စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍ ကိုယ် တိုင် မြင် သော သက် သေ ဖြစ် လျက်၊ နှုတ် က ပတ် တော် မှု ကို ဆောင် ရွက် သော သူ တို့ သည်၊ ငါ တို့ တွင် ထင် ရှား စွာ ဖြစ် လေ ပြီး သော အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ကို ငါ တို့ အား ကြား ပြော သည့် အ စဉ် အ တိုင်း မှတ် သား သော စာ ကို စီ ရင် ရေး ထား သော သူ အ များ ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် လည်း ထို အတ္ထုပ္ပတ္တိ အ လုံး စုံ တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍၊ စေ့ စေ့ ဖွေ ရှာ လိုက် စစ် ပြီး လျှင်၊ ကိုယ် တော် သင် ပြီး သော အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် ဧ ကန် အ မှန် ဖြစ် ကြောင်း ကို ကိုယ် တော် သိ စေ ခြင်း ငှါ အ စဉ် အ တိုင်း ရေး ထား ၍ ကြား လိုက် မည် အ ကြံ ရှိ ပါ ၏၊ အ လွန် မြတ် သော သော် ဖိ လု။

ယု ဒ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး လက် ထက်၊ အ ဘိ ယ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ၍၊ ဇာ ခ ရိ အ မည် ရှိ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တ ပါး ရှိ ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း သည် အာ ရုန် အ မျိုး အ နွယ် ဖြစ် ၏။ သူ့ အ မည် ကား၊ ဧ လိ ရှ ဗက် တည်း။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပ ညတ် တ ရား တော် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ကျင့် ဆောင် ၍ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ ရှိ ကြ ၏။ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် မြုံ သော ကြောင့် သူ တို့ သည် သား မ ရှိ။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ကြ ၏။

ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အ သင်း နှင့် တ ကွ အ လှည့် သင့် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သည် တွင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထုံး စံ အ တိုင်း စာ ရေး တံ ချ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း သို့ ဝင် ၍ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ ရ ၏။ ၁၀ ထို သို့ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သည့် အ ချိန် တွင်၊ လူ များ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြင် ၌ ဆု တောင်း လျက် နေ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ရှို့ သော ယဇ် ပလ္လင် လက်ျာ ဘက် ၌ ရပ် နေ သည် ကို၊ ၁၂ ဇာ ခ ရိ သည် မြင် လျှင်၊ စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် ၏။ ၁၃ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ဇာ ခ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် ပြု သော ပ ဌ နာ ကို နား ခံ တော် မူ ပြီ။ သင် ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၁၄ သင် သည် ဝမ်း သာ ရွှင် မြူး ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ဘွား မြင် သော ကြောင့် လူ အ များ တို့ သည် လည်း ဝမ်း မြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယဇ် မျိုး ကို မ သောက် ဘဲ နေ ၍၊ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လိမ့် မည်။ ၁၆ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ များ တို့ ကို သူ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ စေ လိမ့် မည်။ ၁၇ အ ဘ တို့ နှင့် သား တို့ ကို အ သင့် အ တင့် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ဆန် သော သူ တို့ ကို သူ တော် ကောင်း တို့ ၏ သ တိ ပ ညာ လမ်း သို့ ပြောင်း လဲ စေ သော အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ ပြင် ဆင် သော လူ မျိုး ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သူ သည် ဧ လိ ယ ၏ စိတ် ဝိ ညာဉ် တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် သို့ သွား လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ပြော ဆို ၏။

၁၈ ဇာ ခ ရိ က လည်း၊ ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ကို အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် လူ အို ဖြစ် ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် မ ယား သည် လည်း အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ပါ ပြီ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၉ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် ၌ ခ စား သော ဂါ ဗြေ လ ဖြစ် ၏။ သင့် ကို နှုတ် ဆက် ၍ ဤ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ၂၀ သင် သည် ငါ့ စ ကား ကို မ ယုံ သော ကြောင့် ဤ အ ကြောင်း အ ရာ မ ဖြစ် မှီ နေ့ တိုင် အောင် စ ကား မ ပြော နိုင် ဘဲ၊ အ လျက် နေ လိမ့် မည်။ ငါ့ စ ကား သည် ကား၊ အ ချိန် တန် လျှင် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၁ လူ များ တို့ သည် ဇာ ခ ရိ ကို ငံ့ လင့် ၍၊ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း ၌ ကြာ မြင့် စွာ နေ သည် ကို အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၂၂ သူ သည် ထွက် လာ သော အ ခါ စ ကား မ ပြော နိုင် သည် ဖြစ် ၍၊ ဗိ မာန် တော် ၌ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ကို မြင် ပြီ ဟု ရိပ် မိ ကြ ၏။ ဇာ ခ ရိ သည် သူ တို့ အား အ ရိပ် အ မှတ် ကို သာ ပေး ၍ စ ကား အ လျက် နေ ၏။ ၂၃ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် ရ သော အ ချိန် ကာ လ ကုန် သော အ ခါ၊ ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အိမ် သို့ သွား လေ ၏။

၂၄ ထို နောက် သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ၍၊ ၂၅ ငါ သည် လူ တို့ တွင် ခံ ရ သော ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို ကြည့် ရှု တော် မူ စဉ် တွင်၊ ဤ ကျေး ဇူး တော် ကို ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို လျက်၊ ငါး လ ပတ် လုံး အိမ် တွင်း ၌ အောင်း ၍ နေ လေ ၏။

၂၆ ငါး လ လွန် သော အ ခါ၊ ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ ၌ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး သား ယော သပ် အ မည် ရှိ သော လူ နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍၊ ၂၇ မ ရှက် တင် သေး သော သ တို့ သ မီး က ညာ ဆီ သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် တ မန် ဂါ ဗြေ လ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သ တို့ သ မီး က ညာ ကား မာ ရိ အ မည် ရှိ ၏။ ၂၈ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ရောက် လာ လျှင်၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ သော မိန်း မ၊ သင့် အား မင်္ဂ လာ ဖြစ် စေ သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ သည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ၂၉ မာ ရိ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင် စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ရှိ ၍၊ ဤ နှုတ် ဆက် ခြင်း ကား အ ဘယ် သို့ သော နှုတ် ဆက် ခြင်း ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု တွေး တော ဆင် ခြင် ၍ နေ ၏။

၃၀ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ မာ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပြီ။ ၃၁ သင် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယေ ရှု အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၃၂ ထို သား သည် ကား၊ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ သူ့ အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ၃၃ ထို သူ သည် လည်း ယာ ကုပ် အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ စဉ် မ ပြတ် အုပ် စိုး လိမ့် မည်။ သူ ၏ နိုင် ငံ သည် လည်း ဆုံး ခြင်း မ ရှိ ရ ဟု ပြော ဆို ၏။

၃၄ မာ ရိ က လည်း၊ ဤ အ မှု အ ရာ သည် အ ဘယ် သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ ပါ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် ပြော ၏။ ၃၅ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် ၏ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် တော် မူ ၍၊ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် သည် သင့် ကို လွှမ်း မိုး လိမ့် မည်။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ထို သန့် ရှင်း သော သား သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၃၆ ထို မှ တ ပါး၊ အ မြုံ မ ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ ယ ခု ခြောက် လ အ ဝင် ရှိ ပြီ။ ၃၇ ဘု ရား သ ခင် တတ် နိုင် တော် မ မူ သော အ မှု မ ရှိ ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၃၈ မာ ရိ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ စ ကား အ တိုင်း အ ကျွန်ုပ် ၌ ဖြစ် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ပြီး မှ၊ ကောင်း ကင် တ မန် သည် မာ ရိ ထံ မှ သွား လေ ၏။

၃၉ ထို အ ခါ မာ ရိ သည် ထ ၍၊ တောင် ကြား အ ရပ် ၌ ရှိ သော ယု ဒ မြို့ တ မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် သွား ပြီး လျှင်၊ ၄၀ ဇာ ခ ရိ အိမ် သို့ ဝင် ၍ ဧ လိ ရှ ဗက် ကို နှုတ် ဆက် လေ ၏။ ၄၁ ထို နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား ကို ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ကြား စဉ် တွင် မိ မိ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် ခုန် ၍၊ မိ မိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၄၂ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ သင် ၏ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် လည်း မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ၄၃ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် ၏ မယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ဆီ သို့ ကြွ လာ သော ကျေး ဇူး ကို အ ဘယ် အ ကြောင်း ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် ခံ ရ ပါ သ နည်း။ ၄၄ သင် ၏ နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား သံ ကို အ ကျွန်ုပ် ကြား စဉ် တွင်၊ အ ကျွန်ုပ် ဝမ်း ထဲ ၌ သူ ငယ် သည် ရွှင် မြူး သော စိတ် နှင့် ခုန် ၏။ ၄၅ ယုံ ကြည် သော မိန်း မ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို မိန်း မ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား သည် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ကြီး သော အ သံ နှင့် မြွက် ဆို ၏။

၄၆ မာ ရိ က လည်း၊ ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချီး မွမ်း ၏။ ၄၇ ငါ့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် ရွှင် လန်း ခြင်း ရှိ ၏။ ၄၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မိ မိ ကျွန် မ ၏ နှိမ့် ချ သော အ ဖြစ် ကို ကြည့် ရှု တော် မူ ပြီ။ နောင် ကာ လ ၌ ခပ် သိမ်း သော လူ အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် ငါ့ ကို မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဟူ ၍ ခေါ် ကြ လိမ့် မည်။ ၄၉ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော ဘု ရား သည် အံ့ ဘွယ် သော ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ့ အား ပြု တော် မူ ပြီ။ ထို ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် ရို သေ ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၅၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ သည် သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ စဉ် မ ပြတ် ခံ စား ကြ ၏။ ၅၁ လက် ရုံး တော် အား ဖြင့် တန် ခိုး ကို ပြ တော် မူ ပြီ။ မာ န ထောင် လွှား သော သူ တို့ ကို ကွဲ လွင့် စေ တော် မူ ပြီ။ ၅၂ ဘု ရင် တို့ ကို ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှ ချ ၍ နှိမ့် ချ သော သူ တို့ ကို ချီး မြှောက် တော် မူ ပြီ။ ၅၃ ငတ် မွတ် သော သူ တို့ ကို ကောင်း မွန် စွာ ကျွေး ၍ ရ တတ် သော သူ တို့ ကို လက် ချည်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ပြီ။ ၅၄ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၅၅ အာ ဗြ ဟံ မှ စ သော သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် အ မြဲ ပြု ခြင်း ငှါ သ တိ ထား ၍ မိ မိ ကျွန် ဣ သ ရေ လ ကို မ စ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၅၆ မာ ရိ သည် လည်း ဧ လိ ရှ ဗက် ထံ မှာ သုံး လ ခန့် နေ ပြီး မှ မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် လေ ၏။

၅၇ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ဘွား အံ့ သော နေ့ လ စေ့ သော အ ခါ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ၏။ ၅၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ထူး မြတ် သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ဧ လိ ရှ ဗက် အား ပြု တော် မူ သည် ကို၊ အိမ် နီး ချင်း အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ကြား လတ် သော်၊ သူ နှင့် အ တူ ဝမ်း မြောက် ဝမ်း သာ ကြ ၏။

၅၉ ရှစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို သူ ငယ် အား ပေး အံ့ သော ငှါ လာ ကြ ၍၊ အ ဘ ၏ အ မည် ဖြစ် သော ဇာ ခ ရိ အ မည် ဖြင့် မှည့် သော အ ခါ၊ ၆၀ အ မိ က ထို သို့ မ မှည့် ရ။ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ဆို လျှင်၊ သူ တို့ က၊ ၆၁ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး တွင် တ ယောက် ကို မျှ မ မှည့် ဟု ဆို ၍၊ ၆၂ အ ဘ သည် အ ဘယ် သို့ မှည့် စေ လို သ နည်း ဟု အ မှတ် အား ဖြင့် မေး ကြ ၏။ ၆၃ အ ဘ သည် လည်း သင် ပုန်း ကို တောင်း ၍၊ သူ ၏ အ မည် ကား ယော ဟန် ဖြစ် ၏ ဟု ရေး လေ သော်၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၆၄ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဇာ ခ ရိ သည် နှုတ် ဖွင့် ခြင်း၊ လျှာ လွတ် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ စ ကား အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လေ ၏။

၆၅ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ရှိ ကြ ၍ ထို အ မှု အ ရာ များ သည် ယု ဒ ပြည် တောင် ကြား အ ရပ် တို့ ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော လေ ၏။ ၆၆ ကြား သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် နှ လုံး ထဲ ၌ မှတ် သား ၍၊ ဤ သူ ငယ် သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု ဆို ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် လည်း သူ ငယ် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။

၆၇ သူ ၏ အ ဘ ဇာ ခ ရိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၆၈‑၇၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကမ္ဘာ ဦး မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော မိ မိ သန့် ရှင်း သော ပ ရော ဖက် တို့ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ရန် သူ ဘေး နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ တ သက် လုံး သန့် ရှင်း ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ အား ဖြင့် ဘု ရား ဝတ် ကို ရဲ ရင့် စွာ ပြု ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး မည် ဟု ငါ တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ အား ကျိန် ဆို ခြင်း ဂ တိ တော် တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ပ ဋိ ညာဉ် တ ရား ကို အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ နှင့် ဝန် ခံ တော် မူ သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ မိ မိ လူ မျိုး ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ လျက် ရွေး နှုတ် ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ရန် သူ လက် မှ ၎င်း၊ မုန်း သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ လက် မှ ၎င်း ကယ် လွှတ် မည် အ ကြောင်း၊ ကယ် တင် ခြင်း ဦး ချို ကို မိ မိ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ထဲ ၌ ငါ တို့ အား ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ ပြီ။

၇၆ အ ချင်း သူ ငယ်၊ သင် သည် လည်း အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ ပ ရော ဖက် ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၇၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် အ ပြစ် ဖြေ ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် နိုင် ကြောင်း ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ မျိုး အား ဘော် ပြ သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ပြင် ဆင် ခြင်း ငှါ သင် သည် ရှေ့ တော် ၌ သွား ရ လိမ့် မည်။ ၇၈ ထို သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့်၊ ကောင်း ကင် မှ နေ အာ ရုဏ် သည် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ တက် သ ဖြင့်၊ ၇၉ မှောင် မိုက် နှင့် သေ မင်း ၏ အ ရိပ် ထဲ တွင် ရှိ နေ သော သူ တို့ ၌ အ လင်း ပေါ် ထွန်း ၍၊ ငါ တို့ အား ငြိမ် သက် ခြင်း လမ်း ကို ပြ လျက် ရှိ သည် ဟု ပ ရော ဖက် ဉာဏ် နှင့် ဟော လေ ၏။

၈၀ ထို သူ ငယ် သည် ကား၊ ကြီး ပွါး ၍ ဉာဏ် သတ္တိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား မ ထင် ရှား မှီ တိုင် အောင် တော အ ရပ် ၌ နေ လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍ ကိုယ် တိုင် မြင် သော သက် သေ ဖြစ် လျက်၊ နှုတ် က ပတ် တော် မှု ကို ဆောင် ရွက် သော သူ တို့ သည်၊ ငါ တို့ တွင် ထင် ရှား စွာ ဖြစ် လေ ပြီး သော အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ကို ငါ တို့ အား ကြား ပြော သည့် အ စဉ် အ တိုင်း မှတ် သား သော စာ ကို စီ ရင် ရေး ထား သော သူ အ များ ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် လည်း ထို အတ္ထုပ္ပတ္တိ အ လုံး စုံ တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍၊ စေ့ စေ့ ဖွေ ရှာ လိုက် စစ် ပြီး လျှင်၊ ကိုယ် တော် သင် ပြီး သော အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် ဧ ကန် အ မှန် ဖြစ် ကြောင်း ကို ကိုယ် တော် သိ စေ ခြင်း ငှါ အ စဉ် အ တိုင်း ရေး ထား ၍ ကြား လိုက် မည် အ ကြံ ရှိ ပါ ၏၊ အ လွန် မြတ် သော သော် ဖိ လု။

ယု ဒ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး လက် ထက်၊ အ ဘိ ယ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ၍၊ ဇာ ခ ရိ အ မည် ရှိ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တ ပါး ရှိ ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း သည် အာ ရုန် အ မျိုး အ နွယ် ဖြစ် ၏။ သူ့ အ မည် ကား၊ ဧ လိ ရှ ဗက် တည်း။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပ ညတ် တ ရား တော် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ကျင့် ဆောင် ၍ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ ရှိ ကြ ၏။ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် မြုံ သော ကြောင့် သူ တို့ သည် သား မ ရှိ။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ကြ ၏။

ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အ သင်း နှင့် တ ကွ အ လှည့် သင့် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သည် တွင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထုံး စံ အ တိုင်း စာ ရေး တံ ချ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း သို့ ဝင် ၍ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ ရ ၏။ ၁၀ ထို သို့ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သည့် အ ချိန် တွင်၊ လူ များ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြင် ၌ ဆု တောင်း လျက် နေ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ရှို့ သော ယဇ် ပလ္လင် လက်ျာ ဘက် ၌ ရပ် နေ သည် ကို၊ ၁၂ ဇာ ခ ရိ သည် မြင် လျှင်၊ စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် ၏။ ၁၃ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ဇာ ခ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် ပြု သော ပ ဌ နာ ကို နား ခံ တော် မူ ပြီ။ သင် ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၁၄ သင် သည် ဝမ်း သာ ရွှင် မြူး ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ဘွား မြင် သော ကြောင့် လူ အ များ တို့ သည် လည်း ဝမ်း မြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယဇ် မျိုး ကို မ သောက် ဘဲ နေ ၍၊ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လိမ့် မည်။ ၁၆ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ များ တို့ ကို သူ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ စေ လိမ့် မည်။ ၁၇ အ ဘ တို့ နှင့် သား တို့ ကို အ သင့် အ တင့် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ဆန် သော သူ တို့ ကို သူ တော် ကောင်း တို့ ၏ သ တိ ပ ညာ လမ်း သို့ ပြောင်း လဲ စေ သော အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ ပြင် ဆင် သော လူ မျိုး ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သူ သည် ဧ လိ ယ ၏ စိတ် ဝိ ညာဉ် တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် သို့ သွား လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ပြော ဆို ၏။

၁၈ ဇာ ခ ရိ က လည်း၊ ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ကို အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် လူ အို ဖြစ် ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် မ ယား သည် လည်း အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ပါ ပြီ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၉ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် ၌ ခ စား သော ဂါ ဗြေ လ ဖြစ် ၏။ သင့် ကို နှုတ် ဆက် ၍ ဤ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ၂၀ သင် သည် ငါ့ စ ကား ကို မ ယုံ သော ကြောင့် ဤ အ ကြောင်း အ ရာ မ ဖြစ် မှီ နေ့ တိုင် အောင် စ ကား မ ပြော နိုင် ဘဲ၊ အ လျက် နေ လိမ့် မည်။ ငါ့ စ ကား သည် ကား၊ အ ချိန် တန် လျှင် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၁ လူ များ တို့ သည် ဇာ ခ ရိ ကို ငံ့ လင့် ၍၊ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း ၌ ကြာ မြင့် စွာ နေ သည် ကို အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၂၂ သူ သည် ထွက် လာ သော အ ခါ စ ကား မ ပြော နိုင် သည် ဖြစ် ၍၊ ဗိ မာန် တော် ၌ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ကို မြင် ပြီ ဟု ရိပ် မိ ကြ ၏။ ဇာ ခ ရိ သည် သူ တို့ အား အ ရိပ် အ မှတ် ကို သာ ပေး ၍ စ ကား အ လျက် နေ ၏။ ၂၃ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် ရ သော အ ချိန် ကာ လ ကုန် သော အ ခါ၊ ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အိမ် သို့ သွား လေ ၏။

၂၄ ထို နောက် သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ၍၊ ၂၅ ငါ သည် လူ တို့ တွင် ခံ ရ သော ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို ကြည့် ရှု တော် မူ စဉ် တွင်၊ ဤ ကျေး ဇူး တော် ကို ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို လျက်၊ ငါး လ ပတ် လုံး အိမ် တွင်း ၌ အောင်း ၍ နေ လေ ၏။

၂၆ ငါး လ လွန် သော အ ခါ၊ ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ ၌ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး သား ယော သပ် အ မည် ရှိ သော လူ နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍၊ ၂၇ မ ရှက် တင် သေး သော သ တို့ သ မီး က ညာ ဆီ သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် တ မန် ဂါ ဗြေ လ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သ တို့ သ မီး က ညာ ကား မာ ရိ အ မည် ရှိ ၏။ ၂၈ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ရောက် လာ လျှင်၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ သော မိန်း မ၊ သင့် အား မင်္ဂ လာ ဖြစ် စေ သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ သည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ၂၉ မာ ရိ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင် စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ရှိ ၍၊ ဤ နှုတ် ဆက် ခြင်း ကား အ ဘယ် သို့ သော နှုတ် ဆက် ခြင်း ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု တွေး တော ဆင် ခြင် ၍ နေ ၏။

၃၀ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ မာ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပြီ။ ၃၁ သင် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယေ ရှု အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၃၂ ထို သား သည် ကား၊ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ သူ့ အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ၃၃ ထို သူ သည် လည်း ယာ ကုပ် အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ စဉ် မ ပြတ် အုပ် စိုး လိမ့် မည်။ သူ ၏ နိုင် ငံ သည် လည်း ဆုံး ခြင်း မ ရှိ ရ ဟု ပြော ဆို ၏။

၃၄ မာ ရိ က လည်း၊ ဤ အ မှု အ ရာ သည် အ ဘယ် သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ ပါ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် ပြော ၏။ ၃၅ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် ၏ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် တော် မူ ၍၊ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် သည် သင့် ကို လွှမ်း မိုး လိမ့် မည်။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ထို သန့် ရှင်း သော သား သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၃၆ ထို မှ တ ပါး၊ အ မြုံ မ ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ ယ ခု ခြောက် လ အ ဝင် ရှိ ပြီ။ ၃၇ ဘု ရား သ ခင် တတ် နိုင် တော် မ မူ သော အ မှု မ ရှိ ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၃၈ မာ ရိ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ စ ကား အ တိုင်း အ ကျွန်ုပ် ၌ ဖြစ် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ပြီး မှ၊ ကောင်း ကင် တ မန် သည် မာ ရိ ထံ မှ သွား လေ ၏။

၃၉ ထို အ ခါ မာ ရိ သည် ထ ၍၊ တောင် ကြား အ ရပ် ၌ ရှိ သော ယု ဒ မြို့ တ မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် သွား ပြီး လျှင်၊ ၄၀ ဇာ ခ ရိ အိမ် သို့ ဝင် ၍ ဧ လိ ရှ ဗက် ကို နှုတ် ဆက် လေ ၏။ ၄၁ ထို နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား ကို ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ကြား စဉ် တွင် မိ မိ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် ခုန် ၍၊ မိ မိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၄၂ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ သင် ၏ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် လည်း မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ၄၃ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် ၏ မယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ဆီ သို့ ကြွ လာ သော ကျေး ဇူး ကို အ ဘယ် အ ကြောင်း ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် ခံ ရ ပါ သ နည်း။ ၄၄ သင် ၏ နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား သံ ကို အ ကျွန်ုပ် ကြား စဉ် တွင်၊ အ ကျွန်ုပ် ဝမ်း ထဲ ၌ သူ ငယ် သည် ရွှင် မြူး သော စိတ် နှင့် ခုန် ၏။ ၄၅ ယုံ ကြည် သော မိန်း မ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို မိန်း မ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား သည် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ကြီး သော အ သံ နှင့် မြွက် ဆို ၏။

၄၆ မာ ရိ က လည်း၊ ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချီး မွမ်း ၏။ ၄၇ ငါ့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် ရွှင် လန်း ခြင်း ရှိ ၏။ ၄၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မိ မိ ကျွန် မ ၏ နှိမ့် ချ သော အ ဖြစ် ကို ကြည့် ရှု တော် မူ ပြီ။ နောင် ကာ လ ၌ ခပ် သိမ်း သော လူ အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် ငါ့ ကို မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဟူ ၍ ခေါ် ကြ လိမ့် မည်။ ၄၉ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော ဘု ရား သည် အံ့ ဘွယ် သော ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ့ အား ပြု တော် မူ ပြီ။ ထို ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် ရို သေ ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၅၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ သည် သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ စဉ် မ ပြတ် ခံ စား ကြ ၏။ ၅၁ လက် ရုံး တော် အား ဖြင့် တန် ခိုး ကို ပြ တော် မူ ပြီ။ မာ န ထောင် လွှား သော သူ တို့ ကို ကွဲ လွင့် စေ တော် မူ ပြီ။ ၅၂ ဘု ရင် တို့ ကို ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှ ချ ၍ နှိမ့် ချ သော သူ တို့ ကို ချီး မြှောက် တော် မူ ပြီ။ ၅၃ ငတ် မွတ် သော သူ တို့ ကို ကောင်း မွန် စွာ ကျွေး ၍ ရ တတ် သော သူ တို့ ကို လက် ချည်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ပြီ။ ၅၄ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၅၅ အာ ဗြ ဟံ မှ စ သော သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် အ မြဲ ပြု ခြင်း ငှါ သ တိ ထား ၍ မိ မိ ကျွန် ဣ သ ရေ လ ကို မ စ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၅၆ မာ ရိ သည် လည်း ဧ လိ ရှ ဗက် ထံ မှာ သုံး လ ခန့် နေ ပြီး မှ မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် လေ ၏။

၅၇ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ဘွား အံ့ သော နေ့ လ စေ့ သော အ ခါ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ၏။ ၅၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ထူး မြတ် သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ဧ လိ ရှ ဗက် အား ပြု တော် မူ သည် ကို၊ အိမ် နီး ချင်း အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ကြား လတ် သော်၊ သူ နှင့် အ တူ ဝမ်း မြောက် ဝမ်း သာ ကြ ၏။

၅၉ ရှစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို သူ ငယ် အား ပေး အံ့ သော ငှါ လာ ကြ ၍၊ အ ဘ ၏ အ မည် ဖြစ် သော ဇာ ခ ရိ အ မည် ဖြင့် မှည့် သော အ ခါ၊ ၆၀ အ မိ က ထို သို့ မ မှည့် ရ။ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ဆို လျှင်၊ သူ တို့ က၊ ၆၁ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး တွင် တ ယောက် ကို မျှ မ မှည့် ဟု ဆို ၍၊ ၆၂ အ ဘ သည် အ ဘယ် သို့ မှည့် စေ လို သ နည်း ဟု အ မှတ် အား ဖြင့် မေး ကြ ၏။ ၆၃ အ ဘ သည် လည်း သင် ပုန်း ကို တောင်း ၍၊ သူ ၏ အ မည် ကား ယော ဟန် ဖြစ် ၏ ဟု ရေး လေ သော်၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၆၄ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဇာ ခ ရိ သည် နှုတ် ဖွင့် ခြင်း၊ လျှာ လွတ် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ စ ကား အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လေ ၏။

၆၅ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ရှိ ကြ ၍ ထို အ မှု အ ရာ များ သည် ယု ဒ ပြည် တောင် ကြား အ ရပ် တို့ ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော လေ ၏။ ၆၆ ကြား သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် နှ လုံး ထဲ ၌ မှတ် သား ၍၊ ဤ သူ ငယ် သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု ဆို ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် လည်း သူ ငယ် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။

၆၇ သူ ၏ အ ဘ ဇာ ခ ရိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၆၈‑၇၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကမ္ဘာ ဦး မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော မိ မိ သန့် ရှင်း သော ပ ရော ဖက် တို့ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ရန် သူ ဘေး နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ တ သက် လုံး သန့် ရှင်း ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ အား ဖြင့် ဘု ရား ဝတ် ကို ရဲ ရင့် စွာ ပြု ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး မည် ဟု ငါ တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ အား ကျိန် ဆို ခြင်း ဂ တိ တော် တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ပ ဋိ ညာဉ် တ ရား ကို အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ နှင့် ဝန် ခံ တော် မူ သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ မိ မိ လူ မျိုး ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ လျက် ရွေး နှုတ် ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ရန် သူ လက် မှ ၎င်း၊ မုန်း သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ လက် မှ ၎င်း ကယ် လွှတ် မည် အ ကြောင်း၊ ကယ် တင် ခြင်း ဦး ချို ကို မိ မိ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ထဲ ၌ ငါ တို့ အား ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ ပြီ။

၇၆ အ ချင်း သူ ငယ်၊ သင် သည် လည်း အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ ပ ရော ဖက် ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၇၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် အ ပြစ် ဖြေ ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် နိုင် ကြောင်း ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ မျိုး အား ဘော် ပြ သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ပြင် ဆင် ခြင်း ငှါ သင် သည် ရှေ့ တော် ၌ သွား ရ လိမ့် မည်။ ၇၈ ထို သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့်၊ ကောင်း ကင် မှ နေ အာ ရုဏ် သည် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ တက် သ ဖြင့်၊ ၇၉ မှောင် မိုက် နှင့် သေ မင်း ၏ အ ရိပ် ထဲ တွင် ရှိ နေ သော သူ တို့ ၌ အ လင်း ပေါ် ထွန်း ၍၊ ငါ တို့ အား ငြိမ် သက် ခြင်း လမ်း ကို ပြ လျက် ရှိ သည် ဟု ပ ရော ဖက် ဉာဏ် နှင့် ဟော လေ ၏။

၈၀ ထို သူ ငယ် သည် ကား၊ ကြီး ပွါး ၍ ဉာဏ် သတ္တိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား မ ထင် ရှား မှီ တိုင် အောင် တော အ ရပ် ၌ နေ လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍ ကိုယ် တိုင် မြင် သော သက် သေ ဖြစ် လျက်၊ နှုတ် က ပတ် တော် မှု ကို ဆောင် ရွက် သော သူ တို့ သည်၊ ငါ တို့ တွင် ထင် ရှား စွာ ဖြစ် လေ ပြီး သော အတ္ထုပ္ပတ္တိ များ ကို ငါ တို့ အား ကြား ပြော သည့် အ စဉ် အ တိုင်း မှတ် သား သော စာ ကို စီ ရင် ရေး ထား သော သူ အ များ ရှိ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် လည်း ထို အတ္ထုပ္ပတ္တိ အ လုံး စုံ တို့ ကို ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍၊ စေ့ စေ့ ဖွေ ရှာ လိုက် စစ် ပြီး လျှင်၊ ကိုယ် တော် သင် ပြီး သော အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် ဧ ကန် အ မှန် ဖြစ် ကြောင်း ကို ကိုယ် တော် သိ စေ ခြင်း ငှါ အ စဉ် အ တိုင်း ရေး ထား ၍ ကြား လိုက် မည် အ ကြံ ရှိ ပါ ၏၊ အ လွန် မြတ် သော သော် ဖိ လု။

ယု ဒ ပြည် ကို အ စိုး ရ သော ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး လက် ထက်၊ အ ဘိ ယ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ၍၊ ဇာ ခ ရိ အ မည် ရှိ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တ ပါး ရှိ ၏။ သူ ၏ ခင် ပွန်း သည် အာ ရုန် အ မျိုး အ နွယ် ဖြစ် ၏။ သူ့ အ မည် ကား၊ ဧ လိ ရှ ဗက် တည်း။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ပ ညတ် တ ရား တော် အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ကျင့် ဆောင် ၍ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ ရှိ ကြ ၏။ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် မြုံ သော ကြောင့် သူ တို့ သည် သား မ ရှိ။ ထို သူ နှစ် ယောက် တို့ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ကြ ၏။

ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အ သင်း နှင့် တ ကွ အ လှည့် သင့် ၍၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် သည် တွင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထုံး စံ အ တိုင်း စာ ရေး တံ ချ သ ဖြင့်၊ သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း သို့ ဝင် ၍ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ ရ ၏။ ၁၀ ထို သို့ နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သည့် အ ချိန် တွင်၊ လူ များ အ ပေါင်း တို့ သည် ပြင် ၌ ဆု တောင်း လျက် နေ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ရှို့ သော ယဇ် ပလ္လင် လက်ျာ ဘက် ၌ ရပ် နေ သည် ကို၊ ၁၂ ဇာ ခ ရိ သည် မြင် လျှင်၊ စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ထိတ် လန့် ခြင်း သို့ ရောက် ၏။ ၁၃ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ဇာ ခ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် ပြု သော ပ ဌ နာ ကို နား ခံ တော် မူ ပြီ။ သင် ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၁၄ သင် သည် ဝမ်း သာ ရွှင် မြူး ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ဘွား မြင် သော ကြောင့် လူ အ များ တို့ သည် လည်း ဝမ်း မြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သား သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယဇ် မျိုး ကို မ သောက် ဘဲ နေ ၍၊ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လိမ့် မည်။ ၁၆ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ များ တို့ ကို သူ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ စေ လိမ့် မည်။ ၁၇ အ ဘ တို့ နှင့် သား တို့ ကို အ သင့် အ တင့် ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ဆန် သော သူ တို့ ကို သူ တော် ကောင်း တို့ ၏ သ တိ ပ ညာ လမ်း သို့ ပြောင်း လဲ စေ သော အား ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ ပြင် ဆင် သော လူ မျိုး ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ သူ သည် ဧ လိ ယ ၏ စိတ် ဝိ ညာဉ် တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ လျက်၊ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် သို့ သွား လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ပြော ဆို ၏။

၁၈ ဇာ ခ ရိ က လည်း၊ ထို သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် ကို အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဘယ် သို့ သိ ရ ပါ မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် လူ အို ဖြစ် ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် မ ယား သည် လည်း အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် ပါ ပြီ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၉ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ငါ သည် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် ၌ ခ စား သော ဂါ ဗြေ လ ဖြစ် ၏။ သင့် ကို နှုတ် ဆက် ၍ ဤ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း ကို ကြား ပြော စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ၂၀ သင် သည် ငါ့ စ ကား ကို မ ယုံ သော ကြောင့် ဤ အ ကြောင်း အ ရာ မ ဖြစ် မှီ နေ့ တိုင် အောင် စ ကား မ ပြော နိုင် ဘဲ၊ အ လျက် နေ လိမ့် မည်။ ငါ့ စ ကား သည် ကား၊ အ ချိန် တန် လျှင် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၁ လူ များ တို့ သည် ဇာ ခ ရိ ကို ငံ့ လင့် ၍၊ ဗိ မာန် တော် အ တွင်း ၌ ကြာ မြင့် စွာ နေ သည် ကို အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၂၂ သူ သည် ထွက် လာ သော အ ခါ စ ကား မ ပြော နိုင် သည် ဖြစ် ၍၊ ဗိ မာန် တော် ၌ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ ကို မြင် ပြီ ဟု ရိပ် မိ ကြ ၏။ ဇာ ခ ရိ သည် သူ တို့ အား အ ရိပ် အ မှတ် ကို သာ ပေး ၍ စ ကား အ လျက် နေ ၏။ ၂၃ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ မှု ကို ဆောင် ရွက် ရ သော အ ချိန် ကာ လ ကုန် သော အ ခါ၊ ဇာ ခ ရိ သည် မိ မိ အိမ် သို့ သွား လေ ၏။

၂၄ ထို နောက် သူ ၏ ခင် ပွန်း ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ၍၊ ၂၅ ငါ သည် လူ တို့ တွင် ခံ ရ သော ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပယ် ရှင်း ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို ကြည့် ရှု တော် မူ စဉ် တွင်၊ ဤ ကျေး ဇူး တော် ကို ပြု တော် မူ ပြီ ဟု ဆို လျက်၊ ငါး လ ပတ် လုံး အိမ် တွင်း ၌ အောင်း ၍ နေ လေ ၏။

၂၆ ငါး လ လွန် သော အ ခါ၊ ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ ၌ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး သား ယော သပ် အ မည် ရှိ သော လူ နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍၊ ၂၇ မ ရှက် တင် သေး သော သ တို့ သ မီး က ညာ ဆီ သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် တ မန် ဂါ ဗြေ လ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သ တို့ သ မီး က ညာ ကား မာ ရိ အ မည် ရှိ ၏။ ၂၈ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ရောက် လာ လျှင်၊ ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ သော မိန်း မ၊ သင့် အား မင်္ဂ လာ ဖြစ် စေ သ တည်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ သည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ၂၉ မာ ရိ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင် စိတ် နှ လုံး မ ငြိမ် မ ဝပ် ရှိ ၍၊ ဤ နှုတ် ဆက် ခြင်း ကား အ ဘယ် သို့ သော နှုတ် ဆက် ခြင်း ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု တွေး တော ဆင် ခြင် ၍ နေ ၏။

၃၀ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ မာ ရိ၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ သင် သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပြီ။ ၃၁ သင် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား ကို ယေ ရှု အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည်။ ၃၂ ထို သား သည် ကား၊ ကြီး မြတ် သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည်။ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ သူ့ အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၏ ရာ ဇ ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ၃၃ ထို သူ သည် လည်း ယာ ကုပ် အ မျိုး အ နွှယ် ကို အ စဉ် မ ပြတ် အုပ် စိုး လိမ့် မည်။ သူ ၏ နိုင် ငံ သည် လည်း ဆုံး ခြင်း မ ရှိ ရ ဟု ပြော ဆို ၏။

၃၄ မာ ရိ က လည်း၊ ဤ အ မှု အ ရာ သည် အ ဘယ် သို့ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း။ အ ကျွန်ုပ် သည် ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ ပါ ဟု ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် ပြော ၏။ ၃၅ ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် ၏ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် တော် မူ ၍၊ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ တန် ခိုး အာ နု ဘော် တော် သည် သင့် ကို လွှမ်း မိုး လိမ့် မည်။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ထို သန့် ရှင်း သော သား သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၃၆ ထို မှ တ ပါး၊ အ မြုံ မ ဟူ ၍ ခေါ် ဝေါ် သော သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ ယ ခု ခြောက် လ အ ဝင် ရှိ ပြီ။ ၃၇ ဘု ရား သ ခင် တတ် နိုင် တော် မ မူ သော အ မှု မ ရှိ ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၃၈ မာ ရိ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မ ဖြစ် ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ၏ စ ကား အ တိုင်း အ ကျွန်ုပ် ၌ ဖြစ် ပါ စေ သော ဟု ဝန် ခံ ပြီး မှ၊ ကောင်း ကင် တ မန် သည် မာ ရိ ထံ မှ သွား လေ ၏။

၃၉ ထို အ ခါ မာ ရိ သည် ထ ၍၊ တောင် ကြား အ ရပ် ၌ ရှိ သော ယု ဒ မြို့ တ မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် သွား ပြီး လျှင်၊ ၄၀ ဇာ ခ ရိ အိမ် သို့ ဝင် ၍ ဧ လိ ရှ ဗက် ကို နှုတ် ဆက် လေ ၏။ ၄၁ ထို နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား ကို ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ကြား စဉ် တွင် မိ မိ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် ခုန် ၍၊ မိ မိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၄၂ သင် သည် မိန်း မ တ ကာ တို့ ထက် မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ သင် ၏ ဝမ်း ၌ ရှိ သော သူ ငယ် သည် လည်း မြတ် စွာ သော မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ၄၃ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် ၏ မယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် ဆီ သို့ ကြွ လာ သော ကျေး ဇူး ကို အ ဘယ် အ ကြောင်း ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် ခံ ရ ပါ သ နည်း။ ၄၄ သင် ၏ နှုတ် ဆက် ခြင်း စ ကား သံ ကို အ ကျွန်ုပ် ကြား စဉ် တွင်၊ အ ကျွန်ုပ် ဝမ်း ထဲ ၌ သူ ငယ် သည် ရွှင် မြူး သော စိတ် နှင့် ခုန် ၏။ ၄၅ ယုံ ကြည် သော မိန်း မ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို မိန်း မ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား သည် ပြည့် စုံ လိမ့် မည် ဟု ကြီး သော အ သံ နှင့် မြွက် ဆို ၏။

၄၆ မာ ရိ က လည်း၊ ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ချီး မွမ်း ၏။ ၄၇ ငါ့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ ဝိ ညာဉ် သည် ရွှင် လန်း ခြင်း ရှိ ၏။ ၄၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မိ မိ ကျွန် မ ၏ နှိမ့် ချ သော အ ဖြစ် ကို ကြည့် ရှု တော် မူ ပြီ။ နောင် ကာ လ ၌ ခပ် သိမ်း သော လူ အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် ငါ့ ကို မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဟူ ၍ ခေါ် ကြ လိမ့် မည်။ ၄၉ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော ဘု ရား သည် အံ့ ဘွယ် သော ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ့ အား ပြု တော် မူ ပြီ။ ထို ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် ရို သေ ဘွယ် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၅၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ တို့ သည် သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို အ စဉ် မ ပြတ် ခံ စား ကြ ၏။ ၅၁ လက် ရုံး တော် အား ဖြင့် တန် ခိုး ကို ပြ တော် မူ ပြီ။ မာ န ထောင် လွှား သော သူ တို့ ကို ကွဲ လွင့် စေ တော် မူ ပြီ။ ၅၂ ဘု ရင် တို့ ကို ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှ ချ ၍ နှိမ့် ချ သော သူ တို့ ကို ချီး မြှောက် တော် မူ ပြီ။ ၅၃ ငတ် မွတ် သော သူ တို့ ကို ကောင်း မွန် စွာ ကျွေး ၍ ရ တတ် သော သူ တို့ ကို လက် ချည်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ပြီ။ ၅၄ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ တို့ အား ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၅၅ အာ ဗြ ဟံ မှ စ သော သူ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် အား သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် အ မြဲ ပြု ခြင်း ငှါ သ တိ ထား ၍ မိ မိ ကျွန် ဣ သ ရေ လ ကို မ စ တော် မူ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ၅၆ မာ ရိ သည် လည်း ဧ လိ ရှ ဗက် ထံ မှာ သုံး လ ခန့် နေ ပြီး မှ မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် လေ ၏။

၅၇ ဧ လိ ရှ ဗက် သည် ဘွား အံ့ သော နေ့ လ စေ့ သော အ ခါ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် ၏။ ၅၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ထူး မြတ် သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို ဧ လိ ရှ ဗက် အား ပြု တော် မူ သည် ကို၊ အိမ် နီး ချင်း အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ကြား လတ် သော်၊ သူ နှင့် အ တူ ဝမ်း မြောက် ဝမ်း သာ ကြ ၏။

၅၉ ရှစ် ရက် မြောက် သော နေ့ ၌ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို သူ ငယ် အား ပေး အံ့ သော ငှါ လာ ကြ ၍၊ အ ဘ ၏ အ မည် ဖြစ် သော ဇာ ခ ရိ အ မည် ဖြင့် မှည့် သော အ ခါ၊ ၆၀ အ မိ က ထို သို့ မ မှည့် ရ။ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ဆို လျှင်၊ သူ တို့ က၊ ၆၁ ယော ဟန် အ မည် ဖြင့် သင် ၏ အ ဆွေ အ မျိုး တွင် တ ယောက် ကို မျှ မ မှည့် ဟု ဆို ၍၊ ၆၂ အ ဘ သည် အ ဘယ် သို့ မှည့် စေ လို သ နည်း ဟု အ မှတ် အား ဖြင့် မေး ကြ ၏။ ၆၃ အ ဘ သည် လည်း သင် ပုန်း ကို တောင်း ၍၊ သူ ၏ အ မည် ကား ယော ဟန် ဖြစ် ၏ ဟု ရေး လေ သော်၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ၆၄ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဇာ ခ ရိ သည် နှုတ် ဖွင့် ခြင်း၊ လျှာ လွတ် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ စ ကား အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း လေ ၏။

၆၅ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ခြင်း ရှိ ကြ ၍ ထို အ မှု အ ရာ များ သည် ယု ဒ ပြည် တောင် ကြား အ ရပ် တို့ ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော လေ ၏။ ၆၆ ကြား သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် နှ လုံး ထဲ ၌ မှတ် သား ၍၊ ဤ သူ ငယ် သည် အ ဘယ် သို့ သော သူ ဖြစ် လိမ့် မည် နည်း ဟု ဆို ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် လည်း သူ ငယ် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။

၆၇ သူ ၏ အ ဘ ဇာ ခ ရိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ လျက်၊ ၆၈‑၇၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကမ္ဘာ ဦး မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော မိ မိ သန့် ရှင်း သော ပ ရော ဖက် တို့ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ရန် သူ ဘေး နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ တ သက် လုံး သန့် ရှင်း ဖြောင့် မတ် ခြင်း ပါ ရ မီ အား ဖြင့် ဘု ရား ဝတ် ကို ရဲ ရင့် စွာ ပြု ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး မည် ဟု ငါ တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ အား ကျိန် ဆို ခြင်း ဂ တိ တော် တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ပ ဋိ ညာဉ် တ ရား ကို အောက် မေ့ တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ ဘိုး ဘေး များ နှင့် ဝန် ခံ တော် မူ သော သ နား ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ သ ဖြင့် ၎င်း၊ မိ မိ လူ မျိုး ကို အ ကြည့် အ ရှု ကြွ လာ လျက် ရွေး နှုတ် ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ရန် သူ လက် မှ ၎င်း၊ မုန်း သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ လက် မှ ၎င်း ကယ် လွှတ် မည် အ ကြောင်း၊ ကယ် တင် ခြင်း ဦး ချို ကို မိ မိ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ထဲ ၌ ငါ တို့ အား ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ ပြီ။

၇၆ အ ချင်း သူ ငယ်၊ သင် သည် လည်း အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ၏ ပ ရော ဖက် ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၇၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် အ ပြစ် ဖြေ ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် နိုင် ကြောင်း ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ မျိုး အား ဘော် ပြ သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ပြင် ဆင် ခြင်း ငှါ သင် သည် ရှေ့ တော် ၌ သွား ရ လိမ့် မည်။ ၇၈ ထို သ နား တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့်၊ ကောင်း ကင် မှ နေ အာ ရုဏ် သည် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ တက် သ ဖြင့်၊ ၇၉ မှောင် မိုက် နှင့် သေ မင်း ၏ အ ရိပ် ထဲ တွင် ရှိ နေ သော သူ တို့ ၌ အ လင်း ပေါ် ထွန်း ၍၊ ငါ တို့ အား ငြိမ် သက် ခြင်း လမ်း ကို ပြ လျက် ရှိ သည် ဟု ပ ရော ဖက် ဉာဏ် နှင့် ဟော လေ ၏။

၈၀ ထို သူ ငယ် သည် ကား၊ ကြီး ပွါး ၍ ဉာဏ် သတ္တိ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား မ ထင် ရှား မှီ တိုင် အောင် တော အ ရပ် ၌ နေ လေ ၏။

Please view in landscape orientation