စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ နှုတ် က ပတ် တော် ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဖန် ဆင်း တော် မူ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ မ ရှိ။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် ၌ အ သက် ရှိ ၏။ ထို အ သက် သည် လည်း လူ တို့ ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏။ ထို အ လင်း သည် မှောင် မိုက် ၌ လင်း ၍ မှောင် မိုက် သည် မ ခံ မ ယူ။

ယော ဟန် အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ကို ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သူ ကို လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ မှီ ပြု ၍ ယုံ ကြည် ခြင်း သို့ ရောက် မည် အ ကြောင်း ထို သူ သည် သက် သေ ခံ ဖြစ် ၍၊ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ လာ ၏။ ထို သူ သည် အ လင်း တော် မ ဟုတ်။ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ သာ လာ ၏။ ဟုတ် မှန် သော အ လင်း မူ ကား၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ လျက် ခပ် သိမ်း သော လူ အ ပေါင်း တို့ အား အ လင်း ကို ပေး သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ ထို သူ သည် ဤ လော က ၌ ရှိ တော် မူ ပြီ။ ဤ လော က ကို လည်း ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း ဤ လော က သည် ထို သူ ကို မ သိ။ ၁၁ သူ သည် မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် သို့ ကြွ လာ သော် လည်း၊ မိ မိ လူ မျိုး တို့ သည် သူ့ ကို လက် မ ခံ ဘဲ နေ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သူ ကို လက် ခံ သ မျှ သော သူ တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ၁၃ ထို သား တို့ မူ ကား၊ လူ မျိုး နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ မေ ထုန် သံ ဝါ သ အား ဖြင့် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ လူ အ လို အ လျှောက် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ဘွား တော် မူ သော သား ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း လူ ဇာ တိ အ ဖြစ် ကို ခံ ယူ ၍၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ တော် နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ လျက် ငါ တို့ တွင် တည် နေ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ မည်း တော် ၌ တ ပါး တည်း သော သား တော် ၏ ဘုန်း ကဲ့ သို့ သူ ၏ ဘုန်း တော် ကို ငါ တို့ သည် မြင် ရ ကြ ပြီ။ ၁၅ ယော ဟန် သည် ထို သ ခင် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ၍ ကြွေး ကြော် သည် ကား၊ ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော သူ သည် ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို သည် ဟု သက် သေ ခံ လေ ၏။

၁၆ ထို သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း မှ လည်း ကျေး ဇူး တ ပါး ၌ ထပ် ဆင့် ၍ ကျေး ဇူး တ ပါး ကို ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညတ် တ ရား တော် ကို မော ရှေ လက် တွင် ပေး တော် မူ ၏။ ကျေး ဇူး တ ရား နှင့် သစ္စာ တ ရား မူ ကား ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ မြင် စ ဖူး သော် လည်း၊ ခ မည်း တော် ၏ ရင် ခွင် ၌ ရှိ သော တ ပါး တည်း သော သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၉ ယု ဒ လူ တို့ က၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု ယော ဟန် ကို မေး မြန်း စေ ခြင်း ငှါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် နှင့် လေ ဝိ လူ တို့ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စေ လွှတ် သော အ ခါ၊ ယော ဟန် သည် သက် သေ ခံ လေ သည် မှာ၊ ၂၀ ငါ သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ် ဟု ထိမ် ဝှက် ခြင်း မ ရှိ၊ အ တည့် အ လင်း ပြော ဆို ၏။ ၂၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ဧ လိ ယ ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် ၏။ ယော ဟန် က၊ ငါ သည် ဧ လိ ယ မ ဟုတ် ဟု ဆို ၏။ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ မ ဟုတ် ဟု ဆို ပြန် ၏။

 ၂၂ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် သော သူ တို့ အား ပြန် လျှောက် စ ရာ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် သည် ကိုယ် ကို အ ဘယ် သို့ ဆို သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၃ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ဟော ပြော သည် နှင့် အ ညီ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ ဖြစ် သည် ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ၂၄ အ စေ ခံ သော သူ တို့ ကား၊ ဖာ ရိ ရှဲ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၂၅ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ်၊ ဧ လိ ယ မ ဟုတ်၊ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် မ ဟုတ် သည် မှန် လျှင် အ ဘယ် ကြောင့် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၆ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ အ လယ် ၌ သင် တို့ မ သိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော် လည်း ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၈ ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ရာ အ ရပ်၊ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် ဗေ သ နိ ရွာ ၌ ဤ အ မှု အ ရာ ဖြစ် သ တည်း။

၂၉ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ယေ ရှု ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ယော ဟန် သည် မြင် လျှင်၊ ဤ လော က ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် သွား သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့။ ၃၀ ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို ၏။

၃၁ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ သို့ သော် လည်း ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက် လာ ၏။ ၃၂ ထို မှ တ ပါး ဝိ ညာဉ် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ဆင်း သက် ၍ ထို သူ ၏ အ ပေါ် ၌ နား တော် မူ သည် ကို ငါ မြင် ရ ပြီ။ ၃၃ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ က၊ အ ကြင် သူ ၏ အ ပေါ် ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် ၍ နား တော် မူ သည် ကို သင် သည် မြင် လျှင်၊ ထို သူ ကား၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သော သူ ပေ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၃၄ ငါ သည် မြင် ၍ ဤ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် တော် မူ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ သည် ဟု ယော ဟန် ဆို လေ ၏။

၃၅ တ ဖန် ယော ဟန် သည် နက် ဖြန် နေ့ ၌ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ နှင့် အ တူ ရပ် နေ ၍၊ ၃၆ ယေ ရှု ကြွ တော် မူ သည် ကို မြင် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၃၇ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ယေ ရှု နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၃၈ ယေ ရှု သည် လှည့် ၍ ထို သူ တို့ လိုက် ကြ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ က၊ ရဗ္ဗိ၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် မှာ နေ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် ကြ ၏။ ရဗ္ဗိ၊ အ နက် ကား၊ အ ရှင် ဘု ရား ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၃၉ ယေ ရှု က လည်း လာ ၍ ကြည့် ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ သည် သွား ၍ နေ တော် မူ ရာ အ ရပ် ကို ကြည့် ကြ ၏။ ထို အ ချိန် သည် ဆယ် နာ ရီ အ ချိန် ဖြစ် ၍ မိုဃ်း ချုပ် သည် တိုင် အောင် အ ထံ တော် ၌ နေ ကြ ၏။ ၄၀ ယော ဟန် ၏ စ ကား ကို ကြား ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် သော သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် တ ယောက် ကား ရှိ မုန် ပေ တ ရု ညီ အန္ဒြေ ပေ တည်း။

၄၁ ထို သူ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မုန် ကို ရှေ့ ဦး စွာ တွေ့ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် မေ ရှိ ကို တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ပြော ဆို လျက်၊ ၄၂ သူ့ ကို ယေ ရှု ထံ သို့ ပို့ ဆောင် လေ ၏။ မေ ရှိ အ နက် ကား ခ ရစ် တော် ဟု ဆို လို သ တည်း။ ယေ ရှု သည် ထို သူ ကို ကြည့် ရှု ၍၊ သင် သည် ယော န ၏ သား ရှိ မုန် ဖြစ် ၏။ ကေ ဖ အ မည် သစ် ကို ရ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ကေ ဖ အ နက် ကား ပေ တ ရု ဟု ဆို လို သ တည်း။

၄၃ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် ဖိ လိပ္ပု ကို တွေ့ ၍၊ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖိ လိပ္ပု ကား၊ အန္ဒြေ နှင့် ပေ တ ရု မွေး ဘွား ရာ ဗက် ဇဲ ဒ မြို့ မှ လာ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။ ၄၅ ဖိ လိပ္ပု သည် နာ သ နေ လ ကို တွေ့ လျှင်၊ မော ရှေ သည် ပ ညတ္တိ ကျမ်း ၌ ၎င်း၊ ပ ရော ဖက် တို့ သည် သူ တို့ ကျမ်း ၌ ၎င်း အ ကြောင်း ပြု ၍ ရေး ထား သော သူ၊ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ဖြစ် သော ယော သပ် ၏ သား ယေ ရှု ကို ငါ တို့ သည် တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (တ ရား၊ ၁၈:၁၅) သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ ငါ နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သင့် အ ဘို့ ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ မည်။ ထို ပ ရော ဖက် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ရ မည်။ (တ ရား၊ ၁၈:၁၈-၁၉) သူ တို့ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ သင် နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သူ တို့ အ ဘို့ ငါ ပေါ် ထွန်း စေ ၍၊ ထို ပ ရော ဖက် နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ အပ် သ ဖြင့် ငါ မှာ ထား သ မျှ တို့ ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ လိမ့် မည်။ ထို ပ ရော ဖက် သည် ငါ့ အ ခွင့် နှင့် ဟော ပြော သော ငါ့ စ ကား တို့ ကို အ ကြင် သူ သည် နား မ ထောင် ဘဲ နေ အံ့၊ ထို သူ ကို ငါ စစ် ကြော မည်။ (‌ဟေ ရှာ၊ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ (ယေ၊ ၂၃:၅) ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ သည် အ တိုင်း၊ ဉာဏ် ကောင်း သော ရှင် ဘု ရင် တ ဦး သည် စိုး စံ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ရာ ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို မင်း လက် ထက် ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် လည်း ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ ရ လိမ့် မည်။ ထို မင်း သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ၊ ၃၃:၁၄-၁၆) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး နှင့် ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ ၌ ငါ ထား သော ဂ တိ အ တိုင်း ကျေး ဇူး ပြု ရ သော အ ချိန် ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ အ ခါ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ ၍၊ သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သည် လည်း ငြိမ် ဝပ် ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို မြို့ သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ ဇ၊ ၃၄:၂၃-၂၄) သိုး ထိန်း တ ဦး ကို လည်း ငါ ခန့် ထား ၍ သူ သည် ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ကို ကျွေး မွေး ၍ သိုး ထိန်း လုပ် ရ လိမ့် မည်။ ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ၏ မင်း ဖြစ် ရ လိမ့် မည်။ (ယေ ဇ၊ ၃၇:၂၄-၂၅) ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိုး ထိန်း တ ဦး တည်း ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ့ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ ချက် တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ယာ ကုပ် အား ငါ ပေး ၍၊ သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ နေ ဘူး သော ပြည် ၌ သူ တို့ နှင့် သား မြေး အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် နေ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ကို အ စဉ် အ မြဲ စိုး စံ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၆:၁၂-၁၃) ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ထို သူ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ အ ညွန့် အ မည် ရှိ သော သူ ကို ကြည့် ရှု လော့။ မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် ၌ ပေါက် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် ပြီး လျှင်၊ ဘုန်း ကြီး ၍ မိ မိ ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် လျက် စိုး စံ လိမ့် မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် လည်း ဖြစ် ၍၊ ထို နှစ် ပါး တို့ သည် မိဿ ဟာ ယ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ဖွဲ့ ကြ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၉:၉) အို ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် လော့။ အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ တို့ သ မီး၊ ကြွေး ကြော် လော့။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော သ ခင်၊ သင် ၏ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် မြည်း မ နှင့် မြည်း က လေး ကို စီး ၍ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် သင် ရှိ ရာ သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ကြည့် ရှု လော့။ (မိ၊ ၅:၂-၄) အို ဗက် လင် ဧ ဖ ရတ် မြို့၊ အ စိုး ရ သော ယု ဒ မြို့ တို့ တွင် သင် သည် မြို့ ငယ် မြို့ ယုတ် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို အုပ် စိုး ရ သော သ ခင် သည် ငါ့ အ ဘို့ သင် ၏ အ ထဲ မှာ ပေါ် ထွန်း လ တံ့။ ထို သ ခင် သည် ရှေး ကပ် ကမ္ဘာ မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော သ ခင် ဖြစ် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သား ဘွား ခြင်း ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ သော မိန်း မ သည် မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် တ ကွ ကျန် ကြွင်း သော ညီ အစ် ကို တို့ သည် မ ပြောင်း လဲ မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သူ တို့ ကို စွန့် ပစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သ ခင် သည် ရပ် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ စွမ်း သတ္တိ နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ သိုး စု ကို ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ သူ တို့ သည် လည်း တည် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သ ခင် သည် မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် အ စိုး ရ ၍၊ ရန် ငြိမ်း ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၆ နာ သ နေ လ က လည်း၊ နာ ဇ ရက် မြို့ ထဲ က ကောင်း သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ ထွက် နိုင် သ လော ဟု မေး လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု က၊ လာ ၍ ကြည့် ပါ ဟု ဆို ၏။

၄၇ နာ သ နေ လ လာ သည် ကို ယေ ရှု သည် မြင် တော် မူ လျှင်၊ လှည့် စား ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ကင်း လွတ် သော ဣ သ ရေ လ လူ စစ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ထို သူ ကို အ မှတ် ပြု ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၈ နာ သ နေ လ က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် အ ကျွန်ုပ် ကို သိ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ယေ ရှု က၊ ဖိ လိပ္ပု သည် သင့် ကို မ ခေါ် မှီ၊ သင် သည် သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ ရှိ သည် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လျှင်၊ ၄၉ အ ရှင် ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် သား တော် ဖြစ် တော် မူ ၏၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏ ဟု နာ သ နေ လ လျှောက် လေ ၏။

၅၀ တ ဖန် ယေ ရှု က၊ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ သင့် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ဆို သော ကြောင့် ယုံ သ လော။ ထို မျှ မ က သင် သည် သာ ၍ ကြီး စွာ သော အ ကြောင်း အ ရာ ကို မြင် လ တံ့။ ၅၁ သင် တို့ အား ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ နောင် ကာ လ ၌ ကောင်း ကင် ဖွင့် လှစ် သည် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လူ သား ၏ အ ပေါ် ၌ ဆင်း လျက် တက် လျက် ရှိ နေ သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ နှုတ် က ပတ် တော် ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဖန် ဆင်း တော် မူ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ မ ရှိ။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် ၌ အ သက် ရှိ ၏။ ထို အ သက် သည် လည်း လူ တို့ ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏။ ထို အ လင်း သည် မှောင် မိုက် ၌ လင်း ၍ မှောင် မိုက် သည် မ ခံ မ ယူ။

ယော ဟန် အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ကို ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သူ ကို လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ မှီ ပြု ၍ ယုံ ကြည် ခြင်း သို့ ရောက် မည် အ ကြောင်း ထို သူ သည် သက် သေ ခံ ဖြစ် ၍၊ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ လာ ၏။ ထို သူ သည် အ လင်း တော် မ ဟုတ်။ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ သာ လာ ၏။ ဟုတ် မှန် သော အ လင်း မူ ကား၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ လျက် ခပ် သိမ်း သော လူ အ ပေါင်း တို့ အား အ လင်း ကို ပေး သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ ထို သူ သည် ဤ လော က ၌ ရှိ တော် မူ ပြီ။ ဤ လော က ကို လည်း ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း ဤ လော က သည် ထို သူ ကို မ သိ။ ၁၁ သူ သည် မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် သို့ ကြွ လာ သော် လည်း၊ မိ မိ လူ မျိုး တို့ သည် သူ့ ကို လက် မ ခံ ဘဲ နေ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သူ ကို လက် ခံ သ မျှ သော သူ တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ၁၃ ထို သား တို့ မူ ကား၊ လူ မျိုး နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ မေ ထုန် သံ ဝါ သ အား ဖြင့် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ လူ အ လို အ လျှောက် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ဘွား တော် မူ သော သား ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း လူ ဇာ တိ အ ဖြစ် ကို ခံ ယူ ၍၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ တော် နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ လျက် ငါ တို့ တွင် တည် နေ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ မည်း တော် ၌ တ ပါး တည်း သော သား တော် ၏ ဘုန်း ကဲ့ သို့ သူ ၏ ဘုန်း တော် ကို ငါ တို့ သည် မြင် ရ ကြ ပြီ။ ၁၅ ယော ဟန် သည် ထို သ ခင် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ၍ ကြွေး ကြော် သည် ကား၊ ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော သူ သည် ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို သည် ဟု သက် သေ ခံ လေ ၏။

၁၆ ထို သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း မှ လည်း ကျေး ဇူး တ ပါး ၌ ထပ် ဆင့် ၍ ကျေး ဇူး တ ပါး ကို ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညတ် တ ရား တော် ကို မော ရှေ လက် တွင် ပေး တော် မူ ၏။ ကျေး ဇူး တ ရား နှင့် သစ္စာ တ ရား မူ ကား ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ မြင် စ ဖူး သော် လည်း၊ ခ မည်း တော် ၏ ရင် ခွင် ၌ ရှိ သော တ ပါး တည်း သော သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၉ ယု ဒ လူ တို့ က၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု ယော ဟန် ကို မေး မြန်း စေ ခြင်း ငှါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် နှင့် လေ ဝိ လူ တို့ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စေ လွှတ် သော အ ခါ၊ ယော ဟန် သည် သက် သေ ခံ လေ သည် မှာ၊ ၂၀ ငါ သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ် ဟု ထိမ် ဝှက် ခြင်း မ ရှိ၊ အ တည့် အ လင်း ပြော ဆို ၏။ ၂၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ဧ လိ ယ ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် ၏။ ယော ဟန် က၊ ငါ သည် ဧ လိ ယ မ ဟုတ် ဟု ဆို ၏။ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ မ ဟုတ် ဟု ဆို ပြန် ၏။

 ၂၂ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် သော သူ တို့ အား ပြန် လျှောက် စ ရာ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် သည် ကိုယ် ကို အ ဘယ် သို့ ဆို သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၃ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ဟော ပြော သည် နှင့် အ ညီ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ ဖြစ် သည် ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ၂၄ အ စေ ခံ သော သူ တို့ ကား၊ ဖာ ရိ ရှဲ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၂၅ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ်၊ ဧ လိ ယ မ ဟုတ်၊ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် မ ဟုတ် သည် မှန် လျှင် အ ဘယ် ကြောင့် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၆ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ အ လယ် ၌ သင် တို့ မ သိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော် လည်း ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၈ ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ရာ အ ရပ်၊ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် ဗေ သ နိ ရွာ ၌ ဤ အ မှု အ ရာ ဖြစ် သ တည်း။

၂၉ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ယေ ရှု ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ယော ဟန် သည် မြင် လျှင်၊ ဤ လော က ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် သွား သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့။ ၃၀ ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို ၏။

၃၁ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ သို့ သော် လည်း ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက် လာ ၏။ ၃၂ ထို မှ တ ပါး ဝိ ညာဉ် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ဆင်း သက် ၍ ထို သူ ၏ အ ပေါ် ၌ နား တော် မူ သည် ကို ငါ မြင် ရ ပြီ။ ၃၃ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ က၊ အ ကြင် သူ ၏ အ ပေါ် ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် ၍ နား တော် မူ သည် ကို သင် သည် မြင် လျှင်၊ ထို သူ ကား၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သော သူ ပေ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၃၄ ငါ သည် မြင် ၍ ဤ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် တော် မူ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ သည် ဟု ယော ဟန် ဆို လေ ၏။

၃၅ တ ဖန် ယော ဟန် သည် နက် ဖြန် နေ့ ၌ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ နှင့် အ တူ ရပ် နေ ၍၊ ၃၆ ယေ ရှု ကြွ တော် မူ သည် ကို မြင် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၃၇ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ယေ ရှု နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၃၈ ယေ ရှု သည် လှည့် ၍ ထို သူ တို့ လိုက် ကြ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ က၊ ရဗ္ဗိ၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် မှာ နေ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် ကြ ၏။ ရဗ္ဗိ၊ အ နက် ကား၊ အ ရှင် ဘု ရား ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၃၉ ယေ ရှု က လည်း လာ ၍ ကြည့် ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ သည် သွား ၍ နေ တော် မူ ရာ အ ရပ် ကို ကြည့် ကြ ၏။ ထို အ ချိန် သည် ဆယ် နာ ရီ အ ချိန် ဖြစ် ၍ မိုဃ်း ချုပ် သည် တိုင် အောင် အ ထံ တော် ၌ နေ ကြ ၏။ ၄၀ ယော ဟန် ၏ စ ကား ကို ကြား ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် သော သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် တ ယောက် ကား ရှိ မုန် ပေ တ ရု ညီ အန္ဒြေ ပေ တည်း။

၄၁ ထို သူ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မုန် ကို ရှေ့ ဦး စွာ တွေ့ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် မေ ရှိ ကို တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ပြော ဆို လျက်၊ ၄၂ သူ့ ကို ယေ ရှု ထံ သို့ ပို့ ဆောင် လေ ၏။ မေ ရှိ အ နက် ကား ခ ရစ် တော် ဟု ဆို လို သ တည်း။ ယေ ရှု သည် ထို သူ ကို ကြည့် ရှု ၍၊ သင် သည် ယော န ၏ သား ရှိ မုန် ဖြစ် ၏။ ကေ ဖ အ မည် သစ် ကို ရ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ကေ ဖ အ နက် ကား ပေ တ ရု ဟု ဆို လို သ တည်း။

၄၃ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် ဖိ လိပ္ပု ကို တွေ့ ၍၊ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖိ လိပ္ပု ကား၊ အန္ဒြေ နှင့် ပေ တ ရု မွေး ဘွား ရာ ဗက် ဇဲ ဒ မြို့ မှ လာ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။ ၄၅ ဖိ လိပ္ပု သည် နာ သ နေ လ ကို တွေ့ လျှင်၊ မော ရှေ သည် ပ ညတ္တိ ကျမ်း ၌ ၎င်း၊ ပ ရော ဖက် တို့ သည် သူ တို့ ကျမ်း ၌ ၎င်း အ ကြောင်း ပြု ၍ ရေး ထား သော သူ၊ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ဖြစ် သော ယော သပ် ၏ သား ယေ ရှု ကို ငါ တို့ သည် တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (တ ရား၊ ၁၈:၁၅) သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ ငါ နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သင့် အ ဘို့ ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ မည်။ ထို ပ ရော ဖက် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ရ မည်။ (တ ရား၊ ၁၈:၁၈-၁၉) သူ တို့ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ သင် နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သူ တို့ အ ဘို့ ငါ ပေါ် ထွန်း စေ ၍၊ ထို ပ ရော ဖက် နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ အပ် သ ဖြင့် ငါ မှာ ထား သ မျှ တို့ ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ လိမ့် မည်။ ထို ပ ရော ဖက် သည် ငါ့ အ ခွင့် နှင့် ဟော ပြော သော ငါ့ စ ကား တို့ ကို အ ကြင် သူ သည် နား မ ထောင် ဘဲ နေ အံ့၊ ထို သူ ကို ငါ စစ် ကြော မည်။ (‌ဟေ ရှာ၊ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ (ယေ၊ ၂၃:၅) ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ သည် အ တိုင်း၊ ဉာဏ် ကောင်း သော ရှင် ဘု ရင် တ ဦး သည် စိုး စံ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ရာ ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို မင်း လက် ထက် ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် လည်း ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ ရ လိမ့် မည်။ ထို မင်း သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ၊ ၃၃:၁၄-၁၆) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး နှင့် ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ ၌ ငါ ထား သော ဂ တိ အ တိုင်း ကျေး ဇူး ပြု ရ သော အ ချိန် ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ အ ခါ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ ၍၊ သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သည် လည်း ငြိမ် ဝပ် ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို မြို့ သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ ဇ၊ ၃၄:၂၃-၂၄) သိုး ထိန်း တ ဦး ကို လည်း ငါ ခန့် ထား ၍ သူ သည် ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ကို ကျွေး မွေး ၍ သိုး ထိန်း လုပ် ရ လိမ့် မည်။ ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ၏ မင်း ဖြစ် ရ လိမ့် မည်။ (ယေ ဇ၊ ၃၇:၂၄-၂၅) ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိုး ထိန်း တ ဦး တည်း ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ့ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ ချက် တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ယာ ကုပ် အား ငါ ပေး ၍၊ သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ နေ ဘူး သော ပြည် ၌ သူ တို့ နှင့် သား မြေး အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် နေ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ကို အ စဉ် အ မြဲ စိုး စံ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၆:၁၂-၁၃) ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ထို သူ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ အ ညွန့် အ မည် ရှိ သော သူ ကို ကြည့် ရှု လော့။ မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် ၌ ပေါက် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် ပြီး လျှင်၊ ဘုန်း ကြီး ၍ မိ မိ ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် လျက် စိုး စံ လိမ့် မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် လည်း ဖြစ် ၍၊ ထို နှစ် ပါး တို့ သည် မိဿ ဟာ ယ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ဖွဲ့ ကြ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၉:၉) အို ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် လော့။ အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ တို့ သ မီး၊ ကြွေး ကြော် လော့။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော သ ခင်၊ သင် ၏ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် မြည်း မ နှင့် မြည်း က လေး ကို စီး ၍ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် သင် ရှိ ရာ သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ကြည့် ရှု လော့။ (မိ၊ ၅:၂-၄) အို ဗက် လင် ဧ ဖ ရတ် မြို့၊ အ စိုး ရ သော ယု ဒ မြို့ တို့ တွင် သင် သည် မြို့ ငယ် မြို့ ယုတ် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို အုပ် စိုး ရ သော သ ခင် သည် ငါ့ အ ဘို့ သင် ၏ အ ထဲ မှာ ပေါ် ထွန်း လ တံ့။ ထို သ ခင် သည် ရှေး ကပ် ကမ္ဘာ မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော သ ခင် ဖြစ် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သား ဘွား ခြင်း ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ သော မိန်း မ သည် မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် တ ကွ ကျန် ကြွင်း သော ညီ အစ် ကို တို့ သည် မ ပြောင်း လဲ မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သူ တို့ ကို စွန့် ပစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သ ခင် သည် ရပ် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ စွမ်း သတ္တိ နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ သိုး စု ကို ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ သူ တို့ သည် လည်း တည် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သ ခင် သည် မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် အ စိုး ရ ၍၊ ရန် ငြိမ်း ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၆ နာ သ နေ လ က လည်း၊ နာ ဇ ရက် မြို့ ထဲ က ကောင်း သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ ထွက် နိုင် သ လော ဟု မေး လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု က၊ လာ ၍ ကြည့် ပါ ဟု ဆို ၏။

၄၇ နာ သ နေ လ လာ သည် ကို ယေ ရှု သည် မြင် တော် မူ လျှင်၊ လှည့် စား ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ကင်း လွတ် သော ဣ သ ရေ လ လူ စစ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ထို သူ ကို အ မှတ် ပြု ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၈ နာ သ နေ လ က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် အ ကျွန်ုပ် ကို သိ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ယေ ရှု က၊ ဖိ လိပ္ပု သည် သင့် ကို မ ခေါ် မှီ၊ သင် သည် သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ ရှိ သည် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လျှင်၊ ၄၉ အ ရှင် ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် သား တော် ဖြစ် တော် မူ ၏၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏ ဟု နာ သ နေ လ လျှောက် လေ ၏။

၅၀ တ ဖန် ယေ ရှု က၊ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ သင့် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ဆို သော ကြောင့် ယုံ သ လော။ ထို မျှ မ က သင် သည် သာ ၍ ကြီး စွာ သော အ ကြောင်း အ ရာ ကို မြင် လ တံ့။ ၅၁ သင် တို့ အား ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ နောင် ကာ လ ၌ ကောင်း ကင် ဖွင့် လှစ် သည် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လူ သား ၏ အ ပေါ် ၌ ဆင်း လျက် တက် လျက် ရှိ နေ သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ စ အ ဦး ၌ နှုတ် က ပတ် တော် ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ တူ ရှိ ၏။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် သည် ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ ဖန် ဆင်း တော် မူ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ မ ရှိ။ ထို နှုတ် က ပတ် တော် ၌ အ သက် ရှိ ၏။ ထို အ သက် သည် လည်း လူ တို့ ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏။ ထို အ လင်း သည် မှောင် မိုက် ၌ လင်း ၍ မှောင် မိုက် သည် မ ခံ မ ယူ။

ယော ဟန် အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် ကို ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ ထို သူ ကို လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ မှီ ပြု ၍ ယုံ ကြည် ခြင်း သို့ ရောက် မည် အ ကြောင်း ထို သူ သည် သက် သေ ခံ ဖြစ် ၍၊ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ လာ ၏။ ထို သူ သည် အ လင်း တော် မ ဟုတ်။ အ လင်း တော် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ခြင်း ငှါ သာ လာ ၏။ ဟုတ် မှန် သော အ လင်း မူ ကား၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ လျက် ခပ် သိမ်း သော လူ အ ပေါင်း တို့ အား အ လင်း ကို ပေး သော သူ ဖြစ် သ တည်း။

၁၀ ထို သူ သည် ဤ လော က ၌ ရှိ တော် မူ ပြီ။ ဤ လော က ကို လည်း ဖန် ဆင်း တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း ဤ လော က သည် ထို သူ ကို မ သိ။ ၁၁ သူ သည် မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် သို့ ကြွ လာ သော် လည်း၊ မိ မိ လူ မျိုး တို့ သည် သူ့ ကို လက် မ ခံ ဘဲ နေ ကြ ၏။ ၁၂ ထို သူ ကို လက် ခံ သ မျှ သော သူ တည်း ဟူ သော ကိုယ် တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သား ဖြစ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ၁၃ ထို သား တို့ မူ ကား၊ လူ မျိုး နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ မေ ထုန် သံ ဝါ သ အား ဖြင့် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ လူ အ လို အ လျှောက် ဘွား သော သား မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ဘွား တော် မူ သော သား ဖြစ် သ တည်း။

၁၄ နှုတ် က ပတ် တော် သည် လည်း လူ ဇာ တိ အ ဖြစ် ကို ခံ ယူ ၍၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာ တော် နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ လျက် ငါ တို့ တွင် တည် နေ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ မည်း တော် ၌ တ ပါး တည်း သော သား တော် ၏ ဘုန်း ကဲ့ သို့ သူ ၏ ဘုန်း တော် ကို ငါ တို့ သည် မြင် ရ ကြ ပြီ။ ၁၅ ယော ဟန် သည် ထို သ ခင် ၏ အ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ ၍ ကြွေး ကြော် သည် ကား၊ ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော သူ သည် ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို သည် ဟု သက် သေ ခံ လေ ၏။

၁၆ ထို သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း မှ လည်း ကျေး ဇူး တ ပါး ၌ ထပ် ဆင့် ၍ ကျေး ဇူး တ ပါး ကို ငါ တို့ ရှိ သ မျှ သည် ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၇ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညတ် တ ရား တော် ကို မော ရှေ လက် တွင် ပေး တော် မူ ၏။ ကျေး ဇူး တ ရား နှင့် သစ္စာ တ ရား မူ ကား ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဖြစ် သ တည်း။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် ကို အ ဘယ် သူ မျှ မ မြင် စ ဖူး သော် လည်း၊ ခ မည်း တော် ၏ ရင် ခွင် ၌ ရှိ သော တ ပါး တည်း သော သား တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၉ ယု ဒ လူ တို့ က၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း ဟု ယော ဟန် ကို မေး မြန်း စေ ခြင်း ငှါ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် နှင့် လေ ဝိ လူ တို့ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စေ လွှတ် သော အ ခါ၊ ယော ဟန် သည် သက် သေ ခံ လေ သည် မှာ၊ ၂၀ ငါ သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ် ဟု ထိမ် ဝှက် ခြင်း မ ရှိ၊ အ တည့် အ လင်း ပြော ဆို ၏။ ၂၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သို့ ဖြစ် လျှင် သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ဧ လိ ယ ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် ၏။ ယော ဟန် က၊ ငါ သည် ဧ လိ ယ မ ဟုတ် ဟု ဆို ၏။ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် ဖြစ် သ လော ဟု မေး ပြန် လျှင်၊ မ ဟုတ် ဟု ဆို ပြန် ၏။

 ၂၂ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် သူ နည်း။ ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် သော သူ တို့ အား ပြန် လျှောက် စ ရာ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် သည် ကိုယ် ကို အ ဘယ် သို့ ဆို သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၃ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ဟော ပြော သည် နှင့် အ ညီ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ ဖြစ် သည် ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ၂၄ အ စေ ခံ သော သူ တို့ ကား၊ ဖာ ရိ ရှဲ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၂၅ ထို သူ တို့ က လည်း၊ သင် သည် ခ ရစ် တော် မ ဟုတ်၊ ဧ လိ ယ မ ဟုတ်၊ ဤ မည် သော ပ ရော ဖက် မ ဟုတ် သည် မှန် လျှင် အ ဘယ် ကြောင့် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သ နည်း ဟု မေး ပြန် ကြ ၏။ ၂၆ ယော ဟန် က လည်း၊ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ အ လယ် ၌ သင် တို့ မ သိ သော သူ တ ယောက် ရှိ ၏။ ၂၇ ထို သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သော် လည်း ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၈ ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ရာ အ ရပ်၊ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် ဗေ သ နိ ရွာ ၌ ဤ အ မှု အ ရာ ဖြစ် သ တည်း။

၂၉ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ယေ ရှု ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ယော ဟန် သည် မြင် လျှင်၊ ဤ လော က ၏ အ ပြစ် ကို ဆောင် သွား သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့။ ၃၀ ငါ မ ရှိ မှီ ရှိ နှင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ထက် သာ ၍ ကြီး မြတ် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ သည် ဟု ငါ ဆို ရာ ၌၊ ထို သူ ကို ဆို လို ၏။

၃၁ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ သို့ သော် လည်း ထို သူ ကို ဣ သ ရေ လ လူ တို့ အား ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက် လာ ၏။ ၃၂ ထို မှ တ ပါး ဝိ ညာဉ် တော် သည် ကောင်း ကင် မှ ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ဆင်း သက် ၍ ထို သူ ၏ အ ပေါ် ၌ နား တော် မူ သည် ကို ငါ မြင် ရ ပြီ။ ၃၃ အ စ က ထို သူ ကို ငါ မ သိ။ ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ က၊ အ ကြင် သူ ၏ အ ပေါ် ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် ၍ နား တော် မူ သည် ကို သင် သည် မြင် လျှင်၊ ထို သူ ကား၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သော သူ ပေ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ၃၄ ငါ သည် မြင် ၍ ဤ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ဖြစ် တော် မူ ကြောင်း ကို သက် သေ ခံ သည် ဟု ယော ဟန် ဆို လေ ၏။

၃၅ တ ဖန် ယော ဟန် သည် နက် ဖြန် နေ့ ၌ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ နှင့် အ တူ ရပ် နေ ၍၊ ၃၆ ယေ ရှု ကြွ တော် မူ သည် ကို မြင် လျှင်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ သိုး သ ငယ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ဆို ၏။ ၃၇ တ ပည့် နှစ် ယောက် တို့ သည် ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ယေ ရှု နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၃၈ ယေ ရှု သည် လှည့် ၍ ထို သူ တို့ လိုက် ကြ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ အ ဘယ် အ လို ရှိ သ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ က၊ ရဗ္ဗိ၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် မှာ နေ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် ကြ ၏။ ရဗ္ဗိ၊ အ နက် ကား၊ အ ရှင် ဘု ရား ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၃၉ ယေ ရှု က လည်း လာ ၍ ကြည့် ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သူ တို့ သည် သွား ၍ နေ တော် မူ ရာ အ ရပ် ကို ကြည့် ကြ ၏။ ထို အ ချိန် သည် ဆယ် နာ ရီ အ ချိန် ဖြစ် ၍ မိုဃ်း ချုပ် သည် တိုင် အောင် အ ထံ တော် ၌ နေ ကြ ၏။ ၄၀ ယော ဟန် ၏ စ ကား ကို ကြား ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် သော သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် တ ယောက် ကား ရှိ မုန် ပေ တ ရု ညီ အန္ဒြေ ပေ တည်း။

၄၁ ထို သူ သည် မိ မိ အစ် ကို ရှိ မုန် ကို ရှေ့ ဦး စွာ တွေ့ လျှင်၊ ငါ တို့ သည် မေ ရှိ ကို တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ပြော ဆို လျက်၊ ၄၂ သူ့ ကို ယေ ရှု ထံ သို့ ပို့ ဆောင် လေ ၏။ မေ ရှိ အ နက် ကား ခ ရစ် တော် ဟု ဆို လို သ တည်း။ ယေ ရှု သည် ထို သူ ကို ကြည့် ရှု ၍၊ သင် သည် ယော န ၏ သား ရှိ မုန် ဖြစ် ၏။ ကေ ဖ အ မည် သစ် ကို ရ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ကေ ဖ အ နက် ကား ပေ တ ရု ဟု ဆို လို သ တည်း။

၄၃ နက် ဖြန် နေ့ ၌ ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ လျှင် ဖိ လိပ္ပု ကို တွေ့ ၍၊ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၄ ဖိ လိပ္ပု ကား၊ အန္ဒြေ နှင့် ပေ တ ရု မွေး ဘွား ရာ ဗက် ဇဲ ဒ မြို့ မှ လာ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။ ၄၅ ဖိ လိပ္ပု သည် နာ သ နေ လ ကို တွေ့ လျှင်၊ မော ရှေ သည် ပ ညတ္တိ ကျမ်း ၌ ၎င်း၊ ပ ရော ဖက် တို့ သည် သူ တို့ ကျမ်း ၌ ၎င်း အ ကြောင်း ပြု ၍ ရေး ထား သော သူ၊ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ဖြစ် သော ယော သပ် ၏ သား ယေ ရှု ကို ငါ တို့ သည် တွေ့ ကြ ပြီ ဟု ဆို ၏။ image dark image light close dark close light (တ ရား၊ ၁၈:၁၅) သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ သင် ၏ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ ငါ နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သင့် အ ဘို့ ပေါ် ထွန်း စေ တော် မူ မည်။ ထို ပ ရော ဖက် ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ရ မည်။ (တ ရား၊ ၁၈:၁၈-၁၉) သူ တို့ အ မျိုး သား ချင်း တို့ အ ထဲ ၌ သင် နှင့် တူ သော ပ ရော ဖက် တ ပါး ကို သူ တို့ အ ဘို့ ငါ ပေါ် ထွန်း စေ ၍၊ ထို ပ ရော ဖက် နှုတ် ၌ ငါ့ စ ကား ကို ငါ အပ် သ ဖြင့် ငါ မှာ ထား သ မျှ တို့ ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ လိမ့် မည်။ ထို ပ ရော ဖက် သည် ငါ့ အ ခွင့် နှင့် ဟော ပြော သော ငါ့ စ ကား တို့ ကို အ ကြင် သူ သည် နား မ ထောင် ဘဲ နေ အံ့၊ ထို သူ ကို ငါ စစ် ကြော မည်။ (‌ဟေ ရှာ၊ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ (ယေ၊ ၂၃:၅) ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ သည် အ တိုင်း၊ ဉာဏ် ကောင်း သော ရှင် ဘု ရင် တ ဦး သည် စိုး စံ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် ရာ ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို မင်း လက် ထက် ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် လည်း ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ ရ လိမ့် မည်။ ထို မင်း သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ့ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ၊ ၃၃:၁၄-၁၆) တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး နှင့် ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ ၌ ငါ ထား သော ဂ တိ အ တိုင်း ကျေး ဇူး ပြု ရ သော အ ချိန် ကာ လ သည် ရောက် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ အ ခါ သန့် ရှင်း သော အ ညွန့် ကို ဒါ ဝိဒ် အ ဘို့ ငါ ပေါက် စေ ၍၊ သူ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တ ရား သ ဖြင့် ဖြောင့် မတ် စွာ စီ ရင် လိမ့် မည်။ ထို ကာ လ ၌ ယု ဒ ပြည် သည် ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သည် လည်း ငြိမ် ဝပ် ခြင်း ရှိ လိမ့် မည်။ ထို မြို့ သည် ယေ ဟော ဝါ ဇေ ဒ က နု ဟူ သော ဘွဲ နာ မ ရှိ လိမ့် သ တည်း။ (ယေ ဇ၊ ၃၄:၂၃-၂၄) သိုး ထိန်း တ ဦး ကို လည်း ငါ ခန့် ထား ၍ သူ သည် ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ကို ကျွေး မွေး ၍ သိုး ထိန်း လုပ် ရ လိမ့် မည်။ ငါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သူ တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ၏ မင်း ဖြစ် ရ လိမ့် မည်။ (ယေ ဇ၊ ၃၇:၂၄-၂၅) ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် သူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိုး ထိန်း တ ဦး တည်း ရှိ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ့ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ ချက် တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ယာ ကုပ် အား ငါ ပေး ၍၊ သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ နေ ဘူး သော ပြည် ၌ သူ တို့ နှင့် သား မြေး အ စဉ် အ ဆက် တို့ သည် နေ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ ကျွန် ဒါ ဝိဒ် သည် လည်း သူ တို့ ကို အ စဉ် အ မြဲ စိုး စံ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၆:၁၂-၁၃) ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ထို သူ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ အ ညွန့် အ မည် ရှိ သော သူ ကို ကြည့် ရှု လော့။ မိ မိ ဒေ သ အ ရပ် ၌ ပေါက် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗိ မာန် တော် ကို တည် ဆောက် ပြီး လျှင်၊ ဘုန်း ကြီး ၍ မိ မိ ရာ ဇ ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် လျက် စိုး စံ လိမ့် မည်။ ရာ ဇ ပလ္လင် တော် ပေါ် မှာ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် လည်း ဖြစ် ၍၊ ထို နှစ် ပါး တို့ သည် မိဿ ဟာ ယ ပ ဋိ ညာဉ် ကို ဖွဲ့ ကြ လိမ့် မည်။ (ဇာ၊ ၉:၉) အို ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် လော့။ အို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သ တို့ သ မီး၊ ကြွေး ကြော် လော့။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ၍ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော သ ခင်၊ သင် ၏ အ ရှင် မင်း ကြီး သည် မြည်း မ နှင့် မြည်း က လေး ကို စီး ၍ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် သင် ရှိ ရာ သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ကို ကြည့် ရှု လော့။ (မိ၊ ၅:၂-၄) အို ဗက် လင် ဧ ဖ ရတ် မြို့၊ အ စိုး ရ သော ယု ဒ မြို့ တို့ တွင် သင် သည် မြို့ ငယ် မြို့ ယုတ် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ကို အုပ် စိုး ရ သော သ ခင် သည် ငါ့ အ ဘို့ သင် ၏ အ ထဲ မှာ ပေါ် ထွန်း လ တံ့။ ထို သ ခင် သည် ရှေး ကပ် ကမ္ဘာ မှ စ ၍ ပေါ် ထွန်း သော သ ခင် ဖြစ် ၏။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သား ဘွား ခြင်း ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ သော မိန်း မ သည် မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် တ ကွ ကျန် ကြွင်း သော ညီ အစ် ကို တို့ သည် မ ပြောင်း လဲ မှီ တိုင် အောင် ၎င်း၊ သူ တို့ ကို စွန့် ပစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ထို သ ခင် သည် ရပ် ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ စွမ်း သတ္တိ နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် ၎င်း၊ မိ မိ သိုး စု ကို ကျွေး မွေး လိမ့် မည်။ သူ တို့ သည် လည်း တည် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သ ခင် သည် မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် အ စိုး ရ ၍၊ ရန် ငြိမ်း ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် တော် မူ လိမ့် မည်။ ၄၆ နာ သ နေ လ က လည်း၊ နာ ဇ ရက် မြို့ ထဲ က ကောင်း သော အ ရာ တ စုံ တ ခု မျှ ထွက် နိုင် သ လော ဟု မေး လျှင်၊ ဖိ လိပ္ပု က၊ လာ ၍ ကြည့် ပါ ဟု ဆို ၏။

၄၇ နာ သ နေ လ လာ သည် ကို ယေ ရှု သည် မြင် တော် မူ လျှင်၊ လှည့် စား ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ကင်း လွတ် သော ဣ သ ရေ လ လူ စစ် ကို ကြည့် လော့ ဟု ထို သူ ကို အ မှတ် ပြု ၍ မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၈ နာ သ နေ လ က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် အ ကျွန်ုပ် ကို သိ တော် မူ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ယေ ရှု က၊ ဖိ လိပ္ပု သည် သင့် ကို မ ခေါ် မှီ၊ သင် သည် သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ ရှိ သည် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ပြန် ၍ မိန့် တော် မူ လျှင်၊ ၄၉ အ ရှင် ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် သား တော် ဖြစ် တော် မူ ၏၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏ ဟု နာ သ နေ လ လျှောက် လေ ၏။

၅၀ တ ဖန် ယေ ရှု က၊ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် အောက် ၌ သင့် ကို ငါ မြင် သည် ဟု ဆို သော ကြောင့် ယုံ သ လော။ ထို မျှ မ က သင် သည် သာ ၍ ကြီး စွာ သော အ ကြောင်း အ ရာ ကို မြင် လ တံ့။ ၅၁ သင် တို့ အား ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ နောင် ကာ လ ၌ ကောင်း ကင် ဖွင့် လှစ် သည် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လူ သား ၏ အ ပေါ် ၌ ဆင်း လျက် တက် လျက် ရှိ နေ သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation