စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၆

ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော အ မျိုး အ နွှယ် ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ဟူ မူ ကား၊ ဧ သော သည် ဟိတ္တိ အ မျိုး ဧ လုန် ၏ သ မီး အာ ဒ တ ယောက်၊ ဟိ ဝိ အ မျိုး ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တ ယောက် ဟူ သည့် ခါ နာန် အ မျိုး သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် ၎င်း၊ ဣ ရှ မေ လ သ မီး တည်း ဟူ သော န ဗာ ယုတ် နှ မ ဗာ ရှ မတ် တ ယောက် နှင့် ၎င်း အိမ် ထောင် လေ ၏။

ဧ သော မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ကား ရွေ လ တည်း။ အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ဤ သူ တို့ ကား ခါ နာန် ပြည် ၌ ဧ သော မြင် သော သား တည်း။

ဧ သော သည် မ ယား သား သ မီး နှင့် တ ကွ၊ အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ သိုး နွား စ သည် တို့ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ ရ တတ် သော ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ညီ ယာ ကုပ် ထံ မှ ပြောင်း သွား လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ နှစ် ပါး တို့ သည် ဥစ္စာ များ လွန်း သော ကြောင့် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ သူ တို့ နေ ရာ မြေ သည်၊ သူ တို့ တိ ရစ္ဆာန် များ ကြောင့် မ ဆံ့ နိုင် ရာ။ သို့ ဖြစ် ၍ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော သည် စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ နေ လေ ၏။

စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဧ သော ၏ သား စဉ် မြေး ဆက် တို့ ကို ဆို ပေ အံ့။ ၁၀ ဧ သော ၏ သား တို့ အ မည် ကား၊ မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ဧ လိ ဖတ်၊ မ ယား ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ရွေ လ တည်း။ ၁၁ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ဖေါ၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် တည်း။ ၁၂ ဧ သော သား ဧ လိ ဖတ် ၏ မ ယား ငယ်၊ တိ မ န ဘွား သော သား ကား၊ အာ မ လက် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား အာ ဒ ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၄ ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။

၁၅ ဧ သော သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ သား ဦး ဧ လိ ဖတ် ၏ သား ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် ဩ မ ရ၊ ဗိုလ် ဇေ ဖေါ၊ ဗိုလ် ကေ နတ်၊  ၁၆ ဗိုလ် ဂါ တံ၊ ဗိုလ် အာ မ လက် တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ ဒ ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဧ လိ ဖတ် ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၇ ဧ သော သား ရွေ လ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် နာ ဟတ်၊ ဗိုလ် ဇေ ရ၊ ဗိုလ် ရှမ္မ၊ ဗိုလ် မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ရွေ လ ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် ယု ရှ၊ ဗိုလ် ယာ လံ၊ ဗိုလ် ကော ရ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၉ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော ၏ သား မြေး များ၊ သူ တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ များ ကား ဤ သို့ တည်း။

၂၀ ထို ပြည် ၌ နေ သော ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား ကား၊ လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ၂၁ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၂၂ လော တန် သား ကား၊ ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား၊ တိ မ န တည်း။ ၂၃ ရှော ဗ လ သား ကား၊ အာ လ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗ လ၊ ရှေ ဖေါ၊ ဩ နံ တည်း။ ၂၄ ဇိ ဘောင် သား ကား၊ အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ထို အာ န ကား၊ အ ဘ ဇိ ဘောင် ၏ မြည်း တို့ ကို ထိန်း သော အ ခါ၊ တော ၌ နွေး သော စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို တွေ့ သော သူ ပေ တည်း။ ၂၅ အာ န သား ကား၊ ဒိ ရှုန် နှင့် သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တည်း။ ၂၆ ဒိ ရှုန် သား ကား၊ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၂၇ ဧ ဇာ သား ကား၊ ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ၂၈ ဒိ ရှန် သား ကား၊ ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၂၉ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် များ ကား၊ ဗိုလ် လော တန်၊ ဗိုလ် ရှော ဗ လ၊ ဗိုလ် ဇိ ဘောင်၊ ဗိုလ် အာ န၊ ၃၀ ဗိုလ် ဒိ ရှုန်၊ ဗိုလ် ဧ ဇာ၊ ဗိုလ် ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် စိ ရ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ တို့ တွင်၊ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် ဖြစ် သ တည်း။

၃၁ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ၃၂ ဗော ရ သား ဗေ လာ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ မင်း ပြု ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ဒိန္နာ ဗာ မြို့ တည်း။ ၃၃ ဗေ လာ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား၊ ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၄ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၅ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍၊ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည်၊ ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၃၆ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၇ စာ မ လ မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၈ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌၊ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၉ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား၊ မေ ဇ ဟပ် သ မီး မာ တ ရက် ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၄၀ ဧ သော မှ ဆင်း သက် ၍ မိ မိ အ မျိုး အ နွှယ်၊ နေ ရာ အ ရပ်၊ ခံ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ အ လိုက်၊ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၄၁ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၄၂ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇာ၊ ၄၃ ဗိုလ် မာ ဂ ဒျေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ်၊ မိ မိ ပိုင် သော ပြည် ၌၊ ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။ ဧ သော သည် ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၆

ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော အ မျိုး အ နွှယ် ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ဟူ မူ ကား၊ ဧ သော သည် ဟိတ္တိ အ မျိုး ဧ လုန် ၏ သ မီး အာ ဒ တ ယောက်၊ ဟိ ဝိ အ မျိုး ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တ ယောက် ဟူ သည့် ခါ နာန် အ မျိုး သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် ၎င်း၊ ဣ ရှ မေ လ သ မီး တည်း ဟူ သော န ဗာ ယုတ် နှ မ ဗာ ရှ မတ် တ ယောက် နှင့် ၎င်း အိမ် ထောင် လေ ၏။

ဧ သော မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ကား ရွေ လ တည်း။ အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ဤ သူ တို့ ကား ခါ နာန် ပြည် ၌ ဧ သော မြင် သော သား တည်း။

ဧ သော သည် မ ယား သား သ မီး နှင့် တ ကွ၊ အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ သိုး နွား စ သည် တို့ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ ရ တတ် သော ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ညီ ယာ ကုပ် ထံ မှ ပြောင်း သွား လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ နှစ် ပါး တို့ သည် ဥစ္စာ များ လွန်း သော ကြောင့် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ သူ တို့ နေ ရာ မြေ သည်၊ သူ တို့ တိ ရစ္ဆာန် များ ကြောင့် မ ဆံ့ နိုင် ရာ။ သို့ ဖြစ် ၍ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော သည် စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ နေ လေ ၏။

စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဧ သော ၏ သား စဉ် မြေး ဆက် တို့ ကို ဆို ပေ အံ့။ ၁၀ ဧ သော ၏ သား တို့ အ မည် ကား၊ မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ဧ လိ ဖတ်၊ မ ယား ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ရွေ လ တည်း။ ၁၁ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ဖေါ၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် တည်း။ ၁၂ ဧ သော သား ဧ လိ ဖတ် ၏ မ ယား ငယ်၊ တိ မ န ဘွား သော သား ကား၊ အာ မ လက် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား အာ ဒ ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၄ ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။

၁၅ ဧ သော သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ သား ဦး ဧ လိ ဖတ် ၏ သား ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် ဩ မ ရ၊ ဗိုလ် ဇေ ဖေါ၊ ဗိုလ် ကေ နတ်၊  ၁၆ ဗိုလ် ဂါ တံ၊ ဗိုလ် အာ မ လက် တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ ဒ ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဧ လိ ဖတ် ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၇ ဧ သော သား ရွေ လ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် နာ ဟတ်၊ ဗိုလ် ဇေ ရ၊ ဗိုလ် ရှမ္မ၊ ဗိုလ် မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ရွေ လ ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် ယု ရှ၊ ဗိုလ် ယာ လံ၊ ဗိုလ် ကော ရ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၉ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော ၏ သား မြေး များ၊ သူ တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ များ ကား ဤ သို့ တည်း။

၂၀ ထို ပြည် ၌ နေ သော ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား ကား၊ လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ၂၁ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၂၂ လော တန် သား ကား၊ ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား၊ တိ မ န တည်း။ ၂၃ ရှော ဗ လ သား ကား၊ အာ လ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗ လ၊ ရှေ ဖေါ၊ ဩ နံ တည်း။ ၂၄ ဇိ ဘောင် သား ကား၊ အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ထို အာ န ကား၊ အ ဘ ဇိ ဘောင် ၏ မြည်း တို့ ကို ထိန်း သော အ ခါ၊ တော ၌ နွေး သော စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို တွေ့ သော သူ ပေ တည်း။ ၂၅ အာ န သား ကား၊ ဒိ ရှုန် နှင့် သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တည်း။ ၂၆ ဒိ ရှုန် သား ကား၊ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၂၇ ဧ ဇာ သား ကား၊ ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ၂၈ ဒိ ရှန် သား ကား၊ ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၂၉ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် များ ကား၊ ဗိုလ် လော တန်၊ ဗိုလ် ရှော ဗ လ၊ ဗိုလ် ဇိ ဘောင်၊ ဗိုလ် အာ န၊ ၃၀ ဗိုလ် ဒိ ရှုန်၊ ဗိုလ် ဧ ဇာ၊ ဗိုလ် ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် စိ ရ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ တို့ တွင်၊ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် ဖြစ် သ တည်း။

၃၁ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ၃၂ ဗော ရ သား ဗေ လာ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ မင်း ပြု ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ဒိန္နာ ဗာ မြို့ တည်း။ ၃၃ ဗေ လာ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား၊ ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၄ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၅ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍၊ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည်၊ ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၃၆ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၇ စာ မ လ မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၈ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌၊ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၉ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား၊ မေ ဇ ဟပ် သ မီး မာ တ ရက် ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၄၀ ဧ သော မှ ဆင်း သက် ၍ မိ မိ အ မျိုး အ နွှယ်၊ နေ ရာ အ ရပ်၊ ခံ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ အ လိုက်၊ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၄၁ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၄၂ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇာ၊ ၄၃ ဗိုလ် မာ ဂ ဒျေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ်၊ မိ မိ ပိုင် သော ပြည် ၌၊ ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။ ဧ သော သည် ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၆

ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော အ မျိုး အ နွှယ် ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ဟူ မူ ကား၊ ဧ သော သည် ဟိတ္တိ အ မျိုး ဧ လုန် ၏ သ မီး အာ ဒ တ ယောက်၊ ဟိ ဝိ အ မျိုး ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တ ယောက် ဟူ သည့် ခါ နာန် အ မျိုး သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် ၎င်း၊ ဣ ရှ မေ လ သ မီး တည်း ဟူ သော န ဗာ ယုတ် နှ မ ဗာ ရှ မတ် တ ယောက် နှင့် ၎င်း အိမ် ထောင် လေ ၏။

ဧ သော မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ကား ရွေ လ တည်း။ အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ဤ သူ တို့ ကား ခါ နာန် ပြည် ၌ ဧ သော မြင် သော သား တည်း။

ဧ သော သည် မ ယား သား သ မီး နှင့် တ ကွ၊ အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ သိုး နွား စ သည် တို့ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ ရ တတ် သော ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ညီ ယာ ကုပ် ထံ မှ ပြောင်း သွား လေ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ နှစ် ပါး တို့ သည် ဥစ္စာ များ လွန်း သော ကြောင့် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ သူ တို့ နေ ရာ မြေ သည်၊ သူ တို့ တိ ရစ္ဆာန် များ ကြောင့် မ ဆံ့ နိုင် ရာ။ သို့ ဖြစ် ၍ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော သည် စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ နေ လေ ၏။

စိ ရ တောင် ပေါ် မှာ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဧ သော ၏ သား စဉ် မြေး ဆက် တို့ ကို ဆို ပေ အံ့။ ၁၀ ဧ သော ၏ သား တို့ အ မည် ကား၊ မ ယား အာ ဒ ဘွား သော သား ဧ လိ ဖတ်၊ မ ယား ဗာ ရှ မတ် ဘွား သော သား ရွေ လ တည်း။ ၁၁ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ဖေါ၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် တည်း။ ၁၂ ဧ သော သား ဧ လိ ဖတ် ၏ မ ယား ငယ်၊ တိ မ န ဘွား သော သား ကား၊ အာ မ လက် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား အာ ဒ ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၄ ဇိ ဘောင် သား အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ဘွား သော သား ကား ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။

၁၅ ဧ သော သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ သား ဦး ဧ လိ ဖတ် ၏ သား ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် ဩ မ ရ၊ ဗိုလ် ဇေ ဖေါ၊ ဗိုလ် ကေ နတ်၊  ၁၆ ဗိုလ် ဂါ တံ၊ ဗိုလ် အာ မ လက် တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ ဒ ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဧ လိ ဖတ် ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၇ ဧ သော သား ရွေ လ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် နာ ဟတ်၊ ဗိုလ် ဇေ ရ၊ ဗိုလ် ရှမ္မ၊ ဗိုလ် မိဇ္ဇ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် ဧ သော မ ယား ဗာ ရှ မတ် ၏ အ နွှယ်၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ရွေ လ ရ သော သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ ၏ သား ကား၊ ဗိုလ် ယု ရှ၊ ဗိုလ် ယာ လံ၊ ဗိုလ် ကော ရ တည်း။ ဤ ဗိုလ် တို့ သည် အာ န ၏ သ မီး၊ ဧ သော မ ယား အ ဟော လိ ဗာ မ သား ဖြစ် သ တည်း။ ၁၉ ဧ ဒုံ အ မည် ရှိ သော ဧ သော ၏ သား မြေး များ၊ သူ တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ များ ကား ဤ သို့ တည်း။

၂၀ ထို ပြည် ၌ နေ သော ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား ကား၊ လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ၂၁ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဟော ရိ အ မျိုး၊ စိ ရ ၏ သား တို့ တွင် ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၂၂ လော တန် သား ကား၊ ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား၊ တိ မ န တည်း။ ၂၃ ရှော ဗ လ သား ကား၊ အာ လ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗ လ၊ ရှေ ဖေါ၊ ဩ နံ တည်း။ ၂၄ ဇိ ဘောင် သား ကား၊ အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ထို အာ န ကား၊ အ ဘ ဇိ ဘောင် ၏ မြည်း တို့ ကို ထိန်း သော အ ခါ၊ တော ၌ နွေး သော စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို တွေ့ သော သူ ပေ တည်း။ ၂၅ အာ န သား ကား၊ ဒိ ရှုန် နှင့် သ မီး အ ဟော လိ ဗာ မ တည်း။ ၂၆ ဒိ ရှုန် သား ကား၊ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၂၇ ဧ ဇာ သား ကား၊ ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ၂၈ ဒိ ရှန် သား ကား၊ ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၂၉ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် များ ကား၊ ဗိုလ် လော တန်၊ ဗိုလ် ရှော ဗ လ၊ ဗိုလ် ဇိ ဘောင်၊ ဗိုလ် အာ န၊ ၃၀ ဗိုလ် ဒိ ရှုန်၊ ဗိုလ် ဧ ဇာ၊ ဗိုလ် ဒိ ရှန် တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် စိ ရ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ တို့ တွင်၊ ဟော ရိ အ မျိုး ဗိုလ် ဖြစ် သ တည်း။

၃၁ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ၊ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ၃၂ ဗော ရ သား ဗေ လာ သည် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ မင်း ပြု ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ဒိန္နာ ဗာ မြို့ တည်း။ ၃၃ ဗေ လာ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား၊ ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၄ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၅ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍၊ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည်၊ ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၃၆ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၇ စာ မ လ မင်း သေ ၍၊ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၈ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌၊ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၃၉ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား၊ ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား၊ မေ ဇ ဟပ် သ မီး မာ တ ရက် ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၄၀ ဧ သော မှ ဆင်း သက် ၍ မိ မိ အ မျိုး အ နွှယ်၊ နေ ရာ အ ရပ်၊ ခံ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ အ လိုက်၊ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၄၁ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၄၂ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇာ၊ ၄၃ ဗိုလ် မာ ဂ ဒျေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း။ ဤ သူ တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ်၊ မိ မိ ပိုင် သော ပြည် ၌၊ ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။ ဧ သော သည် ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

Please view in landscape orientation