စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

တော ကြီး လွင် ပြင်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား၊ သု ဖ မြို့ တ ဘက်၊ ပါ ရန် မြို့၊ တော ဖေ လ မြို့၊ လာ ဗန် မြို့၊ ဟော ဇ ရုတ် မြို့၊ ဒိ ဇ ဟတ် မြို့ တို့ အ လယ် ၌ မော ရှေ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဟော ပြော သော စ ကား များ ကို ပြန် ရ လေ သည် မှာ၊

ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သည်၊ စိ ရ တောင် လမ်း ဖြင့် ဟော ရပ် အ ရပ် နှင့် ဆယ် တ ရက် ခ ရီး ကွာ သ တည်း။

၃‑၅ မော ရှေ သည် ဟေ ရှ ဘုန် မြို့ ၌ နေ သော အာ မော ရိ ရှင် ဘု ရင် ရှိ ဟုန် ကို ၎င်း၊ ဧ ဒြိ ပြည်၊ အာ ရှ တ ရုတ် မြို့ ၌ နေ သော ဗာ ရှန် ဘု ရင် ဩ ဃ ကို ၎င်း လုပ် ကြံ ပြီး မှ၊ သက္က ရာဇ် လေး ဆယ် ပြည့်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ရက် ၌ မော ဘ ပြည်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ နှင့် သ မျှ အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဆင့် ဆို ၍ ဟော ပြော သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ ဟော ရပ် အ ရပ် ၌ ငါ တို့ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ သည် ကာ လ အ ချိန် စေ့ အောင် ဤ တောင် ၌ နေ ကြ ပြီ။ လှည့် လည် ၍ ခ ရီး သွား ကြ လော့။ အာ မော ရိ တောင် သို့ ၎င်း၊ ထို တောင် နှင့် နီး သော အ ရပ်၊ လွင် ပြင်၊ တောင် ရိုး၊ ချိုင့်၊ တောင် မျက် နှာ၊ ပင် လယ် နား သို့ ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည်၊ လေ ဗ နုန် တောင်၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း သွား ကြ လော့။ ထို ပြည် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ငါ ထား ပြီ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် မှ စ ၍၊ သူ တို့ အ မျိုး အ နွှယ် အား ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ သင် တို့ အား ငါ ပြော သည် ကား၊ သင် တို့ အ မှု ကို ငါ တ ယောက် တည်း မ ထမ်း နိုင်။ ၁၀ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို များ ပြား စေ တော် မူ ၍၊ သင် တို့ သည် အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ယ နေ့ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၁ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို အ ဆ အ ထောင် အား ဖြင့် များ ပြား စေ တော် မူ ပါ စေ သော။ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၂ သင် တို့ ပင် ပန်း ခြင်း၊ အ မှု ဆောင် ရွက် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ဝန် ကို ငါ တ ယောက် တည်း အ ဘယ် သို့ ထမ်း နိုင် မည် နည်း။ ၁၃ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သ ရေ ရှိ သော သူ တို့ ကို သင် တို့ အ မျိုး များ ထဲ က ရွေး ပေး ကြ လော့။ သူ တို့ ကို မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား မည် ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၄ သင် တို့ က ကိုယ် တော် ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ကောင်း ပါ သည် ဟု ပြန် ဆို ကြ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ မျိုး များ ၌ အ သ ရေ ရှိ သော လူ ကြီး၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ငါ ရွေး ချယ် ပြီး လျှင်၊ သင် တို့ တွင် မင်း လုပ် ရ သော သူ တည်း ဟူ သော လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ ငါး ဆယ် အုပ်၊ တ ဆယ် အုပ်၊ အ ကြပ် အ ဆော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ၏။ ၁၆ တ ရား သူ ကြီး တို့ အား လည်း၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို ၏ အ မှု တို့ ကို နား ထောင် ၍ အ မျိုး သား ချင်း တ ရား တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ပါး အ မျိုး သား နှင့် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ ၁၇ တ ရား အ မှု ကို စီ ရင် သော အ ခါ အ ဘယ် သူ ၏ မျက် နှာ ကို မ ထောက် ရ။ လူ ငယ် စ ကား ကို လူ ကြီး စ ကား ကဲ့ သို့ မှတ် ရ မည်။ အ ဘယ် လူ ကို မျှ မ ကြောက် ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ တ ရား အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပိုင် တော် မူ သော ကြောင့် တည်း။ ကိုယ် တိုင် မ စီ ရင် တတ် သော အ မှု ကို ငါ့ ထံ မှာ အ ယူ ခံ ရ မည်။ ငါ လည်း နား ထောင် မည် ဟု မှာ ခဲ့ ၏။ ၁၈ သင် တို့ ပြု ရ သ မျှ သော အ မှု တို့ ကို လည်း ထို အ ခါ ငါ မှာ ထား ခဲ့ ၏။

၁၉ ငါ တို့ သည် ဟော ရပ် အ ရပ် မှ ထွက် သော နောက်၊ အာ မော ရိ တောင် သို့ သွား သော လမ်း နား မှာ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ၍ သင် တို့ တွေ့ မြင် သော တော ကြီး အ လယ် ၌၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ရှောက် သွား ၍၊ ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ငါ က လည်း၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော အာ မော ရိ တောင် သို့ သင် တို့ သည် ရောက် ကြ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပြည် တော် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ တက် သွား ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့။ မ ကြောက် ကြ နှင့်။ စိတ် လည်း မ ပျက် ကြ နှင့် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ခါ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် ငါ့ ထံ သို့ ချဉ်း ကပ် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ရှေ့ ၌ လူ တို့ ကို စေ လွှတ် ပါ မည်။ သူ တို့ သည် ထို ပြည် ကို စူး စမ်း ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ဘယ် လမ်း သို့ သွား လျှင် အ ဘယ် မြို့ သို့ ရောက် ရ မည် ကို ကြား ပြော ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ၂၃ လျှောက် ဆို သော စ ကား ကို ငါ နှစ် သက် ၍၊ သင် တို့ တွင် တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ လူ ပေါင်း တ ကျိပ် နှစ် ယောက် တို့ ကို ရွေး ထား ၏။

၂၄ ထို သူ တို့ သည် တောင် ပေါ် သို့ လှည့် သွား ၍၊ ဧ ရှ ကော လ ချိုင့် သို့ ရောက် သ ဖြင့် စူး စမ်း ကြ ၏။ ၂၅ ထို ပြည် ၌ ရ သော သစ် သီး ကို ထမ်း ၍ ဆောင် ခဲ့ လျက်၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် သည် ကောင်း သော ပြည် ဖြစ် ၏ ဟု ကြား ပြော ကြ သော် လည်း၊

၂၆ သင် တို့ သည် မ သွား ဘဲ၊ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆန် လျက်၊ ၂၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို မုန်း ၍ ဖျက် ဆီး ချင် သော ကြောင့်၊ အာ မော ရိ လူ တို့ လက် ၌ အပ် လို သော ငှါ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ နှုတ် ဆောင် တော် မူ သည် တ ကား။ ၂၈ ငါ တို့ သည် အ ဘယ် သို့ သွား ရ မည် နည်း။ ညီ အစ် ကို တို့ က၊ ထို ပြည် သား တို့ သည် ငါ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး ၏။ အ ရပ် လည်း သာ ၍ မြင့် ၏။ မြို့ လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် သို့ ထိ သော မြို့ ရိုး လည်း ရှိ ၏။ ထို ပြည် ၌ လည်း၊ အာ န က အ မျိုး သား တို့ ကို မြင် ရ ၏ ဟု ငါ တို့ စိတ် ကို ဖျက် ကြ ပြီ ဟု သင် တို့ သည် တဲ များ ၌ ဆန့် ကျင် ဘက် ပြု ကြ ၏။

၂၉ ထို အ ခါ ငါ က၊ မ ထိတ် လန့် ကြ နှင့်၊ သူ တို့ ကို မ ကြောက် ကြ နှင့်။ ၃၀ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ မျက် မှောက်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ၎င်း၊ ၃၁ သင် တို့ လိုက် လာ သော လမ်း တ ရှောက် လုံး၊ ဤ အ ရပ် တိုင် အောင် အ ဘ သည် သား ကို ချီ ပိုက် သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ချီ ပိုက် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရာ တော ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ပြု တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဘက် ၌ စစ် ကူ တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၃၂‑၃၃ သင် တို့ တဲ စား ခန်း ချ ရာ အ ရပ် ကို ရှာ ၍ သင် တို့ သွား လ တံ့ သော လမ်း ကို ပြ ခြင်း ငှါ၊ ညဉ့် အ ခါ မီး ၌ ၎င်း၊ နေ့ အ ခါ မိုဃ်း တိမ် ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စ ကား တော် ကို ထို အ မှု ၌ သင် တို့ မ ယုံ ကြ ပါ တ ကား။

၃၄ သင် တို့ စ ကား သံ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြား ၍ အ မျက် တော် ထွက် လျက်၊ ၃၅ သူ တို့ ဘိုး ဘေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကောင်း ကို၊ ယေ ဖုန္နာ ၏ သား ကာ လက် မှ တ ပါး၊ ဤ ဆိုး သော လူ မျိုး တ စုံ တ ယောက် မျှ ဆက် ဆက် မ မြင် ရ။ ၃၆ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နောက် တော် သို့ လုံး လုံး လိုက် သော ကြောင့် မြင် ရ ၏။ သူ နင်း သော ပြည် ကို သူ မှ စ ၍ သူ ၏ သား မြေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။

၃၇ သင် တို့ အ တွက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ့ ကို လည်း အ မျက် တော် ထွက် ၍၊ သင် သည် ထို ပြည် သို့ မ ဝင် စား ရ။ ၃၈ သင့် လက် ထောက် နုန် ၏ သား ယော ရှု သည် ဝင် စား ရ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အား အ မွေ ခံ စေ မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သူ့ ကို အား ပေး လော့။ ၃၉ ရန် သူ လု ယူ ရာ ဖြစ် မည် ဟု သင် တို့ ဆို သော သူ ငယ် များ၊ ထို အ ခါ ကောင်း မ ကောင်း ကို ပိုင်း ခြား မ သိ နိုင် သေး သော သား သ မီး များ တို့ သည် ထို ပြည် ကို ဝင် စား ၍၊ ငါ ပေး သည် အ တိုင်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၄၀ သင် တို့ မူ ကား၊ လှည့် ၍ ဧ ဒုံ ပင် လယ် လမ်း ဖြင့် တော သို့ ခ ရီး သွား ကြ ဦး လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ သင် တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြစ် မှား မိ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သ မျှ အ တိုင်း၊ ယ ခု သွား ၍ စစ် တိုက် ပါ မည် ဟု ငါ့ အား လျှောက် ဆို လျက်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် စွဲ ကိုင် လျက်၊ တောင် ပေါ် သို့ တက် ခြင်း ငှါ အ သင့် နေ ကြ ၏။

၄၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ တက် ၍ မ တိုက် ကြ နှင့်။ သင် တို့ ဘက် ၌ ငါ မ ရှိ။ တိုက် လျှင် ရန် သူ ရှေ့ မှာ ရှုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု သင် တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ အား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ ငါ ဆင့် ဆို သော် လည်း သင် တို့ သည် နား မ ထောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ငြင်း ဆန် ၍ ခိုင် ခံ့ သော စိတ် နှင့် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ ၏။ ၄၄ ထို အ ခါ တောင် ပေါ် မှာ ရှိ နှင့် သော အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ ထွက် လာ လျက်၊ ပျား များ အုံ ၍ လိုက် သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ ကို လိုက် ၍၊ စိ ရ အ ရပ်၊ ဟော မာ မြို့ တိုင် အောင် ဖျက် ဆီး ကြ ၏။

၄၅ သင် တို့ သည် လည်း ပြန် လာ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ငို ကြွေး ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း သင် တို့ စ ကား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နား ထောင် နား ယူ တော် မ မူ။ ၄၆ ထို ကြောင့် ကာ ဒေ ရှ အ ရပ် ၌ အ ရင် နေ သ ကဲ့ သို့ ကြာ မြင့် စွာ နေ ပြန် ရ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

တော ကြီး လွင် ပြင်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား၊ သု ဖ မြို့ တ ဘက်၊ ပါ ရန် မြို့၊ တော ဖေ လ မြို့၊ လာ ဗန် မြို့၊ ဟော ဇ ရုတ် မြို့၊ ဒိ ဇ ဟတ် မြို့ တို့ အ လယ် ၌ မော ရှေ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဟော ပြော သော စ ကား များ ကို ပြန် ရ လေ သည် မှာ၊

ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သည်၊ စိ ရ တောင် လမ်း ဖြင့် ဟော ရပ် အ ရပ် နှင့် ဆယ် တ ရက် ခ ရီး ကွာ သ တည်း။

၃‑၅ မော ရှေ သည် ဟေ ရှ ဘုန် မြို့ ၌ နေ သော အာ မော ရိ ရှင် ဘု ရင် ရှိ ဟုန် ကို ၎င်း၊ ဧ ဒြိ ပြည်၊ အာ ရှ တ ရုတ် မြို့ ၌ နေ သော ဗာ ရှန် ဘု ရင် ဩ ဃ ကို ၎င်း လုပ် ကြံ ပြီး မှ၊ သက္က ရာဇ် လေး ဆယ် ပြည့်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ရက် ၌ မော ဘ ပြည်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ နှင့် သ မျှ အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဆင့် ဆို ၍ ဟော ပြော သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ ဟော ရပ် အ ရပ် ၌ ငါ တို့ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ သည် ကာ လ အ ချိန် စေ့ အောင် ဤ တောင် ၌ နေ ကြ ပြီ။ လှည့် လည် ၍ ခ ရီး သွား ကြ လော့။ အာ မော ရိ တောင် သို့ ၎င်း၊ ထို တောင် နှင့် နီး သော အ ရပ်၊ လွင် ပြင်၊ တောင် ရိုး၊ ချိုင့်၊ တောင် မျက် နှာ၊ ပင် လယ် နား သို့ ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည်၊ လေ ဗ နုန် တောင်၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း သွား ကြ လော့။ ထို ပြည် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ငါ ထား ပြီ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် မှ စ ၍၊ သူ တို့ အ မျိုး အ နွှယ် အား ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ သင် တို့ အား ငါ ပြော သည် ကား၊ သင် တို့ အ မှု ကို ငါ တ ယောက် တည်း မ ထမ်း နိုင်။ ၁၀ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို များ ပြား စေ တော် မူ ၍၊ သင် တို့ သည် အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ယ နေ့ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၁ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို အ ဆ အ ထောင် အား ဖြင့် များ ပြား စေ တော် မူ ပါ စေ သော။ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၂ သင် တို့ ပင် ပန်း ခြင်း၊ အ မှု ဆောင် ရွက် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ဝန် ကို ငါ တ ယောက် တည်း အ ဘယ် သို့ ထမ်း နိုင် မည် နည်း။ ၁၃ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သ ရေ ရှိ သော သူ တို့ ကို သင် တို့ အ မျိုး များ ထဲ က ရွေး ပေး ကြ လော့။ သူ တို့ ကို မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား မည် ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၄ သင် တို့ က ကိုယ် တော် ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ကောင်း ပါ သည် ဟု ပြန် ဆို ကြ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ မျိုး များ ၌ အ သ ရေ ရှိ သော လူ ကြီး၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ငါ ရွေး ချယ် ပြီး လျှင်၊ သင် တို့ တွင် မင်း လုပ် ရ သော သူ တည်း ဟူ သော လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ ငါး ဆယ် အုပ်၊ တ ဆယ် အုပ်၊ အ ကြပ် အ ဆော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ၏။ ၁၆ တ ရား သူ ကြီး တို့ အား လည်း၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို ၏ အ မှု တို့ ကို နား ထောင် ၍ အ မျိုး သား ချင်း တ ရား တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ပါး အ မျိုး သား နှင့် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ ၁၇ တ ရား အ မှု ကို စီ ရင် သော အ ခါ အ ဘယ် သူ ၏ မျက် နှာ ကို မ ထောက် ရ။ လူ ငယ် စ ကား ကို လူ ကြီး စ ကား ကဲ့ သို့ မှတ် ရ မည်။ အ ဘယ် လူ ကို မျှ မ ကြောက် ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ တ ရား အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပိုင် တော် မူ သော ကြောင့် တည်း။ ကိုယ် တိုင် မ စီ ရင် တတ် သော အ မှု ကို ငါ့ ထံ မှာ အ ယူ ခံ ရ မည်။ ငါ လည်း နား ထောင် မည် ဟု မှာ ခဲ့ ၏။ ၁၈ သင် တို့ ပြု ရ သ မျှ သော အ မှု တို့ ကို လည်း ထို အ ခါ ငါ မှာ ထား ခဲ့ ၏။

၁၉ ငါ တို့ သည် ဟော ရပ် အ ရပ် မှ ထွက် သော နောက်၊ အာ မော ရိ တောင် သို့ သွား သော လမ်း နား မှာ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ၍ သင် တို့ တွေ့ မြင် သော တော ကြီး အ လယ် ၌၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ရှောက် သွား ၍၊ ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ငါ က လည်း၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော အာ မော ရိ တောင် သို့ သင် တို့ သည် ရောက် ကြ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပြည် တော် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ တက် သွား ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့။ မ ကြောက် ကြ နှင့်။ စိတ် လည်း မ ပျက် ကြ နှင့် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ခါ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် ငါ့ ထံ သို့ ချဉ်း ကပ် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ရှေ့ ၌ လူ တို့ ကို စေ လွှတ် ပါ မည်။ သူ တို့ သည် ထို ပြည် ကို စူး စမ်း ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ဘယ် လမ်း သို့ သွား လျှင် အ ဘယ် မြို့ သို့ ရောက် ရ မည် ကို ကြား ပြော ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ၂၃ လျှောက် ဆို သော စ ကား ကို ငါ နှစ် သက် ၍၊ သင် တို့ တွင် တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ လူ ပေါင်း တ ကျိပ် နှစ် ယောက် တို့ ကို ရွေး ထား ၏။

၂၄ ထို သူ တို့ သည် တောင် ပေါ် သို့ လှည့် သွား ၍၊ ဧ ရှ ကော လ ချိုင့် သို့ ရောက် သ ဖြင့် စူး စမ်း ကြ ၏။ ၂၅ ထို ပြည် ၌ ရ သော သစ် သီး ကို ထမ်း ၍ ဆောင် ခဲ့ လျက်၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် သည် ကောင်း သော ပြည် ဖြစ် ၏ ဟု ကြား ပြော ကြ သော် လည်း၊

၂၆ သင် တို့ သည် မ သွား ဘဲ၊ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆန် လျက်၊ ၂၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို မုန်း ၍ ဖျက် ဆီး ချင် သော ကြောင့်၊ အာ မော ရိ လူ တို့ လက် ၌ အပ် လို သော ငှါ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ နှုတ် ဆောင် တော် မူ သည် တ ကား။ ၂၈ ငါ တို့ သည် အ ဘယ် သို့ သွား ရ မည် နည်း။ ညီ အစ် ကို တို့ က၊ ထို ပြည် သား တို့ သည် ငါ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး ၏။ အ ရပ် လည်း သာ ၍ မြင့် ၏။ မြို့ လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် သို့ ထိ သော မြို့ ရိုး လည်း ရှိ ၏။ ထို ပြည် ၌ လည်း၊ အာ န က အ မျိုး သား တို့ ကို မြင် ရ ၏ ဟု ငါ တို့ စိတ် ကို ဖျက် ကြ ပြီ ဟု သင် တို့ သည် တဲ များ ၌ ဆန့် ကျင် ဘက် ပြု ကြ ၏။

၂၉ ထို အ ခါ ငါ က၊ မ ထိတ် လန့် ကြ နှင့်၊ သူ တို့ ကို မ ကြောက် ကြ နှင့်။ ၃၀ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ မျက် မှောက်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ၎င်း၊ ၃၁ သင် တို့ လိုက် လာ သော လမ်း တ ရှောက် လုံး၊ ဤ အ ရပ် တိုင် အောင် အ ဘ သည် သား ကို ချီ ပိုက် သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ချီ ပိုက် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရာ တော ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ပြု တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဘက် ၌ စစ် ကူ တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၃၂‑၃၃ သင် တို့ တဲ စား ခန်း ချ ရာ အ ရပ် ကို ရှာ ၍ သင် တို့ သွား လ တံ့ သော လမ်း ကို ပြ ခြင်း ငှါ၊ ညဉ့် အ ခါ မီး ၌ ၎င်း၊ နေ့ အ ခါ မိုဃ်း တိမ် ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စ ကား တော် ကို ထို အ မှု ၌ သင် တို့ မ ယုံ ကြ ပါ တ ကား။

၃၄ သင် တို့ စ ကား သံ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြား ၍ အ မျက် တော် ထွက် လျက်၊ ၃၅ သူ တို့ ဘိုး ဘေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကောင်း ကို၊ ယေ ဖုန္နာ ၏ သား ကာ လက် မှ တ ပါး၊ ဤ ဆိုး သော လူ မျိုး တ စုံ တ ယောက် မျှ ဆက် ဆက် မ မြင် ရ။ ၃၆ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နောက် တော် သို့ လုံး လုံး လိုက် သော ကြောင့် မြင် ရ ၏။ သူ နင်း သော ပြည် ကို သူ မှ စ ၍ သူ ၏ သား မြေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။

၃၇ သင် တို့ အ တွက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ့ ကို လည်း အ မျက် တော် ထွက် ၍၊ သင် သည် ထို ပြည် သို့ မ ဝင် စား ရ။ ၃၈ သင့် လက် ထောက် နုန် ၏ သား ယော ရှု သည် ဝင် စား ရ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အား အ မွေ ခံ စေ မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သူ့ ကို အား ပေး လော့။ ၃၉ ရန် သူ လု ယူ ရာ ဖြစ် မည် ဟု သင် တို့ ဆို သော သူ ငယ် များ၊ ထို အ ခါ ကောင်း မ ကောင်း ကို ပိုင်း ခြား မ သိ နိုင် သေး သော သား သ မီး များ တို့ သည် ထို ပြည် ကို ဝင် စား ၍၊ ငါ ပေး သည် အ တိုင်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၄၀ သင် တို့ မူ ကား၊ လှည့် ၍ ဧ ဒုံ ပင် လယ် လမ်း ဖြင့် တော သို့ ခ ရီး သွား ကြ ဦး လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ သင် တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြစ် မှား မိ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သ မျှ အ တိုင်း၊ ယ ခု သွား ၍ စစ် တိုက် ပါ မည် ဟု ငါ့ အား လျှောက် ဆို လျက်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် စွဲ ကိုင် လျက်၊ တောင် ပေါ် သို့ တက် ခြင်း ငှါ အ သင့် နေ ကြ ၏။

၄၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ တက် ၍ မ တိုက် ကြ နှင့်။ သင် တို့ ဘက် ၌ ငါ မ ရှိ။ တိုက် လျှင် ရန် သူ ရှေ့ မှာ ရှုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု သင် တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ အား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ ငါ ဆင့် ဆို သော် လည်း သင် တို့ သည် နား မ ထောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ငြင်း ဆန် ၍ ခိုင် ခံ့ သော စိတ် နှင့် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ ၏။ ၄၄ ထို အ ခါ တောင် ပေါ် မှာ ရှိ နှင့် သော အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ ထွက် လာ လျက်၊ ပျား များ အုံ ၍ လိုက် သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ ကို လိုက် ၍၊ စိ ရ အ ရပ်၊ ဟော မာ မြို့ တိုင် အောင် ဖျက် ဆီး ကြ ၏။

၄၅ သင် တို့ သည် လည်း ပြန် လာ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ငို ကြွေး ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း သင် တို့ စ ကား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နား ထောင် နား ယူ တော် မ မူ။ ၄၆ ထို ကြောင့် ကာ ဒေ ရှ အ ရပ် ၌ အ ရင် နေ သ ကဲ့ သို့ ကြာ မြင့် စွာ နေ ပြန် ရ ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

တော ကြီး လွင် ပြင်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား၊ သု ဖ မြို့ တ ဘက်၊ ပါ ရန် မြို့၊ တော ဖေ လ မြို့၊ လာ ဗန် မြို့၊ ဟော ဇ ရုတ် မြို့၊ ဒိ ဇ ဟတ် မြို့ တို့ အ လယ် ၌ မော ရှေ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဟော ပြော သော စ ကား များ ကို ပြန် ရ လေ သည် မှာ၊

ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သည်၊ စိ ရ တောင် လမ်း ဖြင့် ဟော ရပ် အ ရပ် နှင့် ဆယ် တ ရက် ခ ရီး ကွာ သ တည်း။

၃‑၅ မော ရှေ သည် ဟေ ရှ ဘုန် မြို့ ၌ နေ သော အာ မော ရိ ရှင် ဘု ရင် ရှိ ဟုန် ကို ၎င်း၊ ဧ ဒြိ ပြည်၊ အာ ရှ တ ရုတ် မြို့ ၌ နေ သော ဗာ ရှန် ဘု ရင် ဩ ဃ ကို ၎င်း လုပ် ကြံ ပြီး မှ၊ သက္က ရာဇ် လေး ဆယ် ပြည့်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ရက် ၌ မော ဘ ပြည်၊ ယော် ဒန် မြစ် နား မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ နှင့် သ မျှ အ တိုင်း၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ဆင့် ဆို ၍ ဟော ပြော သော တ ရား စ ကား ဟူ မူ ကား၊

ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ ဟော ရပ် အ ရပ် ၌ ငါ တို့ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သင် တို့ သည် ကာ လ အ ချိန် စေ့ အောင် ဤ တောင် ၌ နေ ကြ ပြီ။ လှည့် လည် ၍ ခ ရီး သွား ကြ လော့။ အာ မော ရိ တောင် သို့ ၎င်း၊ ထို တောင် နှင့် နီး သော အ ရပ်၊ လွင် ပြင်၊ တောင် ရိုး၊ ချိုင့်၊ တောင် မျက် နှာ၊ ပင် လယ် နား သို့ ၎င်း၊ ခါ နာန် ပြည်၊ လေ ဗ နုန် တောင်၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း သွား ကြ လော့။ ထို ပြည် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ငါ ထား ပြီ။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အ ဘ အာ ဗြ ဟံ၊ ဣ ဇာက်၊ ယာ ကုပ် မှ စ ၍၊ သူ တို့ အ မျိုး အ နွှယ် အား ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ သင် တို့ အား ငါ ပြော သည် ကား၊ သင် တို့ အ မှု ကို ငါ တ ယောက် တည်း မ ထမ်း နိုင်။ ၁၀ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို များ ပြား စေ တော် မူ ၍၊ သင် တို့ သည် အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် ကောင်း ကင် ကြယ် ကဲ့ သို့ ယ နေ့ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၁ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို အ ဆ အ ထောင် အား ဖြင့် များ ပြား စေ တော် မူ ပါ စေ သော။ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၂ သင် တို့ ပင် ပန်း ခြင်း၊ အ မှု ဆောင် ရွက် ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ဝန် ကို ငါ တ ယောက် တည်း အ ဘယ် သို့ ထမ်း နိုင် မည် နည်း။ ၁၃ ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ ၍ အ သ ရေ ရှိ သော သူ တို့ ကို သင် တို့ အ မျိုး များ ထဲ က ရွေး ပေး ကြ လော့။ သူ တို့ ကို မင်း အ ရာ ၌ ငါ ခန့် ထား မည် ဟု ပြော ဆို လျှင်၊ ၁၄ သင် တို့ က ကိုယ် တော် ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ကောင်း ပါ သည် ဟု ပြန် ဆို ကြ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ အ မျိုး များ ၌ အ သ ရေ ရှိ သော လူ ကြီး၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ငါ ရွေး ချယ် ပြီး လျှင်၊ သင် တို့ တွင် မင်း လုပ် ရ သော သူ တည်း ဟူ သော လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ ငါး ဆယ် အုပ်၊ တ ဆယ် အုပ်၊ အ ကြပ် အ ဆော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား ၏။ ၁၆ တ ရား သူ ကြီး တို့ အား လည်း၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို ၏ အ မှု တို့ ကို နား ထောင် ၍ အ မျိုး သား ချင်း တ ရား တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ပါး အ မျိုး သား နှင့် တွေ့ သည် ဖြစ် စေ၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ကြ လော့။ ၁၇ တ ရား အ မှု ကို စီ ရင် သော အ ခါ အ ဘယ် သူ ၏ မျက် နှာ ကို မ ထောက် ရ။ လူ ငယ် စ ကား ကို လူ ကြီး စ ကား ကဲ့ သို့ မှတ် ရ မည်။ အ ဘယ် လူ ကို မျှ မ ကြောက် ရ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ တ ရား အ မှု ကို ဘု ရား သ ခင် ပိုင် တော် မူ သော ကြောင့် တည်း။ ကိုယ် တိုင် မ စီ ရင် တတ် သော အ မှု ကို ငါ့ ထံ မှာ အ ယူ ခံ ရ မည်။ ငါ လည်း နား ထောင် မည် ဟု မှာ ခဲ့ ၏။ ၁၈ သင် တို့ ပြု ရ သ မျှ သော အ မှု တို့ ကို လည်း ထို အ ခါ ငါ မှာ ထား ခဲ့ ၏။

၁၉ ငါ တို့ သည် ဟော ရပ် အ ရပ် မှ ထွက် သော နောက်၊ အာ မော ရိ တောင် သို့ သွား သော လမ်း နား မှာ ကြောက် မက် ဘွယ် ဖြစ် ၍ သင် တို့ တွေ့ မြင် သော တော ကြီး အ လယ် ၌၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ရှောက် သွား ၍၊ ကာ ဒေ ရှ ဗာ နာ အ ရပ် သို့ ရောက် ကြ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ငါ က လည်း၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော အာ မော ရိ တောင် သို့ သင် တို့ သည် ရောက် ကြ ပြီ။ ၂၁ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပြည် တော် ကို သင် တို့ ရှေ့ မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ အ ဘ များ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ တက် သွား ၍ သိမ်း ယူ ကြ လော့။ မ ကြောက် ကြ နှင့်။ စိတ် လည်း မ ပျက် ကြ နှင့် ဟု ပြော ဆို ၏။

၂၂ ထို အ ခါ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် ငါ့ ထံ သို့ ချဉ်း ကပ် ၍၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ရှေ့ ၌ လူ တို့ ကို စေ လွှတ် ပါ မည်။ သူ တို့ သည် ထို ပြည် ကို စူး စမ်း ပြီး မှ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ဘယ် လမ်း သို့ သွား လျှင် အ ဘယ် မြို့ သို့ ရောက် ရ မည် ကို ကြား ပြော ကြ ပါ လိမ့် မည် ဟု၊ ၂၃ လျှောက် ဆို သော စ ကား ကို ငါ နှစ် သက် ၍၊ သင် တို့ တွင် တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ လူ ပေါင်း တ ကျိပ် နှစ် ယောက် တို့ ကို ရွေး ထား ၏။

၂၄ ထို သူ တို့ သည် တောင် ပေါ် သို့ လှည့် သွား ၍၊ ဧ ရှ ကော လ ချိုင့် သို့ ရောက် သ ဖြင့် စူး စမ်း ကြ ၏။ ၂၅ ထို ပြည် ၌ ရ သော သစ် သီး ကို ထမ်း ၍ ဆောင် ခဲ့ လျက်၊ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် သည် ကောင်း သော ပြည် ဖြစ် ၏ ဟု ကြား ပြော ကြ သော် လည်း၊

၂၆ သင် တို့ သည် မ သွား ဘဲ၊ သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆန် လျက်၊ ၂၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို မုန်း ၍ ဖျက် ဆီး ချင် သော ကြောင့်၊ အာ မော ရိ လူ တို့ လက် ၌ အပ် လို သော ငှါ၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ နှုတ် ဆောင် တော် မူ သည် တ ကား။ ၂၈ ငါ တို့ သည် အ ဘယ် သို့ သွား ရ မည် နည်း။ ညီ အစ် ကို တို့ က၊ ထို ပြည် သား တို့ သည် ငါ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး ၏။ အ ရပ် လည်း သာ ၍ မြင့် ၏။ မြို့ လည်း မိုဃ်း ကောင်း ကင် သို့ ထိ သော မြို့ ရိုး လည်း ရှိ ၏။ ထို ပြည် ၌ လည်း၊ အာ န က အ မျိုး သား တို့ ကို မြင် ရ ၏ ဟု ငါ တို့ စိတ် ကို ဖျက် ကြ ပြီ ဟု သင် တို့ သည် တဲ များ ၌ ဆန့် ကျင် ဘက် ပြု ကြ ၏။

၂၉ ထို အ ခါ ငါ က၊ မ ထိတ် လန့် ကြ နှင့်၊ သူ တို့ ကို မ ကြောက် ကြ နှင့်။ ၃၀ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ မျက် မှောက်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် ၌ ၎င်း၊ ၃၁ သင် တို့ လိုက် လာ သော လမ်း တ ရှောက် လုံး၊ ဤ အ ရပ် တိုင် အောင် အ ဘ သည် သား ကို ချီ ပိုက် သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ချီ ပိုက် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရာ တော ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ အ ဘို့ ပြု တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဘက် ၌ စစ် ကူ တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၃၂‑၃၃ သင် တို့ တဲ စား ခန်း ချ ရာ အ ရပ် ကို ရှာ ၍ သင် တို့ သွား လ တံ့ သော လမ်း ကို ပြ ခြင်း ငှါ၊ ညဉ့် အ ခါ မီး ၌ ၎င်း၊ နေ့ အ ခါ မိုဃ်း တိမ် ၌ ၎င်း၊ သင် တို့ ရှေ့ မှာ ကြွ တော် မူ သော သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ စ ကား တော် ကို ထို အ မှု ၌ သင် တို့ မ ယုံ ကြ ပါ တ ကား။

၃၄ သင် တို့ စ ကား သံ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကြား ၍ အ မျက် တော် ထွက် လျက်၊ ၃၅ သူ တို့ ဘိုး ဘေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကောင်း ကို၊ ယေ ဖုန္နာ ၏ သား ကာ လက် မှ တ ပါး၊ ဤ ဆိုး သော လူ မျိုး တ စုံ တ ယောက် မျှ ဆက် ဆက် မ မြင် ရ။ ၃၆ ထို သူ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နောက် တော် သို့ လုံး လုံး လိုက် သော ကြောင့် မြင် ရ ၏။ သူ နင်း သော ပြည် ကို သူ မှ စ ၍ သူ ၏ သား မြေး တို့ အား ငါ ပေး မည် ဟု ကျိန် ဆို တော် မူ ၏။

၃၇ သင် တို့ အ တွက် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ့ ကို လည်း အ မျက် တော် ထွက် ၍၊ သင် သည် ထို ပြည် သို့ မ ဝင် စား ရ။ ၃၈ သင့် လက် ထောက် နုန် ၏ သား ယော ရှု သည် ဝင် စား ရ မည်။ သူ သည် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အား အ မွေ ခံ စေ မည့် သူ ဖြစ် သော ကြောင့်၊ သူ့ ကို အား ပေး လော့။ ၃၉ ရန် သူ လု ယူ ရာ ဖြစ် မည် ဟု သင် တို့ ဆို သော သူ ငယ် များ၊ ထို အ ခါ ကောင်း မ ကောင်း ကို ပိုင်း ခြား မ သိ နိုင် သေး သော သား သ မီး များ တို့ သည် ထို ပြည် ကို ဝင် စား ၍၊ ငါ ပေး သည် အ တိုင်း သိမ်း ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၄၀ သင် တို့ မူ ကား၊ လှည့် ၍ ဧ ဒုံ ပင် လယ် လမ်း ဖြင့် တော သို့ ခ ရီး သွား ကြ ဦး လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၄၁ သင် တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြစ် မှား မိ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သ မျှ အ တိုင်း၊ ယ ခု သွား ၍ စစ် တိုက် ပါ မည် ဟု ငါ့ အား လျှောက် ဆို လျက်၊ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် စွဲ ကိုင် လျက်၊ တောင် ပေါ် သို့ တက် ခြင်း ငှါ အ သင့် နေ ကြ ၏။

၄၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ တက် ၍ မ တိုက် ကြ နှင့်။ သင် တို့ ဘက် ၌ ငါ မ ရှိ။ တိုက် လျှင် ရန် သူ ရှေ့ မှာ ရှုံး ရ ကြ လိမ့် မည် ဟု သင် တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ အား မိန့် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ ငါ ဆင့် ဆို သော် လည်း သင် တို့ သည် နား မ ထောင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ငြင်း ဆန် ၍ ခိုင် ခံ့ သော စိတ် နှင့် တောင် ပေါ် သို့ တက် ကြ ၏။ ၄၄ ထို အ ခါ တောင် ပေါ် မှာ ရှိ နှင့် သော အာ မော ရိ အ မျိုး သား တို့ သည် သင် တို့ တ ဘက် ၌ ထွက် လာ လျက်၊ ပျား များ အုံ ၍ လိုက် သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ ကို လိုက် ၍၊ စိ ရ အ ရပ်၊ ဟော မာ မြို့ တိုင် အောင် ဖျက် ဆီး ကြ ၏။

၄၅ သင် တို့ သည် လည်း ပြန် လာ ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ငို ကြွေး ကြ ၏။ သို့ သော် လည်း သင် တို့ စ ကား ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား နား ထောင် နား ယူ တော် မ မူ။ ၄၆ ထို ကြောင့် ကာ ဒေ ရှ အ ရပ် ၌ အ ရင် နေ သ ကဲ့ သို့ ကြာ မြင့် စွာ နေ ပြန် ရ ကြ ၏။

Please view in landscape orientation