စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ ယု ဒ ဘု ရင် အာ မုန် သား ယော ရှိ မင်း နန်း စံ ဆယ် သုံး နှစ် တွင် ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ် လက် ထက် ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ဇေ ဒ ကိ မင်း နန်း စံ ဆယ် တ နှစ် စေ့ ၍ ပဉ္စ မ လ တွင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို သိမ်း သွား ချုပ် ထား သည် တိုင် အောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သော ဗင်္ယာ မိန် ပြည်၊ အာ န သုတ် မြို့ နေ ဟိ လ ခိ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယေ ရ မိ စ ကား မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင့် ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ ၌ ငါ မ ဖန် ဆင်း မှီ သင့် ကို ငါ သိ ပြီ။ မ ဘွား မှီ က ပင် သင့် ကို ငါ သန့် ရှင်း စေ ၍၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ အ ဘို့၊ ပ ရော ဖက် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မ ဟော မ ပြော တတ် ပါ။ သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု မ ပြော နှင့်။ အ ကြင် သူ ရှိ ရာ သို့ သင့် ကို ငါ စေ လွှတ် ၏၊ ထို သူ ရှိ ရာ သို့ သင် သွား ရ မည်။ အ ကြင် စ ကား ကို ငါ မှာ ထား ၏၊ ထို စ ကား ကို သင် ဆင့် ဆို ရ မည်။ သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး မှ၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ငါ့ နှုတ် ကို တို့ တော် မူ လျက်၊ သင် ၏ နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ သွင်း ထား ပြီ။ ၁၀ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သည် နှုတ် ပယ် ဖြို ချ ဖျက် ဆီး မှောက် လှဲ ရ သော အ ခွင့်၊ တည် ဆောက် စိုက် ပျိုး ရ သော အ ခွင့် နှင့် သင့် ကို လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ တိုင်း နိုင် ငံ များ အ ပေါ် မှာ ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရ မိ၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဗာ တံ ကိုင်း ကို မြင် ပါ ၏ ဟု လျှောက် သော်၊ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် မှန် ကန် စွာ မြင် ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ စ ကား ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ စောင့် နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဆူ ပွက် သော အိုး ကင်း ကို မြင် ပါ ၏။ မြောက် ဘက် သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ မြောက် မျက် နှာ ဘက် က ဘေး ဥ ပဒ် သည်၊ ဤ ပြည် သား တို့ အ ပေါ် သို့ ထွက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြောက် တိုင်း နိုင် ငံ သား အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ ခေါ် ၍၊ သူ တို့ သည် လာ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး ဝ များ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ရိုး ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ မြို့ ရွာ အ လုံး စုံ တို့ ၌ ၎င်း မိ မိ တို့ ရာ ဇ ပလ္လင် များ ကို အ သီး အ သီး တည် ထား ကြ လိမ့် မည်။ ၁၆ ပြည် သူ ပြည် သား တို့ သည် ငါ့ ကို စွန့် သော အ ပြစ်၊ အ ခြား သော ဘု ရား တို့ အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သော အ ပြစ်၊ မိ မိ တို့ လက် ဖြင့် လုပ် သော အ ရာ ကို ကိုး ကွယ် သော အ ပြစ် ရှိ သ မျှ တို့ ကြောင့်၊ သူ တို့ ကို ငါ စစ် ကြော ၍၊ အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။

၁၇ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ခါး ပန်း ကို စည်း ၍ ထ လော့။ ငါ မှာ ထား သ မျှ ကို သူ တို့ အား ဟော ပြော လော့။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ သင့် ကို ငါ အ ရှက် မ ခွဲ ရ မည် အ ကြောင်း သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ ၁၈ ကြည့် ရှု လော့။ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင်၊ မင်း သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ ပြည် သူ ပြည် သား တည်း ဟူ သော တ နိုင် ငံ လုံး တ ဘက် ၌၊ ခိုင် ခံ့ သော မြို့၊ သံ တိုင်၊ ကြေး ဝါ ထ ရံ အ ရာ ၌ သင့် ကို ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ၏။ ၁၉ သူ တို့ သည် သင့် ကို စစ် တိုက် ၍ မ နိုင် ရ ကြ။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ ယု ဒ ဘု ရင် အာ မုန် သား ယော ရှိ မင်း နန်း စံ ဆယ် သုံး နှစ် တွင် ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ် လက် ထက် ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ဇေ ဒ ကိ မင်း နန်း စံ ဆယ် တ နှစ် စေ့ ၍ ပဉ္စ မ လ တွင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို သိမ်း သွား ချုပ် ထား သည် တိုင် အောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သော ဗင်္ယာ မိန် ပြည်၊ အာ န သုတ် မြို့ နေ ဟိ လ ခိ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယေ ရ မိ စ ကား မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင့် ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ ၌ ငါ မ ဖန် ဆင်း မှီ သင့် ကို ငါ သိ ပြီ။ မ ဘွား မှီ က ပင် သင့် ကို ငါ သန့် ရှင်း စေ ၍၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ အ ဘို့၊ ပ ရော ဖက် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မ ဟော မ ပြော တတ် ပါ။ သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု မ ပြော နှင့်။ အ ကြင် သူ ရှိ ရာ သို့ သင့် ကို ငါ စေ လွှတ် ၏၊ ထို သူ ရှိ ရာ သို့ သင် သွား ရ မည်။ အ ကြင် စ ကား ကို ငါ မှာ ထား ၏၊ ထို စ ကား ကို သင် ဆင့် ဆို ရ မည်။ သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး မှ၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ငါ့ နှုတ် ကို တို့ တော် မူ လျက်၊ သင် ၏ နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ သွင်း ထား ပြီ။ ၁၀ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သည် နှုတ် ပယ် ဖြို ချ ဖျက် ဆီး မှောက် လှဲ ရ သော အ ခွင့်၊ တည် ဆောက် စိုက် ပျိုး ရ သော အ ခွင့် နှင့် သင့် ကို လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ တိုင်း နိုင် ငံ များ အ ပေါ် မှာ ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရ မိ၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဗာ တံ ကိုင်း ကို မြင် ပါ ၏ ဟု လျှောက် သော်၊ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် မှန် ကန် စွာ မြင် ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ စ ကား ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ စောင့် နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဆူ ပွက် သော အိုး ကင်း ကို မြင် ပါ ၏။ မြောက် ဘက် သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ မြောက် မျက် နှာ ဘက် က ဘေး ဥ ပဒ် သည်၊ ဤ ပြည် သား တို့ အ ပေါ် သို့ ထွက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြောက် တိုင်း နိုင် ငံ သား အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ ခေါ် ၍၊ သူ တို့ သည် လာ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး ဝ များ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ရိုး ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ မြို့ ရွာ အ လုံး စုံ တို့ ၌ ၎င်း မိ မိ တို့ ရာ ဇ ပလ္လင် များ ကို အ သီး အ သီး တည် ထား ကြ လိမ့် မည်။ ၁၆ ပြည် သူ ပြည် သား တို့ သည် ငါ့ ကို စွန့် သော အ ပြစ်၊ အ ခြား သော ဘု ရား တို့ အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သော အ ပြစ်၊ မိ မိ တို့ လက် ဖြင့် လုပ် သော အ ရာ ကို ကိုး ကွယ် သော အ ပြစ် ရှိ သ မျှ တို့ ကြောင့်၊ သူ တို့ ကို ငါ စစ် ကြော ၍၊ အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။

၁၇ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ခါး ပန်း ကို စည်း ၍ ထ လော့။ ငါ မှာ ထား သ မျှ ကို သူ တို့ အား ဟော ပြော လော့။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ သင့် ကို ငါ အ ရှက် မ ခွဲ ရ မည် အ ကြောင်း သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ ၁၈ ကြည့် ရှု လော့။ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင်၊ မင်း သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ ပြည် သူ ပြည် သား တည်း ဟူ သော တ နိုင် ငံ လုံး တ ဘက် ၌၊ ခိုင် ခံ့ သော မြို့၊ သံ တိုင်၊ ကြေး ဝါ ထ ရံ အ ရာ ၌ သင့် ကို ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ၏။ ၁၉ သူ တို့ သည် သင့် ကို စစ် တိုက် ၍ မ နိုင် ရ ကြ။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ ယု ဒ ဘု ရင် အာ မုန် သား ယော ရှိ မင်း နန်း စံ ဆယ် သုံး နှစ် တွင် ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ် လက် ထက် ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ရှိ သား ဇေ ဒ ကိ မင်း နန်း စံ ဆယ် တ နှစ် စေ့ ၍ ပဉ္စ မ လ တွင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို သိမ်း သွား ချုပ် ထား သည် တိုင် အောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ခံ ရ သော ဗင်္ယာ မိန် ပြည်၊ အာ န သုတ် မြို့ နေ ဟိ လ ခိ သား ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယေ ရ မိ စ ကား မှာ၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍ မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင့် ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ ၌ ငါ မ ဖန် ဆင်း မှီ သင့် ကို ငါ သိ ပြီ။ မ ဘွား မှီ က ပင် သင့် ကို ငါ သန့် ရှင်း စေ ၍၊ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ အ ဘို့၊ ပ ရော ဖက် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မ ဟော မ ပြော တတ် ပါ။ သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သည် သူ ငယ် ဖြစ် ပါ ၏ ဟု မ ပြော နှင့်။ အ ကြင် သူ ရှိ ရာ သို့ သင့် ကို ငါ စေ လွှတ် ၏၊ ထို သူ ရှိ ရာ သို့ သင် သွား ရ မည်။ အ ကြင် စ ကား ကို ငါ မှာ ထား ၏၊ ထို စ ကား ကို သင် ဆင့် ဆို ရ မည်။ သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး မှ၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ငါ့ နှုတ် ကို တို့ တော် မူ လျက်၊ သင် ၏ နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ သွင်း ထား ပြီ။ ၁၀ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သည် နှုတ် ပယ် ဖြို ချ ဖျက် ဆီး မှောက် လှဲ ရ သော အ ခွင့်၊ တည် ဆောက် စိုက် ပျိုး ရ သော အ ခွင့် နှင့် သင့် ကို လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ တိုင်း နိုင် ငံ များ အ ပေါ် မှာ ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရ မိ၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဗာ တံ ကိုင်း ကို မြင် ပါ ၏ ဟု လျှောက် သော်၊ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သင် သည် မှန် ကန် စွာ မြင် ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ စ ကား ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ စောင့် နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရာ ကို မြင် သ နည်း ဟု မေး တော် မူ လျှင် ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ဆူ ပွက် သော အိုး ကင်း ကို မြင် ပါ ၏။ မြောက် ဘက် သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ မြောက် မျက် နှာ ဘက် က ဘေး ဥ ပဒ် သည်၊ ဤ ပြည် သား တို့ အ ပေါ် သို့ ထွက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ မြောက် တိုင်း နိုင် ငံ သား အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ ကို ငါ ခေါ် ၍၊ သူ တို့ သည် လာ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး ဝ များ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ရိုး ပတ် ဝန်း ကျင် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ၎င်း၊ ယု ဒ မြို့ ရွာ အ လုံး စုံ တို့ ၌ ၎င်း မိ မိ တို့ ရာ ဇ ပလ္လင် များ ကို အ သီး အ သီး တည် ထား ကြ လိမ့် မည်။ ၁၆ ပြည် သူ ပြည် သား တို့ သည် ငါ့ ကို စွန့် သော အ ပြစ်၊ အ ခြား သော ဘု ရား တို့ အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ သော အ ပြစ်၊ မိ မိ တို့ လက် ဖြင့် လုပ် သော အ ရာ ကို ကိုး ကွယ် သော အ ပြစ် ရှိ သ မျှ တို့ ကြောင့်၊ သူ တို့ ကို ငါ စစ် ကြော ၍၊ အ ပြစ် နှင့် အ လျောက် စီ ရင် မည်။

၁၇ သို့ ဖြစ် ၍ သင် သည် ခါး ပန်း ကို စည်း ၍ ထ လော့။ ငါ မှာ ထား သ မျှ ကို သူ တို့ အား ဟော ပြော လော့။ သူ တို့ ရှေ့ မှာ သင့် ကို ငါ အ ရှက် မ ခွဲ ရ မည် အ ကြောင်း သူ တို့ ကို မ ကြောက် နှင့်။ ၁၈ ကြည့် ရှု လော့။ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင်၊ မင်း သား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ ပြည် သူ ပြည် သား တည်း ဟူ သော တ နိုင် ငံ လုံး တ ဘက် ၌၊ ခိုင် ခံ့ သော မြို့၊ သံ တိုင်၊ ကြေး ဝါ ထ ရံ အ ရာ ၌ သင့် ကို ယ နေ့ ငါ ခန့် ထား ၏။ ၁၉ သူ တို့ သည် သင့် ကို စစ် တိုက် ၍ မ နိုင် ရ ကြ။ သင့် ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation