဆံ ပြန် လျှင်၊ မ ယား သည် သား ကို ဘွား မြင် ၍၊ ရှေ သ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န သတ် သော အာ ဗေ လ ကိုယ် စား၊ တ ပါး သော အ နွှယ် ကို၊ အ ကျွန်ုပ် အ ဘို့ ဘု ရား သ ခင် ခန့် ထား တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၂၆ ရှေ သ သည် လည်း သား ကို ရ ၍ ဧ နုတ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ကိုး ကွယ် စ ပြု ကြ လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထို နောက်၊ လူ အာ ဒံ သည် မ ယား ဧ ဝ နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ ဧ ဝ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ ကို ငါ ရ ပြီ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် သူ့ ညီ အာ ဗေ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ အာ ဗေ လ ကား သိုး ထိန်း ဖြစ် ၏။ ကာ ဣ န ကား လယ် လုပ် သော သူ ဖြစ် ၏။

အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့၊ မြေ အ သီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ အာ ဗေ လ သည် လည်း၊ မိ မိ သိုး စု တွင် အ ဦး ဘွား သော သား အ ချို့ နှင့်၊ သိုး ဆီ ဥ ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗေ လ နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မူ ၏။ ကာ ဣ န နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မ မူ။ ထို ကြောင့် ကာ ဣ န သည် အ လွန် စိတ် ဆိုး ၍ မျက် နှာ ပျက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ဆိုး သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် သ နည်း။ သင် သည် ကောင်း မွန် စွာ ပြု လျှင် အ ခွင့် မ ရ လော။ ကောင်း မွန် စွာ မ ပြု လျှင်၊ အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကောင် သည် တံ ခါး နား မှာ ဝပ် လျက် ရှိ ၏။ သူ သည် သင် ၏ အ လို သို့ လိုက် ၍၊ သင် သည် သူ့ ကို အုပ် စိုး ရ ၏ ဟု ကာ ဣ န ကို မိန့် တော် မူ ၏။

ကာ ဣ န က လည်း လယ် သို့ သွား ကြ ကုန် အံ့ ဟု ညီ အာ ဗေ လ ကို ခေါ် ၍၊ လယ် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ညီ အာ ဗေ လ ကို ရန် ဘက် ပြု ၍ သတ် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင့် ညီ အာ ဗေ လ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု၊ ကာ ဣ န ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် မ သိ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် သည် ညီ ကို စောင့် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ သ လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၁၀ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သို့ ပြု ပြီး သ နည်း။ သင့် ညီ အ သွေး ၏ အ သံ သည် မြေ ထဲ က ငါ့ ကို အော် ဟစ် လျက် ရှိ သည် တ ကား။ ၁၁ သို့ ဖြစ် ၍ သင့် ညီ ၏ အ သွေး ကို ခံ ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ပ စပ် ကို ဖွင့် သော မြေ ကြီး ၏ ကျိန် ခြင်း ကို သင် သည် ခံ ရ သော ကြောင့်၊ ၁၂ ယ ခု မှ စ ၍ မြေ ၌ လုပ် သော အ ခါ ပ က တိ အ တိုင်း အ သီး အ နှံ ကို မ ရ ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ကာ ဣ န က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် အ ပြစ် သည် မ ဖြေ နိုင် အောင် ကြီး ပါ သ လော။ ၁၄ အ ကျွန်ုပ် ကို မြေ ကြီး ပြင် မှ ယ နေ့ နှင် ထုတ် တော် မူ ပြီ။ မျက် နှာ တော် ကို လည်း မ မြင် ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ ရ မည်။ တွေ့ သ မျှ သော သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် ကို သတ် ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လျှောက် ဆို ၏။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သို့ ဖြစ် ၍ ကာ ဣ န ကို သတ် သော သူ မည် သည် ကား၊ ခု နစ် ဆ သော အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ကာ ဣ န ကို တွေ့ သော သူ တ စုံ တ ယောက် မျှ မ သတ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ ၌ အ မှတ် ပေး တော် မူ ၏။

၁၆ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား ၍၊ ဧ ဒင် ပြည် အ ရှေ့၊ နော ဒ ပြည် တွင် နေ လေ ၏။ ၁၇ ထို အ ခါ ကာ ဣ န သည် မိ မိ မ ယား နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ဧ နောက် ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ကာ ဣ န သည် လည်း မြို့ ကို တည် ၍၊ မိ မိ သား ၏ အ မည် အ လိုက်၊ ထို မြို့ ကို ဧ နောက် မြို့ ဟု သ မုတ် လေ ၏။

၁၈ ဧ နောက် သား ကား ဣ ရဒ်၊ ဣ ရဒ် သား ကား မ ဟု ယေ လ၊ မ ဟု ယေ လ သား ကား မ သု ရှ လ၊ မ သု ရှ လ သား ကား လာ မက် တည်း။

