စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၃

အာ ဗြံ သ မီး မောင် နှံ တို့ သည် လည်း၊ လော တ နှင့် တ ကွ မိ မိ တို့ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ ကို ယူ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် သွား သ ဖြင့်၊ ခါ နာန် ပြည် တောင် ပိုင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။ ထို အ ခါ အာ ဗြံ သည်၊ သိုး၊ နွား စ သည် တို့ ကို ၎င်း၊ ရွှေ ငွေ ကို ၎င်း အ လွန် ရ တတ် ၏။

တ ဖန် တောင် ပိုင်း မှ ခ ရီး သွား ၍၊ ဗေ သ လ နယ် အ တွင်း၊ ဗေ သ လ မြို့၊ အာ ဣ မြို့ စပ် ကြား ၌၊ အ ထက် က တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ခဲ့ ဘူး သော အ ရပ် သို့ ရောက် ပြန် လျှင်၊ ထို အ ရပ် တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။

အာ ဗြံ နှင့် အ တူ လိုက် လာ သော လော တ သည် လည်း သိုး၊ နွား များ နှင့် တဲ အ များ ရှိ သ ဖြင့်၊ ထို လူ နှစ် ဦး တို့ သည် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ ထို မြေ မ ဆံ့ နိုင်။ ဥစ္စာ များ လွန်း ၍၊ သူ တို့ သည် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ အာ ဗြံ ၏ နွား ကျောင်း သား၊ လော တ ၏ နွား ကျောင်း သား တို့ သည် လည်း ခိုက် ရန် ပြု ကြ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား၊ ဖေ ရ ဇိ အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ နေ ကြ သ တည်း။

အာ ဗြံ က လည်း၊ ငါ တို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖြစ် လျက်၊ ငါ နှင့် သင် ၌ ၎င်း၊ ငါ့ နွား ကျောင်း သား တို့ နှင့်၊ သင့် နွား ကျောင်း သား တို့ ၌ ၎င်း၊ ခိုက် ရန် မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ မြေ တ ပြင် လုံး သည် သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ နှင့် ခွါ ၍ နေ ပါ လော့။ သင် သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား မည်။ သင် သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား မည် ဟု ဆို ၏။

၁၀ ထို ကာ လ အ ခါ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မ မူ မှီ၊ ဇော ရ မြို့ သို့ သွား သော လမ်း၊ ယော် ဒန် မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် ၌ ရေ များ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဥ ယျာဉ် တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် သည် ကို၊ လော တ မြော် ကြည့် ၍ မြင် လျှင်၊ ၁၁ ယော် ဒန် ချိုင့် တ ရှောက် လုံး ကို ရွေး ချယ် ၍၊ အ ရှေ့ သို့ ပြောင်း သွား သ ဖြင့်၊ အ ချင်း ချင်း တ ဦး နှင့် တ ဦး ကွဲ ပြား ကြ ၏။ ၁၂ အာ ဗြံ သည် ခါ နာန် ပြည် ၌ နေ လေ ၏။ လော တ မူ ကား၊ မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် မြို့ တို့ တွင် နေ ၍၊ သော ဒုံ မြို့ နား မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၃ သော ဒုံ မြို့ သား တို့ သည် ဆိုး သော သူ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌၊ အ လွန် အ ပြစ် များ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၄ လော တ သည် အာ ဗြံ နှင့် ခွါ ၍ သွား ပြီး မှ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် ရှိ သော အ ရပ် က၊ တောင်၊ မြောက်၊ အ ရှေ့၊ အ နောက် သို့ မြော် ကြည့် လော့။ ၁၅ သင် မြင် သော မြေ တ ပြင် လုံး ကို၊ သင် နှင့် သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား၊ ငါ သည် ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ ပေး မည်။ ၁၆ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ငါ များ ပြား စေ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ လူ သည် မြေ မှုန့် ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို ရေ တွက် နိုင် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၇ သင် ထ ၍ မြေ ကို အ လျား အား ဖြင့် ၎င်း၊ အ နံ အား ဖြင့် ၎င်း ရှောက် သွား လော့။ သင့် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် အာ ဗြံ သည် တဲ ကို ပြောင်း ၍၊ ဟေ ဗြုန် မြို့၊ မံ ရေ သ ပိတ် တော သို့ ရောက် မှ နေ ရာ ကျ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၃

အာ ဗြံ သ မီး မောင် နှံ တို့ သည် လည်း၊ လော တ နှင့် တ ကွ မိ မိ တို့ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ ကို ယူ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် သွား သ ဖြင့်၊ ခါ နာန် ပြည် တောင် ပိုင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။ ထို အ ခါ အာ ဗြံ သည်၊ သိုး၊ နွား စ သည် တို့ ကို ၎င်း၊ ရွှေ ငွေ ကို ၎င်း အ လွန် ရ တတ် ၏။

တ ဖန် တောင် ပိုင်း မှ ခ ရီး သွား ၍၊ ဗေ သ လ နယ် အ တွင်း၊ ဗေ သ လ မြို့၊ အာ ဣ မြို့ စပ် ကြား ၌၊ အ ထက် က တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ခဲ့ ဘူး သော အ ရပ် သို့ ရောက် ပြန် လျှင်၊ ထို အ ရပ် တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။

အာ ဗြံ နှင့် အ တူ လိုက် လာ သော လော တ သည် လည်း သိုး၊ နွား များ နှင့် တဲ အ များ ရှိ သ ဖြင့်၊ ထို လူ နှစ် ဦး တို့ သည် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ ထို မြေ မ ဆံ့ နိုင်။ ဥစ္စာ များ လွန်း ၍၊ သူ တို့ သည် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ အာ ဗြံ ၏ နွား ကျောင်း သား၊ လော တ ၏ နွား ကျောင်း သား တို့ သည် လည်း ခိုက် ရန် ပြု ကြ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား၊ ဖေ ရ ဇိ အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ နေ ကြ သ တည်း။

အာ ဗြံ က လည်း၊ ငါ တို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖြစ် လျက်၊ ငါ နှင့် သင် ၌ ၎င်း၊ ငါ့ နွား ကျောင်း သား တို့ နှင့်၊ သင့် နွား ကျောင်း သား တို့ ၌ ၎င်း၊ ခိုက် ရန် မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ မြေ တ ပြင် လုံး သည် သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ နှင့် ခွါ ၍ နေ ပါ လော့။ သင် သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား မည်။ သင် သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား မည် ဟု ဆို ၏။

၁၀ ထို ကာ လ အ ခါ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မ မူ မှီ၊ ဇော ရ မြို့ သို့ သွား သော လမ်း၊ ယော် ဒန် မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် ၌ ရေ များ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဥ ယျာဉ် တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် သည် ကို၊ လော တ မြော် ကြည့် ၍ မြင် လျှင်၊ ၁၁ ယော် ဒန် ချိုင့် တ ရှောက် လုံး ကို ရွေး ချယ် ၍၊ အ ရှေ့ သို့ ပြောင်း သွား သ ဖြင့်၊ အ ချင်း ချင်း တ ဦး နှင့် တ ဦး ကွဲ ပြား ကြ ၏။ ၁၂ အာ ဗြံ သည် ခါ နာန် ပြည် ၌ နေ လေ ၏။ လော တ မူ ကား၊ မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် မြို့ တို့ တွင် နေ ၍၊ သော ဒုံ မြို့ နား မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၃ သော ဒုံ မြို့ သား တို့ သည် ဆိုး သော သူ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌၊ အ လွန် အ ပြစ် များ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၄ လော တ သည် အာ ဗြံ နှင့် ခွါ ၍ သွား ပြီး မှ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် ရှိ သော အ ရပ် က၊ တောင်၊ မြောက်၊ အ ရှေ့၊ အ နောက် သို့ မြော် ကြည့် လော့။ ၁၅ သင် မြင် သော မြေ တ ပြင် လုံး ကို၊ သင် နှင့် သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား၊ ငါ သည် ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ ပေး မည်။ ၁၆ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ငါ များ ပြား စေ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ လူ သည် မြေ မှုန့် ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို ရေ တွက် နိုင် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၇ သင် ထ ၍ မြေ ကို အ လျား အား ဖြင့် ၎င်း၊ အ နံ အား ဖြင့် ၎င်း ရှောက် သွား လော့။ သင့် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် အာ ဗြံ သည် တဲ ကို ပြောင်း ၍၊ ဟေ ဗြုန် မြို့၊ မံ ရေ သ ပိတ် တော သို့ ရောက် မှ နေ ရာ ကျ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၃

အာ ဗြံ သ မီး မောင် နှံ တို့ သည် လည်း၊ လော တ နှင့် တ ကွ မိ မိ တို့ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ ကို ယူ ၍၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် သွား သ ဖြင့်၊ ခါ နာန် ပြည် တောင် ပိုင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။ ထို အ ခါ အာ ဗြံ သည်၊ သိုး၊ နွား စ သည် တို့ ကို ၎င်း၊ ရွှေ ငွေ ကို ၎င်း အ လွန် ရ တတ် ၏။

တ ဖန် တောင် ပိုင်း မှ ခ ရီး သွား ၍၊ ဗေ သ လ နယ် အ တွင်း၊ ဗေ သ လ မြို့၊ အာ ဣ မြို့ စပ် ကြား ၌၊ အ ထက် က တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ခဲ့ ဘူး သော အ ရပ် သို့ ရောက် ပြန် လျှင်၊ ထို အ ရပ် တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။

အာ ဗြံ နှင့် အ တူ လိုက် လာ သော လော တ သည် လည်း သိုး၊ နွား များ နှင့် တဲ အ များ ရှိ သ ဖြင့်၊ ထို လူ နှစ် ဦး တို့ သည် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ ထို မြေ မ ဆံ့ နိုင်။ ဥစ္စာ များ လွန်း ၍၊ သူ တို့ သည် တ ရပ် တည်း မ နေ နိုင် ကြ။ အာ ဗြံ ၏ နွား ကျောင်း သား၊ လော တ ၏ နွား ကျောင်း သား တို့ သည် လည်း ခိုက် ရန် ပြု ကြ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား၊ ဖေ ရ ဇိ အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ နေ ကြ သ တည်း။

အာ ဗြံ က လည်း၊ ငါ တို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖြစ် လျက်၊ ငါ နှင့် သင် ၌ ၎င်း၊ ငါ့ နွား ကျောင်း သား တို့ နှင့်၊ သင့် နွား ကျောင်း သား တို့ ၌ ၎င်း၊ ခိုက် ရန် မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ မြေ တ ပြင် လုံး သည် သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ နှင့် ခွါ ၍ နေ ပါ လော့။ သင် သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား မည်။ သင် သည် လက်ျာ ဘက် သို့ သွား လျှင်၊ ငါ သည် လက် ဝဲ ဘက် သို့ သွား မည် ဟု ဆို ၏။

၁၀ ထို ကာ လ အ ခါ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မ မူ မှီ၊ ဇော ရ မြို့ သို့ သွား သော လမ်း၊ ယော် ဒန် မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် ၌ ရေ များ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဥ ယျာဉ် တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် သည် ကို၊ လော တ မြော် ကြည့် ၍ မြင် လျှင်၊ ၁၁ ယော် ဒန် ချိုင့် တ ရှောက် လုံး ကို ရွေး ချယ် ၍၊ အ ရှေ့ သို့ ပြောင်း သွား သ ဖြင့်၊ အ ချင်း ချင်း တ ဦး နှင့် တ ဦး ကွဲ ပြား ကြ ၏။ ၁၂ အာ ဗြံ သည် ခါ နာန် ပြည် ၌ နေ လေ ၏။ လော တ မူ ကား၊ မြစ် ပတ် ဝန်း ကျင် မြို့ တို့ တွင် နေ ၍၊ သော ဒုံ မြို့ နား မှာ တဲ ကို ဆောက် လေ ၏။ ၁၃ သော ဒုံ မြို့ သား တို့ သည် ဆိုး သော သူ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ ၌၊ အ လွန် အ ပြစ် များ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၄ လော တ သည် အာ ဗြံ နှင့် ခွါ ၍ သွား ပြီး မှ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် ရှိ သော အ ရပ် က၊ တောင်၊ မြောက်၊ အ ရှေ့၊ အ နောက် သို့ မြော် ကြည့် လော့။ ၁၅ သင် မြင် သော မြေ တ ပြင် လုံး ကို၊ သင် နှင့် သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား၊ ငါ သည် ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ ပေး မည်။ ၁၆ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ငါ များ ပြား စေ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ လူ သည် မြေ မှုန့် ကို ရေ တွက် နိုင် လျှင်၊ သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို ရေ တွက် နိုင် ကြ လိမ့် မည်။ ၁၇ သင် ထ ၍ မြေ ကို အ လျား အား ဖြင့် ၎င်း၊ အ နံ အား ဖြင့် ၎င်း ရှောက် သွား လော့။ သင့် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် အာ ဗြံ သည် တဲ ကို ပြောင်း ၍၊ ဟေ ဗြုန် မြို့၊ မံ ရေ သ ပိတ် တော သို့ ရောက် မှ နေ ရာ ကျ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation