စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၂၂

ထို နောက် မှ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ အာ ဗြ ဟံ ကို စုံ စမ်း ခြင်း ငှါ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ခေါ် တော် မူ ၍၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ သင် သည် အ လွန် ချစ် သော တ ယောက် တည်း သော သား ဣ ဇာက် ကို ယူ ၍၊ မော ရိ ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ ပြ လ တံ့ သော တောင် ပေါ် မှာ၊ သူ့ ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍၊ မြည်း ကို ကုန်း နှီး တင် ပြီး လျှင်၊ မိ မိ သား ဣ ဇာက် နှင့် ငယ် သား နှစ် ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ခွဲ ပြီး မှ၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ထ သွား လေ ၏။ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ မြော် ကြည့် ၍၊ ထို အ ရပ် ကို အ ဝေး က မြင် လျှင်၊ ငယ် သား နှစ် ယောက် တို့ အား၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရပ် ၌ မြည်း နှင့် အ တူ နေ ရစ် ကြ လော့။ ငါ သည် သား နှင့် အ တူ ထို အ ရပ် သို့ သွား ၍၊ ကိုး ကွယ် ခြင်း ကို ပြု အံ့။ ထို အ မှု ပြီး မှ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ပြန် လာ ဦး မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို အ ခါ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ယူ ၍၊ သား ဣ ဇာက် အ ပေါ် မှာ တင် ပြီး လျှင်၊ မီး နှင့် ထား ကို မိ မိ လက် ၌ ကိုင် လျက်၊ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ကြ ၏။ သွား ကြ စဉ် တွင်၊ ဣ ဇာက် သည် အ ဘ အာ ဗြ ဟံ ကို အ ဘ ဟု ခေါ် လျှင်၊ ငါ့ သား၊ ငါ ရှိ ၏ ဟု အာ ဗြ ဟံ ထူး လေ ၏။ ဣ ဇာက် က လည်း၊ မီး ပါ ၏၊ ထင်း လည်း ပါ ၏။ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ ငါ့ သား၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ အ ဘို့ ပြင် ဆင် တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို သို့ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ၍၊ ထင်း ကို ခင်း ပြီး လျှင်၊ သား ဣ ဇာက် ကို ချည် နှောင် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ၌ ထင်း ပေါ် မှာ တင် ထား ၏။ ၁၀ မိ မိ လက် ကို ဆန့် ၍၊ သား ကို သတ် ခြင်း ငှါ၊ ထား ကို ကိုင် ယူ လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အာ ဗြ ဟံ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ကောင်း ကင် ပေါ် က ခေါ် လေ ၏။ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၂ ထို လု လင် ကို မ ထိ မ ခိုက် နှင့်။ အ လျှင်း မ ပြု နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သည် ဟု ယ ခု ငါ သိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် ၏ သား၊ သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို ငါ တောင်း ၍၊ သင် သည် ငါ့ ကို မ ငြင်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ နောက် မှာ ချုံ ဖုတ် ၌ ချို ညိ လျက် ရှိ သော သိုး ကို မြင် လေ ၏။ ထို သိုး ကို သွား ၍ ယူ ပြီး လျင်၊ မိ မိ သား ကိုယ် စား မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လေ ၏။ ၁၄ ထို အ ရပ် ကို ယေ ဟော ဝါ ယိ ရေ ဟု အာ ဗြ ဟံ သ မုတ် လေ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ တောင် ပေါ် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပြင် ဆင် တော် မူ မည် ဟု ယ နေ့ တိုင် အောင် ဆို လေ့ ရှိ သ တည်း။

 

၁၅ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ကောင်း ကင် ပေါ် က အာ ဗြ ဟံ ကို ခေါ် လျက်၊ ၁၆ သင် သည် ဤ အ မှု ကို ပြု ၍၊ သင် ၏ သား သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို၊ ငါ့ အား မ ငြင်း သော ကြောင့်၊ ၁၇ ငါ သည် သင့် အား အ စဉ် အ မြဲ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို လည်း၊ ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ စဉ် အ မြဲ ပွါး များ စေ မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ရန် သူ တို့ ၏ မြို့ တံ ခါး များ ကို အ စိုး ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ဖြင့် လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ ၏ စ ကား ကို သင် နား ထောင် သော ကြောင့်၊ ငါ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် တိုင် တည် ၍ ကျိန် ဆို ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၉ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် ငယ် သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် ၍၊ သူ တို့ သည် ထ ပြီး လျှင်၊ ဗေ ရ ရှေ ဘ အ ရပ် သို့ လိုက် သွား ကြ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ အာ ဗြ ဟံ နေ လေ ၏။

၂၀ ထို နောက် မှ၊ အာ ဗြ ဟံ ကြား သော သိ တင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် ၏ အစ် ကို နာ ခေါ် မ ယား မိ လ ခါ သည် သား များ ကို ဘွား မြင် လေ ပြီ။ ၂၁ သား အ ကြီး ဟု ဇ၊ သူ့ ညီ ဗု ဇ၊ အာ ရံ အ ဘ ကေ မွေ လ၊ ၂၂ ခေ သက်၊ ဟာ ဇော၊ ပိ လ ဒါ ရှ၊ ယိ ဒ လပ်၊ ဗေ သွေ လ တည်း ဟူ သော၊ ၂၃ သား ရှစ် ယောက် တို့ ကို၊ အာ ဗြ ဟံ အစ် ကို နာ ခေါ် ၏ မ ယား မိ လ ခါ ဘွား မြင် လေ ၏။ ဗေ သွေ လ ကား၊ ရေ ဗက္က အ ဘ တည်း။ ၂၄ ရု မာ အ မည် ရှိ သော နာ ခေါ် ၏ မ ယား ငယ် သည် လည်း၊ တေ ဘ၊ ဂါ ဟံ၊ သ ဟာ ရှ၊ မာ ခါ တို့ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၂၂

ထို နောက် မှ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ အာ ဗြ ဟံ ကို စုံ စမ်း ခြင်း ငှါ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ခေါ် တော် မူ ၍၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ သင် သည် အ လွန် ချစ် သော တ ယောက် တည်း သော သား ဣ ဇာက် ကို ယူ ၍၊ မော ရိ ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ ပြ လ တံ့ သော တောင် ပေါ် မှာ၊ သူ့ ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍၊ မြည်း ကို ကုန်း နှီး တင် ပြီး လျှင်၊ မိ မိ သား ဣ ဇာက် နှင့် ငယ် သား နှစ် ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ခွဲ ပြီး မှ၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ထ သွား လေ ၏။ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ မြော် ကြည့် ၍၊ ထို အ ရပ် ကို အ ဝေး က မြင် လျှင်၊ ငယ် သား နှစ် ယောက် တို့ အား၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရပ် ၌ မြည်း နှင့် အ တူ နေ ရစ် ကြ လော့။ ငါ သည် သား နှင့် အ တူ ထို အ ရပ် သို့ သွား ၍၊ ကိုး ကွယ် ခြင်း ကို ပြု အံ့။ ထို အ မှု ပြီး မှ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ပြန် လာ ဦး မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို အ ခါ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ယူ ၍၊ သား ဣ ဇာက် အ ပေါ် မှာ တင် ပြီး လျှင်၊ မီး နှင့် ထား ကို မိ မိ လက် ၌ ကိုင် လျက်၊ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ကြ ၏။ သွား ကြ စဉ် တွင်၊ ဣ ဇာက် သည် အ ဘ အာ ဗြ ဟံ ကို အ ဘ ဟု ခေါ် လျှင်၊ ငါ့ သား၊ ငါ ရှိ ၏ ဟု အာ ဗြ ဟံ ထူး လေ ၏။ ဣ ဇာက် က လည်း၊ မီး ပါ ၏၊ ထင်း လည်း ပါ ၏။ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ ငါ့ သား၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ အ ဘို့ ပြင် ဆင် တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို သို့ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ၍၊ ထင်း ကို ခင်း ပြီး လျှင်၊ သား ဣ ဇာက် ကို ချည် နှောင် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ၌ ထင်း ပေါ် မှာ တင် ထား ၏။ ၁၀ မိ မိ လက် ကို ဆန့် ၍၊ သား ကို သတ် ခြင်း ငှါ၊ ထား ကို ကိုင် ယူ လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အာ ဗြ ဟံ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ကောင်း ကင် ပေါ် က ခေါ် လေ ၏။ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၂ ထို လု လင် ကို မ ထိ မ ခိုက် နှင့်။ အ လျှင်း မ ပြု နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သည် ဟု ယ ခု ငါ သိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် ၏ သား၊ သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို ငါ တောင်း ၍၊ သင် သည် ငါ့ ကို မ ငြင်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ နောက် မှာ ချုံ ဖုတ် ၌ ချို ညိ လျက် ရှိ သော သိုး ကို မြင် လေ ၏။ ထို သိုး ကို သွား ၍ ယူ ပြီး လျင်၊ မိ မိ သား ကိုယ် စား မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လေ ၏။ ၁၄ ထို အ ရပ် ကို ယေ ဟော ဝါ ယိ ရေ ဟု အာ ဗြ ဟံ သ မုတ် လေ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ တောင် ပေါ် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပြင် ဆင် တော် မူ မည် ဟု ယ နေ့ တိုင် အောင် ဆို လေ့ ရှိ သ တည်း။

 

၁၅ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ကောင်း ကင် ပေါ် က အာ ဗြ ဟံ ကို ခေါ် လျက်၊ ၁၆ သင် သည် ဤ အ မှု ကို ပြု ၍၊ သင် ၏ သား သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို၊ ငါ့ အား မ ငြင်း သော ကြောင့်၊ ၁၇ ငါ သည် သင့် အား အ စဉ် အ မြဲ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို လည်း၊ ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ စဉ် အ မြဲ ပွါး များ စေ မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ရန် သူ တို့ ၏ မြို့ တံ ခါး များ ကို အ စိုး ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ဖြင့် လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ ၏ စ ကား ကို သင် နား ထောင် သော ကြောင့်၊ ငါ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် တိုင် တည် ၍ ကျိန် ဆို ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၉ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် ငယ် သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် ၍၊ သူ တို့ သည် ထ ပြီး လျှင်၊ ဗေ ရ ရှေ ဘ အ ရပ် သို့ လိုက် သွား ကြ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ အာ ဗြ ဟံ နေ လေ ၏။

၂၀ ထို နောက် မှ၊ အာ ဗြ ဟံ ကြား သော သိ တင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် ၏ အစ် ကို နာ ခေါ် မ ယား မိ လ ခါ သည် သား များ ကို ဘွား မြင် လေ ပြီ။ ၂၁ သား အ ကြီး ဟု ဇ၊ သူ့ ညီ ဗု ဇ၊ အာ ရံ အ ဘ ကေ မွေ လ၊ ၂၂ ခေ သက်၊ ဟာ ဇော၊ ပိ လ ဒါ ရှ၊ ယိ ဒ လပ်၊ ဗေ သွေ လ တည်း ဟူ သော၊ ၂၃ သား ရှစ် ယောက် တို့ ကို၊ အာ ဗြ ဟံ အစ် ကို နာ ခေါ် ၏ မ ယား မိ လ ခါ ဘွား မြင် လေ ၏။ ဗေ သွေ လ ကား၊ ရေ ဗက္က အ ဘ တည်း။ ၂၄ ရု မာ အ မည် ရှိ သော နာ ခေါ် ၏ မ ယား ငယ် သည် လည်း၊ တေ ဘ၊ ဂါ ဟံ၊ သ ဟာ ရှ၊ မာ ခါ တို့ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၂၂

ထို နောက် မှ ဘု ရား သ ခင် သည်၊ အာ ဗြ ဟံ ကို စုံ စမ်း ခြင်း ငှါ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ခေါ် တော် မူ ၍၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ သင် သည် အ လွန် ချစ် သော တ ယောက် တည်း သော သား ဣ ဇာက် ကို ယူ ၍၊ မော ရိ ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ ပြ လ တံ့ သော တောင် ပေါ် မှာ၊ သူ့ ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍၊ မြည်း ကို ကုန်း နှီး တင် ပြီး လျှင်၊ မိ မိ သား ဣ ဇာက် နှင့် ငယ် သား နှစ် ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ခွဲ ပြီး မှ၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ထ သွား လေ ၏။ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ မြော် ကြည့် ၍၊ ထို အ ရပ် ကို အ ဝေး က မြင် လျှင်၊ ငယ် သား နှစ် ယောက် တို့ အား၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရပ် ၌ မြည်း နှင့် အ တူ နေ ရစ် ကြ လော့။ ငါ သည် သား နှင့် အ တူ ထို အ ရပ် သို့ သွား ၍၊ ကိုး ကွယ် ခြင်း ကို ပြု အံ့။ ထို အ မှု ပြီး မှ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ပြန် လာ ဦး မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို အ ခါ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ထင်း ကို ယူ ၍၊ သား ဣ ဇာက် အ ပေါ် မှာ တင် ပြီး လျှင်၊ မီး နှင့် ထား ကို မိ မိ လက် ၌ ကိုင် လျက်၊ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ကြ ၏။ သွား ကြ စဉ် တွင်၊ ဣ ဇာက် သည် အ ဘ အာ ဗြ ဟံ ကို အ ဘ ဟု ခေါ် လျှင်၊ ငါ့ သား၊ ငါ ရှိ ၏ ဟု အာ ဗြ ဟံ ထူး လေ ၏။ ဣ ဇာက် က လည်း၊ မီး ပါ ၏၊ ထင်း လည်း ပါ ၏။ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ အာ ဗြ ဟံ က၊ ငါ့ သား၊ ယဇ် ရှို့ စ ရာ ဘို့ သိုး သ ငယ် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိ မိ အ ဘို့ ပြင် ဆင် တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

ထို သို့ နှစ် ယောက် အ တူ သွား ၍၊ ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ သော အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ သည် ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ၍၊ ထင်း ကို ခင်း ပြီး လျှင်၊ သား ဣ ဇာက် ကို ချည် နှောင် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ၌ ထင်း ပေါ် မှာ တင် ထား ၏။ ၁၀ မိ မိ လက် ကို ဆန့် ၍၊ သား ကို သတ် ခြင်း ငှါ၊ ထား ကို ကိုင် ယူ လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အာ ဗြ ဟံ၊ အာ ဗြ ဟံ ဟု ကောင်း ကင် ပေါ် က ခေါ် လေ ၏။ အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၂ ထို လု လင် ကို မ ထိ မ ခိုက် နှင့်။ အ လျှင်း မ ပြု နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သည် ဟု ယ ခု ငါ သိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် ၏ သား၊ သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို ငါ တောင်း ၍၊ သင် သည် ငါ့ ကို မ ငြင်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ နောက် မှာ ချုံ ဖုတ် ၌ ချို ညိ လျက် ရှိ သော သိုး ကို မြင် လေ ၏။ ထို သိုး ကို သွား ၍ ယူ ပြီး လျင်၊ မိ မိ သား ကိုယ် စား မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု ၍ ပူ ဇော် လေ ၏။ ၁၄ ထို အ ရပ် ကို ယေ ဟော ဝါ ယိ ရေ ဟု အာ ဗြ ဟံ သ မုတ် လေ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ၊ တောင် ပေါ် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပြင် ဆင် တော် မူ မည် ဟု ယ နေ့ တိုင် အောင် ဆို လေ့ ရှိ သ တည်း။

 

၁၅ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ကောင်း ကင် ပေါ် က အာ ဗြ ဟံ ကို ခေါ် လျက်၊ ၁၆ သင် သည် ဤ အ မှု ကို ပြု ၍၊ သင် ၏ သား သင် ၌ တ ယောက် တည်း သော သား ကို၊ ငါ့ အား မ ငြင်း သော ကြောင့်၊ ၁၇ ငါ သည် သင့် အား အ စဉ် အ မြဲ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို လည်း၊ ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ စဉ် အ မြဲ ပွါး များ စေ မည်။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ရန် သူ တို့ ၏ မြို့ တံ ခါး များ ကို အ စိုး ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ဖြင့် လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ ၏ စ ကား ကို သင် နား ထောင် သော ကြောင့်၊ ငါ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် တိုင် တည် ၍ ကျိန် ဆို ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၉ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ သည် ငယ် သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် ၍၊ သူ တို့ သည် ထ ပြီး လျှင်၊ ဗေ ရ ရှေ ဘ အ ရပ် သို့ လိုက် သွား ကြ ၏။ ထို အ ရပ် ၌ အာ ဗြ ဟံ နေ လေ ၏။

၂၀ ထို နောက် မှ၊ အာ ဗြ ဟံ ကြား သော သိ တင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် ၏ အစ် ကို နာ ခေါ် မ ယား မိ လ ခါ သည် သား များ ကို ဘွား မြင် လေ ပြီ။ ၂၁ သား အ ကြီး ဟု ဇ၊ သူ့ ညီ ဗု ဇ၊ အာ ရံ အ ဘ ကေ မွေ လ၊ ၂၂ ခေ သက်၊ ဟာ ဇော၊ ပိ လ ဒါ ရှ၊ ယိ ဒ လပ်၊ ဗေ သွေ လ တည်း ဟူ သော၊ ၂၃ သား ရှစ် ယောက် တို့ ကို၊ အာ ဗြ ဟံ အစ် ကို နာ ခေါ် ၏ မ ယား မိ လ ခါ ဘွား မြင် လေ ၏။ ဗေ သွေ လ ကား၊ ရေ ဗက္က အ ဘ တည်း။ ၂၄ ရု မာ အ မည် ရှိ သော နာ ခေါ် ၏ မ ယား ငယ် သည် လည်း၊ တေ ဘ၊ ဂါ ဟံ၊ သ ဟာ ရှ၊ မာ ခါ တို့ ကို ဘွား မြင် လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation