စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ပေ တ ရု သြ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ငါ ပေ တ ရု သည်၊ နား ထောင် ခြင်း ကျေး ဇူး၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် နှင့် ဖြန်း ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ နာ ဂ တံ သ ဉာဏ် တော် အ တိုင်း ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ပုန္တု ပြည်၊ ဂ လာ တိ ပြည်၊ ကပ္ပ ဒေါ ကိ ပြည်၊ အာ ရှိ ပြည်၊ ဗိ သု နိ ပြည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော ဧည့် သည် အာ ဂန္တု တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။

အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဖောက် ပြန် ခြင်း၊ ညစ် စွန်း ခြင်း၊ ညှိုး နွမ်း ခြင်း နှင့် ကင်း စင် သော အ မွေ တော် ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ကြီး စွာ သော က ရု ဏာ တော် နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို တ ဖန် ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ သော၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၄‑၅ ထို အ မွေ တော် သည် ကား၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ပြင် ဆင် သော ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် သည် စောင့် ရှောက် တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား လျက် ရှိ သော အ မွေ တည်း။

၆‑၇ အ ရည် ကျို ၍ စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ နိုင် သော် လည်း၊ ပျက် စီး တတ် သော ရွှေ ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ထက်၊ သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သာ ၍ မြတ် သည် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ အ ချီး အ မွမ်း၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် အ လို ငှါ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ကြောင်း ရှိ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ယ ခု ခ ဏ ခံ ရ ၍ ဝမ်း နည်း သော် လည်း၊ အ ထက် ဆို ခဲ့ ပြီး သော ကျေး ဇူး တော် ကို ထောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ ကြ ၏။ ထို သ ခင် ကို သင် တို့ သည် မ မြင် ဘူး သော် လည်း ချစ် ကြ ၏။ ယ ခု မှာ လည်း မ မြင် ဘဲ လျက်၊ ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် စပ် ဆိုင် သော၊ ပြော ၍ မ မှီ နိုင် သော ရွှင် လန်း ခြင်း စိတ် နှင့် ဝမ်း မြောက် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် ခြင်း တည်း ဟူ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၁၀ ထို ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ပ ရော ဖက် တို့ သည် စေ့ စေ့ စစ် ကြော မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ၍၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ကြ ပြီ။ ၁၁ ခ ရစ် တော် ခံ တော် မူ ရ သော ဆင်း ရဲ ကို ၎င်း၊ ဆင်း ရဲ ခံ ပြီး မှ ဝင် စား တော် မူ ရ သော ဘုန်း စည်း စိမ် ကို ၎င်း၊ သူ တို့ အ ထဲ ၌ ရှိ သော ခ ရစ် တော် ၏ ဝိ ညာဉ် သည် သက် သေ ခံ နှင့် သော အ ခါ၊ အ ဘယ် မည် သော သူ ကို ၎င်း၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ချိန် ကာ လ ကို ၎င်း ဆို လို တော် မူ သည် ဟု မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၁၁:၁-၅) ယေ ရှဲ အ မျိုး အ ငုတ် ၌ အ တက် ပေါက် လိမ့် မည်။ သူ ၏ အ မြစ် တို့ တွင် အ ညွန့် သည် အ သီး သီး လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ကြံ စည် တတ် စွမ်း နိုင် သော သတ္တိ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ၍ ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ထို သူ အ ပေါ် မှာ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် သည် ဖြစ် ၍၊ မိ မိ မျက် စိ မြင် သည် အ တိုင်း တ ရား မ စီ ရင်၊ မိ မိ နား ကြား သည် အ တိုင်း မ ဆုံး ဖြတ် ဘဲ၊ ဆင်း ရဲ သား တို့ ၏ အ မှု ကို တ ရား တော် အ တိုင်း စီ ရင် ၍၊ နှိမ့် ချ သော မြေ ကြီး သား တို့ ဘက် ၌ နေ လျက်၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ဆုံး ဖြတ် လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး ကို နှုတ် က ပတ် တော် လှံ တံ နှင့် ဒဏ် ခတ် ၍၊ ဆိုး သော သူ ကို နှုတ် ခမ်း ထွက် သက် နှင့် ကွပ် မျက် လိမ့် မည်။ တ ရား နှင့် သစ္စာ သည် သူ ၏ ခါး ပန်း ခါး စည်း ဖြစ် လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၂၅:၉) ထို ကာ လ ၌ ကြည့် ရှု လော့။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော၊ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် တည်း။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း။ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ ကုန် အံ့ ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၅၃:၁-၁၂) ငါ တို့ ဟော ပြော သော သိ တင်း စ ကား ကို အ ဘယ် သူ ယုံ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် အ ဘယ် သူ အား ထင် ရှား တော် မူ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် သည် အ ညွန့် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် သော မြေ ၌ ပေါက် သော အ တက် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရှေ့ တော် ၌ ကြီး ပွါး ၏။ ပ မာ ဏ ပြု စ ရာ အ ဆင်း တင့် တယ် ခြင်း မ ရှိ။ ချစ် လို ဘွယ် သော မျက် နှာ လက္ခ ဏာ နှင့် မ ပြည့် စုံ။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ ၍၊ လူ တို့ တွင် အ ယုတ် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ငြို ငြင် သော သူ၊ နာ ကြဉ်း ခြင်း ဝေ ဒ နာ နှင့် ကျွမ်း ဝင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သူ တ ပါး မျက် နှာ လွှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ သည် မ ရို သေ ကြ။ သို့ သော် လည်း၊ ထို သူ သည် ငါ တို့ အ နာ ရော ဂါ ဝေ ဒ နာ များ ကို ယူ တင် ဆောင် ရွက် လေ ၏။ ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ဆုံး မ ၍ နှိမ့် ချ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သည် ဟု ငါ တို့ သည် ထင် မှတ် ကြ ပြီ။ ထို သူ သည် ငါ တို့ လွန် ကျူး ခြင်း အ ပြစ် များ ကြောင့်၊ နာ ကျင် စွာ ထိုး ခြင်း၊ နှိပ် စက် ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ၏။ ငါ တို့ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ချမ်း သာ ကို ဖြစ် စေ သော ဆုံး မ ခြင်း သည် သူ့ အ ပေါ် သို့ ရောက် ၍၊ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် ချက် အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် အ နာ ပျောက် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် သိုး ကဲ့ သို့ လမ်း လွဲ လျက်၊ ကိုယ် လမ်း သို့ အ သီး အ သီး လိုက် သွား ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် များ ကို သူ့ အ ပေါ် ၌ တင် တော် မူ ၏။ ထို သူ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း နှင့် နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ ၍ နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့၊ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ မ တ ရား စွာ စီ ရင် ခြင်း အား ဖြင့် သူ့ ကို ထုတ် သွား ကြ ၏။ အ သက် ရှင် သော သူ တို့ ၏ နေ ရာ မှ သူ့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း။ ငါ ၏ လူ မျိုး အ ပြစ် ကြောင့် ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ လေ ၏။ ပြစ် မှား ခြင်း ကို မ ပြု။ သူ ၏ နှုတ် ၌ မု သာ မ ရှိ သော် လည်း၊ လူ ဆိုး တို့ နှင့် အ တူ မြေ မြှုပ် ခြင်း ငှါ စီ ရင် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် သေ ပြီး မှ သူ ဌေး ၌ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ့ ကို နှိပ် စက် ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ ၍ နာ စေ တော် မူ ၏။ သူ သည် အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် ပြီး မှ၊ အ မျိုး အ နွှယ် တော် ကို မြင် ရ လိမ့် မည်။ အ သက် တော် လည်း ရှည် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ ကြံ တော် သည် လည်း သူ ၏ လက် ၌ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ မိ မိ စိတ် ဝိ ညာဉ် ခံ ရ သော ဝေ ဒ နာ ၏ အ ကျိုး ကို မိ မိ မြင် ၍ အား ရ လိမ့် မည်။ ထို ဖြောင့် မတ် သော ငါ ၏ ကျွန် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း အား ဖြင့်၊ သူ သည် အ များ သော သူ တို့ ကို ဖြောင့် မတ် ရာ ၌ တည် စေ လိမ့် မည်။ သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ကိုယ် တိုင် ဆောင် ရွက် ရ ၏။ ထို သို့ မိ မိ အ သက် ကို သေ ခြင်း ၌ သွန်း ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် သ ဖြင့်၊ လူ များ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် ရွက် ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ အ ဘို့ တောင်း ပန် သော ကြောင့်၊ လူ ကြီး တို့ ကို သူ ၏ အ ဘို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခွဲ မည်။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို သူ ၏ လက် ရ ဥစ္စာ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တိုင် ဝေ ဖန် ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည်။

(ဒံ ၉:၂၄-၂၆) လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု ကို ဆီး တား ၍ အ ပြစ် ကို တံ ဆိပ် ခတ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဖြေ ရှင်း ၍ ထာ ဝ ရ ကု သိုလ် ကို သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အ နာ ဂတ္တိ ဗျာ ဒိတ် တော် တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍၊ အ လွန် သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဌာ န ကို လိမ်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သိ တင်း ခု နစ် ဆယ် ကို သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း အ ဘို့ နှင့် သင် ၏ သန့် ရှင်း သော မြို့ အ ဘို့ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ကြောင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည့် နေ့ မှ စ ၍ ခ ရစ် တော် သ ခင် ၏ လက် ထက် တိုင် အောင်၊ ခု နစ် သိ တင်း နှင့် ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း ကြာ လိမ့် မည် ဟု သိ မှတ် နား လည် လော့။ အ နှောင့် အ ရှက် ခံ ရ သော ကာ လ ၌ မြို့ လမ်း ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု ရ မည် ဟု စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သိ တင်း ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း လွန် ပြီး မှ၊ ခ ရစ် တော် သည် အ ခွင့် မ ရ ဘဲ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။

(တ ၈:၂၆-၃၅) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ဖိ လိပ္ပု အား၊ သင် ထ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ ဂါ ဇ မြို့ သို့ သွား ရာ တော လမ်း တွင် တောင် မျက် နှာ သို့ သွား လော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ထ ၍ သွား လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ သ ယော ပိ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော မိ ဖု ရား ကန္ဒက် ထံ ၌ ဘုန်း ကြီး သော အ မတ် ဖြစ် ၍၊ ဘဏ္ဍာ တော် ရှိ သ မျှ ကို အုပ် စိုး ရ သော အဲ သ ယော ပိ ပြည် သား တ ယောက် သည် ကိုး ကွယ် ခြင်း အ လို ငှါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍၊ ပြန် စဉ် တွင် မိ မိ ရ ထား ပေါ် ၌ ထိုင် လျက် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် လေ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် က လည်း၊ ထို ရ ထား သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ မှီ ဝဲ လော့ ဟု ဖိ လိပ္ပု အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ရ ထား သို့ ပြေး ၍ ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် သည် ကို ကြား လျှင်၊ ဘတ် သော အ ရာ ကို နား လည် ပါ ၏ လော ဟု မေး မြန်း ၏။ ထို အ မတ် က လည်း၊ သွန် သင် ပဲ့ ပြင် သော သူ မ ရှိ လျှင်၊ အ ဘယ် သို့ နား လည် နိုင် မည် နည်း ဟု ဆို ပြီး မှ မိ မိ နှင့် အ တူ ဖိ လိပ္ပု တက် ၍ ထိုင် နေ ပါ မည် အ ကြောင်း တောင်း ပန် ၏။ ကျမ်း စာ ၌ ဘတ် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သ ငယ် သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ စဉ် တွင် သူ တ ပါး တို့ သည် ထို သူ ကို မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ ၏။ ထို သူ ၏ အ သက် ကို မြေ ကြီး က သိမ်း ရုပ် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။ ထို အ မတ် က လည်း၊ ပ ရော ဖက် သည် အ ဘယ် သူ ကို ရည် မှတ် ၍ ဤ သို့ ဆို ပါ သ နည်း။ ကိုယ် ကို တည်း ဆို လို သ လော။ သူ တ ပါး ကို တည်း ဆို လို သ လော ဟု တောင်း ပန် လျက်၊ ဖိ လိပ္ပု အား မေး မြန်း လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် မိ မိ နှုတ် ကို ဖွင့် ၍ ထို ကျမ်း စာ ချက် ကို အ စွဲ ပြု လျက်၊ ယေ ရှု ၏ အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လေ ၏
၁၂ ကိုယ် ဟော ပြော ပြု စု သော အ ရာ များ တို့ သည်၊ ကိုယ် အ ဘို့ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ အ ဘို့ ဖြစ် သည် ဟု ထို သူ တို့ အား ဖွင့် ပြ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ စေ လွှတ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ပါ လျက်၊ သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ တို့ သည်၊ ထို အ ရာ များ ကို သင် တို့ အား ယ ခု ကြား ပြော ကြ ပြီ။ ထို အ ရာ တို့ ကို ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု စဉ်း စား ချင် သော စေ တ နာ စိတ် ရှိ ကြ ၏။

၁၃ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး ကို ခါး ပန်း စည်း ၍ သမ္မာ သ တိ ရှိ ကြ လော့။ ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ရောက် လ တံ့ သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် မြော် လင့် ကြ လော့။ ၁၄ အ ထက် က သင် တို့ သည် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ကျင့် သော တပ် မက် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မ လိုက် မ ကျင့် ဘဲ၊ နား ထောင် တတ် သော သူ ငယ် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ၁၅ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သ မျှ တို့ ၌ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့ image dark image light close dark close light (ဝတ် ၁၁:၄၄-၄၅) ငါ သည် သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သန့် ရှင်း စေ ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တ စုံ တ ခု အား ဖြင့် မျှ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် မ ညစ် ညူး စေ ရ ကြ။ ငါ သည် သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် နှုတ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။

(ဝတ် ၁၉:၁-၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။

(ဝတ် ၂၀:၇) သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို သန့် ရှင်း စေ ၍၊ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။
ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။

၁၇ လူ မျက် နှာ ကို မ ငဲ့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၏ အ ကျင့် အ တိုင်း စီ ရင် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ကို သင် တို့ သည် ဆု တောင်း ကိုး ကွယ် လျှင်၊ ဧည့် သည် ဖြစ် စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး ကြောက် ရွံ့ သော စိတ် နှင့် ကျင့် နေ ကြ လော့။ ၁၈ မိ စဉ် ဘ ဆက် ကျင် လည် သော အ ချည်း နှီး ကျင့် ကြံ ပြု မူ ခြင်း မှ၊ ရွှေ ငွေ အ စ ရှိ သော ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော ဥစ္စာ နှင့် သင် တို့ ကို ရွေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ၁၉ အ ဘယ် အ ပြစ် မျှ မ ရှိ၊ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ သွေး တော် မြတ် နှင့် ရွေး တော် မူ သည် ကို သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၀ ထို ခ ရစ် တော် ကား၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ခန့် ထား တော် မူ ခြင်း ကို ခံ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အ ဘို့၊ ဤ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား တော် မူ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထောက် လျက် ယုံ ကြည် ခြင်း၊ မြော် လင့် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ ၍ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။

၂၂-၂၃ သင် တို့ သည် ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သည် မ ဟုတ်၊ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် ၍ အ စဉ် အ မြဲ တည် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သော ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို များ ကို ချစ် ယောင် မ ဆောင်၊ အ မှန် ချစ် ခြင်း အ လို ငှါ၊ စိတ် ထဲ မှာ သမ္မာ တ ရား ကို နား ထောင် လျက်၊ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ကို စင် ကြယ် စေ ပြီး သည် နှင့် အ ညီ၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှင့် အ ချင်း ချင်း အား ကြီး သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ လော့။

၂၄ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ၂၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၄၀:၆-၈) တ ဖန် ထို အ သံ က၊ ဟစ် ကြော် လော့ ဟု ဆို လျှင် ငါ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ဟစ် ကြော် ရ မည် နည်း ဟု မေး သော်။ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ၏၊ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း တော အ ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လေ တိုက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ တို့ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ကြ ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏ ဟု ဆို သ တည်း။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည်၊ သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ငါ ပေ တ ရု သည်၊ နား ထောင် ခြင်း ကျေး ဇူး၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် နှင့် ဖြန်း ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ နာ ဂ တံ သ ဉာဏ် တော် အ တိုင်း ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ပုန္တု ပြည်၊ ဂ လာ တိ ပြည်၊ ကပ္ပ ဒေါ ကိ ပြည်၊ အာ ရှိ ပြည်၊ ဗိ သု နိ ပြည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော ဧည့် သည် အာ ဂန္တု တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။

အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဖောက် ပြန် ခြင်း၊ ညစ် စွန်း ခြင်း၊ ညှိုး နွမ်း ခြင်း နှင့် ကင်း စင် သော အ မွေ တော် ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ကြီး စွာ သော က ရု ဏာ တော် နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို တ ဖန် ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ သော၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၄‑၅ ထို အ မွေ တော် သည် ကား၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ပြင် ဆင် သော ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် သည် စောင့် ရှောက် တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား လျက် ရှိ သော အ မွေ တည်း။

၆‑၇ အ ရည် ကျို ၍ စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ နိုင် သော် လည်း၊ ပျက် စီး တတ် သော ရွှေ ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ထက်၊ သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သာ ၍ မြတ် သည် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ အ ချီး အ မွမ်း၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် အ လို ငှါ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ကြောင်း ရှိ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ယ ခု ခ ဏ ခံ ရ ၍ ဝမ်း နည်း သော် လည်း၊ အ ထက် ဆို ခဲ့ ပြီး သော ကျေး ဇူး တော် ကို ထောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ ကြ ၏။ ထို သ ခင် ကို သင် တို့ သည် မ မြင် ဘူး သော် လည်း ချစ် ကြ ၏။ ယ ခု မှာ လည်း မ မြင် ဘဲ လျက်၊ ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် စပ် ဆိုင် သော၊ ပြော ၍ မ မှီ နိုင် သော ရွှင် လန်း ခြင်း စိတ် နှင့် ဝမ်း မြောက် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် ခြင်း တည်း ဟူ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၁၀ ထို ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ပ ရော ဖက် တို့ သည် စေ့ စေ့ စစ် ကြော မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ၍၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ကြ ပြီ။ ၁၁ ခ ရစ် တော် ခံ တော် မူ ရ သော ဆင်း ရဲ ကို ၎င်း၊ ဆင်း ရဲ ခံ ပြီး မှ ဝင် စား တော် မူ ရ သော ဘုန်း စည်း စိမ် ကို ၎င်း၊ သူ တို့ အ ထဲ ၌ ရှိ သော ခ ရစ် တော် ၏ ဝိ ညာဉ် သည် သက် သေ ခံ နှင့် သော အ ခါ၊ အ ဘယ် မည် သော သူ ကို ၎င်း၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ချိန် ကာ လ ကို ၎င်း ဆို လို တော် မူ သည် ဟု မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၁၁:၁-၅) ယေ ရှဲ အ မျိုး အ ငုတ် ၌ အ တက် ပေါက် လိမ့် မည်။ သူ ၏ အ မြစ် တို့ တွင် အ ညွန့် သည် အ သီး သီး လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ကြံ စည် တတ် စွမ်း နိုင် သော သတ္တိ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ၍ ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ထို သူ အ ပေါ် မှာ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် သည် ဖြစ် ၍၊ မိ မိ မျက် စိ မြင် သည် အ တိုင်း တ ရား မ စီ ရင်၊ မိ မိ နား ကြား သည် အ တိုင်း မ ဆုံး ဖြတ် ဘဲ၊ ဆင်း ရဲ သား တို့ ၏ အ မှု ကို တ ရား တော် အ တိုင်း စီ ရင် ၍၊ နှိမ့် ချ သော မြေ ကြီး သား တို့ ဘက် ၌ နေ လျက်၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ဆုံး ဖြတ် လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး ကို နှုတ် က ပတ် တော် လှံ တံ နှင့် ဒဏ် ခတ် ၍၊ ဆိုး သော သူ ကို နှုတ် ခမ်း ထွက် သက် နှင့် ကွပ် မျက် လိမ့် မည်။ တ ရား နှင့် သစ္စာ သည် သူ ၏ ခါး ပန်း ခါး စည်း ဖြစ် လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၂၅:၉) ထို ကာ လ ၌ ကြည့် ရှု လော့။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော၊ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် တည်း။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း။ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ ကုန် အံ့ ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၅၃:၁-၁၂) ငါ တို့ ဟော ပြော သော သိ တင်း စ ကား ကို အ ဘယ် သူ ယုံ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် အ ဘယ် သူ အား ထင် ရှား တော် မူ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် သည် အ ညွန့် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် သော မြေ ၌ ပေါက် သော အ တက် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရှေ့ တော် ၌ ကြီး ပွါး ၏။ ပ မာ ဏ ပြု စ ရာ အ ဆင်း တင့် တယ် ခြင်း မ ရှိ။ ချစ် လို ဘွယ် သော မျက် နှာ လက္ခ ဏာ နှင့် မ ပြည့် စုံ။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ ၍၊ လူ တို့ တွင် အ ယုတ် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ငြို ငြင် သော သူ၊ နာ ကြဉ်း ခြင်း ဝေ ဒ နာ နှင့် ကျွမ်း ဝင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သူ တ ပါး မျက် နှာ လွှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ သည် မ ရို သေ ကြ။ သို့ သော် လည်း၊ ထို သူ သည် ငါ တို့ အ နာ ရော ဂါ ဝေ ဒ နာ များ ကို ယူ တင် ဆောင် ရွက် လေ ၏။ ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ဆုံး မ ၍ နှိမ့် ချ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သည် ဟု ငါ တို့ သည် ထင် မှတ် ကြ ပြီ။ ထို သူ သည် ငါ တို့ လွန် ကျူး ခြင်း အ ပြစ် များ ကြောင့်၊ နာ ကျင် စွာ ထိုး ခြင်း၊ နှိပ် စက် ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ၏။ ငါ တို့ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ချမ်း သာ ကို ဖြစ် စေ သော ဆုံး မ ခြင်း သည် သူ့ အ ပေါ် သို့ ရောက် ၍၊ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် ချက် အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် အ နာ ပျောက် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် သိုး ကဲ့ သို့ လမ်း လွဲ လျက်၊ ကိုယ် လမ်း သို့ အ သီး အ သီး လိုက် သွား ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် များ ကို သူ့ အ ပေါ် ၌ တင် တော် မူ ၏။ ထို သူ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း နှင့် နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ ၍ နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့၊ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ မ တ ရား စွာ စီ ရင် ခြင်း အား ဖြင့် သူ့ ကို ထုတ် သွား ကြ ၏။ အ သက် ရှင် သော သူ တို့ ၏ နေ ရာ မှ သူ့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း။ ငါ ၏ လူ မျိုး အ ပြစ် ကြောင့် ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ လေ ၏။ ပြစ် မှား ခြင်း ကို မ ပြု။ သူ ၏ နှုတ် ၌ မု သာ မ ရှိ သော် လည်း၊ လူ ဆိုး တို့ နှင့် အ တူ မြေ မြှုပ် ခြင်း ငှါ စီ ရင် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် သေ ပြီး မှ သူ ဌေး ၌ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ့ ကို နှိပ် စက် ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ ၍ နာ စေ တော် မူ ၏။ သူ သည် အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် ပြီး မှ၊ အ မျိုး အ နွှယ် တော် ကို မြင် ရ လိမ့် မည်။ အ သက် တော် လည်း ရှည် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ ကြံ တော် သည် လည်း သူ ၏ လက် ၌ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ မိ မိ စိတ် ဝိ ညာဉ် ခံ ရ သော ဝေ ဒ နာ ၏ အ ကျိုး ကို မိ မိ မြင် ၍ အား ရ လိမ့် မည်။ ထို ဖြောင့် မတ် သော ငါ ၏ ကျွန် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း အား ဖြင့်၊ သူ သည် အ များ သော သူ တို့ ကို ဖြောင့် မတ် ရာ ၌ တည် စေ လိမ့် မည်။ သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ကိုယ် တိုင် ဆောင် ရွက် ရ ၏။ ထို သို့ မိ မိ အ သက် ကို သေ ခြင်း ၌ သွန်း ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် သ ဖြင့်၊ လူ များ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် ရွက် ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ အ ဘို့ တောင်း ပန် သော ကြောင့်၊ လူ ကြီး တို့ ကို သူ ၏ အ ဘို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခွဲ မည်။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို သူ ၏ လက် ရ ဥစ္စာ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တိုင် ဝေ ဖန် ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည်။

(ဒံ ၉:၂၄-၂၆) လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု ကို ဆီး တား ၍ အ ပြစ် ကို တံ ဆိပ် ခတ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဖြေ ရှင်း ၍ ထာ ဝ ရ ကု သိုလ် ကို သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အ နာ ဂတ္တိ ဗျာ ဒိတ် တော် တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍၊ အ လွန် သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဌာ န ကို လိမ်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သိ တင်း ခု နစ် ဆယ် ကို သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း အ ဘို့ နှင့် သင် ၏ သန့် ရှင်း သော မြို့ အ ဘို့ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ကြောင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည့် နေ့ မှ စ ၍ ခ ရစ် တော် သ ခင် ၏ လက် ထက် တိုင် အောင်၊ ခု နစ် သိ တင်း နှင့် ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း ကြာ လိမ့် မည် ဟု သိ မှတ် နား လည် လော့။ အ နှောင့် အ ရှက် ခံ ရ သော ကာ လ ၌ မြို့ လမ်း ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု ရ မည် ဟု စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သိ တင်း ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း လွန် ပြီး မှ၊ ခ ရစ် တော် သည် အ ခွင့် မ ရ ဘဲ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။

(တ ၈:၂၆-၃၅) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ဖိ လိပ္ပု အား၊ သင် ထ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ ဂါ ဇ မြို့ သို့ သွား ရာ တော လမ်း တွင် တောင် မျက် နှာ သို့ သွား လော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ထ ၍ သွား လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ သ ယော ပိ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော မိ ဖု ရား ကန္ဒက် ထံ ၌ ဘုန်း ကြီး သော အ မတ် ဖြစ် ၍၊ ဘဏ္ဍာ တော် ရှိ သ မျှ ကို အုပ် စိုး ရ သော အဲ သ ယော ပိ ပြည် သား တ ယောက် သည် ကိုး ကွယ် ခြင်း အ လို ငှါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍၊ ပြန် စဉ် တွင် မိ မိ ရ ထား ပေါ် ၌ ထိုင် လျက် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် လေ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် က လည်း၊ ထို ရ ထား သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ မှီ ဝဲ လော့ ဟု ဖိ လိပ္ပု အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ရ ထား သို့ ပြေး ၍ ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် သည် ကို ကြား လျှင်၊ ဘတ် သော အ ရာ ကို နား လည် ပါ ၏ လော ဟု မေး မြန်း ၏။ ထို အ မတ် က လည်း၊ သွန် သင် ပဲ့ ပြင် သော သူ မ ရှိ လျှင်၊ အ ဘယ် သို့ နား လည် နိုင် မည် နည်း ဟု ဆို ပြီး မှ မိ မိ နှင့် အ တူ ဖိ လိပ္ပု တက် ၍ ထိုင် နေ ပါ မည် အ ကြောင်း တောင်း ပန် ၏။ ကျမ်း စာ ၌ ဘတ် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သ ငယ် သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ စဉ် တွင် သူ တ ပါး တို့ သည် ထို သူ ကို မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ ၏။ ထို သူ ၏ အ သက် ကို မြေ ကြီး က သိမ်း ရုပ် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။ ထို အ မတ် က လည်း၊ ပ ရော ဖက် သည် အ ဘယ် သူ ကို ရည် မှတ် ၍ ဤ သို့ ဆို ပါ သ နည်း။ ကိုယ် ကို တည်း ဆို လို သ လော။ သူ တ ပါး ကို တည်း ဆို လို သ လော ဟု တောင်း ပန် လျက်၊ ဖိ လိပ္ပု အား မေး မြန်း လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် မိ မိ နှုတ် ကို ဖွင့် ၍ ထို ကျမ်း စာ ချက် ကို အ စွဲ ပြု လျက်၊ ယေ ရှု ၏ အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လေ ၏
၁၂ ကိုယ် ဟော ပြော ပြု စု သော အ ရာ များ တို့ သည်၊ ကိုယ် အ ဘို့ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ အ ဘို့ ဖြစ် သည် ဟု ထို သူ တို့ အား ဖွင့် ပြ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ စေ လွှတ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ပါ လျက်၊ သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ တို့ သည်၊ ထို အ ရာ များ ကို သင် တို့ အား ယ ခု ကြား ပြော ကြ ပြီ။ ထို အ ရာ တို့ ကို ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု စဉ်း စား ချင် သော စေ တ နာ စိတ် ရှိ ကြ ၏။

၁၃ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး ကို ခါး ပန်း စည်း ၍ သမ္မာ သ တိ ရှိ ကြ လော့။ ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ရောက် လ တံ့ သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် မြော် လင့် ကြ လော့။ ၁၄ အ ထက် က သင် တို့ သည် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ကျင့် သော တပ် မက် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မ လိုက် မ ကျင့် ဘဲ၊ နား ထောင် တတ် သော သူ ငယ် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ၁၅ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သ မျှ တို့ ၌ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့ image dark image light close dark close light (ဝတ် ၁၁:၄၄-၄၅) ငါ သည် သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သန့် ရှင်း စေ ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တ စုံ တ ခု အား ဖြင့် မျှ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် မ ညစ် ညူး စေ ရ ကြ။ ငါ သည် သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် နှုတ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။

(ဝတ် ၁၉:၁-၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။

(ဝတ် ၂၀:၇) သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို သန့် ရှင်း စေ ၍၊ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။
ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။

၁၇ လူ မျက် နှာ ကို မ ငဲ့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၏ အ ကျင့် အ တိုင်း စီ ရင် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ကို သင် တို့ သည် ဆု တောင်း ကိုး ကွယ် လျှင်၊ ဧည့် သည် ဖြစ် စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး ကြောက် ရွံ့ သော စိတ် နှင့် ကျင့် နေ ကြ လော့။ ၁၈ မိ စဉ် ဘ ဆက် ကျင် လည် သော အ ချည်း နှီး ကျင့် ကြံ ပြု မူ ခြင်း မှ၊ ရွှေ ငွေ အ စ ရှိ သော ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော ဥစ္စာ နှင့် သင် တို့ ကို ရွေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ၁၉ အ ဘယ် အ ပြစ် မျှ မ ရှိ၊ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ သွေး တော် မြတ် နှင့် ရွေး တော် မူ သည် ကို သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၀ ထို ခ ရစ် တော် ကား၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ခန့် ထား တော် မူ ခြင်း ကို ခံ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အ ဘို့၊ ဤ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား တော် မူ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထောက် လျက် ယုံ ကြည် ခြင်း၊ မြော် လင့် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ ၍ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။

၂၂-၂၃ သင် တို့ သည် ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သည် မ ဟုတ်၊ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် ၍ အ စဉ် အ မြဲ တည် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သော ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို များ ကို ချစ် ယောင် မ ဆောင်၊ အ မှန် ချစ် ခြင်း အ လို ငှါ၊ စိတ် ထဲ မှာ သမ္မာ တ ရား ကို နား ထောင် လျက်၊ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ကို စင် ကြယ် စေ ပြီး သည် နှင့် အ ညီ၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှင့် အ ချင်း ချင်း အား ကြီး သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ လော့။

၂၄ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ၂၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၄၀:၆-၈) တ ဖန် ထို အ သံ က၊ ဟစ် ကြော် လော့ ဟု ဆို လျှင် ငါ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ဟစ် ကြော် ရ မည် နည်း ဟု မေး သော်။ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ၏၊ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း တော အ ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လေ တိုက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ တို့ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ကြ ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏ ဟု ဆို သ တည်း။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည်၊ သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ငါ ပေ တ ရု သည်၊ နား ထောင် ခြင်း ကျေး ဇူး၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ သွေး တော် နှင့် ဖြန်း ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ နာ ဂ တံ သ ဉာဏ် တော် အ တိုင်း ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ပုန္တု ပြည်၊ ဂ လာ တိ ပြည်၊ ကပ္ပ ဒေါ ကိ ပြည်၊ အာ ရှိ ပြည်၊ ဗိ သု နိ ပြည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော ဧည့် သည် အာ ဂန္တု တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။

အ သက် ရှင် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဖောက် ပြန် ခြင်း၊ ညစ် စွန်း ခြင်း၊ ညှိုး နွမ်း ခြင်း နှင့် ကင်း စင် သော အ မွေ တော် ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ကြီး စွာ သော က ရု ဏာ တော် နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို တ ဖန် ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ သော၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၄‑၅ ထို အ မွေ တော် သည် ကား၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ပြင် ဆင် သော ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် စေ မည် အ ကြောင်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် သည် စောင့် ရှောက် တော် မူ သော သင် တို့ အ ဘို့ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ သို ထား လျက် ရှိ သော အ မွေ တည်း။

၆‑၇ အ ရည် ကျို ၍ စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ နိုင် သော် လည်း၊ ပျက် စီး တတ် သော ရွှေ ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ထက်၊ သင် တို့ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သာ ၍ မြတ် သည် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ အ ချီး အ မွမ်း၊ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် အ လို ငှါ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အ ကြောင်း ရှိ လျှင်၊ သင် တို့ သည် ယ ခု ခ ဏ ခံ ရ ၍ ဝမ်း နည်း သော် လည်း၊ အ ထက် ဆို ခဲ့ ပြီး သော ကျေး ဇူး တော် ကို ထောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ ကြ ၏။ ထို သ ခင် ကို သင် တို့ သည် မ မြင် ဘူး သော် လည်း ချစ် ကြ ၏။ ယ ခု မှာ လည်း မ မြင် ဘဲ လျက်၊ ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် စပ် ဆိုင် သော၊ ပြော ၍ မ မှီ နိုင် သော ရွှင် လန်း ခြင်း စိတ် နှင့် ဝမ်း မြောက် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် ခြင်း တည်း ဟူ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၁၀ ထို ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ပ ရော ဖက် တို့ သည် စေ့ စေ့ စစ် ကြော မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ၍၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ကြ ပြီ။ ၁၁ ခ ရစ် တော် ခံ တော် မူ ရ သော ဆင်း ရဲ ကို ၎င်း၊ ဆင်း ရဲ ခံ ပြီး မှ ဝင် စား တော် မူ ရ သော ဘုန်း စည်း စိမ် ကို ၎င်း၊ သူ တို့ အ ထဲ ၌ ရှိ သော ခ ရစ် တော် ၏ ဝိ ညာဉ် သည် သက် သေ ခံ နှင့် သော အ ခါ၊ အ ဘယ် မည် သော သူ ကို ၎င်း၊ အ ဘယ် သို့ သော အ ချိန် ကာ လ ကို ၎င်း ဆို လို တော် မူ သည် ဟု မေး မြန်း ရှာ ဖွေ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၁၁:၁-၅) ယေ ရှဲ အ မျိုး အ ငုတ် ၌ အ တက် ပေါက် လိမ့် မည်။ သူ ၏ အ မြစ် တို့ တွင် အ ညွန့် သည် အ သီး သီး လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ကြံ စည် တတ် စွမ်း နိုင် သော သတ္တိ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ၍ ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ထို သူ အ ပေါ် မှာ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် သည် ဖြစ် ၍၊ မိ မိ မျက် စိ မြင် သည် အ တိုင်း တ ရား မ စီ ရင်၊ မိ မိ နား ကြား သည် အ တိုင်း မ ဆုံး ဖြတ် ဘဲ၊ ဆင်း ရဲ သား တို့ ၏ အ မှု ကို တ ရား တော် အ တိုင်း စီ ရင် ၍၊ နှိမ့် ချ သော မြေ ကြီး သား တို့ ဘက် ၌ နေ လျက်၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ဆုံး ဖြတ် လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး ကို နှုတ် က ပတ် တော် လှံ တံ နှင့် ဒဏ် ခတ် ၍၊ ဆိုး သော သူ ကို နှုတ် ခမ်း ထွက် သက် နှင့် ကွပ် မျက် လိမ့် မည်။ တ ရား နှင့် သစ္စာ သည် သူ ၏ ခါး ပန်း ခါး စည်း ဖြစ် လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၂၅:၉) ထို ကာ လ ၌ ကြည့် ရှု လော့။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော၊ ငါ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် တည်း။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ လိမ့် မည်။ ဤ အ ရှင် ကား၊ ငါ တို့ မြော် လင့် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း။ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ ငါ တို့ သည် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ ကုန် အံ့ ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

(ဟေ ရှာ ၅၃:၁-၁၂) ငါ တို့ ဟော ပြော သော သိ တင်း စ ကား ကို အ ဘယ် သူ ယုံ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် အ ဘယ် သူ အား ထင် ရှား တော် မူ သ နည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် သည် အ ညွန့် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် သော မြေ ၌ ပေါက် သော အ တက် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရှေ့ တော် ၌ ကြီး ပွါး ၏။ ပ မာ ဏ ပြု စ ရာ အ ဆင်း တင့် တယ် ခြင်း မ ရှိ။ ချစ် လို ဘွယ် သော မျက် နှာ လက္ခ ဏာ နှင့် မ ပြည့် စုံ။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ ၍၊ လူ တို့ တွင် အ ယုတ် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ငြို ငြင် သော သူ၊ နာ ကြဉ်း ခြင်း ဝေ ဒ နာ နှင့် ကျွမ်း ဝင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သူ တ ပါး မျက် နှာ လွှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ လျက် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ သည် မ ရို သေ ကြ။ သို့ သော် လည်း၊ ထို သူ သည် ငါ တို့ အ နာ ရော ဂါ ဝေ ဒ နာ များ ကို ယူ တင် ဆောင် ရွက် လေ ၏။ ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ဆုံး မ ၍ နှိမ့် ချ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သည် ဟု ငါ တို့ သည် ထင် မှတ် ကြ ပြီ။ ထို သူ သည် ငါ တို့ လွန် ကျူး ခြင်း အ ပြစ် များ ကြောင့်၊ နာ ကျင် စွာ ထိုး ခြင်း၊ နှိပ် စက် ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ၏။ ငါ တို့ ၏ ငြိမ် သက် ခြင်း ချမ်း သာ ကို ဖြစ် စေ သော ဆုံး မ ခြင်း သည် သူ့ အ ပေါ် သို့ ရောက် ၍၊ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် ချက် အား ဖြင့် ငါ တို့ သည် အ နာ ပျောက် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် သိုး ကဲ့ သို့ လမ်း လွဲ လျက်၊ ကိုယ် လမ်း သို့ အ သီး အ သီး လိုက် သွား ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော ငါ တို့ ၏ အ ပြစ် များ ကို သူ့ အ ပေါ် ၌ တင် တော် မူ ၏။ ထို သူ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း နှင့် နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ ၍ နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့၊ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ မ တ ရား စွာ စီ ရင် ခြင်း အား ဖြင့် သူ့ ကို ထုတ် သွား ကြ ၏။ အ သက် ရှင် သော သူ တို့ ၏ နေ ရာ မှ သူ့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း။ ငါ ၏ လူ မျိုး အ ပြစ် ကြောင့် ဒဏ် ခတ် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ လေ ၏။ ပြစ် မှား ခြင်း ကို မ ပြု။ သူ ၏ နှုတ် ၌ မု သာ မ ရှိ သော် လည်း၊ လူ ဆိုး တို့ နှင့် အ တူ မြေ မြှုပ် ခြင်း ငှါ စီ ရင် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် သေ ပြီး မှ သူ ဌေး ၌ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ့ ကို နှိပ် စက် ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ ၍ နာ စေ တော် မူ ၏။ သူ သည် အ ပြစ် ဖြေ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် ပြီး မှ၊ အ မျိုး အ နွှယ် တော် ကို မြင် ရ လိမ့် မည်။ အ သက် တော် လည်း ရှည် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ ကြံ တော် သည် လည်း သူ ၏ လက် ၌ ပြည့် စုံ ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ မိ မိ စိတ် ဝိ ညာဉ် ခံ ရ သော ဝေ ဒ နာ ၏ အ ကျိုး ကို မိ မိ မြင် ၍ အား ရ လိမ့် မည်။ ထို ဖြောင့် မတ် သော ငါ ၏ ကျွန် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း အား ဖြင့်၊ သူ သည် အ များ သော သူ တို့ ကို ဖြောင့် မတ် ရာ ၌ တည် စေ လိမ့် မည်။ သူ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ကိုယ် တိုင် ဆောင် ရွက် ရ ၏။ ထို သို့ မိ မိ အ သက် ကို သေ ခြင်း ၌ သွန်း ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် သ ဖြင့်၊ လူ များ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် ရွက် ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ အ ဘို့ တောင်း ပန် သော ကြောင့်၊ လူ ကြီး တို့ ကို သူ ၏ အ ဘို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ခွဲ မည်။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို သူ ၏ လက် ရ ဥစ္စာ ကဲ့ သို့၊ ကိုယ် တိုင် ဝေ ဖန် ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည်။

(ဒံ ၉:၂၄-၂၆) လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု ကို ဆီး တား ၍ အ ပြစ် ကို တံ ဆိပ် ခတ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဖြေ ရှင်း ၍ ထာ ဝ ရ ကု သိုလ် ကို သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အ နာ ဂတ္တိ ဗျာ ဒိတ် တော် တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍၊ အ လွန် သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဌာ န ကို လိမ်း စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သိ တင်း ခု နစ် ဆယ် ကို သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း အ ဘို့ နှင့် သင် ၏ သန့် ရှင်း သော မြို့ အ ဘို့ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ကြောင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ အ မိန့် တော် ရှိ သည့် နေ့ မှ စ ၍ ခ ရစ် တော် သ ခင် ၏ လက် ထက် တိုင် အောင်၊ ခု နစ် သိ တင်း နှင့် ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း ကြာ လိမ့် မည် ဟု သိ မှတ် နား လည် လော့။ အ နှောင့် အ ရှက် ခံ ရ သော ကာ လ ၌ မြို့ လမ်း ကို တ ဖန် တည် ထောင် ပြု စု ရ မည် ဟု စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သိ တင်း ခြောက် ဆယ် နှစ် သိ တင်း လွန် ပြီး မှ၊ ခ ရစ် တော် သည် အ ခွင့် မ ရ ဘဲ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။

(တ ၈:၂၆-၃၅) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ဖိ လိပ္ပု အား၊ သင် ထ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ ဂါ ဇ မြို့ သို့ သွား ရာ တော လမ်း တွင် တောင် မျက် နှာ သို့ သွား လော့ ဟု ဆို သည် အ တိုင်း၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ထ ၍ သွား လေ ၏။ ထို အ ခါ အဲ သ ယော ပိ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော မိ ဖု ရား ကန္ဒက် ထံ ၌ ဘုန်း ကြီး သော အ မတ် ဖြစ် ၍၊ ဘဏ္ဍာ တော် ရှိ သ မျှ ကို အုပ် စိုး ရ သော အဲ သ ယော ပိ ပြည် သား တ ယောက် သည် ကိုး ကွယ် ခြင်း အ လို ငှါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍၊ ပြန် စဉ် တွင် မိ မိ ရ ထား ပေါ် ၌ ထိုင် လျက် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် လေ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် က လည်း၊ ထို ရ ထား သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ မှီ ဝဲ လော့ ဟု ဖိ လိပ္ပု အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် ရ ထား သို့ ပြေး ၍ ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ ကို ဘတ် သည် ကို ကြား လျှင်၊ ဘတ် သော အ ရာ ကို နား လည် ပါ ၏ လော ဟု မေး မြန်း ၏။ ထို အ မတ် က လည်း၊ သွန် သင် ပဲ့ ပြင် သော သူ မ ရှိ လျှင်၊ အ ဘယ် သို့ နား လည် နိုင် မည် နည်း ဟု ဆို ပြီး မှ မိ မိ နှင့် အ တူ ဖိ လိပ္ပု တက် ၍ ထိုင် နေ ပါ မည် အ ကြောင်း တောင်း ပန် ၏။ ကျမ်း စာ ၌ ဘတ် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား သော သိုး ကဲ့ သို့ သူ့ ကို ဆောင် သွား ၍၊ သိုး သ ငယ် သည် အ မွေး ညှပ် သော သူ ရှေ့ မှာ မ မြည် ဘဲ နေ သ ကဲ့ သို့ သူ သည် နှုတ် ကို မ ဖွင့် ဘဲ နေ ၏။ နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ စဉ် တွင် သူ တ ပါး တို့ သည် ထို သူ ကို မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ ၏။ ထို သူ ၏ အ သက် ကို မြေ ကြီး က သိမ်း ရုပ် သည် ဖြစ် ၍၊ သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ ဘယ် သူ ပြ ညွှန် မည် နည်း ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။ ထို အ မတ် က လည်း၊ ပ ရော ဖက် သည် အ ဘယ် သူ ကို ရည် မှတ် ၍ ဤ သို့ ဆို ပါ သ နည်း။ ကိုယ် ကို တည်း ဆို လို သ လော။ သူ တ ပါး ကို တည်း ဆို လို သ လော ဟု တောင်း ပန် လျက်၊ ဖိ လိပ္ပု အား မေး မြန်း လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု သည် မိ မိ နှုတ် ကို ဖွင့် ၍ ထို ကျမ်း စာ ချက် ကို အ စွဲ ပြု လျက်၊ ယေ ရှု ၏ အ ကြောင်း တည်း ဟူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လေ ၏
၁၂ ကိုယ် ဟော ပြော ပြု စု သော အ ရာ များ တို့ သည်၊ ကိုယ် အ ဘို့ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ အ ဘို့ ဖြစ် သည် ဟု ထို သူ တို့ အား ဖွင့် ပြ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ စေ လွှတ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ပါ လျက်၊ သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ တို့ သည်၊ ထို အ ရာ များ ကို သင် တို့ အား ယ ခု ကြား ပြော ကြ ပြီ။ ထို အ ရာ တို့ ကို ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု စဉ်း စား ချင် သော စေ တ နာ စိတ် ရှိ ကြ ၏။

၁၃ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ စိတ် နှ လုံး ကို ခါး ပန်း စည်း ၍ သမ္မာ သ တိ ရှိ ကြ လော့။ ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း တော် မူ သော အ ခါ၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ရောက် လ တံ့ သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် မြော် လင့် ကြ လော့။ ၁၄ အ ထက် က သင် တို့ သည် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ကျင့် သော တပ် မက် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မ လိုက် မ ကျင့် ဘဲ၊ နား ထောင် တတ် သော သူ ငယ် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍၊ ၁၅ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သည် နည်း တူ၊ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သ မျှ တို့ ၌ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် သန့် ရှင်း တော် မူ သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့ image dark image light close dark close light (ဝတ် ၁၁:၄၄-၄၅) ငါ သည် သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သန့် ရှင်း စေ ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။ မြေ ပေါ် မှာ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် တ စုံ တ ခု အား ဖြင့် မျှ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် မ ညစ် ညူး စေ ရ ကြ။ ငါ သည် သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် နှုတ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ၏။ ငါ သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ရ ကြ မည်။

(ဝတ် ၁၉:၁-၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ လည်း သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။

(ဝတ် ၂၀:၇) သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သန့် ရှင်း သော ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို သန့် ရှင်း စေ ၍၊ သန့် ရှင်း ခြင်း ရှိ ကြ လော့။
ဟု ကျမ်း စာ လာ သ တည်း။

၁၇ လူ မျက် နှာ ကို မ ငဲ့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ၏ အ ကျင့် အ တိုင်း စီ ရင် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ကို သင် တို့ သည် ဆု တောင်း ကိုး ကွယ် လျှင်၊ ဧည့် သည် ဖြစ် စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး ကြောက် ရွံ့ သော စိတ် နှင့် ကျင့် နေ ကြ လော့။ ၁၈ မိ စဉ် ဘ ဆက် ကျင် လည် သော အ ချည်း နှီး ကျင့် ကြံ ပြု မူ ခြင်း မှ၊ ရွှေ ငွေ အ စ ရှိ သော ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော ဥစ္စာ နှင့် သင် တို့ ကို ရွေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ၁၉ အ ဘယ် အ ပြစ် မျှ မ ရှိ၊ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် သော သိုး သ ငယ် ကဲ့ သို့ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ သွေး တော် မြတ် နှင့် ရွေး တော် မူ သည် ကို သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၀ ထို ခ ရစ် တော် ကား၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ခန့် ထား တော် မူ ခြင်း ကို ခံ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အ ဘို့၊ ဤ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌ ထင် ရှား တော် မူ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထောက် လျက် ယုံ ကြည် ခြင်း၊ မြော် လင့် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ကို ဘု ရား သ ခင် သည် သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ ၍ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။

၂၂-၂၃ သင် တို့ သည် ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သည် မ ဟုတ်၊ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး တတ် သော မျိုး စေ့ တည်း ဟူ သော အ သက် ရှင် ၍ အ စဉ် အ မြဲ တည် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အား ဖြင့် ဖြစ် ဘွား သော ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို များ ကို ချစ် ယောင် မ ဆောင်၊ အ မှန် ချစ် ခြင်း အ လို ငှါ၊ စိတ် ထဲ မှာ သမ္မာ တ ရား ကို နား ထောင် လျက်၊ ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ကို စင် ကြယ် စေ ပြီး သည် နှင့် အ ညီ၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှင့် အ ချင်း ချင်း အား ကြီး သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ လော့။

၂၄ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ၂၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၄၀:၆-၈) တ ဖန် ထို အ သံ က၊ ဟစ် ကြော် လော့ ဟု ဆို လျှင် ငါ က၊ အ ဘယ် အ ရာ ကို ဟစ် ကြော် ရ မည် နည်း ဟု မေး သော်။ လူ မျိုး ရှိ သ မျှ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ၏၊ လူ မျိုး ၏ ဘုန်း ရှိ သ မျှ သည် လည်း တော အ ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လေ တိုက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ တို့ သည် မြက် ပင် ဖြစ် ကြ ၏။ မြက် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း သွေ့ ခြောက် တတ် ၏။ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား မူ ကား၊ ကာ လ အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏ ဟု ဆို သ တည်း။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည်၊ သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation