စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၄၁

ထို နောက် နှစ် နှစ် လွန် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် သည် ကား၊ မိ မိ သည် မြစ် နား ၌ ရပ် နေ ၏။ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ထို နွား တို့ နောက် မှ အ ဆင်း မ လှ၊ ပိန် သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ အ ရင် နွား တို့ အ နား ၌ ကမ်း ပေါ် မှာ ရပ် နေ ကြ ၏။ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး လေ ၏။

တ ဖန် အိပ် ပြန် ၍ အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို နောက် မှ အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ အ လုံး သေး သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး ၍ အိပ် မက် ဖြစ် သည် ကို သိ လေ ၏။

နံ နက် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် စိတ် ပူ ပန် ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ဗေ ဒင် တတ် ပ ညာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍ အိပ် မက် တော် ကို ပြန် ကြား တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှေ့ တော် ၌ အ နက် ကို ဘတ် နိုင် သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။

ထို အ ခါ ဖ လား တော် ဝန် က၊ ကျွန် တော် သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို ယ နေ့ အောက် မေ့ ပါ ၏။ ၁၀ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ကျွန် တော် နှင့် စား တော် ဝန် ကို အ မျက် ထွက် ၍ ကိုယ် ရံ တော် မှူး အိမ် ၌ ချုပ် ထား တော် မူ သော အ ခါ၊ ၁၁ ကျွန် တော် တို့ နှစ် ယောက် သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ကိုယ် စီ ဆိုင် သော အ နက် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိပ် မက် ကို တ ညဉ့် ခြင်း တွင် မြင် မက် ကြ ပါ ၏။ ၁၂ ကျွန် တော် တို့ ၌ ကိုယ် ရံ တော် မှူး ၏ ကျွန် ဟေ ဗြဲ လု လင် တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ အား ကျွန် တော် တို့ သည် ကြား ပြော ၍ သူ သည် အိပ် မက် ၏ အ နက် ကို ဘတ် ပါ ၏။ တ ယောက် စီ မြင် မက် သည် အ တိုင်း ဘတ် ပါ ၏။ ၁၃ ဘတ် သည် အ တိုင်း လည်း မှန် ပါ ၏။ ကျွန် တော် သည် အ ရင် အ ရာ ကို ရ ပြန် ၍၊ စား တော် ဝန် မူ ကား၊ ဆွဲ ထား ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၄ ထို အ ခါ ဖါ ရော မင်း သည် လူ ကို စေ လွှတ် ၍ ယော သပ် ကို ခေါ် တော် မူ ၏။ ယော သပ် သည် ထောင် ထဲ က အ လျင် အ မြန် ထွက် ရ ၍၊ မုတ် ဆိတ် ညှပ် ခြင်း၊ အ ဝတ် လဲ ခြင်း ကို ပြု ပြီး မှ အ ထံ တော် သို့ ဝင် ရ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြီ။ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင်။ သင် သည် အိပ် မက် ကို နား လည် သော ဉာဏ် နှင့် အ နက် ဘတ် နိုင် သည် ကို ငါ ကြား ရ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၁၆ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန် တော် သည် အ လို အ လျောက် မ တတ် နိုင် ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ အ ဖြေ စ ကား ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပေး တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ မြင် မက် သည် မှာ၊ မြစ် နား ၌ ငါ ရပ် နေ ၏။ ၁၈ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍၊ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ၁၉ ထို နွား တို့ နောက် မှ၊ အ ဆင်း မ လှ ပိန် ကြုံ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ထွက် လာ ကြ ၏။ ထို မျှ လောက် အ ရုပ် ဆိုး သော နွား တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် တ ခါ မျှ မ မြင် ရ စ ဖူး။ ၂၀ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ ဝ သော အ ရင် နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ၂၁ စား ပြီး သော နောက်၊ စား မှန်း ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သိ ရ။ အ ရင် ကဲ့ သို့ အ ရုပ် ဆိုး သေး ၏။ ငါ လည်း နိုး ၏။

၂၂ တ ဖန် ငါ မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ၂၃ ထို နောက် မှ ညှိုး နွမ်း လျက် အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ ၂၄ အ လုံး သေး သော စ ပါး နှံ တို့ သည် ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ထို အိပ် မက် ကို ဗေ ဒင် တတ် တို့ အား ငါ ကြား ပြော ၍ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင် ဟု ယော သပ် အား ပြော ဆို တော် မူ ၏။

၂၅ ယော သပ် က လည်း၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မြင် မက် တော် မူ သော အိပ် မက် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၆ ကောင်း သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အိပ် မက် တော် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို နွား တို့ နောက် ထွက် လာ သော နွား၊ ပိန် ၍ အ ရုပ် ဆိုး သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ဖျင်း ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း၊ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။

၂၈ ဖါ ရော ဘု ရင် အား ကျွန် တော် လျှောက် လို သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ၏။ ၂၉ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရှိ လိမ့် မည်။ ၃၀ ထို နောက် မှ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပေါ် လာ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ လုံး စုံ သော ဝ ပြော ခြင်း သည် တိမ် မြုပ် လျက် အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း အား ဖြင့် တ ပြည် လုံး ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ၃၁ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း သည် အ လွန် အား ကြီး သော ကြောင့်၊ အ ရင် ဝ ပြော ခြင်း ၏ လက္ခ ဏာ မ ထင် ရ။ ၃၂ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထပ် ၍ အိပ် မက် မြင် ရ သည် အ ရာ မှာ၊ ထို အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ စေ ၍ အ လျင် အ မြန် စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။

၃၃ သို့ ဖြစ် ၍ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ ကို ရွေး ချယ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ပါ။ ၃၄ ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည် လည်း တ ပြည် လုံး ၌ အ ကြီး အ ကြပ် တို့ ကို ခန့် ထား ၍၊ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး တ ပြည် လုံး တွင် ငါး ဘို့ တ ဘို့ ကောက် ယူ ကြ ပါ စေ။ ၃၅ ထို သူ တို့ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော မင်္ဂ လာ နှစ် တို့ တွင် ရိက္ခာ ရှိ သ မျှ ကို စု ရုံး ၍၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် ၌ စ ပါး များ ကို ဆည်း ဖူး ကြ ပါ စေ။ မြို့ များ ၌ လည်း ရိက္ခာ ကို သို ထား ကြ ပါ စေ။ ၃၆ သို့ ဖြစ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရောက် သော အ ခါ၊ ပြည် သူ ပြည် သား စား စ ရာ ဘို့ သို ထား လျက် ရှိ နှင့် ၍ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကာ လ တွင် ပြည် တော် မ ပျက် ရ ဟု ဖါ ရော မင်း အား လျှောက် လေ ၏။

၃၇ ထို သို့ ယော သပ် လျှောက် သော စ ကား ကို ဖါ ရော မင်း အ စ ရှိ သော ကျွန် တော် မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် နှစ် သက် ကြ ၍၊ ၃၈ ဖါ ရော မင်း က၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ရ ၍ ဤ ကဲ့ သို့ သော သူ ကို အ ဘယ် မှာ ရှာ ၍ တွေ့ မည် နည်း ဟု ကျွန် တော် မျိုး တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၉ ယော သပ် အား လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ဤ အ မှု အ လုံး စုံ တို့ ကို သင့် အား ပြ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍ သင် ကဲ့ သို့ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ မ ရှိ။ ၄၀ သင် သည် နန်း တော် အုပ် ဖြစ် ရ မည်။ သင် ၏ စ ကား အ တိုင်း ငါ ၏ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ စီ ရင် စေ မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် အား ဖြင့် သာ ငါ သည် သင့် ထက် ကြီး မြတ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ တ ဖန် ကြည့် ပါ။ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို သင် အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု ယော သပ် အား မိန့် တော် မူ လျက်၊ ၄၂ လက် စွပ် တော် ကို ချွတ် ၍ ယော သပ် လက် ၌ စွပ် စေ တော် မူ ၏။ ပိတ် ချော အ ဝတ် ကို လည်း ဝတ် စေ ၍၊ လည် ပင်း ၌ ရွှေ စ လွယ် ကို ဆွဲ ပြီး လျှင်၊ ၄၃ ဒု တိ ယ ရ ထား တော် ကို စီး စေ တော် မူ ၏။ ပြပ် ဝပ် ၍ နေ ကြ ဟု သူ့ ရှေ့ မှာ ဟစ် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် ဖါ ရော ဘု ရင် မှန် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် ၏ အ ခွင့် မ ရှိ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မိ မိ လက် ခြေ ကို မ ကြွ ရ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၅ ဖါ ရော မင်း သည် လည်း၊ ဇာ ဖ ဏာ သ ဖါ ဏ တည်း ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ နှင့် ယော သပ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် နှင့် စုံ ဘက် စေ တော် မူ ၏။ ထို သို့ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု နိုင် ငံ အုပ် အ ရာ နှင့် အ ထံ တော် က ထွက် လေ ၏။

၄၆ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု ရှင် ဘု ရင် ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ အ ခွင့် ရ သော အ ခါ၊ အ သက် အ နှစ် သုံး ဆယ် ရှိ သ တည်း။ အ ထံ တော် က ထွက် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား လေ ၏။ ၄၇ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး မြေ အ သီး အ နှံ တို့ သည် အ လွန် များ ပြား ကြ ၏။ ၄၈ ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး အဲ ဂုတ္တု ပြည် တွင် ရှိ သ မျှ သော ရိက္ခာ ကို စု ရုံး ၍ မြို့ တို့ ၌ သို ထား လေ ၏။ မြို့ ပတ် ဝန်း ကျင် လယ် တို့ ၌ ရ သော ရိက္ခာ ကို မြို့ အ သီး အ သီး တို့ တွင် သို ထား လေ ၏။ ၄၉ စ ပါး ကို ကား သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ အ လွန် များ စွာ စု ထား ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ သော ကြောင့် မ ရေ တွက် ဘဲ နေ သ တည်း။

၅၀ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် မ ရောက် မှီ၊ ယော သပ် သည် ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် တွင် သား နှစ် ယောက် တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ၅၁ သား ဦး ကို ကား မ နာ ရှေ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သ မျှ သော ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ငါ့ အ ဘ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ မေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၅၂ နောက် ရ သော သား ကို ကား၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော ပြည် ၌ ငါ့ ကို ပွါး များ စေ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။

၅၃ ထို နောက် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ကုန် လေ ၏။ ၅၄ ယော သပ် ပြော သည် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် တို့ သည် ရောက် စ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ရှိ သော် လည်း အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဆန် စ ပါး ရှိ သေး ၏။

၅၅ နောက် တ ဖန် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည် မွတ် သိပ် သော အ ခါ စား စ ရာ ကို ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ ကြွေး ကြော် ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ယော သပ် ထံ သို့ သွား ကြ။ သူ စီ ရင် သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ဟု အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၅၆ မြေ ပြင် တ ရှောက် လုံး ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် စ ပါး ကျီ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖွင့် ၍ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ အား ရောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စဉ် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သ တည်း။

၅၇ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ လည်း အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အ သီး အ သီး သော ပြည် သား တို့ သည် စ ပါး ကို ဝယ် ခြင်း ငှါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ယော သပ် ထံ သို့ လာ ရောက် ကြ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၄၁

ထို နောက် နှစ် နှစ် လွန် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် သည် ကား၊ မိ မိ သည် မြစ် နား ၌ ရပ် နေ ၏။ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ထို နွား တို့ နောက် မှ အ ဆင်း မ လှ၊ ပိန် သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ အ ရင် နွား တို့ အ နား ၌ ကမ်း ပေါ် မှာ ရပ် နေ ကြ ၏။ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး လေ ၏။

တ ဖန် အိပ် ပြန် ၍ အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို နောက် မှ အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ အ လုံး သေး သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး ၍ အိပ် မက် ဖြစ် သည် ကို သိ လေ ၏။

နံ နက် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် စိတ် ပူ ပန် ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ဗေ ဒင် တတ် ပ ညာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍ အိပ် မက် တော် ကို ပြန် ကြား တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှေ့ တော် ၌ အ နက် ကို ဘတ် နိုင် သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။

ထို အ ခါ ဖ လား တော် ဝန် က၊ ကျွန် တော် သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို ယ နေ့ အောက် မေ့ ပါ ၏။ ၁၀ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ကျွန် တော် နှင့် စား တော် ဝန် ကို အ မျက် ထွက် ၍ ကိုယ် ရံ တော် မှူး အိမ် ၌ ချုပ် ထား တော် မူ သော အ ခါ၊ ၁၁ ကျွန် တော် တို့ နှစ် ယောက် သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ကိုယ် စီ ဆိုင် သော အ နက် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိပ် မက် ကို တ ညဉ့် ခြင်း တွင် မြင် မက် ကြ ပါ ၏။ ၁၂ ကျွန် တော် တို့ ၌ ကိုယ် ရံ တော် မှူး ၏ ကျွန် ဟေ ဗြဲ လု လင် တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ အား ကျွန် တော် တို့ သည် ကြား ပြော ၍ သူ သည် အိပ် မက် ၏ အ နက် ကို ဘတ် ပါ ၏။ တ ယောက် စီ မြင် မက် သည် အ တိုင်း ဘတ် ပါ ၏။ ၁၃ ဘတ် သည် အ တိုင်း လည်း မှန် ပါ ၏။ ကျွန် တော် သည် အ ရင် အ ရာ ကို ရ ပြန် ၍၊ စား တော် ဝန် မူ ကား၊ ဆွဲ ထား ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၄ ထို အ ခါ ဖါ ရော မင်း သည် လူ ကို စေ လွှတ် ၍ ယော သပ် ကို ခေါ် တော် မူ ၏။ ယော သပ် သည် ထောင် ထဲ က အ လျင် အ မြန် ထွက် ရ ၍၊ မုတ် ဆိတ် ညှပ် ခြင်း၊ အ ဝတ် လဲ ခြင်း ကို ပြု ပြီး မှ အ ထံ တော် သို့ ဝင် ရ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြီ။ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင်။ သင် သည် အိပ် မက် ကို နား လည် သော ဉာဏ် နှင့် အ နက် ဘတ် နိုင် သည် ကို ငါ ကြား ရ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၁၆ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန် တော် သည် အ လို အ လျောက် မ တတ် နိုင် ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ အ ဖြေ စ ကား ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပေး တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ မြင် မက် သည် မှာ၊ မြစ် နား ၌ ငါ ရပ် နေ ၏။ ၁၈ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍၊ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ၁၉ ထို နွား တို့ နောက် မှ၊ အ ဆင်း မ လှ ပိန် ကြုံ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ထွက် လာ ကြ ၏။ ထို မျှ လောက် အ ရုပ် ဆိုး သော နွား တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် တ ခါ မျှ မ မြင် ရ စ ဖူး။ ၂၀ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ ဝ သော အ ရင် နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ၂၁ စား ပြီး သော နောက်၊ စား မှန်း ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သိ ရ။ အ ရင် ကဲ့ သို့ အ ရုပ် ဆိုး သေး ၏။ ငါ လည်း နိုး ၏။

၂၂ တ ဖန် ငါ မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ၂၃ ထို နောက် မှ ညှိုး နွမ်း လျက် အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ ၂၄ အ လုံး သေး သော စ ပါး နှံ တို့ သည် ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ထို အိပ် မက် ကို ဗေ ဒင် တတ် တို့ အား ငါ ကြား ပြော ၍ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင် ဟု ယော သပ် အား ပြော ဆို တော် မူ ၏။

၂၅ ယော သပ် က လည်း၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မြင် မက် တော် မူ သော အိပ် မက် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၆ ကောင်း သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အိပ် မက် တော် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို နွား တို့ နောက် ထွက် လာ သော နွား၊ ပိန် ၍ အ ရုပ် ဆိုး သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ဖျင်း ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း၊ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။

၂၈ ဖါ ရော ဘု ရင် အား ကျွန် တော် လျှောက် လို သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ၏။ ၂၉ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရှိ လိမ့် မည်။ ၃၀ ထို နောက် မှ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပေါ် လာ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ လုံး စုံ သော ဝ ပြော ခြင်း သည် တိမ် မြုပ် လျက် အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း အား ဖြင့် တ ပြည် လုံး ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ၃၁ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း သည် အ လွန် အား ကြီး သော ကြောင့်၊ အ ရင် ဝ ပြော ခြင်း ၏ လက္ခ ဏာ မ ထင် ရ။ ၃၂ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထပ် ၍ အိပ် မက် မြင် ရ သည် အ ရာ မှာ၊ ထို အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ စေ ၍ အ လျင် အ မြန် စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။

၃၃ သို့ ဖြစ် ၍ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ ကို ရွေး ချယ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ပါ။ ၃၄ ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည် လည်း တ ပြည် လုံး ၌ အ ကြီး အ ကြပ် တို့ ကို ခန့် ထား ၍၊ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး တ ပြည် လုံး တွင် ငါး ဘို့ တ ဘို့ ကောက် ယူ ကြ ပါ စေ။ ၃၅ ထို သူ တို့ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော မင်္ဂ လာ နှစ် တို့ တွင် ရိက္ခာ ရှိ သ မျှ ကို စု ရုံး ၍၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် ၌ စ ပါး များ ကို ဆည်း ဖူး ကြ ပါ စေ။ မြို့ များ ၌ လည်း ရိက္ခာ ကို သို ထား ကြ ပါ စေ။ ၃၆ သို့ ဖြစ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရောက် သော အ ခါ၊ ပြည် သူ ပြည် သား စား စ ရာ ဘို့ သို ထား လျက် ရှိ နှင့် ၍ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကာ လ တွင် ပြည် တော် မ ပျက် ရ ဟု ဖါ ရော မင်း အား လျှောက် လေ ၏။

၃၇ ထို သို့ ယော သပ် လျှောက် သော စ ကား ကို ဖါ ရော မင်း အ စ ရှိ သော ကျွန် တော် မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် နှစ် သက် ကြ ၍၊ ၃၈ ဖါ ရော မင်း က၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ရ ၍ ဤ ကဲ့ သို့ သော သူ ကို အ ဘယ် မှာ ရှာ ၍ တွေ့ မည် နည်း ဟု ကျွန် တော် မျိုး တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၉ ယော သပ် အား လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ဤ အ မှု အ လုံး စုံ တို့ ကို သင့် အား ပြ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍ သင် ကဲ့ သို့ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ မ ရှိ။ ၄၀ သင် သည် နန်း တော် အုပ် ဖြစ် ရ မည်။ သင် ၏ စ ကား အ တိုင်း ငါ ၏ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ စီ ရင် စေ မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် အား ဖြင့် သာ ငါ သည် သင့် ထက် ကြီး မြတ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ တ ဖန် ကြည့် ပါ။ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို သင် အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု ယော သပ် အား မိန့် တော် မူ လျက်၊ ၄၂ လက် စွပ် တော် ကို ချွတ် ၍ ယော သပ် လက် ၌ စွပ် စေ တော် မူ ၏။ ပိတ် ချော အ ဝတ် ကို လည်း ဝတ် စေ ၍၊ လည် ပင်း ၌ ရွှေ စ လွယ် ကို ဆွဲ ပြီး လျှင်၊ ၄၃ ဒု တိ ယ ရ ထား တော် ကို စီး စေ တော် မူ ၏။ ပြပ် ဝပ် ၍ နေ ကြ ဟု သူ့ ရှေ့ မှာ ဟစ် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် ဖါ ရော ဘု ရင် မှန် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် ၏ အ ခွင့် မ ရှိ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မိ မိ လက် ခြေ ကို မ ကြွ ရ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၅ ဖါ ရော မင်း သည် လည်း၊ ဇာ ဖ ဏာ သ ဖါ ဏ တည်း ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ နှင့် ယော သပ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် နှင့် စုံ ဘက် စေ တော် မူ ၏။ ထို သို့ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု နိုင် ငံ အုပ် အ ရာ နှင့် အ ထံ တော် က ထွက် လေ ၏။

၄၆ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု ရှင် ဘု ရင် ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ အ ခွင့် ရ သော အ ခါ၊ အ သက် အ နှစ် သုံး ဆယ် ရှိ သ တည်း။ အ ထံ တော် က ထွက် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား လေ ၏။ ၄၇ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး မြေ အ သီး အ နှံ တို့ သည် အ လွန် များ ပြား ကြ ၏။ ၄၈ ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး အဲ ဂုတ္တု ပြည် တွင် ရှိ သ မျှ သော ရိက္ခာ ကို စု ရုံး ၍ မြို့ တို့ ၌ သို ထား လေ ၏။ မြို့ ပတ် ဝန်း ကျင် လယ် တို့ ၌ ရ သော ရိက္ခာ ကို မြို့ အ သီး အ သီး တို့ တွင် သို ထား လေ ၏။ ၄၉ စ ပါး ကို ကား သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ အ လွန် များ စွာ စု ထား ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ သော ကြောင့် မ ရေ တွက် ဘဲ နေ သ တည်း။

၅၀ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် မ ရောက် မှီ၊ ယော သပ် သည် ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် တွင် သား နှစ် ယောက် တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ၅၁ သား ဦး ကို ကား မ နာ ရှေ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သ မျှ သော ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ငါ့ အ ဘ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ မေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၅၂ နောက် ရ သော သား ကို ကား၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော ပြည် ၌ ငါ့ ကို ပွါး များ စေ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။

၅၃ ထို နောက် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ကုန် လေ ၏။ ၅၄ ယော သပ် ပြော သည် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် တို့ သည် ရောက် စ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ရှိ သော် လည်း အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဆန် စ ပါး ရှိ သေး ၏။

၅၅ နောက် တ ဖန် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည် မွတ် သိပ် သော အ ခါ စား စ ရာ ကို ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ ကြွေး ကြော် ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ယော သပ် ထံ သို့ သွား ကြ။ သူ စီ ရင် သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ဟု အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၅၆ မြေ ပြင် တ ရှောက် လုံး ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် စ ပါး ကျီ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖွင့် ၍ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ အား ရောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စဉ် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သ တည်း။

၅၇ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ လည်း အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အ သီး အ သီး သော ပြည် သား တို့ သည် စ ပါး ကို ဝယ် ခြင်း ငှါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ယော သပ် ထံ သို့ လာ ရောက် ကြ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၄၁

ထို နောက် နှစ် နှစ် လွန် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် သည် ကား၊ မိ မိ သည် မြစ် နား ၌ ရပ် နေ ၏။ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ထို နွား တို့ နောက် မှ အ ဆင်း မ လှ၊ ပိန် သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍ အ ရင် နွား တို့ အ နား ၌ ကမ်း ပေါ် မှာ ရပ် နေ ကြ ၏။ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး လေ ၏။

တ ဖန် အိပ် ပြန် ၍ အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို နောက် မှ အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ အ လုံး သေး သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း လည်း နိုး ၍ အိပ် မက် ဖြစ် သည် ကို သိ လေ ၏။

နံ နက် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ဖါ ရော မင်း သည် စိတ် ပူ ပန် ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ဗေ ဒင် တတ် ပ ညာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍ အိပ် မက် တော် ကို ပြန် ကြား တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှေ့ တော် ၌ အ နက် ကို ဘတ် နိုင် သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။

ထို အ ခါ ဖ လား တော် ဝန် က၊ ကျွန် တော် သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို ယ နေ့ အောက် မေ့ ပါ ၏။ ၁၀ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ကျွန် တော် နှင့် စား တော် ဝန် ကို အ မျက် ထွက် ၍ ကိုယ် ရံ တော် မှူး အိမ် ၌ ချုပ် ထား တော် မူ သော အ ခါ၊ ၁၁ ကျွန် တော် တို့ နှစ် ယောက် သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ကိုယ် စီ ဆိုင် သော အ နက် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိပ် မက် ကို တ ညဉ့် ခြင်း တွင် မြင် မက် ကြ ပါ ၏။ ၁၂ ကျွန် တော် တို့ ၌ ကိုယ် ရံ တော် မှူး ၏ ကျွန် ဟေ ဗြဲ လု လင် တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ အား ကျွန် တော် တို့ သည် ကြား ပြော ၍ သူ သည် အိပ် မက် ၏ အ နက် ကို ဘတ် ပါ ၏။ တ ယောက် စီ မြင် မက် သည် အ တိုင်း ဘတ် ပါ ၏။ ၁၃ ဘတ် သည် အ တိုင်း လည်း မှန် ပါ ၏။ ကျွန် တော် သည် အ ရင် အ ရာ ကို ရ ပြန် ၍၊ စား တော် ဝန် မူ ကား၊ ဆွဲ ထား ခြင်း ကို ခံ ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၄ ထို အ ခါ ဖါ ရော မင်း သည် လူ ကို စေ လွှတ် ၍ ယော သပ် ကို ခေါ် တော် မူ ၏။ ယော သပ် သည် ထောင် ထဲ က အ လျင် အ မြန် ထွက် ရ ၍၊ မုတ် ဆိတ် ညှပ် ခြင်း၊ အ ဝတ် လဲ ခြင်း ကို ပြု ပြီး မှ အ ထံ တော် သို့ ဝင် ရ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် အိပ် မက် ကို မြင် မက် ပြီ။ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင်။ သင် သည် အိပ် မက် ကို နား လည် သော ဉာဏ် နှင့် အ နက် ဘတ် နိုင် သည် ကို ငါ ကြား ရ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၁၆ ယော သပ် က လည်း၊ ကျွန် တော် သည် အ လို အ လျောက် မ တတ် နိုင် ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ အ ဖြေ စ ကား ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပေး တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ မြင် မက် သည် မှာ၊ မြစ် နား ၌ ငါ ရပ် နေ ၏။ ၁၈ အ ဆင်း လှ ၍ ဝ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် မြစ် ထဲ က ထွက် ၍၊ မြစ် နား မှာ ပေါက် သော မြက် ပင် ကို စား လျက် နေ ကြ ၏။ ၁၉ ထို နွား တို့ နောက် မှ၊ အ ဆင်း မ လှ ပိန် ကြုံ သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ထွက် လာ ကြ ၏။ ထို မျှ လောက် အ ရုပ် ဆိုး သော နွား တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် တ ခါ မျှ မ မြင် ရ စ ဖူး။ ၂၀ အ ဆင်း မ လှ ပိန် သော နွား တို့ သည်၊ ဝ သော အ ရင် နွား ခု နစ် ကောင် တို့ ကို ကိုက် စား ကြ ၏။ ၂၁ စား ပြီး သော နောက်၊ စား မှန်း ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သိ ရ။ အ ရင် ကဲ့ သို့ အ ရုပ် ဆိုး သေး ၏။ ငါ လည်း နိုး ၏။

၂၂ တ ဖန် ငါ မြင် မက် ပြန် သည် ကား၊ အ လုံး ကြီး ၍ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် စ ပါး တ ပင် တည်း ၌ ဖြစ် ကြ ၏။ ၂၃ ထို နောက် မှ ညှိုး နွမ်း လျက် အ လုံး သေး ၍ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် ပေါက် ကြ ၏။ ၂၄ အ လုံး သေး သော စ ပါး နှံ တို့ သည် ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ ကို စား ကြ ၏။ ထို အိပ် မက် ကို ဗေ ဒင် တတ် တို့ အား ငါ ကြား ပြော ၍ အ နက် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ ဘတ် နိုင် ဟု ယော သပ် အား ပြော ဆို တော် မူ ၏။

၂၅ ယော သပ် က လည်း၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မြင် မက် တော် မူ သော အိပ် မက် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၆ ကောင်း သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ ကောင်း သော စ ပါး ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အိပ် မက် တော် ကား တ ပါး တည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို နွား တို့ နောက် ထွက် လာ သော နွား၊ ပိန် ၍ အ ရုပ် ဆိုး သော နွား ခု နစ် ကောင် တို့ သည် ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။ အ ရှေ့ လေ ဖြင့် ပျက် သော စ ပါး ဖျင်း ခု နစ် နှံ တို့ သည် လည်း၊ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ခု နစ် နှစ် ဖြစ် ပါ ၏။

၂၈ ဖါ ရော ဘု ရင် အား ကျွန် တော် လျှောက် လို သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ပြု လ တံ့ သော အ မှု ကို ဖါ ရော ဘု ရင် အား ပြ တော် မူ ၏။ ၂၉ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရှိ လိမ့် မည်။ ၃၀ ထို နောက် မှ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပေါ် လာ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ လုံး စုံ သော ဝ ပြော ခြင်း သည် တိမ် မြုပ် လျက် အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း အား ဖြင့် တ ပြည် လုံး ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ၃၁ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း သည် အ လွန် အား ကြီး သော ကြောင့်၊ အ ရင် ဝ ပြော ခြင်း ၏ လက္ခ ဏာ မ ထင် ရ။ ၃၂ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထပ် ၍ အိပ် မက် မြင် ရ သည် အ ရာ မှာ၊ ထို အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ စေ ၍ အ လျင် အ မြန် စီ ရင် တော် မူ လိမ့် မည်။

၃၃ သို့ ဖြစ် ၍ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ ကို ရွေး ချယ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ပါ။ ၃၄ ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည် လည်း တ ပြည် လုံး ၌ အ ကြီး အ ကြပ် တို့ ကို ခန့် ထား ၍၊ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး တ ပြည် လုံး တွင် ငါး ဘို့ တ ဘို့ ကောက် ယူ ကြ ပါ စေ။ ၃၅ ထို သူ တို့ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော မင်္ဂ လာ နှစ် တို့ တွင် ရိက္ခာ ရှိ သ မျှ ကို စု ရုံး ၍၊ ဖါ ရော ဘု ရင် ထံ တော် ၌ စ ပါး များ ကို ဆည်း ဖူး ကြ ပါ စေ။ မြို့ များ ၌ လည်း ရိက္ခာ ကို သို ထား ကြ ပါ စေ။ ၃၆ သို့ ဖြစ် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ရောက် သော အ ခါ၊ ပြည် သူ ပြည် သား စား စ ရာ ဘို့ သို ထား လျက် ရှိ နှင့် ၍ အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကာ လ တွင် ပြည် တော် မ ပျက် ရ ဟု ဖါ ရော မင်း အား လျှောက် လေ ၏။

၃၇ ထို သို့ ယော သပ် လျှောက် သော စ ကား ကို ဖါ ရော မင်း အ စ ရှိ သော ကျွန် တော် မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် နှစ် သက် ကြ ၍၊ ၃၈ ဖါ ရော မင်း က၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ရ ၍ ဤ ကဲ့ သို့ သော သူ ကို အ ဘယ် မှာ ရှာ ၍ တွေ့ မည် နည်း ဟု ကျွန် တော် မျိုး တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၉ ယော သပ် အား လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ဤ အ မှု အ လုံး စုံ တို့ ကို သင့် အား ပြ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍ သင် ကဲ့ သို့ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ မ ရှိ။ ၄၀ သင် သည် နန်း တော် အုပ် ဖြစ် ရ မည်။ သင် ၏ စ ကား အ တိုင်း ငါ ၏ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ စီ ရင် စေ မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် အား ဖြင့် သာ ငါ သည် သင့် ထက် ကြီး မြတ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ တ ဖန် ကြည့် ပါ။ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို သင် အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု ယော သပ် အား မိန့် တော် မူ လျက်၊ ၄၂ လက် စွပ် တော် ကို ချွတ် ၍ ယော သပ် လက် ၌ စွပ် စေ တော် မူ ၏။ ပိတ် ချော အ ဝတ် ကို လည်း ဝတ် စေ ၍၊ လည် ပင်း ၌ ရွှေ စ လွယ် ကို ဆွဲ ပြီး လျှင်၊ ၄၃ ဒု တိ ယ ရ ထား တော် ကို စီး စေ တော် မူ ၏။ ပြပ် ဝပ် ၍ နေ ကြ ဟု သူ့ ရှေ့ မှာ ဟစ် ကြ ၏။ ထို သို့ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ပြည် လုံး ကို အုပ် စိုး စေ တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ငါ သည် ဖါ ရော ဘု ရင် မှန် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် ၏ အ ခွင့် မ ရှိ လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မိ မိ လက် ခြေ ကို မ ကြွ ရ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၅ ဖါ ရော မင်း သည် လည်း၊ ဇာ ဖ ဏာ သ ဖါ ဏ တည်း ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ နှင့် ယော သပ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် နှင့် စုံ ဘက် စေ တော် မူ ၏။ ထို သို့ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု နိုင် ငံ အုပ် အ ရာ နှင့် အ ထံ တော် က ထွက် လေ ၏။

၄၆ ယော သပ် သည် အဲ ဂုတ္တု ရှင် ဘု ရင် ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ အ ခွင့် ရ သော အ ခါ၊ အ သက် အ နှစ် သုံး ဆယ် ရှိ သ တည်း။ အ ထံ တော် က ထွက် ၍ အဲ ဂုတ္တု ပြည် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား လေ ၏။ ၄၇ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး မြေ အ သီး အ နှံ တို့ သည် အ လွန် များ ပြား ကြ ၏။ ၄၈ ခု နစ် နှစ် ပတ် လုံး အဲ ဂုတ္တု ပြည် တွင် ရှိ သ မျှ သော ရိက္ခာ ကို စု ရုံး ၍ မြို့ တို့ ၌ သို ထား လေ ၏။ မြို့ ပတ် ဝန်း ကျင် လယ် တို့ ၌ ရ သော ရိက္ခာ ကို မြို့ အ သီး အ သီး တို့ တွင် သို ထား လေ ၏။ ၄၉ စ ပါး ကို ကား သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ အ လွန် များ စွာ စု ထား ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ သော ကြောင့် မ ရေ တွက် ဘဲ နေ သ တည်း။

၅၀ အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် မ ရောက် မှီ၊ ယော သပ် သည် ဩ န မြို့ ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ပေါ တိ ဖေ ရ ၏ သ မီး အာ သ နတ် တွင် သား နှစ် ယောက် တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ၅၁ သား ဦး ကို ကား မ နာ ရှေ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သ မျှ သော ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ငါ့ အ ဘ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ မေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။ ၅၂ နောက် ရ သော သား ကို ကား၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော ပြည် ၌ ငါ့ ကို ပွါး များ စေ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို သ တည်း။

၅၃ ထို နောက် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဝ ပြော သော နှစ် ခု နစ် နှစ် ကုန် လေ ၏။ ၅၄ ယော သပ် ပြော သည် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သော နှစ် တို့ သည် ရောက် စ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ရှိ သော် လည်း အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ဆန် စ ပါး ရှိ သေး ၏။

၅၅ နောက် တ ဖန် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည် မွတ် သိပ် သော အ ခါ စား စ ရာ ကို ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ဖါ ရော မင်း ထံ ၌ ကြွေး ကြော် ကြ ၏။ ဖါ ရော မင်း က လည်း၊ ယော သပ် ထံ သို့ သွား ကြ။ သူ စီ ရင် သည် အ တိုင်း ပြု ကြ ဟု အဲ ဂုတ္တု ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၅၆ မြေ ပြင် တ ရှောက် လုံး ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး သော အ ခါ၊ ယော သပ် သည် စ ပါး ကျီ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖွင့် ၍ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ အား ရောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ အ စဉ် အ တိုင်း အ စာ ခေါင်း ပါး သ တည်း။

၅၇ ခပ် သိမ်း သော ပြည် တို့ ၌ လည်း အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အ သီး အ သီး သော ပြည် သား တို့ သည် စ ပါး ကို ဝယ် ခြင်း ငှါ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ယော သပ် ထံ သို့ လာ ရောက် ကြ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation