စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဒံ၊ ရှေ သ၊ ဧ နုတ်၊ ကာ ဣ နန်၊ မ ဟာ လေ လ၊ ယာ ရက်၊ ဧ နောက်၊ မ သု ရှ လ၊ လာ မက်၊ နော ဧ၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း။

ယာ ဖက် သား ကား ဂေါ မာ၊ မာ ဂေါ ဂ၊ မာ ဒဲ၊ ယာ ဝန်၊ တု ဗာ လ၊ မေ ရှ က၊ တိ ရတ် တည်း။ ဂေါ မာ သား ကား အာ ရှ ကေ နတ်၊ ရိ ဖတ်၊ တော ဂါ မ တည်း။ ယာ ဝန် သား ကား ဧ လိ ရှာ၊ တာ ရှု၊ ကိတ္တိမ်၊ ဒေါ ဒါ နိမ် တည်း။

ဟာ မ သား ကား ကု ရှ၊ မိ ဇ ရိမ်၊ ဖု တ၊ ခါ နာန် တည်း။ ကု ရှ သား ကား သေ ဘ၊ ဟ ဝိ လ၊ သာ ဗ တ၊ ရာ ဂ မ၊ သတ္တေ ခါ တည်း။ ရာ ဂ မ သား ကား ရှေ ဘ၊ ဒေ ဒန် တည်း။ ၁၀ ကု ရှ သည် သား နိမ် ရော ဒ ကို လည်း ရ သေး ၏။ ထို သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ အား ကြီး သော မု ဆိုး ဖြစ် ၏။ ၁၁ မိ ဇ ရိမ် သား ကား လု ဒိမ် လူ၊ အာ န မိမ် လူ၊ လ ဟာ ဗိမ် လူ၊ နတ္တု ဟိမ် လူ၊ ၁၂ ပါ သ ရု သိမ် လူ၊ ကာ သ လု ဟိမ် လူ၊ ကတ္တော ရိမ် လူ တည်း။ ကာ သ လု ဟိမ် အ မျိုး ထဲ က ဖိ လိတ္တိ လူ ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ခါ နာန် သား အ ကြီး ကား ဇိ ဒုန်၊ ထို နောက် ဟေ သ၊ ၁၄ ထို နောက် ယေ ဗု သိ လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ၁၅ ဟိ ဝိ လူ၊ အာ ကိ လူ၊ သိ နိ လူ၊ ၁၆ အာ ဝ ဒိ လူ၊ ဇေ မ ရိ လူ၊ ဟာ မ သိ လူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၇ ရှေ မ သား ကား ဧ လံ၊ အာ ရှု၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ လု ဒ၊ အာ ရံ၊ ဥ ဇ၊ ဟု လ၊ ဂေ သာ၊ မာ ရှ တည်း။ ၁၈ အာ ဖာ ဇဒ် သား ကား ရှာ လ၊ ရှာ လ သား ကား ဟေ ဗာ တည်း။ ၁၉ ဟေ ဗာ သည် လည်း သား နှစ် ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ သား တ ယောက် ကား ဖာ လက် အ မည် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ ၏ လက် ထက် ၌ မြေ ကြီး ကို ခွဲ ဝေ ကြ ၏။ သူ ၏ ညီ ကား ယုတ္တန် အ မည် ရှိ ၏။ ၂၀ ယုတ္တန် သား ကား အာ လ မော ဒန်၊ ရှေ လပ်၊ ဟာ ဇာ မာ ဝက်၊ ယေ ရ၊ ၂၁ ဟ ဒေါ ရံ၊ ဥ ဇာ လ၊ ဒိ က လ၊ ၂၂ ဩ ဗာ လ၊ အ ဘိ မေ လ၊ ရှေ ဘ၊ ၂၃ ဩ ဖိ ရ၊ ဟ ဝိ လ၊ ယော ဗပ်၊ ဤ သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ဖြစ် ကြ သ တည်း။ ၂၄ ရှေ မ၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ ရှာ လ၊ ၂၅ ဟေ ဗာ၊ ဖာ လက်၊ ရာ ဂေါ၊ ၂၆ စေ ရောက်၊ နာ ခေါ်၊ တေ ရ၊ ၂၇ အာ ဗြ ဟံ အ မည် ရှိ သော အာ ဗြံ တည်း။

၂၈ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက် နှင့် ဣ ရှ မေ လ တည်း။ ၂၉ ဣ ရှ မေ လ သား အ ကြီး ကား န ဗာ ယုတ်၊ န ဗာ ယုတ် ညီ ကေ ဒါ၊ အာ ဒ ဗေ လ၊ မိ ဗ သံ၊ ၃၀ မိ ရှ မ၊ ဒု မာ၊ မာ စ၊ ဟာ ဒါ၊ တေ မ၊ ၃၁ ယေ တု ရ၊ နာ ဖီ ရှ၊ ကေ ဒ မာ တည်း ဟူ သော ဣ ရှ မေ လ သား တည်း။ ၃၂ အာ ဗြ ဟံ မ ယား နှောင်း ကေ တု ရ သား ဇိ မ ရံ၊ ယုတ် ရှန်၊ မေ ဒန်၊ မိ ဒျန်၊ ဣ ရှ ဘတ်၊ ရှု အာ တည်း။ ယုတ် ရှန် သား ကား ရှေ ဘ နှင့် ဒေ ဒန် တည်း။ ၃၃ မိ ဒျန် သား ကား ဧ ဖါ၊ ဧ ဖေ ရ၊ ဟာ နုတ်၊ အ ဘိ ဒ၊ ဧ လ ဓာ တည်း ဟူ သော ကေ တု ရ သား မြေး တည်း။

၃၄ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက်၊ ဣ ဇာက် သား ကား ဧ သော နှင့် ဣ သ ရေ လ တည်း။ ၃၅ ဧ သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ရွေ လ၊ ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ၃၆ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ပေါ်၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် မှ စ ၍ တိ မ န တွင် ရ သော သား အာ မ လက် တည်း။ ၃၇ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။

၃၈ စိ ရ သား ကား လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ၃၉ လော တန် သား ကား ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား တိ မ န တည်း။ ၄၀ ရှော ဗ လ သား ကား အာ လာ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗာ လ၊ ရှေ ဖော၊ ဩ နံ တည်း။ ဇိ ဘောင် သား သား ကား အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ၄၁ အာ န သား ကား ဒိ ရှုန်၊ ဒိ ရှုန် သား ကာ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၄၂ ဧ ဇာ သား ကား ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ဒိ ရှန် သား ကား ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၄၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ဗော ရ သား ဗေ လ သည် ဒိန္နာ ဗာ မြို့ ၌ မင်း ပြု ၏။ ၄၄ ဗေ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၅ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မာ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၆ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည် ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၄၇ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၈ စာ မ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၉ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၅၀ ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား မေ ဇ ဟပ် သ မီး ဖြစ် သော မာ တ ရေ ဒ ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၅၁ ဟာ ဒါ မင်း သေ သော နောက် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၅၂ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၅၃ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇ၊ ၅၄ ဗိုလ် မာ ဂ ဒေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း ဟူ သော ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဒံ၊ ရှေ သ၊ ဧ နုတ်၊ ကာ ဣ နန်၊ မ ဟာ လေ လ၊ ယာ ရက်၊ ဧ နောက်၊ မ သု ရှ လ၊ လာ မက်၊ နော ဧ၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း။

ယာ ဖက် သား ကား ဂေါ မာ၊ မာ ဂေါ ဂ၊ မာ ဒဲ၊ ယာ ဝန်၊ တု ဗာ လ၊ မေ ရှ က၊ တိ ရတ် တည်း။ ဂေါ မာ သား ကား အာ ရှ ကေ နတ်၊ ရိ ဖတ်၊ တော ဂါ မ တည်း။ ယာ ဝန် သား ကား ဧ လိ ရှာ၊ တာ ရှု၊ ကိတ္တိမ်၊ ဒေါ ဒါ နိမ် တည်း။

ဟာ မ သား ကား ကု ရှ၊ မိ ဇ ရိမ်၊ ဖု တ၊ ခါ နာန် တည်း။ ကု ရှ သား ကား သေ ဘ၊ ဟ ဝိ လ၊ သာ ဗ တ၊ ရာ ဂ မ၊ သတ္တေ ခါ တည်း။ ရာ ဂ မ သား ကား ရှေ ဘ၊ ဒေ ဒန် တည်း။ ၁၀ ကု ရှ သည် သား နိမ် ရော ဒ ကို လည်း ရ သေး ၏။ ထို သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ အား ကြီး သော မု ဆိုး ဖြစ် ၏။ ၁၁ မိ ဇ ရိမ် သား ကား လု ဒိမ် လူ၊ အာ န မိမ် လူ၊ လ ဟာ ဗိမ် လူ၊ နတ္တု ဟိမ် လူ၊ ၁၂ ပါ သ ရု သိမ် လူ၊ ကာ သ လု ဟိမ် လူ၊ ကတ္တော ရိမ် လူ တည်း။ ကာ သ လု ဟိမ် အ မျိုး ထဲ က ဖိ လိတ္တိ လူ ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ခါ နာန် သား အ ကြီး ကား ဇိ ဒုန်၊ ထို နောက် ဟေ သ၊ ၁၄ ထို နောက် ယေ ဗု သိ လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ၁၅ ဟိ ဝိ လူ၊ အာ ကိ လူ၊ သိ နိ လူ၊ ၁၆ အာ ဝ ဒိ လူ၊ ဇေ မ ရိ လူ၊ ဟာ မ သိ လူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၇ ရှေ မ သား ကား ဧ လံ၊ အာ ရှု၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ လု ဒ၊ အာ ရံ၊ ဥ ဇ၊ ဟု လ၊ ဂေ သာ၊ မာ ရှ တည်း။ ၁၈ အာ ဖာ ဇဒ် သား ကား ရှာ လ၊ ရှာ လ သား ကား ဟေ ဗာ တည်း။ ၁၉ ဟေ ဗာ သည် လည်း သား နှစ် ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ သား တ ယောက် ကား ဖာ လက် အ မည် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ ၏ လက် ထက် ၌ မြေ ကြီး ကို ခွဲ ဝေ ကြ ၏။ သူ ၏ ညီ ကား ယုတ္တန် အ မည် ရှိ ၏။ ၂၀ ယုတ္တန် သား ကား အာ လ မော ဒန်၊ ရှေ လပ်၊ ဟာ ဇာ မာ ဝက်၊ ယေ ရ၊ ၂၁ ဟ ဒေါ ရံ၊ ဥ ဇာ လ၊ ဒိ က လ၊ ၂၂ ဩ ဗာ လ၊ အ ဘိ မေ လ၊ ရှေ ဘ၊ ၂၃ ဩ ဖိ ရ၊ ဟ ဝိ လ၊ ယော ဗပ်၊ ဤ သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ဖြစ် ကြ သ တည်း။ ၂၄ ရှေ မ၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ ရှာ လ၊ ၂၅ ဟေ ဗာ၊ ဖာ လက်၊ ရာ ဂေါ၊ ၂၆ စေ ရောက်၊ နာ ခေါ်၊ တေ ရ၊ ၂၇ အာ ဗြ ဟံ အ မည် ရှိ သော အာ ဗြံ တည်း။

၂၈ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက် နှင့် ဣ ရှ မေ လ တည်း။ ၂၉ ဣ ရှ မေ လ သား အ ကြီး ကား န ဗာ ယုတ်၊ န ဗာ ယုတ် ညီ ကေ ဒါ၊ အာ ဒ ဗေ လ၊ မိ ဗ သံ၊ ၃၀ မိ ရှ မ၊ ဒု မာ၊ မာ စ၊ ဟာ ဒါ၊ တေ မ၊ ၃၁ ယေ တု ရ၊ နာ ဖီ ရှ၊ ကေ ဒ မာ တည်း ဟူ သော ဣ ရှ မေ လ သား တည်း။ ၃၂ အာ ဗြ ဟံ မ ယား နှောင်း ကေ တု ရ သား ဇိ မ ရံ၊ ယုတ် ရှန်၊ မေ ဒန်၊ မိ ဒျန်၊ ဣ ရှ ဘတ်၊ ရှု အာ တည်း။ ယုတ် ရှန် သား ကား ရှေ ဘ နှင့် ဒေ ဒန် တည်း။ ၃၃ မိ ဒျန် သား ကား ဧ ဖါ၊ ဧ ဖေ ရ၊ ဟာ နုတ်၊ အ ဘိ ဒ၊ ဧ လ ဓာ တည်း ဟူ သော ကေ တု ရ သား မြေး တည်း။

၃၄ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက်၊ ဣ ဇာက် သား ကား ဧ သော နှင့် ဣ သ ရေ လ တည်း။ ၃၅ ဧ သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ရွေ လ၊ ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ၃၆ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ပေါ်၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် မှ စ ၍ တိ မ န တွင် ရ သော သား အာ မ လက် တည်း။ ၃၇ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။

၃၈ စိ ရ သား ကား လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ၃၉ လော တန် သား ကား ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား တိ မ န တည်း။ ၄၀ ရှော ဗ လ သား ကား အာ လာ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗာ လ၊ ရှေ ဖော၊ ဩ နံ တည်း။ ဇိ ဘောင် သား သား ကား အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ၄၁ အာ န သား ကား ဒိ ရှုန်၊ ဒိ ရှုန် သား ကာ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၄၂ ဧ ဇာ သား ကား ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ဒိ ရှန် သား ကား ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၄၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ဗော ရ သား ဗေ လ သည် ဒိန္နာ ဗာ မြို့ ၌ မင်း ပြု ၏။ ၄၄ ဗေ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၅ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မာ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၆ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည် ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၄၇ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၈ စာ မ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၉ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၅၀ ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား မေ ဇ ဟပ် သ မီး ဖြစ် သော မာ တ ရေ ဒ ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၅၁ ဟာ ဒါ မင်း သေ သော နောက် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၅၂ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၅၃ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇ၊ ၅၄ ဗိုလ် မာ ဂ ဒေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း ဟူ သော ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဒံ၊ ရှေ သ၊ ဧ နုတ်၊ ကာ ဣ နန်၊ မ ဟာ လေ လ၊ ယာ ရက်၊ ဧ နောက်၊ မ သု ရှ လ၊ လာ မက်၊ နော ဧ၊ ရှေ မ၊ ဟာ မ၊ ယာ ဖက် တည်း။

ယာ ဖက် သား ကား ဂေါ မာ၊ မာ ဂေါ ဂ၊ မာ ဒဲ၊ ယာ ဝန်၊ တု ဗာ လ၊ မေ ရှ က၊ တိ ရတ် တည်း။ ဂေါ မာ သား ကား အာ ရှ ကေ နတ်၊ ရိ ဖတ်၊ တော ဂါ မ တည်း။ ယာ ဝန် သား ကား ဧ လိ ရှာ၊ တာ ရှု၊ ကိတ္တိမ်၊ ဒေါ ဒါ နိမ် တည်း။

ဟာ မ သား ကား ကု ရှ၊ မိ ဇ ရိမ်၊ ဖု တ၊ ခါ နာန် တည်း။ ကု ရှ သား ကား သေ ဘ၊ ဟ ဝိ လ၊ သာ ဗ တ၊ ရာ ဂ မ၊ သတ္တေ ခါ တည်း။ ရာ ဂ မ သား ကား ရှေ ဘ၊ ဒေ ဒန် တည်း။ ၁၀ ကု ရှ သည် သား နိမ် ရော ဒ ကို လည်း ရ သေး ၏။ ထို သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ အား ကြီး သော မု ဆိုး ဖြစ် ၏။ ၁၁ မိ ဇ ရိမ် သား ကား လု ဒိမ် လူ၊ အာ န မိမ် လူ၊ လ ဟာ ဗိမ် လူ၊ နတ္တု ဟိမ် လူ၊ ၁၂ ပါ သ ရု သိမ် လူ၊ ကာ သ လု ဟိမ် လူ၊ ကတ္တော ရိမ် လူ တည်း။ ကာ သ လု ဟိမ် အ မျိုး ထဲ က ဖိ လိတ္တိ လူ ဖြစ် သ တည်း။ ၁၃ ခါ နာန် သား အ ကြီး ကား ဇိ ဒုန်၊ ထို နောက် ဟေ သ၊ ၁၄ ထို နောက် ယေ ဗု သိ လူ၊ အာ မော ရိ လူ၊ ဂိ ရ ဂါ ရှိ လူ၊ ၁၅ ဟိ ဝိ လူ၊ အာ ကိ လူ၊ သိ နိ လူ၊ ၁၆ အာ ဝ ဒိ လူ၊ ဇေ မ ရိ လူ၊ ဟာ မ သိ လူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၇ ရှေ မ သား ကား ဧ လံ၊ အာ ရှု၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ လု ဒ၊ အာ ရံ၊ ဥ ဇ၊ ဟု လ၊ ဂေ သာ၊ မာ ရှ တည်း။ ၁၈ အာ ဖာ ဇဒ် သား ကား ရှာ လ၊ ရှာ လ သား ကား ဟေ ဗာ တည်း။ ၁၉ ဟေ ဗာ သည် လည်း သား နှစ် ယောက် ကို မြင် လေ ၏။ သား တ ယောက် ကား ဖာ လက် အ မည် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ ၏ လက် ထက် ၌ မြေ ကြီး ကို ခွဲ ဝေ ကြ ၏။ သူ ၏ ညီ ကား ယုတ္တန် အ မည် ရှိ ၏။ ၂၀ ယုတ္တန် သား ကား အာ လ မော ဒန်၊ ရှေ လပ်၊ ဟာ ဇာ မာ ဝက်၊ ယေ ရ၊ ၂၁ ဟ ဒေါ ရံ၊ ဥ ဇာ လ၊ ဒိ က လ၊ ၂၂ ဩ ဗာ လ၊ အ ဘိ မေ လ၊ ရှေ ဘ၊ ၂၃ ဩ ဖိ ရ၊ ဟ ဝိ လ၊ ယော ဗပ်၊ ဤ သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယုတ္တန် သား ဖြစ် ကြ သ တည်း။ ၂၄ ရှေ မ၊ အာ ဖာ ဇဒ်၊ ရှာ လ၊ ၂၅ ဟေ ဗာ၊ ဖာ လက်၊ ရာ ဂေါ၊ ၂၆ စေ ရောက်၊ နာ ခေါ်၊ တေ ရ၊ ၂၇ အာ ဗြ ဟံ အ မည် ရှိ သော အာ ဗြံ တည်း။

၂၈ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက် နှင့် ဣ ရှ မေ လ တည်း။ ၂၉ ဣ ရှ မေ လ သား အ ကြီး ကား န ဗာ ယုတ်၊ န ဗာ ယုတ် ညီ ကေ ဒါ၊ အာ ဒ ဗေ လ၊ မိ ဗ သံ၊ ၃၀ မိ ရှ မ၊ ဒု မာ၊ မာ စ၊ ဟာ ဒါ၊ တေ မ၊ ၃၁ ယေ တု ရ၊ နာ ဖီ ရှ၊ ကေ ဒ မာ တည်း ဟူ သော ဣ ရှ မေ လ သား တည်း။ ၃၂ အာ ဗြ ဟံ မ ယား နှောင်း ကေ တု ရ သား ဇိ မ ရံ၊ ယုတ် ရှန်၊ မေ ဒန်၊ မိ ဒျန်၊ ဣ ရှ ဘတ်၊ ရှု အာ တည်း။ ယုတ် ရှန် သား ကား ရှေ ဘ နှင့် ဒေ ဒန် တည်း။ ၃၃ မိ ဒျန် သား ကား ဧ ဖါ၊ ဧ ဖေ ရ၊ ဟာ နုတ်၊ အ ဘိ ဒ၊ ဧ လ ဓာ တည်း ဟူ သော ကေ တု ရ သား မြေး တည်း။

၃၄ အာ ဗြ ဟံ သား ကား ဣ ဇာက်၊ ဣ ဇာက် သား ကား ဧ သော နှင့် ဣ သ ရေ လ တည်း။ ၃၅ ဧ သော သား ကား ဧ လိ ဖတ်၊ ရွေ လ၊ ယု ရှ၊ ယာ လံ၊ ကော ရ တည်း။ ၃၆ ဧ လိ ဖတ် သား ကား တေ မန်၊ ဩ မ ရ၊ ဇေ ပေါ်၊ ဂါ တံ၊ ကေ နတ် မှ စ ၍ တိ မ န တွင် ရ သော သား အာ မ လက် တည်း။ ၃၇ ရွေ လ သား ကား နာ ဟတ်၊ ဇေ ရ၊ ရှမ္မ၊ မိဇ္ဇ တည်း။

၃၈ စိ ရ သား ကား လော တန်၊ ရှော ဗ လ၊ ဇိ ဘောင်၊ အာ န၊ ဒိ ရှုန်၊ ဧ ဇာ၊ ဒိ ရှန် တည်း။ ၃၉ လော တန် သား ကား ဟော ရိ နှင့် ဟေ မံ တည်း။ လော တန် နှ မ ကား တိ မ န တည်း။ ၄၀ ရှော ဗ လ သား ကား အာ လာ ဝန်၊ မ နာ ဟတ်၊ ဧ ဗာ လ၊ ရှေ ဖော၊ ဩ နံ တည်း။ ဇိ ဘောင် သား သား ကား အာ ယ နှင့် အာ န တည်း။ ၄၁ အာ န သား ကား ဒိ ရှုန်၊ ဒိ ရှုန် သား ကာ ဟင်္ဒန်၊ ဧ ရှ ဗန်၊ ဣ သ ရန်၊ ခေ ရန် တည်း။ ၄၂ ဧ ဇာ သား ကား ဗိ လ ဟန်၊ ဇာ ဝန်၊ အာ ကန် တည်း။ ဒိ ရှန် သား ကား ဥ ဇ နှင့် အာ ရန် တည်း။

၄၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး မ ရှိ မှီ ဧ ဒုံ ပြည် ၌ အ စိုး ရ သော မင်း ကြီး ဟူ မူ ကား၊ ဗော ရ သား ဗေ လ သည် ဒိန္နာ ဗာ မြို့ ၌ မင်း ပြု ၏။ ၄၄ ဗေ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဗော ဇ ရ အ ရပ် သား ဇေ ရ ၏ သား ယော ဗပ် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၅ ယော ဗပ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ တေ မာ နိ အ ရပ် သား ဟု ရှံ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၆ ဟု ရှံ မင်း သေ ၍ မော ဘ လွင် ပြင် ၌ မိ ဒျန် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ သော သူ၊ ဗေ ဒဒ် သား ဟာ ဒဒ် သည် ဟု ရှံ အ ရာ ၌ မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား အာ ဝိတ် မြို့ တည်း။ ၄၇ ဟာ ဒဒ် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မာ သ ရက် အ ရပ် သား စာ မ လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၈ စာ မ လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ မြစ် နား မှာ နေ သော ရ ဟော ဘုတ် အ ရပ် သား ရှော လ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၄၉ ရှော လ မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ အာ ခ ဗော် သား ဗာ လ ဟာ နန် သည် မင်း ပြု လေ ၏။ ၅၀ ဗာ လ ဟာ နန် မင်း သေ ၍ သူ ၏ အ ရာ ၌ ဟာ ဒါ သည် မင်း ပြု လေ ၏။ မြို့ တော် ကား ပေါ မြို့ တည်း။ မြောက် သား တော် ကား မေ ဇ ဟပ် သ မီး ဖြစ် သော မာ တ ရေ ဒ ၏ သ မီး မ ဟေ တ ဗေ လ တည်း။

၅၁ ဟာ ဒါ မင်း သေ သော နောက် ဧ ဒုံ ပြည် ၌ ဗိုလ် လုပ် သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ဗိုလ် တိ မ နာ၊ ဗိုလ် အာ လ ဝ၊ ဗိုလ် ယေ သက်၊ ၅၂ ဗိုလ် အ ဟော လိ ဗာ မ၊ ဗိုလ် ဧ လာ၊ ဗိုလ် ပိ နုန်၊ ၅၃ ဗိုလ် ကေ နတ်၊ ဗိုလ် တေ မန်၊ ဗိုလ် မိ ဗ ဇ၊ ၅၄ ဗိုလ် မာ ဂ ဒေ လ၊ ဗိုလ် ဣ ရံ တည်း ဟူ သော ဤ သူ တို့ သည် ဧ ဒုံ ဗိုလ် များ ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation