စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဒံ ယေ လ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် နန်း စံ သုံး နှစ် တွင်၊ ဗာ ဗု လုန် ရှင် ဘု ရင် နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ချီ လာ ၍ ဝန်း ရံ လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် မှ စ ၍ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ အ ချို့ တို့ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ လက် သို့ အပ် နှံ တော် မူ ၍၊ ထို တန် ဆာ များ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ မင်း သည် ရှိ နာ ပြည် ၌ ရှိ သော မိ မိ ဘု ရား ၏ ကျောင်း သို့ ယူ သွား ပြီး လျှင်၊ ရွှေ တိုက် ၌ သွင်း ထား တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ရှင် ဘု ရင် သည် မိန်း မ စိုး အုပ် အာ ရှ ပေ နတ် ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ မ ကောင်း သော လက္ခ ဏာ ကင်း လျက်၊ လှ သော အ ဆင်း သဏ္ဌာန် နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ ကောင်း သော ဉာဏ် နှင့် တ ကွ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ တတ် ပ ညာ များ ကို လေ့ ကျက် ၍၊ နန်း တော် ၌ အ မှု ထမ်း ခြင်း ငှါ တတ် စွမ်း နိုင် သော လူ ပျို တို့ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း မျိုး မင်း သား ထဲ က ရွေး ကောက် ၍၊ ခါ လ ဒဲ ဘာ သာ အ တတ် ကို သင် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို နေ့ တိုင်း ပေး ၍ သုံး နှစ် ကျွေး မွေး ပြီး မှ၊ အ မှု တော် ထမ်း ရ မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ၏။

ထို သူ တို့ တွင် ယု ဒ အ မျိုး သား ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ သည် ပါ ကြ ၏။ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ထို သူ တို့ ကို အ မည် နာ မ လဲ ၍၊ ဒံ ယေ လ ကို ဗေ လ တ ရှာ ဇာ၊ ဟာ န နိ ကို ရှာ ဒ ရက်၊ မိ ရှေ လ ကို မေ ရှက်၊ အာ ဇ ရိ ကို အ ဗေ ဒ နေ ဂေါ ဟု၊ အ သီး အ သီး အ မည် သစ် ကို ပေး ၏။

ဒံ ယေ လ မူ ကား၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် မ စား ဘဲ၊ ညစ် ညူး ခြင်း ကို ရှောင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ မိ မိ ကို မ ညစ် ညူး စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိန်း မ စိုး အုပ် ကို အ ခွင့် တောင်း ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု ပြင် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ဒံ ယေ လ ကို အ လွန် ချစ် သ နား သော် လည်း၊ ၁၀ ငါ့ သ ခင် ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ငါ ကြောက် ၏။ သင် တို့ အ စား အ သောက် ကို စီ ရင် တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ မျက် နှာ သည် အ ရွယ် တူ လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ လောက် အ ဆင်း မ လှ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ အ တွက် ငါ သည် ရာ ဇ ဝတ် သင့် ၍ အ သက် မ လွတ် ရ ဟု ဒံ ယေ လ ကို ပြော ဆို ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ ကို ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ဒံ ယေ လ က၊ ၁၂ အ ကျွန်ုပ် တို့ စား သောက် စ ရာ ဘို့ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် ရေ ကို သာ ဆယ် ရက် ပတ် လုံး ပေး စမ်း ပါ။ ၁၃ ထို နောက်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ မျက် နှာ နှင့်၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ ကို သ ခင် ရှေ့ ၌ စစ် တော် မူ ပါ စေ။ ကိုယ် တော် တိုင် မြင် ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စီ ရင် တော် မူ ပါ ဟု ပြော လျှင်၊ ၁၄ စား တော် ကဲ သည် ဝန် ခံ ၍ ဆယ် ရက် စုံ စမ်း လေ ၏။

၁၅ ဆယ် ရက် စေ့ လျှင် သူ တို့ မျက် နှာ သည် ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို အ ပေါင်း တို့ ၏ မျက် နှာ ထက် အ ဆင်း လှ ၍ ဖွံ့ ဝ လျက် ရှိ ၏။ ၁၆ ထို အ ခါ စား တော် ကဲ သည် သူ တို့ အ စာ ကို ၎င်း၊ သူ တို့ သောက် ဘို့ စ ပျစ် ရည် ကို ၎င်း ရုပ် သိမ်း ၍၊ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် သာ ကျွေး မွေး ၏။

၁၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ထို လု လင် လေး ယောက် တို့ အား အ ထူး ထူး သော သိပ္ပံ အ တတ် ပ ညာ တို့ ကို သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထိုး ထွင်း ၍ နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် သတ္တိ ကို ပေး သ နား တော် မူ ၏။ ဒံ ယေ လ သည် လည်း ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အိပ် မက် ကို နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

၁၈ နန်း တော် သို့ သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ချိန်း ချက် တော် မူ သော အ ချိန် ရောက် သော်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် လု လင် များ တို့ ကို ခေါ် ၍ နန်း တော် သို့ သွင်း လေ ၏။ ၁၉ ရှင် ဘု ရင် သည် ထို လု လင် တို့ နှင့် ဆွေး နွှေး မေး မြန်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် အ ထံ တော် ၌ ခ စား ရ သော အ ခွင့် အ ရာ ကို ရ ကြ ၏။ ၂၀ ရှင် ဘု ရင် မေး တော် မူ သ မျှ သော အ တတ် ပ ညာ ကို ထို လု လင် တို့ သည် နိုင် ငံ တော် ၌ ရှိ သ မျှ သော မာ ဂု ပ ညာ ရှိ၊ ဗေ ဒင် တတ် များ ထက် သာ ၍ ဆယ် ဆ တတ် ကြ သည် ကို တွေ့ မြင် တော် မူ ၏။

၂၁ ဒံ ယေ လ သည် ကု ရု မင်း ကြီး နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တိုင် အောင် ရှိ နေ သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် နန်း စံ သုံး နှစ် တွင်၊ ဗာ ဗု လုန် ရှင် ဘု ရင် နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ချီ လာ ၍ ဝန်း ရံ လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် မှ စ ၍ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ အ ချို့ တို့ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ လက် သို့ အပ် နှံ တော် မူ ၍၊ ထို တန် ဆာ များ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ မင်း သည် ရှိ နာ ပြည် ၌ ရှိ သော မိ မိ ဘု ရား ၏ ကျောင်း သို့ ယူ သွား ပြီး လျှင်၊ ရွှေ တိုက် ၌ သွင်း ထား တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ရှင် ဘု ရင် သည် မိန်း မ စိုး အုပ် အာ ရှ ပေ နတ် ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ မ ကောင်း သော လက္ခ ဏာ ကင်း လျက်၊ လှ သော အ ဆင်း သဏ္ဌာန် နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ ကောင်း သော ဉာဏ် နှင့် တ ကွ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ တတ် ပ ညာ များ ကို လေ့ ကျက် ၍၊ နန်း တော် ၌ အ မှု ထမ်း ခြင်း ငှါ တတ် စွမ်း နိုင် သော လူ ပျို တို့ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း မျိုး မင်း သား ထဲ က ရွေး ကောက် ၍၊ ခါ လ ဒဲ ဘာ သာ အ တတ် ကို သင် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို နေ့ တိုင်း ပေး ၍ သုံး နှစ် ကျွေး မွေး ပြီး မှ၊ အ မှု တော် ထမ်း ရ မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ၏။

ထို သူ တို့ တွင် ယု ဒ အ မျိုး သား ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ သည် ပါ ကြ ၏။ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ထို သူ တို့ ကို အ မည် နာ မ လဲ ၍၊ ဒံ ယေ လ ကို ဗေ လ တ ရှာ ဇာ၊ ဟာ န နိ ကို ရှာ ဒ ရက်၊ မိ ရှေ လ ကို မေ ရှက်၊ အာ ဇ ရိ ကို အ ဗေ ဒ နေ ဂေါ ဟု၊ အ သီး အ သီး အ မည် သစ် ကို ပေး ၏။

ဒံ ယေ လ မူ ကား၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် မ စား ဘဲ၊ ညစ် ညူး ခြင်း ကို ရှောင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ မိ မိ ကို မ ညစ် ညူး စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိန်း မ စိုး အုပ် ကို အ ခွင့် တောင်း ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု ပြင် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ဒံ ယေ လ ကို အ လွန် ချစ် သ နား သော် လည်း၊ ၁၀ ငါ့ သ ခင် ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ငါ ကြောက် ၏။ သင် တို့ အ စား အ သောက် ကို စီ ရင် တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ မျက် နှာ သည် အ ရွယ် တူ လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ လောက် အ ဆင်း မ လှ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ အ တွက် ငါ သည် ရာ ဇ ဝတ် သင့် ၍ အ သက် မ လွတ် ရ ဟု ဒံ ယေ လ ကို ပြော ဆို ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ ကို ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ဒံ ယေ လ က၊ ၁၂ အ ကျွန်ုပ် တို့ စား သောက် စ ရာ ဘို့ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် ရေ ကို သာ ဆယ် ရက် ပတ် လုံး ပေး စမ်း ပါ။ ၁၃ ထို နောက်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ မျက် နှာ နှင့်၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ ကို သ ခင် ရှေ့ ၌ စစ် တော် မူ ပါ စေ။ ကိုယ် တော် တိုင် မြင် ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စီ ရင် တော် မူ ပါ ဟု ပြော လျှင်၊ ၁၄ စား တော် ကဲ သည် ဝန် ခံ ၍ ဆယ် ရက် စုံ စမ်း လေ ၏။

၁၅ ဆယ် ရက် စေ့ လျှင် သူ တို့ မျက် နှာ သည် ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို အ ပေါင်း တို့ ၏ မျက် နှာ ထက် အ ဆင်း လှ ၍ ဖွံ့ ဝ လျက် ရှိ ၏။ ၁၆ ထို အ ခါ စား တော် ကဲ သည် သူ တို့ အ စာ ကို ၎င်း၊ သူ တို့ သောက် ဘို့ စ ပျစ် ရည် ကို ၎င်း ရုပ် သိမ်း ၍၊ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် သာ ကျွေး မွေး ၏။

၁၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ထို လု လင် လေး ယောက် တို့ အား အ ထူး ထူး သော သိပ္ပံ အ တတ် ပ ညာ တို့ ကို သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထိုး ထွင်း ၍ နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် သတ္တိ ကို ပေး သ နား တော် မူ ၏။ ဒံ ယေ လ သည် လည်း ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အိပ် မက် ကို နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

၁၈ နန်း တော် သို့ သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ချိန်း ချက် တော် မူ သော အ ချိန် ရောက် သော်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် လု လင် များ တို့ ကို ခေါ် ၍ နန်း တော် သို့ သွင်း လေ ၏။ ၁၉ ရှင် ဘု ရင် သည် ထို လု လင် တို့ နှင့် ဆွေး နွှေး မေး မြန်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် အ ထံ တော် ၌ ခ စား ရ သော အ ခွင့် အ ရာ ကို ရ ကြ ၏။ ၂၀ ရှင် ဘု ရင် မေး တော် မူ သ မျှ သော အ တတ် ပ ညာ ကို ထို လု လင် တို့ သည် နိုင် ငံ တော် ၌ ရှိ သ မျှ သော မာ ဂု ပ ညာ ရှိ၊ ဗေ ဒင် တတ် များ ထက် သာ ၍ ဆယ် ဆ တတ် ကြ သည် ကို တွေ့ မြင် တော် မူ ၏။

၂၁ ဒံ ယေ လ သည် ကု ရု မင်း ကြီး နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တိုင် အောင် ရှိ နေ သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် နန်း စံ သုံး နှစ် တွင်၊ ဗာ ဗု လုန် ရှင် ဘု ရင် နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ချီ လာ ၍ ဝန်း ရံ လေ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် ယော ယ ကိမ် မှ စ ၍ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ အ ချို့ တို့ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ လက် သို့ အပ် နှံ တော် မူ ၍၊ ထို တန် ဆာ များ ကို နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ မင်း သည် ရှိ နာ ပြည် ၌ ရှိ သော မိ မိ ဘု ရား ၏ ကျောင်း သို့ ယူ သွား ပြီး လျှင်၊ ရွှေ တိုက် ၌ သွင်း ထား တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ရှင် ဘု ရင် သည် မိန်း မ စိုး အုပ် အာ ရှ ပေ နတ် ကို ခေါ် တော် မူ ၍၊ မ ကောင်း သော လက္ခ ဏာ ကင်း လျက်၊ လှ သော အ ဆင်း သဏ္ဌာန် နှင့် ပြည့် စုံ ၍၊ ကောင်း သော ဉာဏ် နှင့် တ ကွ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား သော အ တတ် ပ ညာ များ ကို လေ့ ကျက် ၍၊ နန်း တော် ၌ အ မှု ထမ်း ခြင်း ငှါ တတ် စွမ်း နိုင် သော လူ ပျို တို့ ကို ဣ သ ရေ လ မင်း မျိုး မင်း သား ထဲ က ရွေး ကောက် ၍၊ ခါ လ ဒဲ ဘာ သာ အ တတ် ကို သင် စေ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို နေ့ တိုင်း ပေး ၍ သုံး နှစ် ကျွေး မွေး ပြီး မှ၊ အ မှု တော် ထမ်း ရ မည် အ ကြောင်း စီ ရင် တော် မူ ၏။

ထို သူ တို့ တွင် ယု ဒ အ မျိုး သား ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ သည် ပါ ကြ ၏။ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ထို သူ တို့ ကို အ မည် နာ မ လဲ ၍၊ ဒံ ယေ လ ကို ဗေ လ တ ရှာ ဇာ၊ ဟာ န နိ ကို ရှာ ဒ ရက်၊ မိ ရှေ လ ကို မေ ရှက်၊ အာ ဇ ရိ ကို အ ဗေ ဒ နေ ဂေါ ဟု၊ အ သီး အ သီး အ မည် သစ် ကို ပေး ၏။

ဒံ ယေ လ မူ ကား၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ နှင့် သောက် တော် မူ သော စ ပျစ် ရည် ကို မ သောက် မ စား ဘဲ၊ ညစ် ညူး ခြင်း ကို ရှောင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၍၊ မိ မိ ကို မ ညစ် ညူး စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိန်း မ စိုး အုပ် ကို အ ခွင့် တောင်း ၏။ ဘု ရား သ ခင် ပြု ပြင် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် ဒံ ယေ လ ကို အ လွန် ချစ် သ နား သော် လည်း၊ ၁၀ ငါ့ သ ခင် ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ငါ ကြောက် ၏။ သင် တို့ အ စား အ သောက် ကို စီ ရင် တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ မျက် နှာ သည် အ ရွယ် တူ လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ လောက် အ ဆင်း မ လှ သည် ကို မြင် တော် မူ လျှင်၊ သင် တို့ အ တွက် ငါ သည် ရာ ဇ ဝတ် သင့် ၍ အ သက် မ လွတ် ရ ဟု ဒံ ယေ လ ကို ပြော ဆို ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ ကို ကြည့် ရှု စေ ခြင်း ငှါ မိန်း မ စိုး အုပ် ခန့် ထား သော စား တော် ကဲ ကို ဒံ ယေ လ က၊ ၁၂ အ ကျွန်ုပ် တို့ စား သောက် စ ရာ ဘို့ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် ရေ ကို သာ ဆယ် ရက် ပတ် လုံး ပေး စမ်း ပါ။ ၁၃ ထို နောက်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ မျက် နှာ နှင့်၊ ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို တို့ ၏ မျက် နှာ ကို သ ခင် ရှေ့ ၌ စစ် တော် မူ ပါ စေ။ ကိုယ် တော် တိုင် မြင် ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စီ ရင် တော် မူ ပါ ဟု ပြော လျှင်၊ ၁၄ စား တော် ကဲ သည် ဝန် ခံ ၍ ဆယ် ရက် စုံ စမ်း လေ ၏။

၁၅ ဆယ် ရက် စေ့ လျှင် သူ တို့ မျက် နှာ သည် ပွဲ တော် မှ ကြွင်း သော အ စာ ကို စား သော လူ ပျို အ ပေါင်း တို့ ၏ မျက် နှာ ထက် အ ဆင်း လှ ၍ ဖွံ့ ဝ လျက် ရှိ ၏။ ၁၆ ထို အ ခါ စား တော် ကဲ သည် သူ တို့ အ စာ ကို ၎င်း၊ သူ တို့ သောက် ဘို့ စ ပျစ် ရည် ကို ၎င်း ရုပ် သိမ်း ၍၊ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် နှင့် သာ ကျွေး မွေး ၏။

၁၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ထို လု လင် လေး ယောက် တို့ အား အ ထူး ထူး သော သိပ္ပံ အ တတ် ပ ညာ တို့ ကို သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ထိုး ထွင်း ၍ နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် သတ္တိ ကို ပေး သ နား တော် မူ ၏။ ဒံ ယေ လ သည် လည်း ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ နှင့် အိပ် မက် ကို နား လည် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၏။

၁၈ နန်း တော် သို့ သွင်း စေ ခြင်း ငှါ ချိန်း ချက် တော် မူ သော အ ချိန် ရောက် သော်၊ မိန်း မ စိုး အုပ် သည် လု လင် များ တို့ ကို ခေါ် ၍ နန်း တော် သို့ သွင်း လေ ၏။ ၁၉ ရှင် ဘု ရင် သည် ထို လု လင် တို့ နှင့် ဆွေး နွှေး မေး မြန်း တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ဒံ ယေ လ၊ ဟာ န နိ၊ မိ ရှေ လ၊ အာ ဇ ရိ တို့ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် အ ထံ တော် ၌ ခ စား ရ သော အ ခွင့် အ ရာ ကို ရ ကြ ၏။ ၂၀ ရှင် ဘု ရင် မေး တော် မူ သ မျှ သော အ တတ် ပ ညာ ကို ထို လု လင် တို့ သည် နိုင် ငံ တော် ၌ ရှိ သ မျှ သော မာ ဂု ပ ညာ ရှိ၊ ဗေ ဒင် တတ် များ ထက် သာ ၍ ဆယ် ဆ တတ် ကြ သည် ကို တွေ့ မြင် တော် မူ ၏။

၂၁ ဒံ ယေ လ သည် ကု ရု မင်း ကြီး နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တိုင် အောင် ရှိ နေ သ တည်း။

Please view in landscape orientation