စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

သက် သာ လော နိတ် သြ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပေါ လု၊ သိ လွာ နု၊ တိ မော သေ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား နှင့် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် ရှိ သော သက် သာ လော နိတ် မြို့ သား အ သင်း တော် ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၂‑၄ ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် အ ကျင့် ကို ကျင့် ခြင်း၊ ချစ် သော စိတ် နှင့် ကြိုး စား အား ထုတ် ခြင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို မြော် လင့် သော စိတ် နှင့် တည် ကြည် ခြင်း တို့ ကို ငါ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် အောက် မေ့ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ သော ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ရွေး ကောက် တော် မူ ခြင်း ကို သိ လျက်၊ သင် တို့ အ ပေါင်း ကို အ ကြောင်း ပြု သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကာ လ အ စဉ် ချီး မွမ်း ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ နေ သော အ ခါ သင် တို့ အ တွက် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည်၊ သင် တို့ ၌ စ ကား သက် သက် ဖြစ် သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး နှင့် ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ၎င်း၊ ဝိ စိ ကိစ္ဆာ image dark image light close dark close light ဝိ စိ ကိစ္စာ သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး သံ သ ယ ရှိ ခြင်း၊ ဒွိ ဟ ဖြစ် ခြင်း၊ စိတ် ဆုံး ဖြတ် ချက် မ ပြတ် သား နိုင် ခြင်း ကို ဆို လို သည်။ မ ရှိ ဘဲ အ မှန် သိ ခြင်း နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ သော တ ရား ဖြစ် ၏။

သင် တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ဆိုင် သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် တ ကွ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ တို့ ကဲ့ သို့ သော သူ၊ သ ခင် ဘု ရား ကဲ့ သို့ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ယုံ ကြည် သော သူ အ ပေါင်း တို့ အား သင် တို့ သည် ပုံ သက် သေ ပေး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ထံ က၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် အ သံ သည်၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ကျော် စော သည် သာ မ က၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ သိ တင်း သည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နှံ့ ပြား လေ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် တ စုံ တ ခု ကို မျှ ပြော စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ အ ထဲ သို့ အ ဘယ် သို့ ဝင် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို သူ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ပြော ကြ ၏။ အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ လျက် မှန် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မှု တော် ကို သင် တို့ သည် ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၀ ရောက် လ တံ့ သော ဘေး ဒဏ် မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် သော သ ခင် ယေ ရှု တည်း ဟူ သော သေ ခြင်း မှ ဘု ရား သ ခင် ထ မြောက် စေ တော် မူ သော သား တော် သည်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ကြွ လာ တော် မူ မည် အ ရာ ကို ငံ့ လင့် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ပစ် ပယ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို လည်း ကြား ပြော ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပေါ လု၊ သိ လွာ နု၊ တိ မော သေ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား နှင့် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် ရှိ သော သက် သာ လော နိတ် မြို့ သား အ သင်း တော် ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၂‑၄ ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် အ ကျင့် ကို ကျင့် ခြင်း၊ ချစ် သော စိတ် နှင့် ကြိုး စား အား ထုတ် ခြင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို မြော် လင့် သော စိတ် နှင့် တည် ကြည် ခြင်း တို့ ကို ငါ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် အောက် မေ့ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ သော ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ရွေး ကောက် တော် မူ ခြင်း ကို သိ လျက်၊ သင် တို့ အ ပေါင်း ကို အ ကြောင်း ပြု သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကာ လ အ စဉ် ချီး မွမ်း ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ နေ သော အ ခါ သင် တို့ အ တွက် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည်၊ သင် တို့ ၌ စ ကား သက် သက် ဖြစ် သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး နှင့် ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ၎င်း၊ ဝိ စိ ကိစ္ဆာ image dark image light close dark close light ဝိ စိ ကိစ္စာ သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး သံ သ ယ ရှိ ခြင်း၊ ဒွိ ဟ ဖြစ် ခြင်း၊ စိတ် ဆုံး ဖြတ် ချက် မ ပြတ် သား နိုင် ခြင်း ကို ဆို လို သည်။ မ ရှိ ဘဲ အ မှန် သိ ခြင်း နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ သော တ ရား ဖြစ် ၏။

သင် တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ဆိုင် သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် တ ကွ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ တို့ ကဲ့ သို့ သော သူ၊ သ ခင် ဘု ရား ကဲ့ သို့ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ယုံ ကြည် သော သူ အ ပေါင်း တို့ အား သင် တို့ သည် ပုံ သက် သေ ပေး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ထံ က၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် အ သံ သည်၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ကျော် စော သည် သာ မ က၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ သိ တင်း သည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နှံ့ ပြား လေ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် တ စုံ တ ခု ကို မျှ ပြော စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ အ ထဲ သို့ အ ဘယ် သို့ ဝင် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို သူ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ပြော ကြ ၏။ အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ လျက် မှန် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မှု တော် ကို သင် တို့ သည် ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၀ ရောက် လ တံ့ သော ဘေး ဒဏ် မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် သော သ ခင် ယေ ရှု တည်း ဟူ သော သေ ခြင်း မှ ဘု ရား သ ခင် ထ မြောက် စေ တော် မူ သော သား တော် သည်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ကြွ လာ တော် မူ မည် အ ရာ ကို ငံ့ လင့် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ပစ် ပယ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို လည်း ကြား ပြော ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပေါ လု၊ သိ လွာ နု၊ တိ မော သေ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား နှင့် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် ရှိ သော သက် သာ လော နိတ် မြို့ သား အ သင်း တော် ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၂‑၄ ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် အ ကျင့် ကို ကျင့် ခြင်း၊ ချစ် သော စိတ် နှင့် ကြိုး စား အား ထုတ် ခြင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို မြော် လင့် သော စိတ် နှင့် တည် ကြည် ခြင်း တို့ ကို ငါ တို့ သည် အ စဉ် မ ပြတ် အောက် မေ့ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ သော ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ရွေး ကောက် တော် မူ ခြင်း ကို သိ လျက်၊ သင် တို့ အ ပေါင်း ကို အ ကြောင်း ပြု သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကာ လ အ စဉ် ချီး မွမ်း ၍၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ နေ သော အ ခါ သင် တို့ အ တွက် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည်၊ သင် တို့ ၌ စ ကား သက် သက် ဖြစ် သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး နှင့် ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ၎င်း၊ ဝိ စိ ကိစ္ဆာ image dark image light close dark close light ဝိ စိ ကိစ္စာ သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး သံ သ ယ ရှိ ခြင်း၊ ဒွိ ဟ ဖြစ် ခြင်း၊ စိတ် ဆုံး ဖြတ် ချက် မ ပြတ် သား နိုင် ခြင်း ကို ဆို လို သည်။ မ ရှိ ဘဲ အ မှန် သိ ခြင်း နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ သော တ ရား ဖြစ် ၏။

သင် တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ဆိုင် သော ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် တ ကွ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ တို့ ကဲ့ သို့ သော သူ၊ သ ခင် ဘု ရား ကဲ့ သို့ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ယုံ ကြည် သော သူ အ ပေါင်း တို့ အား သင် တို့ သည် ပုံ သက် သေ ပေး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ထံ က၊ သ ခင် ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် အ သံ သည်၊ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည်၊ အ ခါ ယ ပြည် ၌ ကျော် စော သည် သာ မ က၊ ဘု ရား သ ခင် ကို သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ သိ တင်း သည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နှံ့ ပြား လေ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် တ စုံ တ ခု ကို မျှ ပြော စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

ငါ တို့ သည် သင် တို့ အ ထဲ သို့ အ ဘယ် သို့ ဝင် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို သူ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား ပြော ကြ ၏။ အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ လျက် မှန် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မှု တော် ကို သင် တို့ သည် ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ၁၀ ရောက် လ တံ့ သော ဘေး ဒဏ် မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် သော သ ခင် ယေ ရှု တည်း ဟူ သော သေ ခြင်း မှ ဘု ရား သ ခင် ထ မြောက် စေ တော် မူ သော သား တော် သည်၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ ကြွ လာ တော် မူ မည် အ ရာ ကို ငံ့ လင့် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ပစ် ပယ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို လည်း ကြား ပြော ကြ ၏။

Please view in landscape orientation