စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဟော ရှေ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ ဗေ ရိ ၏ သား ဟော ရှေ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အ စ အ ဦး ဟူ မူ ကား၊

သင် သွား ၍ ပြည် တန် ဆာ မိန်း မ နှင့် တ ကွ သူ ဘွား မြင် သော သား သ မီး တို့ ကို သိမ်း ပိုက် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပြည် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ပစ် ၍ အ ထပ် ထပ် မှား ယွင်း ကြ ပြီ ဟု ဟော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊

ဟော ရှေ သည် သွား ၍ ဒိ ဗ လိမ် သ မီး ဂေါ မာ ကို သိမ်း ပိုက် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဟော ရှေ ၌ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ထို သား ကို ယေ ဇ ရေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ဏ ကြာ ပြီး မှ ယေ ဇ ရေ လ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကြောင့်၊ ယေ ဟု အ မျိုး ကို ငါ သည် ဒဏ် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ နိုင် ငံ ကို ဆုံး စေ မည်။ ဣ သ ရေ လ လေး ကို ယေ ဇ ရေ လ ချိုင့် ၌ ငါ ချိုး သော နေ့ ခြင်း တွင် ထို အ မှု ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သ မီး ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သ မီး ကို လော ရု ဟာ မာ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို နောက် တ ဖန် မ သ နား မ စုံ မက် ဘဲ ဧ ကန် အ မှန် ပယ် ရှင်း မည်။ ယု ဒ အ မျိုး ကို ကား၊ သ နား စုံ မက် ဦး မည်။ သို့ ရာ တွင်၊ လေး၊ ထား၊ စစ် တိုက် လက် နက်၊ မြင်း၊ မြင်း စီး သူ ရဲ အား ဖြင့် မ ကယ် တင်၊ သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဖြင့် ကယ် တင် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

လော ရု ဟာ မာ ကို နို့ ခွါ သော အ ခါ၊ အ မိ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကို လော အမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ်။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် မ ဟုတ်။ ၁၀ သို့ ရာ တွင်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် မ ခြင် နိုင်၊ မ ရေ တွက် နိုင် သော သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ များ ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ် ဟု ထို သူ တို့ အား ပြော ဆို ရာ အ ရပ် ၌ ပင် လျှင်၊ သူ တို့ သည် အ သက် ရှင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၁ ထို အ ခါ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် စု ဝေး ပေါင်း ဘော် ၍၊ မင်း တ ဦး တည်း ကို ချီး မြှောက် သ ဖြင့် ထို ပြည် ထဲ က ထွက် လာ ကြ လိမ့် မည်။ ယေ ဇ ရေ လ နေ့ သည် ကြီး မြတ် သော နေ့ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ ဗေ ရိ ၏ သား ဟော ရှေ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အ စ အ ဦး ဟူ မူ ကား၊

သင် သွား ၍ ပြည် တန် ဆာ မိန်း မ နှင့် တ ကွ သူ ဘွား မြင် သော သား သ မီး တို့ ကို သိမ်း ပိုက် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပြည် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ပစ် ၍ အ ထပ် ထပ် မှား ယွင်း ကြ ပြီ ဟု ဟော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊

ဟော ရှေ သည် သွား ၍ ဒိ ဗ လိမ် သ မီး ဂေါ မာ ကို သိမ်း ပိုက် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဟော ရှေ ၌ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ထို သား ကို ယေ ဇ ရေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ဏ ကြာ ပြီး မှ ယေ ဇ ရေ လ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကြောင့်၊ ယေ ဟု အ မျိုး ကို ငါ သည် ဒဏ် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ နိုင် ငံ ကို ဆုံး စေ မည်။ ဣ သ ရေ လ လေး ကို ယေ ဇ ရေ လ ချိုင့် ၌ ငါ ချိုး သော နေ့ ခြင်း တွင် ထို အ မှု ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သ မီး ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သ မီး ကို လော ရု ဟာ မာ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို နောက် တ ဖန် မ သ နား မ စုံ မက် ဘဲ ဧ ကန် အ မှန် ပယ် ရှင်း မည်။ ယု ဒ အ မျိုး ကို ကား၊ သ နား စုံ မက် ဦး မည်။ သို့ ရာ တွင်၊ လေး၊ ထား၊ စစ် တိုက် လက် နက်၊ မြင်း၊ မြင်း စီး သူ ရဲ အား ဖြင့် မ ကယ် တင်၊ သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဖြင့် ကယ် တင် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

လော ရု ဟာ မာ ကို နို့ ခွါ သော အ ခါ၊ အ မိ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကို လော အမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ်။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် မ ဟုတ်။ ၁၀ သို့ ရာ တွင်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် မ ခြင် နိုင်၊ မ ရေ တွက် နိုင် သော သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ များ ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ် ဟု ထို သူ တို့ အား ပြော ဆို ရာ အ ရပ် ၌ ပင် လျှင်၊ သူ တို့ သည် အ သက် ရှင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၁ ထို အ ခါ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် စု ဝေး ပေါင်း ဘော် ၍၊ မင်း တ ဦး တည်း ကို ချီး မြှောက် သ ဖြင့် ထို ပြည် ထဲ က ထွက် လာ ကြ လိမ့် မည်။ ယေ ဇ ရေ လ နေ့ သည် ကြီး မြတ် သော နေ့ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ဩ ဇိ မင်း၊ ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း၊ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှ သား ယေ ရော ဗောင် မင်း တို့ လက် ထက်၊ ဗေ ရိ ၏ သား ဟော ရှေ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အ စ အ ဦး ဟူ မူ ကား၊

သင် သွား ၍ ပြည် တန် ဆာ မိန်း မ နှင့် တ ကွ သူ ဘွား မြင် သော သား သ မီး တို့ ကို သိမ်း ပိုက် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပြည် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို စွန့် ပစ် ၍ အ ထပ် ထပ် မှား ယွင်း ကြ ပြီ ဟု ဟော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊

ဟော ရှေ သည် သွား ၍ ဒိ ဗ လိမ် သ မီး ဂေါ မာ ကို သိမ်း ပိုက် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဟော ရှေ ၌ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ထို သား ကို ယေ ဇ ရေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ဏ ကြာ ပြီး မှ ယေ ဇ ရေ လ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကြောင့်၊ ယေ ဟု အ မျိုး ကို ငါ သည် ဒဏ် ပေး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ နိုင် ငံ ကို ဆုံး စေ မည်။ ဣ သ ရေ လ လေး ကို ယေ ဇ ရေ လ ချိုင့် ၌ ငါ ချိုး သော နေ့ ခြင်း တွင် ထို အ မှု ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

တ ဖန် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ သ မီး ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သ မီး ကို လော ရု ဟာ မာ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို နောက် တ ဖန် မ သ နား မ စုံ မက် ဘဲ ဧ ကန် အ မှန် ပယ် ရှင်း မည်။ ယု ဒ အ မျိုး ကို ကား၊ သ နား စုံ မက် ဦး မည်။ သို့ ရာ တွင်၊ လေး၊ ထား၊ စစ် တိုက် လက် နက်၊ မြင်း၊ မြင်း စီး သူ ရဲ အား ဖြင့် မ ကယ် တင်၊ သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဖြင့် ကယ် တင် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

လော ရု ဟာ မာ ကို နို့ ခွါ သော အ ခါ၊ အ မိ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ပြန် ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လေ ၏။ ထို သား ကို လော အမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ်။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် မ ဟုတ်။ ၁၀ သို့ ရာ တွင်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် မ ခြင် နိုင်၊ မ ရေ တွက် နိုင် သော သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ များ ကြ လိမ့် မည်။ သင် တို့ သည် ငါ ၏ လူ မ ဟုတ် ဟု ထို သူ တို့ အား ပြော ဆို ရာ အ ရပ် ၌ ပင် လျှင်၊ သူ တို့ သည် အ သက် ရှင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။

၁၁ ထို အ ခါ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် စု ဝေး ပေါင်း ဘော် ၍၊ မင်း တ ဦး တည်း ကို ချီး မြှောက် သ ဖြင့် ထို ပြည် ထဲ က ထွက် လာ ကြ လိမ့် မည်။ ယေ ဇ ရေ လ နေ့ သည် ကြီး မြတ် သော နေ့ ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation