စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ကာ လ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဖြစ် ရ မည့် အ မှု အ ရာ များ ကို ယေ ရှု ခ ရစ် သည် မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် တို့ အား ပြ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဘု ရား သ ခင် အပ် ပေး တော် မူ သော ထို သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ဆို ပေ အံ့။ ထို သ ခင် သည် မိ မိ ကောင်း ကင် တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် ယော ဟန် အား ဗျာ ဒိတ် တော် အ ရိပ် ကို ပြ တော် မူ ၏။ ယော ဟန် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကို မြင် သ မျှ အ တိုင်း သက် သေ ခံ ၏။

ကာ လ အ ချိန် ရောက် လု နီး ပြီ ဖြစ် ၍၊ ဤ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စ ကား ကို ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် နား ထောင် ၍၊ ရေး ထား သ မျှ တို့ ကို စောင့် ရှောက် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။

ငါ ယော ဟန် သည် အာ ရှိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ပလ္လင် တော် ရှေ့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ခု နစ် ပါး အ ထံ က ၎င်း၊ သစ္စာ စောင့် သော သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ လော ကီ ဘု ရင် တို့ ၏ အ ထွဋ် ဖြစ် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ငါ တို့ ကို ချစ် ၍ မိ မိ အ သွေး နှင့် ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၍၊ မိ မိ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ ငါ တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ရာ ၌ ၎င်း ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည်၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း အ သ ရေ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ကြည့် ရှု လော့။ မိုဃ်း တိမ် နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် ကို ထိုး ဖောက် သော သူ တို့ နှင့် ရှိ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ image dark image light close dark close light (ဒံ၊ ၇:၁၃-၁၄) ထို ညဉ့် အ ခါ ငါ သည် အာ ရုံ ပြု ၍၊ လူ သား နှင့် တူ သော သူ တ ဦး သည် မိုဃ်း တိမ် ကို စီး လျက်၊ အ သက် ကြီး သော သူ ၏ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ၏။ ထို သူ ကို အ ထံ တော် ပါး သို့ သွင်း ကြ ၏။ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နေ ၍ အ သီး သီး အ ခြား ခြား သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော သော လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သူ သည် နိုင် ငံ နှင့် တ ကွ အာ ဏာ စက် တန် ခိုး ကို ရ ၏။ အာ ဏာ စက် တော် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် တည် ၏။ နိုင် ငံ တော် သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ မ ရောက် နိုင် ရာ။ (ဇာ၊ ၁၂:၁၀) ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ သော သ ဘော၊ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော သ ဘော ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း မျိုး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ထိုး ဖောက် သော ငါ့ ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ တ ယောက် တည်း သော သား အ တွက် အ ဘ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း သ ကဲ့ သို့၊ ထို သူ အ တွက် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ သား ဦး အ တွက် အ ဘ သည် နာ ကြဉ်း သ ကဲ့ သို့ နာ ကြဉ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး သား အ မျိုး မျိုး ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မှန် ပေ ၏။ အာ မင်။

ငါ သည် အာ လ ဖ ဖြစ် ၏။ ဩ မေ ဃ လည်း ဖြစ် ၏ ဟု အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၍၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light ဂ ရိ ဗျည်း အက္ခ ရာ စဉ် တွင် 'အာ လ ဖ' သည် ပ ထ မ ဦး ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် ပြီး 'ဩ မေ ဃ' သည် နောက် ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် သည်။ 'ငါ သည် အ စ နှင့် အ ဆုံး ဖြစ် သည်' ဟု ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ဒုက္ခ မှ စ ၍ နိုင် ငံ တော် ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ နှင့် အ တူ ဆက် ဆံ သော အ ဘော် အ ဘက်၊ သင် တို့ အစ် ကို ငါ ယော ဟန် သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကြောင့်၊ ပတ် မု ကျွန်း မှာ နေ ရ စဉ် တွင်၊ image dark image light close dark close light ခ ရစ် ယာန် သ မိုင်း ပ ညာ ရှင် များ အ ဆို အ ရ ရှင် ယော ဟန် သည် ခ သ ၁ ရာ စု နှောင်း ပိုင်း၊ ရော မ ဧ က ရဇ် Domitian လက် ထက်၊ ခ ရစ် ယာန် များ ညှဉ်း ပန်း နှိပ် စက် ခံ ရ စဉ် တွင် ပတ် မု ကျွန်း သို့ နယ် နှင် ဒဏ် ပေး ခံ ရ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ပတ် မု ကျွန်း သည် Aegean ပင် လယ် ထဲ ရှိ ဂ ရိ နိုင် ငံ ပိုင် ကျွန်း ငယ် လေး တစ် ခု ဖြစ် သည်။ ၁၀ သ ခင် ဘု ရား နေ့ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ခံ ရ ၍၊ တံ ပိုး ခ ရာ အ သံ ကဲ့ သို့ ငါ့ နောက် ၌ မြည် သော အ သံ ကြီး ကို ကြား ၏။ ၁၁ မြည် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် သည် မြင် သော အ ရာ ကို စာ စောင် ၌ ရေး ထား ၍၊ ဧ ဖက် မြို့၊ စ မု ရ န မြို့၊ ပေ ရ ဂံ မြို့၊ သွာ တိ ရ မြို့၊ သာ ဒိ မြို့၊ ဖိ လ ဒေ လ ဖိ မြို့၊ လော ဒိ ကိ မြို့ ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ထံ သို့ ပေး လိုက် လော့ ဟု ဆို သ တည်း။

၁၂ ထို သို့ ငါ နှင့် စ ကား ပြော ၍ အ သံ မြည် သော သူ ကို မြင် ခြင်း ငှါ ငါ သည် လှည့် ကြည့် လျှင်၊ ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ကို ၎င်း၊ ၁၃ ထို မီး ခွက် ခု နစ် လုံး အ လယ် ၌ လူ သား တော် နှင့် တူ သော သူ တ ဦး ကို ၎င်း မြင် ၏။ ထို သူ သည် ခြေ သို့ တိုင် အောင် ဝတ် ခြုံ လျက်၊ ရင် တော် ၌ ရွှေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက် ဖြစ် ၏။ ၁၄ ခေါင်း တော် နှင့် ဆံ ပင် တော် သည် ဖြူ သော သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြူ ၏။ မျက် စိ တော် သည် လည်း မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၅ ခြေ တော် သည် လည်း မီး ၌ ချွတ် ပြီး သော ကြေး ဝါ စစ် နှင့် တူ ၏။ အ သံ တော် သည် လည်း သ မုဒ္ဒ ရာ သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၆ လက်ျာ လက် တော် သည် လည်း ကြယ် ခု နစ် လုံး ကို ကိုင် ၏။ ခံ တွင်း တော် ထဲ က လည်း ထက် သော သန် လျက် ထွက် ၏။ မျက် နှာ တော် သည် အ ရှိန် တန် ခိုး နှင့် ထွန်း တောက် သော နေ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၇ ထို သူ ကို ငါ မြင် သော အ ခါ၊ သေ မ တတ် ဖြစ် ၍ ခြေ တော် ရင်း ၌ လဲ လျက် နေ ၏။ ထို သူ သည် လက်ျာ လက် တော် ကို ငါ့ အ ပေါ် သို့ တင် လျက်၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ငါ သည် အ ဦး ဆုံး သော သူ၊ နောက် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၈ အ သက် ရှင် သော သူ လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အ ရင် သေ သည် ဖြစ် ၍၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ မ ရ ဏာ နှင့် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ကို လည်း ငါ အ စိုး ရ ၏။

၁၉ ထို ကြောင့်၊ သင် သည် မြင် ပြီး သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ ယ ခု ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ နောင် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း ရေး ထား လော့။

၂၀ ငါ့ လက်ျာ လက် ၌ ထင် ရှား သော ကြယ် ခု နစ် လုံး နှင့် ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ၏ နက် နဲ ခြင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး သည် အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ဖြစ် ၏။ ကြယ် ခု နစ် လုံး သည် လည်း ထို ခု နစ် ပါး သော အ သင်း တော် တို့ ကို အုပ် သော တ မန် ဖြစ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ကာ လ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဖြစ် ရ မည့် အ မှု အ ရာ များ ကို ယေ ရှု ခ ရစ် သည် မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် တို့ အား ပြ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဘု ရား သ ခင် အပ် ပေး တော် မူ သော ထို သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ဆို ပေ အံ့။ ထို သ ခင် သည် မိ မိ ကောင်း ကင် တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် ယော ဟန် အား ဗျာ ဒိတ် တော် အ ရိပ် ကို ပြ တော် မူ ၏။ ယော ဟန် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကို မြင် သ မျှ အ တိုင်း သက် သေ ခံ ၏။

ကာ လ အ ချိန် ရောက် လု နီး ပြီ ဖြစ် ၍၊ ဤ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စ ကား ကို ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် နား ထောင် ၍၊ ရေး ထား သ မျှ တို့ ကို စောင့် ရှောက် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။

ငါ ယော ဟန် သည် အာ ရှိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ပလ္လင် တော် ရှေ့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ခု နစ် ပါး အ ထံ က ၎င်း၊ သစ္စာ စောင့် သော သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ လော ကီ ဘု ရင် တို့ ၏ အ ထွဋ် ဖြစ် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ငါ တို့ ကို ချစ် ၍ မိ မိ အ သွေး နှင့် ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၍၊ မိ မိ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ ငါ တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ရာ ၌ ၎င်း ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည်၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း အ သ ရေ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ကြည့် ရှု လော့။ မိုဃ်း တိမ် နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် ကို ထိုး ဖောက် သော သူ တို့ နှင့် ရှိ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ image dark image light close dark close light (ဒံ၊ ၇:၁၃-၁၄) ထို ညဉ့် အ ခါ ငါ သည် အာ ရုံ ပြု ၍၊ လူ သား နှင့် တူ သော သူ တ ဦး သည် မိုဃ်း တိမ် ကို စီး လျက်၊ အ သက် ကြီး သော သူ ၏ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ၏။ ထို သူ ကို အ ထံ တော် ပါး သို့ သွင်း ကြ ၏။ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နေ ၍ အ သီး သီး အ ခြား ခြား သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော သော လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သူ သည် နိုင် ငံ နှင့် တ ကွ အာ ဏာ စက် တန် ခိုး ကို ရ ၏။ အာ ဏာ စက် တော် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် တည် ၏။ နိုင် ငံ တော် သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ မ ရောက် နိုင် ရာ။ (ဇာ၊ ၁၂:၁၀) ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ သော သ ဘော၊ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော သ ဘော ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း မျိုး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ထိုး ဖောက် သော ငါ့ ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ တ ယောက် တည်း သော သား အ တွက် အ ဘ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း သ ကဲ့ သို့၊ ထို သူ အ တွက် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ သား ဦး အ တွက် အ ဘ သည် နာ ကြဉ်း သ ကဲ့ သို့ နာ ကြဉ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး သား အ မျိုး မျိုး ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မှန် ပေ ၏။ အာ မင်။

ငါ သည် အာ လ ဖ ဖြစ် ၏။ ဩ မေ ဃ လည်း ဖြစ် ၏ ဟု အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၍၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light ဂ ရိ ဗျည်း အက္ခ ရာ စဉ် တွင် 'အာ လ ဖ' သည် ပ ထ မ ဦး ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် ပြီး 'ဩ မေ ဃ' သည် နောက် ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် သည်။ 'ငါ သည် အ စ နှင့် အ ဆုံး ဖြစ် သည်' ဟု ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ဒုက္ခ မှ စ ၍ နိုင် ငံ တော် ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ နှင့် အ တူ ဆက် ဆံ သော အ ဘော် အ ဘက်၊ သင် တို့ အစ် ကို ငါ ယော ဟန် သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကြောင့်၊ ပတ် မု ကျွန်း မှာ နေ ရ စဉ် တွင်၊ image dark image light close dark close light ခ ရစ် ယာန် သ မိုင်း ပ ညာ ရှင် များ အ ဆို အ ရ ရှင် ယော ဟန် သည် ခ သ ၁ ရာ စု နှောင်း ပိုင်း၊ ရော မ ဧ က ရဇ် Domitian လက် ထက်၊ ခ ရစ် ယာန် များ ညှဉ်း ပန်း နှိပ် စက် ခံ ရ စဉ် တွင် ပတ် မု ကျွန်း သို့ နယ် နှင် ဒဏ် ပေး ခံ ရ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ပတ် မု ကျွန်း သည် Aegean ပင် လယ် ထဲ ရှိ ဂ ရိ နိုင် ငံ ပိုင် ကျွန်း ငယ် လေး တစ် ခု ဖြစ် သည်။ ၁၀ သ ခင် ဘု ရား နေ့ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ခံ ရ ၍၊ တံ ပိုး ခ ရာ အ သံ ကဲ့ သို့ ငါ့ နောက် ၌ မြည် သော အ သံ ကြီး ကို ကြား ၏။ ၁၁ မြည် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် သည် မြင် သော အ ရာ ကို စာ စောင် ၌ ရေး ထား ၍၊ ဧ ဖက် မြို့၊ စ မု ရ န မြို့၊ ပေ ရ ဂံ မြို့၊ သွာ တိ ရ မြို့၊ သာ ဒိ မြို့၊ ဖိ လ ဒေ လ ဖိ မြို့၊ လော ဒိ ကိ မြို့ ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ထံ သို့ ပေး လိုက် လော့ ဟု ဆို သ တည်း။

၁၂ ထို သို့ ငါ နှင့် စ ကား ပြော ၍ အ သံ မြည် သော သူ ကို မြင် ခြင်း ငှါ ငါ သည် လှည့် ကြည့် လျှင်၊ ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ကို ၎င်း၊ ၁၃ ထို မီး ခွက် ခု နစ် လုံး အ လယ် ၌ လူ သား တော် နှင့် တူ သော သူ တ ဦး ကို ၎င်း မြင် ၏။ ထို သူ သည် ခြေ သို့ တိုင် အောင် ဝတ် ခြုံ လျက်၊ ရင် တော် ၌ ရွှေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက် ဖြစ် ၏။ ၁၄ ခေါင်း တော် နှင့် ဆံ ပင် တော် သည် ဖြူ သော သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြူ ၏။ မျက် စိ တော် သည် လည်း မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၅ ခြေ တော် သည် လည်း မီး ၌ ချွတ် ပြီး သော ကြေး ဝါ စစ် နှင့် တူ ၏။ အ သံ တော် သည် လည်း သ မုဒ္ဒ ရာ သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၆ လက်ျာ လက် တော် သည် လည်း ကြယ် ခု နစ် လုံး ကို ကိုင် ၏။ ခံ တွင်း တော် ထဲ က လည်း ထက် သော သန် လျက် ထွက် ၏။ မျက် နှာ တော် သည် အ ရှိန် တန် ခိုး နှင့် ထွန်း တောက် သော နေ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၇ ထို သူ ကို ငါ မြင် သော အ ခါ၊ သေ မ တတ် ဖြစ် ၍ ခြေ တော် ရင်း ၌ လဲ လျက် နေ ၏။ ထို သူ သည် လက်ျာ လက် တော် ကို ငါ့ အ ပေါ် သို့ တင် လျက်၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ငါ သည် အ ဦး ဆုံး သော သူ၊ နောက် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၈ အ သက် ရှင် သော သူ လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အ ရင် သေ သည် ဖြစ် ၍၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ မ ရ ဏာ နှင့် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ကို လည်း ငါ အ စိုး ရ ၏။

၁၉ ထို ကြောင့်၊ သင် သည် မြင် ပြီး သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ ယ ခု ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ နောင် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း ရေး ထား လော့။

၂၀ ငါ့ လက်ျာ လက် ၌ ထင် ရှား သော ကြယ် ခု နစ် လုံး နှင့် ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ၏ နက် နဲ ခြင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး သည် အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ဖြစ် ၏။ ကြယ် ခု နစ် လုံး သည် လည်း ထို ခု နစ် ပါး သော အ သင်း တော် တို့ ကို အုပ် သော တ မန် ဖြစ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ကာ လ မ ကြာ မ မြင့် မှီ ဖြစ် ရ မည့် အ မှု အ ရာ များ ကို ယေ ရှု ခ ရစ် သည် မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် တို့ အား ပြ စေ ခြင်း ငှါ၊ ဘု ရား သ ခင် အပ် ပေး တော် မူ သော ထို သ ခင် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် ကို ဆို ပေ အံ့။ ထို သ ခင် သည် မိ မိ ကောင်း ကင် တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍၊ မိ မိ အ စေ ခံ ကျွန် ယော ဟန် အား ဗျာ ဒိတ် တော် အ ရိပ် ကို ပြ တော် မူ ၏။ ယော ဟန် သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကို မြင် သ မျှ အ တိုင်း သက် သေ ခံ ၏။

ကာ လ အ ချိန် ရောက် လု နီး ပြီ ဖြစ် ၍၊ ဤ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း စ ကား ကို ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် နား ထောင် ၍၊ ရေး ထား သ မျှ တို့ ကို စောင့် ရှောက် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။

ငါ ယော ဟန် သည် အာ ရှိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ပလ္လင် တော် ရှေ့ ၌ ရှိ သော ဝိ ညာဉ် ခု နစ် ပါး အ ထံ က ၎င်း၊ သစ္စာ စောင့် သော သက် သေ ခံ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ သေ သော သူ တို့ တွင် သား ဦး ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ လော ကီ ဘု ရင် တို့ ၏ အ ထွဋ် ဖြစ် တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ငါ တို့ ကို ချစ် ၍ မိ မိ အ သွေး နှင့် ငါ တို့ အ ပြစ် များ ကို ဆေး ကြော တော် မူ ၍၊ မိ မိ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ ငါ တို့ ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ရာ ၌ ၎င်း ခန့် ထား တော် မူ သော သူ သည်၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း အ သ ရေ၊ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ကြည့် ရှု လော့။ မိုဃ်း တိမ် နှင့် တ ကွ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ကိုယ် တော် ကို ထိုး ဖောက် သော သူ တို့ နှင့် ရှိ သ မျှ သော သူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ image dark image light close dark close light (ဒံ၊ ၇:၁၃-၁၄) ထို ညဉ့် အ ခါ ငါ သည် အာ ရုံ ပြု ၍၊ လူ သား နှင့် တူ သော သူ တ ဦး သည် မိုဃ်း တိမ် ကို စီး လျက်၊ အ သက် ကြီး သော သူ ၏ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ ၏။ ထို သူ ကို အ ထံ တော် ပါး သို့ သွင်း ကြ ၏။ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ နေ ၍ အ သီး သီး အ ခြား ခြား သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော သော လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို အုပ် စိုး စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သူ သည် နိုင် ငံ နှင့် တ ကွ အာ ဏာ စက် တန် ခိုး ကို ရ ၏။ အာ ဏာ စက် တော် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် တည် ၏။ နိုင် ငံ တော် သည် ပျက် စီး ခြင်း သို့ မ ရောက် နိုင် ရာ။ (ဇာ၊ ၁၂:၁၀) ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ သော သ ဘော၊ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော သ ဘော ကို ဒါ ဝိဒ် မင်း မျိုး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ထိုး ဖောက် သော ငါ့ ကို ရှု မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။ တ ယောက် တည်း သော သား အ တွက် အ ဘ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း သ ကဲ့ သို့၊ ထို သူ အ တွက် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ သား ဦး အ တွက် အ ဘ သည် နာ ကြဉ်း သ ကဲ့ သို့ နာ ကြဉ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မြေ ကြီး သား အ မျိုး မျိုး ရှိ သ မျှ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ရ ကြ လိမ့် မည်။ မှန် ပေ ၏။ အာ မင်။

ငါ သည် အာ လ ဖ ဖြစ် ၏။ ဩ မေ ဃ လည်း ဖြစ် ၏ ဟု အ နန္တ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၍၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ တိတ်၊ အ နာ ဂတ် ကာ လ အ စဉ် ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light ဂ ရိ ဗျည်း အက္ခ ရာ စဉ် တွင် 'အာ လ ဖ' သည် ပ ထ မ ဦး ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် ပြီး 'ဩ မေ ဃ' သည် နောက် ဆုံး စာ လုံး ဖြစ် သည်။ 'ငါ သည် အ စ နှင့် အ ဆုံး ဖြစ် သည်' ဟု ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဆင်း ရဲ ခြင်း ဒုက္ခ မှ စ ၍ နိုင် ငံ တော် ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ နှင့် အ တူ ဆက် ဆံ သော အ ဘော် အ ဘက်၊ သင် တို့ အစ် ကို ငါ ယော ဟန် သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကြောင့်၊ ပတ် မု ကျွန်း မှာ နေ ရ စဉ် တွင်၊ image dark image light close dark close light ခ ရစ် ယာန် သ မိုင်း ပ ညာ ရှင် များ အ ဆို အ ရ ရှင် ယော ဟန် သည် ခ သ ၁ ရာ စု နှောင်း ပိုင်း၊ ရော မ ဧ က ရဇ် Domitian လက် ထက်၊ ခ ရစ် ယာန် များ ညှဉ်း ပန်း နှိပ် စက် ခံ ရ စဉ် တွင် ပတ် မု ကျွန်း သို့ နယ် နှင် ဒဏ် ပေး ခံ ရ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ပတ် မု ကျွန်း သည် Aegean ပင် လယ် ထဲ ရှိ ဂ ရိ နိုင် ငံ ပိုင် ကျွန်း ငယ် လေး တစ် ခု ဖြစ် သည်။ ၁၀ သ ခင် ဘု ရား နေ့ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ခံ ရ ၍၊ တံ ပိုး ခ ရာ အ သံ ကဲ့ သို့ ငါ့ နောက် ၌ မြည် သော အ သံ ကြီး ကို ကြား ၏။ ၁၁ မြည် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် သည် မြင် သော အ ရာ ကို စာ စောင် ၌ ရေး ထား ၍၊ ဧ ဖက် မြို့၊ စ မု ရ န မြို့၊ ပေ ရ ဂံ မြို့၊ သွာ တိ ရ မြို့၊ သာ ဒိ မြို့၊ ဖိ လ ဒေ လ ဖိ မြို့၊ လော ဒိ ကိ မြို့ ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ထံ သို့ ပေး လိုက် လော့ ဟု ဆို သ တည်း။

၁၂ ထို သို့ ငါ နှင့် စ ကား ပြော ၍ အ သံ မြည် သော သူ ကို မြင် ခြင်း ငှါ ငါ သည် လှည့် ကြည့် လျှင်၊ ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ကို ၎င်း၊ ၁၃ ထို မီး ခွက် ခု နစ် လုံး အ လယ် ၌ လူ သား တော် နှင့် တူ သော သူ တ ဦး ကို ၎င်း မြင် ၏။ ထို သူ သည် ခြေ သို့ တိုင် အောင် ဝတ် ခြုံ လျက်၊ ရင် တော် ၌ ရွှေ ခါး ပန်း ကို စည်း လျက် ဖြစ် ၏။ ၁၄ ခေါင်း တော် နှင့် ဆံ ပင် တော် သည် ဖြူ သော သိုး မွေး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မိုဃ်း ပွင့် ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြူ ၏။ မျက် စိ တော် သည် လည်း မီး လျှံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၅ ခြေ တော် သည် လည်း မီး ၌ ချွတ် ပြီး သော ကြေး ဝါ စစ် နှင့် တူ ၏။ အ သံ တော် သည် လည်း သ မုဒ္ဒ ရာ သံ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၁၆ လက်ျာ လက် တော် သည် လည်း ကြယ် ခု နစ် လုံး ကို ကိုင် ၏။ ခံ တွင်း တော် ထဲ က လည်း ထက် သော သန် လျက် ထွက် ၏။ မျက် နှာ တော် သည် အ ရှိန် တန် ခိုး နှင့် ထွန်း တောက် သော နေ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၇ ထို သူ ကို ငါ မြင် သော အ ခါ၊ သေ မ တတ် ဖြစ် ၍ ခြေ တော် ရင်း ၌ လဲ လျက် နေ ၏။ ထို သူ သည် လက်ျာ လက် တော် ကို ငါ့ အ ပေါ် သို့ တင် လျက်၊ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ငါ သည် အ ဦး ဆုံး သော သူ၊ နောက် ဆုံး သော သူ ဖြစ် ၏။ ၁၈ အ သက် ရှင် သော သူ လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အ ရင် သေ သည် ဖြစ် ၍၊ ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် အ သက် နှင့် ပြည့် စုံ ၏။ မ ရ ဏာ နှင့် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ ကို လည်း ငါ အ စိုး ရ ၏။

၁၉ ထို ကြောင့်၊ သင် သည် မြင် ပြီး သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ ယ ခု ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ နောင် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း ရေး ထား လော့။

၂၀ ငါ့ လက်ျာ လက် ၌ ထင် ရှား သော ကြယ် ခု နစ် လုံး နှင့် ရွှေ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး ၏ နက် နဲ ခြင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ မီး ခွက် ခု နစ် လုံး သည် အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ဖြစ် ၏။ ကြယ် ခု နစ် လုံး သည် လည်း ထို ခု နစ် ပါး သော အ သင်း တော် တို့ ကို အုပ် သော တ မန် ဖြစ် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation