စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌၊ အာ မုတ် ၏ သား ဟေ ရှာ ယ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ ၍၊ ယု ဒ ပြည် နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သည် မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ အို ကောင်း ကင်၊ ကြား လော့။ အို မြေ ကြီး၊ နား ထောင် လော့။ မိန့် တော် မူ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ ကျွေး မွေး ပြု စု သော သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ နွား သော် လည်း မိ မိ အ ရှင် ကို သိ ၏။ မြည်း သော် လည်း မိ မိ သ ခင် ၏ မြည်း ဇောင်း ကို သိ ၏။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ မူ ကား၊ ငါ့ ကို မ သိ ကြ။ ငါ ၏ လူ မျိုး မူ ကား၊ မ ဆင် ခြင် တတ် ပါ တ ကား။

ဆိုး ယုတ် သော အ မျိုး၊ ဒု စ ရိုက် ဝန် ကို ထမ်း ရွက် သော လူ စု၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ နွှယ်၊ ဖောက် ပြန် သော သား သ မီး ပါ တ ကား။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ကြ ပြီ။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ သန့် ရှင်း သော ဘု ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု ၍ ပယ် ကြ ပြီ။ ကျော ခိုင်း ၍ ခွါ သွား ကြ ပြီ။

သူ တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ဒဏ် ပေး ရ ဦး မည် နည်း။ အ ဘယ် သို့ ထပ် ၍ ဆုံး မ ရ ဦး မည် နည်း။ ဦး ခေါင်း သည် အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ နှ လုံး သည် လည်း ခွန် အား အ လျှင်း မ ရှိ။ ခြေ ဘ ဝါး မှ သည် ဦး ခေါင်း တိုင် အောင် ကျန်း မာ ခြင်း မ ရှိ။ စုတ် ရှ သော အ နာ၊ ထိ ခိုက် ၍ ရောင် သော အ နာ၊ ရိ ယွဲ သော အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ ထို အ နာ များ ကို မ နှိပ် မ နယ် ရ။ အ ဝတ် နှင့် မ စည်း ရ။ ဘ ယောင်း ဆီ နှင့် မ ပျော့ စေ ရ သေး။

သင် တို့ ပြည် သည် လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ သင် တို့ မြို့ များ ကို မီး လောင် ပြီ။ သင် တို့ မြေ ကို လည်း တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ စား ကြ ၏။ ရန် သူ ဖျက် ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး သည် လည်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် ၌ တဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ ခွါး တောင် ယာ ၌ လင့် စင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရန် သူ ဝိုင်း သော မြို့ ကဲ့ သို့ ၎င်း ကျန် ရစ် လေ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ အ နည်း ငယ် မျှ ကြွင်း စေ တော် မ မူ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် သော ဒုံ မြို့ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဂေါ မော ရ မြို့ နှင့် တူ ကြ ပြီ။

၁၀ သော ဒုံ မြို့ ကို အ စိုး ရ သော မင်း တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ကို ကြား ကြ လော့။ ဂေါ မော ရ မြို့ သား တို့၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ တ ရား တော် ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ ပူ ဇော် သော ယဇ် အ များ ကို ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ မီး ရှို့ ၍ ပူ ဇော် သော သိုး ကောင်၊ ဆူ ဖြိုး အောင် ကျွေး သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ၏ ဆီ ဥ နှင့် ငါ ဝ ပြီ။ နွား နှင့် သိုး သ ငယ်၊ ဆိတ် တို့ ၏ အ သွေး ကို ငါ မ နှစ် သက်။ ၁၂ သင် တို့ သည် ငါ့ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ပြ ခြင်း ငှါ လာ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ့ တန် တိုင်း တော် ကို ကျော် နင်း သော သင် တို့ ၌ ထို သို့ သော ဝတ် ကို အ ဘယ် သူ တောင်း သ နည်း။

၁၃ အ ချည်း နှီး သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို နောက် တ ဖန် မ ဆောင် ခဲ့ ကြ နှင့်။ သင် တို့ မီး ရှို့ သော နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ရွံ ရှာ ၏။ လ ဆန်း နေ့၊ ဥ ပုသ် နေ့၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး သော နေ့ ကို လည်း ရွံ ရှာ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ရော နှော သော ဓမ္မ စည်း ဝေး ခြင်း တို့ ကို သည်း မ ခံ နိုင်။ ၁၄ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် သင် တို့ လ ဆန်း နေ့ များ နှင့်၊ သင် တို့ ပွဲ များ ကို မုန်း ၏။ ငါ့ ကို နှောင့် ရှက် စ ရာ ဖြစ် ၏။ သည်း ခံ ခြင်း အား ဖြင့် ငါ ပင် ပန်း ၏။ ၁၅ သင် တို့ သည် လက် ဝါး တို့ ကို ဖြန့် ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် မျက် စိ ကို လွှဲ မည်။ များ စွာ သော ပ ဌ နာ ကို ပြု ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် နား မ ထောင်။ သင် တို့ လက် တို့ သည် အ သွေး နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၆ ကိုယ် ကို ကိုယ် ဆေး ကြော ကြ လော့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် စင် ကြယ် စေ ကြ လော့။ သင် တို့ ဒု စ ရိုက် များ ကို ငါ့ မျက် မှောက် မှ ပယ် ရှား ကြ လော့။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ဖြတ် ကြ လော့။ ၁၇ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် အံ့ သော ငှါ သင် ကြ လော့။ တ ရား သ ဖြင့် ပြု ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ ကြ လော့။ ကောက် သော အ ရာ ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ မုတ် ဆိုး မ တို့ ၏ အ မှု ကို စောင့် ကြ လော့။

၁၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ လာ ကြ။ တ ရား စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့။ သင် တို့ အ ပြစ် သည် နီ သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြူ လိမ့် မည်။ ကတ္တီ ပါ နီ နှင့် အ မျှ နီ သော် လည်း၊ သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ဖြစ် လိမ့် မည်။ ၁၉ သင် တို့ သည် ကြည် ညို နား ထောင် လျှင်၊ မြေ အ သီး အ နှံ ကို စား ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သို့ မ ဟုတ်၊ ငြင်း ဆန် ပုန် ကန် လျှင် ထား လက် နက် ဖြင့် ဆုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၂၁ သစ္စာ ရှိ သော မြို့ သည် အ ဘယ် သို့ မျောက် မ ထား ပြန် သ နည်း။ အ ထက် က ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ခြင်း နှင့် ပြည့် ၏။ တ ရား သည် သူ ၏ အ ထဲ မှာ နေ ရာ ကျ ၏။ ယ ခု မူ ကား၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ တို့ သည် နေ ရာ ကျ ကြ ၏။ ၂၂ သင် ၏ ငွေ သည် လည်း ချော် ဖြစ် လေ ပြီ။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် သည် ရေ နှင့် ရော လျက် ရှိ ၏။ ၂၃ သင် ၏ မင်း တို့ သည် ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ သူ ခိုး လက် ခံ ဖြစ် ကြ ပြီ။ ထို မင်း အ ပေါင်း တို့ သည် လက် ဆောင် ကို အ လို ရှိ ကြ ၏။ တံ စိုး ကို စား ကြ ၏။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား မ စီ ရင် ကြ။ မုတ် ဆိုး မ အ မှု ကို နား မ ထောင် ကြ။

၂၄ ထို ကြောင့်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ တန် ခိုး ကြီး သော ဘု ရား၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ သ ခင် အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အဲ၊ ငါ့ တ ဘက် ၌ နေ သော သူ တို့ ကို ပယ် ရှား ပြီး မှ ငါ ချင် ရဲ ပြေ မည်။ ကိုယ် အ ဘို့ ကို စောင့် ၍ ငါ့ ရန် သူ တို့ ကို အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။ ၂၅ သင့် ကို လည်း ငါ ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ ချော် နှင့် ရှင်း ရှင်း ကင်း စင် စေ ၍ သင် ၏ ကြေး ဖြူ ရှိ သ မျှ ကို လည်း ပယ် ရှား မည်။ ၂၆ သင် ၏ တ ရား သူ ကြီး တို့ နှင့် တိုင် ပင် မှူး မတ် တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ ခန့် ထား သည် နည်း တူ၊ တ ဖန် ငါ ခန့် ထား ဦး မည်။ ထို နောက် မှ၊ သင် ၏ နာ မ ကို တ ရား သော မြို့၊ သစ္စာ စောင့် သော မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။

၂၇ ဇိ အုန် မြို့ သည် တ ရား အား ဖြင့် ၎င်း၊ မြို့ သူ မြို့ သား တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော အား ဖြင့် ၎င်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၈ လွန် ကျူး သော သူ နှင့် ပြစ် မှား သော သူ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ အ တူ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် သော သူ တို့ သည် ဆုံး ရှုံး ကြ လိမ့် မည်။ ၂၉ သင် တို့ သည် တပ် မက် ဘူး သော သ ပိတ် ပင် တို့ ကြောင့် ရှက် ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ရွေး ယူ ဘူး သော ဥ ယျာဉ် တို့ ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရွက် နွမ်း သော သ ပိတ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရေ မ ရှိ သော ဥ ယျာဉ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၁ ခွန် အား ကြီး သော သူ သည် ပိုက် ဆန် လျှော် ဖြစ် လျက်၊ သူ ၏ အ မှု သည် မီး ပွါး ဖြစ် လျက်၊ ထို နှစ် ပါး သည် အ တူ လောင် ကြ လိမ့် မည်။ ထို မီး ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သတ် ရ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌၊ အာ မုတ် ၏ သား ဟေ ရှာ ယ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ ၍၊ ယု ဒ ပြည် နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သည် မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ အို ကောင်း ကင်၊ ကြား လော့။ အို မြေ ကြီး၊ နား ထောင် လော့။ မိန့် တော် မူ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ ကျွေး မွေး ပြု စု သော သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ နွား သော် လည်း မိ မိ အ ရှင် ကို သိ ၏။ မြည်း သော် လည်း မိ မိ သ ခင် ၏ မြည်း ဇောင်း ကို သိ ၏။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ မူ ကား၊ ငါ့ ကို မ သိ ကြ။ ငါ ၏ လူ မျိုး မူ ကား၊ မ ဆင် ခြင် တတ် ပါ တ ကား။

ဆိုး ယုတ် သော အ မျိုး၊ ဒု စ ရိုက် ဝန် ကို ထမ်း ရွက် သော လူ စု၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ နွှယ်၊ ဖောက် ပြန် သော သား သ မီး ပါ တ ကား။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ကြ ပြီ။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ သန့် ရှင်း သော ဘု ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု ၍ ပယ် ကြ ပြီ။ ကျော ခိုင်း ၍ ခွါ သွား ကြ ပြီ။

သူ တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ဒဏ် ပေး ရ ဦး မည် နည်း။ အ ဘယ် သို့ ထပ် ၍ ဆုံး မ ရ ဦး မည် နည်း။ ဦး ခေါင်း သည် အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ နှ လုံး သည် လည်း ခွန် အား အ လျှင်း မ ရှိ။ ခြေ ဘ ဝါး မှ သည် ဦး ခေါင်း တိုင် အောင် ကျန်း မာ ခြင်း မ ရှိ။ စုတ် ရှ သော အ နာ၊ ထိ ခိုက် ၍ ရောင် သော အ နာ၊ ရိ ယွဲ သော အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ ထို အ နာ များ ကို မ နှိပ် မ နယ် ရ။ အ ဝတ် နှင့် မ စည်း ရ။ ဘ ယောင်း ဆီ နှင့် မ ပျော့ စေ ရ သေး။

သင် တို့ ပြည် သည် လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ သင် တို့ မြို့ များ ကို မီး လောင် ပြီ။ သင် တို့ မြေ ကို လည်း တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ စား ကြ ၏။ ရန် သူ ဖျက် ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး သည် လည်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် ၌ တဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ ခွါး တောင် ယာ ၌ လင့် စင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရန် သူ ဝိုင်း သော မြို့ ကဲ့ သို့ ၎င်း ကျန် ရစ် လေ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ အ နည်း ငယ် မျှ ကြွင်း စေ တော် မ မူ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် သော ဒုံ မြို့ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဂေါ မော ရ မြို့ နှင့် တူ ကြ ပြီ။

၁၀ သော ဒုံ မြို့ ကို အ စိုး ရ သော မင်း တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ကို ကြား ကြ လော့။ ဂေါ မော ရ မြို့ သား တို့၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ တ ရား တော် ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ ပူ ဇော် သော ယဇ် အ များ ကို ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ မီး ရှို့ ၍ ပူ ဇော် သော သိုး ကောင်၊ ဆူ ဖြိုး အောင် ကျွေး သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ၏ ဆီ ဥ နှင့် ငါ ဝ ပြီ။ နွား နှင့် သိုး သ ငယ်၊ ဆိတ် တို့ ၏ အ သွေး ကို ငါ မ နှစ် သက်။ ၁၂ သင် တို့ သည် ငါ့ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ပြ ခြင်း ငှါ လာ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ့ တန် တိုင်း တော် ကို ကျော် နင်း သော သင် တို့ ၌ ထို သို့ သော ဝတ် ကို အ ဘယ် သူ တောင်း သ နည်း။

၁၃ အ ချည်း နှီး သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို နောက် တ ဖန် မ ဆောင် ခဲ့ ကြ နှင့်။ သင် တို့ မီး ရှို့ သော နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ရွံ ရှာ ၏။ လ ဆန်း နေ့၊ ဥ ပုသ် နေ့၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး သော နေ့ ကို လည်း ရွံ ရှာ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ရော နှော သော ဓမ္မ စည်း ဝေး ခြင်း တို့ ကို သည်း မ ခံ နိုင်။ ၁၄ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် သင် တို့ လ ဆန်း နေ့ များ နှင့်၊ သင် တို့ ပွဲ များ ကို မုန်း ၏။ ငါ့ ကို နှောင့် ရှက် စ ရာ ဖြစ် ၏။ သည်း ခံ ခြင်း အား ဖြင့် ငါ ပင် ပန်း ၏။ ၁၅ သင် တို့ သည် လက် ဝါး တို့ ကို ဖြန့် ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် မျက် စိ ကို လွှဲ မည်။ များ စွာ သော ပ ဌ နာ ကို ပြု ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် နား မ ထောင်။ သင် တို့ လက် တို့ သည် အ သွေး နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၆ ကိုယ် ကို ကိုယ် ဆေး ကြော ကြ လော့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် စင် ကြယ် စေ ကြ လော့။ သင် တို့ ဒု စ ရိုက် များ ကို ငါ့ မျက် မှောက် မှ ပယ် ရှား ကြ လော့။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ဖြတ် ကြ လော့။ ၁၇ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် အံ့ သော ငှါ သင် ကြ လော့။ တ ရား သ ဖြင့် ပြု ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ ကြ လော့။ ကောက် သော အ ရာ ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ မုတ် ဆိုး မ တို့ ၏ အ မှု ကို စောင့် ကြ လော့။

၁၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ လာ ကြ။ တ ရား စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့။ သင် တို့ အ ပြစ် သည် နီ သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြူ လိမ့် မည်။ ကတ္တီ ပါ နီ နှင့် အ မျှ နီ သော် လည်း၊ သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ဖြစ် လိမ့် မည်။ ၁၉ သင် တို့ သည် ကြည် ညို နား ထောင် လျှင်၊ မြေ အ သီး အ နှံ ကို စား ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သို့ မ ဟုတ်၊ ငြင်း ဆန် ပုန် ကန် လျှင် ထား လက် နက် ဖြင့် ဆုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၂၁ သစ္စာ ရှိ သော မြို့ သည် အ ဘယ် သို့ မျောက် မ ထား ပြန် သ နည်း။ အ ထက် က ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ခြင်း နှင့် ပြည့် ၏။ တ ရား သည် သူ ၏ အ ထဲ မှာ နေ ရာ ကျ ၏။ ယ ခု မူ ကား၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ တို့ သည် နေ ရာ ကျ ကြ ၏။ ၂၂ သင် ၏ ငွေ သည် လည်း ချော် ဖြစ် လေ ပြီ။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် သည် ရေ နှင့် ရော လျက် ရှိ ၏။ ၂၃ သင် ၏ မင်း တို့ သည် ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ သူ ခိုး လက် ခံ ဖြစ် ကြ ပြီ။ ထို မင်း အ ပေါင်း တို့ သည် လက် ဆောင် ကို အ လို ရှိ ကြ ၏။ တံ စိုး ကို စား ကြ ၏။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား မ စီ ရင် ကြ။ မုတ် ဆိုး မ အ မှု ကို နား မ ထောင် ကြ။

၂၄ ထို ကြောင့်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ တန် ခိုး ကြီး သော ဘု ရား၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ သ ခင် အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အဲ၊ ငါ့ တ ဘက် ၌ နေ သော သူ တို့ ကို ပယ် ရှား ပြီး မှ ငါ ချင် ရဲ ပြေ မည်။ ကိုယ် အ ဘို့ ကို စောင့် ၍ ငါ့ ရန် သူ တို့ ကို အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။ ၂၅ သင့် ကို လည်း ငါ ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ ချော် နှင့် ရှင်း ရှင်း ကင်း စင် စေ ၍ သင် ၏ ကြေး ဖြူ ရှိ သ မျှ ကို လည်း ပယ် ရှား မည်။ ၂၆ သင် ၏ တ ရား သူ ကြီး တို့ နှင့် တိုင် ပင် မှူး မတ် တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ ခန့် ထား သည် နည်း တူ၊ တ ဖန် ငါ ခန့် ထား ဦး မည်။ ထို နောက် မှ၊ သင် ၏ နာ မ ကို တ ရား သော မြို့၊ သစ္စာ စောင့် သော မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။

၂၇ ဇိ အုန် မြို့ သည် တ ရား အား ဖြင့် ၎င်း၊ မြို့ သူ မြို့ သား တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော အား ဖြင့် ၎င်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၈ လွန် ကျူး သော သူ နှင့် ပြစ် မှား သော သူ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ အ တူ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် သော သူ တို့ သည် ဆုံး ရှုံး ကြ လိမ့် မည်။ ၂၉ သင် တို့ သည် တပ် မက် ဘူး သော သ ပိတ် ပင် တို့ ကြောင့် ရှက် ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ရွေး ယူ ဘူး သော ဥ ယျာဉ် တို့ ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရွက် နွမ်း သော သ ပိတ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရေ မ ရှိ သော ဥ ယျာဉ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၁ ခွန် အား ကြီး သော သူ သည် ပိုက် ဆန် လျှော် ဖြစ် လျက်၊ သူ ၏ အ မှု သည် မီး ပွါး ဖြစ် လျက်၊ ထို နှစ် ပါး သည် အ တူ လောင် ကြ လိမ့် မည်။ ထို မီး ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သတ် ရ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌၊ အာ မုတ် ၏ သား ဟေ ရှာ ယ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ ၍၊ ယု ဒ ပြည် နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သည် မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ အို ကောင်း ကင်၊ ကြား လော့။ အို မြေ ကြီး၊ နား ထောင် လော့။ မိန့် တော် မူ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ ကျွေး မွေး ပြု စု သော သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ နွား သော် လည်း မိ မိ အ ရှင် ကို သိ ၏။ မြည်း သော် လည်း မိ မိ သ ခင် ၏ မြည်း ဇောင်း ကို သိ ၏။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ မူ ကား၊ ငါ့ ကို မ သိ ကြ။ ငါ ၏ လူ မျိုး မူ ကား၊ မ ဆင် ခြင် တတ် ပါ တ ကား။

ဆိုး ယုတ် သော အ မျိုး၊ ဒု စ ရိုက် ဝန် ကို ထမ်း ရွက် သော လူ စု၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ နွှယ်၊ ဖောက် ပြန် သော သား သ မီး ပါ တ ကား။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ကြ ပြီ။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ သန့် ရှင်း သော ဘု ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု ၍ ပယ် ကြ ပြီ။ ကျော ခိုင်း ၍ ခွါ သွား ကြ ပြီ။

သူ တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ဒဏ် ပေး ရ ဦး မည် နည်း။ အ ဘယ် သို့ ထပ် ၍ ဆုံး မ ရ ဦး မည် နည်း။ ဦး ခေါင်း သည် အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ နှ လုံး သည် လည်း ခွန် အား အ လျှင်း မ ရှိ။ ခြေ ဘ ဝါး မှ သည် ဦး ခေါင်း တိုင် အောင် ကျန်း မာ ခြင်း မ ရှိ။ စုတ် ရှ သော အ နာ၊ ထိ ခိုက် ၍ ရောင် သော အ နာ၊ ရိ ယွဲ သော အ နာ သက် သက် ရှိ ၏။ ထို အ နာ များ ကို မ နှိပ် မ နယ် ရ။ အ ဝတ် နှင့် မ စည်း ရ။ ဘ ယောင်း ဆီ နှင့် မ ပျော့ စေ ရ သေး။

သင် တို့ ပြည် သည် လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ သင် တို့ မြို့ များ ကို မီး လောင် ပြီ။ သင် တို့ မြေ ကို လည်း တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား တို့ သည် သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ စား ကြ ၏။ ရန် သူ ဖျက် ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ လူ ဆိတ် ညံ လျက် ရှိ ၏။ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး သည် လည်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် ၌ တဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သ ခွါး တောင် ယာ ၌ လင့် စင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရန် သူ ဝိုင်း သော မြို့ ကဲ့ သို့ ၎င်း ကျန် ရစ် လေ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ အ နည်း ငယ် မျှ ကြွင်း စေ တော် မ မူ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် သော ဒုံ မြို့ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဂေါ မော ရ မြို့ နှင့် တူ ကြ ပြီ။

၁၀ သော ဒုံ မြို့ ကို အ စိုး ရ သော မင်း တို့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ကို ကြား ကြ လော့။ ဂေါ မော ရ မြို့ သား တို့၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ တ ရား တော် ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ ပူ ဇော် သော ယဇ် အ များ ကို ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ မီး ရှို့ ၍ ပူ ဇော် သော သိုး ကောင်၊ ဆူ ဖြိုး အောင် ကျွေး သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ ၏ ဆီ ဥ နှင့် ငါ ဝ ပြီ။ နွား နှင့် သိုး သ ငယ်၊ ဆိတ် တို့ ၏ အ သွေး ကို ငါ မ နှစ် သက်။ ၁၂ သင် တို့ သည် ငါ့ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ပြ ခြင်း ငှါ လာ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ့ တန် တိုင်း တော် ကို ကျော် နင်း သော သင် တို့ ၌ ထို သို့ သော ဝတ် ကို အ ဘယ် သူ တောင်း သ နည်း။

၁၃ အ ချည်း နှီး သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို နောက် တ ဖန် မ ဆောင် ခဲ့ ကြ နှင့်။ သင် တို့ မီး ရှို့ သော နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ရွံ ရှာ ၏။ လ ဆန်း နေ့၊ ဥ ပုသ် နေ့၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး သော နေ့ ကို လည်း ရွံ ရှာ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု နှင့် ရော နှော သော ဓမ္မ စည်း ဝေး ခြင်း တို့ ကို သည်း မ ခံ နိုင်။ ၁၄ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် သင် တို့ လ ဆန်း နေ့ များ နှင့်၊ သင် တို့ ပွဲ များ ကို မုန်း ၏။ ငါ့ ကို နှောင့် ရှက် စ ရာ ဖြစ် ၏။ သည်း ခံ ခြင်း အား ဖြင့် ငါ ပင် ပန်း ၏။ ၁၅ သင် တို့ သည် လက် ဝါး တို့ ကို ဖြန့် ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် မျက် စိ ကို လွှဲ မည်။ များ စွာ သော ပ ဌ နာ ကို ပြု ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် နား မ ထောင်။ သင် တို့ လက် တို့ သည် အ သွေး နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၆ ကိုယ် ကို ကိုယ် ဆေး ကြော ကြ လော့။ ကိုယ် ကို ကိုယ် စင် ကြယ် စေ ကြ လော့။ သင် တို့ ဒု စ ရိုက် များ ကို ငါ့ မျက် မှောက် မှ ပယ် ရှား ကြ လော့။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ဖြတ် ကြ လော့။ ၁၇ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် အံ့ သော ငှါ သင် ကြ လော့။ တ ရား သ ဖြင့် ပြု ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ ကြ လော့။ ကောက် သော အ ရာ ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ မုတ် ဆိုး မ တို့ ၏ အ မှု ကို စောင့် ကြ လော့။

၁၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ လာ ကြ။ တ ရား စီ ရင် ကြ ကုန် အံ့။ သင် တို့ အ ပြစ် သည် နီ သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖြူ လိမ့် မည်။ ကတ္တီ ပါ နီ နှင့် အ မျှ နီ သော် လည်း၊ သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ဖြစ် လိမ့် မည်။ ၁၉ သင် တို့ သည် ကြည် ညို နား ထောင် လျှင်၊ မြေ အ သီး အ နှံ ကို စား ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၀ သို့ မ ဟုတ်၊ ငြင်း ဆန် ပုန် ကန် လျှင် ထား လက် နက် ဖြင့် ဆုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၂၁ သစ္စာ ရှိ သော မြို့ သည် အ ဘယ် သို့ မျောက် မ ထား ပြန် သ နည်း။ အ ထက် က ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ခြင်း နှင့် ပြည့် ၏။ တ ရား သည် သူ ၏ အ ထဲ မှာ နေ ရာ ကျ ၏။ ယ ခု မူ ကား၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ တို့ သည် နေ ရာ ကျ ကြ ၏။ ၂၂ သင် ၏ ငွေ သည် လည်း ချော် ဖြစ် လေ ပြီ။ သင် ၏ စ ပျစ် ရည် သည် ရေ နှင့် ရော လျက် ရှိ ၏။ ၂၃ သင် ၏ မင်း တို့ သည် ပုန် ကန် ကြ ပြီ။ သူ ခိုး လက် ခံ ဖြစ် ကြ ပြီ။ ထို မင်း အ ပေါင်း တို့ သည် လက် ဆောင် ကို အ လို ရှိ ကြ ၏။ တံ စိုး ကို စား ကြ ၏။ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ တို့ အ ဘို့ တ ရား မ စီ ရင် ကြ။ မုတ် ဆိုး မ အ မှု ကို နား မ ထောင် ကြ။

၂၄ ထို ကြောင့်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ တန် ခိုး ကြီး သော ဘု ရား၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ သ ခင် အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အဲ၊ ငါ့ တ ဘက် ၌ နေ သော သူ တို့ ကို ပယ် ရှား ပြီး မှ ငါ ချင် ရဲ ပြေ မည်။ ကိုယ် အ ဘို့ ကို စောင့် ၍ ငါ့ ရန် သူ တို့ ကို အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။ ၂၅ သင့် ကို လည်း ငါ ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ ချော် နှင့် ရှင်း ရှင်း ကင်း စင် စေ ၍ သင် ၏ ကြေး ဖြူ ရှိ သ မျှ ကို လည်း ပယ် ရှား မည်။ ၂၆ သင် ၏ တ ရား သူ ကြီး တို့ နှင့် တိုင် ပင် မှူး မတ် တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ ခန့် ထား သည် နည်း တူ၊ တ ဖန် ငါ ခန့် ထား ဦး မည်။ ထို နောက် မှ၊ သင် ၏ နာ မ ကို တ ရား သော မြို့၊ သစ္စာ စောင့် သော မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။

၂၇ ဇိ အုန် မြို့ သည် တ ရား အား ဖြင့် ၎င်း၊ မြို့ သူ မြို့ သား တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော အား ဖြင့် ၎င်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၂၈ လွန် ကျူး သော သူ နှင့် ပြစ် မှား သော သူ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ အ တူ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် သော သူ တို့ သည် ဆုံး ရှုံး ကြ လိမ့် မည်။ ၂၉ သင် တို့ သည် တပ် မက် ဘူး သော သ ပိတ် ပင် တို့ ကြောင့် ရှက် ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ရွေး ယူ ဘူး သော ဥ ယျာဉ် တို့ ကြောင့် မျက် နှာ ပျက် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရွက် နွမ်း သော သ ပိတ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ရေ မ ရှိ သော ဥ ယျာဉ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။ ၃၁ ခွန် အား ကြီး သော သူ သည် ပိုက် ဆန် လျှော် ဖြစ် လျက်၊ သူ ၏ အ မှု သည် မီး ပွါး ဖြစ် လျက်၊ ထို နှစ် ပါး သည် အ တူ လောင် ကြ လိမ့် မည်။ ထို မီး ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ သတ် ရ။

Please view in landscape orientation