စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဟေ ဗြဲ သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေး လွန် လေ ပြီး သော အ ခါ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် ဘိုး ဘေး တို့ အား အ ထပ် ထပ် အ နည်း နည်း ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ဤ နောက် ဆုံး ကာ လ အ ခါ မိ မိ သား တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ ပြီ။ ထို သား တော် ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ မွေ ခံ သ ခင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ သား တော် အား ဖြင့် လည်း လော က ဓာတ် တို့ ကို တည် တော် မူ ၏။

ထို သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ရောင် ခြည် နှင့် ဇာ တိ အ ဖြစ် တော် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ဖြစ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော မိ မိ အ မိန့် တော် အား ဖြင့် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို မ စ တော် မူ သော သူ ဖြစ် လျက်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ကိုယ် တော် တိုင် အား ဖြင့် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ပြီး လျှင်၊ မြင့် သော အ ရပ် မှာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် ၏ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ ထက် ထူး မြတ် သော ဘွဲ့ နာ မ တော် ကို ခံ ရ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ထက် ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် တော် မူ ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် သည် ငါ့ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ ဟူ ၍ ၎င်း၊ ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်၊ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၂:၇) ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ကို ငါ ပြန် ကြား ပေ အံ့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က သင် သည် င့ါ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ။ (၂ ရာ၊ ၇:၁၄) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သူ သည် ဒု စ ရိုက် ကို ပြု လျှင် လူ သုံး တတ် သော ကြိမ် လုံး နှင့် ငါ ဆုံး မ မည်။ လူ သား ရိုက် တတ် သ ကဲ့ သို့ ငါ ရိုက် မည်။ (၅ ရာ၊ ၁၇:၁၃) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သော သူ ၌ ငါ ၏ က ရု ဏာ ကို နှုတ် သ ကဲ့ သို့ သင် ၏ သား ၌ ငါ မ နှုတ်။

တ နည်း ကား၊ သား ဦး ကို ဤ လော က သို့ သွင်း တော် မူ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သူ ကို ပြပ် ဝပ် ကိုး ကွယ် ကြ စေ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light ဤ ကျမ်း ပိုဒ် သည် Septuagint ဟု ခေါ် သည် ဂ ရိ ဘာ သာ ပြန် ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှ တ ရား ဟော ရာ ကျမ်း ၃၂:၂၄ ပါ '. . . let all the angels of God worship him' ကို ကိုး ကား ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ တ နည်း ကား၊ မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော ဟု ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ရည် ဆောင် ၍ ဆို သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၄:၄) မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော၊

သား တော် ကို ကား၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍၊ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့်၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက် ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၄၅:၆-၇) အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့် အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက်၊ ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး ‌တော် မူ ပြီ။

၁၀ တ ဖန် ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ၁၁ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လိပ် သ ကဲ့ သို့ လိပ် တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ၁၂ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၂:၂၅-၂၇) ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လဲ သ ကဲ့ သို့ လဲ တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ။

၁၃ ထို မှ တ ပါး၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင် ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ ဘူး သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၁၀:၁) ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ၊ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင်၊ ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု ငါ ၏ သ ခင် အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၄ ကောင်း ကင် တ မန် များ တို့ ကား၊ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ မွေ ခံ လ တံ့ သော သူ တို့ ကို ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ စေ လွှတ် တော် မူ သော အ စေ ခံ နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် ကြ သည် မ ဟုတ် လော။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေး လွန် လေ ပြီး သော အ ခါ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် ဘိုး ဘေး တို့ အား အ ထပ် ထပ် အ နည်း နည်း ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ဤ နောက် ဆုံး ကာ လ အ ခါ မိ မိ သား တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ ပြီ။ ထို သား တော် ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ မွေ ခံ သ ခင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ သား တော် အား ဖြင့် လည်း လော က ဓာတ် တို့ ကို တည် တော် မူ ၏။

ထို သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ရောင် ခြည် နှင့် ဇာ တိ အ ဖြစ် တော် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ဖြစ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော မိ မိ အ မိန့် တော် အား ဖြင့် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို မ စ တော် မူ သော သူ ဖြစ် လျက်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ကိုယ် တော် တိုင် အား ဖြင့် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ပြီး လျှင်၊ မြင့် သော အ ရပ် မှာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် ၏ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ ထက် ထူး မြတ် သော ဘွဲ့ နာ မ တော် ကို ခံ ရ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ထက် ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် တော် မူ ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် သည် ငါ့ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ ဟူ ၍ ၎င်း၊ ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်၊ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၂:၇) ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ကို ငါ ပြန် ကြား ပေ အံ့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က သင် သည် င့ါ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ။ (၂ ရာ၊ ၇:၁၄) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သူ သည် ဒု စ ရိုက် ကို ပြု လျှင် လူ သုံး တတ် သော ကြိမ် လုံး နှင့် ငါ ဆုံး မ မည်။ လူ သား ရိုက် တတ် သ ကဲ့ သို့ ငါ ရိုက် မည်။ (၅ ရာ၊ ၁၇:၁၃) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သော သူ ၌ ငါ ၏ က ရု ဏာ ကို နှုတ် သ ကဲ့ သို့ သင် ၏ သား ၌ ငါ မ နှုတ်။

တ နည်း ကား၊ သား ဦး ကို ဤ လော က သို့ သွင်း တော် မူ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သူ ကို ပြပ် ဝပ် ကိုး ကွယ် ကြ စေ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light ဤ ကျမ်း ပိုဒ် သည် Septuagint ဟု ခေါ် သည် ဂ ရိ ဘာ သာ ပြန် ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှ တ ရား ဟော ရာ ကျမ်း ၃၂:၂၄ ပါ '. . . let all the angels of God worship him' ကို ကိုး ကား ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ တ နည်း ကား၊ မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော ဟု ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ရည် ဆောင် ၍ ဆို သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၄:၄) မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော၊

သား တော် ကို ကား၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍၊ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့်၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက် ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၄၅:၆-၇) အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့် အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက်၊ ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး ‌တော် မူ ပြီ။

၁၀ တ ဖန် ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ၁၁ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လိပ် သ ကဲ့ သို့ လိပ် တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ၁၂ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၂:၂၅-၂၇) ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လဲ သ ကဲ့ သို့ လဲ တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ။

၁၃ ထို မှ တ ပါး၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင် ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ ဘူး သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၁၀:၁) ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ၊ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင်၊ ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု ငါ ၏ သ ခင် အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၄ ကောင်း ကင် တ မန် များ တို့ ကား၊ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ မွေ ခံ လ တံ့ သော သူ တို့ ကို ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ စေ လွှတ် တော် မူ သော အ စေ ခံ နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် ကြ သည် မ ဟုတ် လော။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေး လွန် လေ ပြီး သော အ ခါ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် ဘိုး ဘေး တို့ အား အ ထပ် ထပ် အ နည်း နည်း ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ဤ နောက် ဆုံး ကာ လ အ ခါ မိ မိ သား တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ ပြီ။ ထို သား တော် ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ မွေ ခံ သ ခင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ သား တော် အား ဖြင့် လည်း လော က ဓာတ် တို့ ကို တည် တော် မူ ၏။

ထို သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ရောင် ခြည် နှင့် ဇာ တိ အ ဖြစ် တော် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ဖြစ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော မိ မိ အ မိန့် တော် အား ဖြင့် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို မ စ တော် မူ သော သူ ဖြစ် လျက်၊ ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ကိုယ် တော် တိုင် အား ဖြင့် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ပြီး လျှင်၊ မြင့် သော အ ရပ် မှာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် ၏ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ရ သော ဘွဲ့ နာ မ ထက် ထူး မြတ် သော ဘွဲ့ နာ မ တော် ကို ခံ ရ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ထက် ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် တော် မူ ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် သည် ငါ့ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ ဟူ ၍ ၎င်း၊ ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်၊ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၂:၇) ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ကို ငါ ပြန် ကြား ပေ အံ့။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က သင် သည် င့ါ သား ဖြစ် ၏။ ယ နေ့ ပင် သင့် ကို ငါ ဖြစ် ဘွား စေ ပြီ။ (၂ ရာ၊ ၇:၁၄) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သူ သည် ဒု စ ရိုက် ကို ပြု လျှင် လူ သုံး တတ် သော ကြိမ် လုံး နှင့် ငါ ဆုံး မ မည်။ လူ သား ရိုက် တတ် သ ကဲ့ သို့ ငါ ရိုက် မည်။ (၅ ရာ၊ ၁၇:၁၃) ငါ သည် သူ ၏ အ ဘ ဖြစ် မည်။ သူ သည် လည်း ငါ ၏ သား ဖြစ် လိမ့် မည်။ သင့် ရှေ့ မှာ ရှိ သော သူ ၌ ငါ ၏ က ရု ဏာ ကို နှုတ် သ ကဲ့ သို့ သင် ၏ သား ၌ ငါ မ နှုတ်။

တ နည်း ကား၊ သား ဦး ကို ဤ လော က သို့ သွင်း တော် မူ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သူ ကို ပြပ် ဝပ် ကိုး ကွယ် ကြ စေ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light ဤ ကျမ်း ပိုဒ် သည် Septuagint ဟု ခေါ် သည် ဂ ရိ ဘာ သာ ပြန် ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှ တ ရား ဟော ရာ ကျမ်း ၃၂:၂၄ ပါ '. . . let all the angels of God worship him' ကို ကိုး ကား ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။ တ နည်း ကား၊ မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော ဟု ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ရည် ဆောင် ၍ ဆို သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၄:၄) မိ မိ တ မန် တို့ ကို လေ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိ မိ အ စေ အ ပါ တို့ ကို မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် စေ တော် မူ ထ သော၊

သား တော် ကို ကား၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍၊ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့်၊ အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက် ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၄၅:၆-၇) အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ပလ္လင် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ ပလ္လင် ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ နိုင် ငံ သည် တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် သော နိုင် ငံ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို နှစ် သက် ၍ မ တ ရား သော အ မှု ကို မုန်း တော် မူ ၏။ ထို ကြောင့် အို ဘု ရား သ ခင်၊ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် သည် ကိုယ် တော် ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ ထက်၊ ကိုယ် တော် ကို ချီး မြှောက် ၍၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ဆီ နှင့် ဘိ သိက် ပေး ‌တော် မူ ပြီ။

၁၀ တ ဖန် ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ၁၁ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လိပ် သ ကဲ့ သို့ လိပ် တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ၁၂ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၀၂:၂၅-၂၇) ကိုယ် တော် သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ မြေ ကြီး ကို တည် တော် မူ ပြီ။ မိုဃ်း ကောင်း ကင် သည် လည်း လက် တော် နှင့် ဖန် ဆင်း သော အ ရာ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို အ ရာ တို့ သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော် လည်း ကိုယ် တော် သည် အ မြဲ တည် တော် မူ ၏။ ထို အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ ဝတ် ကဲ့ သို့ ဟောင်း နွမ်း ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဝတ် လုံ ကို လဲ သ ကဲ့ သို့ လဲ တော် မူ သ ဖြင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ရှိ ကြ သော် လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် ပြောင်း လဲ တော် မ မူ ပါ။ အ သက် တော် လည်း မ ကုန် မ ဆုံး ရ ပါ။

၁၃ ထို မှ တ ပါး၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင် ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု၊ အ ဘယ် မည် သော ကောင်း ကင် တ မန် ကို တ ခါ မျှ မိန့် တော် မူ ဘူး သ နည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၁၁၀:၁) ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် ၏ ရန် သူ တို့ ကို သင် ၏ ခြေ တင် ရာ၊ ငါ မ ချ မ ထား မှီ တိုင် အောင်၊ ငါ့ လက်ျာ ဘက် ၌ ထိုင် နေ လော့ ဟု ငါ ၏ သ ခင် အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၄ ကောင်း ကင် တ မန် များ တို့ ကား၊ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ မွေ ခံ လ တံ့ သော သူ တို့ ကို ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ စေ လွှတ် တော် မူ သော အ စေ ခံ နံ ဝိ ညာဉ် ဖြစ် ကြ သည် မ ဟုတ် လော။

Please view in landscape orientation