စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဇာ ခ ရိ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ အဋ္ဌ မ လ တွင်၊ ဣ ဒေါ သား ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ ငါ့ ထံ သို့ ပြန် ၍ လာ ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် လာ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ရှေး ပ ရော ဖက် တို့ က၊ သင် တို့ မ ကောင်း သော လမ်း၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် များ ကို ယ ခု ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကို ဆင့် ဆို လျက် ကြွေး ကြော် သော် လည်း နား မ ကြား၊ ငါ့ စ ကား ကို လည်း နား မ ထောင် သော သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကဲ့ သို့ မ ပြု ကြ နှင့် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဘိုး ဘေး တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ ပ ရော ဖက် တို့ သည် အ စဉ် အ မြဲ အ သက် ရှင် တတ် ကြ သ လော။ ငါ ၏ ကျွန် ပ ရော ဖက် တို့ ၌ ငါ မှာ ထား သော ငါ ၏ ပ ညတ် စ ကား တို့ သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို မှီ ကြ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သူ တို့ သည် သ တိ ရ ၍ ငါ တို့ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် နှင့် အ လျောက်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ စီ ရင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ စီ ရင် တော် မူ ပြီ ဟု ပြော ဆို ကြ သည် မ ဟုတ် လော ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ တည်း ဟူ သော ရှေ ဗတ် လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဣ ဒေါ သား ဖြစ် သော ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ ၍၊ ညဉ့် အ ခါ မြင် ရ သော ရူ ပါ ရုံ ဟူ မူ ကား၊ မြင်း နီ ကို စီး သော လူ တ ဦး သည် ထင် ရှား ၍ ချိုင့် တွင် ရှိ သော မု ရ တု တော ၌ ရပ် ၏။ သူ့ နောက် မှာ နီ သော မြင်း၊ ညို သော မြင်း၊ ဖြူ သော မြင်း တို့ သည် ရှိ ကြ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို သ ခင်၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို ငါ ပြ မည် ဟု ဆို ပြီး မှ၊ ၁၀ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော လူ က၊ ထို သူ တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား ပါ ပြီ။ မြေ ကြီး တ ရှောက် လုံး သည် အ မှု မ ရှိ ငြိမ် ဝပ် လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု၊ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

၁၂ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ နှစ် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး အ မျက် ထွက် တော် မူ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ယု ဒ မြို့ များ ကို အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး မ သ နား ဘဲ နေ တော် မူ မည် နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား ကောင်း သော စ ကား၊ နှစ် သိမ့် စေ သော စ ကား ပြန် ပြော တော် မူ ၏။ ၁၄ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဇိ အုန် တောင် အ ဘို့ အ လွန် ကြင် နာ သော စိတ် အား ကြီး ၏။ ၁၅ ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို အ နည်း ငယ် အ မျက် ထွက် သော အ ခါ သူ တို့ သည် ဝိုင်း ၍ ညှဉ်း ဆဲ ကြ ပြီ။ ၁၆ ထို ကြောင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကျေး ဇူး ပြု ချင် သော စိတ် နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ငါ ပြန် လာ ပြီ။ ဤ မြို့ တွင် ငါ့ အိမ် ကို တည် ဆောက် ရ မည်။ မြို့ ရာ ကို လည်း တိုင်း ထွာ ရ မည် ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ ၏ မြို့ ရွာ တို့ သည် အ ရပ် ရပ် ၌ နှံ့ ပြား ၍ စည် ပင် ကြ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် သား တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ဦး မည်။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို ရွေး ကောက် ၍ ပြု စု ဦး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် ငါ မျှော် ကြည့် ၍ ဦး ချို လေး ချောင်း ကို မြင် ၏။ ၁၉ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား လည်း၊ ထို ဦး ချို တို့ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး မြန်း သော်၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် ယု ဒ ပြည်၊ ဣ သ ရေ လ ပြည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တို့ ကို အ ရပ် ရပ် သို့ ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း လက် သ မား လေး ဦး တို့ ကို ပြ တော် မူ ၏။ ၂၁ ငါ က လည်း၊ ဤ သူ တို့ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို ပြု ခြင်း ငှါ လာ ပါ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် အ ဘယ် သူ မျှ မျှော် ၍ မ ကြည့် ဝံ့ အောင်၊ ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် ကြ ၏။ ဤ လက် သ မား တို့ သည် ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ ခြင်း ငှါ တိုက် လာ သော ဦး ချို တို့ ကို  ခြိမ်း မောင်း ၍၊ တ ပါး အ မျိုး ၏ ဦး ချို တို့ ကို ရှုတ် ချ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ အဋ္ဌ မ လ တွင်၊ ဣ ဒေါ သား ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ ငါ့ ထံ သို့ ပြန် ၍ လာ ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် လာ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ရှေး ပ ရော ဖက် တို့ က၊ သင် တို့ မ ကောင်း သော လမ်း၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် များ ကို ယ ခု ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကို ဆင့် ဆို လျက် ကြွေး ကြော် သော် လည်း နား မ ကြား၊ ငါ့ စ ကား ကို လည်း နား မ ထောင် သော သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကဲ့ သို့ မ ပြု ကြ နှင့် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဘိုး ဘေး တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ ပ ရော ဖက် တို့ သည် အ စဉ် အ မြဲ အ သက် ရှင် တတ် ကြ သ လော။ ငါ ၏ ကျွန် ပ ရော ဖက် တို့ ၌ ငါ မှာ ထား သော ငါ ၏ ပ ညတ် စ ကား တို့ သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို မှီ ကြ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သူ တို့ သည် သ တိ ရ ၍ ငါ တို့ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် နှင့် အ လျောက်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ စီ ရင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ စီ ရင် တော် မူ ပြီ ဟု ပြော ဆို ကြ သည် မ ဟုတ် လော ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ တည်း ဟူ သော ရှေ ဗတ် လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဣ ဒေါ သား ဖြစ် သော ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ ၍၊ ညဉ့် အ ခါ မြင် ရ သော ရူ ပါ ရုံ ဟူ မူ ကား၊ မြင်း နီ ကို စီး သော လူ တ ဦး သည် ထင် ရှား ၍ ချိုင့် တွင် ရှိ သော မု ရ တု တော ၌ ရပ် ၏။ သူ့ နောက် မှာ နီ သော မြင်း၊ ညို သော မြင်း၊ ဖြူ သော မြင်း တို့ သည် ရှိ ကြ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို သ ခင်၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို ငါ ပြ မည် ဟု ဆို ပြီး မှ၊ ၁၀ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော လူ က၊ ထို သူ တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား ပါ ပြီ။ မြေ ကြီး တ ရှောက် လုံး သည် အ မှု မ ရှိ ငြိမ် ဝပ် လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု၊ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

၁၂ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ နှစ် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး အ မျက် ထွက် တော် မူ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ယု ဒ မြို့ များ ကို အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး မ သ နား ဘဲ နေ တော် မူ မည် နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား ကောင်း သော စ ကား၊ နှစ် သိမ့် စေ သော စ ကား ပြန် ပြော တော် မူ ၏။ ၁၄ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဇိ အုန် တောင် အ ဘို့ အ လွန် ကြင် နာ သော စိတ် အား ကြီး ၏။ ၁၅ ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို အ နည်း ငယ် အ မျက် ထွက် သော အ ခါ သူ တို့ သည် ဝိုင်း ၍ ညှဉ်း ဆဲ ကြ ပြီ။ ၁၆ ထို ကြောင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကျေး ဇူး ပြု ချင် သော စိတ် နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ငါ ပြန် လာ ပြီ။ ဤ မြို့ တွင် ငါ့ အိမ် ကို တည် ဆောက် ရ မည်။ မြို့ ရာ ကို လည်း တိုင်း ထွာ ရ မည် ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ ၏ မြို့ ရွာ တို့ သည် အ ရပ် ရပ် ၌ နှံ့ ပြား ၍ စည် ပင် ကြ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် သား တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ဦး မည်။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို ရွေး ကောက် ၍ ပြု စု ဦး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် ငါ မျှော် ကြည့် ၍ ဦး ချို လေး ချောင်း ကို မြင် ၏။ ၁၉ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား လည်း၊ ထို ဦး ချို တို့ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး မြန်း သော်၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် ယု ဒ ပြည်၊ ဣ သ ရေ လ ပြည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တို့ ကို အ ရပ် ရပ် သို့ ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း လက် သ မား လေး ဦး တို့ ကို ပြ တော် မူ ၏။ ၂၁ ငါ က လည်း၊ ဤ သူ တို့ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို ပြု ခြင်း ငှါ လာ ပါ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် အ ဘယ် သူ မျှ မျှော် ၍ မ ကြည့် ဝံ့ အောင်၊ ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် ကြ ၏။ ဤ လက် သ မား တို့ သည် ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ ခြင်း ငှါ တိုက် လာ သော ဦး ချို တို့ ကို  ခြိမ်း မောင်း ၍၊ တ ပါး အ မျိုး ၏ ဦး ချို တို့ ကို ရှုတ် ချ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ အဋ္ဌ မ လ တွင်၊ ဣ ဒေါ သား ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် တော် မူ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို သူ တို့ အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ ငါ့ ထံ သို့ ပြန် ၍ လာ ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ငါ သည် လည်း သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ပြန် လာ မည် ဟု ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ရှေး ပ ရော ဖက် တို့ က၊ သင် တို့ မ ကောင်း သော လမ်း၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် များ ကို ယ ခု ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့ ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကို ဆင့် ဆို လျက် ကြွေး ကြော် သော် လည်း နား မ ကြား၊ ငါ့ စ ကား ကို လည်း နား မ ထောင် သော သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကဲ့ သို့ မ ပြု ကြ နှင့် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ဘိုး ဘေး တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ ကြ သ နည်း။ ပ ရော ဖက် တို့ သည် အ စဉ် အ မြဲ အ သက် ရှင် တတ် ကြ သ လော။ ငါ ၏ ကျွန် ပ ရော ဖက် တို့ ၌ ငါ မှာ ထား သော ငါ ၏ ပ ညတ် စ ကား တို့ သည် သင် တို့ ဘိုး ဘေး များ ကို မှီ ကြ ပြီ မ ဟုတ် လော။ သူ တို့ သည် သ တိ ရ ၍ ငါ တို့ ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် နှင့် အ လျောက်၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ၌ စီ ရင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ စီ ရင် တော် မူ ပြီ ဟု ပြော ဆို ကြ သည် မ ဟုတ် လော ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဒါ ရိ မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် နှစ်၊ ဧ ကာ ဒ သ မ လ တည်း ဟူ သော ရှေ ဗတ် လ နှစ် ဆယ် လေး ရက် နေ့ တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် သည် ဣ ဒေါ သား ဖြစ် သော ဗာ ရ ခိ ၏ သား ပ ရော ဖက် ဇာ ခ ရိ သို့ ရောက် လာ ၍၊ ညဉ့် အ ခါ မြင် ရ သော ရူ ပါ ရုံ ဟူ မူ ကား၊ မြင်း နီ ကို စီး သော လူ တ ဦး သည် ထင် ရှား ၍ ချိုင့် တွင် ရှိ သော မု ရ တု တော ၌ ရပ် ၏။ သူ့ နောက် မှာ နီ သော မြင်း၊ ညို သော မြင်း၊ ဖြူ သော မြင်း တို့ သည် ရှိ ကြ ၏။ ငါ က လည်း၊ အို သ ခင်၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး သော်၊ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို သူ တို့ ကား အ ဘယ် သူ ဖြစ် သည် ကို ငါ ပြ မည် ဟု ဆို ပြီး မှ၊ ၁၀ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော လူ က၊ ထို သူ တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် မြေ ကြီး အ ရပ် ရပ် တို့ ကို လှည့် လည် ၍ သွား ပါ ပြီ။ မြေ ကြီး တ ရှောက် လုံး သည် အ မှု မ ရှိ ငြိမ် ဝပ် လျက် ရှိ ပါ ၏ ဟု၊ မု ရ တု တော ၌ ရပ် သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

၁၂ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ အို ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ နှစ် ခု နစ် ဆယ် ပတ် လုံး အ မျက် ထွက် တော် မူ သော ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ယု ဒ မြို့ များ ကို အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး မ သ နား ဘဲ နေ တော် မူ မည် နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား ကောင်း သော စ ကား၊ နှစ် သိမ့် စေ သော စ ကား ပြန် ပြော တော် မူ ၏။ ၁၄ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် က လည်း၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ နှင့် ဇိ အုန် တောင် အ ဘို့ အ လွန် ကြင် နာ သော စိတ် အား ကြီး ၏။ ၁၅ ငြိမ် ဝပ် စွာ နေ သော တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ကို အ လွန် အ မျက် ထွက် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ကို အ နည်း ငယ် အ မျက် ထွက် သော အ ခါ သူ တို့ သည် ဝိုင်း ၍ ညှဉ်း ဆဲ ကြ ပြီ။ ၁၆ ထို ကြောင့် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကျေး ဇူး ပြု ချင် သော စိတ် နှင့် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ငါ ပြန် လာ ပြီ။ ဤ မြို့ တွင် ငါ့ အိမ် ကို တည် ဆောက် ရ မည်။ မြို့ ရာ ကို လည်း တိုင်း ထွာ ရ မည် ဟု၊ ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၇ တ ဖန် ကောင်း ကင် ဗိုလ် ခြေ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို ၍ ကြွေး ကြော် ရ မည် မှာ၊ ငါ ၏ မြို့ ရွာ တို့ သည် အ ရပ် ရပ် ၌ နှံ့ ပြား ၍ စည် ပင် ကြ လိမ့် မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဇိ အုန် တောင် သား တို့ ကို နှစ် သိမ့် စေ ဦး မည်။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သား တို့ ကို ရွေး ကောက် ၍ ပြု စု ဦး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၈ တ ဖန် ငါ မျှော် ကြည့် ၍ ဦး ချို လေး ချောင်း ကို မြင် ၏။ ၁၉ ငါ နှင့် ပြော ဆို သော ကောင်း ကင် တ မန် အား လည်း၊ ထို ဦး ချို တို့ ကား အ ဘယ် သို့ နည်း ဟု မေး မြန်း သော်၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် ယု ဒ ပြည်၊ ဣ သ ရေ လ ပြည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ တို့ ကို အ ရပ် ရပ် သို့ ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၂၀ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း လက် သ မား လေး ဦး တို့ ကို ပြ တော် မူ ၏။ ၂၁ ငါ က လည်း၊ ဤ သူ တို့ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို ပြု ခြင်း ငှါ လာ ပါ သ နည်း ဟု မေး လျှောက် သော်၊ ကောင်း ကင် တ မန် က၊ ထို ဦး ချို တို့ သည် အ ဘယ် သူ မျှ မျှော် ၍ မ ကြည့် ဝံ့ အောင်၊ ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ သော ဦး ချို ဖြစ် ကြ ၏။ ဤ လက် သ မား တို့ သည် ယု ဒ ပြည် သား တို့ ကို ကွဲ ပြား စေ ခြင်း ငှါ တိုက် လာ သော ဦး ချို တို့ ကို  ခြိမ်း မောင်း ၍၊ တ ပါး အ မျိုး ၏ ဦး ချို တို့ ကို ရှုတ် ချ သော သူ ဖြစ် ကြ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။

Please view in landscape orientation