စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

မိက္ခာ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌ မော ရ ရှ ရွာ သား မိက္ခာ သည် ရှ မာ ရိ မြို့ နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ဘို့ ခံ ရ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ဟူ မူ ကား၊

အို လူ များ အ ပေါင်း တို့၊ ကြား ကြ လော့။ အို ပြည် နှင့် ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ဗိ မာန် တော် ထဲ က ဘု ရား ရှင် သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ ရာ အ ရပ် ဌာ န တော် ထဲ က ထွက် ကြွ ဆင်း သက် ၍၊ မြင့် သော မြေ အ ရပ် တို့ ကို နင်း တော် မူ မည်။ မီး ရှေ့ မှာ ဘ ယောင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ချောက် ကြီး မှ ဆင်း သော ရေ ကဲ့ သို့ ၎င်း ရှေ့ တော် ၌ တောင် တို့ သည် အ ရည် ဖြစ် ၍၊ ချိုင့် တို့ သည် လည်း အက် ကွဲ ကြ လိမ့် မည်။

ထို အ မှု သည် ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ပြစ် မှား သော ကြောင့် ရောက် သ တည်း။ ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ရာ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ရှ မာ ရိ မြို့ မ ဟုတ် လော။ ယု ဒ ၏ မြင့် ရာ အ ရပ် ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။

ထို ကြောင့်၊ ရှ မာ ရိ မြို့ ကို လယ် ပြင် ၌ မြေ ပုံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် စိုက် ရာ အ ရပ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ငါ ဖြစ် စေ မည်။ မြို့ ရိုး ကျောက် တို့ ကို ချိုင့် ထဲ သို့ သွန် ပစ် ၍၊ မြို့ ရိုး အ မြစ် ကို လှန် ပြ မည်။ ခပ် သိမ်း သော ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ချိုး ဖဲ့ မည်။ သူ ငှါး လုပ် ၍ ရ သ မျှ သော အ ခ တို့ ကို မီး ရှို့ မည်။ မှား သော ဘု ရား ရှိ သ မျှ တို့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ ဥစ္စာ ကို ဆည်း ဖူး သည် ဖြစ် ၍၊ ထို ဥစ္စာ သည် ပြည် တန် ဆာ လက် သို့ တ ဖန် ရောက် ရ ဦး မည်။

ထို အ မှု ကြောင့် ငါ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း မည်။ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ချည်း စည်း လည် သွား မည်။ မြေ ခွေး ကဲ့ သို့ အူ လျက်၊ ကု လား အုပ် ငှက် ကဲ့ သို့ မြည် လျက် နေ မည်။ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် နာ မ ပျောက် နိုင်။ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် ကူး သ ဖြင့်၊ ငါ ၏ အ မျိုး သား နေ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၀ ဂါ သ မြို့ ၌ သိ တင်း မ ပြော ကြ နှင့်။ အ လျှင်း မ ငို ကြွေး ကြ နှင့်။ ဗေ သော ဖ ရာ မြို့ မှာ မြေ မှုန့် ၌ လူး လဲ လျက် နေ ကြ လော့။ ၁၁ အို ရှ ဖိ ရ မြို့ သ မီး၊ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ရှက် ကွဲ လျက် သွား လော့။ ဇာ နန် မြို့ သ မီး သည် ငို ကြွေး ခြင်း ကို ပြု လျက် မ ထွက် ရ။ ဗေ သ ဇေ လ မြို့ သည် သင် တို့ တည်း ခို ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ရ။ ၁၂ မာ ရုတ် မြို့ သ မီး သည် လည်း ကောင်း သော အ ရာ ကို တောင့် တ ၍ နာ ကျင် လျက် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ဘေး ဒဏ် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၃ အို လာ ခိ ရှ မြို့ သ မီး၊ လျင် မြန် သော မြင်း ကို ရ ထား ၌ က လော့။ သင် သည် ဣ သ ရေ လ ၏ လွန် ကျူး ခြင်း ကို လက် ခံ ၍၊ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး အား အ ပြစ် လမ်း ကို ပြ သ တည်း။ ၁၄ ထို ကြောင့် သင် သည် ဂါ သ ပြည် မော ရ ရှက် မြို့ သို့ လက် ဆောင် ကို ပေး လိုက် ရ မည်။ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား တို့ သည် ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို လှည့် စား ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အို မ ရေ ရှ မြို့ သ မီး၊ သင် ၏ ဥစ္စာ ကို အ မွေ ခံ သော သူ ကို ငါ ခေါ် ခဲ့ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ ဘုန်း၊ အ ဒု လံ မြို့ သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ ၁၆ ချစ် ဘွယ် သော သင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် သင် သည် ခေါင်း ပြောင် အောင် ဆံ ပင် ရိတ် ၍ နေ လော့။ ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကျယ် စွာ သော ခေါင်း ပြောင် ခြင်း ကို ပြု လော့။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌ မော ရ ရှ ရွာ သား မိက္ခာ သည် ရှ မာ ရိ မြို့ နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ဘို့ ခံ ရ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ဟူ မူ ကား၊

အို လူ များ အ ပေါင်း တို့၊ ကြား ကြ လော့။ အို ပြည် နှင့် ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ဗိ မာန် တော် ထဲ က ဘု ရား ရှင် သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ ရာ အ ရပ် ဌာ န တော် ထဲ က ထွက် ကြွ ဆင်း သက် ၍၊ မြင့် သော မြေ အ ရပ် တို့ ကို နင်း တော် မူ မည်။ မီး ရှေ့ မှာ ဘ ယောင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ချောက် ကြီး မှ ဆင်း သော ရေ ကဲ့ သို့ ၎င်း ရှေ့ တော် ၌ တောင် တို့ သည် အ ရည် ဖြစ် ၍၊ ချိုင့် တို့ သည် လည်း အက် ကွဲ ကြ လိမ့် မည်။

ထို အ မှု သည် ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ပြစ် မှား သော ကြောင့် ရောက် သ တည်း။ ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ရာ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ရှ မာ ရိ မြို့ မ ဟုတ် လော။ ယု ဒ ၏ မြင့် ရာ အ ရပ် ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။

ထို ကြောင့်၊ ရှ မာ ရိ မြို့ ကို လယ် ပြင် ၌ မြေ ပုံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် စိုက် ရာ အ ရပ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ငါ ဖြစ် စေ မည်။ မြို့ ရိုး ကျောက် တို့ ကို ချိုင့် ထဲ သို့ သွန် ပစ် ၍၊ မြို့ ရိုး အ မြစ် ကို လှန် ပြ မည်။ ခပ် သိမ်း သော ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ချိုး ဖဲ့ မည်။ သူ ငှါး လုပ် ၍ ရ သ မျှ သော အ ခ တို့ ကို မီး ရှို့ မည်။ မှား သော ဘု ရား ရှိ သ မျှ တို့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ ဥစ္စာ ကို ဆည်း ဖူး သည် ဖြစ် ၍၊ ထို ဥစ္စာ သည် ပြည် တန် ဆာ လက် သို့ တ ဖန် ရောက် ရ ဦး မည်။

ထို အ မှု ကြောင့် ငါ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း မည်။ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ချည်း စည်း လည် သွား မည်။ မြေ ခွေး ကဲ့ သို့ အူ လျက်၊ ကု လား အုပ် ငှက် ကဲ့ သို့ မြည် လျက် နေ မည်။ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် နာ မ ပျောက် နိုင်။ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် ကူး သ ဖြင့်၊ ငါ ၏ အ မျိုး သား နေ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၀ ဂါ သ မြို့ ၌ သိ တင်း မ ပြော ကြ နှင့်။ အ လျှင်း မ ငို ကြွေး ကြ နှင့်။ ဗေ သော ဖ ရာ မြို့ မှာ မြေ မှုန့် ၌ လူး လဲ လျက် နေ ကြ လော့။ ၁၁ အို ရှ ဖိ ရ မြို့ သ မီး၊ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ရှက် ကွဲ လျက် သွား လော့။ ဇာ နန် မြို့ သ မီး သည် ငို ကြွေး ခြင်း ကို ပြု လျက် မ ထွက် ရ။ ဗေ သ ဇေ လ မြို့ သည် သင် တို့ တည်း ခို ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ရ။ ၁၂ မာ ရုတ် မြို့ သ မီး သည် လည်း ကောင်း သော အ ရာ ကို တောင့် တ ၍ နာ ကျင် လျက် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ဘေး ဒဏ် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၃ အို လာ ခိ ရှ မြို့ သ မီး၊ လျင် မြန် သော မြင်း ကို ရ ထား ၌ က လော့။ သင် သည် ဣ သ ရေ လ ၏ လွန် ကျူး ခြင်း ကို လက် ခံ ၍၊ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး အား အ ပြစ် လမ်း ကို ပြ သ တည်း။ ၁၄ ထို ကြောင့် သင် သည် ဂါ သ ပြည် မော ရ ရှက် မြို့ သို့ လက် ဆောင် ကို ပေး လိုက် ရ မည်။ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား တို့ သည် ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို လှည့် စား ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အို မ ရေ ရှ မြို့ သ မီး၊ သင် ၏ ဥစ္စာ ကို အ မွေ ခံ သော သူ ကို ငါ ခေါ် ခဲ့ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ ဘုန်း၊ အ ဒု လံ မြို့ သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ ၁၆ ချစ် ဘွယ် သော သင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် သင် သည် ခေါင်း ပြောင် အောင် ဆံ ပင် ရိတ် ၍ နေ လော့။ ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကျယ် စွာ သော ခေါင်း ပြောင် ခြင်း ကို ပြု လော့။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော သံ မင်း၊ အာ ခတ် မင်း၊ ဟေ ဇ ကိ မင်း တို့ လက် ထက် ၌ မော ရ ရှ ရွာ သား မိက္ခာ သည် ရှ မာ ရိ မြို့ နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ဘို့ ခံ ရ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ဟူ မူ ကား၊

အို လူ များ အ ပေါင်း တို့၊ ကြား ကြ လော့။ အို ပြည် နှင့် ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား တည်း ဟူ သော သန့် ရှင်း သော ဗိ မာန် တော် ထဲ က ဘု ရား ရှင် သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ တော် မူ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ ရာ အ ရပ် ဌာ န တော် ထဲ က ထွက် ကြွ ဆင်း သက် ၍၊ မြင့် သော မြေ အ ရပ် တို့ ကို နင်း တော် မူ မည်။ မီး ရှေ့ မှာ ဘ ယောင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ ချောက် ကြီး မှ ဆင်း သော ရေ ကဲ့ သို့ ၎င်း ရှေ့ တော် ၌ တောင် တို့ သည် အ ရည် ဖြစ် ၍၊ ချိုင့် တို့ သည် လည်း အက် ကွဲ ကြ လိမ့် မည်။

ထို အ မှု သည် ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ပြစ် မှား သော ကြောင့် ရောက် သ တည်း။ ယာ ကုပ် လွန် ကျူး ရာ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ ရှ မာ ရိ မြို့ မ ဟုတ် လော။ ယု ဒ ၏ မြင့် ရာ အ ရပ် ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။

ထို ကြောင့်၊ ရှ မာ ရိ မြို့ ကို လယ် ပြင် ၌ မြေ ပုံ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ စ ပျစ် ဥ ယျာဉ် စိုက် ရာ အ ရပ် ကဲ့ သို့ ၎င်း ငါ ဖြစ် စေ မည်။ မြို့ ရိုး ကျောက် တို့ ကို ချိုင့် ထဲ သို့ သွန် ပစ် ၍၊ မြို့ ရိုး အ မြစ် ကို လှန် ပြ မည်။ ခပ် သိမ်း သော ရုပ် တု ဆင်း တု တို့ ကို ချိုး ဖဲ့ မည်။ သူ ငှါး လုပ် ၍ ရ သ မျှ သော အ ခ တို့ ကို မီး ရှို့ မည်။ မှား သော ဘု ရား ရှိ သ မျှ တို့ ကို သုတ် သင် ပယ် ရှင်း မည်။ ပြည် တန် ဆာ လုပ် ၍ ဥစ္စာ ကို ဆည်း ဖူး သည် ဖြစ် ၍၊ ထို ဥစ္စာ သည် ပြည် တန် ဆာ လက် သို့ တ ဖန် ရောက် ရ ဦး မည်။

ထို အ မှု ကြောင့် ငါ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း မည်။ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ချည်း စည်း လည် သွား မည်။ မြေ ခွေး ကဲ့ သို့ အူ လျက်၊ ကု လား အုပ် ငှက် ကဲ့ သို့ မြည် လျက် နေ မည်။ သူ ခံ ရ သော ဒဏ် နာ မ ပျောက် နိုင်။ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် ကူး သ ဖြင့်၊ ငါ ၏ အ မျိုး သား နေ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၀ ဂါ သ မြို့ ၌ သိ တင်း မ ပြော ကြ နှင့်။ အ လျှင်း မ ငို ကြွေး ကြ နှင့်။ ဗေ သော ဖ ရာ မြို့ မှာ မြေ မှုန့် ၌ လူး လဲ လျက် နေ ကြ လော့။ ၁၁ အို ရှ ဖိ ရ မြို့ သ မီး၊ အ ဝတ် ကို ချွတ် ၍ အ ရှက် ကွဲ လျက် သွား လော့။ ဇာ နန် မြို့ သ မီး သည် ငို ကြွေး ခြင်း ကို ပြု လျက် မ ထွက် ရ။ ဗေ သ ဇေ လ မြို့ သည် သင် တို့ တည်း ခို ရ သော အ ခွင့် ကို မ ပေး ရ။ ၁၂ မာ ရုတ် မြို့ သ မီး သည် လည်း ကောင်း သော အ ရာ ကို တောင့် တ ၍ နာ ကျင် လျက် ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ဘေး ဒဏ် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တံ ခါး သို့ ရောက် လေ ပြီ။

၁၃ အို လာ ခိ ရှ မြို့ သ မီး၊ လျင် မြန် သော မြင်း ကို ရ ထား ၌ က လော့။ သင် သည် ဣ သ ရေ လ ၏ လွန် ကျူး ခြင်း ကို လက် ခံ ၍၊ ဇိ အုန် သ တို့ သ မီး အား အ ပြစ် လမ်း ကို ပြ သ တည်း။ ၁၄ ထို ကြောင့် သင် သည် ဂါ သ ပြည် မော ရ ရှက် မြို့ သို့ လက် ဆောင် ကို ပေး လိုက် ရ မည်။ အာ ခ ဇိပ် မြို့ သား တို့ သည် ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို လှည့် စား ကြ လိမ့် မည်။

၁၅ အို မ ရေ ရှ မြို့ သ မီး၊ သင် ၏ ဥစ္စာ ကို အ မွေ ခံ သော သူ ကို ငါ ခေါ် ခဲ့ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ ဘုန်း၊ အ ဒု လံ မြို့ သို့ ရောက် လိမ့် မည်။ ၁၆ ချစ် ဘွယ် သော သင် ၏ သား သ မီး တို့ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ အ တွက် သင် သည် ခေါင်း ပြောင် အောင် ဆံ ပင် ရိတ် ၍ နေ လော့။ ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ကျယ် စွာ သော ခေါင်း ပြောင် ခြင်း ကို ပြု လော့။

Please view in landscape orientation