စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ တိုက် တွန်း ခြင်း သို့ မ လိုက်၊ လူ ဆိုး တို့ ၏ လမ်း တွင် မ ရပ် မ နေ၊ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ တို့ ၏ အ စည်း အ ဝေး ၌ မ ထိုင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား တော် ၌ မွေ့ လျော် ၍၊ တ ရား တော် ကို နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆင် ခြင် အောက် မေ့ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ သည် မြစ် နား မှာ စိုက် လျက် မိ မိ အ ချိန် တန် မှ အ သီး ကို သီး ၍၊ အ ရွက် မ ညှိုး နွမ်း တတ် သော အ ပင် နှင့် တူ ၏။ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် လိမ့် သ တည်း။

မ တ ရား သော သူ တို့ မူ ကား ထို ကဲ့ သို့ မ ဟုတ်။ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော ဖွဲ နှင့် တူ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ ရာ ကာ လ ၌၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တည် မ နေ ရ ကြ။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ အ ပေါင်း အ သင်း ထဲ သို့ လူ ဆိုး တို့ သည် မ ဝင် ရ ကြ။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ လမ်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သိ ကျွမ်း တော် မူ ၏။ မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ လမ်း သည် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် ရ လိမ့် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ တိုက် တွန်း ခြင်း သို့ မ လိုက်၊ လူ ဆိုး တို့ ၏ လမ်း တွင် မ ရပ် မ နေ၊ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ တို့ ၏ အ စည်း အ ဝေး ၌ မ ထိုင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား တော် ၌ မွေ့ လျော် ၍၊ တ ရား တော် ကို နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆင် ခြင် အောက် မေ့ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ သည် မြစ် နား မှာ စိုက် လျက် မိ မိ အ ချိန် တန် မှ အ သီး ကို သီး ၍၊ အ ရွက် မ ညှိုး နွမ်း တတ် သော အ ပင် နှင့် တူ ၏။ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် လိမ့် သ တည်း။

မ တ ရား သော သူ တို့ မူ ကား ထို ကဲ့ သို့ မ ဟုတ်။ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော ဖွဲ နှင့် တူ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ ရာ ကာ လ ၌၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တည် မ နေ ရ ကြ။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ အ ပေါင်း အ သင်း ထဲ သို့ လူ ဆိုး တို့ သည် မ ဝင် ရ ကြ။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ လမ်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သိ ကျွမ်း တော် မူ ၏။ မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ လမ်း သည် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် ရ လိမ့် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ တိုက် တွန်း ခြင်း သို့ မ လိုက်၊ လူ ဆိုး တို့ ၏ လမ်း တွင် မ ရပ် မ နေ၊ မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု သော သူ တို့ ၏ အ စည်း အ ဝေး ၌ မ ထိုင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား တော် ၌ မွေ့ လျော် ၍၊ တ ရား တော် ကို နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆင် ခြင် အောက် မေ့ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ သည် မြစ် နား မှာ စိုက် လျက် မိ မိ အ ချိန် တန် မှ အ သီး ကို သီး ၍၊ အ ရွက် မ ညှိုး နွမ်း တတ် သော အ ပင် နှင့် တူ ၏။ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် လိမ့် သ တည်း။

မ တ ရား သော သူ တို့ မူ ကား ထို ကဲ့ သို့ မ ဟုတ်။ လေ တိုက် ၍ လွင့် သော ဖွဲ နှင့် တူ ကြ ၏။ ထို ကြောင့် တ ရား ဆုံး ဖြတ် တော် မူ ရာ ကာ လ ၌၊ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် မ တည် မ နေ ရ ကြ။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ အ ပေါင်း အ သင်း ထဲ သို့ လူ ဆိုး တို့ သည် မ ဝင် ရ ကြ။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ၏ လမ်း ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား သိ ကျွမ်း တော် မူ ၏။ မ တ ရား သော သူ တို့ ၏ လမ်း သည် ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် ရ လိမ့် သ တည်း။

Please view in landscape orientation