စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် လျက် မော ရှေ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပြု လို လျှင်၊ ယဉ် သော တိ ရစ္ဆာန် တည်း ဟူ သော နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။

နွား ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ခြင်း ငှါ၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား မှာ ဆက် ရ မည်။ ပူ ဇော် သော နွား ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ မိ မိ လက် ကို တင် ရ သ ဖြင့်၊ သူ ၏ အ ပြစ် ကို ဖြေ မည် အ ကြောင်း လက် ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို နွား ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ပူ ဇော် သော သူ သည် ထို အ ကောင် ၏ အ ရေ ကို ချွတ် ၍ အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ရ မည်။ အာ ရုန် ၏ သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို ထည့် ၍ မီး ပေါ် မှာ ထင်း ကို ခင်း ပြီး မှ၊ ထင်း ပေါ် မှာ ခေါင်း၊ ဆီ ဥ၊ သား တစ် များ ကို တင် ရ မည်။ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ထို ယဇ် တ ကောင် လုံး ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ သိုး၊ ဆိတ် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပလ္လင် မြောက် ဘက် နား မှာ သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ၁၂ ပူ ဇော် သော သူ သည် အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ၍ ခေါင်း နှင့် ဆီ ဥ ကို စု ထား ပြီး လျှင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ ခင်း ရ မည်။ ၁၃ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် တ ကောင် လုံး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှက် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ ခို ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး ဖြစ် စေ ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။ ၁၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ခေါင်း ကို လိမ် ဖြတ် ပြီး လျှင် ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် နား မှာ ညှစ် ရ မည်။ ၁၆ စာ လုတ် မှ စ ၍ စာ လုတ် ၌ ရှိ သော အ ရာ ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ ပြာ စု ထား ရာ အ ရပ်၊ ယဇ် ပလ္လင် အ ရှေ့ ဘက် နား ၌ ပစ် ထား ရ မည်။ ၁၇ အ တောင် ပါ လျက် ငှက် ကောင် ကို ခွဲ ဖွင့် ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် လျက် မော ရှေ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပြု လို လျှင်၊ ယဉ် သော တိ ရစ္ဆာန် တည်း ဟူ သော နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။

နွား ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ခြင်း ငှါ၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား မှာ ဆက် ရ မည်။ ပူ ဇော် သော နွား ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ မိ မိ လက် ကို တင် ရ သ ဖြင့်၊ သူ ၏ အ ပြစ် ကို ဖြေ မည် အ ကြောင်း လက် ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို နွား ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ပူ ဇော် သော သူ သည် ထို အ ကောင် ၏ အ ရေ ကို ချွတ် ၍ အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ရ မည်။ အာ ရုန် ၏ သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို ထည့် ၍ မီး ပေါ် မှာ ထင်း ကို ခင်း ပြီး မှ၊ ထင်း ပေါ် မှာ ခေါင်း၊ ဆီ ဥ၊ သား တစ် များ ကို တင် ရ မည်။ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ထို ယဇ် တ ကောင် လုံး ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ သိုး၊ ဆိတ် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပလ္လင် မြောက် ဘက် နား မှာ သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ၁၂ ပူ ဇော် သော သူ သည် အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ၍ ခေါင်း နှင့် ဆီ ဥ ကို စု ထား ပြီး လျှင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ ခင်း ရ မည်။ ၁၃ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် တ ကောင် လုံး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှက် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ ခို ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး ဖြစ် စေ ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။ ၁၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ခေါင်း ကို လိမ် ဖြတ် ပြီး လျှင် ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် နား မှာ ညှစ် ရ မည်။ ၁၆ စာ လုတ် မှ စ ၍ စာ လုတ် ၌ ရှိ သော အ ရာ ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ ပြာ စု ထား ရာ အ ရပ်၊ ယဇ် ပလ္လင် အ ရှေ့ ဘက် နား ၌ ပစ် ထား ရ မည်။ ၁၇ အ တောင် ပါ လျက် ငှက် ကောင် ကို ခွဲ ဖွင့် ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ထဲ က အ သံ ကို လွှင့် လျက် မော ရှေ ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ သင် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ပြု လို လျှင်၊ ယဉ် သော တိ ရစ္ဆာန် တည်း ဟူ သော နွား၊ သိုး၊ ဆိတ် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။

နွား ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စိတ် တော် နှင့် တွေ့ ခြင်း ငှါ၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား မှာ ဆက် ရ မည်။ ပူ ဇော် သော နွား ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ မိ မိ လက် ကို တင် ရ သ ဖြင့်၊ သူ ၏ အ ပြစ် ကို ဖြေ မည် အ ကြောင်း လက် ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို နွား ကို သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး အ နား ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ပူ ဇော် သော သူ သည် ထို အ ကောင် ၏ အ ရေ ကို ချွတ် ၍ အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ရ မည်။ အာ ရုန် ၏ သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို ထည့် ၍ မီး ပေါ် မှာ ထင်း ကို ခင်း ပြီး မှ၊ ထင်း ပေါ် မှာ ခေါင်း၊ ဆီ ဥ၊ သား တစ် များ ကို တင် ရ မည်။ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ထို ယဇ် တ ကောင် လုံး ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ သိုး၊ ဆိတ် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ အ ပြစ် မ ပါ သော အ ထီး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပလ္လင် မြောက် ဘက် နား မှာ သတ် ပြီး လျှင်၊ အာ ရုန် ၏ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည်၊ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် အ ပေါ် ၌ ပတ် လည် ဖြန်း ရ မည်။ ၁၂ ပူ ဇော် သော သူ သည် အ ပိုင်း ပိုင်း ဖြတ် ၍ ခေါင်း နှင့် ဆီ ဥ ကို စု ထား ပြီး လျှင် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ ခင်း ရ မည်။ ၁၃ ခြေ ထောက် နှင့် အ အူ အ စ ရှိ သည် တို့ ကို ရေ နှင့် အ ရင် ဆေး ရ မည်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် တ ကောင် လုံး ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ငှက် ကို မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ပြု လို လျှင်၊ ခို ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး ဖြစ် စေ ဆောင် ခဲ့ ၍ ဆက် ရ မည်။ ၁၅ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ခေါင်း ကို လိမ် ဖြတ် ပြီး လျှင် ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ အ သွေး ကို ယဇ် ပလ္လင် နား မှာ ညှစ် ရ မည်။ ၁၆ စာ လုတ် မှ စ ၍ စာ လုတ် ၌ ရှိ သော အ ရာ ကို ချွတ် ပြီး လျှင်၊ ပြာ စု ထား ရာ အ ရပ်၊ ယဇ် ပလ္လင် အ ရှေ့ ဘက် နား ၌ ပစ် ထား ရ မည်။ ၁၇ အ တောင် ပါ လျက် ငှက် ကောင် ကို ခွဲ ဖွင့် ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် ၌ ရှိ သော ထင်း မီး အ ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရ မည်။ မီး ရှို့ သော ယဇ် ဖြစ် သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား မီး ဖြင့် ဆက် ကပ် ၍ မွှေး ကြိုင် သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation