စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

သြ ဗ ဒိ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဧ ဒုံ ပြည် ကို ရည် မှတ် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွေး ကြော် တော် မူ သံ ကို ငါ တို့ သည် ကြား ကြ ၏။ သင် တို့ ထ ၍ ဧ ဒုံ ပြည် ကို တိုက် ခြင်း ငှါ စစ် ချီ ကြ လော့ ဟု၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ထံ သို့ သံ တ မန် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ။

သင့် ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ယုတ် မာ စေ ခြင်း ငှါ ငါ စီ ရင် သ ဖြင့်၊ သင် ၏ အ သ ရေ သည် အ လွန် ရှုတ် ချ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ကျောက် ကြား တို့ ၌ နေ ၍ မြင့် သော အ ရပ် ကို ခို လှုံ လျက်၊ ငါ့ ကို မြေ သို့ အ ဘယ် သူ နှိမ့် ချ နိုင် သ နည်း ဟု အောက် မေ့ သော သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သင် ၏ မာ န သည် သင့် ကို လှည့် စား ပြီ။ သင် သည် ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ကြယ် တို့ တွင် အ သိုက် ကို လုပ် သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် မှ သင့် ကို ငါ နှိမ့် ချ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ညဉ့် အ ခါ သူ ခိုး ထား ပြ တို့ သည် သင် ရှိ ရာ သို့ လာ လျှင်၊ စိတ် ပြေ လောက် အောင် သာ ခိုး ယူ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ စ ပျစ် သီး ကို ဆွတ် သော သူ တို့ သည် လာ လျှင်၊ သူ တ ပါး လိုက် ၍ ဆွတ် စ ရာ ဘို့ ကြွင်း စေ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ သင် သည် အ လွန် ပျက် စီး ပြီ တ ကား။ ဧ သော သည် အ လွန် အ စစ် ခံ ရ ပြီ တ ကား။ သူ ဝှက် ထား သော ဥစ္စာ ကို အ လွန် ရှာ ဖွေ ကြ သည် တ ကား။ သင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြည် စွန်း သို့ နှင် ကြ ပြီ။ အ ဆွေ လုပ် သော သူ တို့ သည် သင့် ကို လှည့် စား ၍ နိုင် ကြ ပြီ။ သင် နှင့် အ တူ စား သောက် သော သူ တို့ သည် သင့် အောက် ၌ ကျော့ ကွင်း ကို ထောင် ထား ကြ ပြီ။ သင် ၏ ဉာဏ် ပ ညာ ကုန် ပြီ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထို ကာ လ ၌ ဧ ဒုံ ပြည် မှ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ၎င်း၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ကို ၎င်း ငါ ပယ် ရှား မည်။ အို တေ မန် မြို့၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို ပယ် ဖြတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် ၏ သူ ရဲ တို့ သည် ကြောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ သင် သည် ညီ ယာ ကုပ် ကို အ သေ သတ် ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် တိုင် အ ရှက် ကွဲ ၍၊ အ ကုန် အ စင် ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၁ သင် သည် တ ဘက် ၌ နေ သော နေ့၊ တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သူ ၏ အ မှု ထမ်း များ ကို သိမ်း သွား သော နေ့၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် သူ ၏ မြို့ တံ ခါး ထဲ သို့ ဝင် ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို စာ ရေး တံ ချ သော နေ့ ၌ သင် သည် လက် ခံ သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၂ သင် ၏ ညီ သည် တ ပါး အ မျိုး သား ဖြစ် သော နေ့ ၌ သူ ၏ အ မှု ကို သင် မ ကြည့် သင့်။ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ပျက် စီး သော နေ့ ၌ မ ဝါ ကြွား သင့်။ ဒုက္ခ ခံ ရ သော နေ့ ၌ စော် ကား သော စ ကား ကို မ ပြော သင့်။ ၁၃ ငါ ၏ လူ တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ နေ ရာ တံ ခါး အ တွင်း သို့ မ ဝင် သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို မ ကြည့် မ ရှု သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ဥစ္စာ ကို မ လု မ ယူ သင့်။ ၁၄ လွတ် သော သူ တို့ ကို ဆီး တား ခြင်း ငှါ ဖြတ် လမ်း ၌ မ ရပ် မ နေ သင့်။ အ မှု ရောက် သော နေ့ ၌ ကျန် ကြွင်း သော သူ တို့ ကို မ အပ် သင့်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် သည် ခပ် သိမ်း သော လူ မျိုး တို့ နှင့် နီး ပြီ။ သင် ပြု သည် အ တိုင်း သင် ၌ သူ တ ပါး ပြု လိမ့် မည်။ သင် ပြု သော အ မှု သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ငါ့ တောင် ပေါ် မှာ စား သောက် သ ကဲ့ သို့၊ ပတ် လည် ၌ နေ သော လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် စား သောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ စား သောက် ၍ မျို သ ဖြင့် မ ရှိ ဘူး သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၇ ဇိ အုန် တောင် ပေါ် မှာ ဘေး လွတ် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဖြစ် လိမ့် မည်။ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မိ မိ ပိုင် ထိုက် သော မြေ ကို ပိုင် ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မီး၊ ယော သပ် အ မျိုး သည် မီး လျှံ၊ ဧ သော အ မျိုး သည် အ မှိုက် ဖြစ် လျက် မီး ညှိ ၍ လောင် သ ဖြင့်၊ ဧ သော အ မျိုး သား မ ကျန် ကြွင်း ရ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ပြီ။

၁၉ တောင် မျက် နှာ သား တို့ သည် ဧ သော ၏ တောင် ကို ၎င်း၊ မြေ ညီ သော အ ရပ် သား တို့ သည် ဖိ လိတ္တိ ပြည် ကို ၎င်း၊ ဧ ဖ ရိမ် လယ် ပြင် နှင့် ရှ မာ ရိ လယ် ပြင် ကို ၎င်း၊ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍၊ ခါ န နိ လူ တို့ တွင် ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အ လုံး အ ရင်း သည် ဇ ရတ္တ မြို့ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ သေ ဖ ရဒ် ပြည် ၌ ရှိ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ သည် တောင် မျက် နှာ မြို့ ရွာ တို့ ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ဧ သော ၏ တောင် ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ ကယ် တင် သော သူ တို့ သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ လိမ့် မည်။ တိုင်း နိုင် ငံ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နိုင် ငံ တော် ဖြစ် လိမ့် သ တည်း။

ပ ရော ဖက် ဩ ဗ ဒိ ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဧ ဒုံ ပြည် ကို ရည် မှတ် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွေး ကြော် တော် မူ သံ ကို ငါ တို့ သည် ကြား ကြ ၏။ သင် တို့ ထ ၍ ဧ ဒုံ ပြည် ကို တိုက် ခြင်း ငှါ စစ် ချီ ကြ လော့ ဟု၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ထံ သို့ သံ တ မန် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ။

သင့် ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ယုတ် မာ စေ ခြင်း ငှါ ငါ စီ ရင် သ ဖြင့်၊ သင် ၏ အ သ ရေ သည် အ လွန် ရှုတ် ချ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ကျောက် ကြား တို့ ၌ နေ ၍ မြင့် သော အ ရပ် ကို ခို လှုံ လျက်၊ ငါ့ ကို မြေ သို့ အ ဘယ် သူ နှိမ့် ချ နိုင် သ နည်း ဟု အောက် မေ့ သော သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သင် ၏ မာ န သည် သင့် ကို လှည့် စား ပြီ။ သင် သည် ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ကြယ် တို့ တွင် အ သိုက် ကို လုပ် သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် မှ သင့် ကို ငါ နှိမ့် ချ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ညဉ့် အ ခါ သူ ခိုး ထား ပြ တို့ သည် သင် ရှိ ရာ သို့ လာ လျှင်၊ စိတ် ပြေ လောက် အောင် သာ ခိုး ယူ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ စ ပျစ် သီး ကို ဆွတ် သော သူ တို့ သည် လာ လျှင်၊ သူ တ ပါး လိုက် ၍ ဆွတ် စ ရာ ဘို့ ကြွင်း စေ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ သင် သည် အ လွန် ပျက် စီး ပြီ တ ကား။ ဧ သော သည် အ လွန် အ စစ် ခံ ရ ပြီ တ ကား။ သူ ဝှက် ထား သော ဥစ္စာ ကို အ လွန် ရှာ ဖွေ ကြ သည် တ ကား။ သင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြည် စွန်း သို့ နှင် ကြ ပြီ။ အ ဆွေ လုပ် သော သူ တို့ သည် သင့် ကို လှည့် စား ၍ နိုင် ကြ ပြီ။ သင် နှင့် အ တူ စား သောက် သော သူ တို့ သည် သင့် အောက် ၌ ကျော့ ကွင်း ကို ထောင် ထား ကြ ပြီ။ သင် ၏ ဉာဏ် ပ ညာ ကုန် ပြီ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထို ကာ လ ၌ ဧ ဒုံ ပြည် မှ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ၎င်း၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ကို ၎င်း ငါ ပယ် ရှား မည်။ အို တေ မန် မြို့၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို ပယ် ဖြတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် ၏ သူ ရဲ တို့ သည် ကြောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ သင် သည် ညီ ယာ ကုပ် ကို အ သေ သတ် ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် တိုင် အ ရှက် ကွဲ ၍၊ အ ကုန် အ စင် ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၁ သင် သည် တ ဘက် ၌ နေ သော နေ့၊ တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သူ ၏ အ မှု ထမ်း များ ကို သိမ်း သွား သော နေ့၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် သူ ၏ မြို့ တံ ခါး ထဲ သို့ ဝင် ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို စာ ရေး တံ ချ သော နေ့ ၌ သင် သည် လက် ခံ သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၂ သင် ၏ ညီ သည် တ ပါး အ မျိုး သား ဖြစ် သော နေ့ ၌ သူ ၏ အ မှု ကို သင် မ ကြည့် သင့်။ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ပျက် စီး သော နေ့ ၌ မ ဝါ ကြွား သင့်။ ဒုက္ခ ခံ ရ သော နေ့ ၌ စော် ကား သော စ ကား ကို မ ပြော သင့်။ ၁၃ ငါ ၏ လူ တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ နေ ရာ တံ ခါး အ တွင်း သို့ မ ဝင် သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို မ ကြည့် မ ရှု သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ဥစ္စာ ကို မ လု မ ယူ သင့်။ ၁၄ လွတ် သော သူ တို့ ကို ဆီး တား ခြင်း ငှါ ဖြတ် လမ်း ၌ မ ရပ် မ နေ သင့်။ အ မှု ရောက် သော နေ့ ၌ ကျန် ကြွင်း သော သူ တို့ ကို မ အပ် သင့်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် သည် ခပ် သိမ်း သော လူ မျိုး တို့ နှင့် နီး ပြီ။ သင် ပြု သည် အ တိုင်း သင် ၌ သူ တ ပါး ပြု လိမ့် မည်။ သင် ပြု သော အ မှု သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ငါ့ တောင် ပေါ် မှာ စား သောက် သ ကဲ့ သို့၊ ပတ် လည် ၌ နေ သော လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် စား သောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ စား သောက် ၍ မျို သ ဖြင့် မ ရှိ ဘူး သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၇ ဇိ အုန် တောင် ပေါ် မှာ ဘေး လွတ် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဖြစ် လိမ့် မည်။ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မိ မိ ပိုင် ထိုက် သော မြေ ကို ပိုင် ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မီး၊ ယော သပ် အ မျိုး သည် မီး လျှံ၊ ဧ သော အ မျိုး သည် အ မှိုက် ဖြစ် လျက် မီး ညှိ ၍ လောင် သ ဖြင့်၊ ဧ သော အ မျိုး သား မ ကျန် ကြွင်း ရ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ပြီ။

၁၉ တောင် မျက် နှာ သား တို့ သည် ဧ သော ၏ တောင် ကို ၎င်း၊ မြေ ညီ သော အ ရပ် သား တို့ သည် ဖိ လိတ္တိ ပြည် ကို ၎င်း၊ ဧ ဖ ရိမ် လယ် ပြင် နှင့် ရှ မာ ရိ လယ် ပြင် ကို ၎င်း၊ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍၊ ခါ န နိ လူ တို့ တွင် ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အ လုံး အ ရင်း သည် ဇ ရတ္တ မြို့ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ သေ ဖ ရဒ် ပြည် ၌ ရှိ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ သည် တောင် မျက် နှာ မြို့ ရွာ တို့ ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ဧ သော ၏ တောင် ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ ကယ် တင် သော သူ တို့ သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ လိမ့် မည်။ တိုင်း နိုင် ငံ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နိုင် ငံ တော် ဖြစ် လိမ့် သ တည်း။

ပ ရော ဖက် ဩ ဗ ဒိ ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဧ ဒုံ ပြည် ကို ရည် မှတ် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွေး ကြော် တော် မူ သံ ကို ငါ တို့ သည် ကြား ကြ ၏။ သင် တို့ ထ ၍ ဧ ဒုံ ပြည် ကို တိုက် ခြင်း ငှါ စစ် ချီ ကြ လော့ ဟု၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ထံ သို့ သံ တ မန် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ။

သင့် ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ယုတ် မာ စေ ခြင်း ငှါ ငါ စီ ရင် သ ဖြင့်၊ သင် ၏ အ သ ရေ သည် အ လွန် ရှုတ် ချ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ကျောက် ကြား တို့ ၌ နေ ၍ မြင့် သော အ ရပ် ကို ခို လှုံ လျက်၊ ငါ့ ကို မြေ သို့ အ ဘယ် သူ နှိမ့် ချ နိုင် သ နည်း ဟု အောက် မေ့ သော သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သင် ၏ မာ န သည် သင့် ကို လှည့် စား ပြီ။ သင် သည် ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကိုယ် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ကြယ် တို့ တွင် အ သိုက် ကို လုပ် သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် မှ သင့် ကို ငါ နှိမ့် ချ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ညဉ့် အ ခါ သူ ခိုး ထား ပြ တို့ သည် သင် ရှိ ရာ သို့ လာ လျှင်၊ စိတ် ပြေ လောက် အောင် သာ ခိုး ယူ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ စ ပျစ် သီး ကို ဆွတ် သော သူ တို့ သည် လာ လျှင်၊ သူ တ ပါး လိုက် ၍ ဆွတ် စ ရာ ဘို့ ကြွင်း စေ ကြ လိမ့် မည် မ ဟုတ် လော။ သင် သည် အ လွန် ပျက် စီး ပြီ တ ကား။ ဧ သော သည် အ လွန် အ စစ် ခံ ရ ပြီ တ ကား။ သူ ဝှက် ထား သော ဥစ္စာ ကို အ လွန် ရှာ ဖွေ ကြ သည် တ ကား။ သင် နှင့် မိဿ ဟာ ယ ဖွဲ့ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြည် စွန်း သို့ နှင် ကြ ပြီ။ အ ဆွေ လုပ် သော သူ တို့ သည် သင့် ကို လှည့် စား ၍ နိုင် ကြ ပြီ။ သင် နှင့် အ တူ စား သောက် သော သူ တို့ သည် သင့် အောက် ၌ ကျော့ ကွင်း ကို ထောင် ထား ကြ ပြီ။ သင် ၏ ဉာဏ် ပ ညာ ကုန် ပြီ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ထို ကာ လ ၌ ဧ ဒုံ ပြည် မှ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ၎င်း၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ကို ၎င်း ငါ ပယ် ရှား မည်။ အို တေ မန် မြို့၊ ဧ သော ၏ တောင် မှ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို ပယ် ဖြတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် ၏ သူ ရဲ တို့ သည် ကြောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ သင် သည် ညီ ယာ ကုပ် ကို အ သေ သတ် ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် တိုင် အ ရှက် ကွဲ ၍၊ အ ကုန် အ စင် ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၁၁ သင် သည် တ ဘက် ၌ နေ သော နေ့၊ တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သူ ၏ အ မှု ထမ်း များ ကို သိမ်း သွား သော နေ့၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် သူ ၏ မြို့ တံ ခါး ထဲ သို့ ဝင် ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို စာ ရေး တံ ချ သော နေ့ ၌ သင် သည် လက် ခံ သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၂ သင် ၏ ညီ သည် တ ပါး အ မျိုး သား ဖြစ် သော နေ့ ၌ သူ ၏ အ မှု ကို သင် မ ကြည့် သင့်။ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ပျက် စီး သော နေ့ ၌ မ ဝါ ကြွား သင့်။ ဒုက္ခ ခံ ရ သော နေ့ ၌ စော် ကား သော စ ကား ကို မ ပြော သင့်။ ၁၃ ငါ ၏ လူ တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ နေ ရာ တံ ခါး အ တွင်း သို့ မ ဝင် သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ၏ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို မ ကြည့် မ ရှု သင့်။ ဘေး ဥ ပဒ် ကို ခံ ရ သော နေ့ ၌ သူ တို့ ဥစ္စာ ကို မ လု မ ယူ သင့်။ ၁၄ လွတ် သော သူ တို့ ကို ဆီး တား ခြင်း ငှါ ဖြတ် လမ်း ၌ မ ရပ် မ နေ သင့်။ အ မှု ရောက် သော နေ့ ၌ ကျန် ကြွင်း သော သူ တို့ ကို မ အပ် သင့်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် သည် ခပ် သိမ်း သော လူ မျိုး တို့ နှင့် နီး ပြီ။ သင် ပြု သည် အ တိုင်း သင် ၌ သူ တ ပါး ပြု လိမ့် မည်။ သင် ပြု သော အ မှု သည် သင့် ခေါင်း ပေါ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။ ၁၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ငါ့ တောင် ပေါ် မှာ စား သောက် သ ကဲ့ သို့၊ ပတ် လည် ၌ နေ သော လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် စား သောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ စား သောက် ၍ မျို သ ဖြင့် မ ရှိ ဘူး သော သူ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၇ ဇိ အုန် တောင် ပေါ် မှာ ဘေး လွတ် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ သန့် ရှင်း သော အ ရပ် ဖြစ် လိမ့် မည်။ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မိ မိ ပိုင် ထိုက် သော မြေ ကို ပိုင် ရ လိမ့် မည်။ ၁၈ ယာ ကုပ် အ မျိုး သည် မီး၊ ယော သပ် အ မျိုး သည် မီး လျှံ၊ ဧ သော အ မျိုး သည် အ မှိုက် ဖြစ် လျက် မီး ညှိ ၍ လောင် သ ဖြင့်၊ ဧ သော အ မျိုး သား မ ကျန် ကြွင်း ရ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ပြီ။

၁၉ တောင် မျက် နှာ သား တို့ သည် ဧ သော ၏ တောင် ကို ၎င်း၊ မြေ ညီ သော အ ရပ် သား တို့ သည် ဖိ လိတ္တိ ပြည် ကို ၎င်း၊ ဧ ဖ ရိမ် လယ် ပြင် နှင့် ရှ မာ ရိ လယ် ပြင် ကို ၎င်း၊ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍၊ ခါ န နိ လူ တို့ တွင် ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အ လုံး အ ရင်း သည် ဇ ရတ္တ မြို့ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ သေ ဖ ရဒ် ပြည် ၌ ရှိ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ သည် တောင် မျက် နှာ မြို့ ရွာ တို့ ကို ၎င်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၁ ဧ သော ၏ တောင် ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ ကယ် တင် သော သူ တို့ သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ လိမ့် မည်။ တိုင်း နိုင် ငံ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နိုင် ငံ တော် ဖြစ် လိမ့် သ တည်း။

ပ ရော ဖက် ဩ ဗ ဒိ ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ပြီး ၏။

Please view in landscape orientation