စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၂

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် ၏ ပြည် နှင့် တ ကွ အ မျိုး သား ချင်း ပေါက် ဘော် များ ထဲ က ထွက် ပြီး လျှင်၊ ငါ ပြ လ တံ့ သော ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ သည် သင့် ကို လူ မျိုး ကြီး ဖြစ် စေ မည်။ ငါ ကောင်း ကြီး ပေး ၍ သင် ၏ နာ မ ကို ကြီး မြတ် စေ မည်။ သင် သည် ကောင်း ကြီး ခံ ရ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ကောင်း ကြီး ပေး သော သူ ကို ငါ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင့် ကို ကျိန် ဆဲ သော သူ ကို ငါ ကျိန် ဆဲ မည်။ သင့် အား ဖြင့် လည်း လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ အာ ဗြံ ထွက် သွား ၍ လော တ လည်း လိုက် လေ ၏။ အာ ဗြံ သည် ခါ ရန် မြို့ မှ ထွက် သွား သော အ ခါ၊ အ သက် ခု နစ် ဆယ် ငါး နှစ် ရှိ ၏။ အာ ဗြံ သည် မ ယား စာ ရဲ၊ အစ် ကို သား လော တ နှင့်၊ ဥစ္စာ ရ တတ် သ မျှ ကို ၎င်း၊ ခါ ရန် မြို့ ၌ ရ သော လူ တို့ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ထို ပြည် သို့ ရောက် ကြ ၏။

အာ ဗြံ သည် ထို ပြည် ကို ရှောက် သွား ၍ ရှိ ခင် အ ရပ်၊ မော ရေ သ ပိတ် ပင် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ ရှိ ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ အား ထင် ရှား ၍၊ ဤ ပြည် ကို သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ ထင် ရှား တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့၊ ထို အ ရပ် ၌ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

ထို အ ရပ် မှ သွား ပြန် ၍၊ ဗေ သ လ မြို့အ ရှေ့ ၌ ရှိ သော တောင် သို့ ပြောင်း သ ဖြင့်၊ ဗေ သ လ မြို့ အ ရှေ့၊ အာ ဣ မြို့ အ နောက် စပ် ကြား မှာ တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အာ ဗြံ သည် ခ ရီး သွား လျက်၊ ပြောင်း လျက်၊ တောင် မျက် နှာ သို့ ရောက် လေ ၏။

၁၀ ထို နောက်၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ဖြစ် ၏။ အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တည်း ခို ခြင်း ငှါ သွား လေ ၏။ ၁၁ အဲ ဂုတ္တု ပြည် နှင့် နီး သော အ ခါ၊ မိ မိ မ ယား စာ ရဲ ကို၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ သော မိန်း မ ဖြစ် သည် ကို ငါ သိ ၏။ ၁၂ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် သင့် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ဤ မိန်း မ သည် သူ ၏ မ ယား ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျက်၊ ငါ့ ကို သတ် ၍ သင့် ကို အ သက် ချမ်း သာ ပေး လိမ့် မည်။ ၁၃ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် ကြောင်း ကို ပြော ပါ လော့။ သို့ ပြော လျှင် သင့် အ တွက် ငါ ကောင်း စား လိမ့် မည်။ သင် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့်၊ ငါ အ သက် ချမ်း သာ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

၁၄ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သူ ၏ မ ယား သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ သည် ကို အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် မြင် ကြ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော ဘု ရင် ၏ မှူး တော် မတ် တော် တို့ လည်း မြင် ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ ချီး မွမ်း ပြီး လျှင်၊ နန်း တော် သို့ သွင်း ရ ကြ ၏။ ၁၆ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထို မိန်း မ အ တွက် အာ ဗြံ ၌ ကျေး ဇူး ပြု သ ဖြင့်၊ သူ သည် သိုး၊ နွား၊ မြည်း ထီး၊ မြည်း မ၊ ကျွန် ယောက်ျား၊ ကျွန် မိန်း မ၊ ကု လား အုပ် များ နှင့် ကြွယ် ဝ ၏။

၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြံ ၏ မ ယား စာ ရဲ အ တွက် ကြောင့်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မှ စ ၍ နန်း တော် သား တို့ ကို ကြီး သော ဘေး ဒဏ် ဖြင့် ဆုံး မ တော် မူ ၏။ ၁၈ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် သည် ငါ ၌ ပြု သော အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ သူ သည် သင် ၏ မ ယား ဖြစ် ကြောင်း ကို၊ ငါ့ အား အ ဘယ် ကြောင့် မ ပြော သ နည်း။ ၁၉ ငါ သည် သူ့ ကို သိမ်း ပိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် သည် ဟု အ ဘယ် ကြောင့် ဆို သ နည်း။ သင် ၏ မ ယား ကို ယ ခု ယူ ၍ သွား လော့ ဟု အ မိန့် ရှိ ၏။ ၂၀ ထို သို့ အာ ဗြံ အ မှု ကို စီ ရင် ၍၊ မိ မိ လူ တို့ အား မှာ ထား သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် အာ ဗြံ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ နှင့် တ ကွ၊ သ မီး မောင် နှံ တို့ ကို လွှတ် လိုက် ကြ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၂

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် ၏ ပြည် နှင့် တ ကွ အ မျိုး သား ချင်း ပေါက် ဘော် များ ထဲ က ထွက် ပြီး လျှင်၊ ငါ ပြ လ တံ့ သော ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ သည် သင့် ကို လူ မျိုး ကြီး ဖြစ် စေ မည်။ ငါ ကောင်း ကြီး ပေး ၍ သင် ၏ နာ မ ကို ကြီး မြတ် စေ မည်။ သင် သည် ကောင်း ကြီး ခံ ရ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ကောင်း ကြီး ပေး သော သူ ကို ငါ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင့် ကို ကျိန် ဆဲ သော သူ ကို ငါ ကျိန် ဆဲ မည်။ သင့် အား ဖြင့် လည်း လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ အာ ဗြံ ထွက် သွား ၍ လော တ လည်း လိုက် လေ ၏။ အာ ဗြံ သည် ခါ ရန် မြို့ မှ ထွက် သွား သော အ ခါ၊ အ သက် ခု နစ် ဆယ် ငါး နှစ် ရှိ ၏။ အာ ဗြံ သည် မ ယား စာ ရဲ၊ အစ် ကို သား လော တ နှင့်၊ ဥစ္စာ ရ တတ် သ မျှ ကို ၎င်း၊ ခါ ရန် မြို့ ၌ ရ သော လူ တို့ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ထို ပြည် သို့ ရောက် ကြ ၏။

အာ ဗြံ သည် ထို ပြည် ကို ရှောက် သွား ၍ ရှိ ခင် အ ရပ်၊ မော ရေ သ ပိတ် ပင် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ ရှိ ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ အား ထင် ရှား ၍၊ ဤ ပြည် ကို သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ ထင် ရှား တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့၊ ထို အ ရပ် ၌ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

ထို အ ရပ် မှ သွား ပြန် ၍၊ ဗေ သ လ မြို့အ ရှေ့ ၌ ရှိ သော တောင် သို့ ပြောင်း သ ဖြင့်၊ ဗေ သ လ မြို့ အ ရှေ့၊ အာ ဣ မြို့ အ နောက် စပ် ကြား မှာ တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အာ ဗြံ သည် ခ ရီး သွား လျက်၊ ပြောင်း လျက်၊ တောင် မျက် နှာ သို့ ရောက် လေ ၏။

၁၀ ထို နောက်၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ဖြစ် ၏။ အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တည်း ခို ခြင်း ငှါ သွား လေ ၏။ ၁၁ အဲ ဂုတ္တု ပြည် နှင့် နီး သော အ ခါ၊ မိ မိ မ ယား စာ ရဲ ကို၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ သော မိန်း မ ဖြစ် သည် ကို ငါ သိ ၏။ ၁၂ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် သင့် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ဤ မိန်း မ သည် သူ ၏ မ ယား ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျက်၊ ငါ့ ကို သတ် ၍ သင့် ကို အ သက် ချမ်း သာ ပေး လိမ့် မည်။ ၁၃ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် ကြောင်း ကို ပြော ပါ လော့။ သို့ ပြော လျှင် သင့် အ တွက် ငါ ကောင်း စား လိမ့် မည်။ သင် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့်၊ ငါ အ သက် ချမ်း သာ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

၁၄ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သူ ၏ မ ယား သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ သည် ကို အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် မြင် ကြ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော ဘု ရင် ၏ မှူး တော် မတ် တော် တို့ လည်း မြင် ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ ချီး မွမ်း ပြီး လျှင်၊ နန်း တော် သို့ သွင်း ရ ကြ ၏။ ၁၆ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထို မိန်း မ အ တွက် အာ ဗြံ ၌ ကျေး ဇူး ပြု သ ဖြင့်၊ သူ သည် သိုး၊ နွား၊ မြည်း ထီး၊ မြည်း မ၊ ကျွန် ယောက်ျား၊ ကျွန် မိန်း မ၊ ကု လား အုပ် များ နှင့် ကြွယ် ဝ ၏။

၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြံ ၏ မ ယား စာ ရဲ အ တွက် ကြောင့်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မှ စ ၍ နန်း တော် သား တို့ ကို ကြီး သော ဘေး ဒဏ် ဖြင့် ဆုံး မ တော် မူ ၏။ ၁၈ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် သည် ငါ ၌ ပြု သော အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ သူ သည် သင် ၏ မ ယား ဖြစ် ကြောင်း ကို၊ ငါ့ အား အ ဘယ် ကြောင့် မ ပြော သ နည်း။ ၁၉ ငါ သည် သူ့ ကို သိမ်း ပိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် သည် ဟု အ ဘယ် ကြောင့် ဆို သ နည်း။ သင် ၏ မ ယား ကို ယ ခု ယူ ၍ သွား လော့ ဟု အ မိန့် ရှိ ၏။ ၂၀ ထို သို့ အာ ဗြံ အ မှု ကို စီ ရင် ၍၊ မိ မိ လူ တို့ အား မှာ ထား သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် အာ ဗြံ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ နှင့် တ ကွ၊ သ မီး မောင် နှံ တို့ ကို လွှတ် လိုက် ကြ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၂

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် ၏ ပြည် နှင့် တ ကွ အ မျိုး သား ချင်း ပေါက် ဘော် များ ထဲ က ထွက် ပြီး လျှင်၊ ငါ ပြ လ တံ့ သော ပြည် သို့ သွား လော့။ ငါ သည် သင့် ကို လူ မျိုး ကြီး ဖြစ် စေ မည်။ ငါ ကောင်း ကြီး ပေး ၍ သင် ၏ နာ မ ကို ကြီး မြတ် စေ မည်။ သင် သည် ကောင်း ကြီး ခံ ရ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ကောင်း ကြီး ပေး သော သူ ကို ငါ ကောင်း ကြီး ပေး မည်။ သင့် ကို ကျိန် ဆဲ သော သူ ကို ငါ ကျိန် ဆဲ မည်။ သင့် အား ဖြင့် လည်း လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ အာ ဗြံ ထွက် သွား ၍ လော တ လည်း လိုက် လေ ၏။ အာ ဗြံ သည် ခါ ရန် မြို့ မှ ထွက် သွား သော အ ခါ၊ အ သက် ခု နစ် ဆယ် ငါး နှစ် ရှိ ၏။ အာ ဗြံ သည် မ ယား စာ ရဲ၊ အစ် ကို သား လော တ နှင့်၊ ဥစ္စာ ရ တတ် သ မျှ ကို ၎င်း၊ ခါ ရန် မြို့ ၌ ရ သော လူ တို့ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ ခါ နာန် ပြည် သို့ ရောက် ခြင်း ငှါ ထွက် သွား ၍၊ ထို ပြည် သို့ ရောက် ကြ ၏။

အာ ဗြံ သည် ထို ပြည် ကို ရှောက် သွား ၍ ရှိ ခင် အ ရပ်၊ မော ရေ သ ပိတ် ပင် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ နာန် အ မျိုး သား တို့ သည် ထို ပြည် ၌ ရှိ ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြံ အား ထင် ရှား ၍၊ ဤ ပြည် ကို သင် ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ ထင် ရှား တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့၊ ထို အ ရပ် ၌ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် လေ ၏။

ထို အ ရပ် မှ သွား ပြန် ၍၊ ဗေ သ လ မြို့အ ရှေ့ ၌ ရှိ သော တောင် သို့ ပြောင်း သ ဖြင့်၊ ဗေ သ လ မြို့ အ ရှေ့၊ အာ ဣ မြို့ အ နောက် စပ် ကြား မှာ တဲ ကို ဆောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် ကို ပ ဌ နာ ပြု ၏။ အာ ဗြံ သည် ခ ရီး သွား လျက်၊ ပြောင်း လျက်၊ တောင် မျက် နှာ သို့ ရောက် လေ ၏။

၁၀ ထို နောက်၊ ခါ နာန် ပြည် ၌ အ စာ ခေါင်း ပါး ခြင်း ဖြစ် ၏။ အ လွန် အ စာ ခေါင်း ပါး သော ကြောင့်၊ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ တည်း ခို ခြင်း ငှါ သွား လေ ၏။ ၁၁ အဲ ဂုတ္တု ပြည် နှင့် နီး သော အ ခါ၊ မိ မိ မ ယား စာ ရဲ ကို၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ သော မိန်း မ ဖြစ် သည် ကို ငါ သိ ၏။ ၁၂ အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် သင့် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ဤ မိန်း မ သည် သူ ၏ မ ယား ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျက်၊ ငါ့ ကို သတ် ၍ သင့် ကို အ သက် ချမ်း သာ ပေး လိမ့် မည်။ ၁၃ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် ကြောင်း ကို ပြော ပါ လော့။ သို့ ပြော လျှင် သင့် အ တွက် ငါ ကောင်း စား လိမ့် မည်။ သင် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့်၊ ငါ အ သက် ချမ်း သာ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

၁၄ အာ ဗြံ သည် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သူ ၏ မ ယား သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ သည် ကို အဲ ဂုတ္တု လူ တို့ သည် မြင် ကြ ၏။ ၁၅ ဖါ ရော ဘု ရင် ၏ မှူး တော် မတ် တော် တို့ လည်း မြင် ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ ချီး မွမ်း ပြီး လျှင်၊ နန်း တော် သို့ သွင်း ရ ကြ ၏။ ၁၆ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် ထို မိန်း မ အ တွက် အာ ဗြံ ၌ ကျေး ဇူး ပြု သ ဖြင့်၊ သူ သည် သိုး၊ နွား၊ မြည်း ထီး၊ မြည်း မ၊ ကျွန် ယောက်ျား၊ ကျွန် မိန်း မ၊ ကု လား အုပ် များ နှင့် ကြွယ် ဝ ၏။

၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြံ ၏ မ ယား စာ ရဲ အ တွက် ကြောင့်၊ ဖါ ရော ဘု ရင် မှ စ ၍ နန်း တော် သား တို့ ကို ကြီး သော ဘေး ဒဏ် ဖြင့် ဆုံး မ တော် မူ ၏။ ၁၈ ဖါ ရော ဘု ရင် သည် လည်း အာ ဗြံ ကို ခေါ် ၍၊ သင် သည် ငါ ၌ ပြု သော အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ သူ သည် သင် ၏ မ ယား ဖြစ် ကြောင်း ကို၊ ငါ့ အား အ ဘယ် ကြောင့် မ ပြော သ နည်း။ ၁၉ ငါ သည် သူ့ ကို သိမ်း ပိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ သည် ငါ့ နှ မ ဖြစ် သည် ဟု အ ဘယ် ကြောင့် ဆို သ နည်း။ သင် ၏ မ ယား ကို ယ ခု ယူ ၍ သွား လော့ ဟု အ မိန့် ရှိ ၏။ ၂၀ ထို သို့ အာ ဗြံ အ မှု ကို စီ ရင် ၍၊ မိ မိ လူ တို့ အား မှာ ထား သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် အာ ဗြံ ၌ ရှိ သ မျှ သော ဥစ္စာ နှင့် တ ကွ၊ သ မီး မောင် နှံ တို့ ကို လွှတ် လိုက် ကြ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation