စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ယု ဒ သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ယာ ကုပ် ညီ ငါ ယု ဒ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သန့် ရှင်း စေ တော် မူ ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ခေါ် ထား စောင့် မ တော် မူ သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သင် တို့ ၌ က ရု ဏာ ရှိ ပါ စေ သော။ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ချစ် ခြင်း များ ပြား ပါ စေ သော။

ချစ် သူ တို့၊ အ ညီ အ မျှ ဆက် ဆံ သော ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ရေး ၍ ပေး လိုက် ခြင်း ငှါ ငါ သည် အ လွန် ကြိုး စား သည် တွင်၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၌ အ ထက် က အပ် ပေး ခဲ့ ပြီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ဘက် မှာ သင် တို့ သည် ကြိုး စား ၍ တိုက် လှန် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှိုး ဆော် သွေး ဆောင် ၍ ရေး လိုက် ရ သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကိ လေ သာ ၏ ညစ် ညူး ခြင်း အ လို ငှါ မှောက် လှန် လျက်၊ တ ပါး တည်း အ စိုး ရ တော် မူ သော အ ရှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ အ ပြစ် ခံ စေ ခြင်း ငှါ ရှေး က စီ ရင် မှတ် သား နှင့် သော အ ဓမ္မ လူ အ ချို့ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် အ မှတ် တ မဲ့ ဝင် ကြ ပြီ။

ထို ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သိ နှင့် သော် လည်း၊ ငါ သည် သ တိ ပေး ၍ ပြော ချင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို တ ဖန် ဖျက် ဆီး တော် မူ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ မိ မိ တို့ အ ခွင့် အ ရာ ကို မ စောင့်၊ မိ မိ တို့ နေ ရာ အ ရပ် ကို စွန့် ပစ် သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို၊ ကြီး စွာ သော နေ့ ၌ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ချည် နှောင် ခြင်း အား ဖြင့် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ချုပ် ထား တော် မူ ၏။

ထို နည်း တူ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ ၍ ပတ် ဝန်း ကျင် ၌ ရှိ သော မြို့ တို့ သည်၊ အ ထက် က ဆို ခဲ့ ပြီး သော လူ ဆိုး ကဲ့ သို့ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို အ လွန် ပြု ၍၊ ကိုယ် ခင် ပွန်း မ ဟုတ် သော သူ တို့ နှင့် မှား ယွင်း ခြင်း အ မှု ၌ ကျင် လည် သော ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ မီး နှင့် ကျွမ်း လောင် ခြင်း ဒဏ် ကို ခံ ရ ၍ ပုံ သက် သေ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။

ယ ခု ယောင် ယမ်း သော အ ဓမ္မ လူ တို့ သည်၊ ရှေး နည်း တူ မိ မိ တို့ ကိုယ် ကို ညစ် ညူး စေ ၍၊ အာ ဏာ စက် ကို ပယ် လျက်၊ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး သော သူ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း မိက္ခေ လ မူ ကား၊ မော ရှေ ၏ ကိုယ် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ မာရ် နတ် နှင့် ငြင်း ခုံ သော အ ခါ၊ ကဲ့ ရဲ့ စွာ သော ပြစ် တင် ခြင်း ကို မ ပြု ဝံ့ ဘဲ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင့် ကို ဆုံး မ တော် မူ စေ သ တည်း ဟူ ၍ သာ ပြော ဆို ၏။

၁၀ ထို သူ တို့ မူ ကား၊ မိ မိ တို့ နား မ လည် သော အ ရာ များ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ တိ ရစ္ဆာန် ကဲ့ သို့ ပ က တိ အ တိုင်း မိ မိ တို့ နား လည် သော အ ရာ များ ဖြင့် မိ မိ တို့ ကို ပုပ် ပျက် စေ တတ် ကြ ၏။ ၁၁ သူ တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န နောက် သို့ လိုက် ကြ ၏။ အ ခ ကို ရ ခြင်း ငှါ ဗာ လမ် မှား ယွင်း သ ကဲ့ သို့ အ လွန် မှား ယွင်း ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ကော ရ ၏ ငြင်း ခုံ ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ဖျက် ဆီး ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ မေတ္တာ ပွဲ လုပ် ၍ သင် တို့ နှင့် အ တူ စား သောက် သော အ ခါ၊ အား မ နာ ဘဲ၊ မိ မိ တို့ ကို ဝ စွာ ကျွေး ၍ ပွဲ ၌ အ စွန်း အ ကွက် ဖြစ် ကြ ၏။ ရေ မ ရှိ၊ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော မိုဃ်း တိမ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ညှိုး နွမ်း ၍ အ သီး မ တင်၊ နှစ် ကြိမ် သေ ၍ နှုတ် ပစ် သော သစ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ၁၃ မိ မိ ရှက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပွက် စေ တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး ရိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ကြယ် ပျံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ ၏။ ထို ကြယ် ပျံ တို့ အ ဘို့ တ ခဲ နက် သော ထာ ဝ ရ မှောင် မိုက် ကို သို ထား လျက် ရှိ ၏။

၁၄‑၁၅ အာ ဒံ မှ ဆင်း သက် ၍ ခု နစ် ဆက် မြောက် သော သူ ဧ နောက် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို တ ရား စီ ရင် တော် မူ ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ ဓမ္မ အ မှု ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း၊ မ တ ရား သော လူ ဆိုး တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ပြစ် မှား ၍ ပြော သော ကြမ်း တမ်း သော စ ကား ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း ဘော် ပြ ခြင်း ငှါ၊ အ တိုင်း မ သိ များ စွာ သော မိ မိ သန့် ရှင်း သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ပ ရော ဖက် ပြု ၍ ဟော ပြော လေ ၏။ ၁၆ ထို သူ တို့ သည် မြည် တမ်း ၍ အ ပြစ် တင် တတ် သော သူ၊ ကိုယ် တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် တတ် သော သူ၊ ထောင် လွှား သော စ ကား ကို ပြော တတ် သော သူ၊ ကိုယ် အ ကျိုး စီး ပွါး ကြောင့် သူ့ မျက် နှာ ကို ထောက် ထား ခန့် ညား တတ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇‑၁၈ ချစ် သူ တို့၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌၊ မိ မိ တို့ မ တ ရား သော တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် နေ ၍၊ ပြက် ယယ် ပြု တတ် သော သူ တို့ သည် ပေါ် ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် တို့ သည် ဟော ပြော နှင့် သော စ ကား များ ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ၁၉ ထို သူ တို့ သည် သင်း ခွဲ သော သူ၊ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ကင်း သော ဇာ တိ ပ က တိ လူ ဖြစ် ကြ ၏။

၂၀ ချစ် သူ တို့၊ သင် တို့ သည် မိ မိ တို့ အ လွန် သန့် ရှင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ပေါ် မှာ မိ မိ တို့ ကို တည် ဆောက် လျက်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ ၂၁ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ၌ ကိုယ် ကို ကိုယ် စောင့် ရှောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ က ရု ဏာ တော် ကို မြော် လင့် ၍ နေ ကြ လော့။ ၂၂ ပိုင်း ခြား ၍ သိ တတ် သော ဉာဏ် ရှိ ၍၊ အ ချို့ တို့ ကို သ နား ကြ လော့။ ၂၃ ကိုယ် ကာ ယ နှင့် ညစ် ညူး စွန်း ကွက် သော အ ဝတ် ကို ပင် စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ ချို့ တို့ ကို မီး ထဲ မှ ဆယ် နှုတ် ကယ် တင် ကြ လော့။

၂၄ ထိ မိ ၍ လဲ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် စေ မည် အ ကြောင်း သင် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ပြစ် မ ရှိ ဘဲ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ဘုန်း အ သ ရေ တော် ရှေ့ ၌ ဆက် သ ခြင်း ငှါ ၎င်း တတ် နိုင် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ၂၅ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင်၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ယ ခု မှ စ ၍ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် အ စွမ်း သတ္တိ အာ ဏာ စက် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ရှင် ယု ဒ ဩ ဝါ ဒ စာ ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ယာ ကုပ် ညီ ငါ ယု ဒ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သန့် ရှင်း စေ တော် မူ ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ခေါ် ထား စောင့် မ တော် မူ သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သင် တို့ ၌ က ရု ဏာ ရှိ ပါ စေ သော။ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ချစ် ခြင်း များ ပြား ပါ စေ သော။

ချစ် သူ တို့၊ အ ညီ အ မျှ ဆက် ဆံ သော ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ရေး ၍ ပေး လိုက် ခြင်း ငှါ ငါ သည် အ လွန် ကြိုး စား သည် တွင်၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၌ အ ထက် က အပ် ပေး ခဲ့ ပြီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ဘက် မှာ သင် တို့ သည် ကြိုး စား ၍ တိုက် လှန် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှိုး ဆော် သွေး ဆောင် ၍ ရေး လိုက် ရ သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကိ လေ သာ ၏ ညစ် ညူး ခြင်း အ လို ငှါ မှောက် လှန် လျက်၊ တ ပါး တည်း အ စိုး ရ တော် မူ သော အ ရှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ အ ပြစ် ခံ စေ ခြင်း ငှါ ရှေး က စီ ရင် မှတ် သား နှင့် သော အ ဓမ္မ လူ အ ချို့ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် အ မှတ် တ မဲ့ ဝင် ကြ ပြီ။

ထို ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သိ နှင့် သော် လည်း၊ ငါ သည် သ တိ ပေး ၍ ပြော ချင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို တ ဖန် ဖျက် ဆီး တော် မူ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ မိ မိ တို့ အ ခွင့် အ ရာ ကို မ စောင့်၊ မိ မိ တို့ နေ ရာ အ ရပ် ကို စွန့် ပစ် သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို၊ ကြီး စွာ သော နေ့ ၌ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ချည် နှောင် ခြင်း အား ဖြင့် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ချုပ် ထား တော် မူ ၏။

ထို နည်း တူ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ ၍ ပတ် ဝန်း ကျင် ၌ ရှိ သော မြို့ တို့ သည်၊ အ ထက် က ဆို ခဲ့ ပြီး သော လူ ဆိုး ကဲ့ သို့ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို အ လွန် ပြု ၍၊ ကိုယ် ခင် ပွန်း မ ဟုတ် သော သူ တို့ နှင့် မှား ယွင်း ခြင်း အ မှု ၌ ကျင် လည် သော ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ မီး နှင့် ကျွမ်း လောင် ခြင်း ဒဏ် ကို ခံ ရ ၍ ပုံ သက် သေ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။

ယ ခု ယောင် ယမ်း သော အ ဓမ္မ လူ တို့ သည်၊ ရှေး နည်း တူ မိ မိ တို့ ကိုယ် ကို ညစ် ညူး စေ ၍၊ အာ ဏာ စက် ကို ပယ် လျက်၊ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး သော သူ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း မိက္ခေ လ မူ ကား၊ မော ရှေ ၏ ကိုယ် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ မာရ် နတ် နှင့် ငြင်း ခုံ သော အ ခါ၊ ကဲ့ ရဲ့ စွာ သော ပြစ် တင် ခြင်း ကို မ ပြု ဝံ့ ဘဲ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင့် ကို ဆုံး မ တော် မူ စေ သ တည်း ဟူ ၍ သာ ပြော ဆို ၏။

၁၀ ထို သူ တို့ မူ ကား၊ မိ မိ တို့ နား မ လည် သော အ ရာ များ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ တိ ရစ္ဆာန် ကဲ့ သို့ ပ က တိ အ တိုင်း မိ မိ တို့ နား လည် သော အ ရာ များ ဖြင့် မိ မိ တို့ ကို ပုပ် ပျက် စေ တတ် ကြ ၏။ ၁၁ သူ တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န နောက် သို့ လိုက် ကြ ၏။ အ ခ ကို ရ ခြင်း ငှါ ဗာ လမ် မှား ယွင်း သ ကဲ့ သို့ အ လွန် မှား ယွင်း ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ကော ရ ၏ ငြင်း ခုံ ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ဖျက် ဆီး ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ မေတ္တာ ပွဲ လုပ် ၍ သင် တို့ နှင့် အ တူ စား သောက် သော အ ခါ၊ အား မ နာ ဘဲ၊ မိ မိ တို့ ကို ဝ စွာ ကျွေး ၍ ပွဲ ၌ အ စွန်း အ ကွက် ဖြစ် ကြ ၏။ ရေ မ ရှိ၊ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော မိုဃ်း တိမ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ညှိုး နွမ်း ၍ အ သီး မ တင်၊ နှစ် ကြိမ် သေ ၍ နှုတ် ပစ် သော သစ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ၁၃ မိ မိ ရှက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပွက် စေ တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး ရိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ကြယ် ပျံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ ၏။ ထို ကြယ် ပျံ တို့ အ ဘို့ တ ခဲ နက် သော ထာ ဝ ရ မှောင် မိုက် ကို သို ထား လျက် ရှိ ၏။

၁၄‑၁၅ အာ ဒံ မှ ဆင်း သက် ၍ ခု နစ် ဆက် မြောက် သော သူ ဧ နောက် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို တ ရား စီ ရင် တော် မူ ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ ဓမ္မ အ မှု ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း၊ မ တ ရား သော လူ ဆိုး တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ပြစ် မှား ၍ ပြော သော ကြမ်း တမ်း သော စ ကား ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း ဘော် ပြ ခြင်း ငှါ၊ အ တိုင်း မ သိ များ စွာ သော မိ မိ သန့် ရှင်း သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ပ ရော ဖက် ပြု ၍ ဟော ပြော လေ ၏။ ၁၆ ထို သူ တို့ သည် မြည် တမ်း ၍ အ ပြစ် တင် တတ် သော သူ၊ ကိုယ် တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် တတ် သော သူ၊ ထောင် လွှား သော စ ကား ကို ပြော တတ် သော သူ၊ ကိုယ် အ ကျိုး စီး ပွါး ကြောင့် သူ့ မျက် နှာ ကို ထောက် ထား ခန့် ညား တတ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇‑၁၈ ချစ် သူ တို့၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌၊ မိ မိ တို့ မ တ ရား သော တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် နေ ၍၊ ပြက် ယယ် ပြု တတ် သော သူ တို့ သည် ပေါ် ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် တို့ သည် ဟော ပြော နှင့် သော စ ကား များ ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ၁၉ ထို သူ တို့ သည် သင်း ခွဲ သော သူ၊ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ကင်း သော ဇာ တိ ပ က တိ လူ ဖြစ် ကြ ၏။

၂၀ ချစ် သူ တို့၊ သင် တို့ သည် မိ မိ တို့ အ လွန် သန့် ရှင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ပေါ် မှာ မိ မိ တို့ ကို တည် ဆောက် လျက်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ ၂၁ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ၌ ကိုယ် ကို ကိုယ် စောင့် ရှောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ က ရု ဏာ တော် ကို မြော် လင့် ၍ နေ ကြ လော့။ ၂၂ ပိုင်း ခြား ၍ သိ တတ် သော ဉာဏ် ရှိ ၍၊ အ ချို့ တို့ ကို သ နား ကြ လော့။ ၂၃ ကိုယ် ကာ ယ နှင့် ညစ် ညူး စွန်း ကွက် သော အ ဝတ် ကို ပင် စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ ချို့ တို့ ကို မီး ထဲ မှ ဆယ် နှုတ် ကယ် တင် ကြ လော့။

၂၄ ထိ မိ ၍ လဲ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် စေ မည် အ ကြောင်း သင် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ပြစ် မ ရှိ ဘဲ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ဘုန်း အ သ ရေ တော် ရှေ့ ၌ ဆက် သ ခြင်း ငှါ ၎င်း တတ် နိုင် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ၂၅ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင်၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ယ ခု မှ စ ၍ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် အ စွမ်း သတ္တိ အာ ဏာ စက် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ရှင် ယု ဒ ဩ ဝါ ဒ စာ ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ယာ ကုပ် ညီ ငါ ယု ဒ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သန့် ရှင်း စေ တော် မူ ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ခေါ် ထား စောင့် မ တော် မူ သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သင် တို့ ၌ က ရု ဏာ ရှိ ပါ စေ သော။ ငြိမ် သက် ခြင်း နှင့် ချစ် ခြင်း များ ပြား ပါ စေ သော။

ချစ် သူ တို့၊ အ ညီ အ မျှ ဆက် ဆံ သော ကယ် တင် ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ရေး ၍ ပေး လိုက် ခြင်း ငှါ ငါ သည် အ လွန် ကြိုး စား သည် တွင်၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၌ အ ထက် က အပ် ပေး ခဲ့ ပြီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ဘက် မှာ သင် တို့ သည် ကြိုး စား ၍ တိုက် လှန် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှိုး ဆော် သွေး ဆောင် ၍ ရေး လိုက် ရ သော အ ကြောင်း ရှိ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ကိ လေ သာ ၏ ညစ် ညူး ခြင်း အ လို ငှါ မှောက် လှန် လျက်၊ တ ပါး တည်း အ စိုး ရ တော် မူ သော အ ရှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ အ ပြစ် ခံ စေ ခြင်း ငှါ ရှေး က စီ ရင် မှတ် သား နှင့် သော အ ဓမ္မ လူ အ ချို့ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် အ မှတ် တ မဲ့ ဝင် ကြ ပြီ။

ထို ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် သိ နှင့် သော် လည်း၊ ငါ သည် သ တိ ပေး ၍ ပြော ချင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ လူ တို့ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို တ ဖန် ဖျက် ဆီး တော် မူ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ မိ မိ တို့ အ ခွင့် အ ရာ ကို မ စောင့်၊ မိ မိ တို့ နေ ရာ အ ရပ် ကို စွန့် ပစ် သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို၊ ကြီး စွာ သော နေ့ ၌ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း အ လို ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ချည် နှောင် ခြင်း အား ဖြင့် မှောင် မိုက် ထဲ မှာ ချုပ် ထား တော် မူ ၏။

ထို နည်း တူ၊ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ ၍ ပတ် ဝန်း ကျင် ၌ ရှိ သော မြို့ တို့ သည်၊ အ ထက် က ဆို ခဲ့ ပြီး သော လူ ဆိုး ကဲ့ သို့ မ တ ရား သော မေ ထုန် ကို အ လွန် ပြု ၍၊ ကိုယ် ခင် ပွန်း မ ဟုတ် သော သူ တို့ နှင့် မှား ယွင်း ခြင်း အ မှု ၌ ကျင် လည် သော ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ မီး နှင့် ကျွမ်း လောင် ခြင်း ဒဏ် ကို ခံ ရ ၍ ပုံ သက် သေ ထင် ရှား လျက် ရှိ ကြ ၏။

ယ ခု ယောင် ယမ်း သော အ ဓမ္မ လူ တို့ သည်၊ ရှေး နည်း တူ မိ မိ တို့ ကိုယ် ကို ညစ် ညူး စေ ၍၊ အာ ဏာ စက် ကို ပယ် လျက်၊ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး သော သူ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း မိက္ခေ လ မူ ကား၊ မော ရှေ ၏ ကိုယ် ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ မာရ် နတ် နှင့် ငြင်း ခုံ သော အ ခါ၊ ကဲ့ ရဲ့ စွာ သော ပြစ် တင် ခြင်း ကို မ ပြု ဝံ့ ဘဲ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင့် ကို ဆုံး မ တော် မူ စေ သ တည်း ဟူ ၍ သာ ပြော ဆို ၏။

၁၀ ထို သူ တို့ မူ ကား၊ မိ မိ တို့ နား မ လည် သော အ ရာ များ ကို ကဲ့ ရဲ့ တတ် ကြ ၏။ တိ ရစ္ဆာန် ကဲ့ သို့ ပ က တိ အ တိုင်း မိ မိ တို့ နား လည် သော အ ရာ များ ဖြင့် မိ မိ တို့ ကို ပုပ် ပျက် စေ တတ် ကြ ၏။ ၁၁ သူ တို့ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကာ ဣ န နောက် သို့ လိုက် ကြ ၏။ အ ခ ကို ရ ခြင်း ငှါ ဗာ လမ် မှား ယွင်း သ ကဲ့ သို့ အ လွန် မှား ယွင်း ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ ကော ရ ၏ ငြင်း ခုံ ခြင်း အ ပြစ် နှင့် ဖျက် ဆီး ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ မေတ္တာ ပွဲ လုပ် ၍ သင် တို့ နှင့် အ တူ စား သောက် သော အ ခါ၊ အား မ နာ ဘဲ၊ မိ မိ တို့ ကို ဝ စွာ ကျွေး ၍ ပွဲ ၌ အ စွန်း အ ကွက် ဖြစ် ကြ ၏။ ရေ မ ရှိ၊ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော မိုဃ်း တိမ် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ညှိုး နွမ်း ၍ အ သီး မ တင်၊ နှစ် ကြိမ် သေ ၍ နှုတ် ပစ် သော သစ် ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ၁၃ မိ မိ ရှက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပွက် စေ တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး ရိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ကြယ် ပျံ ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ကြ ၏။ ထို ကြယ် ပျံ တို့ အ ဘို့ တ ခဲ နက် သော ထာ ဝ ရ မှောင် မိုက် ကို သို ထား လျက် ရှိ ၏။

၁၄‑၁၅ အာ ဒံ မှ ဆင်း သက် ၍ ခု နစ် ဆက် မြောက် သော သူ ဧ နောက် က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ ကို တ ရား စီ ရင် တော် မူ ၍၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တ ရား သ ဖြင့် ပြု သော အ ဓမ္မ အ မှု ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း၊ မ တ ရား သော လူ ဆိုး တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို ပြစ် မှား ၍ ပြော သော ကြမ်း တမ်း သော စ ကား ရှိ သ မျှ တို့ ၏ အ ပြစ် ကို ၎င်း ဘော် ပြ ခြင်း ငှါ၊ အ တိုင်း မ သိ များ စွာ သော မိ မိ သန့် ရှင်း သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု ပ ရော ဖက် ပြု ၍ ဟော ပြော လေ ၏။ ၁၆ ထို သူ တို့ သည် မြည် တမ်း ၍ အ ပြစ် တင် တတ် သော သူ၊ ကိုယ် တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် တတ် သော သူ၊ ထောင် လွှား သော စ ကား ကို ပြော တတ် သော သူ၊ ကိုယ် အ ကျိုး စီး ပွါး ကြောင့် သူ့ မျက် နှာ ကို ထောက် ထား ခန့် ညား တတ် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

၁၇‑၁၈ ချစ် သူ တို့၊ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ၌၊ မိ မိ တို့ မ တ ရား သော တပ် မက် ခြင်း အ တိုင်း ကျင့် နေ ၍၊ ပြက် ယယ် ပြု တတ် သော သူ တို့ သည် ပေါ် ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် တို့ သည် ဟော ပြော နှင့် သော စ ကား များ ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ၁၉ ထို သူ တို့ သည် သင်း ခွဲ သော သူ၊ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ကင်း သော ဇာ တိ ပ က တိ လူ ဖြစ် ကြ ၏။

၂၀ ချစ် သူ တို့၊ သင် တို့ သည် မိ မိ တို့ အ လွန် သန့် ရှင်း သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ပေါ် မှာ မိ မိ တို့ ကို တည် ဆောက် လျက်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ ၂၁ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ၌ ကိုယ် ကို ကိုယ် စောင့် ရှောက် ၍၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ က ရု ဏာ တော် ကို မြော် လင့် ၍ နေ ကြ လော့။ ၂၂ ပိုင်း ခြား ၍ သိ တတ် သော ဉာဏ် ရှိ ၍၊ အ ချို့ တို့ ကို သ နား ကြ လော့။ ၂၃ ကိုယ် ကာ ယ နှင့် ညစ် ညူး စွန်း ကွက် သော အ ဝတ် ကို ပင် စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ ချို့ တို့ ကို မီး ထဲ မှ ဆယ် နှုတ် ကယ် တင် ကြ လော့။

၂၄ ထိ မိ ၍ လဲ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် စေ မည် အ ကြောင်း သင် တို့ ကို စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ပြစ် မ ရှိ ဘဲ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ လျက် ရှိ သော သင် တို့ ကို ဘုန်း အ သ ရေ တော် ရှေ့ ၌ ဆက် သ ခြင်း ငှါ ၎င်း တတ် နိုင် တော် မူ သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ၂၅ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင်၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့်၊ ယ ခု မှ စ ၍ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း တန် ခိုး အာ နု ဘော် နှင့် အ စွမ်း သတ္တိ အာ ဏာ စက် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ရှင် ယု ဒ ဩ ဝါ ဒ စာ ပြီး ၏။

Please view in landscape orientation