စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ သက္က ရာဇ် သုံး ဆယ် ပြည့်၊ ယေ ခေါ နိ မင်း ကြီး နန်း ကျ ပဉ္စ မ နှစ်၊ စ တုတ္ထ လ ငါး ရက် နေ့ ၌ ငါ သည် သိမ်း သွား သော သူ တို့ တွင် ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ရှိ နေ စဉ်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပွင့် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည်၊ ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဗု ဇိ သား ယေ ဇ ကျေ လ အ မည် ရှိ သော ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် မှာ တင် လျက် ရှိ ၏။

ငါ ကြည့် ရှု ၍၊ ပြင်း စွာ သော လေ၊ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း တိမ်၊ ထွန်း လင်း သော မီး စက် သည် မြောက် မျက် နှာ မှ ပေါ် လာ ၏။ မီး စက် ထဲ က ဟ ရှ မေ လ ရွှေ ရောင် ထွက် လေ ၏။

ထို မီး စက် ထဲ မှာ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် ထင် ရှား ကြ ၏။ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ လူ ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် ၍၊ မျက် နှာ လေး ခု စီ၊ အ တောင် လည်း လေး ခု စီ ရှိ ကြ ၏။ ခြေ ထောက် သည် ဖြောင့် သော ခြေ ထောက် ဖြစ် ၏။ ခြေ ဘ ဝါး သည် နွား သ ငယ် ၏ ခြေ ဘ ဝါး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဦး သစ် သော ကြေး ဝါ ကဲ့ သို့ တောက် လေ ၏။ ကိုယ် လေး မျက် နှာ အ တောင် အောက် ၌ လူ လက် ရှိ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် နှာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ အ တောင် တို့ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ အ တောင် ချင်း တ ခု နှင့် တ ခု စပ် လျက် ရှိ ၍၊ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။

၁၀ မျက် နှာ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် လက်ျာ ဘက် ၌ လူ မျက် နှာ၊ ခြင်္သေ့ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း၊ လက် ဝဲ ဘက် ၌ နွား မျက် နှာ၊ ရွှေ လင်း တ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ ၁၁ အ တောင် များ တို့ သည် အ ထက် သို့ ပြန့် ၍၊ အ တောင် နှစ် ခု ချင်း စပ် လျက်၊ နှစ် ခု ဖြင့် ကိုယ် ကို ဖုံး လျက် ရှိ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သည် ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း သွား ကြ ၏။ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၃ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ တောက် သော မီး ခဲ အ ရောင်၊ မီး ခွက် အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ မီး သည် တောက် လျက် သတ္တ ဝါ တို့ တွင် အ နှံ့ အ ပြား လှည့် လည် ၍ မီး ထဲ က လျှပ် စစ် ပြက် လေ ၏။ ၁၄ သတ္တ ဝါ တို့ သည် လည်း လျှပ် စစ် နွယ် ကဲ့ သို့ အ ရောင် တောက် ၍၊ ပြေး လျက် ပြန် လာ လျက် ရှိ ကြ ၏။

၁၅ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ကို ငါ ကြည့် ရှု စဉ်၊ သူ တို့ အ နား မှာ လေး ပိုင်း ရှိ သော ရ ထား ဘီး တ ခု စီ ထင် ရှား ၏။ ၁၆ ထို ရ ထား ဘီး တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ ကျောက် မျက် ရွဲ အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ ထို လေး ခု တို့ သည် အ ဆင်း အ ရောင် တ ညီ တည်း ရှိ ကြ ၏။ ပုံ သဏ္ဌာန် မူ ကား၊ ဘီး တ ခု အ ထဲ ၌ ဘီး တ ခု တပ် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၇ သွား သော အ ခါ ဘီး လေး မျက် နှာ တို့ သည် တ ညီ တည်း ဖြစ် ၍ မ လည် ဘဲ သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၈ ဘီး ဝန်း တို့ သည် လည်း မြင့် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ကြ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် စိ နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၉ သတ္တ ဝါ တို့ သည် သွား သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း ထက် ကြပ် ပါ ကြ ၏။ ၂၀ သတ္တ ဝါ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း တက် ကြ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် လည်း သွား ကြ ၏။ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။ ၂၁ သူ တို့ သွား သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် သွား ကြ ၏။ သူ တို့ ရပ် သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် ရပ် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။

၂၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ရှိ ၍၊ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ကျောက် သ လင်း မျက် နှာ ကြက် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၃ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် မှာ သူ တို့ အ တောင် များ သည် တ ခု သို့ တ ခု တည့် တည့် ပြန့် လျက် ရှိ ၍၊ ပြင် ဘက် ၌ လည်း ကိုယ် ကို ဖုံး စ ရာ ဘို့ အ တောင် နှစ် ခု စီ ရှိ ၏။ ၂၄ သူ တို့ သွား သော အ ခါ သ မုဒ္ဒ ရာ ရေ သံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ၏ အ သံ တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ တောင် တို့ မြည် သော အ သံ ကို ငါ ကြား ၏။ စ ကား သံ သည် လည်း လူ အ လုံး အ ရင်း ၏ စ ကား သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ရပ် သော အ ခါ အ တောင် တို့ ကို ချ လျက် နေ ကြ ၏။ ၂၅ ရပ် ၍ အ တောင် တို့ ကို ချ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ထဲ က စ ကား သံ သည် ထွက် ၏။

၂၆ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ထက်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ လည်း နီ လာ ကျောက် ကဲ့ သို့ အ ဆင်း အ ရောင် ရှိ သော ရာ ဇ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် ပေါ် ၏။ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် အ ပေါ် ၌ လည်း လူ ပုံ သဏ္ဌာန် ကဲ့ သို့ ပေါ် ၏။ ၂၇ ပလ္လင် အ တွင်း ၌ ၎င်း၊ ပတ် လည် ၌ ၎င်း၊ ခါး သဏ္ဌာန် မှ သည် အ ထက် ပိုင်း ၌ ဟ ရှ မေ လ ရွှေ အ ရောင် နှင့် မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၏။ အောက် ပိုင်း ၌ မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၍ ပတ် လည် ၌ ထွန်း တောက် လေ ၏။ ၂၈ ထို သို့ ထွန်း တောက် သော အ ရောင် သည် မိုဃ်း ရွာ သော နေ့ တွင်၊ မိုဃ်း တိမ် ၌ ပေါ် သော သက် တံ့ ၏ အ ရောင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

ဤ ရွေ့ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် သဏ္ဌာန် အ ဆင်း အ ရောင် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ သက္က ရာဇ် သုံး ဆယ် ပြည့်၊ ယေ ခေါ နိ မင်း ကြီး နန်း ကျ ပဉ္စ မ နှစ်၊ စ တုတ္ထ လ ငါး ရက် နေ့ ၌ ငါ သည် သိမ်း သွား သော သူ တို့ တွင် ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ရှိ နေ စဉ်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပွင့် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည်၊ ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဗု ဇိ သား ယေ ဇ ကျေ လ အ မည် ရှိ သော ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် မှာ တင် လျက် ရှိ ၏။

ငါ ကြည့် ရှု ၍၊ ပြင်း စွာ သော လေ၊ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း တိမ်၊ ထွန်း လင်း သော မီး စက် သည် မြောက် မျက် နှာ မှ ပေါ် လာ ၏။ မီး စက် ထဲ က ဟ ရှ မေ လ ရွှေ ရောင် ထွက် လေ ၏။

ထို မီး စက် ထဲ မှာ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် ထင် ရှား ကြ ၏။ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ လူ ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် ၍၊ မျက် နှာ လေး ခု စီ၊ အ တောင် လည်း လေး ခု စီ ရှိ ကြ ၏။ ခြေ ထောက် သည် ဖြောင့် သော ခြေ ထောက် ဖြစ် ၏။ ခြေ ဘ ဝါး သည် နွား သ ငယ် ၏ ခြေ ဘ ဝါး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဦး သစ် သော ကြေး ဝါ ကဲ့ သို့ တောက် လေ ၏။ ကိုယ် လေး မျက် နှာ အ တောင် အောက် ၌ လူ လက် ရှိ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် နှာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ အ တောင် တို့ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ အ တောင် ချင်း တ ခု နှင့် တ ခု စပ် လျက် ရှိ ၍၊ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။

၁၀ မျက် နှာ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် လက်ျာ ဘက် ၌ လူ မျက် နှာ၊ ခြင်္သေ့ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း၊ လက် ဝဲ ဘက် ၌ နွား မျက် နှာ၊ ရွှေ လင်း တ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ ၁၁ အ တောင် များ တို့ သည် အ ထက် သို့ ပြန့် ၍၊ အ တောင် နှစ် ခု ချင်း စပ် လျက်၊ နှစ် ခု ဖြင့် ကိုယ် ကို ဖုံး လျက် ရှိ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သည် ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း သွား ကြ ၏။ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၃ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ တောက် သော မီး ခဲ အ ရောင်၊ မီး ခွက် အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ မီး သည် တောက် လျက် သတ္တ ဝါ တို့ တွင် အ နှံ့ အ ပြား လှည့် လည် ၍ မီး ထဲ က လျှပ် စစ် ပြက် လေ ၏။ ၁၄ သတ္တ ဝါ တို့ သည် လည်း လျှပ် စစ် နွယ် ကဲ့ သို့ အ ရောင် တောက် ၍၊ ပြေး လျက် ပြန် လာ လျက် ရှိ ကြ ၏။

၁၅ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ကို ငါ ကြည့် ရှု စဉ်၊ သူ တို့ အ နား မှာ လေး ပိုင်း ရှိ သော ရ ထား ဘီး တ ခု စီ ထင် ရှား ၏။ ၁၆ ထို ရ ထား ဘီး တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ ကျောက် မျက် ရွဲ အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ ထို လေး ခု တို့ သည် အ ဆင်း အ ရောင် တ ညီ တည်း ရှိ ကြ ၏။ ပုံ သဏ္ဌာန် မူ ကား၊ ဘီး တ ခု အ ထဲ ၌ ဘီး တ ခု တပ် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၇ သွား သော အ ခါ ဘီး လေး မျက် နှာ တို့ သည် တ ညီ တည်း ဖြစ် ၍ မ လည် ဘဲ သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၈ ဘီး ဝန်း တို့ သည် လည်း မြင့် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ကြ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် စိ နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၉ သတ္တ ဝါ တို့ သည် သွား သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း ထက် ကြပ် ပါ ကြ ၏။ ၂၀ သတ္တ ဝါ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း တက် ကြ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် လည်း သွား ကြ ၏။ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။ ၂၁ သူ တို့ သွား သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် သွား ကြ ၏။ သူ တို့ ရပ် သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် ရပ် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။

၂၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ရှိ ၍၊ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ကျောက် သ လင်း မျက် နှာ ကြက် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၃ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် မှာ သူ တို့ အ တောင် များ သည် တ ခု သို့ တ ခု တည့် တည့် ပြန့် လျက် ရှိ ၍၊ ပြင် ဘက် ၌ လည်း ကိုယ် ကို ဖုံး စ ရာ ဘို့ အ တောင် နှစ် ခု စီ ရှိ ၏။ ၂၄ သူ တို့ သွား သော အ ခါ သ မုဒ္ဒ ရာ ရေ သံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ၏ အ သံ တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ တောင် တို့ မြည် သော အ သံ ကို ငါ ကြား ၏။ စ ကား သံ သည် လည်း လူ အ လုံး အ ရင်း ၏ စ ကား သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ရပ် သော အ ခါ အ တောင် တို့ ကို ချ လျက် နေ ကြ ၏။ ၂၅ ရပ် ၍ အ တောင် တို့ ကို ချ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ထဲ က စ ကား သံ သည် ထွက် ၏။

၂၆ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ထက်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ လည်း နီ လာ ကျောက် ကဲ့ သို့ အ ဆင်း အ ရောင် ရှိ သော ရာ ဇ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် ပေါ် ၏။ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် အ ပေါ် ၌ လည်း လူ ပုံ သဏ္ဌာန် ကဲ့ သို့ ပေါ် ၏။ ၂၇ ပလ္လင် အ တွင်း ၌ ၎င်း၊ ပတ် လည် ၌ ၎င်း၊ ခါး သဏ္ဌာန် မှ သည် အ ထက် ပိုင်း ၌ ဟ ရှ မေ လ ရွှေ အ ရောင် နှင့် မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၏။ အောက် ပိုင်း ၌ မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၍ ပတ် လည် ၌ ထွန်း တောက် လေ ၏။ ၂၈ ထို သို့ ထွန်း တောက် သော အ ရောင် သည် မိုဃ်း ရွာ သော နေ့ တွင်၊ မိုဃ်း တိမ် ၌ ပေါ် သော သက် တံ့ ၏ အ ရောင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

ဤ ရွေ့ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် သဏ္ဌာန် အ ဆင်း အ ရောင် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ သက္က ရာဇ် သုံး ဆယ် ပြည့်၊ ယေ ခေါ နိ မင်း ကြီး နန်း ကျ ပဉ္စ မ နှစ်၊ စ တုတ္ထ လ ငါး ရက် နေ့ ၌ ငါ သည် သိမ်း သွား သော သူ တို့ တွင် ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ရှိ နေ စဉ်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပွင့် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ တို့ ကို မြင် ရ ၏။ ထို အ ခါ၊ ခါ လ ဒဲ ပြည်၊ ခေ ဗာ မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ဗု ဇိ သား ယေ ဇ ကျေ လ အ မည် ရှိ သော ငါ့ ဆီ သို့ ရောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် မှာ တင် လျက် ရှိ ၏။

ငါ ကြည့် ရှု ၍၊ ပြင်း စွာ သော လေ၊ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း တိမ်၊ ထွန်း လင်း သော မီး စက် သည် မြောက် မျက် နှာ မှ ပေါ် လာ ၏။ မီး စက် ထဲ က ဟ ရှ မေ လ ရွှေ ရောင် ထွက် လေ ၏။

ထို မီး စက် ထဲ မှာ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် ထင် ရှား ကြ ၏။ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ လူ ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် ကို ဆောင် ၍၊ မျက် နှာ လေး ခု စီ၊ အ တောင် လည်း လေး ခု စီ ရှိ ကြ ၏။ ခြေ ထောက် သည် ဖြောင့် သော ခြေ ထောက် ဖြစ် ၏။ ခြေ ဘ ဝါး သည် နွား သ ငယ် ၏ ခြေ ဘ ဝါး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ ဦး သစ် သော ကြေး ဝါ ကဲ့ သို့ တောက် လေ ၏။ ကိုယ် လေး မျက် နှာ အ တောင် အောက် ၌ လူ လက် ရှိ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် နှာ တို့ နှင့် ၎င်း၊ အ တောင် တို့ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ အ တောင် ချင်း တ ခု နှင့် တ ခု စပ် လျက် ရှိ ၍၊ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။

၁၀ မျက် နှာ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ဟူ မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ လေး ပါး တို့ သည် လက်ျာ ဘက် ၌ လူ မျက် နှာ၊ ခြင်္သေ့ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း၊ လက် ဝဲ ဘက် ၌ နွား မျက် နှာ၊ ရွှေ လင်း တ မျက် နှာ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ ကြ ၏။ ၁၁ အ တောင် များ တို့ သည် အ ထက် သို့ ပြန့် ၍၊ အ တောင် နှစ် ခု ချင်း စပ် လျက်၊ နှစ် ခု ဖြင့် ကိုယ် ကို ဖုံး လျက် ရှိ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ သည် ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း သွား ကြ ၏။ သွား သော အ ခါ တ ပါး မျှ မ လည် ဘဲ တည့် တည့် သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၃ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ တောက် သော မီး ခဲ အ ရောင်၊ မီး ခွက် အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ မီး သည် တောက် လျက် သတ္တ ဝါ တို့ တွင် အ နှံ့ အ ပြား လှည့် လည် ၍ မီး ထဲ က လျှပ် စစ် ပြက် လေ ၏။ ၁၄ သတ္တ ဝါ တို့ သည် လည်း လျှပ် စစ် နွယ် ကဲ့ သို့ အ ရောင် တောက် ၍၊ ပြေး လျက် ပြန် လာ လျက် ရှိ ကြ ၏။

၁၅ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ကို ငါ ကြည့် ရှု စဉ်၊ သူ တို့ အ နား မှာ လေး ပိုင်း ရှိ သော ရ ထား ဘီး တ ခု စီ ထင် ရှား ၏။ ၁၆ ထို ရ ထား ဘီး တို့ ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ကား၊ ကျောက် မျက် ရွဲ အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် တူ ၏။ ထို လေး ခု တို့ သည် အ ဆင်း အ ရောင် တ ညီ တည်း ရှိ ကြ ၏။ ပုံ သဏ္ဌာန် မူ ကား၊ ဘီး တ ခု အ ထဲ ၌ ဘီး တ ခု တပ် သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၇ သွား သော အ ခါ ဘီး လေး မျက် နှာ တို့ သည် တ ညီ တည်း ဖြစ် ၍ မ လည် ဘဲ သွား တတ် ကြ ၏။ ၁၈ ဘီး ဝန်း တို့ သည် လည်း မြင့် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ကြ ၏။ ထို လေး ပါး တို့ သည် မျက် စိ နှင့် ပြည့် ကြ ၏။

၁၉ သတ္တ ဝါ တို့ သည် သွား သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း ထက် ကြပ် ပါ ကြ ၏။ ၂၀ သတ္တ ဝါ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း တက် ကြ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် သွား ခွင့် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် လည်း သွား ကြ ၏။ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။ ၂၁ သူ တို့ သွား သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် သွား ကြ ၏။ သူ တို့ ရပ် သော အ ခါ ဘီး တို့ သည် ရပ် ကြ ၏။ သူ တို့ သည် မြေ ကြီး နှင့် ကွာ ၍ တက် သော အ ခါ၊ ဘီး တို့ သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ထက် ကြပ် တက် ၍ လိုက် ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ဝိ ညာဉ် သည် ဘီး တို့ ၌ ရှိ ၏။

၂၂ ထို သတ္တ ဝါ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ၏ အ ဆင်း အ ရောင် သည် ရှိ ၍၊ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ကျောက် သ လင်း မျက် နှာ ကြက် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၃ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အောက် မှာ သူ တို့ အ တောင် များ သည် တ ခု သို့ တ ခု တည့် တည့် ပြန့် လျက် ရှိ ၍၊ ပြင် ဘက် ၌ လည်း ကိုယ် ကို ဖုံး စ ရာ ဘို့ အ တောင် နှစ် ခု စီ ရှိ ၏။ ၂၄ သူ တို့ သွား သော အ ခါ သ မုဒ္ဒ ရာ ရေ သံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ၏ အ သံ တော် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အ တောင် တို့ မြည် သော အ သံ ကို ငါ ကြား ၏။ စ ကား သံ သည် လည်း လူ အ လုံး အ ရင်း ၏ စ ကား သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ရပ် သော အ ခါ အ တောင် တို့ ကို ချ လျက် နေ ကြ ၏။ ၂၅ ရပ် ၍ အ တောင် တို့ ကို ချ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ပေါ် မှာ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် ထဲ က စ ကား သံ သည် ထွက် ၏။

၂၆ သူ တို့ ၏ ခေါင်း များ အ ထက်၊ မိုဃ်း မျက် နှာ ကြက် အ ပေါ် ၌ လည်း နီ လာ ကျောက် ကဲ့ သို့ အ ဆင်း အ ရောင် ရှိ သော ရာ ဇ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် ပေါ် ၏။ ပလ္လင် သဏ္ဌာန် အ ပေါ် ၌ လည်း လူ ပုံ သဏ္ဌာန် ကဲ့ သို့ ပေါ် ၏။ ၂၇ ပလ္လင် အ တွင်း ၌ ၎င်း၊ ပတ် လည် ၌ ၎င်း၊ ခါး သဏ္ဌာန် မှ သည် အ ထက် ပိုင်း ၌ ဟ ရှ မေ လ ရွှေ အ ရောင် နှင့် မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၏။ အောက် ပိုင်း ၌ မီး အ ရောင် ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၍ ပတ် လည် ၌ ထွန်း တောက် လေ ၏။ ၂၈ ထို သို့ ထွန်း တောက် သော အ ရောင် သည် မိုဃ်း ရွာ သော နေ့ တွင်၊ မိုဃ်း တိမ် ၌ ပေါ် သော သက် တံ့ ၏ အ ရောင် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

ဤ ရွေ့ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် သဏ္ဌာန် အ ဆင်း အ ရောင် ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation