စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဧ သ တာ ဝတ္တု

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အိန္ဒိ ယ ပြည် မှ စ ၍ ကု ရှ ပြည် တိုင် အောင် တိုင်း ပြည် တ ရာ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ပြည် တို့ ကို အ စိုး ရ သော ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည်၊ ရှု ရှန် နန်း တော် ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် ၍၊ နန်း စံ သုံး နှစ် တွင် ပေ ရ သိ ဗိုလ်၊ မေ ဒိ ဗိုလ် များ၊ အ ပြည် ပြည် သော မှူး မတ် ဝန် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် ကျွန် တော် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ နိုင် ငံ တော် စည်း စိမ်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို အ ရက် တ ရာ ရှစ် ဆယ် ပတ် လုံး ပြ တော် မူ ၏။

ထို ကာ လ လွန် ပြီး မှ၊ ရှင် ဘု ရင် သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ စည်း ဝေး သော သူ အ ကြီး အ ငယ် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ နန်း တော် အ နား ဥ ယျာဉ် တော် ဝင်း ထဲ မှာ ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ပွဲ ခံ တော် မူ ၏။ ငွေ ကွင်း တပ် သော ကျောက် ဖြူ တိုင် တို့ ၌ မောင်း သော ပိတ် ချော၊ ကြိုး ဖြင့် ဆွဲ ကာ သော ပိတ် ချော ကု လား ကာ အ ဖြူ အ စိမ်း အ ပြာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ခင်း သော ကျောက် ပြား အ နီ အ ပြာ အ ဖြူ အ နက် တို့ အ ပေါ် မှာ ထား သော ရွှေ ငွေ အ နေ အ ထိုင် တို့ နှင့် ၎င်း ဥ ယျာဉ် တော် သည် ပြည့် စုံ ၏။ ရှင် ဘု ရင် စည်း စိမ် နှင့် လျော် စွာ ထူး ခြား သော ရွှေ ဖ လား တို့ နှင့် များ စွာ သော စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြ ၏။ စ ပျစ် ရည် သောက် ခြင်း အ မှု သည် တ ရား အ တိုင်း ဖြစ် ၏။ အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ နိုင် မ သောက် စေ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် ပြု ကြ မည် အ ကြောင်း၊ နန်း တော် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် မိန့် တော် မူ ၏။

မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် လည်း၊ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု နန်း တော် သား မိန်း မ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် လေ ၏။

၁၀-၁၁ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ဆင်း လှ သော ကြောင့်၊ ခု နစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ ရှင် ဘု ရင် သည် စ ပျစ် ရည် သောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ သော အ ခါ၊ မိ ဖု ရား အ ဆင်း လှ ခြင်း အ သ ရေ ကို မင်း များ နှင့် လူ များ တို့ အား ပြ လို သော ငှါ၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ရာ ဇ သ ရ ဖူ ဆောင်း စေ ၍၊ အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ရ မည် အ ကြောင်း၊ မ ဟု မန်၊ ဗိ ဇ သ၊ ဟာ ဗော န၊ ဗိ ဂ သ၊ အ ဗာ ဂ သ၊ ဇေ သာ၊ ကာ ကတ် တည်း ဟူ သော အ မှု တော် ထမ်း မိန်း မ စိုး ခု နစ် ယောက် တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၂ သို့ ရာ တွင် မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား သည် ငြင်း ဆန် ၍ မ လာ ဘဲ နေ ၏။ ထို ကြောင့် ရှင် ဘု ရင် သည် အ မျက် ထွက် ၍၊ ဒေါ သ မီး လောင် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၃-၁၄ ထို အ ခါ ကာ ရှေ န၊ ရှေ သာ၊ အာ ဒ မာ သ၊ တာ ရှိ ရှ၊ မေ ရက်၊ မာ သေ န၊ မ မု ကန် တည်း ဟူ သော ရှင် ဘု ရင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို အ စဉ် ဖူး မြင် ၍၊ နိုင် ငံ တော် တွင် အ မြတ် ဆုံး သော ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ အ တွင်း ဝန် မင်း ခု နစ် ပါး တို့ သည် အ နား တော် ၌ ထိုင် လျက် ရှိ ၍၊ တ ရား စီ ရင် ရာ လမ်း ကို လေ့ ကျက် သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် ရှင် ဘု ရင် တိုင် ပင် သော ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း၊ အ ကျိုး အ ကြောင်း ကို နား လည် သော ထို ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၅ မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော ငါ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် နား မ ထောင် သော ကြောင့်၊ ဓမ္မ သတ် အ တိုင်း သူ ၌ အ ဘယ် သို့ စီ ရင် ရ မည် နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊

၁၆ မ မု ကန် က၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ကို သာ ပြစ် မှား သည် မ ဟုတ် ပါ။ အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု အ စိုး ရ တော် မူ သော တိုင်း ပြည် အ ရပ် ရပ် ၌ ရှိ သော မင်း များ နှင့် ဆင်း ရဲ သား များ အ ပေါင်း တို့ ကို ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ၁၇ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည် မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ခေါ် ၍၊ မိ ဖု ရား မ လာ ဟု အ နှံ့ အ ပြား ပြော ကြ သ ဖြင့်၊ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ခပ် သိမ်း သော မိန်း မ တို့ သည် ကြား ၍ မိ မိ တို့ ခင် ပွန်း ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၈ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ မင်း က တော် တို့ သည် ကြား သိ ကြ လျှင်၊ မှူး တော် မတ် တော် အ ပေါင်း တို့ အား ထို နည်း တူ ပြန် ပြော သ ဖြင့်၊ အား မ နာ တတ် သော စိတ်၊ ဒေါ သ စိတ် တိုး ပွါး စ ရာ အ ကြောင်း ရှိ ပါ လိမ့် မည်။

၁၉ ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု ထံ တော် သို့ နောက် တ ဖန် မ ဝင် စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် မ ဝင် စေ နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ ပါ။ မ ပြောင်း လဲ နိုင် သော အ မိန့် တော် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ ဓမ္မ သတ် ၌ သွင်း ၍ ရေး စေ တော် မူ ပါ။ ဝါ ရှ တိ ထက် ကောင်း သော မိန်း မ ကို လည်း မိ ဖု ရား အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ။ ၂၀ သို့ ပြု လျှင် ရှင် ဘု ရင် ပေး တော် မူ သော အ မိန့် တော် ကို ကျယ် ဝန်း သော နိုင် ငံ တော် တ ရှောက် လုံး ကြော် ငြာ သော အ ခါ၊ မိန်း မ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် ခင် ပွန်း အ ယုတ် အ မြတ် တို့ ကို ရို သေ ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ ရှေ့ မှာ လျှောက် ထား ၏။

၂၁ ထို စ ကား ကို ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ သည် နှစ် သက် ၍ မ မု ကန် လျှောက် သည် အ တိုင်း ရှင် ဘု ရင် ပြု လျက်၊ ၂၂ လူ တိုင်း မိ မိ အိမ် ကို အုပ် စိုး ရ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ လူ မျိုး စ ကား ကို ပြော ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ တိုင်း တိုင်း အ ပြည် ပြည် ဘာ သာ စ ကား အ သီး အ သီး ကို အ နက် ပြန် ၍ နိုင် ငံ တော် အ ရပ် ရပ် သို့ အ မိန့် တော် စာ ကို ပေး လိုက် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အိန္ဒိ ယ ပြည် မှ စ ၍ ကု ရှ ပြည် တိုင် အောင် တိုင်း ပြည် တ ရာ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ပြည် တို့ ကို အ စိုး ရ သော ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည်၊ ရှု ရှန် နန်း တော် ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် ၍၊ နန်း စံ သုံး နှစ် တွင် ပေ ရ သိ ဗိုလ်၊ မေ ဒိ ဗိုလ် များ၊ အ ပြည် ပြည် သော မှူး မတ် ဝန် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် ကျွန် တော် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ နိုင် ငံ တော် စည်း စိမ်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို အ ရက် တ ရာ ရှစ် ဆယ် ပတ် လုံး ပြ တော် မူ ၏။

ထို ကာ လ လွန် ပြီး မှ၊ ရှင် ဘု ရင် သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ စည်း ဝေး သော သူ အ ကြီး အ ငယ် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ နန်း တော် အ နား ဥ ယျာဉ် တော် ဝင်း ထဲ မှာ ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ပွဲ ခံ တော် မူ ၏။ ငွေ ကွင်း တပ် သော ကျောက် ဖြူ တိုင် တို့ ၌ မောင်း သော ပိတ် ချော၊ ကြိုး ဖြင့် ဆွဲ ကာ သော ပိတ် ချော ကု လား ကာ အ ဖြူ အ စိမ်း အ ပြာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ခင်း သော ကျောက် ပြား အ နီ အ ပြာ အ ဖြူ အ နက် တို့ အ ပေါ် မှာ ထား သော ရွှေ ငွေ အ နေ အ ထိုင် တို့ နှင့် ၎င်း ဥ ယျာဉ် တော် သည် ပြည့် စုံ ၏။ ရှင် ဘု ရင် စည်း စိမ် နှင့် လျော် စွာ ထူး ခြား သော ရွှေ ဖ လား တို့ နှင့် များ စွာ သော စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြ ၏။ စ ပျစ် ရည် သောက် ခြင်း အ မှု သည် တ ရား အ တိုင်း ဖြစ် ၏။ အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ နိုင် မ သောက် စေ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် ပြု ကြ မည် အ ကြောင်း၊ နန်း တော် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် မိန့် တော် မူ ၏။

မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် လည်း၊ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု နန်း တော် သား မိန်း မ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် လေ ၏။

၁၀-၁၁ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ဆင်း လှ သော ကြောင့်၊ ခု နစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ ရှင် ဘု ရင် သည် စ ပျစ် ရည် သောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ သော အ ခါ၊ မိ ဖု ရား အ ဆင်း လှ ခြင်း အ သ ရေ ကို မင်း များ နှင့် လူ များ တို့ အား ပြ လို သော ငှါ၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ရာ ဇ သ ရ ဖူ ဆောင်း စေ ၍၊ အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ရ မည် အ ကြောင်း၊ မ ဟု မန်၊ ဗိ ဇ သ၊ ဟာ ဗော န၊ ဗိ ဂ သ၊ အ ဗာ ဂ သ၊ ဇေ သာ၊ ကာ ကတ် တည်း ဟူ သော အ မှု တော် ထမ်း မိန်း မ စိုး ခု နစ် ယောက် တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၂ သို့ ရာ တွင် မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား သည် ငြင်း ဆန် ၍ မ လာ ဘဲ နေ ၏။ ထို ကြောင့် ရှင် ဘု ရင် သည် အ မျက် ထွက် ၍၊ ဒေါ သ မီး လောင် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၃-၁၄ ထို အ ခါ ကာ ရှေ န၊ ရှေ သာ၊ အာ ဒ မာ သ၊ တာ ရှိ ရှ၊ မေ ရက်၊ မာ သေ န၊ မ မု ကန် တည်း ဟူ သော ရှင် ဘု ရင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို အ စဉ် ဖူး မြင် ၍၊ နိုင် ငံ တော် တွင် အ မြတ် ဆုံး သော ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ အ တွင်း ဝန် မင်း ခု နစ် ပါး တို့ သည် အ နား တော် ၌ ထိုင် လျက် ရှိ ၍၊ တ ရား စီ ရင် ရာ လမ်း ကို လေ့ ကျက် သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် ရှင် ဘု ရင် တိုင် ပင် သော ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း၊ အ ကျိုး အ ကြောင်း ကို နား လည် သော ထို ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၅ မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော ငါ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် နား မ ထောင် သော ကြောင့်၊ ဓမ္မ သတ် အ တိုင်း သူ ၌ အ ဘယ် သို့ စီ ရင် ရ မည် နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊

၁၆ မ မု ကန် က၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ကို သာ ပြစ် မှား သည် မ ဟုတ် ပါ။ အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု အ စိုး ရ တော် မူ သော တိုင်း ပြည် အ ရပ် ရပ် ၌ ရှိ သော မင်း များ နှင့် ဆင်း ရဲ သား များ အ ပေါင်း တို့ ကို ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ၁၇ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည် မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ခေါ် ၍၊ မိ ဖု ရား မ လာ ဟု အ နှံ့ အ ပြား ပြော ကြ သ ဖြင့်၊ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ခပ် သိမ်း သော မိန်း မ တို့ သည် ကြား ၍ မိ မိ တို့ ခင် ပွန်း ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၈ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ မင်း က တော် တို့ သည် ကြား သိ ကြ လျှင်၊ မှူး တော် မတ် တော် အ ပေါင်း တို့ အား ထို နည်း တူ ပြန် ပြော သ ဖြင့်၊ အား မ နာ တတ် သော စိတ်၊ ဒေါ သ စိတ် တိုး ပွါး စ ရာ အ ကြောင်း ရှိ ပါ လိမ့် မည်။

၁၉ ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု ထံ တော် သို့ နောက် တ ဖန် မ ဝင် စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် မ ဝင် စေ နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ ပါ။ မ ပြောင်း လဲ နိုင် သော အ မိန့် တော် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ ဓမ္မ သတ် ၌ သွင်း ၍ ရေး စေ တော် မူ ပါ။ ဝါ ရှ တိ ထက် ကောင်း သော မိန်း မ ကို လည်း မိ ဖု ရား အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ။ ၂၀ သို့ ပြု လျှင် ရှင် ဘု ရင် ပေး တော် မူ သော အ မိန့် တော် ကို ကျယ် ဝန်း သော နိုင် ငံ တော် တ ရှောက် လုံး ကြော် ငြာ သော အ ခါ၊ မိန်း မ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် ခင် ပွန်း အ ယုတ် အ မြတ် တို့ ကို ရို သေ ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ ရှေ့ မှာ လျှောက် ထား ၏။

၂၁ ထို စ ကား ကို ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ သည် နှစ် သက် ၍ မ မု ကန် လျှောက် သည် အ တိုင်း ရှင် ဘု ရင် ပြု လျက်၊ ၂၂ လူ တိုင်း မိ မိ အိမ် ကို အုပ် စိုး ရ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ လူ မျိုး စ ကား ကို ပြော ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ တိုင်း တိုင်း အ ပြည် ပြည် ဘာ သာ စ ကား အ သီး အ သီး ကို အ နက် ပြန် ၍ နိုင် ငံ တော် အ ရပ် ရပ် သို့ အ မိန့် တော် စာ ကို ပေး လိုက် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အိန္ဒိ ယ ပြည် မှ စ ၍ ကု ရှ ပြည် တိုင် အောင် တိုင်း ပြည် တ ရာ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ပြည် တို့ ကို အ စိုး ရ သော ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည်၊ ရှု ရှန် နန်း တော် ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် ၍၊ နန်း စံ သုံး နှစ် တွင် ပေ ရ သိ ဗိုလ်၊ မေ ဒိ ဗိုလ် များ၊ အ ပြည် ပြည် သော မှူး မတ် ဝန် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် ကျွန် တော် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ နိုင် ငံ တော် စည်း စိမ်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို အ ရက် တ ရာ ရှစ် ဆယ် ပတ် လုံး ပြ တော် မူ ၏။

ထို ကာ လ လွန် ပြီး မှ၊ ရှင် ဘု ရင် သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ စည်း ဝေး သော သူ အ ကြီး အ ငယ် အ ပေါင်း တို့ အ ဘို့ နန်း တော် အ နား ဥ ယျာဉ် တော် ဝင်း ထဲ မှာ ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး ပွဲ ခံ တော် မူ ၏။ ငွေ ကွင်း တပ် သော ကျောက် ဖြူ တိုင် တို့ ၌ မောင်း သော ပိတ် ချော၊ ကြိုး ဖြင့် ဆွဲ ကာ သော ပိတ် ချော ကု လား ကာ အ ဖြူ အ စိမ်း အ ပြာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ခင်း သော ကျောက် ပြား အ နီ အ ပြာ အ ဖြူ အ နက် တို့ အ ပေါ် မှာ ထား သော ရွှေ ငွေ အ နေ အ ထိုင် တို့ နှင့် ၎င်း ဥ ယျာဉ် တော် သည် ပြည့် စုံ ၏။ ရှင် ဘု ရင် စည်း စိမ် နှင့် လျော် စွာ ထူး ခြား သော ရွှေ ဖ လား တို့ နှင့် များ စွာ သော စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြ ၏။ စ ပျစ် ရည် သောက် ခြင်း အ မှု သည် တ ရား အ တိုင်း ဖြစ် ၏။ အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ နိုင် မ သောက် စေ၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် ပြု ကြ မည် အ ကြောင်း၊ နန်း တော် အ ရာ ရှိ အ ပေါင်း တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် မိန့် တော် မူ ၏။

မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် လည်း၊ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု နန်း တော် သား မိန်း မ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် လေ ၏။

၁၀-၁၁ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ဆင်း လှ သော ကြောင့်၊ ခု နစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ ရှင် ဘု ရင် သည် စ ပျစ် ရည် သောက် ၍ ရွှင် လန်း သော စိတ် ရှိ သော အ ခါ၊ မိ ဖု ရား အ ဆင်း လှ ခြင်း အ သ ရေ ကို မင်း များ နှင့် လူ များ တို့ အား ပြ လို သော ငှါ၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ရာ ဇ သ ရ ဖူ ဆောင်း စေ ၍၊ အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ရ မည် အ ကြောင်း၊ မ ဟု မန်၊ ဗိ ဇ သ၊ ဟာ ဗော န၊ ဗိ ဂ သ၊ အ ဗာ ဂ သ၊ ဇေ သာ၊ ကာ ကတ် တည်း ဟူ သော အ မှု တော် ထမ်း မိန်း မ စိုး ခု နစ် ယောက် တို့ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၂ သို့ ရာ တွင် မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား သည် ငြင်း ဆန် ၍ မ လာ ဘဲ နေ ၏။ ထို ကြောင့် ရှင် ဘု ရင် သည် အ မျက် ထွက် ၍၊ ဒေါ သ မီး လောင် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၃-၁၄ ထို အ ခါ ကာ ရှေ န၊ ရှေ သာ၊ အာ ဒ မာ သ၊ တာ ရှိ ရှ၊ မေ ရက်၊ မာ သေ န၊ မ မု ကန် တည်း ဟူ သော ရှင် ဘု ရင် ၏ မျက် နှာ တော် ကို အ စဉ် ဖူး မြင် ၍၊ နိုင် ငံ တော် တွင် အ မြတ် ဆုံး သော ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ အ တွင်း ဝန် မင်း ခု နစ် ပါး တို့ သည် အ နား တော် ၌ ထိုင် လျက် ရှိ ၍၊ တ ရား စီ ရင် ရာ လမ်း ကို လေ့ ကျက် သော သူ အ ပေါင်း တို့ နှင့် ရှင် ဘု ရင် တိုင် ပင် သော ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း၊ အ ကျိုး အ ကြောင်း ကို နား လည် သော ထို ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၅ မိန်း မ စိုး ဆင့် ဆို သော ငါ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု အ မိန့် တော် ကို၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် နား မ ထောင် သော ကြောင့်၊ ဓမ္မ သတ် အ တိုင်း သူ ၌ အ ဘယ် သို့ စီ ရင် ရ မည် နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင်၊

၁၆ မ မု ကန် က၊ မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး ကို သာ ပြစ် မှား သည် မ ဟုတ် ပါ။ အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု အ စိုး ရ တော် မူ သော တိုင်း ပြည် အ ရပ် ရပ် ၌ ရှိ သော မင်း များ နှင့် ဆင်း ရဲ သား များ အ ပေါင်း တို့ ကို ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ၁၇ ရှင် ဘု ရင် အာ ရွှေ ရု သည် မိ ဖု ရား ဝါ ရှ တိ ကို ခေါ် ၍၊ မိ ဖု ရား မ လာ ဟု အ နှံ့ အ ပြား ပြော ကြ သ ဖြင့်၊ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ခပ် သိမ်း သော မိန်း မ တို့ သည် ကြား ၍ မိ မိ တို့ ခင် ပွန်း ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ပါ လိမ့် မည်။ ၁၈ မိ ဖု ရား ပြု သော ဤ အ မှု ကို ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ မင်း က တော် တို့ သည် ကြား သိ ကြ လျှင်၊ မှူး တော် မတ် တော် အ ပေါင်း တို့ အား ထို နည်း တူ ပြန် ပြော သ ဖြင့်၊ အား မ နာ တတ် သော စိတ်၊ ဒေါ သ စိတ် တိုး ပွါး စ ရာ အ ကြောင်း ရှိ ပါ လိမ့် မည်။

၁၉ ဝါ ရှ တိ သည် အ ရှင် မင်း ကြီး အာ ရွှေ ရု ထံ တော် သို့ နောက် တ ဖန် မ ဝင် စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် မ ဝင် စေ နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ ပါ။ မ ပြောင်း လဲ နိုင် သော အ မိန့် တော် ရှိ စေ ခြင်း ငှါ ပေ ရ သိ၊ မေ ဒိ ဓမ္မ သတ် ၌ သွင်း ၍ ရေး စေ တော် မူ ပါ။ ဝါ ရှ တိ ထက် ကောင်း သော မိန်း မ ကို လည်း မိ ဖု ရား အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် တော် မူ ပါ။ ၂၀ သို့ ပြု လျှင် ရှင် ဘု ရင် ပေး တော် မူ သော အ မိန့် တော် ကို ကျယ် ဝန်း သော နိုင် ငံ တော် တ ရှောက် လုံး ကြော် ငြာ သော အ ခါ၊ မိန်း မ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် ခင် ပွန်း အ ယုတ် အ မြတ် တို့ ကို ရို သေ ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ ရှေ့ မှာ လျှောက် ထား ၏။

၂၁ ထို စ ကား ကို ရှင် ဘု ရင် နှင့် မှူး မတ် တို့ သည် နှစ် သက် ၍ မ မု ကန် လျှောက် သည် အ တိုင်း ရှင် ဘု ရင် ပြု လျက်၊ ၂၂ လူ တိုင်း မိ မိ အိမ် ကို အုပ် စိုး ရ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ လူ မျိုး စ ကား ကို ပြော ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ တိုင်း တိုင်း အ ပြည် ပြည် ဘာ သာ စ ကား အ သီး အ သီး ကို အ နက် ပြန် ၍ နိုင် ငံ တော် အ ရပ် ရပ် သို့ အ မိန့် တော် စာ ကို ပေး လိုက် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation