စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ယော ဟန် သြ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား လျက်၊ ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် လျက်၊ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု ၍ လက် နှင့် စမ်း သပ် ခဲ့ ပြီး သော အ ရာ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် သော နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။ ထို အ သက် သည် ထင် ရှား ခဲ့ ပြီ။ ငါ တို့ လည်း မြင် ရ ကြ ပြီ။ ခ မည်း တော် နှင့် အ တူ ရှိ ဘူး ၍၊ ငါ တို့ အား ထင် ရှား ခဲ့ ပြီး သော ထို ထာ ဝ ရ အ သက် ကို၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ အား သက် သေ ခံ ၍ ပြ သ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် နှင့် ၎င်း၊ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ၎င်း၊ မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ရ သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ သည် ငါ တို့ နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ ကြား မြင် ရ သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း စုံ လင် စေ ခြင်း ငှါ လည်း၊ ဤ အ ရာ များ ကို ငါ တို့ သည် ရေး လိုက် ကြ ၏။

ထို နှုတ် က ပတ် တော် ထံ ၌ ငါ တို့ သည် ကြား ရ ၍၊ သင် တို့ အား ပြ သ သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၌ မှောင် မိုက် အ လျှင်း မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ပြီ ဟု ဆို လျက် ပင်၊ မှောင် မိုက် ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ သစ္စာ တ ရား ကို မ ကျင့်၊ မု သာ ကို သုံး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ၌ ရှိ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် အ လင်း ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ အ ချင်း ချင်း မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ခြင်း ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် သည်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ရှိ သ မျှ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၏။

ကိုယ် အ ပြစ် မ ရှိ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ကြ ၏။ ငါ တို့ ၌ သစ္စာ တ ရား မ ရှိ။ ကိုယ် အ ပြစ် တို့ ကို ဘော် ပြ တောင်း ပန် လျှင်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို လွှတ် ၍ ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ နှင့် ကင်း စင် စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ တ ရား နှင့် ၎င်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ဒု စ ရိုက် ကို မ ပြု ပြီ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မု သာ အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် လည်း ငါ တို့ ၌ မ ရှိ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား လျက်၊ ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် လျက်၊ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု ၍ လက် နှင့် စမ်း သပ် ခဲ့ ပြီး သော အ ရာ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် သော နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။ ထို အ သက် သည် ထင် ရှား ခဲ့ ပြီ။ ငါ တို့ လည်း မြင် ရ ကြ ပြီ။ ခ မည်း တော် နှင့် အ တူ ရှိ ဘူး ၍၊ ငါ တို့ အား ထင် ရှား ခဲ့ ပြီး သော ထို ထာ ဝ ရ အ သက် ကို၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ အား သက် သေ ခံ ၍ ပြ သ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် နှင့် ၎င်း၊ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ၎င်း၊ မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ရ သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ သည် ငါ တို့ နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ ကြား မြင် ရ သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း စုံ လင် စေ ခြင်း ငှါ လည်း၊ ဤ အ ရာ များ ကို ငါ တို့ သည် ရေး လိုက် ကြ ၏။

ထို နှုတ် က ပတ် တော် ထံ ၌ ငါ တို့ သည် ကြား ရ ၍၊ သင် တို့ အား ပြ သ သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၌ မှောင် မိုက် အ လျှင်း မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ပြီ ဟု ဆို လျက် ပင်၊ မှောင် မိုက် ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ သစ္စာ တ ရား ကို မ ကျင့်၊ မု သာ ကို သုံး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ၌ ရှိ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် အ လင်း ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ အ ချင်း ချင်း မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ခြင်း ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် သည်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ရှိ သ မျှ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၏။

ကိုယ် အ ပြစ် မ ရှိ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ကြ ၏။ ငါ တို့ ၌ သစ္စာ တ ရား မ ရှိ။ ကိုယ် အ ပြစ် တို့ ကို ဘော် ပြ တောင်း ပန် လျှင်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို လွှတ် ၍ ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ နှင့် ကင်း စင် စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ တ ရား နှင့် ၎င်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ဒု စ ရိုက် ကို မ ပြု ပြီ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မု သာ အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် လည်း ငါ တို့ ၌ မ ရှိ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ သည် ကိုယ် တိုင် ကြား လျက်၊ ကိုယ် မျက် စိ နှင့် မြင် လျက်၊ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု ၍ လက် နှင့် စမ်း သပ် ခဲ့ ပြီး သော အ ရာ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် သော နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။ ထို အ သက် သည် ထင် ရှား ခဲ့ ပြီ။ ငါ တို့ လည်း မြင် ရ ကြ ပြီ။ ခ မည်း တော် နှင့် အ တူ ရှိ ဘူး ၍၊ ငါ တို့ အား ထင် ရှား ခဲ့ ပြီး သော ထို ထာ ဝ ရ အ သက် ကို၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ အား သက် သေ ခံ ၍ ပြ သ ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် နှင့် ၎င်း၊ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ၎င်း၊ မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ရ သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ သည် ငါ တို့ နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ ကြား မြင် ရ သော အ ရာ ကို သင် တို့ အား ပြ သ ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း စုံ လင် စေ ခြင်း ငှါ လည်း၊ ဤ အ ရာ များ ကို ငါ တို့ သည် ရေး လိုက် ကြ ၏။

ထို နှုတ် က ပတ် တော် ထံ ၌ ငါ တို့ သည် ကြား ရ ၍၊ သင် တို့ အား ပြ သ သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၌ မှောင် မိုက် အ လျှင်း မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ပြီ ဟု ဆို လျက် ပင်၊ မှောင် မိုက် ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ သစ္စာ တ ရား ကို မ ကျင့်၊ မု သာ ကို သုံး သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

ဘု ရား သ ခင် သည် အ လင်း ၌ ရှိ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် အ လင်း ၌ ကျင် လည် လျှင်၊ အ ချင်း ချင်း မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ ခြင်း ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် သည်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ရှိ သ မျှ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၏။

ကိုယ် အ ပြစ် မ ရှိ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ကြ ၏။ ငါ တို့ ၌ သစ္စာ တ ရား မ ရှိ။ ကိုယ် အ ပြစ် တို့ ကို ဘော် ပြ တောင်း ပန် လျှင်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို လွှတ် ၍ ဒု စ ရိုက် ရှိ သ မျှ နှင့် ကင်း စင် စေ ခြင်း ငှါ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ တ ရား နှင့် ၎င်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ဒု စ ရိုက် ကို မ ပြု ပြီ ဟု ငါ တို့ သည် ဆို လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မု သာ အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် လည်း ငါ တို့ ၌ မ ရှိ။

Please view in landscape orientation