စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် မာ ကု ခ ရစ် ဝင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အ စ ကို ဆို ပေ အံ့။

အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို သင့် ရှေ့ ၌ ငါ စေ လွှတ် ၏။ image dark image light close dark close light (မာ လ၊ ၃:၁) ကြည့် ရှု လော့။ ငါ သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို ငါ စေ လွှတ် မည်။ သင် တို့ ရှာ သော သ ခင်၊ သင် တို့ တောင့် တ သော ပ ဋိ ညာဉ် တ မန် တော် သည် မိ မိ ဗိ မာန် တော် သို့ ချက် ခြင်း လာ လိမ့် မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ ထို သ ခင် လာ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ယော ဟန် သည် တော ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက်၊ အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ နောင် တ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ဗတ္တိ ဇံ တ ရား ကို ဟော လျက် ပေါ် ထွန်း ၏။

ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား များ မှ စ ၍ ယု ဒ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယော ဟန် ထံ သို့ ထွက် သွား ၍ မိ မိ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ လျက် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ၏။

ယော ဟန် သည် ကု လား အုပ် အ မွေး နှင့် ရက် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက်၊ ခါး ၌ သား ရေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက်၊ ကျိုင်း ကောင် နှင့် တော ၌ ဖြစ် သော ပျား ရည် ကို စား လျက် နေ ၏။ ဟော ချက် စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ငါ့ ထက် တတ် စွမ်း နိုင် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ငုံ့ ၍ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက်။ ငါ သည် သင် တို့ အား ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ ထို သူ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ သင် တို့ ကို ဗတ္တိ ဇံ ပေး မည် ဟု ဟော သ တည်း။

ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ မှ ကြွ လာ ၍ ယော ဟန် လက် ဖြင့် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ရေ မှ ပေါ် ထ စဉ် တွင် ကောင်း ကင် ကွဲ ၍ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် အ ပေါ် သို့ ဆင်း သက် တော် မူ သည် ကို မြင် ရ ၍၊ ၁၁ သင် ကား ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟု ကောင်း ကင် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၂ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယေ ရှု ကို တော သို့ သွား စေ တော် မူ ၏။ ၁၃ အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ထို တော ၌ နေ ၍ စာ တန် ၏ စုံ စမ်း သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၏။ သား ရဲ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လည်း လုပ် ကြွေး ကြ ၏။

၁၄ ယော ဟန် သည် ထောင် ထဲ သို့ ရောက် သည် နောက်၊ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ တော် မူ လျှင်၊ ၁၅ အ ချိန် ပြည့် စုံ ပြီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် တည် လု နီး ပြီ၊ နောင် တ ရ ကြ လော့။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ယုံ ကြည် ကြ လော့ ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော တော် မူ ၏။

၁၆ ဂါ လိ လဲ အိုင် နား မှာ ကြွ တော် မူ စဉ်၊ ရှိ မုန် နှင့် အန္ဒြေ ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် သည် တံ ငါ ဖြစ် ၍၊ အိုင် တွင် ပိုက် ကွန် ဖြန့် ချ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ ၁၇ ထို သူ တို့ အား ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် လူ ကို မျှား သော တံ ငါ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သော်၊ ၁၈ ထို သူ တို့ သည် ချက် ခြင်း ပိုက် ကွန် ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။ ၁၉ ထို မှ အ နည်း ငယ် လွန် ပြန် လျှင်၊ ဇေ ဗေ ဒဲ ၏ သား ယာ ကုပ် နှင့် ယော ဟန် ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် တို့ သည် လှေ ပေါ် မှာ ပိုက် ကွန် ပြင် နေ သည် ကို မြင် ၍ ချက် ခြင်း ခေါ် တော် မူ ၏။ ၂၀ ထို သူ တို့ သည် လည်း လှေ ပေါ် မှာ ရှိ သော သူ ငှါး တို့ နှင့် တ ကွ အ ဘ ဇေ ဗေ ဒဲ ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၂၁ က ပေ ရ နောင် မြို့ သို့ သွား ကြ လျှင်၊ ဥ ပုသ် နေ့ ၌ ကိုယ် တော် သည် ချက် ခြင်း တ ရား ဇ ရပ် သို့ ဝင် ၍ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။ ၂၂ ပ ရိ သတ် တို့ သည် လည်း ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ခြင်း ကို အ လွန် အံ့ ဩ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နည်း တူ မ ဟုတ်၊ အ စိုး ရ တော် မူ သော သူ နည်း တူ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ထို သူ တို့ ၏ တ ရား စ ရပ် ၌ ညစ် ညူး သော နတ် စွဲ သော သူ ရှိ ၍၊ ၂၄ ဪ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ နှင့် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ဖျက် ဆီး ခြင်း ငှါ လာ သ လော။ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း တော် မူ သော သူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ဟစ် ကြော် လေ ၏။ ၂၅ ယေ ရှု က လည်း၊ တိတ် ဆိတ် စွာ နေ လော့။ ထို သူ ၏ အ ထဲ က ထွက် သွား လော့ ဟု ဆုံး မ တော် မူ လျှင်၊ ၂၆ ညစ် ညူး သော နတ် သည် ထို သူ ကို တောင့် မာ စေ ပြီး မှ၊ ကြီး သော အ သံ နှင့် အော် ဟစ် ၍ ထွက် သွား ၏။

၂၇ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိန်း မော တွေ ဝေ ၍၊ ဤ အ မှု သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ဤ ဆုံး မ ခြင်း အ သစ် သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ညစ် ညူး သော နတ် တို့ ကို ပင် အာ ဏာ နှင့် မှာ ထား ၍၊ သူ တို့ သည် နား ထောင် ကြ သည် တ ကား ဟု အ ချင်း ချင်း မေး မြန်း ပြော ဆို ကြ ၏။ ၂၈ သိ တင်း တော် သည် လည်း ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ချက် ခြင်း နှံ့ ပြား ကျော် စော လေ ၏။

၂၉ တ ရား စ ရပ် မှ ထွက် ကြ လျှင်၊ ရှိ မုန်၊ အန္ဒြေ တို့ အိမ် သို့ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန် နှင့် တ ကွ ချက် ခြင်း သွား ကြ ၏။ ၃၀ ရှိ မုန် ၏ ယောက္ခ မ သည် ဖျား နာ စွဲ ၍ တုံး လုံး နေ သည် အ ကြောင်း ကို အ လျင် အ မြန် လျှောက် ကြ ၏။ ၃၁ ကိုယ် တော် သည် လာ ၍ ထို မိန်း မ ၏ လက် ကို ကိုင် လျက် ချီ ကြွ တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် သူ သည် အ ဖျား ပျောက် ၍ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု လေ ၏။

၃၂ နေ ဝင် ၍ ည အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ မ ကျန်း မ မာ သော သူ နှင့် နတ် ဆိုး စွဲ သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၃၃ တ မြို့ လုံး သည် တံ ခါး နား မှာ စု ဝေး လျှက် ရှိ ကြ ၏။ ၃၄ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ နာ စွဲ သော သူ များ တို့ ကို သက် သာ စေ တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး များ တို့ ကို လည်း နှင် ထုတ် တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို သိ ကြ သော ကြောင့်၊ စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ ပြော စေ ခြင်း ငှါ အ ခွင့် ပေး တော် မ မူ။

၃၅ နံ နက် အ ချိန်၊ မိုဃ်း မ လင်း မှီ ကိုယ် တော် သည် ထ ပြီး လျှင် တော အ ရပ် သို့ ထွက် ကြွ ၍ ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ ၃၆ ရှိ မုန် နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် လိုက် ၍ ရှာ ကြ သော်၊ ၃၇ ကိုယ် တော် ကို တွေ့ လျှင် လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၃၈ ကိုယ် တော် က လည်း ငါ သည် နီး စပ် သော မြို့ ရွာ တို့ ၌ တ ရား ဟော ခြင်း ငှါ သွား ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ ကြွ လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ ၃၉ ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တ ရား စ ရပ် တို့ ၌ တ ရား ဟော လျက် နတ် ဆိုး တို့ ကို နှင် ထုတ် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၄၀ နူ နာ စွဲ သော သူ တ ယောက် သည် အ ထံ တော် သို့ လာ ၍ ဒူး ထောက် လျက်၊ ကိုယ် တော် အ လို ရှိ လျှင် ကျွန် တော် ကို သန့် ရှင်း စေ နိုင် တော် မူ သည် ဟု တောင်း ပန် လေ ၏။ ၄၁ ယေ ရှု သည် သ နား သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ထို သူ ကို တို့ လျက်၊ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၂ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် နူ နာ ပျောက် ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၄၃ ယေ ရှု က လည်း၊ သင် သ တိ ပြု။ ၄၄ အ ဘယ် သူ အား စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ မ ပြော နှင့်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ သွား ၍ ကိုယ် ကို ပြ လော့။ သူ တ ပါး ၌ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် သည် အ တွက်၊ မော ရှေ စီ ရင် မှာ ထား သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် လော့ ဟု မြစ် တား ၍ ချက် ခြင်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light (ဝတ်၊ ၁၄:၁-၃၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ နူ နာ စွဲ သော သူ သည် စင် ကြယ် စေ သော နေ့ ၌ ကျင့် ရ သော တ ရား ဟူ မူ ကား၊ ထို သူ ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ ခေါ် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ တပ် ပြင် သို့ ထွက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ နူ နာ ပျောက် သည် မှန် လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ကို ခံ ရ သော ထို သူ အ ဘို့၊ အ သက် ရှင် ၍ စင် ကြယ် သော ငှက် နှစ် ကောင်၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် တို့ ကို မှာ လိုက် ၍၊ စီး သော ရေ ကို ထည့် သော မြေ အိုး ထဲ ၌ ငှက် တ ကောင် ကို သတ် စေ ပြီး မှ၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် နှင့် တ ကွ၊ အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ယူ ၍၊ ငှက် သွေး ရော ပြီး သော ရေ ၌ နှစ် ပြီး လျှင်၊ နူ နာ စင် ကြယ် စေ ရ သော လူ အ ပေါ် မှာ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ၍၊ ထို သူ သည် စင် ကြယ် ၏ ဟု စီ ရင် ရ မည်။ ထို နောက် အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ဟင်း လင်း သော အ ရပ် ၌ လွှတ် လိုက် ရ မည်။ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ၍၊ မိ မိ ဆံ ပင် ကို အ ကုန် အ စင် ရိတ် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ ရေ ချိုး ရ မည်။ ထို နောက် တပ် ထဲ သို့ ဝင် ၍၊ မိ မိ တဲ ပြင် ၌ ခု နစ် ရက် နေ ရ မည်။ သတ္တ မ နေ့ ၌ မိ မိ ဆံ ပင်၊ မုတ် ဆိတ်၊ မျက် ခုံး မွေး အ စ ရှိ သော ကိုယ် မွေး ရှိ သ မျှ ကို ရိတ် ၍၊ မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ပြီး မှ၊ ရေ ချိုး ၍ စင် ကြယ် ရ ၏။ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ လည်း အ ပြစ် မ ရှိ၊ အ ခါ မ လည် သော သိုး သ ငယ် အ ထီး နှစ် ကောင်၊ အ မ တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် သုံး ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ စင် ကြယ် စေ အပ် သော လူ ကို၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ ဆက် ရ မည်။ သိုး သ ငယ် အ ထီး တ ကောင် ကို ယူ ပြီး လျှင် ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ ပူ ဇော် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ တ လော ဃ နှင့် တ ကွ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရာ အ ရပ်၊ သန့် ရှင်း ရာ ဌာ န ၌ သတ် ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယူ ပိုင် သ ကဲ့ သို့၊ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယူ ပိုင် ၏။ အ လွန် သန့် ရှင်း ပေ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း ယူ ၍ မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် တို့ ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး အ ပေါ် မှာ ထည့် ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို မှ တ ပါး၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ငှါ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကို ပူ ဇော် ၍၊ နောက် တ ဖန် မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် နှင့် ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ ပူ ဇော် သ ဖြင့်၊ ထို လူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု ၍၊ သူ သည် သန့် ရှင်း ရ ၏။ ထို သူ သည် ဆင်း ရဲ ၍ ဤ မျှ လောက် မ တတ် နိုင် လျှင်၊ ချီ လွှဲ ၍ မိ မိ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု စ ရာ ဘို့ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် တ ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ ခို နှစ် ကောင်၊ သို့ မ ဟုတ် ချိုး က လေး နှစ် ကောင်၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ မိ မိ စင် ကြယ် ခြင်း အ လို ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ ဆောင် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို သတ် ပြီး လျှင် အ သွေး ကို ယူ ၍ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ပေါ် မှာ ထည့် ၍၊ မိ မိ ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို ထို လူ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍၊ သူ့ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို သူ သည် တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ခို နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ပူ ဇော် လျက်၊ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ဤ ရွေ့ ကား၊ နူ နာ စွဲ ၍ မိ မိ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ မ တတ် နိုင် အောင် ဆင်း ရဲ သော သူ နှင့် ဆိုင် သော တ ရား ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၅ ထို သူ သည် ထွက် သွား ၍ စ ကား များ သော အား ဖြင့် ထို အ ကြောင်း ကို အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော စေ ၏။ ထို ကြောင့် ကိုယ် တော် သည် နောက် တ ဖန် မြို့ ထဲ သို့ ထင် ရှား စွာ မ ဝင် ရ ဘဲ၊ မြို့ ပြင် တော အ ရပ် ၌ သာ နေ တော် မူ ၍ အ ရပ် ရပ် တို့ မှ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အ စ ကို ဆို ပေ အံ့။

အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို သင့် ရှေ့ ၌ ငါ စေ လွှတ် ၏။ image dark image light close dark close light (မာ လ၊ ၃:၁) ကြည့် ရှု လော့။ ငါ သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို ငါ စေ လွှတ် မည်။ သင် တို့ ရှာ သော သ ခင်၊ သင် တို့ တောင့် တ သော ပ ဋိ ညာဉ် တ မန် တော် သည် မိ မိ ဗိ မာန် တော် သို့ ချက် ခြင်း လာ လိမ့် မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ ထို သ ခင် လာ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ယော ဟန် သည် တော ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက်၊ အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ နောင် တ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ဗတ္တိ ဇံ တ ရား ကို ဟော လျက် ပေါ် ထွန်း ၏။

ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား များ မှ စ ၍ ယု ဒ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယော ဟန် ထံ သို့ ထွက် သွား ၍ မိ မိ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ လျက် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ၏။

ယော ဟန် သည် ကု လား အုပ် အ မွေး နှင့် ရက် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက်၊ ခါး ၌ သား ရေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက်၊ ကျိုင်း ကောင် နှင့် တော ၌ ဖြစ် သော ပျား ရည် ကို စား လျက် နေ ၏။ ဟော ချက် စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ငါ့ ထက် တတ် စွမ်း နိုင် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ငုံ့ ၍ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက်။ ငါ သည် သင် တို့ အား ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ ထို သူ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ သင် တို့ ကို ဗတ္တိ ဇံ ပေး မည် ဟု ဟော သ တည်း။

ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ မှ ကြွ လာ ၍ ယော ဟန် လက် ဖြင့် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ရေ မှ ပေါ် ထ စဉ် တွင် ကောင်း ကင် ကွဲ ၍ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် အ ပေါ် သို့ ဆင်း သက် တော် မူ သည် ကို မြင် ရ ၍၊ ၁၁ သင် ကား ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟု ကောင်း ကင် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၂ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယေ ရှု ကို တော သို့ သွား စေ တော် မူ ၏။ ၁၃ အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ထို တော ၌ နေ ၍ စာ တန် ၏ စုံ စမ်း သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၏။ သား ရဲ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လည်း လုပ် ကြွေး ကြ ၏။

၁၄ ယော ဟန် သည် ထောင် ထဲ သို့ ရောက် သည် နောက်၊ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ တော် မူ လျှင်၊ ၁၅ အ ချိန် ပြည့် စုံ ပြီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် တည် လု နီး ပြီ၊ နောင် တ ရ ကြ လော့။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ယုံ ကြည် ကြ လော့ ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော တော် မူ ၏။

၁၆ ဂါ လိ လဲ အိုင် နား မှာ ကြွ တော် မူ စဉ်၊ ရှိ မုန် နှင့် အန္ဒြေ ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် သည် တံ ငါ ဖြစ် ၍၊ အိုင် တွင် ပိုက် ကွန် ဖြန့် ချ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ ၁၇ ထို သူ တို့ အား ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် လူ ကို မျှား သော တံ ငါ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သော်၊ ၁၈ ထို သူ တို့ သည် ချက် ခြင်း ပိုက် ကွန် ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။ ၁၉ ထို မှ အ နည်း ငယ် လွန် ပြန် လျှင်၊ ဇေ ဗေ ဒဲ ၏ သား ယာ ကုပ် နှင့် ယော ဟန် ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် တို့ သည် လှေ ပေါ် မှာ ပိုက် ကွန် ပြင် နေ သည် ကို မြင် ၍ ချက် ခြင်း ခေါ် တော် မူ ၏။ ၂၀ ထို သူ တို့ သည် လည်း လှေ ပေါ် မှာ ရှိ သော သူ ငှါး တို့ နှင့် တ ကွ အ ဘ ဇေ ဗေ ဒဲ ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၂၁ က ပေ ရ နောင် မြို့ သို့ သွား ကြ လျှင်၊ ဥ ပုသ် နေ့ ၌ ကိုယ် တော် သည် ချက် ခြင်း တ ရား ဇ ရပ် သို့ ဝင် ၍ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။ ၂၂ ပ ရိ သတ် တို့ သည် လည်း ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ခြင်း ကို အ လွန် အံ့ ဩ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နည်း တူ မ ဟုတ်၊ အ စိုး ရ တော် မူ သော သူ နည်း တူ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ထို သူ တို့ ၏ တ ရား စ ရပ် ၌ ညစ် ညူး သော နတ် စွဲ သော သူ ရှိ ၍၊ ၂၄ ဪ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ နှင့် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ဖျက် ဆီး ခြင်း ငှါ လာ သ လော။ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း တော် မူ သော သူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ဟစ် ကြော် လေ ၏။ ၂၅ ယေ ရှု က လည်း၊ တိတ် ဆိတ် စွာ နေ လော့။ ထို သူ ၏ အ ထဲ က ထွက် သွား လော့ ဟု ဆုံး မ တော် မူ လျှင်၊ ၂၆ ညစ် ညူး သော နတ် သည် ထို သူ ကို တောင့် မာ စေ ပြီး မှ၊ ကြီး သော အ သံ နှင့် အော် ဟစ် ၍ ထွက် သွား ၏။

၂၇ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိန်း မော တွေ ဝေ ၍၊ ဤ အ မှု သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ဤ ဆုံး မ ခြင်း အ သစ် သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ညစ် ညူး သော နတ် တို့ ကို ပင် အာ ဏာ နှင့် မှာ ထား ၍၊ သူ တို့ သည် နား ထောင် ကြ သည် တ ကား ဟု အ ချင်း ချင်း မေး မြန်း ပြော ဆို ကြ ၏။ ၂၈ သိ တင်း တော် သည် လည်း ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ချက် ခြင်း နှံ့ ပြား ကျော် စော လေ ၏။

၂၉ တ ရား စ ရပ် မှ ထွက် ကြ လျှင်၊ ရှိ မုန်၊ အန္ဒြေ တို့ အိမ် သို့ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန် နှင့် တ ကွ ချက် ခြင်း သွား ကြ ၏။ ၃၀ ရှိ မုန် ၏ ယောက္ခ မ သည် ဖျား နာ စွဲ ၍ တုံး လုံး နေ သည် အ ကြောင်း ကို အ လျင် အ မြန် လျှောက် ကြ ၏။ ၃၁ ကိုယ် တော် သည် လာ ၍ ထို မိန်း မ ၏ လက် ကို ကိုင် လျက် ချီ ကြွ တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် သူ သည် အ ဖျား ပျောက် ၍ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု လေ ၏။

၃၂ နေ ဝင် ၍ ည အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ မ ကျန်း မ မာ သော သူ နှင့် နတ် ဆိုး စွဲ သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၃၃ တ မြို့ လုံး သည် တံ ခါး နား မှာ စု ဝေး လျှက် ရှိ ကြ ၏။ ၃၄ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ နာ စွဲ သော သူ များ တို့ ကို သက် သာ စေ တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး များ တို့ ကို လည်း နှင် ထုတ် တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို သိ ကြ သော ကြောင့်၊ စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ ပြော စေ ခြင်း ငှါ အ ခွင့် ပေး တော် မ မူ။

၃၅ နံ နက် အ ချိန်၊ မိုဃ်း မ လင်း မှီ ကိုယ် တော် သည် ထ ပြီး လျှင် တော အ ရပ် သို့ ထွက် ကြွ ၍ ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ ၃၆ ရှိ မုန် နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် လိုက် ၍ ရှာ ကြ သော်၊ ၃၇ ကိုယ် တော် ကို တွေ့ လျှင် လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၃၈ ကိုယ် တော် က လည်း ငါ သည် နီး စပ် သော မြို့ ရွာ တို့ ၌ တ ရား ဟော ခြင်း ငှါ သွား ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ ကြွ လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ ၃၉ ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တ ရား စ ရပ် တို့ ၌ တ ရား ဟော လျက် နတ် ဆိုး တို့ ကို နှင် ထုတ် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၄၀ နူ နာ စွဲ သော သူ တ ယောက် သည် အ ထံ တော် သို့ လာ ၍ ဒူး ထောက် လျက်၊ ကိုယ် တော် အ လို ရှိ လျှင် ကျွန် တော် ကို သန့် ရှင်း စေ နိုင် တော် မူ သည် ဟု တောင်း ပန် လေ ၏။ ၄၁ ယေ ရှု သည် သ နား သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ထို သူ ကို တို့ လျက်၊ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၂ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် နူ နာ ပျောက် ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၄၃ ယေ ရှု က လည်း၊ သင် သ တိ ပြု။ ၄၄ အ ဘယ် သူ အား စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ မ ပြော နှင့်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ သွား ၍ ကိုယ် ကို ပြ လော့။ သူ တ ပါး ၌ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် သည် အ တွက်၊ မော ရှေ စီ ရင် မှာ ထား သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် လော့ ဟု မြစ် တား ၍ ချက် ခြင်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light (ဝတ်၊ ၁၄:၁-၃၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ နူ နာ စွဲ သော သူ သည် စင် ကြယ် စေ သော နေ့ ၌ ကျင့် ရ သော တ ရား ဟူ မူ ကား၊ ထို သူ ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ ခေါ် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ တပ် ပြင် သို့ ထွက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ နူ နာ ပျောက် သည် မှန် လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ကို ခံ ရ သော ထို သူ အ ဘို့၊ အ သက် ရှင် ၍ စင် ကြယ် သော ငှက် နှစ် ကောင်၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် တို့ ကို မှာ လိုက် ၍၊ စီး သော ရေ ကို ထည့် သော မြေ အိုး ထဲ ၌ ငှက် တ ကောင် ကို သတ် စေ ပြီး မှ၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် နှင့် တ ကွ၊ အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ယူ ၍၊ ငှက် သွေး ရော ပြီး သော ရေ ၌ နှစ် ပြီး လျှင်၊ နူ နာ စင် ကြယ် စေ ရ သော လူ အ ပေါ် မှာ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ၍၊ ထို သူ သည် စင် ကြယ် ၏ ဟု စီ ရင် ရ မည်။ ထို နောက် အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ဟင်း လင်း သော အ ရပ် ၌ လွှတ် လိုက် ရ မည်။ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ၍၊ မိ မိ ဆံ ပင် ကို အ ကုန် အ စင် ရိတ် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ ရေ ချိုး ရ မည်။ ထို နောက် တပ် ထဲ သို့ ဝင် ၍၊ မိ မိ တဲ ပြင် ၌ ခု နစ် ရက် နေ ရ မည်။ သတ္တ မ နေ့ ၌ မိ မိ ဆံ ပင်၊ မုတ် ဆိတ်၊ မျက် ခုံး မွေး အ စ ရှိ သော ကိုယ် မွေး ရှိ သ မျှ ကို ရိတ် ၍၊ မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ပြီး မှ၊ ရေ ချိုး ၍ စင် ကြယ် ရ ၏။ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ လည်း အ ပြစ် မ ရှိ၊ အ ခါ မ လည် သော သိုး သ ငယ် အ ထီး နှစ် ကောင်၊ အ မ တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် သုံး ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ စင် ကြယ် စေ အပ် သော လူ ကို၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ ဆက် ရ မည်။ သိုး သ ငယ် အ ထီး တ ကောင် ကို ယူ ပြီး လျှင် ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ ပူ ဇော် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ တ လော ဃ နှင့် တ ကွ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရာ အ ရပ်၊ သန့် ရှင်း ရာ ဌာ န ၌ သတ် ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယူ ပိုင် သ ကဲ့ သို့၊ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယူ ပိုင် ၏။ အ လွန် သန့် ရှင်း ပေ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း ယူ ၍ မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် တို့ ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး အ ပေါ် မှာ ထည့် ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို မှ တ ပါး၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ငှါ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကို ပူ ဇော် ၍၊ နောက် တ ဖန် မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် နှင့် ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ ပူ ဇော် သ ဖြင့်၊ ထို လူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု ၍၊ သူ သည် သန့် ရှင်း ရ ၏။ ထို သူ သည် ဆင်း ရဲ ၍ ဤ မျှ လောက် မ တတ် နိုင် လျှင်၊ ချီ လွှဲ ၍ မိ မိ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု စ ရာ ဘို့ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် တ ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ ခို နှစ် ကောင်၊ သို့ မ ဟုတ် ချိုး က လေး နှစ် ကောင်၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ မိ မိ စင် ကြယ် ခြင်း အ လို ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ ဆောင် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို သတ် ပြီး လျှင် အ သွေး ကို ယူ ၍ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ပေါ် မှာ ထည့် ၍၊ မိ မိ ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို ထို လူ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍၊ သူ့ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို သူ သည် တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ခို နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ပူ ဇော် လျက်၊ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ဤ ရွေ့ ကား၊ နူ နာ စွဲ ၍ မိ မိ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ မ တတ် နိုင် အောင် ဆင်း ရဲ သော သူ နှင့် ဆိုင် သော တ ရား ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၅ ထို သူ သည် ထွက် သွား ၍ စ ကား များ သော အား ဖြင့် ထို အ ကြောင်း ကို အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော စေ ၏။ ထို ကြောင့် ကိုယ် တော် သည် နောက် တ ဖန် မြို့ ထဲ သို့ ထင် ရှား စွာ မ ဝင် ရ ဘဲ၊ မြို့ ပြင် တော အ ရပ် ၌ သာ နေ တော် မူ ၍ အ ရပ် ရပ် တို့ မှ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အ စ ကို ဆို ပေ အံ့။

အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ ကြည့် ရှု လော့။ သင် သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို သင့် ရှေ့ ၌ ငါ စေ လွှတ် ၏။ image dark image light close dark close light (မာ လ၊ ၃:၁) ကြည့် ရှု လော့။ ငါ သွား ရာ လမ်း ကို ပြင် ရ သော ငါ ၏ တ မန် ကို ငါ စေ လွှတ် မည်။ သင် တို့ ရှာ သော သ ခင်၊ သင် တို့ တောင့် တ သော ပ ဋိ ညာဉ် တ မန် တော် သည် မိ မိ ဗိ မာန် တော် သို့ ချက် ခြင်း လာ လိမ့် မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ ထို သ ခင် လာ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ လမ်း ခ ရီး တော် ကို ဖြောင့် စေ ကြ လော့ ဟု လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၄၀:၃-၅) တော ၌ ဟစ် ကြော် သော သူ ၏ အ သံ မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြွ တော် မူ ရာ လမ်း ကို ပြင် ကြ လော့။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ လမ်း ခ ရီး တော် ကို လွင် ပြင် ၌ ဖြောင့် စေ ကြ လော့။ ချိုင့် ဝှမ်း ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖို့ ရ မည်။ တောင် ကြီး တောင် ငယ် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဖြို ရ မည်။ ကောက် သော လမ်း များ ကို ဖြောင့် စေ ရ မည်။ ကြမ်း တမ်း သော လမ်း များ ကို လည်း သုတ် သင် ပြင် ဆင် ရ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဘုန်း တော် ပေါ် ထွန်း ၍၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် အ တူ မြင် ရ ကြ လ တံ့ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် တော် ထွက် အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ယော ဟန် သည် တော ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး လျက်၊ အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ နောင် တ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ဗတ္တိ ဇံ တ ရား ကို ဟော လျက် ပေါ် ထွန်း ၏။

ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား များ မှ စ ၍ ယု ဒ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယော ဟန် ထံ သို့ ထွက် သွား ၍ မိ မိ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ လျက် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ၏။

ယော ဟန် သည် ကု လား အုပ် အ မွေး နှင့် ရက် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက်၊ ခါး ၌ သား ရေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက်၊ ကျိုင်း ကောင် နှင့် တော ၌ ဖြစ် သော ပျား ရည် ကို စား လျက် နေ ၏။ ဟော ချက် စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ငါ့ ထက် တတ် စွမ်း နိုင် သော သူ သည် ငါ့ နောက် ကြွ လာ ၏။ ထို သူ ၏ ခြေ နင်း တော် ကြိုး ကို မျှ ငုံ့ ၍ ဖြည် ခြင်း ငှါ ငါ မ ထိုက်။ ငါ သည် သင် တို့ အား ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ ထို သူ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ သင် တို့ ကို ဗတ္တိ ဇံ ပေး မည် ဟု ဟော သ တည်း။

ထို အ ခါ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် နာ ဇ ရက် မြို့ မှ ကြွ လာ ၍ ယော ဟန် လက် ဖြင့် ယော် ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ တော် မူ ၏။ ၁၀ ရေ မှ ပေါ် ထ စဉ် တွင် ကောင်း ကင် ကွဲ ၍ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ချိုး ငှက် ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် အ ပေါ် သို့ ဆင်း သက် တော် မူ သည် ကို မြင် ရ ၍၊ ၁၁ သင် ကား ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟု ကောင်း ကင် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၂ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယေ ရှု ကို တော သို့ သွား စေ တော် မူ ၏။ ၁၃ အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ထို တော ၌ နေ ၍ စာ တန် ၏ စုံ စမ်း သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၏။ သား ရဲ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လည်း လုပ် ကြွေး ကြ ၏။

၁၄ ယော ဟန် သည် ထောင် ထဲ သို့ ရောက် သည် နောက်၊ ယေ ရှု သည် ဂါ လိ လဲ ပြည် သို့ ကြွ တော် မူ လျှင်၊ ၁၅ အ ချိန် ပြည့် စုံ ပြီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် တည် လု နီး ပြီ၊ နောင် တ ရ ကြ လော့။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ယုံ ကြည် ကြ လော့ ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော တော် မူ ၏။

၁၆ ဂါ လိ လဲ အိုင် နား မှာ ကြွ တော် မူ စဉ်၊ ရှိ မုန် နှင့် အန္ဒြေ ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် သည် တံ ငါ ဖြစ် ၍၊ အိုင် တွင် ပိုက် ကွန် ဖြန့် ချ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ ၁၇ ထို သူ တို့ အား ငါ့ နောက် သို့ လိုက် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် လူ ကို မျှား သော တံ ငါ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ သော်၊ ၁၈ ထို သူ တို့ သည် ချက် ခြင်း ပိုက် ကွန် ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။ ၁၉ ထို မှ အ နည်း ငယ် လွန် ပြန် လျှင်၊ ဇေ ဗေ ဒဲ ၏ သား ယာ ကုပ် နှင့် ယော ဟန် ညီ အစ် ကို နှစ် ယောက် တို့ သည် လှေ ပေါ် မှာ ပိုက် ကွန် ပြင် နေ သည် ကို မြင် ၍ ချက် ခြင်း ခေါ် တော် မူ ၏။ ၂၀ ထို သူ တို့ သည် လည်း လှေ ပေါ် မှာ ရှိ သော သူ ငှါး တို့ နှင့် တ ကွ အ ဘ ဇေ ဗေ ဒဲ ကို စွန့် ပစ် ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ ၏။

၂၁ က ပေ ရ နောင် မြို့ သို့ သွား ကြ လျှင်၊ ဥ ပုသ် နေ့ ၌ ကိုယ် တော် သည် ချက် ခြင်း တ ရား ဇ ရပ် သို့ ဝင် ၍ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။ ၂၂ ပ ရိ သတ် တို့ သည် လည်း ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ခြင်း ကို အ လွန် အံ့ ဩ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နည်း တူ မ ဟုတ်၊ အ စိုး ရ တော် မူ သော သူ နည်း တူ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ထို သူ တို့ ၏ တ ရား စ ရပ် ၌ ညစ် ညူး သော နတ် စွဲ သော သူ ရှိ ၍၊ ၂၄ ဪ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် တို့ နှင့် အ ဘယ် သို့ ဆိုင် သ နည်း။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ဖျက် ဆီး ခြင်း ငှါ လာ သ လော။ ကိုယ် တော် သည် အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း တော် မူ သော သူ ဖြစ် ပါ သည် ဟု ဟစ် ကြော် လေ ၏။ ၂၅ ယေ ရှု က လည်း၊ တိတ် ဆိတ် စွာ နေ လော့။ ထို သူ ၏ အ ထဲ က ထွက် သွား လော့ ဟု ဆုံး မ တော် မူ လျှင်၊ ၂၆ ညစ် ညူး သော နတ် သည် ထို သူ ကို တောင့် မာ စေ ပြီး မှ၊ ကြီး သော အ သံ နှင့် အော် ဟစ် ၍ ထွက် သွား ၏။

၂၇ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် မိန်း မော တွေ ဝေ ၍၊ ဤ အ မှု သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ဤ ဆုံး မ ခြင်း အ သစ် သည် အ ဘယ် သို့ နည်း။ ညစ် ညူး သော နတ် တို့ ကို ပင် အာ ဏာ နှင့် မှာ ထား ၍၊ သူ တို့ သည် နား ထောင် ကြ သည် တ ကား ဟု အ ချင်း ချင်း မေး မြန်း ပြော ဆို ကြ ၏။ ၂၈ သိ တင်း တော် သည် လည်း ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ချက် ခြင်း နှံ့ ပြား ကျော် စော လေ ၏။

၂၉ တ ရား စ ရပ် မှ ထွက် ကြ လျှင်၊ ရှိ မုန်၊ အန္ဒြေ တို့ အိမ် သို့ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန် နှင့် တ ကွ ချက် ခြင်း သွား ကြ ၏။ ၃၀ ရှိ မုန် ၏ ယောက္ခ မ သည် ဖျား နာ စွဲ ၍ တုံး လုံး နေ သည် အ ကြောင်း ကို အ လျင် အ မြန် လျှောက် ကြ ၏။ ၃၁ ကိုယ် တော် သည် လာ ၍ ထို မိန်း မ ၏ လက် ကို ကိုင် လျက် ချီ ကြွ တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် သူ သည် အ ဖျား ပျောက် ၍ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု လေ ၏။

၃၂ နေ ဝင် ၍ ည အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ မ ကျန်း မ မာ သော သူ နှင့် နတ် ဆိုး စွဲ သော သူ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ ထံ တော် သို့ ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ၃၃ တ မြို့ လုံး သည် တံ ခါး နား မှာ စု ဝေး လျှက် ရှိ ကြ ၏။ ၃၄ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ နာ စွဲ သော သူ များ တို့ ကို သက် သာ စေ တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး များ တို့ ကို လည်း နှင် ထုတ် တော် မူ ၏။ နတ် ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို သိ ကြ သော ကြောင့်၊ စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ ပြော စေ ခြင်း ငှါ အ ခွင့် ပေး တော် မ မူ။

၃၅ နံ နက် အ ချိန်၊ မိုဃ်း မ လင်း မှီ ကိုယ် တော် သည် ထ ပြီး လျှင် တော အ ရပ် သို့ ထွက် ကြွ ၍ ဆု တောင်း တော် မူ ၏။ ၃၆ ရှိ မုန် နှင့် သူ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော် တို့ သည် လိုက် ၍ ရှာ ကြ သော်၊ ၃၇ ကိုယ် တော် ကို တွေ့ လျှင် လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှာ ကြ ပါ သည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၃၈ ကိုယ် တော် က လည်း ငါ သည် နီး စပ် သော မြို့ ရွာ တို့ ၌ တ ရား ဟော ခြင်း ငှါ သွား ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ ကြွ လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၍၊ ၃၉ ဂါ လိ လဲ ပြည် အ ရပ် ရပ် တ ရား စ ရပ် တို့ ၌ တ ရား ဟော လျက် နတ် ဆိုး တို့ ကို နှင် ထုတ် လျက် နေ တော် မူ ၏။

၄၀ နူ နာ စွဲ သော သူ တ ယောက် သည် အ ထံ တော် သို့ လာ ၍ ဒူး ထောက် လျက်၊ ကိုယ် တော် အ လို ရှိ လျှင် ကျွန် တော် ကို သန့် ရှင်း စေ နိုင် တော် မူ သည် ဟု တောင်း ပန် လေ ၏။ ၄၁ ယေ ရှု သည် သ နား သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ထို သူ ကို တို့ လျက်၊ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၂ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သည် ခ ဏ ခြင်း တွင် နူ နာ ပျောက် ၍ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၄၃ ယေ ရှု က လည်း၊ သင် သ တိ ပြု။ ၄၄ အ ဘယ် သူ အား စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ မ ပြော နှင့်။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ သွား ၍ ကိုယ် ကို ပြ လော့။ သူ တ ပါး ၌ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် သည် အ တွက်၊ မော ရှေ စီ ရင် မှာ ထား သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် လော့ ဟု မြစ် တား ၍ ချက် ခြင်း လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light (ဝတ်၊ ၁၄:၁-၃၂) တ ဖန် မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ နူ နာ စွဲ သော သူ သည် စင် ကြယ် စေ သော နေ့ ၌ ကျင့် ရ သော တ ရား ဟူ မူ ကား၊ ထို သူ ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ ခေါ် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ တပ် ပြင် သို့ ထွက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ နူ နာ ပျောက် သည် မှန် လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ကို ခံ ရ သော ထို သူ အ ဘို့၊ အ သက် ရှင် ၍ စင် ကြယ် သော ငှက် နှစ် ကောင်၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် တို့ ကို မှာ လိုက် ၍၊ စီး သော ရေ ကို ထည့် သော မြေ အိုး ထဲ ၌ ငှက် တ ကောင် ကို သတ် စေ ပြီး မှ၊ အာ ရဇ် သစ် သား၊ နီ မောင်း သော ကြိုး၊ ဟုဿုပ် ပင် ညွန့် နှင့် တ ကွ၊ အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ယူ ၍၊ ငှက် သွေး ရော ပြီး သော ရေ ၌ နှစ် ပြီး လျှင်၊ နူ နာ စင် ကြယ် စေ ရ သော လူ အ ပေါ် မှာ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ၍၊ ထို သူ သည် စင် ကြယ် ၏ ဟု စီ ရင် ရ မည်။ ထို နောက် အ သက် ရှင် သော ငှက် ကို ဟင်း လင်း သော အ ရပ် ၌ လွှတ် လိုက် ရ မည်။ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ သည် မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ၍၊ မိ မိ ဆံ ပင် ကို အ ကုန် အ စင် ရိတ် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ ရေ ချိုး ရ မည်။ ထို နောက် တပ် ထဲ သို့ ဝင် ၍၊ မိ မိ တဲ ပြင် ၌ ခု နစ် ရက် နေ ရ မည်။ သတ္တ မ နေ့ ၌ မိ မိ ဆံ ပင်၊ မုတ် ဆိတ်၊ မျက် ခုံး မွေး အ စ ရှိ သော ကိုယ် မွေး ရှိ သ မျှ ကို ရိတ် ၍၊ မိ မိ အ ဝတ် ကို လျှော် ပြီး မှ၊ ရေ ချိုး ၍ စင် ကြယ် ရ ၏။ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ လည်း အ ပြစ် မ ရှိ၊ အ ခါ မ လည် သော သိုး သ ငယ် အ ထီး နှစ် ကောင်၊ အ မ တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် သုံး ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း ယူ ပြီး လျှင်၊ စင် ကြယ် စေ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည်၊ စင် ကြယ် စေ အပ် သော လူ ကို၊ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ထို ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ ဆက် ရ မည်။ သိုး သ ငယ် အ ထီး တ ကောင် ကို ယူ ပြီး လျှင် ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ ပူ ဇော် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ တ လော ဃ နှင့် တ ကွ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရာ အ ရပ်၊ သန့် ရှင်း ရာ ဌာ န ၌ သတ် ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ယူ ပိုင် သ ကဲ့ သို့၊ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် ကို ယူ ပိုင် ၏။ အ လွန် သန့် ရှင်း ပေ ၏။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ကို ယူ ၍၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း ယူ ၍ မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် တို့ ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး အ ပေါ် မှာ ထည့် ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို မှ တ ပါး၊ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ငှါ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ကို ပူ ဇော် ၍၊ နောက် တ ဖန် မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် ကို သတ် ရ မည်။ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ကောင် နှင့် ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ ပူ ဇော် သ ဖြင့်၊ ထို လူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု ၍၊ သူ သည် သန့် ရှင်း ရ ၏။ ထို သူ သည် ဆင်း ရဲ ၍ ဤ မျှ လောက် မ တတ် နိုင် လျှင်၊ ချီ လွှဲ ၍ မိ မိ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ပြု စ ရာ ဘို့ ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် တ ကောင် ကို ၎င်း၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ဆီ ရော သော မုန့် ညက် တ ဩ မဲ နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ၎င်း၊ တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း၊ ခို နှစ် ကောင်၊ သို့ မ ဟုတ် ချိုး က လေး နှစ် ကောင်၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ မိ မိ စင် ကြယ် ခြင်း အ လို ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် တံ ခါး နား၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ အဋ္ဌ မ နေ့ ၌ ဆောင် ခဲ့ ပြီး မှ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် သိုး သ ငယ် နှင့် ဆီ တ လော ဃ ကို ယူ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ချီ လွှဲ ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ဘို့ ချီ လွှဲ ရ မည်။ ထို သိုး သ ငယ် ကို သတ် ပြီး လျှင် အ သွေး ကို ယူ ၍ စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ထည့် ရ မည်။ ဆီ အ ချို့ ကို လည်း မိ မိ လက် ဝဲ လက် ဝါး ၌ လောင်း ပြီး လျှင်၊ ထို ဆီ ကို မိ မိ လက်ျာ လက် ညှိုး နှင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ခု နစ် ကြိမ် တိုင် အောင် ဖြန်း ရ မည်။ မိ မိ လက် ၌ ကြွင်း သော ဆီ ကို စင် ကြယ် စေ ရ သော သူ ၏ လက်ျာ နား ပျဉ်း ၌ ၎င်း၊ လက်ျာ လက် မ၊ လက်ျာ ခြေ မ ၌ ၎င်း ရှိ သော ဒု စ ရိုက် ဖြေ ရာ ယဇ် ကောင် အ သွေး ပေါ် မှာ ထည့် ၍၊ မိ မိ ၌ ကြွင်း သေး သော ဆီ ကို ထို လူ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း ၍၊ သူ့ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ထို သူ သည် တတ် နိုင် သ မျှ အ တိုင်း ခို နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ ချိုး က လေး နှစ် ကောင် ဖြစ် စေ၊ အ ပြစ် ဖြေ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင်၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် တ ကွ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် ဘို့ တ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ၍၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် သည် ပူ ဇော် လျက်၊ ထို သူ အ ဘို့ အ ပြစ် ဖြေ ခြင်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ပြု ရ မည်။ ဤ ရွေ့ ကား၊ နူ နာ စွဲ ၍ မိ မိ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ မ တတ် နိုင် အောင် ဆင်း ရဲ သော သူ နှင့် ဆိုင် သော တ ရား ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၅ ထို သူ သည် ထွက် သွား ၍ စ ကား များ သော အား ဖြင့် ထို အ ကြောင်း ကို အ နှံ့ အ ပြား ကျော် စော စေ ၏။ ထို ကြောင့် ကိုယ် တော် သည် နောက် တ ဖန် မြို့ ထဲ သို့ ထင် ရှား စွာ မ ဝင် ရ ဘဲ၊ မြို့ ပြင် တော အ ရပ် ၌ သာ နေ တော် မူ ၍ အ ရပ် ရပ် တို့ မှ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ကြ ၏။

Please view in landscape orientation