စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

မာ လ ခိ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မာ လ ခိ လက် တွင် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သို့ ပေး လိုက် တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် နှုတ် က ပတ် တော် တည်း ဟူ သော၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ကို ငါ ချစ် လေ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ချစ် တော် မူ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ကြ လျှင်၊ ဧ သော သည် ယာ ကုပ် ၏ အစ် ကို ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ သော် လည်း ယာ ကုပ် ကို ငါ ချစ် ၏။ ဧ သော ကို ငါ မုန်း ၍ သူ နေ သော တောင် တို့ ကို လွင် ပြင် ဖြစ် စေ ပြီ။ သူ့ အ မွေ ခံ ရာ မြေ ကို မြေ ခွေး တို့ ၌ အပ် လေ ပြီ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ က၊ ငါ တို့ သည် ပျက် စီး သော် လည်း၊ ပျက် စီး သော အ ရပ် တို့ ကို တ ဖန် တည် ဆောက် ဦး မည် ဟု ဆို ရာ တွင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် တည် ဆောက် သော် လည်း ငါ ဖြို ဖျက် မည်။ သူ တို့ ကို ဒု စ ရိုက် ပြည် သား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ စဉ် အ မျက် ထွက် တော် မူ သော လူ မျိုး ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။ ထို အ မှု ကို သင် တို့ သည် မြင် သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် ၏ ပြင် မှာ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး တော် မူ သည် ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

သား သည် အ ဘ ကို ရို သေ တတ် ၏။ ကျွန် သည် သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ တတ် ၏။ ငါ သည် အ ဘ မှန် လျှင်၊ ငါ့ ကို အ ဘယ် သူ ရို သေ သ နည်း။ သ ခင် မှန် လျှင်၊ အ ဘယ် သူ ကြောက် ရွံ့ သ နည်း ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် နာ မ တော် ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ အား မေး တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် နာ မ တော် ကို အ ဘယ် သို့ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ပါ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ရာ တွင်၊ ညစ် ညူး သော အ စာ ကို ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ သည် တ ကား။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို အ ဘယ် သို့ ရှုတ် ချ ပါ သ နည်း ဟု မေး ရာ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် ငါ့ ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ မျက် စိ ကန်း သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင် နှင့် နာ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ မြို့ ဝန် မင်း အား ဆက် ပါ လော့။ မင်း ၏ စိတ် နှင့် တွေ့ လိမ့် မည် လော။ သင့် မျက် နှာ ကို ထောက် လိမ့် မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ယ ခု မှာ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း ကြ ပါ လော့။ သင် တို့ လက် ခံ သော ကြောင့် ဤ သို့ ပြု တတ် ကြ ၏။ သင် တို့ မျက် နှာ ကို ထောက် ရ မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၀ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ငါ့ တံ ခါး တို့ ကို ပိတ် လိမ့် မည် နည်း။ သင် တို့ သည် ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို အ ချည်း နှီး မ ညှိ ရ ကြ။ သင် တို့ ကို ငါ အ လို မ ရှိ၊ သင် တို့ ပြု သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ငါ လက် မ ခံ ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ နေ ထွက် ရာ အ ရပ် မှ သည် နေ ဝင် ရာ အ ရပ် တိုင် အောင် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ၏ နာ မ တော် သည် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ၏ နာ မ တော် အား မီး ရှို့ ၍၊ သန့် ရှင်း သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် ကပ် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ တော် သည် ညစ် ညူး ၏။ တင် ထား သော ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် စား ပွဲ တော် ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ ၁၃ တ ဖန် သင် တို့ က၊ အ မှု တော် ကို ဆောင် ရွက် ၍ ပင် ပန်း စွ တ ကား ဟု ဆို လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သံ ကို ပြု တတ် ကြ သည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ လု ယူ သော အ ကောင်၊ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင်၊ နာ သော အ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ တ ကား။ သင် တို့ လက် မှ ငါ ခံ ရ မည် လော ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ၁၄ သစ္စာ ဂ တိ ထား ပြီး မှ မိ မိ သိုး စု ၌ အ ထီး ရှိ လျက် ပင် လှည့် စား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ချို့ တဲ့ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် သော သူ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း။ ငါ သည် ကြီး မြတ် သော ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၏။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် လူ အ မျိုး မျိုး တို့ တွင် ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မာ လ ခိ လက် တွင် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သို့ ပေး လိုက် တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် နှုတ် က ပတ် တော် တည်း ဟူ သော၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ကို ငါ ချစ် လေ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ချစ် တော် မူ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ကြ လျှင်၊ ဧ သော သည် ယာ ကုပ် ၏ အစ် ကို ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ သော် လည်း ယာ ကုပ် ကို ငါ ချစ် ၏။ ဧ သော ကို ငါ မုန်း ၍ သူ နေ သော တောင် တို့ ကို လွင် ပြင် ဖြစ် စေ ပြီ။ သူ့ အ မွေ ခံ ရာ မြေ ကို မြေ ခွေး တို့ ၌ အပ် လေ ပြီ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ က၊ ငါ တို့ သည် ပျက် စီး သော် လည်း၊ ပျက် စီး သော အ ရပ် တို့ ကို တ ဖန် တည် ဆောက် ဦး မည် ဟု ဆို ရာ တွင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် တည် ဆောက် သော် လည်း ငါ ဖြို ဖျက် မည်။ သူ တို့ ကို ဒု စ ရိုက် ပြည် သား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ စဉ် အ မျက် ထွက် တော် မူ သော လူ မျိုး ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။ ထို အ မှု ကို သင် တို့ သည် မြင် သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် ၏ ပြင် မှာ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး တော် မူ သည် ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

သား သည် အ ဘ ကို ရို သေ တတ် ၏။ ကျွန် သည် သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ တတ် ၏။ ငါ သည် အ ဘ မှန် လျှင်၊ ငါ့ ကို အ ဘယ် သူ ရို သေ သ နည်း။ သ ခင် မှန် လျှင်၊ အ ဘယ် သူ ကြောက် ရွံ့ သ နည်း ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် နာ မ တော် ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ အား မေး တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် နာ မ တော် ကို အ ဘယ် သို့ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ပါ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ရာ တွင်၊ ညစ် ညူး သော အ စာ ကို ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ သည် တ ကား။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို အ ဘယ် သို့ ရှုတ် ချ ပါ သ နည်း ဟု မေး ရာ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် ငါ့ ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ မျက် စိ ကန်း သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင် နှင့် နာ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ မြို့ ဝန် မင်း အား ဆက် ပါ လော့။ မင်း ၏ စိတ် နှင့် တွေ့ လိမ့် မည် လော။ သင့် မျက် နှာ ကို ထောက် လိမ့် မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ယ ခု မှာ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း ကြ ပါ လော့။ သင် တို့ လက် ခံ သော ကြောင့် ဤ သို့ ပြု တတ် ကြ ၏။ သင် တို့ မျက် နှာ ကို ထောက် ရ မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၀ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ငါ့ တံ ခါး တို့ ကို ပိတ် လိမ့် မည် နည်း။ သင် တို့ သည် ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို အ ချည်း နှီး မ ညှိ ရ ကြ။ သင် တို့ ကို ငါ အ လို မ ရှိ၊ သင် တို့ ပြု သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ငါ လက် မ ခံ ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ နေ ထွက် ရာ အ ရပ် မှ သည် နေ ဝင် ရာ အ ရပ် တိုင် အောင် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ၏ နာ မ တော် သည် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ၏ နာ မ တော် အား မီး ရှို့ ၍၊ သန့် ရှင်း သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် ကပ် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ တော် သည် ညစ် ညူး ၏။ တင် ထား သော ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် စား ပွဲ တော် ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ ၁၃ တ ဖန် သင် တို့ က၊ အ မှု တော် ကို ဆောင် ရွက် ၍ ပင် ပန်း စွ တ ကား ဟု ဆို လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သံ ကို ပြု တတ် ကြ သည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ လု ယူ သော အ ကောင်၊ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင်၊ နာ သော အ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ တ ကား။ သင် တို့ လက် မှ ငါ ခံ ရ မည် လော ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ၁၄ သစ္စာ ဂ တိ ထား ပြီး မှ မိ မိ သိုး စု ၌ အ ထီး ရှိ လျက် ပင် လှည့် စား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ချို့ တဲ့ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် သော သူ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း။ ငါ သည် ကြီး မြတ် သော ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၏။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် လူ အ မျိုး မျိုး တို့ တွင် ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မာ လ ခိ လက် တွင် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သို့ ပေး လိုက် တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် နှုတ် က ပတ် တော် တည်း ဟူ သော၊

ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ကို ငါ ချစ် လေ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ချစ် တော် မူ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ကြ လျှင်၊ ဧ သော သည် ယာ ကုပ် ၏ အစ် ကို ဖြစ် သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ သော် လည်း ယာ ကုပ် ကို ငါ ချစ် ၏။ ဧ သော ကို ငါ မုန်း ၍ သူ နေ သော တောင် တို့ ကို လွင် ပြင် ဖြစ် စေ ပြီ။ သူ့ အ မွေ ခံ ရာ မြေ ကို မြေ ခွေး တို့ ၌ အပ် လေ ပြီ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဧ ဒုံ အ မျိုး သား တို့ က၊ ငါ တို့ သည် ပျက် စီး သော် လည်း၊ ပျက် စီး သော အ ရပ် တို့ ကို တ ဖန် တည် ဆောက် ဦး မည် ဟု ဆို ရာ တွင်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် တည် ဆောက် သော် လည်း ငါ ဖြို ဖျက် မည်။ သူ တို့ ကို ဒု စ ရိုက် ပြည် သား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ စဉ် အ မျက် ထွက် တော် မူ သော လူ မျိုး ဟူ ၍ သ မုတ် ကြ လိမ့် မည်။ ထို အ မှု ကို သင် တို့ သည် မြင် သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဣ သ ရေ လ ပြည် ၏ ပြင် မှာ ဘုန်း တန် ခိုး ကြီး တော် မူ သည် ဟု ဆို ကြ လိမ့် မည်။

သား သည် အ ဘ ကို ရို သေ တတ် ၏။ ကျွန် သည် သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ တတ် ၏။ ငါ သည် အ ဘ မှန် လျှင်၊ ငါ့ ကို အ ဘယ် သူ ရို သေ သ နည်း။ သ ခင် မှန် လျှင်၊ အ ဘယ် သူ ကြောက် ရွံ့ သ နည်း ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် နာ မ တော် ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ အား မေး တော် မူ ၏။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် နာ မ တော် ကို အ ဘယ် သို့ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ပါ သ နည်း ဟု သင် တို့ မေး ရာ တွင်၊ ညစ် ညူး သော အ စာ ကို ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ သည် တ ကား။ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို အ ဘယ် သို့ ရှုတ် ချ ပါ သ နည်း ဟု မေး ရာ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် ငါ့ ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ မျက် စိ ကန်း သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင် နှင့် နာ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် လျှင် အ ပြစ် ရှိ သည် မ ဟုတ် လော။ မြို့ ဝန် မင်း အား ဆက် ပါ လော့။ မင်း ၏ စိတ် နှင့် တွေ့ လိမ့် မည် လော။ သင့် မျက် နှာ ကို ထောက် လိမ့် မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ယ ခု မှာ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ကယ် မ သ နား တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း ကြ ပါ လော့။ သင် တို့ လက် ခံ သော ကြောင့် ဤ သို့ ပြု တတ် ကြ ၏။ သင် တို့ မျက် နှာ ကို ထောက် ရ မည် လော ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၀ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ငါ့ တံ ခါး တို့ ကို ပိတ် လိမ့် မည် နည်း။ သင် တို့ သည် ငါ့ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ကို အ ချည်း နှီး မ ညှိ ရ ကြ။ သင် တို့ ကို ငါ အ လို မ ရှိ၊ သင် တို့ ပြု သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ငါ လက် မ ခံ ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၁ နေ ထွက် ရာ အ ရပ် မှ သည် နေ ဝင် ရာ အ ရပ် တိုင် အောင် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ၏ နာ မ တော် သည် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည်။ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် တို့ ၌ နံ့ သာ ပေါင်း ကို ငါ ၏ နာ မ တော် အား မီး ရှို့ ၍၊ သန့် ရှင်း သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် ကပ် ရ ကြ လိမ့် မည်။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ကြီး မြတ် ရ လိမ့် မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စား ပွဲ တော် သည် ညစ် ညူး ၏။ တင် ထား သော ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ယုတ် မာ ၏ ဟု ဆို သော ကြောင့် စား ပွဲ တော် ကို ရှုတ် ချ ကြ ပြီ။ ၁၃ တ ဖန် သင် တို့ က၊ အ မှု တော် ကို ဆောင် ရွက် ၍ ပင် ပန်း စွ တ ကား ဟု ဆို လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သံ ကို ပြု တတ် ကြ သည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ လု ယူ သော အ ကောင်၊ ခြေ ဆွံ့ သော အ ကောင်၊ နာ သော အ ကောင် ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆောင် ခဲ့ ကြ ပြီ တ ကား။ သင် တို့ လက် မှ ငါ ခံ ရ မည် လော ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မေး တော် မူ ၏။ ၁၄ သစ္စာ ဂ တိ ထား ပြီး မှ မိ မိ သိုး စု ၌ အ ထီး ရှိ လျက် ပင် လှည့် စား ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ချို့ တဲ့ သော အ ကောင် ကို ယဇ် ပူ ဇော် သော သူ သည် အ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း။ ငါ သည် ကြီး မြတ် သော ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် ၏။ ငါ ၏ နာ မ တော် သည် လူ အ မျိုး မျိုး တို့ တွင် ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ရ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation