စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှော လု သေ သော နောက်၊ ဒါ ဝိဒ် သည် အာ မ လက် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ရာ မှ ပြန် လာ ၍၊ ဇိ က လတ် မြို့ ၌ နှစ် ရက် နေ ပြီး လျှင်၊ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ တွင် လူ တ ယောက် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆုတ် လျက်၊ မိ မိ ခေါင်း ပေါ် မှာ မြေ မှုန့် ကို တင် လျက်၊ ရှော လု တပ် က လာ ၍ ဒါ ဝိဒ် ထံ သို့ ရောက် သော်၊ မြေ ပေါ် မှာ ပြပ် ဝပ် လျက် ရှိ ခိုး ၏။

ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် ဣ သ ရေ လ တပ် က ပြေး ၍ လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ငါ့ အား ပြော ပါ လော့ ဟု မေး လျှင်၊ သူ က၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ သည် စစ် တိုက် ရာ တွင် ပြေး ၍ အ များ တို့ သည် လဲ လျက် သေ ပါ ပြီ။ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် လည်း သေ ပါ ပြီ ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် သေ ကြောင်း ကို သင် သည် အ ဘယ် သို့ သိ သ နည်း ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ ထို လု လင် က၊ ကျွန် တော် သည် ဂိ လ ဗော တောင် ပေါ် သို့ အ လို လို ရောက် သော အ ခါ၊ ရှော လု သည် လှံ တော် ကို ထောင် ၍ နေ ပါ ၏။ ရ ထား စီး သူ ရဲ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် ပြင်း ထန် စွာ လိုက် ကြ ၏။ ရှော လု သည် နောက် တော် သို့ ကြည့် သ ဖြင့် ကျွန် တော် ကို မြင် ၍ ခေါ် ပါ ၏။ ကျွန် တော် ရှိ ပါ သည် ဟု လျှောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ကျွန် တော် သည် အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် ပါ ၏။ ရှော လု က လည်း၊ ငါ့ ထံ သို့ လာ ၍ ငါ့ ကို သတ် ပါ တော့။ ငါ့ အ သက် မ သေ နိုင် သော ကြောင့် ပြင်း စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ၏ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ လဲ သော နောက် အ သက် မ ရှင် နိုင် သည် ကို ကျွန် တော် သိ လျှင် သူ့ ထံ သို့ သွား ၍ သတ် ပါ ၏။ ခေါင်း တော် ၌ ဆောင်း သော ဦး ရစ် နှင့် လက် ရုံး တော် ၌ ဝတ် သော လက် ကောက် ကို ချွတ် ယူ ပြီး လျှင် ကျွန် တော် သ ခင့် ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆွဲ ဆုတ် ၍၊ သူ ၏ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို နည်း တူ ပြု ကြ ၏။ ၁၂ ရှော လု မှ စ ၍ သား တော် ယော န သန်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ များ၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား များ တို့ သည် ထား ဖြင့် လဲ သေ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် ည ဦး တိုင် အောင် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍ အ စာ ကို ရှောင် ကြ ၏။

၁၃ ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ ၏ ဟု ပြန် လျှောက် သော်၊ ၁၄ ဒါ ဝိဒ် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို သတ် ခြင်း ငှါ သင့် လက် ကို အ ဘယ် သို့ ဆန့် ဝံ့ သ နည်း ဟု ဆို လျက်၊ ၁၅ လု လင် တ ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ သူ့ ကို သွား သတ် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ လု လင် သည် လုပ် ကြံ ၍ သတ် လေ ၏။ ၁၆ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ သင် ၏ အ သွေး သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် မှာ တည် စေ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို ကျွန် တော် သတ် ပါ ပြီ ဟု သင့် နှုတ် သည် သင့် တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ လေ ပြီ ဟု ဆို ၏။

၁၇ ဒါ ဝိဒ် သည် ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍၊ ၁၈ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ အား သင် စေ သော လေး သီ ချင်း တည်း ဟူ သော ယာ ရှာ စာ ၌ ပါ သော သီ ချင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၁၉ အို ဣ သ ရေ လ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ။ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ ၂၀ ထို သိ တင်း ကို ဂါ သ မြို့ ၌ မ ပြော ကြ နှင့်။ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ လမ်း တို့ ၌ မ ကြား မ ပြော ကြ နှင့်။ ဖိ လိတ္တိ အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ၍ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို မ ခံ သော အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ရွှင် လန်း ကြ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် စ ရာ ရှိ ၏။

၂၁ အို ဂိ လ ဗော တောင် တို့၊ သင် တို့ အ ပေါ် မှာ နှင်း မ ကျ စေ နှင့်။ မိုဃ်း မ ရွာ စေ နှင့်။ ပူ ဇော် စ ရာ အ သီး ကို သီး သော လယ် ကွက် မ ရှိ စေ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို အ ရပ် ၌ သူ ရဲ ဆောင် သော ဒိုင်း တည်း ဟူ သော ရှော လု ဆောင် သော ဒိုင်း လွှား၊ ဆီ နှင့် လိမ်း ပြီး သော လက် နက် တော် ကို ရှုတ် ချ လေ ပြီ တ ကား။

၂၂ သူ ရဲ တို့ ၏ အ သွေး၊ ခွန် အား ကြီး သော သူ တို့ ၏ ဆီ ဥ မှ ယော န သန် ၏ လေး သည် နောက် သို့ မ လှန်။ ရှော လု ၏ ထား တော် သည် ကိုယ် ချည်း ပြန် ၍ မ လာ တတ်။ ၂၃ ရှော လု နှင့် ယော န သန် သည် ချစ် တတ် သော သ ဘော ရှိ ၍ အ သက် ရှင် စဉ် အ ခါ မိတ် ဆွေ ဖြစ် လျက်၊ အ သက် သေ သော အ ခါ တ ယောက် နှင့် တ ယောက် မ ကွာ ဘဲ လျက် နေ ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ရွှေ လင်း တ ထက် မြန် ၍ ခြင်္သေ့ ထက် ခွန် အား ကြီး ကြ ၏။

၂၄ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သ မီး တို့၊ ရှော လု ကို ငို ကြွေး ကြ လော့။ သင် တို့ ကို လှ သော ကမ္ဗ လာ နီ နှင့် ဝတ် စေ ၍ သင် တို့ အ ဝတ် ၌ လည်း ရွှေ တန် ဆာ နှင့် ဆင် စေ တော် မူ ၏။

၂၅ စစ် တိုက် ပွဲ ၌ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ။ အို ယော န သန်၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ တ ကား။ ၂၆ ငါ့ ညီ ယော န သန်၊ သင့် ကြောင့် ငါ ညှိုး ငယ် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် သည် ငါ့ မိတ် ဆွေ ကြီး ဖြစ် ၍ ငါ့ ကို ချစ် သော မေတ္တာ သည် အံ့ ဩ ဘွယ် သော မေတ္တာ၊ မိန်း မ ကို ချစ် တတ် သော မေတ္တာ ထက် သာ ၍ အား ကြီး သော မေတ္တာ ဖြစ် ၏။ ၂၇ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ စစ် တိုက် လက် နက် တို့ သည် ဆုံး ကြ ပြီ တ ကား ဟု ပါ သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှော လု သေ သော နောက်၊ ဒါ ဝိဒ် သည် အာ မ လက် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ရာ မှ ပြန် လာ ၍၊ ဇိ က လတ် မြို့ ၌ နှစ် ရက် နေ ပြီး လျှင်၊ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ တွင် လူ တ ယောက် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆုတ် လျက်၊ မိ မိ ခေါင်း ပေါ် မှာ မြေ မှုန့် ကို တင် လျက်၊ ရှော လု တပ် က လာ ၍ ဒါ ဝိဒ် ထံ သို့ ရောက် သော်၊ မြေ ပေါ် မှာ ပြပ် ဝပ် လျက် ရှိ ခိုး ၏။

ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် ဣ သ ရေ လ တပ် က ပြေး ၍ လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ငါ့ အား ပြော ပါ လော့ ဟု မေး လျှင်၊ သူ က၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ သည် စစ် တိုက် ရာ တွင် ပြေး ၍ အ များ တို့ သည် လဲ လျက် သေ ပါ ပြီ။ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် လည်း သေ ပါ ပြီ ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် သေ ကြောင်း ကို သင် သည် အ ဘယ် သို့ သိ သ နည်း ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ ထို လု လင် က၊ ကျွန် တော် သည် ဂိ လ ဗော တောင် ပေါ် သို့ အ လို လို ရောက် သော အ ခါ၊ ရှော လု သည် လှံ တော် ကို ထောင် ၍ နေ ပါ ၏။ ရ ထား စီး သူ ရဲ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် ပြင်း ထန် စွာ လိုက် ကြ ၏။ ရှော လု သည် နောက် တော် သို့ ကြည့် သ ဖြင့် ကျွန် တော် ကို မြင် ၍ ခေါ် ပါ ၏။ ကျွန် တော် ရှိ ပါ သည် ဟု လျှောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ကျွန် တော် သည် အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် ပါ ၏။ ရှော လု က လည်း၊ ငါ့ ထံ သို့ လာ ၍ ငါ့ ကို သတ် ပါ တော့။ ငါ့ အ သက် မ သေ နိုင် သော ကြောင့် ပြင်း စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ၏ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ လဲ သော နောက် အ သက် မ ရှင် နိုင် သည် ကို ကျွန် တော် သိ လျှင် သူ့ ထံ သို့ သွား ၍ သတ် ပါ ၏။ ခေါင်း တော် ၌ ဆောင်း သော ဦး ရစ် နှင့် လက် ရုံး တော် ၌ ဝတ် သော လက် ကောက် ကို ချွတ် ယူ ပြီး လျှင် ကျွန် တော် သ ခင့် ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆွဲ ဆုတ် ၍၊ သူ ၏ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို နည်း တူ ပြု ကြ ၏။ ၁၂ ရှော လု မှ စ ၍ သား တော် ယော န သန်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ များ၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား များ တို့ သည် ထား ဖြင့် လဲ သေ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် ည ဦး တိုင် အောင် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍ အ စာ ကို ရှောင် ကြ ၏။

၁၃ ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ ၏ ဟု ပြန် လျှောက် သော်၊ ၁၄ ဒါ ဝိဒ် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို သတ် ခြင်း ငှါ သင့် လက် ကို အ ဘယ် သို့ ဆန့် ဝံ့ သ နည်း ဟု ဆို လျက်၊ ၁၅ လု လင် တ ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ သူ့ ကို သွား သတ် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ လု လင် သည် လုပ် ကြံ ၍ သတ် လေ ၏။ ၁၆ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ သင် ၏ အ သွေး သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် မှာ တည် စေ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို ကျွန် တော် သတ် ပါ ပြီ ဟု သင့် နှုတ် သည် သင့် တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ လေ ပြီ ဟု ဆို ၏။

၁၇ ဒါ ဝိဒ် သည် ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍၊ ၁၈ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ အား သင် စေ သော လေး သီ ချင်း တည်း ဟူ သော ယာ ရှာ စာ ၌ ပါ သော သီ ချင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၁၉ အို ဣ သ ရေ လ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ။ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ ၂၀ ထို သိ တင်း ကို ဂါ သ မြို့ ၌ မ ပြော ကြ နှင့်။ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ လမ်း တို့ ၌ မ ကြား မ ပြော ကြ နှင့်။ ဖိ လိတ္တိ အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ၍ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို မ ခံ သော အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ရွှင် လန်း ကြ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် စ ရာ ရှိ ၏။

၂၁ အို ဂိ လ ဗော တောင် တို့၊ သင် တို့ အ ပေါ် မှာ နှင်း မ ကျ စေ နှင့်။ မိုဃ်း မ ရွာ စေ နှင့်။ ပူ ဇော် စ ရာ အ သီး ကို သီး သော လယ် ကွက် မ ရှိ စေ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို အ ရပ် ၌ သူ ရဲ ဆောင် သော ဒိုင်း တည်း ဟူ သော ရှော လု ဆောင် သော ဒိုင်း လွှား၊ ဆီ နှင့် လိမ်း ပြီး သော လက် နက် တော် ကို ရှုတ် ချ လေ ပြီ တ ကား။

၂၂ သူ ရဲ တို့ ၏ အ သွေး၊ ခွန် အား ကြီး သော သူ တို့ ၏ ဆီ ဥ မှ ယော န သန် ၏ လေး သည် နောက် သို့ မ လှန်။ ရှော လု ၏ ထား တော် သည် ကိုယ် ချည်း ပြန် ၍ မ လာ တတ်။ ၂၃ ရှော လု နှင့် ယော န သန် သည် ချစ် တတ် သော သ ဘော ရှိ ၍ အ သက် ရှင် စဉ် အ ခါ မိတ် ဆွေ ဖြစ် လျက်၊ အ သက် သေ သော အ ခါ တ ယောက် နှင့် တ ယောက် မ ကွာ ဘဲ လျက် နေ ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ရွှေ လင်း တ ထက် မြန် ၍ ခြင်္သေ့ ထက် ခွန် အား ကြီး ကြ ၏။

၂၄ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သ မီး တို့၊ ရှော လု ကို ငို ကြွေး ကြ လော့။ သင် တို့ ကို လှ သော ကမ္ဗ လာ နီ နှင့် ဝတ် စေ ၍ သင် တို့ အ ဝတ် ၌ လည်း ရွှေ တန် ဆာ နှင့် ဆင် စေ တော် မူ ၏။

၂၅ စစ် တိုက် ပွဲ ၌ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ။ အို ယော န သန်၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ တ ကား။ ၂၆ ငါ့ ညီ ယော န သန်၊ သင့် ကြောင့် ငါ ညှိုး ငယ် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် သည် ငါ့ မိတ် ဆွေ ကြီး ဖြစ် ၍ ငါ့ ကို ချစ် သော မေတ္တာ သည် အံ့ ဩ ဘွယ် သော မေတ္တာ၊ မိန်း မ ကို ချစ် တတ် သော မေတ္တာ ထက် သာ ၍ အား ကြီး သော မေတ္တာ ဖြစ် ၏။ ၂၇ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ စစ် တိုက် လက် နက် တို့ သည် ဆုံး ကြ ပြီ တ ကား ဟု ပါ သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှော လု သေ သော နောက်၊ ဒါ ဝိဒ် သည် အာ မ လက် လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ရာ မှ ပြန် လာ ၍၊ ဇိ က လတ် မြို့ ၌ နှစ် ရက် နေ ပြီး လျှင်၊ သုံး ရက် မြောက် သော နေ့ တွင် လူ တ ယောက် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆုတ် လျက်၊ မိ မိ ခေါင်း ပေါ် မှာ မြေ မှုန့် ကို တင် လျက်၊ ရှော လု တပ် က လာ ၍ ဒါ ဝိဒ် ထံ သို့ ရောက် သော်၊ မြေ ပေါ် မှာ ပြပ် ဝပ် လျက် ရှိ ခိုး ၏။

ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် ဣ သ ရေ လ တပ် က ပြေး ၍ လာ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ အ မှု ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ငါ့ အား ပြော ပါ လော့ ဟု မေး လျှင်၊ သူ က၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ သည် စစ် တိုက် ရာ တွင် ပြေး ၍ အ များ တို့ သည် လဲ လျက် သေ ပါ ပြီ။ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် လည်း သေ ပါ ပြီ ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် သေ ကြောင်း ကို သင် သည် အ ဘယ် သို့ သိ သ နည်း ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ ထို လု လင် က၊ ကျွန် တော် သည် ဂိ လ ဗော တောင် ပေါ် သို့ အ လို လို ရောက် သော အ ခါ၊ ရှော လု သည် လှံ တော် ကို ထောင် ၍ နေ ပါ ၏။ ရ ထား စီး သူ ရဲ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် ပြင်း ထန် စွာ လိုက် ကြ ၏။ ရှော လု သည် နောက် တော် သို့ ကြည့် သ ဖြင့် ကျွန် တော် ကို မြင် ၍ ခေါ် ပါ ၏။ ကျွန် တော် ရှိ ပါ သည် ဟု လျှောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ကျွန် တော် သည် အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် ပါ ၏။ ရှော လု က လည်း၊ ငါ့ ထံ သို့ လာ ၍ ငါ့ ကို သတ် ပါ တော့။ ငါ့ အ သက် မ သေ နိုင် သော ကြောင့် ပြင်း စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ၏ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ၁၀ လဲ သော နောက် အ သက် မ ရှင် နိုင် သည် ကို ကျွန် တော် သိ လျှင် သူ့ ထံ သို့ သွား ၍ သတ် ပါ ၏။ ခေါင်း တော် ၌ ဆောင်း သော ဦး ရစ် နှင့် လက် ရုံး တော် ၌ ဝတ် သော လက် ကောက် ကို ချွတ် ယူ ပြီး လျှင် ကျွန် တော် သ ခင့် ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒါ ဝိဒ် သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို ဆွဲ ဆုတ် ၍၊ သူ ၏ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို နည်း တူ ပြု ကြ ၏။ ၁၂ ရှော လု မှ စ ၍ သား တော် ယော န သန်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လူ များ၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား များ တို့ သည် ထား ဖြင့် လဲ သေ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် ည ဦး တိုင် အောင် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍ အ စာ ကို ရှောင် ကြ ၏။

၁၃ ထို သိ တင်း ကို ကြား ပြော သော လု လင် အား ဒါ ဝိဒ် က၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ထို သူ က ကျွန် တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား အာ မ လက် လူ ဖြစ် ပါ ၏ ဟု ပြန် လျှောက် သော်၊ ၁၄ ဒါ ဝိဒ် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို သတ် ခြင်း ငှါ သင့် လက် ကို အ ဘယ် သို့ ဆန့် ဝံ့ သ နည်း ဟု ဆို လျက်၊ ၁၅ လု လင် တ ယောက် ကို ခေါ် ၍၊ သူ့ ကို သွား သတ် တော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ လု လင် သည် လုပ် ကြံ ၍ သတ် လေ ၏။ ၁၆ ဒါ ဝိဒ် က လည်း၊ သင် ၏ အ သွေး သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် မှာ တည် စေ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ခွင့် နှင့် ဘိ သိက် ခံ သော သူ ကို ကျွန် တော် သတ် ပါ ပြီ ဟု သင့် နှုတ် သည် သင့် တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ လေ ပြီ ဟု ဆို ၏။

၁၇ ဒါ ဝိဒ် သည် ရှော လု နှင့် သား တော် ယော န သန် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ၍၊ ၁၈ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ အား သင် စေ သော လေး သီ ချင်း တည်း ဟူ သော ယာ ရှာ စာ ၌ ပါ သော သီ ချင်း စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၁၉ အို ဣ သ ရေ လ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ။ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ ၂၀ ထို သိ တင်း ကို ဂါ သ မြို့ ၌ မ ပြော ကြ နှင့်။ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ လမ်း တို့ ၌ မ ကြား မ ပြော ကြ နှင့်။ ဖိ လိတ္တိ အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ၍ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို မ ခံ သော အ မျိုး သ မီး တို့ သည် ရွှင် လန်း ကြ လိမ့် မည် ဟု စိုး ရိမ် စ ရာ ရှိ ၏။

၂၁ အို ဂိ လ ဗော တောင် တို့၊ သင် တို့ အ ပေါ် မှာ နှင်း မ ကျ စေ နှင့်။ မိုဃ်း မ ရွာ စေ နှင့်။ ပူ ဇော် စ ရာ အ သီး ကို သီး သော လယ် ကွက် မ ရှိ စေ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို အ ရပ် ၌ သူ ရဲ ဆောင် သော ဒိုင်း တည်း ဟူ သော ရှော လု ဆောင် သော ဒိုင်း လွှား၊ ဆီ နှင့် လိမ်း ပြီး သော လက် နက် တော် ကို ရှုတ် ချ လေ ပြီ တ ကား။

၂၂ သူ ရဲ တို့ ၏ အ သွေး၊ ခွန် အား ကြီး သော သူ တို့ ၏ ဆီ ဥ မှ ယော န သန် ၏ လေး သည် နောက် သို့ မ လှန်။ ရှော လု ၏ ထား တော် သည် ကိုယ် ချည်း ပြန် ၍ မ လာ တတ်။ ၂၃ ရှော လု နှင့် ယော န သန် သည် ချစ် တတ် သော သ ဘော ရှိ ၍ အ သက် ရှင် စဉ် အ ခါ မိတ် ဆွေ ဖြစ် လျက်၊ အ သက် သေ သော အ ခါ တ ယောက် နှင့် တ ယောက် မ ကွာ ဘဲ လျက် နေ ကြ ၏။ သူ တို့ သည် ရွှေ လင်း တ ထက် မြန် ၍ ခြင်္သေ့ ထက် ခွန် အား ကြီး ကြ ၏။

၂၄ အို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သ မီး တို့၊ ရှော လု ကို ငို ကြွေး ကြ လော့။ သင် တို့ ကို လှ သော ကမ္ဗ လာ နီ နှင့် ဝတ် စေ ၍ သင် တို့ အ ဝတ် ၌ လည်း ရွှေ တန် ဆာ နှင့် ဆင် စေ တော် မူ ၏။

၂၅ စစ် တိုက် ပွဲ ၌ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ။ အို ယော န သန်၊ သင် ၏ မြင့် သော အ ရပ် တို့ ၌ သင် သည် အ သေ ခံ လေ ပြီ တ ကား။ ၂၆ ငါ့ ညီ ယော န သန်၊ သင့် ကြောင့် ငါ ညှိုး ငယ် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် သည် ငါ့ မိတ် ဆွေ ကြီး ဖြစ် ၍ ငါ့ ကို ချစ် သော မေတ္တာ သည် အံ့ ဩ ဘွယ် သော မေတ္တာ၊ မိန်း မ ကို ချစ် တတ် သော မေတ္တာ ထက် သာ ၍ အား ကြီး သော မေတ္တာ ဖြစ် ၏။ ၂၇ သူ ရဲ တို့ သည် လဲ သေ ကြ ပြီ တ ကား။ စစ် တိုက် လက် နက် တို့ သည် ဆုံး ကြ ပြီ တ ကား ဟု ပါ သ တည်း။

Please view in landscape orientation