စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အို သော် ဖိ လု၊ ယေ ရှု သည် ရွေး ကောက် တော် မူ သော တ မန် တော် တို့ ကို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် မှာ ထား ပြီး မှ၊ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော နေ့ မ ရောက် မှီ ကာ လ တွင်၊ ပြု မူ သွန် သင် တော် မူ သ မျှ တို့ ကို ထုတ် ဘော် ၍၊ အ ထက် ကျမ်း စာ ကို ငါ စီ ရင် ရေး ထား ပါ ပြီ။ image dark image light close dark close light အ ထက် ကျမ်း စာ ဆို သည် မှာ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ကို ဆို လို သည်။ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း နှင့် တ မန် တော် ဝတ္ထု တို့ ကို ရှင် လု ကာ က ရေး သား ခဲ့ သည်။ အ သေ ခံ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တ မန် တော် တို့ အား အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ကိုယ် ကို ပြ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ကို မိန့် မြွက် တော် မူ လျက်၊ မိ မိ အ သက် ရှင် သည် အ ကြောင်း ကို ခိုင် ခံ့ သော သက် သေ အ များ အား ဖြင့် ပြ တော် မူ ၏။

ထို တ မန် တော် တို့ ကို စု ဝေး စေ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ မ ထွက် မ သွား ဘဲ ခ မည်း တော် ၏ ဂ တိ ကို ငံ့ နေ မည် အ ကြောင်း မှာ တော် မူ ၍၊ ထို ဂ တိ တော် ကို ငါ ဟော ပြော သ ဖြင့် သင် တို့ သည် ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။ ဂ တိ တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ယော ဟန် သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ သည် မ ကြာ မ မြင့် မှီ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light သ ခင် ခ ရစ် တော် မိန့် မှာ ခဲ့ သည့် ဤ စ ကား တော် ကို မည် သည့် ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ၌ မျှ မှတ် တမ်း တင် ထား ခြင်း မ ရှိ ပါ။ ရှင် လု ကာ က ဤ မိန့် မှာ ချက် ကို တ မန် တော် ၁၁:၁၆ တွင် လည်း ထပ် မံ ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း များ ၌ မှတ် တမ်း တင် မ ထား သည့် အ ခြား မိန့် မှာ ချက် တစ် ခု ကို ရှင် လု ကာ က တ မန် တော် ၂၀:၃၅ တွင် လည်း ဖော် ပြ ထား သည်။ (ယော၊ ၂၁:၂၅) ယေ ရှု ပြု တော် မူ သော အ ခြား အ မှု အ ရာ အ များ ရှိ သေး ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ သီး အ ခြား ရေး ထား လျှင်၊ မြေ ကြီး မ ဆံ့ နိုင် အောင် ကျမ်း စာ များ ပြား လိမ့် မည် ဟု ထင် မှတ် ခြင်း ရှိ ၏

ထို တ မန် တော် တို့ သည် လည်း စု ဝေး ၍၊ သ ခင် ဘု ရား၊ ယ ခု အ ခါ ကိုယ် တော် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား နိုင် ငံ ကို ပြန် ပေး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ သ ခင် ဘု ရား က၊ ခ မည်း တော် ၏ တန် ခိုး အား ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ သော အ ချိန် ကာ လ ကို သိ ရ သော အ ခွင့် သည် သင် တို့ ၌ မ ရှိ။ ထို သို့ မ ရှိ သော် လည်း၊ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် သော အ ခါ၊ သင် တို့ သည် တန် ခိုး ကို ခံ ရ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ သော ယု ဒ ပြည်၊ ရှ မာ ရိ ပြည်၊ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ငါ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ တ မန် တော် တို့ သည် ကြည့် ရှု လျက် နေ ကြ စဉ်၊ သ ခင် ဘု ရား သည် အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် သည် ကိုယ် တော် ကို မျက် ကွယ် အောင် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၀ ထို သို့ ကြွ တော် မူ သည် ကို တ မန် တော် တို့ သည် ကောင်း ကင် သို့ စေ့ စေ့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ စဉ် တွင်၊ လူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ဖြူ စင် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် ဆင် လျက် တ မန် တော် တို့ အ နား မှာ ပေါ် လာ ၍၊ ၁၁ အို ဂါ လိ လဲ လူ တို့၊ အ ဘယ် ကြောင့် ကောင်း ကင် သို့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ သ နည်း။ သင် တို့ နှင့် ခွါ ၍ ကောင်း ကင် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ထို ယေ ရှု သည်၊ သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ ကောင်း ကင် သို့ ကြွ သွား တော် မူ သည် နည်း တူ တ ဖန် ကြွ လာ တော် မူ လ တံ့ ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဥ ပုသ် နေ့ တ နေ့ ခ ရီး သာ ကွာ ၍ သံ လွင် အ မည် ရှိ သော တောင် မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ တ မန် တော် တို့ သည် ပြန် ကြ ၏။ ၁၃ ရောက် ကြ လျှင်၊ ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန်၊ အန္ဒြေ၊ ဖိ လိပ္ပု၊ သော မ၊ ဗာ သော လ မဲ၊ မဿဲ၊ အာ လ ဖဲ ၏ သား ယာ ကုပ်၊ ရှိ မုန် ဇေ လုတ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယု ဒ တို့ သည် တည်း နေ ရာ အိမ် အ ထက် ခန်း သို့ တက် ကြ ၏။ ၁၄ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယေ ရှု ၏ မယ် တော် မာ ရိ မှ စ ၍ မိန်း မ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ညီ တော် တို့ နှင့် ၎င်း၊ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ ထို အ ခါ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် တ ရာ နှစ် ဆယ် သော တ ပည့် တော် တို့ ၏ အ လယ် ၌ ပေ တ ရု သည် ထ ၍၊ ၁၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ ယေ ရှု ကို ဘမ်း ဆီး သော သူ တို့ အား လမ်း ပြ သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် ကို ရည် မှတ် ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဒါ ဝိဒ် မင်း ၏ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ နှင့် သော ကျမ်း စာ ချက် အ တိုင်း မ ပြည့် စုံ ဘဲ မ နေ ရ။ ၁၇ ထို သူ သည် ငါ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ ကို ခံ ရ ပြီ။ ၁၈ ထို သူ သည် မ တ ရား သော အ မှု အ တွက် ဖြင့် ရ သော အ ခ နှင့် မြေ တ ကွက် ကို ဝယ် ပြီး မှ၊ မှောက် လျက် ကျ လဲ ၍ ဝမ်း ကွဲ သ ဖြင့် အ အူ များ ပေါက် လေ ပြီ။ ၁၉ ထို အ ကြောင်း အ ရာ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိ ၍ မိ မိ တို့ ဘာ သာ အား ဖြင့် ထို မြေ ကို အ ကေ လ ဒ မ ဟု ခေါ် တွင် ကြ ၏။ အ နက် ကား သွေး မြေ ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၂၀ ဆာ လံ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ သူ ၏ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ ဟု ရေး မှတ် သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၆၉:၂၅) သူ တို့ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ သူ တို့ အိမ် ၌ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ (‌ဆာ၊ ၁၀၉:၈) သူ ၏ အ သက် တို ပါ စေ။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ။ ၂၁ ထို ကြောင့် ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ကာ လ မှ စ ၍၊ ၂၂ သ ခင် ယေ ရှု သည် ငါ တို့ နှင့် ခွါ ၍ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သည့် နေ့ ရက် တိုင် အောင်၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် အ တူ ထွက် ဝင် သွား လာ တော် မူ သော ကာ လ ပတ် လုံး ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍ နေ သော သူ တ စုံ တ ယောက် သည်၊ ထို သ ခင် ထ မြောက် တော် မူ သည် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ၍ ငါ တို့ နှင့် အ တူ သက် သေ ခံ ဖြစ် ရ မည် ဟု ပေ တ ရု ပြော ဆို ၏။

၂၃ ဗာ ရှ ဗ ဟု ခေါ် ဝေါ် ၍ ယုတ္တု အ မည် သစ် ကို ရ သော ယော သပ် နှင့် မဿိ ကို ခန့် ထား ၍၊ ၂၄ ဤ သို့ ဆု တောင်း ကြ ၏။ ၂၅ လူ အ ပေါင်း တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ကို သိ တော် မူ သော သ ခင် ဘု ရား၊ ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ သွား အံ့ သော ငှါ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ၊ တ မန် တော် ၏ အ ရာ မှ ရွေ့ လျော့ ဖောက် ပြန် သည် ဖြစ် ၍၊ ထို အ ရာ ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ ဤ သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ ကို ပြ ညွှန် တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း ပြီး မှ၊ ၂၆ စာ ရေး တံ ချ ကြ သ ဖြင့် မဿိ သည် စာ ရေး တံ ကို ရ ၍၊ တ ကျိပ် တ ပါး သော တ မန် တော် တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အို သော် ဖိ လု၊ ယေ ရှု သည် ရွေး ကောက် တော် မူ သော တ မန် တော် တို့ ကို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် မှာ ထား ပြီး မှ၊ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော နေ့ မ ရောက် မှီ ကာ လ တွင်၊ ပြု မူ သွန် သင် တော် မူ သ မျှ တို့ ကို ထုတ် ဘော် ၍၊ အ ထက် ကျမ်း စာ ကို ငါ စီ ရင် ရေး ထား ပါ ပြီ။ image dark image light close dark close light အ ထက် ကျမ်း စာ ဆို သည် မှာ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ကို ဆို လို သည်။ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း နှင့် တ မန် တော် ဝတ္ထု တို့ ကို ရှင် လု ကာ က ရေး သား ခဲ့ သည်။ အ သေ ခံ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တ မန် တော် တို့ အား အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ကိုယ် ကို ပြ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ကို မိန့် မြွက် တော် မူ လျက်၊ မိ မိ အ သက် ရှင် သည် အ ကြောင်း ကို ခိုင် ခံ့ သော သက် သေ အ များ အား ဖြင့် ပြ တော် မူ ၏။

ထို တ မန် တော် တို့ ကို စု ဝေး စေ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ မ ထွက် မ သွား ဘဲ ခ မည်း တော် ၏ ဂ တိ ကို ငံ့ နေ မည် အ ကြောင်း မှာ တော် မူ ၍၊ ထို ဂ တိ တော် ကို ငါ ဟော ပြော သ ဖြင့် သင် တို့ သည် ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။ ဂ တိ တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ယော ဟန် သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ သည် မ ကြာ မ မြင့် မှီ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light သ ခင် ခ ရစ် တော် မိန့် မှာ ခဲ့ သည့် ဤ စ ကား တော် ကို မည် သည့် ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ၌ မျှ မှတ် တမ်း တင် ထား ခြင်း မ ရှိ ပါ။ ရှင် လု ကာ က ဤ မိန့် မှာ ချက် ကို တ မန် တော် ၁၁:၁၆ တွင် လည်း ထပ် မံ ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း များ ၌ မှတ် တမ်း တင် မ ထား သည့် အ ခြား မိန့် မှာ ချက် တစ် ခု ကို ရှင် လု ကာ က တ မန် တော် ၂၀:၃၅ တွင် လည်း ဖော် ပြ ထား သည်။ (ယော၊ ၂၁:၂၅) ယေ ရှု ပြု တော် မူ သော အ ခြား အ မှု အ ရာ အ များ ရှိ သေး ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ သီး အ ခြား ရေး ထား လျှင်၊ မြေ ကြီး မ ဆံ့ နိုင် အောင် ကျမ်း စာ များ ပြား လိမ့် မည် ဟု ထင် မှတ် ခြင်း ရှိ ၏

ထို တ မန် တော် တို့ သည် လည်း စု ဝေး ၍၊ သ ခင် ဘု ရား၊ ယ ခု အ ခါ ကိုယ် တော် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား နိုင် ငံ ကို ပြန် ပေး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ သ ခင် ဘု ရား က၊ ခ မည်း တော် ၏ တန် ခိုး အား ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ သော အ ချိန် ကာ လ ကို သိ ရ သော အ ခွင့် သည် သင် တို့ ၌ မ ရှိ။ ထို သို့ မ ရှိ သော် လည်း၊ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် သော အ ခါ၊ သင် တို့ သည် တန် ခိုး ကို ခံ ရ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ သော ယု ဒ ပြည်၊ ရှ မာ ရိ ပြည်၊ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ငါ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ တ မန် တော် တို့ သည် ကြည့် ရှု လျက် နေ ကြ စဉ်၊ သ ခင် ဘု ရား သည် အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် သည် ကိုယ် တော် ကို မျက် ကွယ် အောင် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၀ ထို သို့ ကြွ တော် မူ သည် ကို တ မန် တော် တို့ သည် ကောင်း ကင် သို့ စေ့ စေ့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ စဉ် တွင်၊ လူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ဖြူ စင် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် ဆင် လျက် တ မန် တော် တို့ အ နား မှာ ပေါ် လာ ၍၊ ၁၁ အို ဂါ လိ လဲ လူ တို့၊ အ ဘယ် ကြောင့် ကောင်း ကင် သို့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ သ နည်း။ သင် တို့ နှင့် ခွါ ၍ ကောင်း ကင် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ထို ယေ ရှု သည်၊ သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ ကောင်း ကင် သို့ ကြွ သွား တော် မူ သည် နည်း တူ တ ဖန် ကြွ လာ တော် မူ လ တံ့ ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဥ ပုသ် နေ့ တ နေ့ ခ ရီး သာ ကွာ ၍ သံ လွင် အ မည် ရှိ သော တောင် မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ တ မန် တော် တို့ သည် ပြန် ကြ ၏။ ၁၃ ရောက် ကြ လျှင်၊ ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန်၊ အန္ဒြေ၊ ဖိ လိပ္ပု၊ သော မ၊ ဗာ သော လ မဲ၊ မဿဲ၊ အာ လ ဖဲ ၏ သား ယာ ကုပ်၊ ရှိ မုန် ဇေ လုတ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယု ဒ တို့ သည် တည်း နေ ရာ အိမ် အ ထက် ခန်း သို့ တက် ကြ ၏။ ၁၄ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယေ ရှု ၏ မယ် တော် မာ ရိ မှ စ ၍ မိန်း မ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ညီ တော် တို့ နှင့် ၎င်း၊ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ ထို အ ခါ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် တ ရာ နှစ် ဆယ် သော တ ပည့် တော် တို့ ၏ အ လယ် ၌ ပေ တ ရု သည် ထ ၍၊ ၁၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ ယေ ရှု ကို ဘမ်း ဆီး သော သူ တို့ အား လမ်း ပြ သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် ကို ရည် မှတ် ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဒါ ဝိဒ် မင်း ၏ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ နှင့် သော ကျမ်း စာ ချက် အ တိုင်း မ ပြည့် စုံ ဘဲ မ နေ ရ။ ၁၇ ထို သူ သည် ငါ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ ကို ခံ ရ ပြီ။ ၁၈ ထို သူ သည် မ တ ရား သော အ မှု အ တွက် ဖြင့် ရ သော အ ခ နှင့် မြေ တ ကွက် ကို ဝယ် ပြီး မှ၊ မှောက် လျက် ကျ လဲ ၍ ဝမ်း ကွဲ သ ဖြင့် အ အူ များ ပေါက် လေ ပြီ။ ၁၉ ထို အ ကြောင်း အ ရာ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိ ၍ မိ မိ တို့ ဘာ သာ အား ဖြင့် ထို မြေ ကို အ ကေ လ ဒ မ ဟု ခေါ် တွင် ကြ ၏။ အ နက် ကား သွေး မြေ ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၂၀ ဆာ လံ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ သူ ၏ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ ဟု ရေး မှတ် သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၆၉:၂၅) သူ တို့ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ သူ တို့ အိမ် ၌ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ (‌ဆာ၊ ၁၀၉:၈) သူ ၏ အ သက် တို ပါ စေ။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ။ ၂၁ ထို ကြောင့် ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ကာ လ မှ စ ၍၊ ၂၂ သ ခင် ယေ ရှု သည် ငါ တို့ နှင့် ခွါ ၍ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သည့် နေ့ ရက် တိုင် အောင်၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် အ တူ ထွက် ဝင် သွား လာ တော် မူ သော ကာ လ ပတ် လုံး ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍ နေ သော သူ တ စုံ တ ယောက် သည်၊ ထို သ ခင် ထ မြောက် တော် မူ သည် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ၍ ငါ တို့ နှင့် အ တူ သက် သေ ခံ ဖြစ် ရ မည် ဟု ပေ တ ရု ပြော ဆို ၏။

၂၃ ဗာ ရှ ဗ ဟု ခေါ် ဝေါ် ၍ ယုတ္တု အ မည် သစ် ကို ရ သော ယော သပ် နှင့် မဿိ ကို ခန့် ထား ၍၊ ၂၄ ဤ သို့ ဆု တောင်း ကြ ၏။ ၂၅ လူ အ ပေါင်း တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ကို သိ တော် မူ သော သ ခင် ဘု ရား၊ ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ သွား အံ့ သော ငှါ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ၊ တ မန် တော် ၏ အ ရာ မှ ရွေ့ လျော့ ဖောက် ပြန် သည် ဖြစ် ၍၊ ထို အ ရာ ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ ဤ သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ ကို ပြ ညွှန် တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း ပြီး မှ၊ ၂၆ စာ ရေး တံ ချ ကြ သ ဖြင့် မဿိ သည် စာ ရေး တံ ကို ရ ၍၊ တ ကျိပ် တ ပါး သော တ မန် တော် တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အို သော် ဖိ လု၊ ယေ ရှု သည် ရွေး ကောက် တော် မူ သော တ မန် တော် တို့ ကို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် မှာ ထား ပြီး မှ၊ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော နေ့ မ ရောက် မှီ ကာ လ တွင်၊ ပြု မူ သွန် သင် တော် မူ သ မျှ တို့ ကို ထုတ် ဘော် ၍၊ အ ထက် ကျမ်း စာ ကို ငါ စီ ရင် ရေး ထား ပါ ပြီ။ image dark image light close dark close light အ ထက် ကျမ်း စာ ဆို သည် မှာ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ကို ဆို လို သည်။ ရှင် လု ကာ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း နှင့် တ မန် တော် ဝတ္ထု တို့ ကို ရှင် လု ကာ က ရေး သား ခဲ့ သည်။ အ သေ ခံ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ တ မန် တော် တို့ အား အ ရက် လေး ဆယ် ပတ် လုံး ကိုယ် ကို ပြ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ကို မိန့် မြွက် တော် မူ လျက်၊ မိ မိ အ သက် ရှင် သည် အ ကြောင်း ကို ခိုင် ခံ့ သော သက် သေ အ များ အား ဖြင့် ပြ တော် မူ ၏။

ထို တ မန် တော် တို့ ကို စု ဝေး စေ တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ မ ထွက် မ သွား ဘဲ ခ မည်း တော် ၏ ဂ တိ ကို ငံ့ နေ မည် အ ကြောင်း မှာ တော် မူ ၍၊ ထို ဂ တိ တော် ကို ငါ ဟော ပြော သ ဖြင့် သင် တို့ သည် ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။ ဂ တိ တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ယော ဟန် သည် ရေ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ၏။ သင် တို့ သည် မ ကြာ မ မြင့် မှီ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ image dark image light close dark close light သ ခင် ခ ရစ် တော် မိန့် မှာ ခဲ့ သည့် ဤ စ ကား တော် ကို မည် သည့် ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း ၌ မျှ မှတ် တမ်း တင် ထား ခြင်း မ ရှိ ပါ။ ရှင် လု ကာ က ဤ မိန့် မှာ ချက် ကို တ မန် တော် ၁၁:၁၆ တွင် လည်း ထပ် မံ ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း များ ၌ မှတ် တမ်း တင် မ ထား သည့် အ ခြား မိန့် မှာ ချက် တစ် ခု ကို ရှင် လု ကာ က တ မန် တော် ၂၀:၃၅ တွင် လည်း ဖော် ပြ ထား သည်။ (ယော၊ ၂၁:၂၅) ယေ ရှု ပြု တော် မူ သော အ ခြား အ မှု အ ရာ အ များ ရှိ သေး ၏။ ထို အ မှု အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ သီး အ ခြား ရေး ထား လျှင်၊ မြေ ကြီး မ ဆံ့ နိုင် အောင် ကျမ်း စာ များ ပြား လိမ့် မည် ဟု ထင် မှတ် ခြင်း ရှိ ၏

ထို တ မန် တော် တို့ သည် လည်း စု ဝေး ၍၊ သ ခင် ဘု ရား၊ ယ ခု အ ခါ ကိုယ် တော် သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား နိုင် ငံ ကို ပြန် ပေး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ကြ လျှင်၊ သ ခင် ဘု ရား က၊ ခ မည်း တော် ၏ တန် ခိုး အား ဖြင့် စီ ရင် တော် မူ သော အ ချိန် ကာ လ ကို သိ ရ သော အ ခွင့် သည် သင် တို့ ၌ မ ရှိ။ ထို သို့ မ ရှိ သော် လည်း၊ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် သော အ ခါ၊ သင် တို့ သည် တန် ခိုး ကို ခံ ရ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ သော ယု ဒ ပြည်၊ ရှ မာ ရိ ပြည်၊ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ငါ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ တ မန် တော် တို့ သည် ကြည့် ရှု လျက် နေ ကြ စဉ်၊ သ ခင် ဘု ရား သည် အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် သည် ကိုယ် တော် ကို မျက် ကွယ် အောင် ခံ ယူ လေ ၏။

၁၀ ထို သို့ ကြွ တော် မူ သည် ကို တ မန် တော် တို့ သည် ကောင်း ကင် သို့ စေ့ စေ့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ စဉ် တွင်၊ လူ နှစ် ယောက် တို့ သည် ဖြူ စင် သော အ ဝတ် ကို ဝတ် ဆင် လျက် တ မန် တော် တို့ အ နား မှာ ပေါ် လာ ၍၊ ၁၁ အို ဂါ လိ လဲ လူ တို့၊ အ ဘယ် ကြောင့် ကောင်း ကင် သို့ ကြည့် မျှော် လျက် နေ ကြ သ နည်း။ သင် တို့ နှင့် ခွါ ၍ ကောင်း ကင် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော ထို ယေ ရှု သည်၊ သင် တို့ မျက် မှောက် ၌ ကောင်း ကင် သို့ ကြွ သွား တော် မူ သည် နည်း တူ တ ဖန် ကြွ လာ တော် မူ လ တံ့ ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၂ ထို အ ခါ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဥ ပုသ် နေ့ တ နေ့ ခ ရီး သာ ကွာ ၍ သံ လွင် အ မည် ရှိ သော တောင် မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ တ မန် တော် တို့ သည် ပြန် ကြ ၏။ ၁၃ ရောက် ကြ လျှင်၊ ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယော ဟန်၊ အန္ဒြေ၊ ဖိ လိပ္ပု၊ သော မ၊ ဗာ သော လ မဲ၊ မဿဲ၊ အာ လ ဖဲ ၏ သား ယာ ကုပ်၊ ရှိ မုန် ဇေ လုတ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယု ဒ တို့ သည် တည်း နေ ရာ အိမ် အ ထက် ခန်း သို့ တက် ကြ ၏။ ၁၄ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယေ ရှု ၏ မယ် တော် မာ ရိ မှ စ ၍ မိန်း မ တို့ နှင့် ၎င်း၊ ညီ တော် တို့ နှင့် ၎င်း၊ တ ညီ တ ညွတ် တည်း ကြိုး စား ၍ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ ထို အ ခါ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် တ ရာ နှစ် ဆယ် သော တ ပည့် တော် တို့ ၏ အ လယ် ၌ ပေ တ ရု သည် ထ ၍၊ ၁၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ ယေ ရှု ကို ဘမ်း ဆီး သော သူ တို့ အား လမ်း ပြ သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် ကို ရည် မှတ် ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဒါ ဝိဒ် မင်း ၏ နှုတ် ဖြင့် ဗျာ ဒိတ် ထား တော် မူ နှင့် သော ကျမ်း စာ ချက် အ တိုင်း မ ပြည့် စုံ ဘဲ မ နေ ရ။ ၁၇ ထို သူ သည် ငါ တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ ကို ခံ ရ ပြီ။ ၁၈ ထို သူ သည် မ တ ရား သော အ မှု အ တွက် ဖြင့် ရ သော အ ခ နှင့် မြေ တ ကွက် ကို ဝယ် ပြီး မှ၊ မှောက် လျက် ကျ လဲ ၍ ဝမ်း ကွဲ သ ဖြင့် အ အူ များ ပေါက် လေ ပြီ။ ၁၉ ထို အ ကြောင်း အ ရာ ကို ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သိ ၍ မိ မိ တို့ ဘာ သာ အား ဖြင့် ထို မြေ ကို အ ကေ လ ဒ မ ဟု ခေါ် တွင် ကြ ၏။ အ နက် ကား သွေး မြေ ဟု ဆို လို သ တည်း။ ၂၀ ဆာ လံ ကျမ်း စာ ၌ လာ သည် ကား၊ သူ ၏ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ ဟု ရေး မှတ် သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဆာ၊ ၆၉:၂၅) သူ တို့ နေ ရာ အ ရပ် သည် လူ ဆိတ် ညံ ရာ အ ရပ် ဖြစ် ပါ စေ။ သူ တို့ အိမ် ၌ နေ သော သူ မ ရှိ ပါ စေ နှင့်။ (‌ဆာ၊ ၁၀၉:၈) သူ ၏ အ သက် တို ပါ စေ။ သူ ၏ အ ရာ ကို လည်း အ ခြား သူ ရ ပါ စေ။ ၂၁ ထို ကြောင့် ယော ဟန် သည် ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ကာ လ မှ စ ၍၊ ၂၂ သ ခင် ယေ ရှု သည် ငါ တို့ နှင့် ခွါ ၍ အ ထက် သို့ ဆောင် ယူ ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သည့် နေ့ ရက် တိုင် အောင်၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် အ တူ ထွက် ဝင် သွား လာ တော် မူ သော ကာ လ ပတ် လုံး ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍ နေ သော သူ တ စုံ တ ယောက် သည်၊ ထို သ ခင် ထ မြောက် တော် မူ သည် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော ၍ ငါ တို့ နှင့် အ တူ သက် သေ ခံ ဖြစ် ရ မည် ဟု ပေ တ ရု ပြော ဆို ၏။

၂၃ ဗာ ရှ ဗ ဟု ခေါ် ဝေါ် ၍ ယုတ္တု အ မည် သစ် ကို ရ သော ယော သပ် နှင့် မဿိ ကို ခန့် ထား ၍၊ ၂၄ ဤ သို့ ဆု တောင်း ကြ ၏။ ၂၅ လူ အ ပေါင်း တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ကို သိ တော် မူ သော သ ခင် ဘု ရား၊ ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် သည် မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ သွား အံ့ သော ငှါ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ ရာ၊ တ မန် တော် ၏ အ ရာ မှ ရွေ့ လျော့ ဖောက် ပြန် သည် ဖြစ် ၍၊ ထို အ ရာ ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ ဤ သူ နှစ် ယောက် တို့ တွင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ ကို ပြ ညွှန် တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း ပြီး မှ၊ ၂၆ စာ ရေး တံ ချ ကြ သ ဖြင့် မဿိ သည် စာ ရေး တံ ကို ရ ၍၊ တ ကျိပ် တ ပါး သော တ မန် တော် တို့ နှင့် ရေ တွက် ဝင် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။

Please view in landscape orientation