စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဗြ ဟံ နှင့် ဒါ ဝိဒ် တို့ မှ ဆင်း သက် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆွေ တော် စဉ် မျိုး တော် ဆက် စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊

အာ ဗြ ဟံ သား ဣ ဇက်။ ဣ ဇက် သား ယာ ကုပ်။ ယာ ကုပ် သား ယု ဒ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု။ ယု ဒ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း တာ မာ တွင် မြင် သော သား ဖာ ရက် နှင့် ဇာ ရ။ ဖာ ရက် သား ဟေ ဇ ရုံ။ ဟေ ဇ ရုံ သား အာ ရံ။ အာ ရံ သား အ မိ န ဒပ်။ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ နာ ရှုန် သား စာ လ မုန်။ စာ လ မုန် သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရာ ခပ် တွင် မြင် သော သား ဗော ဇ။ ဗော ဇ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရု သ တွင် မြင် သော သား ဩ ဗက်။ ဩ ဗက် သား ယေ ရှဲ။ ယေ ရှဲ သား ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး တည်း။

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ဥ ရိ ယ ၏ ခင် ပွန်း ဖြစ် ဘူး သော မိန်း မ တွင် မြင် သော သား ရှော လ မုန်။ ရှော လ မုန် သား ရော ဗောင်။ ရော ဗောင် သား အ ဘိ ယ။ အ ဘိ ယ သား အာ သ။ အာ သ သား ယော ရှ ဖတ်။ ယော ရှ ဖတ် သား ယ ဟော ရံ။ ယ ဟော ရံ သား ဩ ဇိ။ ဩ ဇိ သား ယော သံ။ ယော သံ သား အာ ခတ်။ အာ ခတ် သား ဟေ ဇ ကိ။ ၁၀ ဟေ ဇ ကိ သား မ နာ ရှေ။ မ နာ ရှေ သား အာ မုန်။ အာ မုန် သား ယော ရှိ။ ၁၁ ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ်။ ယော ယ ကိမ် သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း ခါ နီး တွင် မြင် သော သား ယေ ခေါ နိ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု တည်း။

၁၂ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် နောက်၊ ယေ ခေါ နိ သား ရှာ လ သေ လ။ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ။ ၁၃ ဇေ ရု ဗ ဗေ လ သား အ ဗျုဒ်။ အ ဗျုဒ် သား ဧ လျာ ကိမ်။ ဧ လျာ ကိမ် သား အာ ဇော်။ ၁၄ အာ ဇော် သား ဇာ ဒုတ်။ ဇာ ဒုတ် သား အာ ခိမ်။ အာ ခိမ် သား ဧ လုဒ်။ ၁၅ ဧ လုဒ် သား ဧ လာ ဇာ။ ဧ လာ ဇာ သား မဿန်။ မဿန် သား ယာ ကုပ်။ ၁၆ ယာ ကုပ် မြင် သော သား ကား၊ မာ ရိ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် တည်း။ ထို မာ ရိ သည် ခ ရစ် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ယေ ရှု ၏ မယ် တော် ဖြစ် ၏။

၁၇ ဤ သို့ လျှင်၊ မျိုး စဉ် နွှယ် ဆက် ပေါင်း ကား၊ အာ ဗြ ဟံ မှ သည် ဒါ ဝိဒ် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဒါ ဝိဒ် မှ သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ ပြောင်း ပြီး မှ သည် ခ ရစ် တော် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက် ဖြစ် သ တည်း။

၁၈ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဘွား မြင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မယ် တော် မာ ရိ သည် ယော သပ် နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍ မ ရှက် တင် မီ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။ ၁၉ သူ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် သည် သူ တော် ကောင်း ဖြစ် ၍၊ မာ ရိ အ သ ရေ ကို မ ပျက် စေ ချင် သော ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ စွန့် ပယ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၂၀ ထို သို့ ကြံ စည် ၍ နေ စဉ် တွင် အိပ် မက် ကို မြင် ရ သည် မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ယော သပ်၊ သင် ၏ ခင် ပွန်း မာ ရိ ကို ထိန်း သိမ်း ရ မည် အ ခွင့် ကို မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ဤ ပ ဋိ သန္ဓေ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ဖြစ် ၏။ ၂၁ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား သည် မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ကြောင်း အ ရာ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရော ဖက် ဖြင့် ထား တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် တော် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ၂၃ ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ ကြ လ တံ့ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ ဟု လာ သ တည်း။ ဧ မာ နွေ လ အ နက် ကား၊ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ဆို လို သ တည်း။

၂၄ ယော သပ် သည် အိပ် ပျော် ရာ မှ နိုး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ၍ မိ မိ ခင် ပွန်း ကို ထိန်း သိမ်း လေ ၏။ ၂၅ သို့ သော် လည်း၊ သား ဦး ကို မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် သံ ဝါ သ မ ပြု ဘဲ နေ ၏။ ထို သား ကို လည်း ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဗြ ဟံ နှင့် ဒါ ဝိဒ် တို့ မှ ဆင်း သက် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆွေ တော် စဉ် မျိုး တော် ဆက် စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊

အာ ဗြ ဟံ သား ဣ ဇက်။ ဣ ဇက် သား ယာ ကုပ်။ ယာ ကုပ် သား ယု ဒ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု။ ယု ဒ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း တာ မာ တွင် မြင် သော သား ဖာ ရက် နှင့် ဇာ ရ။ ဖာ ရက် သား ဟေ ဇ ရုံ။ ဟေ ဇ ရုံ သား အာ ရံ။ အာ ရံ သား အ မိ န ဒပ်။ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ နာ ရှုန် သား စာ လ မုန်။ စာ လ မုန် သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရာ ခပ် တွင် မြင် သော သား ဗော ဇ။ ဗော ဇ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရု သ တွင် မြင် သော သား ဩ ဗက်။ ဩ ဗက် သား ယေ ရှဲ။ ယေ ရှဲ သား ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး တည်း။

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ဥ ရိ ယ ၏ ခင် ပွန်း ဖြစ် ဘူး သော မိန်း မ တွင် မြင် သော သား ရှော လ မုန်။ ရှော လ မုန် သား ရော ဗောင်။ ရော ဗောင် သား အ ဘိ ယ။ အ ဘိ ယ သား အာ သ။ အာ သ သား ယော ရှ ဖတ်။ ယော ရှ ဖတ် သား ယ ဟော ရံ။ ယ ဟော ရံ သား ဩ ဇိ။ ဩ ဇိ သား ယော သံ။ ယော သံ သား အာ ခတ်။ အာ ခတ် သား ဟေ ဇ ကိ။ ၁၀ ဟေ ဇ ကိ သား မ နာ ရှေ။ မ နာ ရှေ သား အာ မုန်။ အာ မုန် သား ယော ရှိ။ ၁၁ ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ်။ ယော ယ ကိမ် သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း ခါ နီး တွင် မြင် သော သား ယေ ခေါ နိ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု တည်း။

၁၂ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် နောက်၊ ယေ ခေါ နိ သား ရှာ လ သေ လ။ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ။ ၁၃ ဇေ ရု ဗ ဗေ လ သား အ ဗျုဒ်။ အ ဗျုဒ် သား ဧ လျာ ကိမ်။ ဧ လျာ ကိမ် သား အာ ဇော်။ ၁၄ အာ ဇော် သား ဇာ ဒုတ်။ ဇာ ဒုတ် သား အာ ခိမ်။ အာ ခိမ် သား ဧ လုဒ်။ ၁၅ ဧ လုဒ် သား ဧ လာ ဇာ။ ဧ လာ ဇာ သား မဿန်။ မဿန် သား ယာ ကုပ်။ ၁၆ ယာ ကုပ် မြင် သော သား ကား၊ မာ ရိ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် တည်း။ ထို မာ ရိ သည် ခ ရစ် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ယေ ရှု ၏ မယ် တော် ဖြစ် ၏။

၁၇ ဤ သို့ လျှင်၊ မျိုး စဉ် နွှယ် ဆက် ပေါင်း ကား၊ အာ ဗြ ဟံ မှ သည် ဒါ ဝိဒ် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဒါ ဝိဒ် မှ သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ ပြောင်း ပြီး မှ သည် ခ ရစ် တော် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက် ဖြစ် သ တည်း။

၁၈ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဘွား မြင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မယ် တော် မာ ရိ သည် ယော သပ် နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍ မ ရှက် တင် မီ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။ ၁၉ သူ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် သည် သူ တော် ကောင်း ဖြစ် ၍၊ မာ ရိ အ သ ရေ ကို မ ပျက် စေ ချင် သော ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ စွန့် ပယ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၂၀ ထို သို့ ကြံ စည် ၍ နေ စဉ် တွင် အိပ် မက် ကို မြင် ရ သည် မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ယော သပ်၊ သင် ၏ ခင် ပွန်း မာ ရိ ကို ထိန်း သိမ်း ရ မည် အ ခွင့် ကို မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ဤ ပ ဋိ သန္ဓေ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ဖြစ် ၏။ ၂၁ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား သည် မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ကြောင်း အ ရာ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရော ဖက် ဖြင့် ထား တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် တော် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ၂၃ ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ ကြ လ တံ့ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ ဟု လာ သ တည်း။ ဧ မာ နွေ လ အ နက် ကား၊ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ဆို လို သ တည်း။

၂၄ ယော သပ် သည် အိပ် ပျော် ရာ မှ နိုး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ၍ မိ မိ ခင် ပွန်း ကို ထိန်း သိမ်း လေ ၏။ ၂၅ သို့ သော် လည်း၊ သား ဦး ကို မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် သံ ဝါ သ မ ပြု ဘဲ နေ ၏။ ထို သား ကို လည်း ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အာ ဗြ ဟံ နှင့် ဒါ ဝိဒ် တို့ မှ ဆင်း သက် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆွေ တော် စဉ် မျိုး တော် ဆက် စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊

အာ ဗြ ဟံ သား ဣ ဇက်။ ဣ ဇက် သား ယာ ကုပ်။ ယာ ကုပ် သား ယု ဒ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု။ ယု ဒ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း တာ မာ တွင် မြင် သော သား ဖာ ရက် နှင့် ဇာ ရ။ ဖာ ရက် သား ဟေ ဇ ရုံ။ ဟေ ဇ ရုံ သား အာ ရံ။ အာ ရံ သား အ မိ န ဒပ်။ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ နာ ရှုန် သား စာ လ မုန်။ စာ လ မုန် သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရာ ခပ် တွင် မြင် သော သား ဗော ဇ။ ဗော ဇ သည် မိ မိ ခင် ပွန်း ရု သ တွင် မြင် သော သား ဩ ဗက်။ ဩ ဗက် သား ယေ ရှဲ။ ယေ ရှဲ သား ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး တည်း။

ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး သည် ဥ ရိ ယ ၏ ခင် ပွန်း ဖြစ် ဘူး သော မိန်း မ တွင် မြင် သော သား ရှော လ မုန်။ ရှော လ မုန် သား ရော ဗောင်။ ရော ဗောင် သား အ ဘိ ယ။ အ ဘိ ယ သား အာ သ။ အာ သ သား ယော ရှ ဖတ်။ ယော ရှ ဖတ် သား ယ ဟော ရံ။ ယ ဟော ရံ သား ဩ ဇိ။ ဩ ဇိ သား ယော သံ။ ယော သံ သား အာ ခတ်။ အာ ခတ် သား ဟေ ဇ ကိ။ ၁၀ ဟေ ဇ ကိ သား မ နာ ရှေ။ မ နာ ရှေ သား အာ မုန်။ အာ မုန် သား ယော ရှိ။ ၁၁ ယော ရှိ သား ယော ယ ကိမ်။ ယော ယ ကိမ် သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း ခါ နီး တွင် မြင် သော သား ယေ ခေါ နိ မှ စ ၍ ညီ နောင် တ စု တည်း။

၁၂ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် နောက်၊ ယေ ခေါ နိ သား ရှာ လ သေ လ။ ရှာ လ သေ လ သား ဇေ ရု ဗ ဗေ လ။ ၁၃ ဇေ ရု ဗ ဗေ လ သား အ ဗျုဒ်။ အ ဗျုဒ် သား ဧ လျာ ကိမ်။ ဧ လျာ ကိမ် သား အာ ဇော်။ ၁၄ အာ ဇော် သား ဇာ ဒုတ်။ ဇာ ဒုတ် သား အာ ခိမ်။ အာ ခိမ် သား ဧ လုဒ်။ ၁၅ ဧ လုဒ် သား ဧ လာ ဇာ။ ဧ လာ ဇာ သား မဿန်။ မဿန် သား ယာ ကုပ်။ ၁၆ ယာ ကုပ် မြင် သော သား ကား၊ မာ ရိ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် တည်း။ ထို မာ ရိ သည် ခ ရစ် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ယေ ရှု ၏ မယ် တော် ဖြစ် ၏။

၁၇ ဤ သို့ လျှင်၊ မျိုး စဉ် နွှယ် ဆက် ပေါင်း ကား၊ အာ ဗြ ဟံ မှ သည် ဒါ ဝိဒ် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဒါ ဝိဒ် မှ သည် ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ နေ ရာ ပြောင်း သည် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက်၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ သို့ ပြောင်း ပြီး မှ သည် ခ ရစ် တော် တိုင် အောင် တ ဆယ် လေး ဆက် ဖြစ် သ တည်း။

၁၈ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဘွား မြင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မယ် တော် မာ ရိ သည် ယော သပ် နှင့် ထိမ်း မြား ဆောင် နှင်း ၍ မ ရှက် တင် မီ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။ ၁၉ သူ ၏ ခင် ပွန်း ယော သပ် သည် သူ တော် ကောင်း ဖြစ် ၍၊ မာ ရိ အ သ ရေ ကို မ ပျက် စေ ချင် သော ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ စွန့် ပယ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၂၀ ထို သို့ ကြံ စည် ၍ နေ စဉ် တွင် အိပ် မက် ကို မြင် ရ သည် မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ ဒါ ဝိဒ် အ မျိုး ယော သပ်၊ သင် ၏ ခင် ပွန်း မာ ရိ ကို ထိန်း သိမ်း ရ မည် အ ခွင့် ကို မ စိုး ရိမ် နှင့်။ ဤ ပ ဋိ သန္ဓေ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကြောင့် ဖြစ် ၏။ ၂၁ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လိမ့် မည်။ ထို သား သည် မိ မိ လူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ ကယ် ချွတ် မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် တ မန် ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ကြောင်း အ ရာ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရော ဖက် ဖြင့် ထား တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် တော် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ၂၃ ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ ကြ လ တံ့ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ ၇:၁၄) ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့။ ဟု လာ သ တည်း။ ဧ မာ နွေ လ အ နက် ကား၊ ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ဟု ဆို လို သ တည်း။

၂၄ ယော သပ် သည် အိပ် ပျော် ရာ မှ နိုး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် မှာ ထား သည် အ တိုင်း ပြု ၍ မိ မိ ခင် ပွန်း ကို ထိန်း သိမ်း လေ ၏။ ၂၅ သို့ သော် လည်း၊ သား ဦး ကို မ ဘွား မှီ တိုင် အောင် သံ ဝါ သ မ ပြု ဘဲ နေ ၏။ ထို သား ကို လည်း ယေ ရှု ဟူ သော အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။

Please view in landscape orientation