စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၅

ထို နောက် မှ ဗျာ ဒိတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် အာ ဗြံ သို့ ရောက် ၍၊ အ ချင်း အာ ဗြံ၊ မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ငါ သည် သင် ၏ အ ကွယ် အ ကာ ဖြစ် ၏။ သင် ၏ အ ကျိုး သည် အ လွန် ကြီး လှ ၏ ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အာ ဗြံ က၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သား မ ရှိ ဘဲ သွား ရ ပါ ၏။ ဤ ဒ မာ သက် မြို့ သား ဧ လျာ ဇာ သည် အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပါ မည် နည်း ဟု လျှောက် ဆို ၏။  တ ဖန် အာ ဗြံ က အ ကျွန်ုပ် အား အ မျိုး အ နွှယ် ကို ပေး တော် မ မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် ၏ အိမ် ၌ ဘွား သော သူ သည်၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ သည် တ ကား ဟု လျှောက် ဆို ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ ဤ သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ မ ဖြစ် ရ။ သင် ၏ ကိုယ် ထဲ က ထွက် သော သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အာ ဗြံ ကို ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို မြော် ကြည့် လော့။ ကြယ် များ ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ ရေ တွက် လော့။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ အာ ဗြံ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယုံ ကြည် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကဲ့ သို့ မှတ် တော် မူ ၏။

တ ဖန်၊ ငါ သည် ဤ ပြည် ကို သင် အ မွေ ခံ စ ရာ ဘို့၊ သင့် အား ပေး လို သော ငှါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည် သား တို့ နေ သော ဥ ရ မြို့ မှ သင့် ကို ထုတ် ဆောင် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဤ ပြည် ကို အ ကျွန်ုပ် အ မွေ ခံ ရ မည် ကို အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ အံ့ နည်း ဟု မေး လျှောက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော နွား မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော ဆိတ် မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော သိုး ထီး တ ကောင်၊ ချိုး တ ကောင်၊ ခို သ ငယ် တ ကောင် တို့ ကို ငါ့ ဘို့ ယူ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ ထို တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ယူ ၍၊ တ ကောင် တ ကောင် ကို ထက် ဝက် စီ ခွဲ ပြီး လျှင်၊ ခွဲ သော အ သား တို့ ကို တ ဘက် တ ချက် ၌ ထား လေ ၏။ ငှက် ကောင် တို့ ကို မ ခွဲ။ ၁၁ ငှက် ရဲ တို့ သည် အ သေ ကောင် တို့ အ ပေါ် သို့ ဆင်း လာ သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် နှင် လေ ၏။

၁၂ နေ ဝင် သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် ကြီး သော အိပ် ခြင်း ဖြင့် အိပ် ပျော် လျက်၊ ထူ သော မှောင် မိုက် နှင့် တွေ့ ၍၊ ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည်၊ သူ တ ပါး ပိုင် သော ပြည် ၌ ဧည့် သည် ဖြစ် ကြ သ ဖြင့်၊ သူ တ ပါး တို့ ၌ ကျွန် ခံ ခြင်း၊ နှိပ် စက် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ကို အ နှစ် လေး ရာ ပတ် လုံး ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ကို အ မှန် သိ မှတ် လော့။ ၁၄ သူ တို့ ကို စေ ခိုင်း သော လူ မျိုး ကို လည်း ငါ စီ ရင် မည်။ ထို နောက် မှ၊ သူ တို့ သည် များ စွာ သော ဥစ္စာ နှင့် ထွက် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၅ သင် သည် ဘိုး ဘေး တို့ ထံ သို့ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား ရ လိမ့် မည်။ အ သက် ကြီး ရင့် လျက် သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ လူ မျိုး လေး ဆက် လွန် သော အ ခါ၊ သူ တို့ သည် ဤ ပြည် သို့ ပြန် လာ ကြ လိမ့် မည်။ အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ ၏ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် မ စုံ လင် သေး ဟု အာ ဗြံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် နေ ဝင် ၍ မိုက် သော အ ခါ၊ ခွဲ ထား သော အ သား အ လယ် ၌၊ မီး ခိုး ထွက် သော မီး ဖို၊ မီး ထွန်း လင်း သော မီး ခွက် သည် ထင် ရှား စွာ ရှောက် သွား လေ ၏။

၁၈-၂၁ ထို နေ့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ နှင့် ပ ဋိ ညာဉ် ပြု တော် မူ လျက်၊ အဲ ဂုတ္တု မြစ် မှ စ ၍ မြစ် ကြီး တည်း ဟူ သော၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် တိုင် အောင်၊ ဤ ပြည် ကို ၎င်း၊ ကေ နိ လူ၊ ကေ န ဇိ လူ၊ ကာ ဒ မော နိ လူ၊ ဟိတ္တိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ၊ ရေ ဖိမ် လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ခါ န နိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို ၎င်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ အပ် ပေး ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၅

ထို နောက် မှ ဗျာ ဒိတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် အာ ဗြံ သို့ ရောက် ၍၊ အ ချင်း အာ ဗြံ၊ မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ငါ သည် သင် ၏ အ ကွယ် အ ကာ ဖြစ် ၏။ သင် ၏ အ ကျိုး သည် အ လွန် ကြီး လှ ၏ ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အာ ဗြံ က၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သား မ ရှိ ဘဲ သွား ရ ပါ ၏။ ဤ ဒ မာ သက် မြို့ သား ဧ လျာ ဇာ သည် အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပါ မည် နည်း ဟု လျှောက် ဆို ၏။  တ ဖန် အာ ဗြံ က အ ကျွန်ုပ် အား အ မျိုး အ နွှယ် ကို ပေး တော် မ မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် ၏ အိမ် ၌ ဘွား သော သူ သည်၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ သည် တ ကား ဟု လျှောက် ဆို ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ ဤ သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ မ ဖြစ် ရ။ သင် ၏ ကိုယ် ထဲ က ထွက် သော သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အာ ဗြံ ကို ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို မြော် ကြည့် လော့။ ကြယ် များ ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ ရေ တွက် လော့။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ အာ ဗြံ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယုံ ကြည် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကဲ့ သို့ မှတ် တော် မူ ၏။

တ ဖန်၊ ငါ သည် ဤ ပြည် ကို သင် အ မွေ ခံ စ ရာ ဘို့၊ သင့် အား ပေး လို သော ငှါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည် သား တို့ နေ သော ဥ ရ မြို့ မှ သင့် ကို ထုတ် ဆောင် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဤ ပြည် ကို အ ကျွန်ုပ် အ မွေ ခံ ရ မည် ကို အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ အံ့ နည်း ဟု မေး လျှောက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော နွား မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော ဆိတ် မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော သိုး ထီး တ ကောင်၊ ချိုး တ ကောင်၊ ခို သ ငယ် တ ကောင် တို့ ကို ငါ့ ဘို့ ယူ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ ထို တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ယူ ၍၊ တ ကောင် တ ကောင် ကို ထက် ဝက် စီ ခွဲ ပြီး လျှင်၊ ခွဲ သော အ သား တို့ ကို တ ဘက် တ ချက် ၌ ထား လေ ၏။ ငှက် ကောင် တို့ ကို မ ခွဲ။ ၁၁ ငှက် ရဲ တို့ သည် အ သေ ကောင် တို့ အ ပေါ် သို့ ဆင်း လာ သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် နှင် လေ ၏။

၁၂ နေ ဝင် သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် ကြီး သော အိပ် ခြင်း ဖြင့် အိပ် ပျော် လျက်၊ ထူ သော မှောင် မိုက် နှင့် တွေ့ ၍၊ ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည်၊ သူ တ ပါး ပိုင် သော ပြည် ၌ ဧည့် သည် ဖြစ် ကြ သ ဖြင့်၊ သူ တ ပါး တို့ ၌ ကျွန် ခံ ခြင်း၊ နှိပ် စက် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ကို အ နှစ် လေး ရာ ပတ် လုံး ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ကို အ မှန် သိ မှတ် လော့။ ၁၄ သူ တို့ ကို စေ ခိုင်း သော လူ မျိုး ကို လည်း ငါ စီ ရင် မည်။ ထို နောက် မှ၊ သူ တို့ သည် များ စွာ သော ဥစ္စာ နှင့် ထွက် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၅ သင် သည် ဘိုး ဘေး တို့ ထံ သို့ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား ရ လိမ့် မည်။ အ သက် ကြီး ရင့် လျက် သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ လူ မျိုး လေး ဆက် လွန် သော အ ခါ၊ သူ တို့ သည် ဤ ပြည် သို့ ပြန် လာ ကြ လိမ့် မည်။ အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ ၏ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် မ စုံ လင် သေး ဟု အာ ဗြံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် နေ ဝင် ၍ မိုက် သော အ ခါ၊ ခွဲ ထား သော အ သား အ လယ် ၌၊ မီး ခိုး ထွက် သော မီး ဖို၊ မီး ထွန်း လင်း သော မီး ခွက် သည် ထင် ရှား စွာ ရှောက် သွား လေ ၏။

၁၈-၂၁ ထို နေ့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ နှင့် ပ ဋိ ညာဉ် ပြု တော် မူ လျက်၊ အဲ ဂုတ္တု မြစ် မှ စ ၍ မြစ် ကြီး တည်း ဟူ သော၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် တိုင် အောင်၊ ဤ ပြည် ကို ၎င်း၊ ကေ နိ လူ၊ ကေ န ဇိ လူ၊ ကာ ဒ မော နိ လူ၊ ဟိတ္တိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ၊ ရေ ဖိမ် လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ခါ န နိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို ၎င်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ အပ် ပေး ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၅

ထို နောက် မှ ဗျာ ဒိတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် အာ ဗြံ သို့ ရောက် ၍၊ အ ချင်း အာ ဗြံ၊ မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ငါ သည် သင် ၏ အ ကွယ် အ ကာ ဖြစ် ၏။ သင် ၏ အ ကျိုး သည် အ လွန် ကြီး လှ ၏ ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အာ ဗြံ က၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သား မ ရှိ ဘဲ သွား ရ ပါ ၏။ ဤ ဒ မာ သက် မြို့ သား ဧ လျာ ဇာ သည် အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပါ မည် နည်း ဟု လျှောက် ဆို ၏။  တ ဖန် အာ ဗြံ က အ ကျွန်ုပ် အား အ မျိုး အ နွှယ် ကို ပေး တော် မ မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် ၏ အိမ် ၌ ဘွား သော သူ သည်၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် ရ ပါ သည် တ ကား ဟု လျှောက် ဆို ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ ဤ သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ မ ဖြစ် ရ။ သင် ၏ ကိုယ် ထဲ က ထွက် သော သူ သည် သင် ၏ အ မွေ ခံ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ အာ ဗြံ ကို ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ကို မြော် ကြည့် လော့။ ကြယ် များ ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ ရေ တွက် လော့။ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည် ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ အာ ဗြံ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယုံ ကြည် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကဲ့ သို့ မှတ် တော် မူ ၏။

တ ဖန်၊ ငါ သည် ဤ ပြည် ကို သင် အ မွေ ခံ စ ရာ ဘို့၊ သင့် အား ပေး လို သော ငှါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည် သား တို့ နေ သော ဥ ရ မြို့ မှ သင့် ကို ထုတ် ဆောင် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ဤ ပြည် ကို အ ကျွန်ုပ် အ မွေ ခံ ရ မည် ကို အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ အံ့ နည်း ဟု မေး လျှောက် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော နွား မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော ဆိတ် မ တ ကောင်၊ သုံး နှစ် အ သက် ရှိ သော သိုး ထီး တ ကောင်၊ ချိုး တ ကောင်၊ ခို သ ငယ် တ ကောင် တို့ ကို ငါ့ ဘို့ ယူ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ ထို တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို ယူ ၍၊ တ ကောင် တ ကောင် ကို ထက် ဝက် စီ ခွဲ ပြီး လျှင်၊ ခွဲ သော အ သား တို့ ကို တ ဘက် တ ချက် ၌ ထား လေ ၏။ ငှက် ကောင် တို့ ကို မ ခွဲ။ ၁၁ ငှက် ရဲ တို့ သည် အ သေ ကောင် တို့ အ ပေါ် သို့ ဆင်း လာ သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် နှင် လေ ၏။

၁၂ နေ ဝင် သော အ ခါ၊ အာ ဗြံ သည် ကြီး သော အိပ် ခြင်း ဖြင့် အိပ် ပျော် လျက်၊ ထူ သော မှောင် မိုက် နှင့် တွေ့ ၍၊ ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် သည်၊ သူ တ ပါး ပိုင် သော ပြည် ၌ ဧည့် သည် ဖြစ် ကြ သ ဖြင့်၊ သူ တ ပါး တို့ ၌ ကျွန် ခံ ခြင်း၊ နှိပ် စက် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ကို အ နှစ် လေး ရာ ပတ် လုံး ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ကို အ မှန် သိ မှတ် လော့။ ၁၄ သူ တို့ ကို စေ ခိုင်း သော လူ မျိုး ကို လည်း ငါ စီ ရင် မည်။ ထို နောက် မှ၊ သူ တို့ သည် များ စွာ သော ဥစ္စာ နှင့် ထွက် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၅ သင် သည် ဘိုး ဘေး တို့ ထံ သို့ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား ရ လိမ့် မည်။ အ သက် ကြီး ရင့် လျက် သင်္ဂြိုဟ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ လူ မျိုး လေး ဆက် လွန် သော အ ခါ၊ သူ တို့ သည် ဤ ပြည် သို့ ပြန် လာ ကြ လိမ့် မည်။ အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ ၏ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် မ စုံ လင် သေး ဟု အာ ဗြံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် နေ ဝင် ၍ မိုက် သော အ ခါ၊ ခွဲ ထား သော အ သား အ လယ် ၌၊ မီး ခိုး ထွက် သော မီး ဖို၊ မီး ထွန်း လင်း သော မီး ခွက် သည် ထင် ရှား စွာ ရှောက် သွား လေ ၏။

၁၈-၂၁ ထို နေ့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ နှင့် ပ ဋိ ညာဉ် ပြု တော် မူ လျက်၊ အဲ ဂုတ္တု မြစ် မှ စ ၍ မြစ် ကြီး တည်း ဟူ သော၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် တိုင် အောင်၊ ဤ ပြည် ကို ၎င်း၊ ကေ နိ လူ၊ ကေ န ဇိ လူ၊ ကာ ဒ မော နိ လူ၊ ဟိတ္တိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ၊ ရေ ဖိမ် လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ခါ န နိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို ၎င်း၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ အပ် ပေး ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation