စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ ဖ ရတ် မြို့ သား ဇု ဖ၊ တော ဟူ၊ ဧ လိ ဟူ၊ ယေ ရော ဟံ မှ ဆင်း သက် ၍ ဧ ဖ ရိမ် တောင် ပေါ် မှာ ရာ မ သိမ် ဇု ဖိမ် မြို့ ၌ နေ သော ဧ လ ကာ န အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ သည် မ ယား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ တ ယောက် ကား ဟန္န၊ တ ယောက် ကား ပေ နိန္န အ မည် ရှိ ၏။ ပေ နိန္န ၌ သား သ မီး ရှိ ၏။ ဟန္န ၌ မ ရှိ။ ဧ လ ကာ န သည် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ၍ ယဇ် ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ နေ ရာ မြို့ မှ ရှိ လော မြို့ သို့ နှစ် တိုင်း သွား မြဲ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ ၏ သား ဟော ဖ နိ နှင့် ဖိ န ဟတ် သည် ရှိ လော မြို့ ၌ နေ သ တည်း။

ဧ လ ကာ န သည် ယဇ် ပူ ဇော် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ မ ယား ပေ နိန္န နှင့် သူ ၏ သား သ မီး အ ပေါင်း တို့ အား ဝေ မျှ ၏။ ဟန္န ကို ချစ် သော ကြောင့် နှစ် ဆ သော အ ဘို့ ကို ပေး ၏။ သို့ ရာ တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဟန္န အား သား ဘွား သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ။ ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဟန္န စိတ် ဆိုး ညစ် အောင် ရန် သူ သည် အ လွန် နှောင့် ရှက် တတ် ၏။ နှစ် စဉ် မ ပြတ် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ သွား သော အ ခါ၊ ရန် သူ နှောင့် ရှက် သ ဖြင့် ဟန္န သည် အ စာ မ စား နိုင်၊ ငို လျက် နေ တတ် ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ ဟန္န၊ အ ဘယ် ကြောင့် ငို သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မ စား ဘဲ နေ သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ညှိုး ငယ် သ နည်း။ သား တ ကျိပ် ထက် သင် ၌ ငါ သာ ၍ ကောင်း သည် မ ဟုတ် လော ဟု ဆို ၏။

ရှိ လော မြို့ ၌ စား သောက် ကြ သော နောက်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် တိုင် နား မှာ ထိုင် စဉ်၊ ၁၀ ဟန္န သည် ညှိုး ငယ် သော စိတ် နှင့် ထ ၍၊ မျက် ရည် များ စွာ ကျ လျက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း သည် ကား၊ ၁၁ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို မေ့ လျော့ တော် မ မူ ဘဲ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မ ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ကြည့် ရှု အောက် မေ့ သ ဖြင့်၊ သား ယောက်ျား ကို ပေး သ နား တော် မူ လျှင်၊ သူ ၏ ဆံ ပင် ရိတ် ခြင်း ကို အ လျှင်း မ ပြု။ တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ကျွန် မ အပ် ပါ မည် ဟု သစ္စာ ဂ တိ ပြု လေ ၏။ ၁၂ ဟန္န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြာ မြင့် စွာ ဆု တောင်း စဉ်၊ ဧ လိ သည် သူ ၏ နှုတ် ကို ကြည့် မှတ် လေ ၏။

၁၃ စိတ် နှ လုံး နှင့် ဆု တောင်း ၍ နှုတ် ခမ်း လှုပ် သော် လည်း၊ စ ကား သံ မ ထွက် သော ကြောင့်၊ ယစ် မူး သည် ဟု ဧ လိ ထင် လျက်၊ ၁၄ သင် သည် အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး ယစ် မူး လိမ့် မည် နည်း။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် ကို ပယ် ရှောင် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၁၅ ဟန္န က လည်း၊ မ ဟုတ် ပါ အ ရှင်။ ကျွန် မ သည် စိတ် ညှိုး ငယ် သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် ပါ၊ သေ ရည် သေ ရက် ကို မ သောက် ပါ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ စိတ် နှ လုံး ကို သွန်း လောင်း လျက် နေ ပါ ၏။ ၁၆ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို အ ဓမ္မ မိန်း မ ဟူ ၍ မ မှတ် ပါ နှင့်။ မြည် တမ်း စ ရာ အ ကြောင်း၊ ဝမ်း နည်း စ ရာ အ ကြောင်း များ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တိုင် အောင် လျှောက် နေ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော သော်၊

၁၇ ဧ လိ က၊ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား လော့။ ယ ခု ဆု တောင်း သည် အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော ဟု မြွက် ဆို ၏။ ၁၈ ဟန္န က လည်း၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ခြား နား သော မျက် နှာ နှင့် သွား ၍ အ စာ စား လေ ၏။

၁၉ ထို သူ တို့ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ရာ မ မြို့ မှာ ရှိ သော မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြန် သွား ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဧ လ ကာ န သည် မ ယား ဟန္န နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ၂၀ ဟန္န သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ကာ လ အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ပြီး လျှင်၊ ထို သား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ၌ ဆု တောင်း သော ကြောင့်၊ ရှ မွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

၂၁ ဧ လ ကာ န သည် အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ နှစ် စဉ် ပြု ရ သော ယဇ် ကို ၎င်း၊ သစ္စာ ဂ တိ နှင့် ဆိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ တက် သွား သော အ ခါ၊ ၂၂ ဟန္န က၊ နို့ နှင့် ကွာ ပြီး မှ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ပါ မည်။ ထို အ ခါ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် သို့ ရောက် ၍ အ မြဲ နေ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၂၃ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း ပြု လော့။ နို့ နှင့် မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် နေ လော့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဂ တိ တော် သာ တည် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ၍၊ မ ယား သည် သူ ငယ် ကို နို့ တိုက် လျက် နို့ မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် မ သွား ဘဲ နေ ၏။

၂၄ နို့ ကွာ ပြီး မှ၊ အ သက် သုံး နှစ် ရှိ သော နွား တ ကောင်၊ မုန့် ညက် တ ဧ ဖာ၊ စ ပျစ် ရည် တ ဘူး နှင့် တ ကွ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ၍၊ ရှိ လော မြို့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ သူ ငယ် သည် အ သက် နု သေး ၏။ ၂၅ နွား ကို သတ် ၍ သူ ငယ် ကို ဧ လိ ထံ သို့ သွင်း လျက်၊ ဟန္န က၊ ကျွန် မ ၏ သ ခင်၊ ၂၆ ကိုယ် တော် အ သက် ရှင် သည် အ တိုင်း၊ ကျွန် မ သည် ယ မန် တ ခါ ဤ အ ရပ် ၌ ကိုယ် တော် အ နား မှာ ရပ် လျက် ဆု တောင်း သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို အ ခါ ဤ သူ ငယ် ကို ရ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပါ ၏။ တောင်း သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ၂၈ ထို ကြောင့် ကျွန် မ သည် သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှါး ပါ ပြီ။ သူ သည် တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ အ ငှါး ခံ ၍ နေ ရ ပါ မည် သ ခင် ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ထို အ ရပ် ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ ဖ ရတ် မြို့ သား ဇု ဖ၊ တော ဟူ၊ ဧ လိ ဟူ၊ ယေ ရော ဟံ မှ ဆင်း သက် ၍ ဧ ဖ ရိမ် တောင် ပေါ် မှာ ရာ မ သိမ် ဇု ဖိမ် မြို့ ၌ နေ သော ဧ လ ကာ န အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ သည် မ ယား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ တ ယောက် ကား ဟန္န၊ တ ယောက် ကား ပေ နိန္န အ မည် ရှိ ၏။ ပေ နိန္န ၌ သား သ မီး ရှိ ၏။ ဟန္န ၌ မ ရှိ။ ဧ လ ကာ န သည် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ၍ ယဇ် ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ နေ ရာ မြို့ မှ ရှိ လော မြို့ သို့ နှစ် တိုင်း သွား မြဲ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ ၏ သား ဟော ဖ နိ နှင့် ဖိ န ဟတ် သည် ရှိ လော မြို့ ၌ နေ သ တည်း။

ဧ လ ကာ န သည် ယဇ် ပူ ဇော် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ မ ယား ပေ နိန္န နှင့် သူ ၏ သား သ မီး အ ပေါင်း တို့ အား ဝေ မျှ ၏။ ဟန္န ကို ချစ် သော ကြောင့် နှစ် ဆ သော အ ဘို့ ကို ပေး ၏။ သို့ ရာ တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဟန္န အား သား ဘွား သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ။ ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဟန္န စိတ် ဆိုး ညစ် အောင် ရန် သူ သည် အ လွန် နှောင့် ရှက် တတ် ၏။ နှစ် စဉ် မ ပြတ် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ သွား သော အ ခါ၊ ရန် သူ နှောင့် ရှက် သ ဖြင့် ဟန္န သည် အ စာ မ စား နိုင်၊ ငို လျက် နေ တတ် ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ ဟန္န၊ အ ဘယ် ကြောင့် ငို သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မ စား ဘဲ နေ သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ညှိုး ငယ် သ နည်း။ သား တ ကျိပ် ထက် သင် ၌ ငါ သာ ၍ ကောင်း သည် မ ဟုတ် လော ဟု ဆို ၏။

ရှိ လော မြို့ ၌ စား သောက် ကြ သော နောက်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် တိုင် နား မှာ ထိုင် စဉ်၊ ၁၀ ဟန္န သည် ညှိုး ငယ် သော စိတ် နှင့် ထ ၍၊ မျက် ရည် များ စွာ ကျ လျက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း သည် ကား၊ ၁၁ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို မေ့ လျော့ တော် မ မူ ဘဲ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မ ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ကြည့် ရှု အောက် မေ့ သ ဖြင့်၊ သား ယောက်ျား ကို ပေး သ နား တော် မူ လျှင်၊ သူ ၏ ဆံ ပင် ရိတ် ခြင်း ကို အ လျှင်း မ ပြု။ တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ကျွန် မ အပ် ပါ မည် ဟု သစ္စာ ဂ တိ ပြု လေ ၏။ ၁၂ ဟန္န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြာ မြင့် စွာ ဆု တောင်း စဉ်၊ ဧ လိ သည် သူ ၏ နှုတ် ကို ကြည့် မှတ် လေ ၏။

၁၃ စိတ် နှ လုံး နှင့် ဆု တောင်း ၍ နှုတ် ခမ်း လှုပ် သော် လည်း၊ စ ကား သံ မ ထွက် သော ကြောင့်၊ ယစ် မူး သည် ဟု ဧ လိ ထင် လျက်၊ ၁၄ သင် သည် အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး ယစ် မူး လိမ့် မည် နည်း။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် ကို ပယ် ရှောင် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၁၅ ဟန္န က လည်း၊ မ ဟုတ် ပါ အ ရှင်။ ကျွန် မ သည် စိတ် ညှိုး ငယ် သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် ပါ၊ သေ ရည် သေ ရက် ကို မ သောက် ပါ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ စိတ် နှ လုံး ကို သွန်း လောင်း လျက် နေ ပါ ၏။ ၁၆ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို အ ဓမ္မ မိန်း မ ဟူ ၍ မ မှတ် ပါ နှင့်။ မြည် တမ်း စ ရာ အ ကြောင်း၊ ဝမ်း နည်း စ ရာ အ ကြောင်း များ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တိုင် အောင် လျှောက် နေ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော သော်၊

၁၇ ဧ လိ က၊ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား လော့။ ယ ခု ဆု တောင်း သည် အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော ဟု မြွက် ဆို ၏။ ၁၈ ဟန္န က လည်း၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ခြား နား သော မျက် နှာ နှင့် သွား ၍ အ စာ စား လေ ၏။

၁၉ ထို သူ တို့ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ရာ မ မြို့ မှာ ရှိ သော မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြန် သွား ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဧ လ ကာ န သည် မ ယား ဟန္န နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ၂၀ ဟန္န သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ကာ လ အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ပြီး လျှင်၊ ထို သား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ၌ ဆု တောင်း သော ကြောင့်၊ ရှ မွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

၂၁ ဧ လ ကာ န သည် အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ နှစ် စဉ် ပြု ရ သော ယဇ် ကို ၎င်း၊ သစ္စာ ဂ တိ နှင့် ဆိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ တက် သွား သော အ ခါ၊ ၂၂ ဟန္န က၊ နို့ နှင့် ကွာ ပြီး မှ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ပါ မည်။ ထို အ ခါ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် သို့ ရောက် ၍ အ မြဲ နေ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၂၃ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း ပြု လော့။ နို့ နှင့် မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် နေ လော့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဂ တိ တော် သာ တည် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ၍၊ မ ယား သည် သူ ငယ် ကို နို့ တိုက် လျက် နို့ မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် မ သွား ဘဲ နေ ၏။

၂၄ နို့ ကွာ ပြီး မှ၊ အ သက် သုံး နှစ် ရှိ သော နွား တ ကောင်၊ မုန့် ညက် တ ဧ ဖာ၊ စ ပျစ် ရည် တ ဘူး နှင့် တ ကွ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ၍၊ ရှိ လော မြို့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ သူ ငယ် သည် အ သက် နု သေး ၏။ ၂၅ နွား ကို သတ် ၍ သူ ငယ် ကို ဧ လိ ထံ သို့ သွင်း လျက်၊ ဟန္န က၊ ကျွန် မ ၏ သ ခင်၊ ၂၆ ကိုယ် တော် အ သက် ရှင် သည် အ တိုင်း၊ ကျွန် မ သည် ယ မန် တ ခါ ဤ အ ရပ် ၌ ကိုယ် တော် အ နား မှာ ရပ် လျက် ဆု တောင်း သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို အ ခါ ဤ သူ ငယ် ကို ရ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပါ ၏။ တောင်း သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ၂၈ ထို ကြောင့် ကျွန် မ သည် သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှါး ပါ ပြီ။ သူ သည် တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ အ ငှါး ခံ ၍ နေ ရ ပါ မည် သ ခင် ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ထို အ ရပ် ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ ဖ ရတ် မြို့ သား ဇု ဖ၊ တော ဟူ၊ ဧ လိ ဟူ၊ ယေ ရော ဟံ မှ ဆင်း သက် ၍ ဧ ဖ ရိမ် တောင် ပေါ် မှာ ရာ မ သိမ် ဇု ဖိမ် မြို့ ၌ နေ သော ဧ လ ကာ န အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ထို သူ သည် မ ယား နှစ် ယောက် ရှိ ၏။ တ ယောက် ကား ဟန္န၊ တ ယောက် ကား ပေ နိန္န အ မည် ရှိ ၏။ ပေ နိန္န ၌ သား သ မီး ရှိ ၏။ ဟန္န ၌ မ ရှိ။ ဧ လ ကာ န သည် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ၍ ယဇ် ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ၊ မိ မိ နေ ရာ မြို့ မှ ရှိ လော မြို့ သို့ နှစ် တိုင်း သွား မြဲ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ ၏ သား ဟော ဖ နိ နှင့် ဖိ န ဟတ် သည် ရှိ လော မြို့ ၌ နေ သ တည်း။

ဧ လ ကာ န သည် ယဇ် ပူ ဇော် အ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ မ ယား ပေ နိန္န နှင့် သူ ၏ သား သ မီး အ ပေါင်း တို့ အား ဝေ မျှ ၏။ ဟန္န ကို ချစ် သော ကြောင့် နှစ် ဆ သော အ ဘို့ ကို ပေး ၏။ သို့ ရာ တွင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဟန္န အား သား ဘွား သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ။ ထို သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ ခွင့် ကို ပေး တော် မ မူ သော ကြောင့်၊ ဟန္န စိတ် ဆိုး ညစ် အောင် ရန် သူ သည် အ လွန် နှောင့် ရှက် တတ် ၏။ နှစ် စဉ် မ ပြတ် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ သွား သော အ ခါ၊ ရန် သူ နှောင့် ရှက် သ ဖြင့် ဟန္န သည် အ စာ မ စား နိုင်၊ ငို လျက် နေ တတ် ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ ဟန္န၊ အ ဘယ် ကြောင့် ငို သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် မ စား ဘဲ နေ သ နည်း။ အ ဘယ် ကြောင့် စိတ် ညှိုး ငယ် သ နည်း။ သား တ ကျိပ် ထက် သင် ၌ ငါ သာ ၍ ကောင်း သည် မ ဟုတ် လော ဟု ဆို ၏။

ရှိ လော မြို့ ၌ စား သောက် ကြ သော နောက်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဧ လိ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် တိုင် နား မှာ ထိုင် စဉ်၊ ၁၀ ဟန္န သည် ညှိုး ငယ် သော စိတ် နှင့် ထ ၍၊ မျက် ရည် များ စွာ ကျ လျက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း သည် ကား၊ ၁၁ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို မေ့ လျော့ တော် မ မူ ဘဲ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မ ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ကြည့် ရှု အောက် မေ့ သ ဖြင့်၊ သား ယောက်ျား ကို ပေး သ နား တော် မူ လျှင်၊ သူ ၏ ဆံ ပင် ရိတ် ခြင်း ကို အ လျှင်း မ ပြု။ တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ကျွန် မ အပ် ပါ မည် ဟု သစ္စာ ဂ တိ ပြု လေ ၏။ ၁၂ ဟန္န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြာ မြင့် စွာ ဆု တောင်း စဉ်၊ ဧ လိ သည် သူ ၏ နှုတ် ကို ကြည့် မှတ် လေ ၏။

၁၃ စိတ် နှ လုံး နှင့် ဆု တောင်း ၍ နှုတ် ခမ်း လှုပ် သော် လည်း၊ စ ကား သံ မ ထွက် သော ကြောင့်၊ ယစ် မူး သည် ဟု ဧ လိ ထင် လျက်၊ ၁၄ သင် သည် အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး ယစ် မူး လိမ့် မည် နည်း။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် ကို ပယ် ရှောင် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၁၅ ဟန္န က လည်း၊ မ ဟုတ် ပါ အ ရှင်။ ကျွန် မ သည် စိတ် ညှိုး ငယ် သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် ပါ၊ သေ ရည် သေ ရက် ကို မ သောက် ပါ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ စိတ် နှ လုံး ကို သွန်း လောင်း လျက် နေ ပါ ၏။ ၁၆ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ ကို အ ဓမ္မ မိန်း မ ဟူ ၍ မ မှတ် ပါ နှင့်။ မြည် တမ်း စ ရာ အ ကြောင်း၊ ဝမ်း နည်း စ ရာ အ ကြောင်း များ သည် ဖြစ် ၍၊ ယ ခု တိုင် အောင် လျှောက် နေ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော သော်၊

၁၇ ဧ လိ က၊ ငြိမ် ဝပ် စွာ သွား လော့။ ယ ခု ဆု တောင်း သည် အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော ဟု မြွက် ဆို ၏။ ၁၈ ဟန္န က လည်း၊ ကိုယ် တော် ၏ ကျွန် မ သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ စေ သော ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ခြား နား သော မျက် နှာ နှင့် သွား ၍ အ စာ စား လေ ၏။

၁၉ ထို သူ တို့ သည် နံ နက် စော စော ထ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ရာ မ မြို့ မှာ ရှိ သော မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြန် သွား ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဧ လ ကာ န သည် မ ယား ဟန္န နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ၂၀ ဟန္န သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ကာ လ အ ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ပြီး လျှင်၊ ထို သား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ ၌ ဆု တောင်း သော ကြောင့်၊ ရှ မွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

၂၁ ဧ လ ကာ န သည် အိမ် သူ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ နှစ် စဉ် ပြု ရ သော ယဇ် ကို ၎င်း၊ သစ္စာ ဂ တိ နှင့် ဆိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ၎င်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် ခြင်း ငှါ တက် သွား သော အ ခါ၊ ၂၂ ဟန္န က၊ နို့ နှင့် ကွာ ပြီး မှ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ပါ မည်။ ထို အ ခါ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် သို့ ရောက် ၍ အ မြဲ နေ ရ လိမ့် မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၂၃ ခင် ပွန်း ဧ လ ကာ န က၊ စိတ် ရှိ သည် အ တိုင်း ပြု လော့။ နို့ နှင့် မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် နေ လော့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဂ တိ တော် သာ တည် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ၍၊ မ ယား သည် သူ ငယ် ကို နို့ တိုက် လျက် နို့ မ ကွာ မှီ တိုင် အောင် မ သွား ဘဲ နေ ၏။

၂၄ နို့ ကွာ ပြီး မှ၊ အ သက် သုံး နှစ် ရှိ သော နွား တ ကောင်၊ မုန့် ညက် တ ဧ ဖာ၊ စ ပျစ် ရည် တ ဘူး နှင့် တ ကွ သူ ငယ် ကို ဆောင် သွား ၍၊ ရှိ လော မြို့ ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် သို့ ရောက် လေ ၏။ ထို အ ခါ သူ ငယ် သည် အ သက် နု သေး ၏။ ၂၅ နွား ကို သတ် ၍ သူ ငယ် ကို ဧ လိ ထံ သို့ သွင်း လျက်၊ ဟန္န က၊ ကျွန် မ ၏ သ ခင်၊ ၂၆ ကိုယ် တော် အ သက် ရှင် သည် အ တိုင်း၊ ကျွန် မ သည် ယ မန် တ ခါ ဤ အ ရပ် ၌ ကိုယ် တော် အ နား မှာ ရပ် လျက် ဆု တောင်း သော မိန်း မ ဖြစ် ပါ ၏။ ၂၇ ထို အ ခါ ဤ သူ ငယ် ကို ရ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပါ ၏။ တောင်း သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ၂၈ ထို ကြောင့် ကျွန် မ သည် သူ့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှါး ပါ ပြီ။ သူ သည် တ သက် လုံး ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ အ ငှါး ခံ ၍ နေ ရ ပါ မည် သ ခင် ဟု လျှောက် ပြီး မှ၊ ထို အ ရပ် ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation