စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် ၍၊ ဒု တိ ယ နှစ်၊ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ သိ နာ တော တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၂‑၃ သင် နှင့် အာ ရုန် သည်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် တို့ တွင်၊ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား အ ပေါင်း တို့ ကို၊ သူ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး အ လိုက် စာ ရင်း ယူ လျက်၊ တပ် ခင်း ကျင်း ၍ ရေ တွက် လော့။ အ မျိုး အ နွှယ် အ သီး အ သီး၊ တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ မိ မိ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး ၌ သူ ကြီး ဖြစ် သော လူ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ ထို အ မှု ကို ဆောင် ရ ကြ မည်။

သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ အ မှု ကို ဆောင် ရ သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ရု ဗင် အ မျိုး၊ ရှေ ဒု ရ သား ဧ လိ ဇု ရ။ ရှိ မောင် အ မျိုး၊ ဇု ရိ ရှဒ္ဒဲ သား ရှေ လု မျေ လ။ ယု ဒ အ မျိုး၊ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ ဣ သ ခါ အ မျိုး၊ ဇု အာ သား နာ သ နေ လ။ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး၊ ဟေ လုန် သား ဧ လျာ ဘ။ ၁၀ ယော သပ် သား တွင်၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး၊ အ မိ ဟုဒ် သား ဧ လိ ရှ မာ။ မ နာ ရှေ အ မျိုး၊ ပေ ဒါ ဇု ရ သား ဂါ မ လျေ လ။ ၁၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး၊ ဂိ ဒေါ နိ သား အ ဘိ ဒန်။ ၁၂ ဒန် အ မျိုး၊ အ မိ ရှဒ္ဒဲ သား အ ဟေ ဇာ။ ၁၃ အာ ရှာ အ မျိုး၊ ဩ က ရန် သား ပါ ဂျေ လ။ ၁၄ ဂဒ် အ မျိုး၊ ဒွေ လ သား ဧ လျာ သပ်။ ၁၅ နဿ လိ အ မျိုး၊ ဧ နန် သား အ ဟိ ရ တည်း။ ၁၆ ဤ သူ တို့ သည် ပ ရိ သတ် တွင် ကျော် စော သော သူ၊ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး မင်း ဖြစ် ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ လူ တ ထောင် စီ အုပ် ရ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၇ ထို သို့ နာ မည် ဖြင့် ရွေး တော် မူ သော ထို သူ တို့ ကို၊ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် သည် ခေါ် ၍၊ ၁၈ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း ကို စည်း ဝေး စေ ပြီး မှ၊ အ ဆွေ အ မျိုး စာ ရင်း ကို ဘော် ပြ ၍၊ အ နှစ် နှစ် ဆယ် လွန် သော သူ တို့ ၏ နာ မည် ပေါင်း ကို မှတ် သ ဖြင့်၊ ၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သိ နာ တော ၌ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ရေ တွက် လေ ၏။

၂၀ ဣ သ ရေ လ ၏ သား ဦး၊ ရု ဗင် ၏ အ မျိုး သား တို့ တွင်၊ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ခြောက် ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၂ ရှိ မောင် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း ကိုး ထောင် သုံး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၄ ဂဒ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ထောင် ခြောက် ရာ ငါး ဆယ် ရှိ ကြ ၏။

၂၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခု နစ် သောင်း လေး ထောင် ခြောက် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၈ ဣ သ ခါ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း လေး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၀ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း နှစ် ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၂ ယော သပ် မှ ဆင်း သက် သော ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၄ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၆ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း ငါး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၈ ဒန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခြောက် သောင်း နှစ် ထောင် ခု နစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၀ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း တ ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၂ နဿ လိ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း သုံး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၄ ထို သို့ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး ဖြစ် သော မင်း ဆယ် နှစ် ပါး တို့ သည်၊ ၄၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို အ ဆွေ အ မျိုး အ လိုက် ရေ တွက် ၍ စာ ရင်း ယူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၆ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော လူ ပေါင်း ကား ခြောက် သိန်း သုံး ထောင် ငါး ရာ ငါး ဆယ် ရှိ သ တည်း။

၄၇ လေ ဝိ သား တို့ သည်၊ ဘိုး ဘ အ မျိုး အ လိုက် စာ ရင်း မ ဝင် ရ သည် အ မှု မှာ၊ ၄၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၄၉ လေ ဝိ သား တို့ ကို၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ရော နှော ၍ မ ရေ တွက် ရ။ စာ ရင်း ထဲ ၌ မ သွင်း ရ။ ၅၀ လေ ဝိ သား တို့ အား သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို ၎င်း၊ တဲ တော် တန် ဆာ ရှိ သ မျှ ကို ၎င်း၊ တဲ တော် နှင့် ဆိုင် သ မျှ တို့ ကို ၎င်း အပ် ၍၊ သူ တို့ သည် တဲ တော် နှင့် တဲ တော် တန် ဆာ အ လုံး စုံ ကို ဆောင် ရွက် ရ ကြ မည်။ တဲ တော် မှု ကို လည်း ထမ်း ရ ကြ မည်။ တပ် ချ သော အ ခါ၊ တဲ တော် ပတ် လည် ၌ မိ မိ တို့ နေ ရာ ချ ရ ကြ မည်။ ၅၁ တဲ တော် ကို ယူ သွား ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် ရုပ် သိမ်း ရ မည်။ နေ ရာ ချ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ထူ ထောင် ပြန် ရ မည်။ လေ ဝိ အ မျိုး သား မှ တ ပါး အ ခြား သော အ မျိုး သား သည် ချဉ်း ကပ် လျှင်၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ မည်။

၅၂ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် တပ် ချ သော အ ခါ၊ အ လုံး အ ရင်း တ ရှောက် လုံး၊ လူ တိုင်း မိ မိ ဆိုင် သော တပ် တွင် မိ မိ ဆိုင် သော အ လံ နား မှာ မိ မိ တဲ ကို ဆောက် ရ မည်။ ၅၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား စည်း ဝေး ရာ ပ ရိ သတ် အ ပေါ် မှာ အ မျက် တော် မ သက် ရောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ပတ် လည် ၌ နေ ရာ ချ ၍၊ သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို စောင့် ရှောက် ရ မည် ဟု၊

၅၄ မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြု ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် ၍၊ ဒု တိ ယ နှစ်၊ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ သိ နာ တော တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၂‑၃ သင် နှင့် အာ ရုန် သည်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် တို့ တွင်၊ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား အ ပေါင်း တို့ ကို၊ သူ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး အ လိုက် စာ ရင်း ယူ လျက်၊ တပ် ခင်း ကျင်း ၍ ရေ တွက် လော့။ အ မျိုး အ နွှယ် အ သီး အ သီး၊ တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ မိ မိ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး ၌ သူ ကြီး ဖြစ် သော လူ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ ထို အ မှု ကို ဆောင် ရ ကြ မည်။

သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ အ မှု ကို ဆောင် ရ သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ရု ဗင် အ မျိုး၊ ရှေ ဒု ရ သား ဧ လိ ဇု ရ။ ရှိ မောင် အ မျိုး၊ ဇု ရိ ရှဒ္ဒဲ သား ရှေ လု မျေ လ။ ယု ဒ အ မျိုး၊ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ ဣ သ ခါ အ မျိုး၊ ဇု အာ သား နာ သ နေ လ။ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး၊ ဟေ လုန် သား ဧ လျာ ဘ။ ၁၀ ယော သပ် သား တွင်၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး၊ အ မိ ဟုဒ် သား ဧ လိ ရှ မာ။ မ နာ ရှေ အ မျိုး၊ ပေ ဒါ ဇု ရ သား ဂါ မ လျေ လ။ ၁၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး၊ ဂိ ဒေါ နိ သား အ ဘိ ဒန်။ ၁၂ ဒန် အ မျိုး၊ အ မိ ရှဒ္ဒဲ သား အ ဟေ ဇာ။ ၁၃ အာ ရှာ အ မျိုး၊ ဩ က ရန် သား ပါ ဂျေ လ။ ၁၄ ဂဒ် အ မျိုး၊ ဒွေ လ သား ဧ လျာ သပ်။ ၁၅ နဿ လိ အ မျိုး၊ ဧ နန် သား အ ဟိ ရ တည်း။ ၁၆ ဤ သူ တို့ သည် ပ ရိ သတ် တွင် ကျော် စော သော သူ၊ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး မင်း ဖြစ် ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ လူ တ ထောင် စီ အုပ် ရ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၇ ထို သို့ နာ မည် ဖြင့် ရွေး တော် မူ သော ထို သူ တို့ ကို၊ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် သည် ခေါ် ၍၊ ၁၈ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း ကို စည်း ဝေး စေ ပြီး မှ၊ အ ဆွေ အ မျိုး စာ ရင်း ကို ဘော် ပြ ၍၊ အ နှစ် နှစ် ဆယ် လွန် သော သူ တို့ ၏ နာ မည် ပေါင်း ကို မှတ် သ ဖြင့်၊ ၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သိ နာ တော ၌ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ရေ တွက် လေ ၏။

၂၀ ဣ သ ရေ လ ၏ သား ဦး၊ ရု ဗင် ၏ အ မျိုး သား တို့ တွင်၊ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ခြောက် ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၂ ရှိ မောင် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း ကိုး ထောင် သုံး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၄ ဂဒ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ထောင် ခြောက် ရာ ငါး ဆယ် ရှိ ကြ ၏။

၂၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခု နစ် သောင်း လေး ထောင် ခြောက် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၈ ဣ သ ခါ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း လေး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၀ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း နှစ် ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၂ ယော သပ် မှ ဆင်း သက် သော ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၄ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၆ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း ငါး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၈ ဒန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခြောက် သောင်း နှစ် ထောင် ခု နစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၀ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း တ ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၂ နဿ လိ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း သုံး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၄ ထို သို့ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး ဖြစ် သော မင်း ဆယ် နှစ် ပါး တို့ သည်၊ ၄၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို အ ဆွေ အ မျိုး အ လိုက် ရေ တွက် ၍ စာ ရင်း ယူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၆ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော လူ ပေါင်း ကား ခြောက် သိန်း သုံး ထောင် ငါး ရာ ငါး ဆယ် ရှိ သ တည်း။

၄၇ လေ ဝိ သား တို့ သည်၊ ဘိုး ဘ အ မျိုး အ လိုက် စာ ရင်း မ ဝင် ရ သည် အ မှု မှာ၊ ၄၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၄၉ လေ ဝိ သား တို့ ကို၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ရော နှော ၍ မ ရေ တွက် ရ။ စာ ရင်း ထဲ ၌ မ သွင်း ရ။ ၅၀ လေ ဝိ သား တို့ အား သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို ၎င်း၊ တဲ တော် တန် ဆာ ရှိ သ မျှ ကို ၎င်း၊ တဲ တော် နှင့် ဆိုင် သ မျှ တို့ ကို ၎င်း အပ် ၍၊ သူ တို့ သည် တဲ တော် နှင့် တဲ တော် တန် ဆာ အ လုံး စုံ ကို ဆောင် ရွက် ရ ကြ မည်။ တဲ တော် မှု ကို လည်း ထမ်း ရ ကြ မည်။ တပ် ချ သော အ ခါ၊ တဲ တော် ပတ် လည် ၌ မိ မိ တို့ နေ ရာ ချ ရ ကြ မည်။ ၅၁ တဲ တော် ကို ယူ သွား ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် ရုပ် သိမ်း ရ မည်။ နေ ရာ ချ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ထူ ထောင် ပြန် ရ မည်။ လေ ဝိ အ မျိုး သား မှ တ ပါး အ ခြား သော အ မျိုး သား သည် ချဉ်း ကပ် လျှင်၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ မည်။

၅၂ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် တပ် ချ သော အ ခါ၊ အ လုံး အ ရင်း တ ရှောက် လုံး၊ လူ တိုင်း မိ မိ ဆိုင် သော တပ် တွင် မိ မိ ဆိုင် သော အ လံ နား မှာ မိ မိ တဲ ကို ဆောက် ရ မည်။ ၅၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား စည်း ဝေး ရာ ပ ရိ သတ် အ ပေါ် မှာ အ မျက် တော် မ သက် ရောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ပတ် လည် ၌ နေ ရာ ချ ၍၊ သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို စောင့် ရှောက် ရ မည် ဟု၊

၅၄ မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြု ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ထွက် ၍၊ ဒု တိ ယ နှစ်၊ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ သိ နာ တော တွင် ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် မှာ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၂‑၃ သင် နှင့် အာ ရုန် သည်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ပ ရိ သတ် တို့ တွင်၊ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား အ ပေါင်း တို့ ကို၊ သူ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး အ လိုက် စာ ရင်း ယူ လျက်၊ တပ် ခင်း ကျင်း ၍ ရေ တွက် လော့။ အ မျိုး အ နွှယ် အ သီး အ သီး၊ တ မျိုး တ ယောက် စီ၊ မိ မိ တို့ အ ဆွေ အ မျိုး ၌ သူ ကြီး ဖြစ် သော လူ တို့ သည် သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ ထို အ မှု ကို ဆောင် ရ ကြ မည်။

သင် တို့ နှင့် အ တူ ကူ ညီ ၍ အ မှု ကို ဆောင် ရ သော သူ ဟူ မူ ကား၊ ရု ဗင် အ မျိုး၊ ရှေ ဒု ရ သား ဧ လိ ဇု ရ။ ရှိ မောင် အ မျိုး၊ ဇု ရိ ရှဒ္ဒဲ သား ရှေ လု မျေ လ။ ယု ဒ အ မျိုး၊ အ မိ န ဒပ် သား နာ ရှုန်။ ဣ သ ခါ အ မျိုး၊ ဇု အာ သား နာ သ နေ လ။ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး၊ ဟေ လုန် သား ဧ လျာ ဘ။ ၁၀ ယော သပ် သား တွင်၊ ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး၊ အ မိ ဟုဒ် သား ဧ လိ ရှ မာ။ မ နာ ရှေ အ မျိုး၊ ပေ ဒါ ဇု ရ သား ဂါ မ လျေ လ။ ၁၁ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး၊ ဂိ ဒေါ နိ သား အ ဘိ ဒန်။ ၁၂ ဒန် အ မျိုး၊ အ မိ ရှဒ္ဒဲ သား အ ဟေ ဇာ။ ၁၃ အာ ရှာ အ မျိုး၊ ဩ က ရန် သား ပါ ဂျေ လ။ ၁၄ ဂဒ် အ မျိုး၊ ဒွေ လ သား ဧ လျာ သပ်။ ၁၅ နဿ လိ အ မျိုး၊ ဧ နန် သား အ ဟိ ရ တည်း။ ၁၆ ဤ သူ တို့ သည် ပ ရိ သတ် တွင် ကျော် စော သော သူ၊ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး မင်း ဖြစ် ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ လူ တ ထောင် စီ အုပ် ရ သော သူ ဖြစ် ကြ သ တည်း။

၁၇ ထို သို့ နာ မည် ဖြင့် ရွေး တော် မူ သော ထို သူ တို့ ကို၊ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် သည် ခေါ် ၍၊ ၁၈ ဒု တိ ယ လ၊ ပ ဌ မ နေ့ ၌ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း ကို စည်း ဝေး စေ ပြီး မှ၊ အ ဆွေ အ မျိုး စာ ရင်း ကို ဘော် ပြ ၍၊ အ နှစ် နှစ် ဆယ် လွန် သော သူ တို့ ၏ နာ မည် ပေါင်း ကို မှတ် သ ဖြင့်၊ ၁၉ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ သိ နာ တော ၌ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ ကို ရေ တွက် လေ ၏။

၂၀ ဣ သ ရေ လ ၏ သား ဦး၊ ရု ဗင် ၏ အ မျိုး သား တို့ တွင်၊ အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ခြောက် ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၂ ရှိ မောင် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း ကိုး ထောင် သုံး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၄ ဂဒ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ထောင် ခြောက် ရာ ငါး ဆယ် ရှိ ကြ ၏။

၂၆ ယု ဒ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခု နစ် သောင်း လေး ထောင် ခြောက် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၂၈ ဣ သ ခါ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၂၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း လေး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၀ ဇာ ဗု လုန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း နှစ် ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၂ ယော သပ် မှ ဆင်း သက် သော ဧ ဖ ရိမ် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၄ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၅ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၆ ဗင်္ယာ မိန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၇ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း သုံး သောင်း ငါး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၃၈ ဒန် အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၃၉ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ခြောက် သောင်း နှစ် ထောင် ခု နစ် ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၀ အာ ရှာ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၁ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း လေး သောင်း တ ထောင် ငါး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၂ နဿ လိ အ မျိုး သား တို့ တွင် အ ဆွေ အ မျိုး အ သီး အ သီး လိုက် ၍ နာ မည် များ ကို စာ ရင်း ၌ မှတ် သား သည် အ တိုင်း၊ ၄၃ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော ယောက်ျား ပေါင်း ငါး သောင်း သုံး ထောင် လေး ရာ ရှိ ကြ ၏။

၄၄ ထို သို့ မော ရှေ နှင့် အာ ရုန် အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၌ အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး ဖြစ် သော မင်း ဆယ် နှစ် ပါး တို့ သည်၊ ၄၅ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို အ ဆွေ အ မျိုး အ လိုက် ရေ တွက် ၍ စာ ရင်း ယူ သည် အ တိုင်း၊ ၄၆ အ သက် နှစ် ဆယ် လွန် ၍ စစ် တိုက် နိုင် သော လူ ပေါင်း ကား ခြောက် သိန်း သုံး ထောင် ငါး ရာ ငါး ဆယ် ရှိ သ တည်း။

၄၇ လေ ဝိ သား တို့ သည်၊ ဘိုး ဘ အ မျိုး အ လိုက် စာ ရင်း မ ဝင် ရ သည် အ မှု မှာ၊ ၄၈ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ၄၉ လေ ဝိ သား တို့ ကို၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ နှင့် ရော နှော ၍ မ ရေ တွက် ရ။ စာ ရင်း ထဲ ၌ မ သွင်း ရ။ ၅၀ လေ ဝိ သား တို့ အား သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို ၎င်း၊ တဲ တော် တန် ဆာ ရှိ သ မျှ ကို ၎င်း၊ တဲ တော် နှင့် ဆိုင် သ မျှ တို့ ကို ၎င်း အပ် ၍၊ သူ တို့ သည် တဲ တော် နှင့် တဲ တော် တန် ဆာ အ လုံး စုံ ကို ဆောင် ရွက် ရ ကြ မည်။ တဲ တော် မှု ကို လည်း ထမ်း ရ ကြ မည်။ တပ် ချ သော အ ခါ၊ တဲ တော် ပတ် လည် ၌ မိ မိ တို့ နေ ရာ ချ ရ ကြ မည်။ ၅၁ တဲ တော် ကို ယူ သွား ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် ရုပ် သိမ်း ရ မည်။ နေ ရာ ချ ချိန် ရောက် သော အ ခါ၊ ထူ ထောင် ပြန် ရ မည်။ လေ ဝိ အ မျိုး သား မှ တ ပါး အ ခြား သော အ မျိုး သား သည် ချဉ်း ကပ် လျှင်၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ မည်။

၅၂ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် တပ် ချ သော အ ခါ၊ အ လုံး အ ရင်း တ ရှောက် လုံး၊ လူ တိုင်း မိ မိ ဆိုင် သော တပ် တွင် မိ မိ ဆိုင် သော အ လံ နား မှာ မိ မိ တဲ ကို ဆောက် ရ မည်။ ၅၃ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား စည်း ဝေး ရာ ပ ရိ သတ် အ ပေါ် မှာ အ မျက် တော် မ သက် ရောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လေ ဝိ သား တို့ သည် သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ပတ် လည် ၌ နေ ရာ ချ ၍၊ သက် သေ ခံ ချက် တဲ တော် ကို စောင့် ရှောက် ရ မည် ဟု၊

၅၄ မော ရှေ အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား မှာ ထား တော် မူ သည် အ တိုင်း ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် ပြု ကြ ၏။

Please view in landscape orientation