၁၉ လာ မက် သည် အာ ဒ နှင့် ဇိ လ အ မည် ရှိ သော မိန်း မ နှစ် ယောက် နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု ၍၊ ၂၀ အာ ဒ သည် သား ယာ ဗ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကား၊ တဲ ၌ နေ သော သူ၊ သိုး နွား စ သည် တို့ ကို မွေး သော သူ တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၁ ယု ဗ လ အ မည် ရှိ သော ညီ မူ ကား၊ စောင်း မျိုး၊ နှဲ ခ ရာ မျိုး တို့ ကို တီး မှုတ် တတ် သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၂ ဇိ လ သည် လည်း၊ သား တု ဗ လ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ သူ သည် ပန်း တဉ်း သ မား၊ ပန်း ပဲ သ မား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဆ ရာ ဖြစ် လေ ၏။ တု ဗ လ ကာ ဣ န ၏ နှ မ ကား၊ နေ မ အ မည် ရှိ ၏။

၂၃ လာ မက် က လည်း၊ အာ ဒ နှင့် ဇိ လ၊ ငါ ပြော သံ ကို မှတ် ကြ လော့။ လာ မက် မ ယား တို့၊ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ငါ့ ကို ထိ ခိုက် သော လူ တ ယောက် တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော လူ ပျို တ ယောက် ကို ငါ သတ် ခဲ့ ပြီ။ ၂၄ ကာ ဣ န သည် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လျှင်၊ အ ကယ် ၍ လာ မက် သည်၊ အ ဆ ခု နစ် ဆယ် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ မိ မိ မ ယား တို့ ကို ပြော ဆို ၏။

၂၅ အာ ဒံ သည် လည်း မိ မိ မ ယား နှင့် တ ဖန် ဆက် ဆံ ပြန် လျှင်၊ မ ယား သည် သား ကို ဘွား မြင် ၍၊ ရှေ သ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န သတ် သော အာ ဗေ လ ကိုယ် စား၊ တ ပါး သော အ နွှယ် ကို၊ အ ကျွန်ုပ် အ ဘို့ ဘု ရား သ ခင် ခန့် ထား တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၂၆ ရှေ သ သည် လည်း သား ကို ရ ၍ ဧ နုတ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ကိုး ကွယ် စ ပြု ကြ လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထို နောက်၊ လူ အာ ဒံ သည် မ ယား ဧ ဝ နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ ဧ ဝ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ ကို ငါ ရ ပြီ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် သူ့ ညီ အာ ဗေ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ အာ ဗေ လ ကား သိုး ထိန်း ဖြစ် ၏။ ကာ ဣ န ကား လယ် လုပ် သော သူ ဖြစ် ၏။

အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့၊ မြေ အ သီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ အာ ဗေ လ သည် လည်း၊ မိ မိ သိုး စု တွင် အ ဦး ဘွား သော သား အ ချို့ နှင့်၊ သိုး ဆီ ဥ ကို ဆောင် ခဲ့ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗေ လ နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မူ ၏။ ကာ ဣ န နှင့် သူ ၏ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပ မာ ဏ ပြု တော် မ မူ။ ထို ကြောင့် ကာ ဣ န သည် အ လွန် စိတ် ဆိုး ၍ မျက် နှာ ပျက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ဆိုး သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် သ နည်း။ သင် သည် ကောင်း မွန် စွာ ပြု လျှင် အ ခွင့် မ ရ လော။ ကောင်း မွန် စွာ မ ပြု လျှင်၊ အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကောင် သည် တံ ခါး နား မှာ ဝပ် လျက် ရှိ ၏။ သူ သည် သင် ၏ အ လို သို့ လိုက် ၍၊ သင် သည် သူ့ ကို အုပ် စိုး ရ ၏ ဟု ကာ ဣ န ကို မိန့် တော် မူ ၏။

ကာ ဣ န က လည်း လယ် သို့ သွား ကြ ကုန် အံ့ ဟု ညီ အာ ဗေ လ ကို ခေါ် ၍၊ လယ် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ညီ အာ ဗေ လ ကို ရန် ဘက် ပြု ၍ သတ် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင့် ညီ အာ ဗေ လ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု၊ ကာ ဣ န ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် မ သိ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် သည် ညီ ကို စောင့် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ သ လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၁၀ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သို့ ပြု ပြီး သ နည်း။ သင့် ညီ အ သွေး ၏ အ သံ သည် မြေ ထဲ က ငါ့ ကို အော် ဟစ် လျက် ရှိ သည် တ ကား။ ၁၁ သို့ ဖြစ် ၍ သင့် ညီ ၏ အ သွေး ကို ခံ ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ ပ စပ် ကို ဖွင့် သော မြေ ကြီး ၏ ကျိန် ခြင်း ကို သင် သည် ခံ ရ သော ကြောင့်၊ ၁၂ ယ ခု မှ စ ၍ မြေ ၌ လုပ် သော အ ခါ ပ က တိ အ တိုင်း အ သီး အ နှံ ကို မ ရ ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ကာ ဣ န က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် အ ပြစ် သည် မ ဖြေ နိုင် အောင် ကြီး ပါ သ လော။ ၁၄ အ ကျွန်ုပ် ကို မြေ ကြီး ပြင် မှ ယ နေ့ နှင် ထုတ် တော် မူ ပြီ။ မျက် နှာ တော် ကို လည်း မ မြင် ရ။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ပြေး ရ သော သူ၊ အ ရပ် ရပ် လည် ရ သော သူ ဖြစ် ပါ ရ မည်။ တွေ့ သ မျှ သော သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် ကို သတ် ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လျှောက် ဆို ၏။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သို့ ဖြစ် ၍ ကာ ဣ န ကို သတ် သော သူ မည် သည် ကား၊ ခု နစ် ဆ သော အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ကာ ဣ န ကို တွေ့ သော သူ တ စုံ တ ယောက် မျှ မ သတ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ ၌ အ မှတ် ပေး တော် မူ ၏။

၁၆ ကာ ဣ န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား ၍၊ ဧ ဒင် ပြည် အ ရှေ့၊ နော ဒ ပြည် တွင် နေ လေ ၏။ ၁၇ ထို အ ခါ ကာ ဣ န သည် မိ မိ မ ယား နှင့် ဆက် ဆံ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ဧ နောက် ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ကာ ဣ န သည် လည်း မြို့ ကို တည် ၍၊ မိ မိ သား ၏ အ မည် အ လိုက်၊ ထို မြို့ ကို ဧ နောက် မြို့ ဟု သ မုတ် လေ ၏။

၁၈ ဧ နောက် သား ကား ဣ ရဒ်၊ ဣ ရဒ် သား ကား မ ဟု ယေ လ၊ မ ဟု ယေ လ သား ကား မ သု ရှ လ၊ မ သု ရှ လ သား ကား လာ မက် တည်း။

၁၉ လာ မက် သည် အာ ဒ နှင့် ဇိ လ အ မည် ရှိ သော မိန်း မ နှစ် ယောက် နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု ၍၊ ၂၀ အာ ဒ သည် သား ယာ ဗ လ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကား၊ တဲ ၌ နေ သော သူ၊ သိုး နွား စ သည် တို့ ကို မွေး သော သူ တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၁ ယု ဗ လ အ မည် ရှိ သော ညီ မူ ကား၊ စောင်း မျိုး၊ နှဲ ခ ရာ မျိုး တို့ ကို တီး မှုတ် တတ် သော သူ အ ပေါင်း တို့ ၏ အ ဘ ဆ ရာ ဖြစ် လေ သ တည်း။ ၂၂ ဇိ လ သည် လည်း၊ သား တု ဗ လ ကာ ဣ န ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ သူ သည် ပန်း တဉ်း သ မား၊ ပန်း ပဲ သ မား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဆ ရာ ဖြစ် လေ ၏။ တု ဗ လ ကာ ဣ န ၏ နှ မ ကား၊ နေ မ အ မည် ရှိ ၏။

၂၃ လာ မက် က လည်း၊ အာ ဒ နှင့် ဇိ လ၊ ငါ ပြော သံ ကို မှတ် ကြ လော့။ လာ မက် မ ယား တို့၊ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ငါ့ ကို ထိ ခိုက် သော လူ တ ယောက် တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော လူ ပျို တ ယောက် ကို ငါ သတ် ခဲ့ ပြီ။ ၂၄ ကာ ဣ န သည် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လျှင်၊ အ ကယ် ၍ လာ မက် သည်၊ အ ဆ ခု နစ် ဆယ် ခု နစ် ဆ သော တ ရား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ မိ မိ မ ယား တို့ ကို ပြော ဆို ၏။

၂၅ အာ ဒံ သည် လည်း မိ မိ မ ယား နှင့် တ ဖန် ဆက် ဆံ ပြန် လျှင်၊ မ ယား သည် သား ကို ဘွား မြင် ၍၊ ရှေ သ ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န သတ် သော အာ ဗေ လ ကိုယ် စား၊ တ ပါး သော အ နွှယ် ကို၊ အ ကျွန်ုပ် အ ဘို့ ဘု ရား သ ခင် ခန့် ထား တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၂၆ ရှေ သ သည် လည်း သား ကို ရ ၍ ဧ နုတ် ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို ကာ လ ၌၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ကိုး ကွယ် စ ပြု ကြ လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation