စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဖိ လိပ္ပိ သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ပေါ လု နှင့် တိ မော သေ သည်၊ ဖိ လိပ္ပိ မြို့ ၌ ရှိ သော သင်း အုပ် တို့ နှင့် သင်း ထောက် တို့ မှ စ ၍ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ ငါ သည် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အ ခါ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် သင် တို့ ရှိ သ မျှ အ ဘို့ ကို အ စဉ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ သော အ ခါ ခါ၊ သင် တို့ သည် ရှေ့ ဦး စွာ သော နေ့ ရက် မှ စ ၍ ယ ခု တိုင် အောင် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဆက် ဆံ ၍ ခံ စား ကြောင်း ကို ငါ ထောက် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပါ ၏။ သင် တို့ တွင် ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု စ ပြု တော် မူ သော သူ သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် ပြီး စီး လျက် ပြု တော် မူ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

ရှိ သ မျှ သော သင် တို့ ၏ အ မှု အ ရာ ၌ ဤ သို့ ငါ ယူ အပ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အ ပေါင်း သည် ဆက် ဆံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော် ၎င်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ၍ ထို တ ရား ကို တည် စေ သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ ၏။ ငါ သည် သင် တို့ အ ပေါင်း ကို ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ မေတ္တာ က ရု ဏာ နှင့် အ ဘယ် မျှ လောက် လွမ်း သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ သက် သေ ဖြစ် တော် မူ ၏။

ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆု တောင်း သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ခြား နား သော အ ရာ တို့ ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ဉာဏ် ပ ညာ အ မျိုး မျိုး ရှိ လျက်၊ ၁၀ မေတ္တာ ပါ ရ မီ တိုး ပွါး ၍ ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၁ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ တတ် သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း အ ကျင့် နှင့် သင် တို့ ပြည့် စုံ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် စိတ် ကြည် ဖြူ လျက်၊ တိမ်း လဲ ခြင်း အ မှု နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ငါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

၁၂ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ၌ ရောက် သော အ မှု အ ရာ တို့ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မ မြစ် တား သည် သာ မ က၊ ပြု စု ရာ ဖြစ် သည် ဟု သင် တို့ သိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို ရှိ ၏။ ၁၃ ထို သို့ သော အား ဖြင့် ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း အ မှု အ ရာ သည်၊ နန်း တော် ၌ အ နှံ့ အ ပြား ထင် ရှား သည် သာ မ က၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ထင် ရှား ၏။ ၁၄ သ ခင် ဘု ရား ၌ ညီ အစ် ကို အ များ တို့ သည် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း ကြောင့် ယုံ မှား သော စိတ် နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို သာ ၍ ဟော ပြော ဝံ့ ကြ ၏။

၁၅ လူ အ ချို့ တို့ သည် ငြူ စူ ရန် တွေ့ ချင် သော သ ဘော နှင့် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ အ ချို့ တို့ သည် စေ တ နာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၆ ငါ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ထောက် မ ဘို့ ရာ ခန့် ထား သော သူ ဖြစ် ကြောင်း ကို ဤ သူ တို့ သည် သိ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို မေတ္တာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၇ ထို သူ တို့ သည် ကြည် ဖြူ သော စိတ် မ ရှိ၊ ချည် နှောင် ခြင်း ကို ငါ ခံ ရ သည် တွင် သာ ၍ ဆင်း ရဲ စေ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ ရန် တွေ့ ချင် သော စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။

၁၈ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် သို့ နည်း။ လျှို့ ဝှက် ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ သစ္စာ ရှိ ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ခြင်း ရှိ ၏။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ သည် ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၏။ နောင် ၌ လည်း ဝမ်း မြောက် လိမ့် မည်။ ၁၉‑၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ သည် အ လျှင်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ ရဲ ရင့် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သက် ရှင် သည် ဖြစ် စေ၊ သေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ခ ရစ် တော် သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဂုဏ် အ သ ရေ ထင် ရှား တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ယ ခု ပင် ထင် ရှား တော် မူ မည် ဟု ငါ မြော် လင့် အား ကြီး ၍ တောင့် တ သည် နှင့် အ ညီ သင် တို့ ဆု တောင်း သ ဖြင့် ၎င်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် မ စ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဤ အ ကြောင်း အ ရာ သည် ငါ့ ကို ကယ် တင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဖြစ် မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၁ ငါ အ သက် ရှင် သည် အ ရာ မှာ ခ ရစ် တော် ဖြစ် ၏။ သေ လျှင် မူ ကား၊ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ ၏။ ၂၂ ဤ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ငါ သည် အ သက် ရှင် လျှင်၊ ငါ ပြု သော အ မှု ၏ အ ကျိုး ကား ထို သို့ သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ သို့ သော် လည်း အ ဘယ် အ ကျိုး ကို ရွေး ယူ ရ မည် ဟု ငါ မ သိ။ ၂၃ ထို အ ကျိုး နှစ် ပါး ၏ အ ကြား တွင် ငါ သည် ယ ခု ကျဉ်း မြောင်း စွာ နေ ရ ၏။ စု တေ့ ၍ ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ တောင့် တ လို ချင် သော စိတ် ရှိ ၏။ သာ ၍ အ လွန် ထူး မြတ် သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ ၂၄ သို့ သော် လည်း ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ရ လျှင် သင် တို့ ၌ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ လိမ့် မည်။

၂၅‑၂၆ ထို သို့ ရှိ လိမ့် မည် ဟု ယုံ မှား ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ တ ဖန် ရောက် လာ သော အား ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ အ တွက် ကြောင့် သာ ၍ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တိုး ပွါး ဝမ်း မြောက် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ၍ သင် တို့ ရှိ သ မျှ နှင့် ပေါင်း ဘော် ရ မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၇ သင် တို့ သည် ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် ဘဲ၊ တ ပါး တည်း သော စိတ် ဝိ ညာဉ် ၌ တည် ၍၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆိုင် သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို၊ ငါ ရောက် လျှင် သင် တို့ နှင့် မျက် မှောက် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ ကွာ လျက် နေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ ကြား သိ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် အ ထိုက် အ လျောက် ဝတ် ကြီး ဝတ် ငယ် များ ကို ပြု ၍ သာ နေ ကြ လော့။ ၂၈ ထို သို့ ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် သော အ ကြောင်း အ ရာ သည်၊ သူ တို့ ၌ ပျက် စီး ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သော အား ဖြင့် သင် တို့ ၌ ကား၊ ကယ် တင် ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။

၂၉-၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် အ ထက် က မြင် သည် အ တိုင်း၊ ယ ခု လည်း ကြား သည် အ တိုင်း ငါ ခံ ရ သော တိုက် လှန် ခြင်း ကို ခံ ရ သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ သည် ခံ ရ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အ ခွင့် မှ တ ပါး၊ ခ ရစ် တော် အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခံ ရ ခြင်း အ ခွင့် ကို ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ရ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ပေါ လု နှင့် တိ မော သေ သည်၊ ဖိ လိပ္ပိ မြို့ ၌ ရှိ သော သင်း အုပ် တို့ နှင့် သင်း ထောက် တို့ မှ စ ၍ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ ငါ သည် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အ ခါ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် သင် တို့ ရှိ သ မျှ အ ဘို့ ကို အ စဉ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ သော အ ခါ ခါ၊ သင် တို့ သည် ရှေ့ ဦး စွာ သော နေ့ ရက် မှ စ ၍ ယ ခု တိုင် အောင် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဆက် ဆံ ၍ ခံ စား ကြောင်း ကို ငါ ထောက် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပါ ၏။ သင် တို့ တွင် ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု စ ပြု တော် မူ သော သူ သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် ပြီး စီး လျက် ပြု တော် မူ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

ရှိ သ မျှ သော သင် တို့ ၏ အ မှု အ ရာ ၌ ဤ သို့ ငါ ယူ အပ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အ ပေါင်း သည် ဆက် ဆံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော် ၎င်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ၍ ထို တ ရား ကို တည် စေ သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ ၏။ ငါ သည် သင် တို့ အ ပေါင်း ကို ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ မေတ္တာ က ရု ဏာ နှင့် အ ဘယ် မျှ လောက် လွမ်း သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ သက် သေ ဖြစ် တော် မူ ၏။

ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆု တောင်း သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ခြား နား သော အ ရာ တို့ ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ဉာဏ် ပ ညာ အ မျိုး မျိုး ရှိ လျက်၊ ၁၀ မေတ္တာ ပါ ရ မီ တိုး ပွါး ၍ ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၁ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ တတ် သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း အ ကျင့် နှင့် သင် တို့ ပြည့် စုံ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် စိတ် ကြည် ဖြူ လျက်၊ တိမ်း လဲ ခြင်း အ မှု နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ငါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

၁၂ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ၌ ရောက် သော အ မှု အ ရာ တို့ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မ မြစ် တား သည် သာ မ က၊ ပြု စု ရာ ဖြစ် သည် ဟု သင် တို့ သိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို ရှိ ၏။ ၁၃ ထို သို့ သော အား ဖြင့် ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း အ မှု အ ရာ သည်၊ နန်း တော် ၌ အ နှံ့ အ ပြား ထင် ရှား သည် သာ မ က၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ထင် ရှား ၏။ ၁၄ သ ခင် ဘု ရား ၌ ညီ အစ် ကို အ များ တို့ သည် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း ကြောင့် ယုံ မှား သော စိတ် နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို သာ ၍ ဟော ပြော ဝံ့ ကြ ၏။

၁၅ လူ အ ချို့ တို့ သည် ငြူ စူ ရန် တွေ့ ချင် သော သ ဘော နှင့် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ အ ချို့ တို့ သည် စေ တ နာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၆ ငါ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ထောက် မ ဘို့ ရာ ခန့် ထား သော သူ ဖြစ် ကြောင်း ကို ဤ သူ တို့ သည် သိ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို မေတ္တာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၇ ထို သူ တို့ သည် ကြည် ဖြူ သော စိတ် မ ရှိ၊ ချည် နှောင် ခြင်း ကို ငါ ခံ ရ သည် တွင် သာ ၍ ဆင်း ရဲ စေ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ ရန် တွေ့ ချင် သော စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။

၁၈ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် သို့ နည်း။ လျှို့ ဝှက် ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ သစ္စာ ရှိ ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ခြင်း ရှိ ၏။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ သည် ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၏။ နောင် ၌ လည်း ဝမ်း မြောက် လိမ့် မည်။ ၁၉‑၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ သည် အ လျှင်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ ရဲ ရင့် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သက် ရှင် သည် ဖြစ် စေ၊ သေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ခ ရစ် တော် သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဂုဏ် အ သ ရေ ထင် ရှား တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ယ ခု ပင် ထင် ရှား တော် မူ မည် ဟု ငါ မြော် လင့် အား ကြီး ၍ တောင့် တ သည် နှင့် အ ညီ သင် တို့ ဆု တောင်း သ ဖြင့် ၎င်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် မ စ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဤ အ ကြောင်း အ ရာ သည် ငါ့ ကို ကယ် တင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဖြစ် မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၁ ငါ အ သက် ရှင် သည် အ ရာ မှာ ခ ရစ် တော် ဖြစ် ၏။ သေ လျှင် မူ ကား၊ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ ၏။ ၂၂ ဤ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ငါ သည် အ သက် ရှင် လျှင်၊ ငါ ပြု သော အ မှု ၏ အ ကျိုး ကား ထို သို့ သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ သို့ သော် လည်း အ ဘယ် အ ကျိုး ကို ရွေး ယူ ရ မည် ဟု ငါ မ သိ။ ၂၃ ထို အ ကျိုး နှစ် ပါး ၏ အ ကြား တွင် ငါ သည် ယ ခု ကျဉ်း မြောင်း စွာ နေ ရ ၏။ စု တေ့ ၍ ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ တောင့် တ လို ချင် သော စိတ် ရှိ ၏။ သာ ၍ အ လွန် ထူး မြတ် သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ ၂၄ သို့ သော် လည်း ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ရ လျှင် သင် တို့ ၌ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ လိမ့် မည်။

၂၅‑၂၆ ထို သို့ ရှိ လိမ့် မည် ဟု ယုံ မှား ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ တ ဖန် ရောက် လာ သော အား ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ အ တွက် ကြောင့် သာ ၍ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တိုး ပွါး ဝမ်း မြောက် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ၍ သင် တို့ ရှိ သ မျှ နှင့် ပေါင်း ဘော် ရ မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၇ သင် တို့ သည် ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် ဘဲ၊ တ ပါး တည်း သော စိတ် ဝိ ညာဉ် ၌ တည် ၍၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆိုင် သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို၊ ငါ ရောက် လျှင် သင် တို့ နှင့် မျက် မှောက် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ ကွာ လျက် နေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ ကြား သိ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် အ ထိုက် အ လျောက် ဝတ် ကြီး ဝတ် ငယ် များ ကို ပြု ၍ သာ နေ ကြ လော့။ ၂၈ ထို သို့ ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် သော အ ကြောင်း အ ရာ သည်၊ သူ တို့ ၌ ပျက် စီး ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သော အား ဖြင့် သင် တို့ ၌ ကား၊ ကယ် တင် ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။

၂၉-၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် အ ထက် က မြင် သည် အ တိုင်း၊ ယ ခု လည်း ကြား သည် အ တိုင်း ငါ ခံ ရ သော တိုက် လှန် ခြင်း ကို ခံ ရ သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ သည် ခံ ရ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အ ခွင့် မှ တ ပါး၊ ခ ရစ် တော် အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခံ ရ ခြင်း အ ခွင့် ကို ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ရ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ဖြစ် သော ပေါ လု နှင့် တိ မော သေ သည်၊ ဖိ လိပ္ပိ မြို့ ၌ ရှိ သော သင်း အုပ် တို့ နှင့် သင်း ထောက် တို့ မှ စ ၍ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၅ ငါ သည် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သော အ ခါ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် သင် တို့ ရှိ သ မျှ အ ဘို့ ကို အ စဉ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက်၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ သော အ ခါ ခါ၊ သင် တို့ သည် ရှေ့ ဦး စွာ သော နေ့ ရက် မှ စ ၍ ယ ခု တိုင် အောင် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဆက် ဆံ ၍ ခံ စား ကြောင်း ကို ငါ ထောက် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ပါ ၏။ သင် တို့ တွင် ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု စ ပြု တော် မူ သော သူ သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် ပြီး စီး လျက် ပြု တော် မူ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

ရှိ သ မျှ သော သင် တို့ ၏ အ မှု အ ရာ ၌ ဤ သို့ ငါ ယူ အပ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ ခံ ရ သော ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အ ပေါင်း သည် ဆက် ဆံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ သည် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော် ၎င်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ၍ ထို တ ရား ကို တည် စေ သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ကို အောက် မေ့ ၏။ ငါ သည် သင် တို့ အ ပေါင်း ကို ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ မေတ္တာ က ရု ဏာ နှင့် အ ဘယ် မျှ လောက် လွမ်း သည် ဟု ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ သက် သေ ဖြစ် တော် မူ ၏။

ငါ သည် အ ဘယ် သို့ ဆု တောင်း သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ သည် ခြား နား သော အ ရာ တို့ ကို ပိုင်း ခြား စေ ခြင်း ငှါ ဉာဏ် ပ ညာ အ မျိုး မျိုး ရှိ လျက်၊ ၁၀ မေတ္တာ ပါ ရ မီ တိုး ပွါး ၍ ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၁ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ တတ် သော ဖြောင့် မတ် ခြင်း အ ကျင့် နှင့် သင် တို့ ပြည့် စုံ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ နေ့ ရက် တိုင် အောင် စိတ် ကြည် ဖြူ လျက်၊ တိမ်း လဲ ခြင်း အ မှု နှင့် ကင်း လွတ် လျက် ရှိ မည် အ ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ငါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

၁၂ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ၌ ရောက် သော အ မှု အ ရာ တို့ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မ မြစ် တား သည် သာ မ က၊ ပြု စု ရာ ဖြစ် သည် ဟု သင် တို့ သိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ အ လို ရှိ ၏။ ၁၃ ထို သို့ သော အား ဖြင့် ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း အ မှု အ ရာ သည်၊ နန်း တော် ၌ အ နှံ့ အ ပြား ထင် ရှား သည် သာ မ က၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ထင် ရှား ၏။ ၁၄ သ ခင် ဘု ရား ၌ ညီ အစ် ကို အ များ တို့ သည် ငါ ခံ ရ သော ချည် နှောင် ခြင်း ကြောင့် ယုံ မှား သော စိတ် နှင့် ကင်း လွတ် ၍ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို သာ ၍ ဟော ပြော ဝံ့ ကြ ၏။

၁၅ လူ အ ချို့ တို့ သည် ငြူ စူ ရန် တွေ့ ချင် သော သ ဘော နှင့် ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ အ ချို့ တို့ သည် စေ တ နာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၆ ငါ သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ထောက် မ ဘို့ ရာ ခန့် ထား သော သူ ဖြစ် ကြောင်း ကို ဤ သူ တို့ သည် သိ ၍ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို မေတ္တာ စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။ ၁၇ ထို သူ တို့ သည် ကြည် ဖြူ သော စိတ် မ ရှိ၊ ချည် နှောင် ခြင်း ကို ငါ ခံ ရ သည် တွင် သာ ၍ ဆင်း ရဲ စေ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ ရန် တွေ့ ချင် သော စိတ် နှင့် ဟော ပြော ကြ ၏။

၁၈ သို့ ဖြစ် ၍ အ ဘယ် သို့ နည်း။ လျှို့ ဝှက် ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ သစ္စာ ရှိ ၍ ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ အ ဘယ် သို့ သော အား ဖြင့် ဟော ပြော သည် ဖြစ် စေ၊ ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ကို ဟော ပြော ခြင်း ရှိ ၏။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ သည် ယ ခု ဝမ်း မြောက် ၏။ နောင် ၌ လည်း ဝမ်း မြောက် လိမ့် မည်။ ၁၉‑၂၀ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ သည် အ လျှင်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ ရဲ ရင့် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သက် ရှင် သည် ဖြစ် စေ၊ သေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ့ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ခ ရစ် တော် သည် အ စဉ် မ ပြတ် ဂုဏ် အ သ ရေ ထင် ရှား တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ ယ ခု ပင် ထင် ရှား တော် မူ မည် ဟု ငါ မြော် လင့် အား ကြီး ၍ တောင့် တ သည် နှင့် အ ညီ သင် တို့ ဆု တောင်း သ ဖြင့် ၎င်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် မ စ သ ဖြင့် ၎င်း၊ ဤ အ ကြောင်း အ ရာ သည် ငါ့ ကို ကယ် တင် သော အ ကြောင်း အ ရာ ဖြစ် မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၁ ငါ အ သက် ရှင် သည် အ ရာ မှာ ခ ရစ် တော် ဖြစ် ၏။ သေ လျှင် မူ ကား၊ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ ၏။ ၂၂ ဤ ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ ငါ သည် အ သက် ရှင် လျှင်၊ ငါ ပြု သော အ မှု ၏ အ ကျိုး ကား ထို သို့ သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ သို့ သော် လည်း အ ဘယ် အ ကျိုး ကို ရွေး ယူ ရ မည် ဟု ငါ မ သိ။ ၂၃ ထို အ ကျိုး နှစ် ပါး ၏ အ ကြား တွင် ငါ သည် ယ ခု ကျဉ်း မြောင်း စွာ နေ ရ ၏။ စု တေ့ ၍ ခ ရစ် တော် နှင့် အ တူ နေ ခြင်း ငှါ တောင့် တ လို ချင် သော စိတ် ရှိ ၏။ သာ ၍ အ လွန် ထူး မြတ် သော အ ကျိုး ဖြစ် ၏။ ၂၄ သို့ သော် လည်း ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ရ လျှင် သင် တို့ ၌ သာ ၍ အ ကျိုး ရှိ လိမ့် မည်။

၂၅‑၂၆ ထို သို့ ရှိ လိမ့် မည် ဟု ယုံ မှား ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ တ ဖန် ရောက် လာ သော အား ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို အ မှီ ပြု ၍ ငါ့ အ တွက် ကြောင့် သာ ၍ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တိုး ပွါး ဝမ်း မြောက် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် ကိုယ် ခန္ဓာ ၌ နေ ၍ သင် တို့ ရှိ သ မျှ နှင့် ပေါင်း ဘော် ရ မည် ဟု ငါ သိ ၏။

၂၇ သင် တို့ သည် ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် ဘဲ၊ တ ပါး တည်း သော စိတ် ဝိ ညာဉ် ၌ တည် ၍၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆိုင် သော ယုံ ကြည် ခြင်း အ ဘို့ အ လို ငှါ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ကို၊ ငါ ရောက် လျှင် သင် တို့ နှင့် မျက် မှောက် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ ကွာ လျက် နေ သည် ဖြစ် စေ၊ ငါ ကြား သိ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် အ ထိုက် အ လျောက် ဝတ် ကြီး ဝတ် ငယ် များ ကို ပြု ၍ သာ နေ ကြ လော့။ ၂၈ ထို သို့ ရန် သူ များ ကြောင့် အ လျှင်း မ ကြောက် ရွံ့ မ တုန် လှုပ် သော အ ကြောင်း အ ရာ သည်၊ သူ တို့ ၌ ပျက် စီး ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သော အား ဖြင့် သင် တို့ ၌ ကား၊ ကယ် တင် ခြင်း ၏ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ဖြစ် ၏။

၂၉-၃၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ သည် အ ထက် က မြင် သည် အ တိုင်း၊ ယ ခု လည်း ကြား သည် အ တိုင်း ငါ ခံ ရ သော တိုက် လှန် ခြင်း ကို ခံ ရ သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ သည် ခံ ရ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အ ခွင့် မှ တ ပါး၊ ခ ရစ် တော် အ တွက် ကြောင့် ဆင်း ရဲ ခံ ရ ခြင်း အ ခွင့် ကို ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ရ ကြ ၏။

Please view in landscape orientation