စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဟဂ္ဂဲ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ တ ရက် နေ့ တွင်၊ ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု ဆီ သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ ၍၊

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အ ချိန် မ ရောက် သေး၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ရ သော အ ချိန် မ ရောက် သေး ဟု၊ ဤ လူ များ ပြော ဆို ကြ သည် မှာ၊

ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ အ ချင်း လူ တို့၊ သင် တို့ သည် အ မိုး နှစ် ထပ် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိမ် ၌ နေ ချိန် ရှိ လျက် ပင်၊ အိမ် တော် ပျက် လျက် နေ ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် ကျင့် သော အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် များ စွာ သော မျိုး စေ့ ကို ကြဲ သော် လည်း အ သီး အ နှံ နည်း ပါး ရ ၏။ စား ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ စား ရ ကြ။ သောက် ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ သောက် ရ ကြ။ အ ဝတ် ကို ဝတ် ရ သော် လည်း နွေး စွာ မ ဝတ် ရ ကြ။ အ လုပ် လုပ် ၍ အ ခ ကို ခံ ရ သော် လည်း မ လုံ သော အိတ် ထဲ မှာ သို ထား ရ ကြ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ တောင် ပေါ် သို့ တက် သွား ၍ သစ် သား ကို ဆောင် ခဲ့ ပြီး လျှင် အိမ် တော် ကို ဆောက် ကြ လော့။ ငါ သည် လည်း အား ရ ၍ ငါ ၏ ဘုန်း သည် ထင် ရှား လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

သင် တို့ သည် များ စွာ ရ မည် ဟု မြော် လင့် သော် လည်း ရ သော ဥစ္စာ ခေါင်း ပါး ရ ၏။ အိမ် သို့ ရောက် သော အ ခါ ငါ မှုတ် လိုက် ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ငါ့ အိမ် သည် ပျက် လျက် ရှိ သော ကြောင့် ၎င်း၊ သင် တို့ သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြေး သော ကြောင့် ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။ ၁၀ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း ခေါင် သ ဖြင့် နှင်း မ ကျ ရ။ မြေ သည် လည်း အ သီး အ နှံ ကို မ ပေး ရ။ ၁၁ မြေ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ ဆန် စ ပါး၊ ချို သော စ ပျစ် ရည်၊ ဆီ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ မြေ ထဲ က ထွက် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လူ သတ္တ ဝါ တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လုပ် ဆောင် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် ခြင်း ဘေး ကို ငါ မှာ လိုက် လေ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ၎င်း၊ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ ခိုင်း တော် မူ သော ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ စ ကား ကို ၎င်း နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ၁၃ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ မန် ဟဂ္ဂဲ က၊ ငါ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ရှိ ၏ ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ၁၅ ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ သူ တို့ သည် လာ ၍ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ အ လုပ် လုပ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ တ ရက် နေ့ တွင်၊ ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု ဆီ သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ ၍၊

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အ ချိန် မ ရောက် သေး၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ရ သော အ ချိန် မ ရောက် သေး ဟု၊ ဤ လူ များ ပြော ဆို ကြ သည် မှာ၊

ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ အ ချင်း လူ တို့၊ သင် တို့ သည် အ မိုး နှစ် ထပ် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိမ် ၌ နေ ချိန် ရှိ လျက် ပင်၊ အိမ် တော် ပျက် လျက် နေ ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် ကျင့် သော အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် များ စွာ သော မျိုး စေ့ ကို ကြဲ သော် လည်း အ သီး အ နှံ နည်း ပါး ရ ၏။ စား ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ စား ရ ကြ။ သောက် ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ သောက် ရ ကြ။ အ ဝတ် ကို ဝတ် ရ သော် လည်း နွေး စွာ မ ဝတ် ရ ကြ။ အ လုပ် လုပ် ၍ အ ခ ကို ခံ ရ သော် လည်း မ လုံ သော အိတ် ထဲ မှာ သို ထား ရ ကြ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ တောင် ပေါ် သို့ တက် သွား ၍ သစ် သား ကို ဆောင် ခဲ့ ပြီး လျှင် အိမ် တော် ကို ဆောက် ကြ လော့။ ငါ သည် လည်း အား ရ ၍ ငါ ၏ ဘုန်း သည် ထင် ရှား လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

သင် တို့ သည် များ စွာ ရ မည် ဟု မြော် လင့် သော် လည်း ရ သော ဥစ္စာ ခေါင်း ပါး ရ ၏။ အိမ် သို့ ရောက် သော အ ခါ ငါ မှုတ် လိုက် ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ငါ့ အိမ် သည် ပျက် လျက် ရှိ သော ကြောင့် ၎င်း၊ သင် တို့ သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြေး သော ကြောင့် ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။ ၁၀ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း ခေါင် သ ဖြင့် နှင်း မ ကျ ရ။ မြေ သည် လည်း အ သီး အ နှံ ကို မ ပေး ရ။ ၁၁ မြေ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ ဆန် စ ပါး၊ ချို သော စ ပျစ် ရည်၊ ဆီ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ မြေ ထဲ က ထွက် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လူ သတ္တ ဝါ တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လုပ် ဆောင် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် ခြင်း ဘေး ကို ငါ မှာ လိုက် လေ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ၎င်း၊ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ ခိုင်း တော် မူ သော ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ စ ကား ကို ၎င်း နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ၁၃ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ မန် ဟဂ္ဂဲ က၊ ငါ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ရှိ ၏ ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ၁၅ ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ သူ တို့ သည် လာ ၍ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ အ လုပ် လုပ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ တ ရက် နေ့ တွင်၊ ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု ဆီ သို့ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ ၍၊

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ အ ချိန် မ ရောက် သေး၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ရ သော အ ချိန် မ ရောက် သေး ဟု၊ ဤ လူ များ ပြော ဆို ကြ သည် မှာ၊

ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ အား ဖြင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှုတ် က ပတ် တော် ရောက် လာ သည် ကား၊ အ ချင်း လူ တို့၊ သင် တို့ သည် အ မိုး နှစ် ထပ် နှင့် ပြည့် စုံ သော အိမ် ၌ နေ ချိန် ရှိ လျက် ပင်၊ အိမ် တော် ပျက် လျက် နေ ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် ကျင့် သော အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် များ စွာ သော မျိုး စေ့ ကို ကြဲ သော် လည်း အ သီး အ နှံ နည်း ပါး ရ ၏။ စား ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ စား ရ ကြ။ သောက် ရ သော် လည်း ဝ စွာ မ သောက် ရ ကြ။ အ ဝတ် ကို ဝတ် ရ သော် လည်း နွေး စွာ မ ဝတ် ရ ကြ။ အ လုပ် လုပ် ၍ အ ခ ကို ခံ ရ သော် လည်း မ လုံ သော အိတ် ထဲ မှာ သို ထား ရ ကြ ၏။

ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကိုယ် အ ကျင့် တို့ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ တောင် ပေါ် သို့ တက် သွား ၍ သစ် သား ကို ဆောင် ခဲ့ ပြီး လျှင် အိမ် တော် ကို ဆောက် ကြ လော့။ ငါ သည် လည်း အား ရ ၍ ငါ ၏ ဘုန်း သည် ထင် ရှား လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

သင် တို့ သည် များ စွာ ရ မည် ဟု မြော် လင့် သော် လည်း ရ သော ဥစ္စာ ခေါင်း ပါး ရ ၏။ အိမ် သို့ ရောက် သော အ ခါ ငါ မှုတ် လိုက် ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ငါ့ အိမ် သည် ပျက် လျက် ရှိ သော ကြောင့် ၎င်း၊ သင် တို့ သည် အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ အိမ် သို့ ပြေး သော ကြောင့် ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။ ၁၀ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း ခေါင် သ ဖြင့် နှင်း မ ကျ ရ။ မြေ သည် လည်း အ သီး အ နှံ ကို မ ပေး ရ။ ၁၁ မြေ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ ဆန် စ ပါး၊ ချို သော စ ပျစ် ရည်၊ ဆီ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ မြေ ထဲ က ထွက် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လူ သတ္တ ဝါ တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ လုပ် ဆောင် သ မျှ အ ပေါ် ၌ ၎င်း၊ သွေ့ ခြောက် ခြင်း ဘေး ကို ငါ မှာ လိုက် လေ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ၎င်း၊ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ ခိုင်း တော် မူ သော ပ ရော ဖက် ဟဂ္ဂဲ စ ကား ကို ၎င်း နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ၁၃ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ မန် ဟဂ္ဂဲ က၊ ငါ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ရှိ ၏ ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ကြောင်း ကို လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို လေ ၏။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ ယု ဒ မြို့ ဝန်၊ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ နှင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ယော ဇ ဒက် သား ယော ရှု မှ စ ၍ ကျန် ကြွင်း သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ၁၅ ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဆဋ္ဌ မ လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ သူ တို့ သည် လာ ၍ မိ မိ တို့ ဘု ရား သ ခင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ အ လုပ် လုပ် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation