စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၃

ထို အ ခါ ယာ ကုပ် သည် မြော် ကြည့် ၍၊ အစ် ကို ဧ သော သည် လူ လေး ရာ ပါ လျက် ချီ လာ သည် ကို မြင် လျှင်၊ လေ အာ၊ ရာ ခေ လ၊ ကျွန် မ နှစ် ယောက် တို့ တွင် သား များ တို့ ကို ဝေ ပေး လေ ၏။ ကျွန် မ နှစ် ယောက် ကို ကား၊ သူ တို့ သား များ နှင့် ရှေ့ က နေ စေ ၍၊ လေ အာ နှင့် သူ ၏ သား တို့ ကို အ လယ် ၌ ၎င်း၊ ရာ ခေ လ နှင့် ယော သပ် ကို နောက် ၌ ၎င်း ထား လေ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ ကိုယ် တိုင် လွန် သွား ၍၊ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဦး ညွှတ် ပြပ် ဝပ် လျက်၊ အစ် ကို အ နီး သို့ ချဉ်း ကပ် လေ ၏။

ထို အ ခါ ဧ သော သည် ကြို ဆို ခြင်း ငှါ ပြေး လာ ၍၊ လည် ချင်း ရှက် လျက်၊ ပိုက် ဘက် နမ်း ရှုတ် ခြင်း ကို ပြု ၍၊ နှစ် ယောက် စ လုံး တို့ သည် ငို ကြွေး ကြ ၏။ ထို နောက် မြော် ကြည့် ၍၊ မိန်း မ များ၊ သူ ငယ် များ ကို မြင် လျှင်၊ သင် ၌ ပါ သော ဤ သူ တို့ သည်၊ အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် အား၊ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ သော သူ ငယ် ဖြစ် ကြ ပါ ၏ ဟု ပြန် ပြော ပြီး မှ၊ ကျွန် မ တို့ သည်၊ မိ မိ တို့ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ လေ အာ သည် သူ ၏ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍၊ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ ယော သပ် နှင့် ရာ ခေ လ သည် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ဧ သော က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တွေ့ သော တိ ရစ္ဆာန် စု အ ပေါင်း တို့ သည်၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ရာ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ဧ သော က လည်း၊ ငါ့ ညီ၊ ငါ ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ၏။ သင် ၏ ဥစ္စာ တို့ ကို ယူ ထား ဦး လော့ ဟု ဆို ၏။

၁၀ ယာ ကုပ် က လည်း၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သည် မှန် လျှင်၊ ကျွန် တော် ဆက် သော လက် ဆောင် ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို ဖူး မြင် ရ သ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တော် ၏ မျက် နှာ ကို ဖူး မြင် ရ ပါ ၏။ စိတ် တော် သည် လည်း နူး ညွတ် ပါ ၏။ ၁၁ ကိုယ် တော် ထံ သို့ ရောက် သော ကျွန် တော် ၏ မင်္ဂ လာ ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ကျွန် တော် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ ကျွန် တော် ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ပါ ၏ ဟူ ၍ တိုက် တွန်း သော ကြောင့် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၂ ဧ သော က လည်း၊ ခ ရီး သွား ကြ စို့၊ သင့် ရှေ့ မှာ ကျွန်ုပ် သွား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ယာ ကုပ် က၊ သ ခင် သိ သည် အ တိုင်း၊ ဤ သူ ငယ် တို့ သည် နု ငယ် ပါ ၏။ သား ငယ် ပါ သော သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား မ တို့ သည် ကျွန် တော် ၌ ပါ ပါ ၏။ တ နေ့ ခြင်း တွင် အ နှင် လွန် လျှင်၊ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၄ ထို ကြောင့် သ ခင် သည်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ရှေ့ မှာ ကြွ နှင့် တော် မူ ပါ။ ကျွန် တော် မူ ကား၊ ကျွန် တော် ဆောင် ခဲ့ သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ သူ ငယ် များ၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ သ ခင် နေ ရာ စိ ရ ပြည် သို့ ရောက် အောင်၊ တ ဖြည်း ဖြည်း ပို့ ဆောင် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၅ ဧ သော က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ကျွန်ုပ် ၌ ပါ သော သူ အ ချို့ တို့ ကို ညီ ၌ ထား ခဲ့ ပါ ရ စေ ဟု ဆို လျှင်၊ ယာ ကုပ် က၊ အ ဘယ် အ ကြောင်း ရှိ ပါ သ နည်း။ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ပါ စေ ဟု ပြန် ဆို သော်၊ ၁၆ ဧ သော သည် ထို နေ့ ခြင်း တွင် စိ ရ ပြည် သို့ ခ ရီး သွား ၍ ပြန် လေ ၏။

၁၇ ယာ ကုပ် လည်း၊ သု ကုတ် အ ရပ် သို့ ခ ရီး သွား ၍၊ ကိုယ် နေ ဘို့ အိမ် ကို ၎င်း၊ တိ ရစ္ဆာန် များ နေ ဘို့ တင်း ကုပ် တို့ ကို ၎င်း၊ ဆောက် လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို အ ရပ် ကို၊ သု ကုတ် ဟူ ၍ တွင် လေ သ တည်း။

၁၈ ထို နောက် မှ၊ ရှေ ခင် မြို့ သို့ ဘေး မဲ့ ရောက် လေ ၏။ ပါ ဒ နာ ရံ ပြည် မှ ပြန် လာ ၍၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် သော လမ်း ခ ရီး တွင်၊ ထို မြို့ ရှိ သ တည်း။ ထို မြို့ ရှေ့ မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၉ တဲ ဆောက် ရာ မြေ အ ကွက် ကို ရှေ ခင် ၏ အ ဘ၊ ဟာ မော် ၏ သား တို့ တွင်၊ ငွေ တ ပိဿာ အ ဘိုး ပေး ၍ ဝယ် ရ သ တည်း။ ၂၀ ထို အ ရပ် ၌ လည်း ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ဧ လေ လော ဣ သ ရေ လ ဟူ ၍ သ မုတ် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၃

ထို အ ခါ ယာ ကုပ် သည် မြော် ကြည့် ၍၊ အစ် ကို ဧ သော သည် လူ လေး ရာ ပါ လျက် ချီ လာ သည် ကို မြင် လျှင်၊ လေ အာ၊ ရာ ခေ လ၊ ကျွန် မ နှစ် ယောက် တို့ တွင် သား များ တို့ ကို ဝေ ပေး လေ ၏။ ကျွန် မ နှစ် ယောက် ကို ကား၊ သူ တို့ သား များ နှင့် ရှေ့ က နေ စေ ၍၊ လေ အာ နှင့် သူ ၏ သား တို့ ကို အ လယ် ၌ ၎င်း၊ ရာ ခေ လ နှင့် ယော သပ် ကို နောက် ၌ ၎င်း ထား လေ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ ကိုယ် တိုင် လွန် သွား ၍၊ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဦး ညွှတ် ပြပ် ဝပ် လျက်၊ အစ် ကို အ နီး သို့ ချဉ်း ကပ် လေ ၏။

ထို အ ခါ ဧ သော သည် ကြို ဆို ခြင်း ငှါ ပြေး လာ ၍၊ လည် ချင်း ရှက် လျက်၊ ပိုက် ဘက် နမ်း ရှုတ် ခြင်း ကို ပြု ၍၊ နှစ် ယောက် စ လုံး တို့ သည် ငို ကြွေး ကြ ၏။ ထို နောက် မြော် ကြည့် ၍၊ မိန်း မ များ၊ သူ ငယ် များ ကို မြင် လျှင်၊ သင် ၌ ပါ သော ဤ သူ တို့ သည်၊ အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် အား၊ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ သော သူ ငယ် ဖြစ် ကြ ပါ ၏ ဟု ပြန် ပြော ပြီး မှ၊ ကျွန် မ တို့ သည်၊ မိ မိ တို့ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ လေ အာ သည် သူ ၏ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍၊ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ ယော သပ် နှင့် ရာ ခေ လ သည် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ဧ သော က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တွေ့ သော တိ ရစ္ဆာန် စု အ ပေါင်း တို့ သည်၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ရာ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ဧ သော က လည်း၊ ငါ့ ညီ၊ ငါ ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ၏။ သင် ၏ ဥစ္စာ တို့ ကို ယူ ထား ဦး လော့ ဟု ဆို ၏။

၁၀ ယာ ကုပ် က လည်း၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သည် မှန် လျှင်၊ ကျွန် တော် ဆက် သော လက် ဆောင် ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို ဖူး မြင် ရ သ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တော် ၏ မျက် နှာ ကို ဖူး မြင် ရ ပါ ၏။ စိတ် တော် သည် လည်း နူး ညွတ် ပါ ၏။ ၁၁ ကိုယ် တော် ထံ သို့ ရောက် သော ကျွန် တော် ၏ မင်္ဂ လာ ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ကျွန် တော် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ ကျွန် တော် ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ပါ ၏ ဟူ ၍ တိုက် တွန်း သော ကြောင့် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၂ ဧ သော က လည်း၊ ခ ရီး သွား ကြ စို့၊ သင့် ရှေ့ မှာ ကျွန်ုပ် သွား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ယာ ကုပ် က၊ သ ခင် သိ သည် အ တိုင်း၊ ဤ သူ ငယ် တို့ သည် နု ငယ် ပါ ၏။ သား ငယ် ပါ သော သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား မ တို့ သည် ကျွန် တော် ၌ ပါ ပါ ၏။ တ နေ့ ခြင်း တွင် အ နှင် လွန် လျှင်၊ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၄ ထို ကြောင့် သ ခင် သည်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ရှေ့ မှာ ကြွ နှင့် တော် မူ ပါ။ ကျွန် တော် မူ ကား၊ ကျွန် တော် ဆောင် ခဲ့ သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ သူ ငယ် များ၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ သ ခင် နေ ရာ စိ ရ ပြည် သို့ ရောက် အောင်၊ တ ဖြည်း ဖြည်း ပို့ ဆောင် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၅ ဧ သော က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ကျွန်ုပ် ၌ ပါ သော သူ အ ချို့ တို့ ကို ညီ ၌ ထား ခဲ့ ပါ ရ စေ ဟု ဆို လျှင်၊ ယာ ကုပ် က၊ အ ဘယ် အ ကြောင်း ရှိ ပါ သ နည်း။ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ပါ စေ ဟု ပြန် ဆို သော်၊ ၁၆ ဧ သော သည် ထို နေ့ ခြင်း တွင် စိ ရ ပြည် သို့ ခ ရီး သွား ၍ ပြန် လေ ၏။

၁၇ ယာ ကုပ် လည်း၊ သု ကုတ် အ ရပ် သို့ ခ ရီး သွား ၍၊ ကိုယ် နေ ဘို့ အိမ် ကို ၎င်း၊ တိ ရစ္ဆာန် များ နေ ဘို့ တင်း ကုပ် တို့ ကို ၎င်း၊ ဆောက် လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို အ ရပ် ကို၊ သု ကုတ် ဟူ ၍ တွင် လေ သ တည်း။

၁၈ ထို နောက် မှ၊ ရှေ ခင် မြို့ သို့ ဘေး မဲ့ ရောက် လေ ၏။ ပါ ဒ နာ ရံ ပြည် မှ ပြန် လာ ၍၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် သော လမ်း ခ ရီး တွင်၊ ထို မြို့ ရှိ သ တည်း။ ထို မြို့ ရှေ့ မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၉ တဲ ဆောက် ရာ မြေ အ ကွက် ကို ရှေ ခင် ၏ အ ဘ၊ ဟာ မော် ၏ သား တို့ တွင်၊ ငွေ တ ပိဿာ အ ဘိုး ပေး ၍ ဝယ် ရ သ တည်း။ ၂၀ ထို အ ရပ် ၌ လည်း ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ဧ လေ လော ဣ သ ရေ လ ဟူ ၍ သ မုတ် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၃၃

ထို အ ခါ ယာ ကုပ် သည် မြော် ကြည့် ၍၊ အစ် ကို ဧ သော သည် လူ လေး ရာ ပါ လျက် ချီ လာ သည် ကို မြင် လျှင်၊ လေ အာ၊ ရာ ခေ လ၊ ကျွန် မ နှစ် ယောက် တို့ တွင် သား များ တို့ ကို ဝေ ပေး လေ ၏။ ကျွန် မ နှစ် ယောက် ကို ကား၊ သူ တို့ သား များ နှင့် ရှေ့ က နေ စေ ၍၊ လေ အာ နှင့် သူ ၏ သား တို့ ကို အ လယ် ၌ ၎င်း၊ ရာ ခေ လ နှင့် ယော သပ် ကို နောက် ၌ ၎င်း ထား လေ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ ကိုယ် တိုင် လွန် သွား ၍၊ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဦး ညွှတ် ပြပ် ဝပ် လျက်၊ အစ် ကို အ နီး သို့ ချဉ်း ကပ် လေ ၏။

ထို အ ခါ ဧ သော သည် ကြို ဆို ခြင်း ငှါ ပြေး လာ ၍၊ လည် ချင်း ရှက် လျက်၊ ပိုက် ဘက် နမ်း ရှုတ် ခြင်း ကို ပြု ၍၊ နှစ် ယောက် စ လုံး တို့ သည် ငို ကြွေး ကြ ၏။ ထို နောက် မြော် ကြည့် ၍၊ မိန်း မ များ၊ သူ ငယ် များ ကို မြင် လျှင်၊ သင် ၌ ပါ သော ဤ သူ တို့ သည်၊ အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် အား၊ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ သော သူ ငယ် ဖြစ် ကြ ပါ ၏ ဟု ပြန် ပြော ပြီး မှ၊ ကျွန် မ တို့ သည်၊ မိ မိ တို့ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ လေ အာ သည် သူ ၏ သား များ နှင့် ချဉ်း ကပ် ၍၊ ဦး ညွှတ် ကြ ၏။ ထို နောက်၊ ယော သပ် နှင့် ရာ ခေ လ သည် ချဉ်း ကပ် ၍ ဦး ညွှတ် ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။

ဧ သော က လည်း၊ ကျွန်ုပ် တွေ့ သော တိ ရစ္ဆာန် စု အ ပေါင်း တို့ သည်၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ရာ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ စေ ခြင်း ငှါ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ဧ သော က လည်း၊ ငါ့ ညီ၊ ငါ ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ၏။ သင် ၏ ဥစ္စာ တို့ ကို ယူ ထား ဦး လော့ ဟု ဆို ၏။

၁၀ ယာ ကုပ် က လည်း၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ သည် မှန် လျှင်၊ ကျွန် တော် ဆက် သော လက် ဆောင် ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို ဖူး မြင် ရ သ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တော် ၏ မျက် နှာ ကို ဖူး မြင် ရ ပါ ၏။ စိတ် တော် သည် လည်း နူး ညွတ် ပါ ၏။ ၁၁ ကိုယ် တော် ထံ သို့ ရောက် သော ကျွန် တော် ၏ မင်္ဂ လာ ကို ခံ ယူ တော် မူ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ကျွန် တော် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ ကျွန် တော် ၌ လုံ လောက် အောင် ရှိ ပါ ၏ ဟူ ၍ တိုက် တွန်း သော ကြောင့် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၂ ဧ သော က လည်း၊ ခ ရီး သွား ကြ စို့၊ သင့် ရှေ့ မှာ ကျွန်ုပ် သွား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ယာ ကုပ် က၊ သ ခင် သိ သည် အ တိုင်း၊ ဤ သူ ငယ် တို့ သည် နု ငယ် ပါ ၏။ သား ငယ် ပါ သော သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား မ တို့ သည် ကျွန် တော် ၌ ပါ ပါ ၏။ တ နေ့ ခြင်း တွင် အ နှင် လွန် လျှင်၊ ရှိ သ မျှ တို့ သည် သေ ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၄ ထို ကြောင့် သ ခင် သည်၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် ရှေ့ မှာ ကြွ နှင့် တော် မူ ပါ။ ကျွန် တော် မူ ကား၊ ကျွန် တော် ဆောင် ခဲ့ သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ သူ ငယ် များ၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ သ ခင် နေ ရာ စိ ရ ပြည် သို့ ရောက် အောင်၊ တ ဖြည်း ဖြည်း ပို့ ဆောင် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၅ ဧ သော က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ကျွန်ုပ် ၌ ပါ သော သူ အ ချို့ တို့ ကို ညီ ၌ ထား ခဲ့ ပါ ရ စေ ဟု ဆို လျှင်၊ ယာ ကုပ် က၊ အ ဘယ် အ ကြောင်း ရှိ ပါ သ နည်း။ သ ခင် ၏ စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ပါ စေ ဟု ပြန် ဆို သော်၊ ၁၆ ဧ သော သည် ထို နေ့ ခြင်း တွင် စိ ရ ပြည် သို့ ခ ရီး သွား ၍ ပြန် လေ ၏။

၁၇ ယာ ကုပ် လည်း၊ သု ကုတ် အ ရပ် သို့ ခ ရီး သွား ၍၊ ကိုယ် နေ ဘို့ အိမ် ကို ၎င်း၊ တိ ရစ္ဆာန် များ နေ ဘို့ တင်း ကုပ် တို့ ကို ၎င်း၊ ဆောက် လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို အ ရပ် ကို၊ သု ကုတ် ဟူ ၍ တွင် လေ သ တည်း။

၁၈ ထို နောက် မှ၊ ရှေ ခင် မြို့ သို့ ဘေး မဲ့ ရောက် လေ ၏။ ပါ ဒ နာ ရံ ပြည် မှ ပြန် လာ ၍၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် သော လမ်း ခ ရီး တွင်၊ ထို မြို့ ရှိ သ တည်း။ ထို မြို့ ရှေ့ မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၉ တဲ ဆောက် ရာ မြေ အ ကွက် ကို ရှေ ခင် ၏ အ ဘ၊ ဟာ မော် ၏ သား တို့ တွင်၊ ငွေ တ ပိဿာ အ ဘိုး ပေး ၍ ဝယ် ရ သ တည်း။ ၂၀ ထို အ ရပ် ၌ လည်း ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ဧ လေ လော ဣ သ ရေ လ ဟူ ၍ သ မုတ် လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation