စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၇ လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် အား ဖြင့် တန် ခိုး နှင့် တ ကွ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ထင် ရှား ဖြစ် တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တည်း ဟူ သော မိ မိ သား တော် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှေး က မိ မိ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း သော ကျမ်း စာ ၌ ဂ တိ ထား တော် မူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ပေါ လု သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ရော မ မြို့ သူ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ယုံ ကြည် နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ထံ ၌ ကျေး ဇူး တော် နှင့် တ မန် တော် အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ထို သ ခင် ခေါ် ထား တော် မူ သော သင် တို့ သည် လည်း ထို လူ မျိုး တို့ ၌ အ ပါ အ ဝင် ဖြစ် ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ရာ သည် မြေ တ ပြင် လုံး ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် ကျေး ဇူး တော် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ငါ သည် သင် တို့ ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ ၍ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် ဟု သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လျက်၊ အ မှု တော် ကို စိတ် ဝိ ညာဉ် နှင့် တ ကွ ငါ ဆောင် ရွက် ၍ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၏ သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၀ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် အား ဖြင့် အ ဆင် သင့် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ လာ ရ သော အ ခွင့် တ စုံ တ ခု ရှိ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင် တို့ ၌ ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး တ စုံ တ ခု ကို အပ် ပေး ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အ လွန် တွေ့ မြင် ချင် ပါ ၏။ ၁၂ ထို သို့ ဆို သော်၊ ငါ နှင့် သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် အ ချင်း ချင်း အား ရ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ မည် အ ကြောင်း ကို ဆို လို သ တည်း။

၁၃ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ သည် အ ခြား သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ကျိုး ကို ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ တွင် လည်း အ ကျိုး တ စုံ တ ခု ကို ရ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ သွား မည် ဟု အ ဖန် ဖန် အ ကြံ ရှိ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို မ ရှိ။ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တိုင် အောင် မြစ် တား သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ ၁၄ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ လူ ရိုင်း ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ ရှိ ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ မဲ့ ဖြစ် စေ၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ ကြွေး သည် ငါ ၌ တင် လျက် ရှိ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် လျှင်၊ ငါ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ရော မ မြို့ သား ဖြစ် သော သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ခြင်း ငှါ စေ တ နာ စိတ် ရှိ ၏။

၁၆ ငါ သည် ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကြောင့်၊ ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တ ရား သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ ယု ဒ လူ၊ နောက် ၌ ဟေ လ သ လူ၊ ယုံ ကြည် သ မျှ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကယ် တင် စေ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ ဖြစ် သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည် ဟု ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟ ဗ၊ ၂:၄) စိတ် မြင့် သော သူ သည် သ ဘော မ ဖြောင့်။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မူ ကား၊ မိ မိ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည်။ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။

၁၈ သမ္မာ တ ရား ကို အ ဓမ္မ ဖြင့် ဆီး တား နှိပ် စက် သော သူ တို့ ပြု တတ် သော ဘု ရား မဲ့ နေ ခြင်း အ မှု၊ တ ရား ကို လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ တ ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ၁၉ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ သိ အပ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် သူ တို့ တွင် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို ထောက် ရှု သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ တန် ခိုး တော် နှင့် ထာ ဝ ရ အ ဖြစ် တော် တည်း ဟူ သော၊ မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ရာ တို့ သည် ကမ္ဘာ တည် သည် ကာ လ မှ စ ၍ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို မ ဖုံး နိုင် ရာ။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ လျက် ပင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း သင့် သည် အ တိုင်း မ ချီး မွမ်း၊ ကျေး ဇူး တော် ကို လည်း မ သိ မ မှတ်၊ အ ချည်း နှီး တွေး ဆ ခြင်း၊ သ တိ မ ရှိ သော စိတ် နှ လုံး မိုက် မဲ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၂ ပ ညာ ရှိ ယောင် ဆောင် လျက် နှင့် လူ မိုက် အ ရာ ၌ တည် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ၂၃ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး နိုင် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ပယ် လျက်၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော လူ ၏ ရုပ် တု၊ သား ငှက် အ စ ရှိ သော တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် ၏ ရုပ် တု တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ကြ ၏။ ၂၄ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ သ ရေ ကို အ ချင်း ချင်း ရှုတ် ချ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို သူ တို့ ၏ ကိ လေ သာ စိတ် ညစ် ညူး ခြင်း လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ ၂၅ သူ တို့ သည် မှန် သော ဘု ရား သ ခင့် အ ရာ ၌ အ မှား ကို ထား လျက်၊ ဖန် ဆင်း တတ် သော သ ခင် ကို ပယ် ၍၊ ဖန် ဆင်း အပ် သော အ ရာ ကို ဝတ် ပြု ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို သ ခင် သည် ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ ၏။ အာ မင်။

၂၆ ထို သို့ ပြု ကြ သော ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော ကိ လေ သာ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ မိန်း မ တို့ သည် ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍၊ ပ က တိ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ထုံး စံ ကို လိုက် ကြ ၏။ ၂၇ ထို အ တူ၊ ယောက်ျား တို့ သည် လည်း မိန်း မ နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍ အ ချင်း ချင်း ကိ လေ သာ စိတ် ပူ လောင် သ ဖြင့်၊ ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ယောက်ျား ချင်း ပြု လျက်၊ မိ မိ တို့ မှား ယွင်း ခြင်း နှင့် အ လျောက် မိ မိ တို့ အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၂၈ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မှတ် လို သည် ဖြစ် ၍၊ မ လျောက် ပတ် သော အ မှု ကို ပြု စေ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို မော ဟ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၂၉ သူ တို့ သည် အ လုံး စုံ သော အ ဓမ္မ ကျင့် ခြင်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ပြု ခြင်း၊ ဆိုး ညစ် ခြင်း၊ လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း၊ မ နာ လို ခြင်း၊ ငြူ စူ ခြင်း၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း၊ လှည့် ဖြား ခြင်း၊ သူ တ ပါး ကို မြင် ပျင်း ခြင်း တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ၊ ချော စား သော သူ၊ ၃၀ ဆဲ ရေး သော သူ၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မုန်း သော သူ၊ ကြမ်း တမ်း သော သူ၊ မာ န ထောင် လွှား သော သူ၊ ဝါ ကြွား သော သူ၊ မ တတ် ကောင်း သော အ တတ် ကို စီ ရင် သော သူ၊ မိ ဘ စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ၊ သ တိ မ ရှိ သော သူ၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ၊ ၃၁ မိ ဘ သား မ ယား စ သည် တို့ ကို မ ချစ် သော သူ၊ ရန် ငြိုး ထား သော သူ၊ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၃၂ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ သည် သေ ပြစ် ကို ခံ ထိုက် သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ ကြောင်း ကို ထို သူ တို့ သည် သိ လျက် ပင် ကိုယ် တိုင် ကျင့် သည် သာ မ က၊ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ ၌ အား ရ ဝမ်း မြောက် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၇ လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် အား ဖြင့် တန် ခိုး နှင့် တ ကွ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ထင် ရှား ဖြစ် တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တည်း ဟူ သော မိ မိ သား တော် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှေး က မိ မိ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း သော ကျမ်း စာ ၌ ဂ တိ ထား တော် မူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ပေါ လု သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ရော မ မြို့ သူ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ယုံ ကြည် နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ထံ ၌ ကျေး ဇူး တော် နှင့် တ မန် တော် အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ထို သ ခင် ခေါ် ထား တော် မူ သော သင် တို့ သည် လည်း ထို လူ မျိုး တို့ ၌ အ ပါ အ ဝင် ဖြစ် ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ရာ သည် မြေ တ ပြင် လုံး ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် ကျေး ဇူး တော် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ငါ သည် သင် တို့ ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ ၍ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် ဟု သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လျက်၊ အ မှု တော် ကို စိတ် ဝိ ညာဉ် နှင့် တ ကွ ငါ ဆောင် ရွက် ၍ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၏ သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၀ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် အား ဖြင့် အ ဆင် သင့် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ လာ ရ သော အ ခွင့် တ စုံ တ ခု ရှိ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင် တို့ ၌ ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး တ စုံ တ ခု ကို အပ် ပေး ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အ လွန် တွေ့ မြင် ချင် ပါ ၏။ ၁၂ ထို သို့ ဆို သော်၊ ငါ နှင့် သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် အ ချင်း ချင်း အား ရ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ မည် အ ကြောင်း ကို ဆို လို သ တည်း။

၁၃ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ သည် အ ခြား သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ကျိုး ကို ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ တွင် လည်း အ ကျိုး တ စုံ တ ခု ကို ရ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ သွား မည် ဟု အ ဖန် ဖန် အ ကြံ ရှိ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို မ ရှိ။ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တိုင် အောင် မြစ် တား သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ ၁၄ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ လူ ရိုင်း ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ ရှိ ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ မဲ့ ဖြစ် စေ၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ ကြွေး သည် ငါ ၌ တင် လျက် ရှိ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် လျှင်၊ ငါ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ရော မ မြို့ သား ဖြစ် သော သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ခြင်း ငှါ စေ တ နာ စိတ် ရှိ ၏။

၁၆ ငါ သည် ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကြောင့်၊ ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တ ရား သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ ယု ဒ လူ၊ နောက် ၌ ဟေ လ သ လူ၊ ယုံ ကြည် သ မျှ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကယ် တင် စေ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ ဖြစ် သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည် ဟု ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟ ဗ၊ ၂:၄) စိတ် မြင့် သော သူ သည် သ ဘော မ ဖြောင့်။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မူ ကား၊ မိ မိ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည်။ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။

၁၈ သမ္မာ တ ရား ကို အ ဓမ္မ ဖြင့် ဆီး တား နှိပ် စက် သော သူ တို့ ပြု တတ် သော ဘု ရား မဲ့ နေ ခြင်း အ မှု၊ တ ရား ကို လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ တ ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ၁၉ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ သိ အပ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် သူ တို့ တွင် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို ထောက် ရှု သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ တန် ခိုး တော် နှင့် ထာ ဝ ရ အ ဖြစ် တော် တည်း ဟူ သော၊ မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ရာ တို့ သည် ကမ္ဘာ တည် သည် ကာ လ မှ စ ၍ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို မ ဖုံး နိုင် ရာ။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ လျက် ပင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း သင့် သည် အ တိုင်း မ ချီး မွမ်း၊ ကျေး ဇူး တော် ကို လည်း မ သိ မ မှတ်၊ အ ချည်း နှီး တွေး ဆ ခြင်း၊ သ တိ မ ရှိ သော စိတ် နှ လုံး မိုက် မဲ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၂ ပ ညာ ရှိ ယောင် ဆောင် လျက် နှင့် လူ မိုက် အ ရာ ၌ တည် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ၂၃ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး နိုင် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ပယ် လျက်၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော လူ ၏ ရုပ် တု၊ သား ငှက် အ စ ရှိ သော တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် ၏ ရုပ် တု တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ကြ ၏။ ၂၄ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ သ ရေ ကို အ ချင်း ချင်း ရှုတ် ချ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို သူ တို့ ၏ ကိ လေ သာ စိတ် ညစ် ညူး ခြင်း လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ ၂၅ သူ တို့ သည် မှန် သော ဘု ရား သ ခင့် အ ရာ ၌ အ မှား ကို ထား လျက်၊ ဖန် ဆင်း တတ် သော သ ခင် ကို ပယ် ၍၊ ဖန် ဆင်း အပ် သော အ ရာ ကို ဝတ် ပြု ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို သ ခင် သည် ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ ၏။ အာ မင်။

၂၆ ထို သို့ ပြု ကြ သော ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော ကိ လေ သာ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ မိန်း မ တို့ သည် ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍၊ ပ က တိ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ထုံး စံ ကို လိုက် ကြ ၏။ ၂၇ ထို အ တူ၊ ယောက်ျား တို့ သည် လည်း မိန်း မ နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍ အ ချင်း ချင်း ကိ လေ သာ စိတ် ပူ လောင် သ ဖြင့်၊ ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ယောက်ျား ချင်း ပြု လျက်၊ မိ မိ တို့ မှား ယွင်း ခြင်း နှင့် အ လျောက် မိ မိ တို့ အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၂၈ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မှတ် လို သည် ဖြစ် ၍၊ မ လျောက် ပတ် သော အ မှု ကို ပြု စေ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို မော ဟ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၂၉ သူ တို့ သည် အ လုံး စုံ သော အ ဓမ္မ ကျင့် ခြင်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ပြု ခြင်း၊ ဆိုး ညစ် ခြင်း၊ လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း၊ မ နာ လို ခြင်း၊ ငြူ စူ ခြင်း၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း၊ လှည့် ဖြား ခြင်း၊ သူ တ ပါး ကို မြင် ပျင်း ခြင်း တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ၊ ချော စား သော သူ၊ ၃၀ ဆဲ ရေး သော သူ၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မုန်း သော သူ၊ ကြမ်း တမ်း သော သူ၊ မာ န ထောင် လွှား သော သူ၊ ဝါ ကြွား သော သူ၊ မ တတ် ကောင်း သော အ တတ် ကို စီ ရင် သော သူ၊ မိ ဘ စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ၊ သ တိ မ ရှိ သော သူ၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ၊ ၃၁ မိ ဘ သား မ ယား စ သည် တို့ ကို မ ချစ် သော သူ၊ ရန် ငြိုး ထား သော သူ၊ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၃၂ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ သည် သေ ပြစ် ကို ခံ ထိုက် သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ ကြောင်း ကို ထို သူ တို့ သည် သိ လျက် ပင် ကိုယ် တိုင် ကျင့် သည် သာ မ က၊ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ ၌ အား ရ ဝမ်း မြောက် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၇ လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် အား ဖြင့် တန် ခိုး နှင့် တ ကွ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ထင် ရှား ဖြစ် တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တည်း ဟူ သော မိ မိ သား တော် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ရှေး က မိ မိ ပ ရော ဖက် များ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း သော ကျမ်း စာ ၌ ဂ တိ ထား တော် မူ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ပေါ လု သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ချစ် တော် မူ ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ရော မ မြို့ သူ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် ယုံ ကြည် နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သ ခင် ထံ ၌ ကျေး ဇူး တော် နှင့် တ မန် တော် အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ထို သ ခင် ခေါ် ထား တော် မူ သော သင် တို့ သည် လည်း ထို လူ မျိုး တို့ ၌ အ ပါ အ ဝင် ဖြစ် ကြ ၏။

သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ရာ သည် မြေ တ ပြင် လုံး ၌ အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် ကျေး ဇူး တော် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ငါ သည် သင် တို့ ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ ၍ အ စဉ် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် ဟု သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လျက်၊ အ မှု တော် ကို စိတ် ဝိ ညာဉ် နှင့် တ ကွ ငါ ဆောင် ရွက် ၍ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ ၏ သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၁၀ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် အား ဖြင့် အ ဆင် သင့် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ လာ ရ သော အ ခွင့် တ စုံ တ ခု ရှိ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် မြဲ မြံ ခိုင် ခံ့ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင် တို့ ၌ ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး တ စုံ တ ခု ကို အပ် ပေး ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ကို အ လွန် တွေ့ မြင် ချင် ပါ ၏။ ၁၂ ထို သို့ ဆို သော်၊ ငါ နှင့် သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် အ ချင်း ချင်း အား ရ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ မည် အ ကြောင်း ကို ဆို လို သ တည်း။

၁၃ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ သည် အ ခြား သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ကျိုး ကို ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ တွင် လည်း အ ကျိုး တ စုံ တ ခု ကို ရ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ သွား မည် ဟု အ ဖန် ဖန် အ ကြံ ရှိ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို မ ရှိ။ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော် လည်း၊ ယ ခု တိုင် အောင် မြစ် တား သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ ၁၄ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ လူ ရိုင်း ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ ရှိ ဖြစ် စေ၊ ပ ညာ မဲ့ ဖြစ် စေ၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ ကြွေး သည် ငါ ၌ တင် လျက် ရှိ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် လျှင်၊ ငါ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ရော မ မြို့ သား ဖြစ် သော သင် တို့ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော ခြင်း ငှါ စေ တ နာ စိတ် ရှိ ၏။

၁၆ ငါ သည် ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကြောင့်၊ ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တ ရား သည် ရှေ့ ဦး စွာ ၌ ယု ဒ လူ၊ နောက် ၌ ဟေ လ သ လူ၊ ယုံ ကြည် သ မျှ သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကယ် တင် စေ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ ဖြစ် သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည် ဟု ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟ ဗ၊ ၂:၄) စိတ် မြင့် သော သူ သည် သ ဘော မ ဖြောင့်။ ဖြောင့် မတ် သော သူ မူ ကား၊ မိ မိ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် အ သက် ရှင် လိမ့် မည်။ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။

၁၈ သမ္မာ တ ရား ကို အ ဓမ္မ ဖြင့် ဆီး တား နှိပ် စက် သော သူ တို့ ပြု တတ် သော ဘု ရား မဲ့ နေ ခြင်း အ မှု၊ တ ရား ကို လွန် ကျူး ခြင်း အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ တ ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ၁၉ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ သိ အပ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ တို့ သည် သူ တို့ တွင် ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ အား ပြ တော် မူ ပြီ။ ၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို ထောက် ရှု သ ဖြင့်၊ ထာ ဝ ရ တန် ခိုး တော် နှင့် ထာ ဝ ရ အ ဖြစ် တော် တည်း ဟူ သော၊ မျက် မြင် မ ရ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ရာ တို့ သည် ကမ္ဘာ တည် သည် ကာ လ မှ စ ၍ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် အ ပြစ် ကို မ ဖုံး နိုင် ရာ။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ လျက် ပင်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း သင့် သည် အ တိုင်း မ ချီး မွမ်း၊ ကျေး ဇူး တော် ကို လည်း မ သိ မ မှတ်၊ အ ချည်း နှီး တွေး ဆ ခြင်း၊ သ တိ မ ရှိ သော စိတ် နှ လုံး မိုက် မဲ ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၂ ပ ညာ ရှိ ယောင် ဆောင် လျက် နှင့် လူ မိုက် အ ရာ ၌ တည် ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ၂၃ မ ဖောက် ပြန် မ ပျက် စီး နိုင် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂုဏ် တော် ကို ပယ် လျက်၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး တတ် သော လူ ၏ ရုပ် တု၊ သား ငှက် အ စ ရှိ သော တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် ၏ ရုပ် တု တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် အ ရာ ၌ ချီး မြှောက် ကြ ၏။ ၂၄ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ကိုယ် ကာ ယ ၏ အ သ ရေ ကို အ ချင်း ချင်း ရှုတ် ချ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို သူ တို့ ၏ ကိ လေ သာ စိတ် ညစ် ညူး ခြင်း လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ ၂၅ သူ တို့ သည် မှန် သော ဘု ရား သ ခင့် အ ရာ ၌ အ မှား ကို ထား လျက်၊ ဖန် ဆင်း တတ် သော သ ခင် ကို ပယ် ၍၊ ဖန် ဆင်း အပ် သော အ ရာ ကို ဝတ် ပြု ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို သ ခင် သည် ထာ ဝ ရ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ ၏။ အာ မင်။

၂၆ ထို သို့ ပြု ကြ သော ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော ကိ လေ သာ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ မိန်း မ တို့ သည် ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍၊ ပ က တိ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ထုံး စံ ကို လိုက် ကြ ၏။ ၂၇ ထို အ တူ၊ ယောက်ျား တို့ သည် လည်း မိန်း မ နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ပ က တိ ထုံး စံ ကို စွန့် ၍ အ ချင်း ချင်း ကိ လေ သာ စိတ် ပူ လောင် သ ဖြင့်၊ ရှက် ကြောက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ယောက်ျား ချင်း ပြု လျက်၊ မိ မိ တို့ မှား ယွင်း ခြင်း နှင့် အ လျောက် မိ မိ တို့ အ ပြစ် ဒဏ် ကို ခံ ရ ကြ ၏။

၂၈ ထို သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မှတ် လို သည် ဖြစ် ၍၊ မ လျောက် ပတ် သော အ မှု ကို ပြု စေ မည် အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ တို့ ကို မော ဟ လက် သို့ အပ် လိုက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၂၉ သူ တို့ သည် အ လုံး စုံ သော အ ဓမ္မ ကျင့် ခြင်း၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို ပြု ခြင်း၊ ဆိုး ညစ် ခြင်း၊ လော ဘ လွန် ကျူး ခြင်း၊ မ နာ လို ခြင်း၊ ငြူ စူ ခြင်း၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း၊ လှည့် ဖြား ခြင်း၊ သူ တ ပါး ကို မြင် ပျင်း ခြင်း တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ၊ ချော စား သော သူ၊ ၃၀ ဆဲ ရေး သော သူ၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မုန်း သော သူ၊ ကြမ်း တမ်း သော သူ၊ မာ န ထောင် လွှား သော သူ၊ ဝါ ကြွား သော သူ၊ မ တတ် ကောင်း သော အ တတ် ကို စီ ရင် သော သူ၊ မိ ဘ စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ၊ သ တိ မ ရှိ သော သူ၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ၊ ၃၁ မိ ဘ သား မ ယား စ သည် တို့ ကို မ ချစ် သော သူ၊ ရန် ငြိုး ထား သော သူ၊ သ နား ခြင်း က ရု ဏာ စိတ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၃၂ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ သည် သေ ပြစ် ကို ခံ ထိုက် သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ ကြောင်း ကို ထို သူ တို့ သည် သိ လျက် ပင် ကိုယ် တိုင် ကျင့် သည် သာ မ က၊ ထို သို့ ကျင့် သော သူ တို့ ၌ အား ရ ဝမ်း မြောက် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation