စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် ကြီး ရင့် ၍ အို သော အ ခါ အ ဝတ် ခြုံ ၍ မ နွေး နိုင်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကျွန် တို့ က၊ အ သက် ပျို သော က ညာ ကို အ ရှင် မင်း ကြီး အ ဘို့ ရှာ ပါ ရ စေ။ သူ သည် မင်း ကြီး ကို ခ စား ၍ ပြု စု ပါ စေ။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကို နွေး စေ ခြင်း ငှါ ရင် ခွင် တော် ၌ အိပ် ပါ စေ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ အ ဆင်း လှ သော အ ပျို မ ကို ဣ သ ရေ လ ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ရှာ ၍၊ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် ကို တွေ့ သ ဖြင့် အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ ၏။ ထို မိန်း မ သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကို လည်း လုပ် ကျွေး ပြု စု လေ ၏။ သို့ ရာ တွင် ရှင် ဘု ရင် သိမ်း တော် မ မူ။

ထို နောက် ဟဂ္ဂိတ် သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ လျက်၊ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ရ ထား များ နှင့် မြင်း များ ကို ၎င်း၊ မိ မိ ရှေ့ ၌ ပြေး ရ သော လူ ငါး ဆယ် ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် လေ ၏။ ခ မည်း တော် က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု သူ့ စိတ် နာ အောင် တ ခါ မျှ မ ပြော စ ဖူး။ ထို သူ သည် အ ဆင်း လည်း အ လွန် လှ ၏။ အ ဗ ရှ လုံ ညီ လည်း ဖြစ် ၏။ သူ သည် ဇေ ရု ယာ သား ယွာ ဘ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ နှင့် တိုင် ပင် ၍ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ဘက် မှာ နေ ကြ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ရှိ မိ၊ ရေ ဣ အ စ ရှိ သော ဒါ ဝိဒ် ၏ မှူး ကြီး မတ် ကြီး များ မူ ကား၊ အ ဒေါ နိ ယ ဘက် သို့ မ ဝင် ကြ။

အ ဒေါ နိ ယ သည် အင်္ရော ဂေ လ မြို့ နယ် အ တွင်း၊ ဇော ဟေ လက် ကျောက် နား မှာ သိုး၊ နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သား မိ မိ ညီ များ နှင့် ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် ယု ဒ လူ များ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် လေ ၏။ ၁၀ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ဗေ နာ ယ၊ မှူး ကြီး မတ် ကြီး မှ စ သော ညီ ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ်။

၁၁ ထို အ ခါ နာ သန် သည် ရှော လ မုန် အ မိ ဗာ သ ရှေ ဘ ထံ သို့ သွား ၍၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏ သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် ကြောင်း ကို ကြား ပြီ လော။ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် သည် မ သိ ပါ တ ကား။ ၁၂ ယ ခု မှာ သင် ၏ အ သက် နှင့် ရှော လ မုန် ၏ အ သက် ကို ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျွန်ုပ် သည် အ ကြံ ပေး ပါ ရ စေ။ ၁၃ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ထံ တော် သို့ ဝင် ၍၊ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ဒေါ နိ ယ သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိုး စံ ရ ပါ သ နည်း ဟု လျှောက် လော့။ ၁၄ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ကျွန်ုပ် ဝင် ၍ သင် ၏ စ ကား ကို ထောက် မ မည် ဟု အ ကြံ ပေး သည် အ တိုင်း၊

၁၅ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ရှင် ဘု ရင် ရှိ ရာ အ ခန်း ထဲ သို့ ဝင် လေ ၏။ ရှင် ဘု ရင် သည် အ လွန် အို ၍ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် သည် လုပ် ကျွေး လျက် နေ ၏။ ၁၆ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ၍ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် က အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ၁၇ ဗာ သ ရှေ ဘ က လည်း၊ ကျွန် မ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို တိုင် တည် ၍ ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ။ ၁၈ ယ ခု မှာ အ ဒေါ နိ ယ သည် စိုး စံ ပါ ၏။ ကိုယ် တော် အ ရှင် မင်း ကြီး လည်း သိ တော် မ မူ။ ၁၉ အ ဒေါ နိယ သည် သိုး နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ၊ ဗိုလ် ချုပ် မင်း ယွာ ဘ တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၀ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ အ ဘယ် သူ သည် နန်း ထိုင် ရ မည် ကို မိန့် တော် မူ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မြော် ကြည့် လျက် နေ ကြ ပါ ၏။ ၂၁ သို့ မ ဟုတ် ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် ဘိုး တော် ဘေး တော် တို့ နှင့် အ တူ ကျိန်း စက် တော် မူ သော အ ခါ ကျွန် တော် မ နှင့် သား ရှော လ မုန် သည် ရာ ဇ ဝတ် ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ပါ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ဝင် လျှင် ပ ရော ဖက် နာ သန် လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၂၃ နာ သန် သည် လည်း ရှေ့ တော် သို့ ရောက် သော အ ခါ ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ၂၄ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က ငါ့ အ ရာ ၌ အ ဒေါ နိ ယ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု မိန့် တော် မူ သ လော။ ၂၅ သူ သည် ယ နေ့ ဆင်း သွား ၍၊ ဆူ ဖြိုး သော သိုး နွား များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင် မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ဗိုလ် များ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ကို ၎င်း ခေါ် ဘိတ် ပါ ပြီ။ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ရှေ့ မှာ စား သောက် လျက်၊ အ ဒေါ နိ ယ မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် လျက် ယ ခု ရှိ ကြ ပါ ၏။ ၂၆ ကိုယ် တော် ကျွန် အ ကျွန်ုပ်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် တို့ ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၇ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ အ ဘယ် သူ နန်း ထိုင် ရ မည် ကို ကိုယ် တော် ကျွန် အား ပြ တော် မ မူ ဘဲ ဤ အ မှု ကို အ ရှင် မင်း ကြီး စီ ရင် တော် မူ ပြီ လော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၈ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က၊ ဗာ သ ရှေ ဘ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် လာ ၍ ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ ၏။ ၂၉ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ ငါ့ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို ခပ် သိမ်း သော ဒုက္ခ ထဲ က ကယ် နှုတ် တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ သက် ရှင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၃၀ သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ ငါ့ ကိုယ် စား နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ငါ တိုင် တည် ၍ သင့် အား ကျိန် ဆို သည် နှင့် အ ညီ ယ နေ့ ငါ ပြု မည် ဟု တ ဖန် ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။ ၃၁ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျက်၊ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် အ စဉ် အ မြဲ ရှင် စေ သ တည်း ဟု မြွက် ဆို ၏။

၃၂ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က လည်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ တို့ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် ရှေ့ တော် သို့ ဝင် လာ ကြ ၏။ ၃၃ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ သင် တို့ အ ရှင် ၏ ကျွန် များ ကို ခေါ် ၍ ငါ့ သား ရှော လ မုန် ကို ငါ ၏ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ လျက်၊ ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ လော့။ ၃၄ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ထို မြို့ မှာ ဘိ သိက် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ပြီး လျှင်၊ တံ ပိုး မှုတ် ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် ကြ လော့။ ၃၅ ထို နောက် သင် တို့ လိုက် လျက် ငါ့ သား သည် လာ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည်။ ငါ့ ကိုယ် စား ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ရ မည်။ ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း၊ ယု ဒ မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၆ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ က အာ မင်။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ထို သို့ မိန့် တော် မူ ပါ စေ သော။ ၃၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ သည် နည်း တူ ရှော လ မုန် ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ အ ရှင် မင်း ကြီး ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သား တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် သည် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု ရှင် ဘု ရင် ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၃၈ ထို အ ခါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ သည် ထွက် ၍ ရှော လ မုန် ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ၏ မြင်း လား ပေါ် မှာ စီး စေ လျက် ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ ၏။ ၃၉ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် သည် တဲ တော် ထဲ က ဆီ ဘူး ကို ယူ ၍ ရှော လ မုန် ကို ဘိ သိက် ပေး ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် တံ ပိုး မှုတ် ၍၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဟစ် ကြော် ကြ ၏။ ၄၀ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် တီး မှုတ် လျက် နောက် တော် သို့ လိုက် ၍၊ မြေ ကြီး ကွဲ မ တတ် ရှိ သည် တိုင် အောင် အ လွန် ဝမ်း မြောက် သော အ သံ ကို ပြု ကြ ၏။

၄၁ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် စား သောက် ပွဲ ပြီး သော အ ခါ ထို အ သံ ကို ကြား ကြ ၏။ တံ ပိုး မှုတ် သံ ကို ယွာ ဘ ကြား လျှင်၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် ပြု သံ ကား၊ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး စဉ် ပင်၊ ၄၂ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ၏ သား ယော န သန် သည် လာ လျှင်၊ အ ဒေါ နိ ယ က ဝင် ပါ။ သင် သည် လူ ကောင်း ဖြစ် ၍၊ ကောင်း သော သိ တင်း ကို ကြား ပြော လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊

၄၃ ယော န သန် က၊ အ ကယ် စင် စစ် ငါ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ရှော လ မုန် ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၄၄ ရှင် ဘု ရင် သည် လည်း ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ ကို ရှော လ မုန် နှင့် အ တူ စေ လွှတ် တော် မူ ၍ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ ကြ ပါ ပြီ။ ၄၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် တို့ သည် ရှော လ မုန် ကို ဂိ ဟုန် မြို့ ၌ ရာ ဇ ဘိ သိက် ပေး ပါ ပြီ။ ထို မြို့ မှ ဝမ်း မြောက် စွာ လာ ပြန် ၍၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် သော အ သံ ကို ကိုယ် တော် ကြား ရ ပါ ၏။ ၄၆ ရှော လ မုန် သည် လည်း ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် ပါ ၏။

၄၇ ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် တို့ သည် လည်း တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ကို ကောင်း ကြီး ပေး ခြင်း ငှါ သွား ၍ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် ၏ နာ မ ကို ခ မည်း တော် ၏ နာ မ ထက် သာ ၍ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ခ မည်း တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သည် သာ လွန် တော် ပေါ် မှာ ဦး ချ လျက်၊ ၄၈ ငါ သည် ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ့ နန်း ပေါ် မှာ ထိုင် ရ သော သူ ကို ယ နေ့ ပေး သ နား တော် မူ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ရှင် ဘု ရင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို အ ဒေါ နိ ယ အား ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၄၉ ထို အ ခါ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် ပေါင်း ဘော် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ထ ၍ တ ယောက် တ ခြား စီ သွား ကြ ၏။ ၅၀ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် သ ဖြင့် ထ သွား ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက် နေ ၏။ ၅၁ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက်၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် ကျွန် တော် ကို မ ကွပ် မျက် မည် အ ကြောင်း ကျိန် ဆို တော် မူ ပါ စေ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ရှော လ မုန် အား လျှောက် လေ သော်၊ ၅၂ ရှော လ မုန် က၊ သူ သည် လူ ကောင်း ဖြစ် လျှင်၊ ဆံ ခြည် တ ပင် မျှ မြေ သို့ မ ကျ ရ။ အ ပြစ် ရှိ လျှင် အ သေ ခံ ရ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍၊

၅၃ လူ ကို စေ လွှတ် သ ဖြင့်၊ အ ဒေါ နိ ယ ကို ယဇ် ပလ္လင် မှ ခေါ် ခဲ့ သည် အ တိုင်း၊ သူ သည် လာ ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ရှေ့ မှာ ဦး ချ လေ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ သင့် အိမ် သို့ သွား လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် ကြီး ရင့် ၍ အို သော အ ခါ အ ဝတ် ခြုံ ၍ မ နွေး နိုင်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကျွန် တို့ က၊ အ သက် ပျို သော က ညာ ကို အ ရှင် မင်း ကြီး အ ဘို့ ရှာ ပါ ရ စေ။ သူ သည် မင်း ကြီး ကို ခ စား ၍ ပြု စု ပါ စေ။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကို နွေး စေ ခြင်း ငှါ ရင် ခွင် တော် ၌ အိပ် ပါ စေ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ အ ဆင်း လှ သော အ ပျို မ ကို ဣ သ ရေ လ ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ရှာ ၍၊ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် ကို တွေ့ သ ဖြင့် အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ ၏။ ထို မိန်း မ သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကို လည်း လုပ် ကျွေး ပြု စု လေ ၏။ သို့ ရာ တွင် ရှင် ဘု ရင် သိမ်း တော် မ မူ။

ထို နောက် ဟဂ္ဂိတ် သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ လျက်၊ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ရ ထား များ နှင့် မြင်း များ ကို ၎င်း၊ မိ မိ ရှေ့ ၌ ပြေး ရ သော လူ ငါး ဆယ် ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် လေ ၏။ ခ မည်း တော် က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု သူ့ စိတ် နာ အောင် တ ခါ မျှ မ ပြော စ ဖူး။ ထို သူ သည် အ ဆင်း လည်း အ လွန် လှ ၏။ အ ဗ ရှ လုံ ညီ လည်း ဖြစ် ၏။ သူ သည် ဇေ ရု ယာ သား ယွာ ဘ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ နှင့် တိုင် ပင် ၍ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ဘက် မှာ နေ ကြ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ရှိ မိ၊ ရေ ဣ အ စ ရှိ သော ဒါ ဝိဒ် ၏ မှူး ကြီး မတ် ကြီး များ မူ ကား၊ အ ဒေါ နိ ယ ဘက် သို့ မ ဝင် ကြ။

အ ဒေါ နိ ယ သည် အင်္ရော ဂေ လ မြို့ နယ် အ တွင်း၊ ဇော ဟေ လက် ကျောက် နား မှာ သိုး၊ နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သား မိ မိ ညီ များ နှင့် ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် ယု ဒ လူ များ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် လေ ၏။ ၁၀ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ဗေ နာ ယ၊ မှူး ကြီး မတ် ကြီး မှ စ သော ညီ ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ်။

၁၁ ထို အ ခါ နာ သန် သည် ရှော လ မုန် အ မိ ဗာ သ ရှေ ဘ ထံ သို့ သွား ၍၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏ သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် ကြောင်း ကို ကြား ပြီ လော။ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် သည် မ သိ ပါ တ ကား။ ၁၂ ယ ခု မှာ သင် ၏ အ သက် နှင့် ရှော လ မုန် ၏ အ သက် ကို ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျွန်ုပ် သည် အ ကြံ ပေး ပါ ရ စေ။ ၁၃ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ထံ တော် သို့ ဝင် ၍၊ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ဒေါ နိ ယ သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိုး စံ ရ ပါ သ နည်း ဟု လျှောက် လော့။ ၁၄ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ကျွန်ုပ် ဝင် ၍ သင် ၏ စ ကား ကို ထောက် မ မည် ဟု အ ကြံ ပေး သည် အ တိုင်း၊

၁၅ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ရှင် ဘု ရင် ရှိ ရာ အ ခန်း ထဲ သို့ ဝင် လေ ၏။ ရှင် ဘု ရင် သည် အ လွန် အို ၍ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် သည် လုပ် ကျွေး လျက် နေ ၏။ ၁၆ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ၍ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် က အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ၁၇ ဗာ သ ရှေ ဘ က လည်း၊ ကျွန် မ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို တိုင် တည် ၍ ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ။ ၁၈ ယ ခု မှာ အ ဒေါ နိ ယ သည် စိုး စံ ပါ ၏။ ကိုယ် တော် အ ရှင် မင်း ကြီး လည်း သိ တော် မ မူ။ ၁၉ အ ဒေါ နိယ သည် သိုး နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ၊ ဗိုလ် ချုပ် မင်း ယွာ ဘ တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၀ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ အ ဘယ် သူ သည် နန်း ထိုင် ရ မည် ကို မိန့် တော် မူ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မြော် ကြည့် လျက် နေ ကြ ပါ ၏။ ၂၁ သို့ မ ဟုတ် ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် ဘိုး တော် ဘေး တော် တို့ နှင့် အ တူ ကျိန်း စက် တော် မူ သော အ ခါ ကျွန် တော် မ နှင့် သား ရှော လ မုန် သည် ရာ ဇ ဝတ် ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ပါ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ဝင် လျှင် ပ ရော ဖက် နာ သန် လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၂၃ နာ သန် သည် လည်း ရှေ့ တော် သို့ ရောက် သော အ ခါ ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ၂၄ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က ငါ့ အ ရာ ၌ အ ဒေါ နိ ယ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု မိန့် တော် မူ သ လော။ ၂၅ သူ သည် ယ နေ့ ဆင်း သွား ၍၊ ဆူ ဖြိုး သော သိုး နွား များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင် မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ဗိုလ် များ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ကို ၎င်း ခေါ် ဘိတ် ပါ ပြီ။ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ရှေ့ မှာ စား သောက် လျက်၊ အ ဒေါ နိ ယ မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် လျက် ယ ခု ရှိ ကြ ပါ ၏။ ၂၆ ကိုယ် တော် ကျွန် အ ကျွန်ုပ်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် တို့ ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၇ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ အ ဘယ် သူ နန်း ထိုင် ရ မည် ကို ကိုယ် တော် ကျွန် အား ပြ တော် မ မူ ဘဲ ဤ အ မှု ကို အ ရှင် မင်း ကြီး စီ ရင် တော် မူ ပြီ လော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၈ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က၊ ဗာ သ ရှေ ဘ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် လာ ၍ ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ ၏။ ၂၉ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ ငါ့ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို ခပ် သိမ်း သော ဒုက္ခ ထဲ က ကယ် နှုတ် တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ သက် ရှင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၃၀ သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ ငါ့ ကိုယ် စား နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ငါ တိုင် တည် ၍ သင့် အား ကျိန် ဆို သည် နှင့် အ ညီ ယ နေ့ ငါ ပြု မည် ဟု တ ဖန် ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။ ၃၁ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျက်၊ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် အ စဉ် အ မြဲ ရှင် စေ သ တည်း ဟု မြွက် ဆို ၏။

၃၂ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က လည်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ တို့ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် ရှေ့ တော် သို့ ဝင် လာ ကြ ၏။ ၃၃ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ သင် တို့ အ ရှင် ၏ ကျွန် များ ကို ခေါ် ၍ ငါ့ သား ရှော လ မုန် ကို ငါ ၏ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ လျက်၊ ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ လော့။ ၃၄ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ထို မြို့ မှာ ဘိ သိက် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ပြီး လျှင်၊ တံ ပိုး မှုတ် ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် ကြ လော့။ ၃၅ ထို နောက် သင် တို့ လိုက် လျက် ငါ့ သား သည် လာ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည်။ ငါ့ ကိုယ် စား ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ရ မည်။ ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း၊ ယု ဒ မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၆ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ က အာ မင်။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ထို သို့ မိန့် တော် မူ ပါ စေ သော။ ၃၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ သည် နည်း တူ ရှော လ မုန် ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ အ ရှင် မင်း ကြီး ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သား တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် သည် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု ရှင် ဘု ရင် ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၃၈ ထို အ ခါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ သည် ထွက် ၍ ရှော လ မုန် ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ၏ မြင်း လား ပေါ် မှာ စီး စေ လျက် ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ ၏။ ၃၉ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် သည် တဲ တော် ထဲ က ဆီ ဘူး ကို ယူ ၍ ရှော လ မုန် ကို ဘိ သိက် ပေး ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် တံ ပိုး မှုတ် ၍၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဟစ် ကြော် ကြ ၏။ ၄၀ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် တီး မှုတ် လျက် နောက် တော် သို့ လိုက် ၍၊ မြေ ကြီး ကွဲ မ တတ် ရှိ သည် တိုင် အောင် အ လွန် ဝမ်း မြောက် သော အ သံ ကို ပြု ကြ ၏။

၄၁ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် စား သောက် ပွဲ ပြီး သော အ ခါ ထို အ သံ ကို ကြား ကြ ၏။ တံ ပိုး မှုတ် သံ ကို ယွာ ဘ ကြား လျှင်၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် ပြု သံ ကား၊ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး စဉ် ပင်၊ ၄၂ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ၏ သား ယော န သန် သည် လာ လျှင်၊ အ ဒေါ နိ ယ က ဝင် ပါ။ သင် သည် လူ ကောင်း ဖြစ် ၍၊ ကောင်း သော သိ တင်း ကို ကြား ပြော လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊

၄၃ ယော န သန် က၊ အ ကယ် စင် စစ် ငါ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ရှော လ မုန် ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၄၄ ရှင် ဘု ရင် သည် လည်း ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ ကို ရှော လ မုန် နှင့် အ တူ စေ လွှတ် တော် မူ ၍ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ ကြ ပါ ပြီ။ ၄၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် တို့ သည် ရှော လ မုန် ကို ဂိ ဟုန် မြို့ ၌ ရာ ဇ ဘိ သိက် ပေး ပါ ပြီ။ ထို မြို့ မှ ဝမ်း မြောက် စွာ လာ ပြန် ၍၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် သော အ သံ ကို ကိုယ် တော် ကြား ရ ပါ ၏။ ၄၆ ရှော လ မုန် သည် လည်း ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် ပါ ၏။

၄၇ ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် တို့ သည် လည်း တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ကို ကောင်း ကြီး ပေး ခြင်း ငှါ သွား ၍ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် ၏ နာ မ ကို ခ မည်း တော် ၏ နာ မ ထက် သာ ၍ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ခ မည်း တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သည် သာ လွန် တော် ပေါ် မှာ ဦး ချ လျက်၊ ၄၈ ငါ သည် ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ့ နန်း ပေါ် မှာ ထိုင် ရ သော သူ ကို ယ နေ့ ပေး သ နား တော် မူ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ရှင် ဘု ရင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို အ ဒေါ နိ ယ အား ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၄၉ ထို အ ခါ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် ပေါင်း ဘော် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ထ ၍ တ ယောက် တ ခြား စီ သွား ကြ ၏။ ၅၀ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် သ ဖြင့် ထ သွား ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက် နေ ၏။ ၅၁ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက်၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် ကျွန် တော် ကို မ ကွပ် မျက် မည် အ ကြောင်း ကျိန် ဆို တော် မူ ပါ စေ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ရှော လ မုန် အား လျှောက် လေ သော်၊ ၅၂ ရှော လ မုန် က၊ သူ သည် လူ ကောင်း ဖြစ် လျှင်၊ ဆံ ခြည် တ ပင် မျှ မြေ သို့ မ ကျ ရ။ အ ပြစ် ရှိ လျှင် အ သေ ခံ ရ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍၊

၅၃ လူ ကို စေ လွှတ် သ ဖြင့်၊ အ ဒေါ နိ ယ ကို ယဇ် ပလ္လင် မှ ခေါ် ခဲ့ သည် အ တိုင်း၊ သူ သည် လာ ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ရှေ့ မှာ ဦး ချ လေ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ သင့် အိမ် သို့ သွား လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် ကြီး ရင့် ၍ အို သော အ ခါ အ ဝတ် ခြုံ ၍ မ နွေး နိုင်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကျွန် တို့ က၊ အ သက် ပျို သော က ညာ ကို အ ရှင် မင်း ကြီး အ ဘို့ ရှာ ပါ ရ စေ။ သူ သည် မင်း ကြီး ကို ခ စား ၍ ပြု စု ပါ စေ။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကို နွေး စေ ခြင်း ငှါ ရင် ခွင် တော် ၌ အိပ် ပါ စေ ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ အ ဆင်း လှ သော အ ပျို မ ကို ဣ သ ရေ လ ပြည် တ ရှောက် လုံး တွင် ရှာ ၍၊ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် ကို တွေ့ သ ဖြင့် အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ ၏။ ထို မိန်း မ သည် အ လွန် အ ဆင်း လှ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကို လည်း လုပ် ကျွေး ပြု စု လေ ၏။ သို့ ရာ တွင် ရှင် ဘု ရင် သိမ်း တော် မ မူ။

ထို နောက် ဟဂ္ဂိတ် သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ လျက်၊ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍ ရ ထား များ နှင့် မြင်း များ ကို ၎င်း၊ မိ မိ ရှေ့ ၌ ပြေး ရ သော လူ ငါး ဆယ် ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် လေ ၏။ ခ မည်း တော် က၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု သူ့ စိတ် နာ အောင် တ ခါ မျှ မ ပြော စ ဖူး။ ထို သူ သည် အ ဆင်း လည်း အ လွန် လှ ၏။ အ ဗ ရှ လုံ ညီ လည်း ဖြစ် ၏။ သူ သည် ဇေ ရု ယာ သား ယွာ ဘ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ နှင့် တိုင် ပင် ၍ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ဘက် မှာ နေ ကြ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ရှိ မိ၊ ရေ ဣ အ စ ရှိ သော ဒါ ဝိဒ် ၏ မှူး ကြီး မတ် ကြီး များ မူ ကား၊ အ ဒေါ နိ ယ ဘက် သို့ မ ဝင် ကြ။

အ ဒေါ နိ ယ သည် အင်္ရော ဂေ လ မြို့ နယ် အ တွင်း၊ ဇော ဟေ လက် ကျောက် နား မှာ သိုး၊ နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သား မိ မိ ညီ များ နှင့် ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် ယု ဒ လူ များ အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် လေ ၏။ ၁၀ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ဗေ နာ ယ၊ မှူး ကြီး မတ် ကြီး မှ စ သော ညီ ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ်။

၁၁ ထို အ ခါ နာ သန် သည် ရှော လ မုန် အ မိ ဗာ သ ရှေ ဘ ထံ သို့ သွား ၍၊ ဟဂ္ဂိတ် ၏ သား အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှင် ဘု ရင် လုပ် ကြောင်း ကို ကြား ပြီ လော။ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် သည် မ သိ ပါ တ ကား။ ၁၂ ယ ခု မှာ သင် ၏ အ သက် နှင့် ရှော လ မုန် ၏ အ သက် ကို ချမ်း သာ စေ ခြင်း ငှါ ကျွန်ုပ် သည် အ ကြံ ပေး ပါ ရ စေ။ ၁၃ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ထံ တော် သို့ ဝင် ၍၊ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သို့ ဖြစ် လျှင် အ ဒေါ နိ ယ သည် အ ဘယ် ကြောင့် စိုး စံ ရ ပါ သ နည်း ဟု လျှောက် လော့။ ၁၄ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ကျွန်ုပ် ဝင် ၍ သင် ၏ စ ကား ကို ထောက် မ မည် ဟု အ ကြံ ပေး သည် အ တိုင်း၊

၁၅ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ရှင် ဘု ရင် ရှိ ရာ အ ခန်း ထဲ သို့ ဝင် လေ ၏။ ရှင် ဘု ရင် သည် အ လွန် အို ၍ ရှု နင် မြို့ သူ အ ဘိ ရှက် သည် လုပ် ကျွေး လျက် နေ ၏။ ၁၆ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ၍ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် က အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ၁၇ ဗာ သ ရှေ ဘ က လည်း၊ ကျွန် မ သ ခင်၊ ကိုယ် တော် က သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို တိုင် တည် ၍ ကိုယ် တော် ကျွန် မ အား ကျိန် ဆို တော် မူ ပြီ။ ၁၈ ယ ခု မှာ အ ဒေါ နိ ယ သည် စိုး စံ ပါ ၏။ ကိုယ် တော် အ ရှင် မင်း ကြီး လည်း သိ တော် မ မူ။ ၁၉ အ ဒေါ နိယ သည် သိုး နွား မှ စ ၍ ဆူ ဖြိုး သော အ ကောင် များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ နှင့် တ ကွ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ၊ ဗိုလ် ချုပ် မင်း ယွာ ဘ တို့ ကို ခေါ် ဘိတ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၀ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ အ ဘယ် သူ သည် နန်း ထိုင် ရ မည် ကို မိန့် တော် မူ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မြော် ကြည့် လျက် နေ ကြ ပါ ၏။ ၂၁ သို့ မ ဟုတ် ကျွန် မ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် ဘိုး တော် ဘေး တော် တို့ နှင့် အ တူ ကျိန်း စက် တော် မူ သော အ ခါ ကျွန် တော် မ နှင့် သား ရှော လ မုန် သည် ရာ ဇ ဝတ် ခံ ရ သော သူ ဖြစ် ပါ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၂ ထို သို့ အ ထံ တော် ၌ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ဝင် လျှင် ပ ရော ဖက် နာ သန် လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် ကြ ၏။ ၂၃ နာ သန် သည် လည်း ရှေ့ တော် သို့ ရောက် သော အ ခါ ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ၂၄ အို အ ရှင် မင်း ကြီး၊ ကိုယ် တော် က ငါ့ အ ရာ ၌ အ ဒေါ နိ ယ စိုး စံ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု မိန့် တော် မူ သ လော။ ၂၅ သူ သည် ယ နေ့ ဆင်း သွား ၍၊ ဆူ ဖြိုး သော သိုး နွား များ တို့ ကို သတ် ပြီး လျှင် မင်း ကြီး ၏ သား တော် အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ ဗိုလ် များ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ကို ၎င်း ခေါ် ဘိတ် ပါ ပြီ။ သူ တို့ သည် အ ဒေါ နိ ယ ရှေ့ မှာ စား သောက် လျက်၊ အ ဒေါ နိ ယ မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် လျက် ယ ခု ရှိ ကြ ပါ ၏။ ၂၆ ကိုယ် တော် ကျွန် အ ကျွန်ုပ်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှော လ မုန် တို့ ကို ကား မ ခေါ် မ ဘိတ် ပါ။ ၂၇ အ ရှင် မင်း ကြီး ၏ အ ရာ ၌ အ ဘယ် သူ နန်း ထိုင် ရ မည် ကို ကိုယ် တော် ကျွန် အား ပြ တော် မ မူ ဘဲ ဤ အ မှု ကို အ ရှင် မင်း ကြီး စီ ရင် တော် မူ ပြီ လော ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၈ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က၊ ဗာ သ ရှေ ဘ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် လာ ၍ ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ ၏။ ၂၉ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ ငါ့ အ သက် ဝိ ညာဉ် ကို ခပ် သိမ်း သော ဒုက္ခ ထဲ က ကယ် နှုတ် တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ သက် ရှင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၃၀ သင် ၏ သား ရှော လ မုန် သည် ငါ့ အ ရာ ၌ စိုး စံ ၍ ငါ့ ကိုယ် စား နန်း ထိုင် ရ မည် ဟု ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ငါ တိုင် တည် ၍ သင့် အား ကျိန် ဆို သည် နှင့် အ ညီ ယ နေ့ ငါ ပြု မည် ဟု တ ဖန် ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။ ၃၁ ဗာ သ ရှေ ဘ သည် ဦး ချ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ရှင် ဘု ရင် အား ရှိ ခိုး လျက်၊ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် အ စဉ် အ မြဲ ရှင် စေ သ တည်း ဟု မြွက် ဆို ၏။

၃၂ ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး က လည်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ တို့ ကို ခေါ် ခဲ့ ပါ ဟု မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် ရှေ့ တော် သို့ ဝင် လာ ကြ ၏။ ၃၃ ရှင် ဘု ရင် က လည်း၊ သင် တို့ အ ရှင် ၏ ကျွန် များ ကို ခေါ် ၍ ငါ့ သား ရှော လ မုန် ကို ငါ ၏ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ လျက်၊ ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ လော့။ ၃၄ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် သည် ထို မြို့ မှာ ဘိ သိက် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ပြီး လျှင်၊ တံ ပိုး မှုတ် ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် ကြ လော့။ ၃၅ ထို နောက် သင် တို့ လိုက် လျက် ငါ့ သား သည် လာ ၍ နန်း ထိုင် ရ မည်။ ငါ့ ကိုယ် စား ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ရ မည်။ ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း၊ ယု ဒ မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၆ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ က အာ မင်။ အ ရှင် မင်း ကြီး ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ထို သို့ မိန့် တော် မူ ပါ စေ သော။ ၃၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ သည် နည်း တူ ရှော လ မုန် ဘက် မှာ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ အ ရှင် မင်း ကြီး ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သား တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် သည် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု ရှင် ဘု ရင် ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၃၈ ထို အ ခါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ သည် ထွက် ၍ ရှော လ မုန် ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ၏ မြင်း လား ပေါ် မှာ စီး စေ လျက် ဂိ ဟုန် မြို့ သို့ ဆောင် သွား ကြ ၏။ ၃၉ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် သည် တဲ တော် ထဲ က ဆီ ဘူး ကို ယူ ၍ ရှော လ မုန် ကို ဘိ သိက် ပေး ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် တံ ပိုး မှုတ် ၍၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် အ သက် တော် ရှင် စေ သ တည်း ဟု လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဟစ် ကြော် ကြ ၏။ ၄၀ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် တီး မှုတ် လျက် နောက် တော် သို့ လိုက် ၍၊ မြေ ကြီး ကွဲ မ တတ် ရှိ သည် တိုင် အောင် အ လွန် ဝမ်း မြောက် သော အ သံ ကို ပြု ကြ ၏။

၄၁ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် စား သောက် ပွဲ ပြီး သော အ ခါ ထို အ သံ ကို ကြား ကြ ၏။ တံ ပိုး မှုတ် သံ ကို ယွာ ဘ ကြား လျှင်၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် ပြု သံ ကား၊ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး စဉ် ပင်၊ ၄၂ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ဗျာ သာ ၏ သား ယော န သန် သည် လာ လျှင်၊ အ ဒေါ နိ ယ က ဝင် ပါ။ သင် သည် လူ ကောင်း ဖြစ် ၍၊ ကောင်း သော သိ တင်း ကို ကြား ပြော လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊

၄၃ ယော န သန် က၊ အ ကယ် စင် စစ် ငါ တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ရှော လ မုန် ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၄၄ ရှင် ဘု ရင် သည် လည်း ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ်၊ ပ ရော ဖက် နာ သန်၊ ယော ယ ဒ သား ဗေ နာ ယ၊ ခေ ရ သိ လူ၊ ပေ လ သိ လူ တို့ ကို ရှော လ မုန် နှင့် အ တူ စေ လွှတ် တော် မူ ၍ မြင်း လား တော် ပေါ် မှာ စီး စေ ကြ ပါ ပြီ။ ၄၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဇာ ဒုတ် နှင့် ပ ရော ဖက် နာ သန် တို့ သည် ရှော လ မုန် ကို ဂိ ဟုန် မြို့ ၌ ရာ ဇ ဘိ သိက် ပေး ပါ ပြီ။ ထို မြို့ မှ ဝမ်း မြောက် စွာ လာ ပြန် ၍၊ တ မြို့ လုံး အုတ် အုတ် ကျက် ကျက် သော အ သံ ကို ကိုယ် တော် ကြား ရ ပါ ၏။ ၄၆ ရှော လ မုန် သည် လည်း ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ထိုင် ပါ ၏။

၄၇ ရှင် ဘု ရင် ၏ ကျွန် တို့ သည် လည်း တို့ အ ရှင် ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး ကို ကောင်း ကြီး ပေး ခြင်း ငှါ သွား ၍ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် ၏ နာ မ ကို ခ မည်း တော် ၏ နာ မ ထက် သာ ၍ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ခ မည်း တော် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ထက် သာ ၍ ဘုန်း ကြီး မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် လျှင်၊ ရှင် ဘု ရင် သည် သာ လွန် တော် ပေါ် မှာ ဦး ချ လျက်၊ ၄၈ ငါ သည် ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ့ နန်း ပေါ် မှာ ထိုင် ရ သော သူ ကို ယ နေ့ ပေး သ နား တော် မူ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ရှင် ဘု ရင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို အ ဒေါ နိ ယ အား ပြန် လျှောက် လေ ၏။

၄၉ ထို အ ခါ အ ဒေါ နိ ယ နှင့် ပေါင်း ဘော် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ထ ၍ တ ယောက် တ ခြား စီ သွား ကြ ၏။ ၅၀ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် သ ဖြင့် ထ သွား ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက် နေ ၏။ ၅၁ အ ဒေါ နိ ယ သည် ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ကို ကြောက် ၍ ယဇ် ပလ္လင် ဦး ချို တို့ ကို ကိုင် လျက်၊ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး သည် ကျွန် တော် ကို မ ကွပ် မျက် မည် အ ကြောင်း ကျိန် ဆို တော် မူ ပါ စေ ဟု ဆို ကြောင်း ကို ရှော လ မုန် အား လျှောက် လေ သော်၊ ၅၂ ရှော လ မုန် က၊ သူ သည် လူ ကောင်း ဖြစ် လျှင်၊ ဆံ ခြည် တ ပင် မျှ မြေ သို့ မ ကျ ရ။ အ ပြစ် ရှိ လျှင် အ သေ ခံ ရ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၍၊

၅၃ လူ ကို စေ လွှတ် သ ဖြင့်၊ အ ဒေါ နိ ယ ကို ယဇ် ပလ္လင် မှ ခေါ် ခဲ့ သည် အ တိုင်း၊ သူ သည် လာ ၍ ရှော လ မုန် မင်း ကြီး ရှေ့ မှာ ဦး ချ လေ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ သင့် အိမ် သို့ သွား လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation