စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဒေ သ နာ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော်၊ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ ဖြစ် သော ယေ ရု ရှ လင် မင်း ကြီး ၏ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

အ နတ္တ သက် သက်၊ အ နတ္တ သက် သက်၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် အ နတ္တ ဖြစ် ကြ ၏။ လူ သည် နေ အောက် မှာ ကြိုး စား အား ထုတ် သ မျှ တို့ ၌ အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း။

လူ တ ဆက် လွန် သွား ၏။ တ ဆက် ပေါ် လာ ၏။ မြေ ကြီး မူ ကား အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ နေ လည်း ထွက် လျက် ဝင် လျက်၊ ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြေး လျက်၊ တောင် လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ တ ဖန် မြောက် လမ်း သို့ ပြန် လည် တတ် ၏။ လေ သည် လည်း အ စဉ် လည် သွား ၍၊ လည် ပြီး သော အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် ၍ လည် ပြန် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် တို့ သည် ပင် လယ် ထဲ သို့ ရောက် ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ပင် လယ် သည် မ ပြည့် တတ်။ မြစ် ရေ သည် စီး ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် သွား တတ် ၏။

ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် လူ မ ပြော နိုင် အောင် ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ယှဉ် ကြ ၏။ မျက် စိ သည် မြင် ၍ မ ကုန် တတ်။ နား သည် လည်း ကြား ၍ မ ဝ တတ်။

ဖြစ် ဘူး သော အ ရာ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ နှင့် တူ ၏။ ယ ခု ပြု သော အ မှု သည် ပြု လ တံ့ သော အ မှု နှင့် တူ ၏။ နေ အောက် မှာ အ သစ် သော အ မှု အ ရာ မ ရှိ။ ၁၀ ကြည့် ပါ။ အ သစ် ဖြစ် ၏ ဟု ဆို ရ သော အ မှု အ ရာ တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ထို အ မှု အ ရာ သည် ငါ တို့ အ ရင်၊ ရှေး ကာ လ ၌ ဖြစ် ဘူး ပြီ။ ၁၁ ရှေး ဖြစ် ဘူး သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို မေ့ လျော့ တတ် ၏။ နောက် ဖြစ် လ တံ့ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို လည်း၊ ထို အ မှု အ ရာ နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော သူ တို့ သည် မေ့ လျော့ ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် စဉ် တွင်၊ ၁၃ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ပြု သ မျှ တို့ ကို ဉာဏ် ပ ညာ အား ဖြင့်၊ ရှာ ဖွေ စစ် ဆေး ခြင်း ငှါ နှ လုံး ထား ၏။ လူ သား တို့ ကျင် လည် ရာ ဘို့ ထို ပင် ပန်း စေ သော အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ ပြီ။ ၁၄ နေ အောက် မှာ ပြု လေ သ မျှ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို ငါ မြင် ပြီ။ အ လုံး စုံ တို့ သည် အ နတ္တ အ မှု၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် ကြ ၏။

၁၅ ကောက် သော အ ရာ ကို မ ဖြောင့် စေ နိုင်။ ချို့ တဲ့ သော အ ရာ ကို မ ရေ တွက် ရာ။

၁၆ ငါ သည် ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ပြော ဆို သည် ကား၊ ငါ သည် ငါ့ အ ရင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဖြစ် ဘူး သော သူ အ ပေါင်း တို့ ထက် ကြီး မြင့် ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ပ ညာ အ တတ် များ ကို အ ထူး သ ဖြင့် လေ့ ကျက် ၏။ ၁၇ ပ ညာ တ ရား ကို ၎င်း၊ လျှပ် ပေါ် ခြင်း နှင့် မိုက် မဲ ခြင်း တို့ ကို ၎င်း ပိုင်း ခြား ၍ သိ အံ့ သော ငှါ ငါ သည် နှ လုံး ထား ၏။ ထို အ မှု သည် လည်း၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် သည် ကို ရိပ် မိ ၏။

၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညာ များ လျှင်၊ ငြို ငြင် စ ရာ အ ကြောင်း များ ၏။ သိပ္ပံ အ တတ် တိုး ပွါး သော သူ သည် ဝမ်း နည်း ခြင်း တိုး ပွါး တတ် ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော်၊ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ ဖြစ် သော ယေ ရု ရှ လင် မင်း ကြီး ၏ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

အ နတ္တ သက် သက်၊ အ နတ္တ သက် သက်၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် အ နတ္တ ဖြစ် ကြ ၏။ လူ သည် နေ အောက် မှာ ကြိုး စား အား ထုတ် သ မျှ တို့ ၌ အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း။

လူ တ ဆက် လွန် သွား ၏။ တ ဆက် ပေါ် လာ ၏။ မြေ ကြီး မူ ကား အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ နေ လည်း ထွက် လျက် ဝင် လျက်၊ ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြေး လျက်၊ တောင် လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ တ ဖန် မြောက် လမ်း သို့ ပြန် လည် တတ် ၏။ လေ သည် လည်း အ စဉ် လည် သွား ၍၊ လည် ပြီး သော အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် ၍ လည် ပြန် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် တို့ သည် ပင် လယ် ထဲ သို့ ရောက် ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ပင် လယ် သည် မ ပြည့် တတ်။ မြစ် ရေ သည် စီး ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် သွား တတ် ၏။

ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် လူ မ ပြော နိုင် အောင် ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ယှဉ် ကြ ၏။ မျက် စိ သည် မြင် ၍ မ ကုန် တတ်။ နား သည် လည်း ကြား ၍ မ ဝ တတ်။

ဖြစ် ဘူး သော အ ရာ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ နှင့် တူ ၏။ ယ ခု ပြု သော အ မှု သည် ပြု လ တံ့ သော အ မှု နှင့် တူ ၏။ နေ အောက် မှာ အ သစ် သော အ မှု အ ရာ မ ရှိ။ ၁၀ ကြည့် ပါ။ အ သစ် ဖြစ် ၏ ဟု ဆို ရ သော အ မှု အ ရာ တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ထို အ မှု အ ရာ သည် ငါ တို့ အ ရင်၊ ရှေး ကာ လ ၌ ဖြစ် ဘူး ပြီ။ ၁၁ ရှေး ဖြစ် ဘူး သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို မေ့ လျော့ တတ် ၏။ နောက် ဖြစ် လ တံ့ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို လည်း၊ ထို အ မှု အ ရာ နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော သူ တို့ သည် မေ့ လျော့ ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် စဉ် တွင်၊ ၁၃ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ပြု သ မျှ တို့ ကို ဉာဏ် ပ ညာ အား ဖြင့်၊ ရှာ ဖွေ စစ် ဆေး ခြင်း ငှါ နှ လုံး ထား ၏။ လူ သား တို့ ကျင် လည် ရာ ဘို့ ထို ပင် ပန်း စေ သော အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ ပြီ။ ၁၄ နေ အောက် မှာ ပြု လေ သ မျှ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို ငါ မြင် ပြီ။ အ လုံး စုံ တို့ သည် အ နတ္တ အ မှု၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် ကြ ၏။

၁၅ ကောက် သော အ ရာ ကို မ ဖြောင့် စေ နိုင်။ ချို့ တဲ့ သော အ ရာ ကို မ ရေ တွက် ရာ။

၁၆ ငါ သည် ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ပြော ဆို သည် ကား၊ ငါ သည် ငါ့ အ ရင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဖြစ် ဘူး သော သူ အ ပေါင်း တို့ ထက် ကြီး မြင့် ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ပ ညာ အ တတ် များ ကို အ ထူး သ ဖြင့် လေ့ ကျက် ၏။ ၁၇ ပ ညာ တ ရား ကို ၎င်း၊ လျှပ် ပေါ် ခြင်း နှင့် မိုက် မဲ ခြင်း တို့ ကို ၎င်း ပိုင်း ခြား ၍ သိ အံ့ သော ငှါ ငါ သည် နှ လုံး ထား ၏။ ထို အ မှု သည် လည်း၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် သည် ကို ရိပ် မိ ၏။

၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညာ များ လျှင်၊ ငြို ငြင် စ ရာ အ ကြောင်း များ ၏။ သိပ္ပံ အ တတ် တိုး ပွါး သော သူ သည် ဝမ်း နည်း ခြင်း တိုး ပွါး တတ် ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော်၊ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ ဖြစ် သော ယေ ရု ရှ လင် မင်း ကြီး ၏ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

အ နတ္တ သက် သက်၊ အ နတ္တ သက် သက်၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် အ နတ္တ ဖြစ် ကြ ၏။ လူ သည် နေ အောက် မှာ ကြိုး စား အား ထုတ် သ မျှ တို့ ၌ အ ဘယ် အ ကျိုး ရှိ သ နည်း။

လူ တ ဆက် လွန် သွား ၏။ တ ဆက် ပေါ် လာ ၏။ မြေ ကြီး မူ ကား အ စဉ် အ မြဲ တည် ၏။ နေ လည်း ထွက် လျက် ဝင် လျက်၊ ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြေး လျက်၊ တောင် လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ တ ဖန် မြောက် လမ်း သို့ ပြန် လည် တတ် ၏။ လေ သည် လည်း အ စဉ် လည် သွား ၍၊ လည် ပြီး သော အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် ၍ လည် ပြန် တတ် ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် တို့ သည် ပင် လယ် ထဲ သို့ ရောက် ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ပင် လယ် သည် မ ပြည့် တတ်။ မြစ် ရေ သည် စီး ထွက် ရာ အ ရပ် သို့ တ ဖန် ပြန် သွား တတ် ၏။

ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် လူ မ ပြော နိုင် အောင် ပင် ပန်း ခြင်း နှင့် ယှဉ် ကြ ၏။ မျက် စိ သည် မြင် ၍ မ ကုန် တတ်။ နား သည် လည်း ကြား ၍ မ ဝ တတ်။

ဖြစ် ဘူး သော အ ရာ သည် ဖြစ် လ တံ့ သော အ ရာ နှင့် တူ ၏။ ယ ခု ပြု သော အ မှု သည် ပြု လ တံ့ သော အ မှု နှင့် တူ ၏။ နေ အောက် မှာ အ သစ် သော အ မှု အ ရာ မ ရှိ။ ၁၀ ကြည့် ပါ။ အ သစ် ဖြစ် ၏ ဟု ဆို ရ သော အ မှု အ ရာ တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ထို အ မှု အ ရာ သည် ငါ တို့ အ ရင်၊ ရှေး ကာ လ ၌ ဖြစ် ဘူး ပြီ။ ၁၁ ရှေး ဖြစ် ဘူး သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို မေ့ လျော့ တတ် ၏။ နောက် ဖြစ် လ တံ့ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို လည်း၊ ထို အ မှု အ ရာ နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော သူ တို့ သည် မေ့ လျော့ ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ ဓမ္မ ဒေ သ နာ ဆ ရာ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ဖြစ် စဉ် တွင်၊ ၁၃ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် ၌ ပြု သ မျှ တို့ ကို ဉာဏ် ပ ညာ အား ဖြင့်၊ ရှာ ဖွေ စစ် ဆေး ခြင်း ငှါ နှ လုံး ထား ၏။ လူ သား တို့ ကျင် လည် ရာ ဘို့ ထို ပင် ပန်း စေ သော အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ ပြီ။ ၁၄ နေ အောက် မှာ ပြု လေ သ မျှ သော အ မှု အ ရာ တို့ ကို ငါ မြင် ပြီ။ အ လုံး စုံ တို့ သည် အ နတ္တ အ မှု၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် ကြ ၏။

၁၅ ကောက် သော အ ရာ ကို မ ဖြောင့် စေ နိုင်။ ချို့ တဲ့ သော အ ရာ ကို မ ရေ တွက် ရာ။

၁၆ ငါ သည် ကိုယ် စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ပြော ဆို သည် ကား၊ ငါ သည် ငါ့ အ ရင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဖြစ် ဘူး သော သူ အ ပေါင်း တို့ ထက် ကြီး မြင့် ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် ငါ့ စိတ် နှ လုံး သည် ပ ညာ အ တတ် များ ကို အ ထူး သ ဖြင့် လေ့ ကျက် ၏။ ၁၇ ပ ညာ တ ရား ကို ၎င်း၊ လျှပ် ပေါ် ခြင်း နှင့် မိုက် မဲ ခြင်း တို့ ကို ၎င်း ပိုင်း ခြား ၍ သိ အံ့ သော ငှါ ငါ သည် နှ လုံး ထား ၏။ ထို အ မှု သည် လည်း၊ လေ ကို ကျက် စား သော အ မှု ဖြစ် သည် ကို ရိပ် မိ ၏။

၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပ ညာ များ လျှင်၊ ငြို ငြင် စ ရာ အ ကြောင်း များ ၏။ သိပ္ပံ အ တတ် တိုး ပွါး သော သူ သည် ဝမ်း နည်း ခြင်း တိုး ပွါး တတ် ၏။

Please view in landscape orientation