စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

အာ မုတ် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ ၏ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ မြေ ကြီး မ လှုပ် မှီ နှစ် နှစ် အ ထက် က၊ သိုး ထိန်း စု အ ဝင် ဖြစ် သော တေ ကော ရွာ သား အာ မုတ် သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် အ တွက် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် က ကြွေး ကြော် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် တော် မူ သော ကြောင့်၊ သိုး ထိန်း နေ ရာ တို့ သည် ညှိုး ငယ် ၍၊ က ရ မေ လ တောင် ထိပ် သည် နွမ်း ရိ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဒ မာ သက် မြို့ သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို စ ပါး နယ် ရာ သံ ယန္တ ရား စက် တို့ နှင့် ကြိတ် နယ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဟာ ဇေ လ မင်း မျိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗင်္ဟာ ဒဒ် မင်း ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ ဒ မာ သက် မြို့ တံ ခါး ကန့် လန့် ကျင် တို့ ကို ချိုး မည်။ အာ ဝင် ချိုင့် သား တို့ ကို ၎င်း၊ ဗေ သေ ဒင် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ရှု ရိ ပြည် သား တို့ သည် ကိ ရ မြို့ သို့ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဂါ ဇ မြို့ သည် ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် ခြင်း ငှါ သိမ်း သွား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဂါ ဇ မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ အာ ဇုတ် မြို့ သား တို့ ကို ၎င်း၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ဧ ကြုန် မြို့ ကို လည်း တိုက် ၍ ကျန် ကြွင်း သော ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် ပျက် စီး ကြ လိမ့် မည် ဟု အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ တု ရု မြို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖွဲ့ သော မိဿ ဟာ ယ ကို မ စောင့်၊ ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၀ တု ရု မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဧ ဒုံ ပြည် သည် သ နား သော စိတ် ကို ချုပ် တည်း ၍၊ ညီ အစ် ကို ကို ထား နှင့် လိုက် သော အ ပြစ်၊ ဒေါ သ စိတ် နှင့် အ စဉ် အ မြဲ ဆွဲ ဖြတ် ၍ အ စဉ် အ မြဲ အ ငြိုး ထား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၂ တေ မန် မြို့ အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗော ဇ ရ မြို့ ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အမ္မုန် ပြည် သား တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ ကို ကျယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် ဝန် ဆောင် သော ဂိ လဒ် ပြည် သူ မိန်း မ တို့ ၏ ဝမ်း ကို ခွဲ သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၄ ရဗ္ဗာ မြို့ ရိုး ကို မီး ရှို့ ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ စစ် တိုက် သော နေ့ ၌ အော် ဟစ် ခြင်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ရောက် သော နေ့ ၌ လွင့် သွား ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ၁၅ သူ တို့ ရှင် ဘု ရင် ကိုယ် တိုင် မှ စ ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် များ တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ ၏ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ မြေ ကြီး မ လှုပ် မှီ နှစ် နှစ် အ ထက် က၊ သိုး ထိန်း စု အ ဝင် ဖြစ် သော တေ ကော ရွာ သား အာ မုတ် သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် အ တွက် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် က ကြွေး ကြော် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် တော် မူ သော ကြောင့်၊ သိုး ထိန်း နေ ရာ တို့ သည် ညှိုး ငယ် ၍၊ က ရ မေ လ တောင် ထိပ် သည် နွမ်း ရိ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဒ မာ သက် မြို့ သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို စ ပါး နယ် ရာ သံ ယန္တ ရား စက် တို့ နှင့် ကြိတ် နယ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဟာ ဇေ လ မင်း မျိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗင်္ဟာ ဒဒ် မင်း ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ ဒ မာ သက် မြို့ တံ ခါး ကန့် လန့် ကျင် တို့ ကို ချိုး မည်။ အာ ဝင် ချိုင့် သား တို့ ကို ၎င်း၊ ဗေ သေ ဒင် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ရှု ရိ ပြည် သား တို့ သည် ကိ ရ မြို့ သို့ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဂါ ဇ မြို့ သည် ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် ခြင်း ငှါ သိမ်း သွား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဂါ ဇ မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ အာ ဇုတ် မြို့ သား တို့ ကို ၎င်း၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ဧ ကြုန် မြို့ ကို လည်း တိုက် ၍ ကျန် ကြွင်း သော ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် ပျက် စီး ကြ လိမ့် မည် ဟု အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ တု ရု မြို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖွဲ့ သော မိဿ ဟာ ယ ကို မ စောင့်၊ ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၀ တု ရု မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဧ ဒုံ ပြည် သည် သ နား သော စိတ် ကို ချုပ် တည်း ၍၊ ညီ အစ် ကို ကို ထား နှင့် လိုက် သော အ ပြစ်၊ ဒေါ သ စိတ် နှင့် အ စဉ် အ မြဲ ဆွဲ ဖြတ် ၍ အ စဉ် အ မြဲ အ ငြိုး ထား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၂ တေ မန် မြို့ အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗော ဇ ရ မြို့ ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အမ္မုန် ပြည် သား တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ ကို ကျယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် ဝန် ဆောင် သော ဂိ လဒ် ပြည် သူ မိန်း မ တို့ ၏ ဝမ်း ကို ခွဲ သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၄ ရဗ္ဗာ မြို့ ရိုး ကို မီး ရှို့ ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ စစ် တိုက် သော နေ့ ၌ အော် ဟစ် ခြင်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ရောက် သော နေ့ ၌ လွင့် သွား ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ၁၅ သူ တို့ ရှင် ဘု ရင် ကိုယ် တိုင် မှ စ ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် များ တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ ၏ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ မြေ ကြီး မ လှုပ် မှီ နှစ် နှစ် အ ထက် က၊ သိုး ထိန်း စု အ ဝင် ဖြစ် သော တေ ကော ရွာ သား အာ မုတ် သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် အ တွက် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် ပေါ် က ကြွေး ကြော် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် တော် မူ သော ကြောင့်၊ သိုး ထိန်း နေ ရာ တို့ သည် ညှိုး ငယ် ၍၊ က ရ မေ လ တောင် ထိပ် သည် နွမ်း ရိ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဒ မာ သက် မြို့ သည် ဂိ လဒ် ပြည် ကို စ ပါး နယ် ရာ သံ ယန္တ ရား စက် တို့ နှင့် ကြိတ် နယ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဟာ ဇေ လ မင်း မျိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗင်္ဟာ ဒဒ် မင်း ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ ဒ မာ သက် မြို့ တံ ခါး ကန့် လန့် ကျင် တို့ ကို ချိုး မည်။ အာ ဝင် ချိုင့် သား တို့ ကို ၎င်း၊ ဗေ သေ ဒင် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ရှု ရိ ပြည် သား တို့ သည် ကိ ရ မြို့ သို့ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဂါ ဇ မြို့ သည် ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် ခြင်း ငှါ သိမ်း သွား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ဂါ ဇ မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ အာ ဇုတ် မြို့ သား တို့ ကို ၎င်း၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ ၌ မင်း ပြု သော သူ တို့ ကို ၎င်း ပယ် ဖြတ် မည်။ ဧ ကြုန် မြို့ ကို လည်း တိုက် ၍ ကျန် ကြွင်း သော ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် ပျက် စီး ကြ လိမ့် မည် ဟု အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ တု ရု မြို့ သည် ညီ အစ် ကို ချင်း ဖွဲ့ သော မိဿ ဟာ ယ ကို မ စောင့်၊ ချုပ် ထား သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ဧ ဒုံ မင်း ၌ အပ် သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၀ တု ရု မြို့ ရိုး အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဧ ဒုံ ပြည် သည် သ နား သော စိတ် ကို ချုပ် တည်း ၍၊ ညီ အစ် ကို ကို ထား နှင့် လိုက် သော အ ပြစ်၊ ဒေါ သ စိတ် နှင့် အ စဉ် အ မြဲ ဆွဲ ဖြတ် ၍ အ စဉ် အ မြဲ အ ငြိုး ထား သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၂ တေ မန် မြို့ အ ပေါ် သို့ မီး ကို လွှတ် ၍၊ ဗော ဇ ရ မြို့ ၏ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အမ္မုန် ပြည် သား တို့ သည် မိ မိ နေ ရာ ကို ကျယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် ဝန် ဆောင် သော ဂိ လဒ် ပြည် သူ မိန်း မ တို့ ၏ ဝမ်း ကို ခွဲ သော အ ပြစ် သုံး ပါး မ က၊ အ ပြစ် လေး ပါး ကြောင့် ငါ သည် ဒဏ် မ ပေး ဘဲ မ နေ။ ၁၄ ရဗ္ဗာ မြို့ ရိုး ကို မီး ရှို့ ၍ ဘုံ ဗိ မာန် တို့ ကို လောင် စေ မည်။ စစ် တိုက် သော နေ့ ၌ အော် ဟစ် ခြင်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ရောက် သော နေ့ ၌ လွင့် သွား ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ၁၅ သူ တို့ ရှင် ဘု ရင် ကိုယ် တိုင် မှ စ ၍၊ မှူး တော် မတ် တော် များ တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation