စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ရှု အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ က၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ရှေ့ ဦး စွာ ချီ သွား ရ ပါ မည် နည်း ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ယု ဒ သည် ချီ သွား ရ မည်။ ထို ပြည် ကို သူ ၏ လက် ၌ ငါ အပ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယု ဒ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မောင် အား၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို တိုက် ခြင်း ငှါ ငါ့ အ မွေ မြေ သို့ ငါ နှင့် အ တူ လိုက် ပါ။ သင့် အ မွေ မြေ သို့ လည်း သင် နှင့် အ တူ ငါ လိုက် သွား မည် ဟု ဆို သည် အ တိုင်း ရှိ မောင် သည် လိုက် သွား လေ ၏။

ယု ဒ ချီ သွား ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို အပ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဗေ ဇက် မြို့ ၌ လူ တ ထောင် ကို သတ် လေ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် မင်း ကို ဗေ ဇက် မြို့ ၌ တွေ့ ၍၊ ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို သတ် သော အ ခါ၊

အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် သည် ပြေး လေ ၏။ ယု ဒ လူ တို့ သည် လိုက် ၍ ဘမ်း မိ ပြီး လျှင် လက် မ၊ ခြေ မ တို့ ကို ဖြတ် ကြ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် က လည်း၊ လက် မ နှင့် ခြေ မ ဖြတ် သော မင်း ကြီး ခု နစ် ဆယ် တို့ သည်၊ အ ထက် က ငါ့ စား ပွဲ အောက် ၌ စား နုပ် စား ပေါက် ကို ကောက် ၍ စား ရ ကြ ၏။ ငါ ပြု ဘူး သည် အ တိုင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၌ အ ပြစ် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို မင်း ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပို့ ၍ သူ သည် ထို မြို့ မှာ သေ လေ ၏။

ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍ ထား နှင့် လုပ် ကြံ ပြီး မှ မီး ရှို့ ကြ ၏။

ထို နောက် တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် မျက် နှာ ၌ ၎င်း၊ ချိုင့် ထဲ ၌ ၎င်း နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို အ တိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ တ ဖန် ယု ဒ အ မျိုး သည်၊ ကိ ရ ယ သာ ဘ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဟေ ဗြုန် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ သွား ၍၊ ရှေ ရှဲ၊ အ ဟိ မန်၊ တာ လ မဲ တို့ ကို လုပ် ကြံ ကြ ၏။

၁၁ တ ဖန် ကိ ရ ယဿေ ဖါ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဒေ ဗိ ရ မြို့ သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ ပြန် ၍၊ ၁၂ ကာ လက် က၊ ကိ ရ ယဿေ ဖါ မြို့ ကို တိုက် ယူ လုပ် ကြံ သော သူ အား၊ ငါ သည် သ မီး အာ ခ သ ကို ပေး စား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ကာ လက် ညီ ကေ နတ် ၏ သား ဩ သံ ယေ လ သည် ထို မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍၊ ကာ လက် သည် သ မီး အာ ခ သ ကို သူ့ အား ပေး စား လေ ၏။

၁၄ ထို မိန်း မ သည် ခ ရီး သွား စဉ် အ ခါ၊ လယ် တ ကွက် ကို အ ဘ ၌ တောင်း ခြင်း ငှါ လင် နှင့် တိုင် ပင် ပြီး မှ မြည်း ပေါ် က ဆင်း လေ ၏။ အ ဘ ကာ လက် က၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၅ သ မီး က၊ ကောင်း ကြီး ပေး စေ ချင် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် တောင် မျက် နှာ အ ရပ် ကို ပေး ပါ ပြီ။ စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို လည်း ပေး တော် မူ ပါ ဦး ဟု တောင်း သည် အ တိုင်း အ ဘ သည် အ ထက် စမ်း ရေ တွင်း၊ အောက် စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို ပေး လေ ၏။

၁၆ မော ရှေ ယောက္ခမ ၏ သား မြေး ဖြစ် သော ကေ နိ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ စွန် ပ လွံ မြို့ မှ အာ ရဒ် မြို့ တောင် ဘက်၊ ယု ဒ တော သို့ လိုက် သွား ၍ နေ ရာ ကျ ကြ ၏။

၁၇ တ ဖန် ယု ဒ သည် အစ် ကို ရှိ မောင် နှင့် အ တူ သွား ၍ ဇေ ဖတ် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ၍ မြို့ ကို ရှင်း ရှင်း ဖျက် ဆီး ပြီး လျှင်၊ ထို မြို့ ကို ဟော မာ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် ကြ ၏။

၁၈ ယု ဒ သည် ဂါ ဇ မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ ဧ ကြုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ် တို့ ကို လည်း တိုက် ယူ လေ ၏။

၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၍၊ သူ သည် တောင် ပေါ် မှာ နေ သော သူ တို့ ကို နှင် ထုတ် လေ ၏။ ချိုင့် သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် နိုင်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် သံ ရ ထား ရှိ ကြ ၏။

၂၀ မော ရှေ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ဟေ ဗြုန် မြို့ ကို ကာ လက် အား ပေး ကြ ၍၊ သူ သည် အာ န က သား သုံး ယောက် တို့ ကို ထို မြို့ မှ နှင် ထုတ် လေ ၏။

၂၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ သူ တို့ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ ကြ သ တည်း။

၂၂ ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် လည်း၊ ဗေ သ လ မြို့ သို့ ချီ သွား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ၂၃ လု ဇ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ထို မြို့ ကို စူး စမ်း စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် သော သူ လျှို တို့ သည်၊ ၂၄ မြို့ ထဲ က ထွက် လာ သော လူ တ ယောက် ကို တွေ့ မြင် ၍၊ မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ ပါ တော့။ သို့ ပြ လျှင် သင့် ကို ချမ်း သာ ပေး မည် ဟု ဆို သော်၊ ၂၅ ထို သူ သည် မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မြို့ သား တို့ ကို ထား နှင့် လုပ် ကြံ ၍၊ ထို လူ နှင့် သူ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို လွှတ် ကြ ၏။ ၂၆ ထို သူ သည် ဟိတ္တိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ မြို့ ကို တည် ထောင် ၍ လု ဇ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် လေ ၏။ ယ နေ့ တိုင် အောင် ထို သို့ ခေါ် ဝေါ် ကြ သ တည်း။

၂၇ မ နာ ရှေ အ မျိုး သည်၊ ဗက် ရှန် မြို့ ရွာ များ၊ တာ နက် မြို့ ရွာ များ၊ ဒေါ ရ မြို့ ရွာ များ၊ ဣ ဗ လံ မြို့ ရွာ များ၊ မေ ဂိဒ္ဒေါ မြို့ ရွာ များ ၌ နေ သော သူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် အ နိုင် နေ ကြ ၏။ ၂၈ တ ဖန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သော အ ခါ၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် သော် လည်း အ ခွန် ကို ဆက် သွင်း စေ ကြ ၏။

၂၉ ထို အ တူ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ သူ တို့ သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ ရော နှော လျက် နေ ကြ ၏။

၃၀ ထို အ တူ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သည် ကိ တ ရုန် မြို့ သား၊ န ဟာ လော လ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် ရော နှော လျက် နေ ၍ အ ခွန် ပေး ကြ ၏။

၃၁ ထို အ တူ အာ ရှာ အ မျိုး သည် အက္ခော မြို့ သား၊ ဇိ ဒုန် မြို့ သား၊ အာ လပ် မြို့ သား၊ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား၊ ဟေ လ ဗ မြို့ သား၊ အာ ဖိတ် မြို့ သား၊ ရ ဟော ဘ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ၃၂ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။

၃၃ ထို အ တူ နဿ လိ အ မျိုး သည် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ သည် အ ခွန် ပေး လျက် နေ ကြ ၏။

၃၄ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် လည်း ဒန် အ မျိုး သား တို့ ကို တောင် ပေါ် သို့ နှင် သ ဖြင့်၊ ချိုင့် ထဲ မှာ နေ ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ကြ။ ၃၅ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် ဟေ ရက် တောင် ပေါ် မြို့၊ အာ ဇ လုန် မြို့၊ ရှာ လ ဗိမ် မြို့ ၌ အ နိုင် နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သ ဖြင့် အာ မော ရိ လူ တို့ သည် အ ခွန် ပေး ရ ကြ ၏။ ၃၆ အာ မော ရိ လူ နေ ရ သော အ ရပ် သည် အ က ရဗ္ဗိမ် ကုန်း နား၊ သေ လ မြို့ မှ စ ၍ အ ထက် အ ရပ် ပေ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ရှု အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ က၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ရှေ့ ဦး စွာ ချီ သွား ရ ပါ မည် နည်း ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ယု ဒ သည် ချီ သွား ရ မည်။ ထို ပြည် ကို သူ ၏ လက် ၌ ငါ အပ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယု ဒ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မောင် အား၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို တိုက် ခြင်း ငှါ ငါ့ အ မွေ မြေ သို့ ငါ နှင့် အ တူ လိုက် ပါ။ သင့် အ မွေ မြေ သို့ လည်း သင် နှင့် အ တူ ငါ လိုက် သွား မည် ဟု ဆို သည် အ တိုင်း ရှိ မောင် သည် လိုက် သွား လေ ၏။

ယု ဒ ချီ သွား ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို အပ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဗေ ဇက် မြို့ ၌ လူ တ ထောင် ကို သတ် လေ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် မင်း ကို ဗေ ဇက် မြို့ ၌ တွေ့ ၍၊ ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို သတ် သော အ ခါ၊

အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် သည် ပြေး လေ ၏။ ယု ဒ လူ တို့ သည် လိုက် ၍ ဘမ်း မိ ပြီး လျှင် လက် မ၊ ခြေ မ တို့ ကို ဖြတ် ကြ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် က လည်း၊ လက် မ နှင့် ခြေ မ ဖြတ် သော မင်း ကြီး ခု နစ် ဆယ် တို့ သည်၊ အ ထက် က ငါ့ စား ပွဲ အောက် ၌ စား နုပ် စား ပေါက် ကို ကောက် ၍ စား ရ ကြ ၏။ ငါ ပြု ဘူး သည် အ တိုင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၌ အ ပြစ် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို မင်း ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပို့ ၍ သူ သည် ထို မြို့ မှာ သေ လေ ၏။

ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍ ထား နှင့် လုပ် ကြံ ပြီး မှ မီး ရှို့ ကြ ၏။

ထို နောက် တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် မျက် နှာ ၌ ၎င်း၊ ချိုင့် ထဲ ၌ ၎င်း နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို အ တိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ တ ဖန် ယု ဒ အ မျိုး သည်၊ ကိ ရ ယ သာ ဘ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဟေ ဗြုန် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ သွား ၍၊ ရှေ ရှဲ၊ အ ဟိ မန်၊ တာ လ မဲ တို့ ကို လုပ် ကြံ ကြ ၏။

၁၁ တ ဖန် ကိ ရ ယဿေ ဖါ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဒေ ဗိ ရ မြို့ သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ ပြန် ၍၊ ၁၂ ကာ လက် က၊ ကိ ရ ယဿေ ဖါ မြို့ ကို တိုက် ယူ လုပ် ကြံ သော သူ အား၊ ငါ သည် သ မီး အာ ခ သ ကို ပေး စား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ကာ လက် ညီ ကေ နတ် ၏ သား ဩ သံ ယေ လ သည် ထို မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍၊ ကာ လက် သည် သ မီး အာ ခ သ ကို သူ့ အား ပေး စား လေ ၏။

၁၄ ထို မိန်း မ သည် ခ ရီး သွား စဉ် အ ခါ၊ လယ် တ ကွက် ကို အ ဘ ၌ တောင်း ခြင်း ငှါ လင် နှင့် တိုင် ပင် ပြီး မှ မြည်း ပေါ် က ဆင်း လေ ၏။ အ ဘ ကာ လက် က၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၅ သ မီး က၊ ကောင်း ကြီး ပေး စေ ချင် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် တောင် မျက် နှာ အ ရပ် ကို ပေး ပါ ပြီ။ စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို လည်း ပေး တော် မူ ပါ ဦး ဟု တောင်း သည် အ တိုင်း အ ဘ သည် အ ထက် စမ်း ရေ တွင်း၊ အောက် စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို ပေး လေ ၏။

၁၆ မော ရှေ ယောက္ခမ ၏ သား မြေး ဖြစ် သော ကေ နိ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ စွန် ပ လွံ မြို့ မှ အာ ရဒ် မြို့ တောင် ဘက်၊ ယု ဒ တော သို့ လိုက် သွား ၍ နေ ရာ ကျ ကြ ၏။

၁၇ တ ဖန် ယု ဒ သည် အစ် ကို ရှိ မောင် နှင့် အ တူ သွား ၍ ဇေ ဖတ် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ၍ မြို့ ကို ရှင်း ရှင်း ဖျက် ဆီး ပြီး လျှင်၊ ထို မြို့ ကို ဟော မာ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် ကြ ၏။

၁၈ ယု ဒ သည် ဂါ ဇ မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ ဧ ကြုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ် တို့ ကို လည်း တိုက် ယူ လေ ၏။

၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၍၊ သူ သည် တောင် ပေါ် မှာ နေ သော သူ တို့ ကို နှင် ထုတ် လေ ၏။ ချိုင့် သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် နိုင်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် သံ ရ ထား ရှိ ကြ ၏။

၂၀ မော ရှေ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ဟေ ဗြုန် မြို့ ကို ကာ လက် အား ပေး ကြ ၍၊ သူ သည် အာ န က သား သုံး ယောက် တို့ ကို ထို မြို့ မှ နှင် ထုတ် လေ ၏။

၂၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ သူ တို့ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ ကြ သ တည်း။

၂၂ ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် လည်း၊ ဗေ သ လ မြို့ သို့ ချီ သွား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ၂၃ လု ဇ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ထို မြို့ ကို စူး စမ်း စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် သော သူ လျှို တို့ သည်၊ ၂၄ မြို့ ထဲ က ထွက် လာ သော လူ တ ယောက် ကို တွေ့ မြင် ၍၊ မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ ပါ တော့။ သို့ ပြ လျှင် သင့် ကို ချမ်း သာ ပေး မည် ဟု ဆို သော်၊ ၂၅ ထို သူ သည် မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မြို့ သား တို့ ကို ထား နှင့် လုပ် ကြံ ၍၊ ထို လူ နှင့် သူ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို လွှတ် ကြ ၏။ ၂၆ ထို သူ သည် ဟိတ္တိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ မြို့ ကို တည် ထောင် ၍ လု ဇ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် လေ ၏။ ယ နေ့ တိုင် အောင် ထို သို့ ခေါ် ဝေါ် ကြ သ တည်း။

၂၇ မ နာ ရှေ အ မျိုး သည်၊ ဗက် ရှန် မြို့ ရွာ များ၊ တာ နက် မြို့ ရွာ များ၊ ဒေါ ရ မြို့ ရွာ များ၊ ဣ ဗ လံ မြို့ ရွာ များ၊ မေ ဂိဒ္ဒေါ မြို့ ရွာ များ ၌ နေ သော သူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် အ နိုင် နေ ကြ ၏။ ၂၈ တ ဖန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သော အ ခါ၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် သော် လည်း အ ခွန် ကို ဆက် သွင်း စေ ကြ ၏။

၂၉ ထို အ တူ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ သူ တို့ သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ ရော နှော လျက် နေ ကြ ၏။

၃၀ ထို အ တူ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သည် ကိ တ ရုန် မြို့ သား၊ န ဟာ လော လ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် ရော နှော လျက် နေ ၍ အ ခွန် ပေး ကြ ၏။

၃၁ ထို အ တူ အာ ရှာ အ မျိုး သည် အက္ခော မြို့ သား၊ ဇိ ဒုန် မြို့ သား၊ အာ လပ် မြို့ သား၊ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား၊ ဟေ လ ဗ မြို့ သား၊ အာ ဖိတ် မြို့ သား၊ ရ ဟော ဘ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ၃၂ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။

၃၃ ထို အ တူ နဿ လိ အ မျိုး သည် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ သည် အ ခွန် ပေး လျက် နေ ကြ ၏။

၃၄ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် လည်း ဒန် အ မျိုး သား တို့ ကို တောင် ပေါ် သို့ နှင် သ ဖြင့်၊ ချိုင့် ထဲ မှာ နေ ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ကြ။ ၃၅ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် ဟေ ရက် တောင် ပေါ် မြို့၊ အာ ဇ လုန် မြို့၊ ရှာ လ ဗိမ် မြို့ ၌ အ နိုင် နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သ ဖြင့် အာ မော ရိ လူ တို့ သည် အ ခွန် ပေး ရ ကြ ၏။ ၃၆ အာ မော ရိ လူ နေ ရ သော အ ရပ် သည် အ က ရဗ္ဗိမ် ကုန်း နား၊ သေ လ မြို့ မှ စ ၍ အ ထက် အ ရပ် ပေ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ရှု အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ က၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ရှေ့ ဦး စွာ ချီ သွား ရ ပါ မည် နည်း ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ယု ဒ သည် ချီ သွား ရ မည်။ ထို ပြည် ကို သူ ၏ လက် ၌ ငါ အပ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ယု ဒ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မောင် အား၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို တိုက် ခြင်း ငှါ ငါ့ အ မွေ မြေ သို့ ငါ နှင့် အ တူ လိုက် ပါ။ သင့် အ မွေ မြေ သို့ လည်း သင် နှင့် အ တူ ငါ လိုက် သွား မည် ဟု ဆို သည် အ တိုင်း ရှိ မောင် သည် လိုက် သွား လေ ၏။

ယု ဒ ချီ သွား ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို အပ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ဗေ ဇက် မြို့ ၌ လူ တ ထောင် ကို သတ် လေ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် မင်း ကို ဗေ ဇက် မြို့ ၌ တွေ့ ၍၊ ခါ န နိ လူ၊ ဖေ ရ ဇိ လူ တို့ ကို သတ် သော အ ခါ၊

အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် သည် ပြေး လေ ၏။ ယု ဒ လူ တို့ သည် လိုက် ၍ ဘမ်း မိ ပြီး လျှင် လက် မ၊ ခြေ မ တို့ ကို ဖြတ် ကြ ၏။ အ ဒေါ နိ ဗေ ဇက် က လည်း၊ လက် မ နှင့် ခြေ မ ဖြတ် သော မင်း ကြီး ခု နစ် ဆယ် တို့ သည်၊ အ ထက် က ငါ့ စား ပွဲ အောက် ၌ စား နုပ် စား ပေါက် ကို ကောက် ၍ စား ရ ကြ ၏။ ငါ ပြု ဘူး သည် အ တိုင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၌ အ ပြစ် ပေး တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို မင်း ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပို့ ၍ သူ သည် ထို မြို့ မှာ သေ လေ ၏။

ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍ ထား နှင့် လုပ် ကြံ ပြီး မှ မီး ရှို့ ကြ ၏။

ထို နောက် တောင် ပေါ် ၌ ၎င်း၊ တောင် မျက် နှာ ၌ ၎င်း၊ ချိုင့် ထဲ ၌ ၎င်း နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို အ တိုက် သွား ကြ ၏။

၁၀ တ ဖန် ယု ဒ အ မျိုး သည်၊ ကိ ရ ယ သာ ဘ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဟေ ဗြုန် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ သွား ၍၊ ရှေ ရှဲ၊ အ ဟိ မန်၊ တာ လ မဲ တို့ ကို လုပ် ကြံ ကြ ၏။

၁၁ တ ဖန် ကိ ရ ယဿေ ဖါ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ဒေ ဗိ ရ မြို့ သား တို့ ရှိ ရာ သို့ ချီ ပြန် ၍၊ ၁၂ ကာ လက် က၊ ကိ ရ ယဿေ ဖါ မြို့ ကို တိုက် ယူ လုပ် ကြံ သော သူ အား၊ ငါ သည် သ မီး အာ ခ သ ကို ပေး စား မည် ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၃ ကာ လက် ညီ ကေ နတ် ၏ သား ဩ သံ ယေ လ သည် ထို မြို့ ကို တိုက် ယူ ၍၊ ကာ လက် သည် သ မီး အာ ခ သ ကို သူ့ အား ပေး စား လေ ၏။

၁၄ ထို မိန်း မ သည် ခ ရီး သွား စဉ် အ ခါ၊ လယ် တ ကွက် ကို အ ဘ ၌ တောင်း ခြင်း ငှါ လင် နှင့် တိုင် ပင် ပြီး မှ မြည်း ပေါ် က ဆင်း လေ ၏။ အ ဘ ကာ လက် က၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး လျှင်၊ ၁၅ သ မီး က၊ ကောင်း ကြီး ပေး စေ ချင် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် သည် တောင် မျက် နှာ အ ရပ် ကို ပေး ပါ ပြီ။ စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို လည်း ပေး တော် မူ ပါ ဦး ဟု တောင်း သည် အ တိုင်း အ ဘ သည် အ ထက် စမ်း ရေ တွင်း၊ အောက် စမ်း ရေ တွင်း တို့ ကို ပေး လေ ၏။

၁၆ မော ရှေ ယောက္ခမ ၏ သား မြေး ဖြစ် သော ကေ နိ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ စွန် ပ လွံ မြို့ မှ အာ ရဒ် မြို့ တောင် ဘက်၊ ယု ဒ တော သို့ လိုက် သွား ၍ နေ ရာ ကျ ကြ ၏။

၁၇ တ ဖန် ယု ဒ သည် အစ် ကို ရှိ မောင် နှင့် အ တူ သွား ၍ ဇေ ဖတ် မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို လုပ် ကြံ ၍ မြို့ ကို ရှင်း ရှင်း ဖျက် ဆီး ပြီး လျှင်၊ ထို မြို့ ကို ဟော မာ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် ကြ ၏။

၁၈ ယု ဒ သည် ဂါ ဇ မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ်၊ ဧ ကြုန် မြို့ နှင့် မြို့ နယ် တို့ ကို လည်း တိုက် ယူ လေ ၏။

၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၍၊ သူ သည် တောင် ပေါ် မှာ နေ သော သူ တို့ ကို နှင် ထုတ် လေ ၏။ ချိုင့် သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် နိုင်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် သံ ရ ထား ရှိ ကြ ၏။

၂၀ မော ရှေ မှာ ထား သည် အ တိုင်း ဟေ ဗြုန် မြို့ ကို ကာ လက် အား ပေး ကြ ၍၊ သူ သည် အာ န က သား သုံး ယောက် တို့ ကို ထို မြို့ မှ နှင် ထုတ် လေ ၏။

၂၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော ယေ ဗု သိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ သူ တို့ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ နှင့် အ တူ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ ကြ သ တည်း။

၂၂ ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် လည်း၊ ဗေ သ လ မြို့ သို့ ချီ သွား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ၂၃ လု ဇ အ မည် ဟောင်း ရှိ သော ထို မြို့ ကို စူး စမ်း စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် သော သူ လျှို တို့ သည်၊ ၂၄ မြို့ ထဲ က ထွက် လာ သော လူ တ ယောက် ကို တွေ့ မြင် ၍၊ မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ ပါ တော့။ သို့ ပြ လျှင် သင့် ကို ချမ်း သာ ပေး မည် ဟု ဆို သော်၊ ၂၅ ထို သူ သည် မြို့ ထဲ သို့ ဝင် သော လမ်း ကို ပြ သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မြို့ သား တို့ ကို ထား နှင့် လုပ် ကြံ ၍၊ ထို လူ နှင့် သူ ၏ အိမ် သား အ ပေါင်း တို့ ကို လွှတ် ကြ ၏။ ၂၆ ထို သူ သည် ဟိတ္တိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ မြို့ ကို တည် ထောင် ၍ လု ဇ အ မည် ဖြင့် သ မုတ် လေ ၏။ ယ နေ့ တိုင် အောင် ထို သို့ ခေါ် ဝေါ် ကြ သ တည်း။

၂၇ မ နာ ရှေ အ မျိုး သည်၊ ဗက် ရှန် မြို့ ရွာ များ၊ တာ နက် မြို့ ရွာ များ၊ ဒေါ ရ မြို့ ရွာ များ၊ ဣ ဗ လံ မြို့ ရွာ များ၊ မေ ဂိဒ္ဒေါ မြို့ ရွာ များ ၌ နေ သော သူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် အ နိုင် နေ ကြ ၏။ ၂၈ တ ဖန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သော အ ခါ၊ ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် သော် လည်း အ ခွန် ကို ဆက် သွင်း စေ ကြ ၏။

၂၉ ထို အ တူ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ နေ သော ခါ န နိ လူ တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ သူ တို့ သည် ဂေ ဇာ မြို့ ၌ ရော နှော လျက် နေ ကြ ၏။

၃၀ ထို အ တူ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သည် ကိ တ ရုန် မြို့ သား၊ န ဟာ လော လ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ခါ န နိ လူ တို့ သည် ရော နှော လျက် နေ ၍ အ ခွန် ပေး ကြ ၏။

၃၁ ထို အ တူ အာ ရှာ အ မျိုး သည် အက္ခော မြို့ သား၊ ဇိ ဒုန် မြို့ သား၊ အာ လပ် မြို့ သား၊ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား၊ ဟေ လ ဗ မြို့ သား၊ အာ ဖိတ် မြို့ သား၊ ရ ဟော ဘ မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ၃၂ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။

၃၃ ထို အ တူ နဿ လိ အ မျိုး သည် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ ကို မ နှင် ထုတ် ဘဲ၊ ပြည် သား ခါ န နိ လူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ဗက် ရှေ မက် မြို့ သား၊ ဗေ သ နတ် မြို့ သား တို့ သည် အ ခွန် ပေး လျက် နေ ကြ ၏။

၃၄ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် လည်း ဒန် အ မျိုး သား တို့ ကို တောင် ပေါ် သို့ နှင် သ ဖြင့်၊ ချိုင့် ထဲ မှာ နေ ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ကြ။ ၃၅ အာ မော ရိ လူ တို့ သည် ဟေ ရက် တောင် ပေါ် မြို့၊ အာ ဇ လုန် မြို့၊ ရှာ လ ဗိမ် မြို့ ၌ အ နိုင် နေ ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင် ယော သပ် အ မျိုး သား တို့ သည် အား ကြီး သ ဖြင့် အာ မော ရိ လူ တို့ သည် အ ခွန် ပေး ရ ကြ ၏။ ၃၆ အာ မော ရိ လူ နေ ရ သော အ ရပ် သည် အ က ရဗ္ဗိမ် ကုန်း နား၊ သေ လ မြို့ မှ စ ၍ အ ထက် အ ရပ် ပေ တည်း။

Please view in landscape orientation