စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၈

ထို ကာ လ အ ခါ ယု ဒ သည် ညီ အစ် ကို နေ ရာ မှ သွား ၍၊ ဟိ ရ အ မည် ရှိ သော အ ဒု လံ အ မျိုး သား ထံ သို့ ဝင် လေ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ ရှု အာ အ မည် ရှိ သော၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား ၏ သ မီး ကို တွေ့ မြင် ၍၊ အိမ် ထောင် ဘက် ပြု လျက်၊ ထို မိန်း မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သား ကို ဘွား မြင် ၏။ ထို သား ကို ဧ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ဩ နန် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ရှေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ရှေ လ ဘွား သော အ ခါ၊ အ ဘ သည် ခေ ဇိပ် မြို့ မှာ ရှိ သ တည်း။

ထို နောက် မှ ယု ဒ သည် မိ မိ သား ဦး ဧ ရ ကို တာ မာ အ မည် ရှိ သော သ တို့ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် စေ ၏။ ယု ဒ ၏ သား ဦး ဧ ရ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌ ဆိုး သော သူ ဖြစ် ၍၊ သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ သည် ဩ နန် ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ သင် ၏ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် ၍ သူ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု သ ဖြင့်၊ အစ် ကို အ မျိုး ကို ဆက် နွှယ် လော့ ဟု ဆို ၏။ ဩ နန် သည် သား ကို ရ လျှင် မူ ကား၊ မိ မိ သား မ မှတ် ရ ဟု သိ ၍ အစ် ကို အား သား ကို မ ပေး လို ဘဲ၊ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ သုတ် ရည် ကို ထုတ် ၍ စွန့် လေ ၏။ ၁၀ ထို အ မှု ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှစ် သက် တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဩ နန် ကို လည်း ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

၁၁ သား ငယ် ရှေ လ သည် အစ် ကို တို့ သေ သ ကဲ့ သို့ သေ မည် ဟု ယု ဒ သည် စိုး ရိမ် ၍၊ မိ မိ ချွေး မ တာ မာ ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ ငါ့ သား ရှေ လ မ ကြီး မှီ သင် သည် သင့် အ ဘ ၏ အိမ် ၌ မုတ် ဆိုး မ ပြု ၍ နေ ပါ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ တာ မာ သွား ၍ မိ မိ အ ဘ ၏ အိမ် ၌ နေ လေ ၏။

၁၂ ကာ လ အင် တန် ကြာ လေ သော်၊ ရှု အာ သ မီး ဖြစ် သော ယု ဒ မ ယား လည်း သေ လေ ၏။ ယု ဒ သည် နှစ် သိမ့် ပြီး မှ၊ မိ မိ သိုး မွေး ညှပ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ တိ မ နတ် မြို့ သို့ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး ဟိ ရ နှင့် အ တူ သွား လေ ၏။

၁၃ မိ မိ ယောက္ခ မ သည် သိုး မွေး ကို ညှပ် ခြင်း ငှါ၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား ကြောင်း ကို တာ မာ ကြား လျှင်၊ ၁၄ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ မျက် နှာ ဖုံး နှင့် မျက် နှာ ကို ဖုံး လျက်၊ ကိုယ် ကို လည်း ခြုံ ရုံ လျက်၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား သော လမ်း အ နား၊ ဧ နိမ် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် နေ လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ရှေ လ ကြီး သော် လည်း၊ မိ မိ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် မ ပြု ရ ဟု သိ မြင် သော ကြောင့် တည်း။

၁၅ ယု ဒ သည် ထို မိန်း မ ကို မြင် သော အ ခါ၊ သူ သည် မိ မိ မျက် နှာ ကို ဖုံး ၍ နေ သော ကြောင့်၊ ပြည် တန် ဆာ ဖြစ် သည် ဟု ထင် မှတ် လျက်၊ ၁၆ လမ်း ကို လွှဲ ၍ အ နား သို့ ချဉ်း ပြီး လျှင်၊ သင့် ထံ သို့ ငါ ဝင် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ပါ လော့ ဟု ဆို လေ သော်၊ မိန်း မ က၊ သင် သည် ကျွန် မ ထံ သို့ ဝင် လို သော ငှါ အ ဘယ် ဆု ကို ပေး မည် နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၇ ယု ဒ က၊ ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် မည် ဟု ဆို လေ ၏။ မိန်း မ က လည်း။ မ ပေး လိုက် မှီ တ စုံ တ ခု သော အ ရာ ကို ပေါင် ထား မည် လော ဟု မေး လျှင်၊ ၁၈ ယု ဒ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ပေါင် စေ ချင် သ နည်း ဟု ပြန် ၍ မေး လေ သော်၊ မိန်း မ က သင် ၏ တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ လက် စွဲ တောင် ဝေး တို့ ကို ပေါင် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ထို ဥစ္စာ ကို အပ် ၍ မိန်း မ ထံ သို့ ဝင် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ လေ ၏။ ၁၉ ထို နောက် မှ၊ မိန်း မ သည် ထ သွား ၍ မျက် နှာ ဖုံး ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ဝတ် မြဲ ဝတ် ပြန် လေ ၏။

၂၀ ယု ဒ သည် မိန်း မ ၌ ပေါင် သော ဥစ္စာ ကို ရွေး ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး သား တွင် ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် ၏။ အ ဒု လံ အ မျိုး သား သည် ထို မိန်း မ ကို မ တွေ့ လျှင်၊ ၂၁ ဧ နိမ် မြို့ လမ်း နား မှာ ထိုင် နေ သော ပြည် တန် ဆာ မ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု ထို အ ရပ် သား တို့ ကို မေး လေ သော်၊ အ ရပ် သား တို့ က၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြ လျှင်၊ ၂၂ ယု ဒ ထံ သို့ ပြန် ၍၊ ကျွန်ုပ် သည် ထို မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့။ အ ရပ် သား တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ပြော လေ ၏။ ၂၃ ယု ဒ က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ရှက် မ ကွဲ မည် အ ကြောင်း၊ ယူ ပါ လေ စေ။ ကြည့် ပါ။ ဤ ဆိတ် သ ငယ် ကို ကျွန်ုပ် ပေး လိုက် ၍ သင် သည် မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့ ပါ တ ကား ဟု ဆို ၏။

၂၄ ထို နောက် သုံး လ ခန့် လွန် သည် ရှိ သော်၊ သူ တ ပါး က၊ သင် ၏ ချွေး မ တာ မာ သည် ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ မ တ ရား သော မေ ထုန် ပြု သ ဖြင့် ကိုယ် ဝန် ဆောင် လျက် နေ ပြီ တ ကား ဟု ယု ဒ အား ပြော ဆို လျှင်၊ ယု ဒ က သူ့ ကို ထုတ် ၍ မီး ရှို့ စေ ဟု စီ ရင် လေ ၏။ ၂၅ ထုတ် သော အ ခါ၊ တာ မာ သည် တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ တောင် ဝေး တို့ ကို ယောက္ခ မ ထံ သို့ ပို့ စေ ၍၊ ဤ ဥစ္စာ ကို ပိုင် သော သူ အား ဖြင့် ကျွန် မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြီ။ ဤ ဥစ္စာ တို့ သည် အ ဘယ် သူ ၏ ဥစ္စာ ဖြစ် သည် ကို ကြည့် ပါ လော့ ဟု မှာ လိုက် ၏။ ၂၆ ထို ဥစ္စာ ကို ယု ဒ မှတ် မိ ၍ သူ ၏ အ ပြစ် ထက် ငါ့ အ ပြစ် သာ ၍ ကြီး ပေ ၏။ သူ့ အား ငါ့ သား ရှေ လ ကို ငါ မ ပေး စား ဘဲ နေ မိ ပြီ ဟု ပြော ဆို ၏။ နောက် တ ဖန် သူ့ ကို မ ချဉ်း မ ကပ် ဘဲ နေ ၏။

၂၇ ထို နောက် တာ မာ သည် သား ဘွား ချိန် ရောက် လျှင်၊ ဝမ်း ထဲ တွင် သား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ ၂၈ ဘွား စဉ် တွင် သား တ ယောက် သည် လက် ကို ထုတ် ဆန့် ၍၊ ဝမ်း ဆွဲ က ဤ သူ သည် အ ရင် ဘွား လိမ့် မည် ဟု ဆို လျက် လက် ကို ကိုင် ၍ နီ သော ကြိုး နှင့် စည်း လေ ၏။ ၂၉ သို့ သော် လည်း ထို သူ သည် မိ မိ လက် ကို ရုပ် ပြန် ၍ သူ့ အစ် ကို ဘွား သည် ကို ဝမ်း ဆွဲ က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် အ နိုင် အ ထက် ပြု ရ သ နည်း။ အ နိုင် အ ထက် ပြု သော ဤ အ မှု သည် သင် ၌ စွဲ စေ ဟု ဆို လျက် သူ့ ကို ဖာ ရက် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ၃၀ ထို နောက် မှ လက် ၌ ကြိုး နီ စည်း သော ညီ ဘွား ၍၊ သူ့ ကို ဇာ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၈

ထို ကာ လ အ ခါ ယု ဒ သည် ညီ အစ် ကို နေ ရာ မှ သွား ၍၊ ဟိ ရ အ မည် ရှိ သော အ ဒု လံ အ မျိုး သား ထံ သို့ ဝင် လေ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ ရှု အာ အ မည် ရှိ သော၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား ၏ သ မီး ကို တွေ့ မြင် ၍၊ အိမ် ထောင် ဘက် ပြု လျက်၊ ထို မိန်း မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သား ကို ဘွား မြင် ၏။ ထို သား ကို ဧ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ဩ နန် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ရှေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ရှေ လ ဘွား သော အ ခါ၊ အ ဘ သည် ခေ ဇိပ် မြို့ မှာ ရှိ သ တည်း။

ထို နောက် မှ ယု ဒ သည် မိ မိ သား ဦး ဧ ရ ကို တာ မာ အ မည် ရှိ သော သ တို့ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် စေ ၏။ ယု ဒ ၏ သား ဦး ဧ ရ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌ ဆိုး သော သူ ဖြစ် ၍၊ သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ သည် ဩ နန် ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ သင် ၏ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် ၍ သူ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု သ ဖြင့်၊ အစ် ကို အ မျိုး ကို ဆက် နွှယ် လော့ ဟု ဆို ၏။ ဩ နန် သည် သား ကို ရ လျှင် မူ ကား၊ မိ မိ သား မ မှတ် ရ ဟု သိ ၍ အစ် ကို အား သား ကို မ ပေး လို ဘဲ၊ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ သုတ် ရည် ကို ထုတ် ၍ စွန့် လေ ၏။ ၁၀ ထို အ မှု ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှစ် သက် တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဩ နန် ကို လည်း ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

၁၁ သား ငယ် ရှေ လ သည် အစ် ကို တို့ သေ သ ကဲ့ သို့ သေ မည် ဟု ယု ဒ သည် စိုး ရိမ် ၍၊ မိ မိ ချွေး မ တာ မာ ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ ငါ့ သား ရှေ လ မ ကြီး မှီ သင် သည် သင့် အ ဘ ၏ အိမ် ၌ မုတ် ဆိုး မ ပြု ၍ နေ ပါ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ တာ မာ သွား ၍ မိ မိ အ ဘ ၏ အိမ် ၌ နေ လေ ၏။

၁၂ ကာ လ အင် တန် ကြာ လေ သော်၊ ရှု အာ သ မီး ဖြစ် သော ယု ဒ မ ယား လည်း သေ လေ ၏။ ယု ဒ သည် နှစ် သိမ့် ပြီး မှ၊ မိ မိ သိုး မွေး ညှပ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ တိ မ နတ် မြို့ သို့ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး ဟိ ရ နှင့် အ တူ သွား လေ ၏။

၁၃ မိ မိ ယောက္ခ မ သည် သိုး မွေး ကို ညှပ် ခြင်း ငှါ၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား ကြောင်း ကို တာ မာ ကြား လျှင်၊ ၁၄ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ မျက် နှာ ဖုံး နှင့် မျက် နှာ ကို ဖုံး လျက်၊ ကိုယ် ကို လည်း ခြုံ ရုံ လျက်၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား သော လမ်း အ နား၊ ဧ နိမ် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် နေ လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ရှေ လ ကြီး သော် လည်း၊ မိ မိ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် မ ပြု ရ ဟု သိ မြင် သော ကြောင့် တည်း။

၁၅ ယု ဒ သည် ထို မိန်း မ ကို မြင် သော အ ခါ၊ သူ သည် မိ မိ မျက် နှာ ကို ဖုံး ၍ နေ သော ကြောင့်၊ ပြည် တန် ဆာ ဖြစ် သည် ဟု ထင် မှတ် လျက်၊ ၁၆ လမ်း ကို လွှဲ ၍ အ နား သို့ ချဉ်း ပြီး လျှင်၊ သင့် ထံ သို့ ငါ ဝင် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ပါ လော့ ဟု ဆို လေ သော်၊ မိန်း မ က၊ သင် သည် ကျွန် မ ထံ သို့ ဝင် လို သော ငှါ အ ဘယ် ဆု ကို ပေး မည် နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၇ ယု ဒ က၊ ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် မည် ဟု ဆို လေ ၏။ မိန်း မ က လည်း။ မ ပေး လိုက် မှီ တ စုံ တ ခု သော အ ရာ ကို ပေါင် ထား မည် လော ဟု မေး လျှင်၊ ၁၈ ယု ဒ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ပေါင် စေ ချင် သ နည်း ဟု ပြန် ၍ မေး လေ သော်၊ မိန်း မ က သင် ၏ တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ လက် စွဲ တောင် ဝေး တို့ ကို ပေါင် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ထို ဥစ္စာ ကို အပ် ၍ မိန်း မ ထံ သို့ ဝင် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ လေ ၏။ ၁၉ ထို နောက် မှ၊ မိန်း မ သည် ထ သွား ၍ မျက် နှာ ဖုံး ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ဝတ် မြဲ ဝတ် ပြန် လေ ၏။

၂၀ ယု ဒ သည် မိန်း မ ၌ ပေါင် သော ဥစ္စာ ကို ရွေး ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး သား တွင် ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် ၏။ အ ဒု လံ အ မျိုး သား သည် ထို မိန်း မ ကို မ တွေ့ လျှင်၊ ၂၁ ဧ နိမ် မြို့ လမ်း နား မှာ ထိုင် နေ သော ပြည် တန် ဆာ မ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု ထို အ ရပ် သား တို့ ကို မေး လေ သော်၊ အ ရပ် သား တို့ က၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြ လျှင်၊ ၂၂ ယု ဒ ထံ သို့ ပြန် ၍၊ ကျွန်ုပ် သည် ထို မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့။ အ ရပ် သား တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ပြော လေ ၏။ ၂၃ ယု ဒ က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ရှက် မ ကွဲ မည် အ ကြောင်း၊ ယူ ပါ လေ စေ။ ကြည့် ပါ။ ဤ ဆိတ် သ ငယ် ကို ကျွန်ုပ် ပေး လိုက် ၍ သင် သည် မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့ ပါ တ ကား ဟု ဆို ၏။

၂၄ ထို နောက် သုံး လ ခန့် လွန် သည် ရှိ သော်၊ သူ တ ပါး က၊ သင် ၏ ချွေး မ တာ မာ သည် ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ မ တ ရား သော မေ ထုန် ပြု သ ဖြင့် ကိုယ် ဝန် ဆောင် လျက် နေ ပြီ တ ကား ဟု ယု ဒ အား ပြော ဆို လျှင်၊ ယု ဒ က သူ့ ကို ထုတ် ၍ မီး ရှို့ စေ ဟု စီ ရင် လေ ၏။ ၂၅ ထုတ် သော အ ခါ၊ တာ မာ သည် တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ တောင် ဝေး တို့ ကို ယောက္ခ မ ထံ သို့ ပို့ စေ ၍၊ ဤ ဥစ္စာ ကို ပိုင် သော သူ အား ဖြင့် ကျွန် မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြီ။ ဤ ဥစ္စာ တို့ သည် အ ဘယ် သူ ၏ ဥစ္စာ ဖြစ် သည် ကို ကြည့် ပါ လော့ ဟု မှာ လိုက် ၏။ ၂၆ ထို ဥစ္စာ ကို ယု ဒ မှတ် မိ ၍ သူ ၏ အ ပြစ် ထက် ငါ့ အ ပြစ် သာ ၍ ကြီး ပေ ၏။ သူ့ အား ငါ့ သား ရှေ လ ကို ငါ မ ပေး စား ဘဲ နေ မိ ပြီ ဟု ပြော ဆို ၏။ နောက် တ ဖန် သူ့ ကို မ ချဉ်း မ ကပ် ဘဲ နေ ၏။

၂၇ ထို နောက် တာ မာ သည် သား ဘွား ချိန် ရောက် လျှင်၊ ဝမ်း ထဲ တွင် သား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ ၂၈ ဘွား စဉ် တွင် သား တ ယောက် သည် လက် ကို ထုတ် ဆန့် ၍၊ ဝမ်း ဆွဲ က ဤ သူ သည် အ ရင် ဘွား လိမ့် မည် ဟု ဆို လျက် လက် ကို ကိုင် ၍ နီ သော ကြိုး နှင့် စည်း လေ ၏။ ၂၉ သို့ သော် လည်း ထို သူ သည် မိ မိ လက် ကို ရုပ် ပြန် ၍ သူ့ အစ် ကို ဘွား သည် ကို ဝမ်း ဆွဲ က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် အ နိုင် အ ထက် ပြု ရ သ နည်း။ အ နိုင် အ ထက် ပြု သော ဤ အ မှု သည် သင် ၌ စွဲ စေ ဟု ဆို လျက် သူ့ ကို ဖာ ရက် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ၃၀ ထို နောက် မှ လက် ၌ ကြိုး နီ စည်း သော ညီ ဘွား ၍၊ သူ့ ကို ဇာ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၈

ထို ကာ လ အ ခါ ယု ဒ သည် ညီ အစ် ကို နေ ရာ မှ သွား ၍၊ ဟိ ရ အ မည် ရှိ သော အ ဒု လံ အ မျိုး သား ထံ သို့ ဝင် လေ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ ရှု အာ အ မည် ရှိ သော၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား ၏ သ မီး ကို တွေ့ မြင် ၍၊ အိမ် ထောင် ဘက် ပြု လျက်၊ ထို မိန်း မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သား ကို ဘွား မြင် ၏။ ထို သား ကို ဧ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ဩ နန် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ ဘွား မြင် သော သား ကို ရှေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ရှေ လ ဘွား သော အ ခါ၊ အ ဘ သည် ခေ ဇိပ် မြို့ မှာ ရှိ သ တည်း။

ထို နောက် မှ ယု ဒ သည် မိ မိ သား ဦး ဧ ရ ကို တာ မာ အ မည် ရှိ သော သ တို့ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် စေ ၏။ ယု ဒ ၏ သား ဦး ဧ ရ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌ ဆိုး သော သူ ဖြစ် ၍၊ သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ သည် ဩ နန် ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ သင် ၏ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် ၍ သူ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် ပြု သ ဖြင့်၊ အစ် ကို အ မျိုး ကို ဆက် နွှယ် လော့ ဟု ဆို ၏။ ဩ နန် သည် သား ကို ရ လျှင် မူ ကား၊ မိ မိ သား မ မှတ် ရ ဟု သိ ၍ အစ် ကို အား သား ကို မ ပေး လို ဘဲ၊ အစ် ကို မ ယား ထံ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ သုတ် ရည် ကို ထုတ် ၍ စွန့် လေ ၏။ ၁၀ ထို အ မှု ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှစ် သက် တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဩ နန် ကို လည်း ကွပ် မျက် တော် မူ ၏။

၁၁ သား ငယ် ရှေ လ သည် အစ် ကို တို့ သေ သ ကဲ့ သို့ သေ မည် ဟု ယု ဒ သည် စိုး ရိမ် ၍၊ မိ မိ ချွေး မ တာ မာ ကို ခေါ် ပြီး လျှင်၊ ငါ့ သား ရှေ လ မ ကြီး မှီ သင် သည် သင့် အ ဘ ၏ အိမ် ၌ မုတ် ဆိုး မ ပြု ၍ နေ ပါ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ တာ မာ သွား ၍ မိ မိ အ ဘ ၏ အိမ် ၌ နေ လေ ၏။

၁၂ ကာ လ အင် တန် ကြာ လေ သော်၊ ရှု အာ သ မီး ဖြစ် သော ယု ဒ မ ယား လည်း သေ လေ ၏။ ယု ဒ သည် နှစ် သိမ့် ပြီး မှ၊ မိ မိ သိုး မွေး ညှပ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ တိ မ နတ် မြို့ သို့ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး ဟိ ရ နှင့် အ တူ သွား လေ ၏။

၁၃ မိ မိ ယောက္ခ မ သည် သိုး မွေး ကို ညှပ် ခြင်း ငှါ၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား ကြောင်း ကို တာ မာ ကြား လျှင်၊ ၁၄ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ မျက် နှာ ဖုံး နှင့် မျက် နှာ ကို ဖုံး လျက်၊ ကိုယ် ကို လည်း ခြုံ ရုံ လျက်၊ တိ မ နတ် မြို့ သို့ သွား သော လမ်း အ နား၊ ဧ နိမ် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် နေ လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ရှေ လ ကြီး သော် လည်း၊ မိ မိ နှင့် အိမ် ထောင် ဘက် မ ပြု ရ ဟု သိ မြင် သော ကြောင့် တည်း။

၁၅ ယု ဒ သည် ထို မိန်း မ ကို မြင် သော အ ခါ၊ သူ သည် မိ မိ မျက် နှာ ကို ဖုံး ၍ နေ သော ကြောင့်၊ ပြည် တန် ဆာ ဖြစ် သည် ဟု ထင် မှတ် လျက်၊ ၁၆ လမ်း ကို လွှဲ ၍ အ နား သို့ ချဉ်း ပြီး လျှင်၊ သင့် ထံ သို့ ငါ ဝင် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ပါ လော့ ဟု ဆို လေ သော်၊ မိန်း မ က၊ သင် သည် ကျွန် မ ထံ သို့ ဝင် လို သော ငှါ အ ဘယ် ဆု ကို ပေး မည် နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၇ ယု ဒ က၊ ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် မည် ဟု ဆို လေ ၏။ မိန်း မ က လည်း။ မ ပေး လိုက် မှီ တ စုံ တ ခု သော အ ရာ ကို ပေါင် ထား မည် လော ဟု မေး လျှင်၊ ၁၈ ယု ဒ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ပေါင် စေ ချင် သ နည်း ဟု ပြန် ၍ မေး လေ သော်၊ မိန်း မ က သင် ၏ တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ လက် စွဲ တောင် ဝေး တို့ ကို ပေါင် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ထို ဥစ္စာ ကို အပ် ၍ မိန်း မ ထံ သို့ ဝင် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ လေ ၏။ ၁၉ ထို နောက် မှ၊ မိန်း မ သည် ထ သွား ၍ မျက် နှာ ဖုံး ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ မုတ် ဆိုး မ အ ဝတ် ကို ဝတ် မြဲ ဝတ် ပြန် လေ ၏။

၂၀ ယု ဒ သည် မိန်း မ ၌ ပေါင် သော ဥစ္စာ ကို ရွေး ယူ ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ အ ဆွေ အ ဒု လံ အ မျိုး သား တွင် ဆိတ် သ ငယ် ကို ပေး လိုက် ၏။ အ ဒု လံ အ မျိုး သား သည် ထို မိန်း မ ကို မ တွေ့ လျှင်၊ ၂၁ ဧ နိမ် မြို့ လမ်း နား မှာ ထိုင် နေ သော ပြည် တန် ဆာ မ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု ထို အ ရပ် သား တို့ ကို မေး လေ သော်၊ အ ရပ် သား တို့ က၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြ လျှင်၊ ၂၂ ယု ဒ ထံ သို့ ပြန် ၍၊ ကျွန်ုပ် သည် ထို မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့။ အ ရပ် သား တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ ပြည် တန် ဆာ မ မ ရှိ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ပြော လေ ၏။ ၂၃ ယု ဒ က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ရှက် မ ကွဲ မည် အ ကြောင်း၊ ယူ ပါ လေ စေ။ ကြည့် ပါ။ ဤ ဆိတ် သ ငယ် ကို ကျွန်ုပ် ပေး လိုက် ၍ သင် သည် မိန်း မ ကို ရှာ ၍ မ တွေ့ ပါ တ ကား ဟု ဆို ၏။

၂၄ ထို နောက် သုံး လ ခန့် လွန် သည် ရှိ သော်၊ သူ တ ပါး က၊ သင် ၏ ချွေး မ တာ မာ သည် ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ မ တ ရား သော မေ ထုန် ပြု သ ဖြင့် ကိုယ် ဝန် ဆောင် လျက် နေ ပြီ တ ကား ဟု ယု ဒ အား ပြော ဆို လျှင်၊ ယု ဒ က သူ့ ကို ထုတ် ၍ မီး ရှို့ စေ ဟု စီ ရင် လေ ၏။ ၂၅ ထုတ် သော အ ခါ၊ တာ မာ သည် တံ ဆိပ်၊ စ လွယ်၊ တောင် ဝေး တို့ ကို ယောက္ခ မ ထံ သို့ ပို့ စေ ၍၊ ဤ ဥစ္စာ ကို ပိုင် သော သူ အား ဖြင့် ကျွန် မ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြီ။ ဤ ဥစ္စာ တို့ သည် အ ဘယ် သူ ၏ ဥစ္စာ ဖြစ် သည် ကို ကြည့် ပါ လော့ ဟု မှာ လိုက် ၏။ ၂၆ ထို ဥစ္စာ ကို ယု ဒ မှတ် မိ ၍ သူ ၏ အ ပြစ် ထက် ငါ့ အ ပြစ် သာ ၍ ကြီး ပေ ၏။ သူ့ အား ငါ့ သား ရှေ လ ကို ငါ မ ပေး စား ဘဲ နေ မိ ပြီ ဟု ပြော ဆို ၏။ နောက် တ ဖန် သူ့ ကို မ ချဉ်း မ ကပ် ဘဲ နေ ၏။

၂၇ ထို နောက် တာ မာ သည် သား ဘွား ချိန် ရောက် လျှင်၊ ဝမ်း ထဲ တွင် သား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ ၂၈ ဘွား စဉ် တွင် သား တ ယောက် သည် လက် ကို ထုတ် ဆန့် ၍၊ ဝမ်း ဆွဲ က ဤ သူ သည် အ ရင် ဘွား လိမ့် မည် ဟု ဆို လျက် လက် ကို ကိုင် ၍ နီ သော ကြိုး နှင့် စည်း လေ ၏။ ၂၉ သို့ သော် လည်း ထို သူ သည် မိ မိ လက် ကို ရုပ် ပြန် ၍ သူ့ အစ် ကို ဘွား သည် ကို ဝမ်း ဆွဲ က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် အ နိုင် အ ထက် ပြု ရ သ နည်း။ အ နိုင် အ ထက် ပြု သော ဤ အ မှု သည် သင် ၌ စွဲ စေ ဟု ဆို လျက် သူ့ ကို ဖာ ရက် အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ၃၀ ထို နောက် မှ လက် ၌ ကြိုး နီ စည်း သော ညီ ဘွား ၍၊ သူ့ ကို ဇာ ရ အ မည် ဖြင့် မှည့် သ တည်း။

<
>

Please view in landscape orientation