စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှော လ မုန် သီ ချင်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

သီ ချင်း တ ကာ တို့ တွင် အ ထွဋ် ဖြစ် သော ရှော လ မုန် သီ ချင်း။

 

သ ခင် နှုတ် ဆက် သော နမ်း ခြင်း ဖြင့် ကျွန် မ ကို နမ်း ပါ စေ။ ကိုယ် တော် ၏ မေတ္တာ သည် စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၌ မွှေး ကြိုင် သော နံ့ သာ ဆီ ကဲ့ သို့၊ နာ မ တော် သည် သွန်း လောင်း သော နံ့ သာ ဆီ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို ကြောင့် သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ချစ် ကြ ပါ ၏။ ကျွန် မ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ တို့ သည် နောက် တော် သို့ ပြေး ၍ လိုက် ကြ ပါ မည်။ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် အိမ် တော် အ တွင်း ခန်း ထဲ သို့ ကျွန် မ ကို ဆောင် ခဲ့ တော် မူ ပြီ။

 

ကျွန် မ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ မည်။ မေတ္တာ တော် ကို စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ချီး မွမ်း ကြ မည်။ သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မှန် ကန် စွာ ချစ် ကြ ပါ ၏။

 

အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ မီး တို့၊ ငါ သည် ကေ ဒ တဲ ကဲ့ သို့ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ ရှော လ မုန် မင်း ၏ ကု လား ကာ ကဲ့ သို့ တင့် တယ် သေး ၏။ ငါ သည် နေ ပူ ကို ခံ ၍ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော ကြောင့်၊ ငါ့ ကို မ ကြည့် ရှု ကြ ပါ နှင့်။ ငါ့ မိ ခင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို မ နာ လို သော စိတ် ရှိ ၍၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် တို့ ကို စောင့် စေ ကြ ၏။ ကိုယ် ဥ ယျာဉ် ကို မ စောင့် ရ ပါ။

ကျွန် မ နှစ် သက် နှစ် လို ရာ အ ရှင်၊ ကိုယ် တော် သည် သိုး များ ကို အ ဘယ် မှာ ထိန်း တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ မွန်း တည့် အ ချိန် ၌ အ ဘယ် မှာ အ ရိပ် ခို စေ တော် မူ သည် ကို ၎င်း ပြ တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ သည် အ ခြား တ ပါး သော သိုး ထိန်း နောက် သို့ အ ဘယ် ကြောင့် လမ်း လွှဲ ၍ လိုက် ရ ပါ အံ့ နည်း။

 

မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် အ ဆင်း လှ သော အစ် မ၊ သင် သည် မ သိ လျှင်၊ သိုး များ ခြေ ရာ သို့ လိုက် သွား ၍၊ သိုး ထိန်း တဲ များ အ နား မှာ သင် ၏ သိုး သ ငယ် တို့ ကို ကျွေး မွေး ပါ လော့။

ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင့် ကို ဖါ ရော မင်း ရ ထား ၌ က သော မြင်း နှင့် ငါ ပုံ ပြ မည်။ ၁၀ သင် ၏ ပါး သွယ် ၌ မုတ် ပု တီး တန် ဆာ ဆင် လျက်၊ လည် ပင်း ၌ ပု လဲ အ သွယ် သွယ် ဆွဲ လျက်၊ သင် သည် တင့် တယ် လှ ၏။

 

၁၁ ငွေ နှင့် အ ပြောက် ချယ် သော ရွှေ ပု တီး အ သွယ် သွယ် ကို လည်း လုပ် ၍ ပေး ဦး မည်။

 

၁၂ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် စား ပွဲ တော် နား မှာ ထိုင် နေ စဉ်၊ ငါ ထုံ သော နာ ဒု ဆီ မွှေး အ နံ့ သည် တ ပျံ့ ပျံ့ တ လှိုင် လှိုင် ဖြစ် လေ ၏။ ၁၃ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် ငါ ၌ မု ရန် နံ့ သာ ပုံ ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ရင် အုံ ကြား မှာ တ ညဉ့် လုံး အိပ် ရ မည်။ ၁၄ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အင်္ဂေ ဒိ ဥ ယျာဉ် မှ ဖြစ် သော ဟင်္နာ ခက် ရွက် စည်း ကဲ့ သို့ ဖြစ် ပါ ၏။

 

၁၅ ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ ပါ ၏။ အ လွန် လှ ပေ ၏။ ချိုး မျက် စိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

 

၁၆ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အ ဆင်း လှ ၍၊ ချစ် ဘွယ် သော လက္ခ ဏာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ငါ တို့ အိပ် ရာ ခင်း သည် စိမ်း သော အ ဆင်း ရှိ ၏။

 

၁၇ ငါ တို့ ဗိ မာန် တိုင် တို့ သည် အာ ရဇ် ပင်၊ အ မိုး သည် ထင်း ရူး ပင် ဖြင့် ပြီး သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

သီ ချင်း တ ကာ တို့ တွင် အ ထွဋ် ဖြစ် သော ရှော လ မုန် သီ ချင်း။

 

သ ခင် နှုတ် ဆက် သော နမ်း ခြင်း ဖြင့် ကျွန် မ ကို နမ်း ပါ စေ။ ကိုယ် တော် ၏ မေတ္တာ သည် စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၌ မွှေး ကြိုင် သော နံ့ သာ ဆီ ကဲ့ သို့၊ နာ မ တော် သည် သွန်း လောင်း သော နံ့ သာ ဆီ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို ကြောင့် သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ချစ် ကြ ပါ ၏။ ကျွန် မ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ တို့ သည် နောက် တော် သို့ ပြေး ၍ လိုက် ကြ ပါ မည်။ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် အိမ် တော် အ တွင်း ခန်း ထဲ သို့ ကျွန် မ ကို ဆောင် ခဲ့ တော် မူ ပြီ။

 

ကျွန် မ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ မည်။ မေတ္တာ တော် ကို စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ချီး မွမ်း ကြ မည်။ သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မှန် ကန် စွာ ချစ် ကြ ပါ ၏။

 

အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ မီး တို့၊ ငါ သည် ကေ ဒ တဲ ကဲ့ သို့ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ ရှော လ မုန် မင်း ၏ ကု လား ကာ ကဲ့ သို့ တင့် တယ် သေး ၏။ ငါ သည် နေ ပူ ကို ခံ ၍ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော ကြောင့်၊ ငါ့ ကို မ ကြည့် ရှု ကြ ပါ နှင့်။ ငါ့ မိ ခင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို မ နာ လို သော စိတ် ရှိ ၍၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် တို့ ကို စောင့် စေ ကြ ၏။ ကိုယ် ဥ ယျာဉ် ကို မ စောင့် ရ ပါ။

ကျွန် မ နှစ် သက် နှစ် လို ရာ အ ရှင်၊ ကိုယ် တော် သည် သိုး များ ကို အ ဘယ် မှာ ထိန်း တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ မွန်း တည့် အ ချိန် ၌ အ ဘယ် မှာ အ ရိပ် ခို စေ တော် မူ သည် ကို ၎င်း ပြ တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ သည် အ ခြား တ ပါး သော သိုး ထိန်း နောက် သို့ အ ဘယ် ကြောင့် လမ်း လွှဲ ၍ လိုက် ရ ပါ အံ့ နည်း။

 

မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် အ ဆင်း လှ သော အစ် မ၊ သင် သည် မ သိ လျှင်၊ သိုး များ ခြေ ရာ သို့ လိုက် သွား ၍၊ သိုး ထိန်း တဲ များ အ နား မှာ သင် ၏ သိုး သ ငယ် တို့ ကို ကျွေး မွေး ပါ လော့။

ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင့် ကို ဖါ ရော မင်း ရ ထား ၌ က သော မြင်း နှင့် ငါ ပုံ ပြ မည်။ ၁၀ သင် ၏ ပါး သွယ် ၌ မုတ် ပု တီး တန် ဆာ ဆင် လျက်၊ လည် ပင်း ၌ ပု လဲ အ သွယ် သွယ် ဆွဲ လျက်၊ သင် သည် တင့် တယ် လှ ၏။

 

၁၁ ငွေ နှင့် အ ပြောက် ချယ် သော ရွှေ ပု တီး အ သွယ် သွယ် ကို လည်း လုပ် ၍ ပေး ဦး မည်။

 

၁၂ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် စား ပွဲ တော် နား မှာ ထိုင် နေ စဉ်၊ ငါ ထုံ သော နာ ဒု ဆီ မွှေး အ နံ့ သည် တ ပျံ့ ပျံ့ တ လှိုင် လှိုင် ဖြစ် လေ ၏။ ၁၃ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် ငါ ၌ မု ရန် နံ့ သာ ပုံ ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ရင် အုံ ကြား မှာ တ ညဉ့် လုံး အိပ် ရ မည်။ ၁၄ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အင်္ဂေ ဒိ ဥ ယျာဉ် မှ ဖြစ် သော ဟင်္နာ ခက် ရွက် စည်း ကဲ့ သို့ ဖြစ် ပါ ၏။

 

၁၅ ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ ပါ ၏။ အ လွန် လှ ပေ ၏။ ချိုး မျက် စိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

 

၁၆ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အ ဆင်း လှ ၍၊ ချစ် ဘွယ် သော လက္ခ ဏာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ငါ တို့ အိပ် ရာ ခင်း သည် စိမ်း သော အ ဆင်း ရှိ ၏။

 

၁၇ ငါ တို့ ဗိ မာန် တိုင် တို့ သည် အာ ရဇ် ပင်၊ အ မိုး သည် ထင်း ရူး ပင် ဖြင့် ပြီး သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

သီ ချင်း တ ကာ တို့ တွင် အ ထွဋ် ဖြစ် သော ရှော လ မုန် သီ ချင်း။

 

သ ခင် နှုတ် ဆက် သော နမ်း ခြင်း ဖြင့် ကျွန် မ ကို နမ်း ပါ စေ။ ကိုယ် တော် ၏ မေတ္တာ သည် စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၌ မွှေး ကြိုင် သော နံ့ သာ ဆီ ကဲ့ သို့၊ နာ မ တော် သည် သွန်း လောင်း သော နံ့ သာ ဆီ ဖြစ် ပါ ၏။ ထို ကြောင့် သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ချစ် ကြ ပါ ၏။ ကျွန် မ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ တို့ သည် နောက် တော် သို့ ပြေး ၍ လိုက် ကြ ပါ မည်။ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် အိမ် တော် အ တွင်း ခန်း ထဲ သို့ ကျွန် မ ကို ဆောင် ခဲ့ တော် မူ ပြီ။

 

ကျွန် မ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ကြ မည်။ မေတ္တာ တော် ကို စ ပျစ် ရည် ထက် သာ ၍ ချီး မွမ်း ကြ မည်။ သ တို့ သ မီး က ညာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို မှန် ကန် စွာ ချစ် ကြ ပါ ၏။

 

အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ မီး တို့၊ ငါ သည် ကေ ဒ တဲ ကဲ့ သို့ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော် လည်း၊ ရှော လ မုန် မင်း ၏ ကု လား ကာ ကဲ့ သို့ တင့် တယ် သေး ၏။ ငါ သည် နေ ပူ ကို ခံ ၍ မည်း သော အ ဆင်း ရှိ သော ကြောင့်၊ ငါ့ ကို မ ကြည့် ရှု ကြ ပါ နှင့်။ ငါ့ မိ ခင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် ငါ့ ကို မ နာ လို သော စိတ် ရှိ ၍၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် တို့ ကို စောင့် စေ ကြ ၏။ ကိုယ် ဥ ယျာဉ် ကို မ စောင့် ရ ပါ။

ကျွန် မ နှစ် သက် နှစ် လို ရာ အ ရှင်၊ ကိုယ် တော် သည် သိုး များ ကို အ ဘယ် မှာ ထိန်း တော် မူ သည် ကို ၎င်း၊ မွန်း တည့် အ ချိန် ၌ အ ဘယ် မှာ အ ရိပ် ခို စေ တော် မူ သည် ကို ၎င်း ပြ တော် မူ ပါ။ ကျွန် မ သည် အ ခြား တ ပါး သော သိုး ထိန်း နောက် သို့ အ ဘယ် ကြောင့် လမ်း လွှဲ ၍ လိုက် ရ ပါ အံ့ နည်း။

 

မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် အ ဆင်း လှ သော အစ် မ၊ သင် သည် မ သိ လျှင်၊ သိုး များ ခြေ ရာ သို့ လိုက် သွား ၍၊ သိုး ထိန်း တဲ များ အ နား မှာ သင် ၏ သိုး သ ငယ် တို့ ကို ကျွေး မွေး ပါ လော့။

ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင့် ကို ဖါ ရော မင်း ရ ထား ၌ က သော မြင်း နှင့် ငါ ပုံ ပြ မည်။ ၁၀ သင် ၏ ပါး သွယ် ၌ မုတ် ပု တီး တန် ဆာ ဆင် လျက်၊ လည် ပင်း ၌ ပု လဲ အ သွယ် သွယ် ဆွဲ လျက်၊ သင် သည် တင့် တယ် လှ ၏။

 

၁၁ ငွေ နှင့် အ ပြောက် ချယ် သော ရွှေ ပု တီး အ သွယ် သွယ် ကို လည်း လုပ် ၍ ပေး ဦး မည်။

 

၁၂ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် စား ပွဲ တော် နား မှာ ထိုင် နေ စဉ်၊ ငါ ထုံ သော နာ ဒု ဆီ မွှေး အ နံ့ သည် တ ပျံ့ ပျံ့ တ လှိုင် လှိုင် ဖြစ် လေ ၏။ ၁၃ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် ငါ ၌ မု ရန် နံ့ သာ ပုံ ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ရင် အုံ ကြား မှာ တ ညဉ့် လုံး အိပ် ရ မည်။ ၁၄ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အင်္ဂေ ဒိ ဥ ယျာဉ် မှ ဖြစ် သော ဟင်္နာ ခက် ရွက် စည်း ကဲ့ သို့ ဖြစ် ပါ ၏။

 

၁၅ ငါ ချစ် သော နှ မ၊ သင် သည် အ ဆင်း လှ ပါ ၏။ အ လွန် လှ ပေ ၏။ ချိုး မျက် စိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

 

၁၆ ငါ ချစ် ရာ သ ခင် သည် အ ဆင်း လှ ၍၊ ချစ် ဘွယ် သော လက္ခ ဏာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။ ငါ တို့ အိပ် ရာ ခင်း သည် စိမ်း သော အ ဆင်း ရှိ ၏။

 

၁၇ ငါ တို့ ဗိ မာန် တိုင် တို့ သည် အာ ရဇ် ပင်၊ အ မိုး သည် ထင်း ရူး ပင် ဖြင့် ပြီး သ တည်း။

Please view in landscape orientation